Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,


Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

APROBAT DIRECTOR: Prof. HURGOIU LUMINIŢA

AVIZAT ŞEF CATEDRĂ: Prof. EMILIA VINŢAN

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PROF. MATEŞ NICOLAE
CLASA a IX – a A
EDITURA PARALELA 45
AN ŞCOLAR 2014/2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2014-2015
Semestrul I

Nr. Unitatea de
Nr. ore Data Observaţii
crt. învăţare Competenţe specifice Conţinuturi/detalieri
I. Introducere 1.2. identificarea elementelor Prezentarea programei şi a manualului
specifice din structura unor Recapitularea cunostinelor de teorie S1
tipuri textuale studiate literara dobândite în clasele V-VIII 15 – 19
1. Recapitularea cunoştinţelor de 4 ore
sept.
vocabular dobândite în clasele V-VIII
Test predictiv
2. II. Joc şi joacă 1.1. utilizarea adecvata a REM de Mircea Cartarescu 20 ore S2–S6 Prezentare
achiziţiilor lingvistice în receptarea Fascinaţia jocului PPT
diverselor texte Naraţiunea concentrica. Tipuri de
22 sept. – Fişe de
2.3. compararea ideilor si narator. Eu real / eu ficţional 24 oct. munca
atitudinilor diferite în dezvoltarea Metaficţiunea. REM. independent
aceleiasi teme literare Dupa melci de Ion Barbu a
2.6. aplicarea conceptelor de Structura baladei. Teme şi motive literare Video:
specialitate în analiza si discutarea Jocul ca aventura a cunoaşterii „Fantasia”,
textelor literare studiate Magia limbajului. De-a poemele 1940,
3.2. identificarea elementelor dintr- Alice în Ţara Minunilor de Lewis Carroll (Disney)
un text care confirma sau infirma o Un joc cu reguli încalcate
opinie privitoare la textul respectiv Fantezii şi realitate
3.3. argumentarea unui punct de Cuvinte-valiza. Jocuri de cuvinte. Tehnici
vedere privind textele studiate ale calamburului
1.2. identificarea elementelor Homo ludens de Johan Huizinga
specifice din structura unor tipuri Jocul, un concept cultural
textuale studiate Eseul – definiţie, trasaturi, aplicaţii
1.5. utilizarea corecta si adecvata Jurnalul de lectura. Fi_a de lectura
a formelor Sinteza tematica – „Joc şi joaca”
exprimarii orale si scrise în diverse Exerciţii
situaţii de comunicare Recapitulare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

2.1. aplicarea unor tehnici vizând Evaluare: test


înţelegerea textelor literare sau
nonliterare
1.3. exprimarea orala sau în scris a
propriilor reacţii si opinii privind
textele receptate
1.4. redactarea unor texte diverse

III. Lumi 1.1. utilizarea adecvata a Lostriţa de Vasile Voiculescu Fişa de


fantastice achiziţiilor lingvistice în receptarea Povestirea în rama munca
diverselor texte Fantasticul folcloric (teme şi motive) independent
1.3. exprimarea orala sau în scris a Arta narativa S7 –S12 a
propriilor reacţii si opinii privind Cartea de nisip de Jorge Luis Borges
textele receptate Eul narator 27 oct. – 05
2.1. aplicarea unor tehnici vizând Carte sacra vs carte diabolica
înţelegerea textelor literare sau Interferenţa artelor dec.
nonliterare Steaua de Arthur C. Clarke
3.2. identificarea elementelor dintr- Literatura SF – teme, motive, eroi
un text care confirma sau infirma o Timp şi spaţiu
opinie privitoare la textul respectiv Ştiinţa şi religie
2.4. analizarea componentelor Pandora este fantezie şi... realitate
structurale si expresive ale textelor Stilul publicistic
3. literare studiate Cum citim prima pagina a unui ziar 24 ore
2.1. aplicarea unor tehnici vizând Proiect extracurricular „La ziar!”
înţelegerea textelor literare sau Text suplimentar:
nonliterare Ţiganiada de Ion Budai Deleanu
2.2. identificarea temei textelor Tarâmuri imaginare: raiul şi iadul în
propuse pentru studio viziune comica
1.5. utilizarea corecta si adecvata Situaţia de comunicare. Elementele
a formelor situaţiei de comunicare.
exprimarii orale si scrise în diverse Funcţiile situaţiei de comunicare
situaţii de comunicare Sinteza tematica – „Lumi
fantastice”
Exerciţii
Recapitulare
Evaluare: test / jurnal de lectura/
proiect
4. IV. Evaluare Pregatirea lucrarii semestriale 4 ore S 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

