Sunteți pe pagina 1din 7

Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

Clasa a XII-a
Anul şcolar:
Curriculum aplicat: filiera vocationala, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare 1 ora

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA A XII-A


(LICEU – TC profil pedagogic 1 ora)
Total anual: 36 ore

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr ore Săpt. Obs./


Nr. texte
1. Conceptul de literatură pentru copii 2.1.Identificarea particularitatilor literaturii SEMESTRUL I
pentru copii
Conceptul de literatura pentru 1 S1
copii
Specificul literaturii pentru 1 S2
copii
Genuri si specii literare
accesibile copiilor de vârsta
prescolara si. scolara mica
Texte literare / nonliterare
accesibile copiilor

2. Creatia populara: folclorul literar si 1.1. Aplicarea cunostintelor de limba în Creatia populara: folclorul 2 S3 Minimu
folclorul literar al copiilor studiul si în interpretarea textelor literar si folclorul literar al S4 m 1 text
accesibile copiilor copiilor; caracteristici de studiat
1.2. Folosirea adecvata a strategiilor de Specii ale liricii populare
comunicare orala în expunerea unor opinii/ (doina, cântecul de leagăn,
comentarii pe marginea textelor accesibile colindul, sorcova, Plugusorul,
copiilor etc.); analiza unor texte cu
2.2. Recunoasterea si analiza principalelor bogate valente instructiv- 1 text
componente de ordin structural si de limbaj educative obligator
specifice creatiei populare si folclorului Specii ale epicii populare: iu+
copiilor balada, legenda, basmul, 1 text
2.6. Identificarea si valorificarea valentelor snoava 1 S5 facultativ
formative ale textelor literare Folclorul copiilor (cântece -
3.1. Sustinerea argumentata a unui punct formula, cântece - recitative,

1
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

de numaratori - ludice, framântari


vedere într-o discutie de limba, cântece de joc, 1 S6
3.2. Elaborarea unei argumentari scrise pe pacaleli) – prezentare generala
o
tema data Analiza unor texte cu bogate
valente instructiv-educative:
Basmul popular: Greuceanu
Redactare de texte: comentariu

Legenda (istorică): Condeiele


lui Vodă (facultativ)

3. Genul epic. Particularitati; specii ale 1.1. Aplicarea cunostintelor de limba în Genul epic. Particularitati: 1 S7 Minimu
genului epic accesibile copiilor studiul si în interpretarea textelor - constructia subiectului m 9 texte
accesibile copiilor - compozitia textului (incipit, de studiat
1.3. Folosirea adecvata a tehnicilor de final,
redactare si de documentare episoade/secvente narative,
2.3. Analiza principalelor componente de tehnici narative) 1 text
structura, de compozitie si de limbaj - personajele – tipuri de obligator
specifice textului narativ personaje, modalitati iu+1 text
2.6. Identificarea si valorificarea valentelor de caracterizare a personajului 1 S8 facultativ
formative ale textelor literare
3.1. Sustinerea argumentata a unui punct Specii ale genului epic 1 S9
de accesibile copiilor:
vedere într-o discutie  fabula (definiție, 2 texte
3.2. Elaborarea unei argumentari scrise pe particularități):
o Grigore Alexandrescu –
tema data Câinele si cățelul 1 S10

2
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

Redactare de texte: analiza/


comentariu 1 S11 1 text
Jean de La Fontaine – obligator
Greierele si furnica 1 S12 iu+
(facultativ) 1 text
facultativ

 legenda (definiție, 1 S13


clasificare, valori
estetice și morale) 1 S14
- Legenda etiologică în versuri:
Vasile Alecsandri – Legenda
rândunicăi
- Legenda mitologică:
Alexandru Mitru – Legendele
Olimpului (prezentare 1 S15
generala)
Redactare de texte: eseu
nestructurat (Valori estetice și
morale in legenda)

 basmul (definiție,
tematică, structuri
compoziționale,
trăsături)
Mihai Eminescu – Fat-
Frumos din lacrima
Redactare de texte: eseu
structurat
Fratii Grimm – Cenușăreasa
(facultativ)
Redactare de texte: sinteza

