Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu

Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C


Profesor: Răsuceanu Mădălina

LITERATURA UNIVERSALĂ
PLANIFICARE ANUALA

An şcolar 2011-2012 Avizat, Director Adj. Soare Tudorina

Clasa a XI-a C
Curriculum aplicat: 1 oră săptămânal
Manual: Literatura universală: manual pentru clasa a XII-a-Florin Ioniţă, Maria Ioniţă, Marilena Lascăr, Gheorghe Lăzărescu, Bucureşti, Grup Editorial Art,
2007

Semestrul Unitatea de învăţare (denumire) Nr. ore Săptămâna Observaţii

Semestrul I Prezentarea manualului si a programei 1 S1

OMUL ANTIC 7 S2, S3, S4,


S5, S6, S7,
S8
OMUL EVULUI MEDIU 7 S9, S10, S11,
S12, S13,
Semestrul al II-lea S14, S15
OMUL RENASCENTIST 7 S16,S17,
S18, S19,
S20, S21,
S22
OMUL CLASIC 6 S23, S24, S27 - Şcoala Altfel
S25, S26,
S28, S29
OMUL LUMINILOR 7 S30, S31,
S32, S33,
S34, S35,
S36

1
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

LITERATURA UNIVERSALĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a XI-a C
An şcolar 2011-2012
Curriculum aplicat: 1 oră săptămânal

Nr. Unitatea de învăţare Competente specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observații


crt. asociat
e
1. Prezentarea programei (competenţe, conţinuturi etc.) şi a manualului ce va fi utilizat, a 1 S1
modului de lucru la clasă(repartizarea studiilor de caz, modalităţile de evaluare etc.) ,
a bibliografiei etc..
2. OMUL ANTIC 1.3. Realizarea de conexiuni diverse între două sau Epopeea lui 7 S2,
mai multe texte literare aparţinând unor spaţii Ghilgameş – S3,
culturale diferite şi unor epoci diferite; 2.3. înţelegerea şi S4,
interpretarea
Analiza caracteristicilor esenţiale ale unor epoci textelor
S5,
culturale; 2.4. Identificarea unor conexiuni între S6,
Metamorfoze de
literatura universală şi literatura română; 3.1. Ovidiu: Coborârea S7, S8
Folosirea unor strategii de comunicare orală în lui Orfeu în infern –
vederea înţelegerii şi interpretării textelor studiate. interpretarea
mitului şi a
mesajului său.
Studiu de caz:
Omul şi destinul
(Oedip Rege de
Sofocle).

2
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

3. OMUL EVULUI 1.1. Utilizarea unor strategii diverse de lectură în Divina Comedie de 7 S9
MEDIU vederea înţelegerii şi interpretării textului literar; Dante Alighieri: S10
Purgatoriul,
2.1. Stabilirea unor relaţii între o operă literară şi S11
cântul XXX -
contextul cultural în care a fost creată; 2.3. S12
analiza textului
Analiza caracteristicilor esenţiale ale unor epoci S13
Divina Comedie de
culturale; 3.1. Folosirea unor strategii de Dante Alighieri, S14
comunicare orală în vederea înţelegerii şi Infernul, V VII – S15
interpretării textelor studiate. exerciţii de
receptare si de
comunicare orala.
Studiu de caz: Om
şi divinitate (Divina
Comedie de Dante
Alighieri).
SEMESTRUL AL II -LEA

3
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

4. OMUL 1.2. Interpretarea aceluiaşi text în funcţie de mai Hamlet de William 7 S16
RENASCENTIST multe perspective de lectură; 2.3. Analiza Shakespeare: S17
caracteristicilor esenţiale ale unor epoci culturale; conţinut, structură, S18
teme, mesaj.
3.1. Folosirea unor strategii de comunicare orală S19
în vederea înţelegerii şi interpretării textelor S20
studiate; 3.3. Argumentarea unei opţiuni personale Don Quijote de la S21
Mancha de Miguel
în confruntarea cu puncte de vedere diferite de Cervantes (cap.
S22
exprimate în legătură cu un anumit text literar sau XXII) –
cu un fenomen literar/ cultural. interpretarea
textului;
pregătirea
discursului despre
justeţea ori
injusteţea actului
donquijotesc.
Studiu de caz -
Omul renascentist
între jubilaţie şi
scepticism
(Canţonierul,
CCCXIX de F.
Petrarca).