semestriala Teza
Discutarea lucrarilor scrise 08-12 dec.
III. Lumi Elemente de limba româna: S14
fantastice Arhaisme. Regionalisme. Neologisme
(continuare) Câmpul lexico-semantic
15-19 dec.
5. Sinonime. Antonime. Omonime.
Paronime 4 ore
Pleonasmul şi tautologia
V. Familia 1.1. utilizarea adecvata a Mara de Ioan Slavici S 15-S18 Prezentare
achiziţiilor lingvistice în receptarea Mara şi copiii ei Prezi: Mara –
diverselor texte Celelalte familii
05-30 ian. un roman al
1.3. exprimarea orala sau în scris a Perspectiva narativa 16 ore relaţiilor de
propriilor reacţii si opinii privind Gaiţele de Alexandru Kiriţescu familie
textele receptate Genul dramatic
2.1. aplicarea unor tehnici vizând În spatele cortinei
înţelegerea textelor literare sau „Lasa, frate, ca suntem în familie...”
nonliterare Familia Adam de Michel Tournier
6. 2.4. analizarea componentelor Mitul biblic al lui Cain şi Abel
structurale si expresive ale textelor Deturnarea mitului. Interferenţa artelor
literare studiate Stilul oficial: Legea nr. 272 /2004
2.1. aplicarea unor tehnici vizând privind protecţia şi promovarea
înţelegerea textelor literare sau drepturilor copilului
nonliterare Aplicaţii (redactare de texte)
2.2. identificarea temei Proiect „Parlamentul clasei”
textelor propuse pentru studiu Sinteza tematica – „Familia”
1.4. redactarea unor texte Exerciţii
diverse Încheierea situaţiei _colare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi/detalieri Nr. ore Data Observaţii
Crt. învăţare
1. VI. Iubirea 1.1. utilizarea adecvata a Cântarea cântarilor (fragmente) 28 ore S 1-S7 „Cum citim
achiziţiilor lingvistice în receptarea Un poem parabola Cântarea
diverselor texte Arta portretului. Descrierea
09 febr. – 27 cântarilor”
1.3. exprimarea orala sau în scris a Lirismul mart. Prezentare
propriilor reacţii si opinii privind Maitreyi de Mircea Eliade PPT:
textele Dragoste ţi norme sociale „Romeo şi
receptate Contrastul dintre civilizaţii Julieta în
2.1. aplicarea unor tehnici vizând O viaţa, mai multe romane imagini”
înţelegerea textelor literare sau Romeo şi Julieta de William Audiţie
nonliterare Shakespeare Gabriel
2.2. identificarea temei textelor Tragedia Liiceanu –
propuse pentru studiu Cum citim o piesa de teatru (lecţie Strategiile
2.4. analiza componentelor transdisciplinara) seducţiei,
structurale si expresive ale textelor Relaţia iubire-sacru Humanitas
literare studiate si Literatura şi filmul: Shakespeare in Multimedia
discutarea rolului acestora în love de John Madden (1998)
tratarea temelor Discuţii
3.2. identificarea elementelor dintr- Textul epistolar: În arşiţa dragostei
un text care confirma sau infirma o Corespondenţa – biletul, scrisoarea,
opinie privitoare la textul respectiv telegrama,
3.3. argumentarea unui punct e-mailul. Stilul colocvial
de vedere privind textele Texte suplimentare:
studiate Vorbeste-ncet de Mihai Eminescu
Tema. Analiza stilistica
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