Recapitulare semestriala

3
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

1.1. Aplicarea cunostintelor de limba în SEMESTRUL AL II-LEA


studiul si în interpretarea textelor  snoava (definiție, S16 1 text
Genul epic accesibile copiilor trăsături) 2
(continuare) 1.3. Folosirea adecvata a tehnicilor de Ioan Slavici – Pacala în satul
redactare si de documentare lui
2.3. Analiza principalelor componente de Redactare de texte: paralela
structura, de compozitie si de limbaj basm-snoavă 1 S17
specifice textului narativ 1 text
2.6. Identificarea si valorificarea valentelor obligator
formative ale textelor literare  povestirea și schita iu+ 1 text
3.1. Sustinerea argumentata a unui punct (definiție, tematică, facultativ
de trăsături, valori 1 S18
vedere într-o discutie educative) 1 text
3.2. Elaborarea unei argumentari scrise pe (Obs. Speciile scurte se vor obligator
o studia pe criteriul tematic) iu+ 1 text
tema data Analiza unor texte cu bogate facultativ
valente instructiv-educative:
- Povestiri si schite despre 1 text
vietuitoare: 2 S19
Emil Gârleanu – Căprioara S20
Redactare de texte: analiza

1 text

1 S21
- Povestiri si schite despre
copilarie:
Mihail Sadoveanu –
Dumbrava minunată 2 S22
Barbu Stefanescu-Delavrancea S23
– Bunicul (facultativ)
Redactare de texte: analiza

- Povestiri si schite care evoca 1 S24


trecutul istoric:
Ion Creanga – Moș Ion Roata
si Unirea

4
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

 romanul (definiție,
tematică, trăsături,
valori educative)
Romanul pentru copii si despre
copii (Radu Tudoran – Toate
pânzele sus!)
Redactare de texte: eseu
structurat

Recapitulare – genul epic


Redactare de texte: sinteza

4. Teatrul pentru copii 1.1. Aplicarea cunostintelor de limba în Teatrul pentru copii. Minimu
studiul si în interpretarea textelor Particularitati: subiect, 1 S25 m 1 text
accesibile copiilor compozitie, modalitati de de studiat
1.2. Folosirea adecvata a strategiilor de caracterizare a personajelor,
comunicare orala în expunerea unor opinii/ limbajul personajelor, notatiile
comentarii pe marginea textelor accesibile autorului etc. 1 S26
copiilor Analiza unui text cu bogate
2.4. Identificarea si analiza elementelor de valente instructiv-educative:
compozitie si de limbaj în textul dramatic Vasile Alecsandri – Sânziana
2.6. Identificarea si valorificarea valentelor si Pepelea
formative ale textelor literare Redactare de texte: eseu
3.2. Elaborarea unei argumentari scrise pe structurat
o
tema data
5. Genul liric. Caracte-ristici, teme 1.1. Aplicarea cunostintelor de limba în Genul liric (caracteristici: titlu, 1 S28 Minimu
accesibi-le copiilor studiul si în interpretarea textelor incipit, motiv, m 4
accesibile copiilor laitmotiv, tropi, elemente de poezii
1.2. Folosirea adecvata a strategiilor de prozodie etc.) aparținân
comunicare orala în expunerea unor opinii/ d unor
comentarii pe marginea textelor accesibile Teme accesibile copiilor: teme
copiilor - poezia religioasa diferi-te
2.5. Identificarea si analiza elementelor de - poezia despre copilarie
compozitie si de limbaj în textul poetic - poezia despre natura si
2.6. Identificarea si valorificarea valentelor vietuitoare 1 text

5
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

formative ale textelor literare - poezia despre patrie si eroi


3.1. Sustinerea argumentata a unui punct etc.
de vedere într-o discutie 1 S29 1 text
3.2. Elaborarea unei argumentari scrise pe
o Analiza unor texte cu bogate
tema data valente instructiv-educative: 1 S30

Poezia religioasa: Mihai 1 text


Eminescu – Rugăciune obligator
Redactare de texte: comentariu iu+ 1 text
2 S31 facultativ
Poezia despre copilarie S32 1 text
(prezentare generala):
Ana Blandiana – Întâmplari
din gradina mea

1 S33
Poezia despre natura si
vietuitoare (prezentare
generala):
Lucian Blaga – Carabusul de 1 S34
arama
Tudor Arghezi – O furnica S35
(facultativ) 2 S36
Redactare de texte: paralela

Poezia despre patrie/trecutul


istoric(prezentare generala):
George Coșbuc - Trei,
Doamne, și toți trei!

Recapitulare – genul liric


Redactare de texte: sinteza

Recapitulare finala

6
Literatura pentru copii-filiera vocațională-profilul pedagogic-clasa a XII-a

OBSERVATIE
Selecția textelor de studiat a fost realizată cu titlu de sugestie pe baza programei scolare in vigoare, Anexa 1.1 la OMEC Nr. 5209 / 25.09.2006.
Rămâne la dispozitia fiecarui profesor optiunea pentru textele de studiat, dar in conformitate cu prevederile programei.