4
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

5. OMUL CLASIC 2.1. Stabilirea unor relaţii între o operă literară şi Avarul de Molière – 6 S23 S27 - Școala Altfel
contextul cultural în care a fost creată; 2.2. trăsăturile S24
Identificarea conexiunilor între viziunea asupra comediei; S25
compoziţia şi
lumii reflectată în textele literare şi în alte arte S26
personajele.
aparţinând aceleiaşi sensibilităţi estetice sau în S28
Corbul şi vulpea de
texte nonliterare; 2.3. Analiza caracteristicilor Jean de la Fontaine. S29
esenţiale ale unor epoci culturale; 3.1. Folosirea Studiu de caz -
unor strategii de comunicare orală în vederea Omul clasic între
înţelegerii şi interpretării textelor studiate. datorie şi pasiune
(Cidul de Pierre
Corneille) -
prezentarea făcută
de grupul de
investigaţie
6. OMUL 1.1. Utilizarea unor strategii diverse de lectură în Faust de Johann 7 S30
LUMINILOR vederea înţelegerii şi interpretării textului literar; Wolfgang Goethe. S31
2.1. Stabilirea unor relaţii între o operă literară şi Studiu de caz: S32
contextul cultural în care a fost creată; 2.3. Călătoriile şi S33
Analiza caracteristicilor esenţiale ale unor epoci pasiunea S34
cunoaşterii
culturale; 3.2. Redactarea unor lucrări pornind de (Călătoria în ţara S35
la textele studiate. houynhnm-ilor de S36
Jonathan Swift).

Întocmirea listei
bibliografice pentru
vacanţă.

LITERATURA UNIVERSALĂ
EXEMPLU DE PROIECTARE A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
(APLICAŢIE REALIZATĂ PENTRU MANUALUL EDITURII ART- AUTORI: Maria Ioniţă, Florin Ioniţă, Gh. Lăzărescu)

Unitatea: OMUL ANTIC

5
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

Clasa a XI-a / an şcolar2011-2012

Conţinuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


Context istoric. Trăsături. 1.3. Realizarea de conexiuni Expunere. Manual.
diverse între două sau mai Recapitularea cunoştinţelor
multe texte literare dobândite la lecţiile de istorie.
aparţinând unor spaţii Dezbatere.
culturale diferite şi unor
Iliada de Homer epoci diferite; 2.3. Analiza Comentariu de text. Manual. Răspunsuri la cerinţe
caracteristicilor esenţiale ale Expunere. Homer, Iliada. ce verifică înţelegerea
unor epoci culturale;2.4. Dezbatere. Traducere de G.Murnu textului.
Identificarea unor conexiuni (cânturile I, XXII) Elaborarea unui eseu
între literatura universală şi Aristotel, Poetica. structurat care să
literatura română; 3.1. Traducere de D.Pippidi prezinte subiectul şi
Folosirea unor strategii de (cărţile I-V, XXIII- natura conflictului din
comunicare orală în vederea XXV) Iliada.
înţelegerii şi interpretării Walter F.Otto, Zeii
textelor studiate. greci.
Petru Creţia, Epos şi
logos (eseurile
Comparaţiile Iliadei,
Marea homerică,
Zeiţa şi eroul, Elena,
Casandra)
Oedip rege de Sofocle
Jurnal de lectură în
Comentariu de text. Manual. legătură cu tragedia
Expunere. Sofocle, Oedip rege. Oedip rege.
Dezbatere. Traducere de George Rezumarea
Fotino. subiectului.

6
Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Giurgiu
Literatura universală- filiera teoretică- clasa a XI-a C
Profesor: Răsuceanu Mădălina

Aristotel, Poetica. Eseu argumentativ.


Traducere de D.Pippidi Răspunsuri la cerinţe
(cărţile VI-XVIII, care vizează
XXVI) înţelegerea textului.
Eschil, Cei şapte
împotriva Tebei.

Studiu de caz: Omul şi 1.1. Utilizarea unor strategii Documentarea prin Manual. Exprimarea orală a
destinul (Epopeea lui diverse de lectură în vederea parcurgerea Epopeea lui opiniei în
Ghilgameş; Metamorfoze de înţelegerii şi interpretării bibliografiei şi Ghilgameş. Traducere legătură cu
Ovidiu; Tinereţe fără textului literar; 2.1. întocmirea fişelor de Virginia Şerbănescu. finalurile
bătrâneţe şi viaţă fără de Stabilirea unor relaţii între o sau a jurnalului de Ovidiu, Metamorfoze. celor trei
moarte) operă literară şi contextul lectură. Cartea a X-a. texte.
cultural în care a fost creată; Definirea problemei. Coborârea lui Orfeu Confruntarea opiniilor
2.4. Identificarea unor Descrierea şi analiza cazului. în Infern. Traducere de în cadrul unei discuţii.
conexiuni între literatura Identificarea soluţiilor. David Popescu. Identificarea altor
universală şi literatura Fixarea concluziilor. Tinereţe fără texte pe tema
română; 3.1. Folosirea unor Valorificarea informaţiilor. bătrâneţe şi viaţă fără studiului de caz.
strategii de comunicare de moarte) (În volumul Dezbaterea moţiunii
orală în vederea înţelegerii Basmele românilor de În confruntarea cu
şi interpretării textelor Petre Ispirescu). destinul, omul este
studiate; 3.3. Argumentarea învins iremediabil.
unei opţiuni personale în
confruntarea cu puncte de
vedere diferite exprimate în
legătură cu un anumit text
literar sau cu un fenomen
literar/ cultural.