Sonetul
Nora sau Balada Zânei de la Bâlea-
Lac de Mircea Nedelciu
Poveste si simbol
Parodia literara
Caracterizarea personajelor
Evaluare – jurnalul de lectura
Elemente de limba româna:
Ortografie – folosirea cratimei, cuvinte
compuse
Ortoepie: hiat, diftong
Formarea cuvintelor: schimbarea valorii
gramaticale
Morfologie: folosirea corecta a formelor
flexionare
Sinteza tematica – „Iubirea”
Exerciţii
Recapitulare
Evaluare: test
2. VII. Confruntari 1.1. utilizarea adecvata a Fata babei şi fata moşneagului de
etice si civice achiziţiilor lingvistice în receptarea Ion Creanga
diverselor texte Triumful binelui
20 ore S8
1.3. exprimarea orala sau în scris a Viziunea comica 30 mart. – 03
propriilor reacţii si opinii privind Arta narativa. Stilul beletristic apr.
textele Padurea spânzuraţilor de Liviu
receptate Rebreanu
2.1. aplicarea unor tehnici vizând Tema si structura compoziţionala
S10 – S13
înţelegerea textelor literare sau O criza de conştiin_a 20 apr. – 15
nonliterare Instanţe narative, secvenţe epice, mai
2.2 identificarea temei textelor scene
propuse pentru studiu Antigona de Sofocle
3.3 argumentarea unui punct de Tema destinului
vedere privind textele Viziunea asupra omului
studiate Literatura şi teatrul
Persepolis de Marjane Satrapi
Textul autobiografic
Comunicare verbala, paraverbala şi
nonverbala
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

Textul argumentativ:
Eroare şi firesc de Octavian Paler
Exerciţii de redactare
Sinteza tematica – „Confruntari
etice şi civice”
Exerciţii
Evaluare: test
VIII. Evaluare Pregatirea lucrarii semestriale S14
semestriala Teza
Discutarea lucrarilor scrise
4 ore 18- 22 mai
3. Evaluarea portofoliilor şi a jurnalelor de
lectura

IX. Literatura şi 2.7. compararea limbajului Literatura şi filmul: Cititorul de S 15- S17
alte arte cinematografic cu acela al textului Stephen Daldry (2008)
scris Contextul istoric
1.1. utilizarea adecvata a Teme şi motive: holocaustul, iubirea, 12 ore 25 mai – 12
achiziţiilor lingvistice în receptarea literatura iunie
diverselor texte Literatura şi artele plastice:
1.3. exprimarea orala sau în scris a Portretul lui Dorian Gray de Oscar
propriilor reacţii si opinii privind Wilde
textele - Lectura fragmentelor
receptate - Un portret fascinant
2.1. aplicarea unor tehnici vizând Metamorfoze de Ovidiu vs. Apollo şi
înţelegerea textelor literare sau Daphne de Bernini
4. nonliterare - Text şi imagine
2.2. identificarea temei textelor - Sculptura metamorfozei
propuse pentru studiu
2.4. analiza componentelor
structurale si expresive ale textelor
literare studiate si
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor
3.2. identificarea elementelor dintr-
un text care confirma sau infirma o
opinie privitoare la textul respectiv
3.3. argumentarea unui punct
de vedere privind textele studiate
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Colegiul Naţional "SABIN DRĂGOI" DEVA,
Str. G. Bariţiu nr.2, Jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com
Nr. ________ din __________ 2014

X. Recapitulare Elemente de teorie literara 4 ore S18


finala Tipuri de texte
5. Stilurile funcţionale
15-19 iunie
Încheierea situaţiei la învaţatura