Sunteți pe pagina 1din 120

Calitatea vieții în localitățile

urbane din Regiunea Vest


Cuprins

Introducere 3

Metodologia 9

Topul localităților urbane din regiunea vest.


Raport descriptiv 73

Sinteza urbană 91

Anexe 99
Introducere
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a derulat în perioada septembrie 2012-martie
2013 proiectul Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra calității
vieții locuitorilor din Regiunea Vest, finanțat în cadrul Programului Operaţional Asistenţă
Tehnică (POAT).
Obiectivul general al proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor
Structurale asupra calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest a fost identificarea
potențialului de dezvoltare și stimularea activității de generare de proiecte strategice care
să fie finanțate din următoarea generație de Fonduri Structurale și alte fonduri destinate
dezvoltării în vederea creșterii calității vieții și transformării Regiunii Vest într-un loc
atractiv pentru locuit, muncit și vizitat.
Acest obiectiv general al proiectului a fost completat de următoarele obiective
specifice:
Dezvoltarea unui cadru metodologic de analiză și monitorizare permanentă la nivel
regional a calității vieții, precum și dezvoltarea de acțiuni concrete pentru îmbunătățirea
acesteia;
Creșterea valorii adăugate și a impactului social și economic al proiectelor;
Identificarea și dezvoltarea ideilor de proiecte cu impact multisectorial și regional
finanțate din noua generație de fonduri structurale și alte surse de finanțare.
Totodată, a exploatat preocupările existente în domeniul calității vieții și a completat
informațiile deja existente, cu cele culese de la cetățenii Regiunii Vest, pentru a oferi un
cadru adecvat pregătirii de proiecte finanțate din fondurile structurale.
Conform legii 315/2004 Agenția pentru Dezvoltare Regională este un organism
neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care
funcționează în domeniul dezvoltării regionale. În ceea ce priveșete atribuțiile, Agenția
pentru Dezvoltare Regională elaborează și propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională,
spre abobare strategia, planul și programele de dezvoltare regională, precum și planurile
de gestionare a fondurilor.
Din punctul de vedere al ADR Vest implementarea acestui proiect sprijină atât
activitatea de planificare, cât și activitatea de generare de proiecte care să producă
dezvoltare la nivel regional. ADR Vest întocmeșete în parteneriat Planul de Dezvoltare
Regională, document care are rolul de a orienta dezvoltarea regiunii și de a fundamenta
accesul Regiunii Vest la următoarea generație de fonduri structurale și de coeziune ale
Uniunii Europene.
Totodată, ADR Vest are în vedere identificarea și dezvoltarea de idei de proiecte cu
impact multisectorial și regional, operaționalizate pe baza nevoilor identificate. Aceste
idei constituite într-un portofoliu vor fi propuse instituțiilor care beneficiază de resurse

5
financiare pentru proiecte de dezvoltare. Menționăm că avem în vedere proiecte pentru
viitoarele programe operaționale.
În plus, din punct de vedere strategic, datele culese asigură o importantă bază de
plecare în susținerea unor importante demersuri strategice, desfășurate de ADR Vest,
pregătind astfel viitoarea intervenție.
În plan practic, adecvarea metodologiei de cercetare și a preocupărilor din domeniul
calității vieții la contextul regional poate oferi soluții utile pentru o mai bună absorție a
fondurilor europene, și pentru o alocare a acestora în domeniile prioritare.
De asemenea, acest proiect vine ca o activitate complementară celorlalte demersuri
începute de ADR Vest la nivel de planificare.
La nivelul grupului ţintă, acest proiect vizează cetăţenii Regiunii Vest şi modul în
care aceştia percep diferitele proiecte de investiţii derulate la nivel local sau regional.
Ne-am orientat cu precădere asupra acestui grup ţintă deoarece procesul de planificare
strategică în România şi în Regiunea Vest s-a bazat pe consensul şi consultarea specialiştilor
şi instituţiilor publice şi mai puţin pe participarea cetăţenilor, având în vedere costurile
ridicate şi greutatea asigurării unei reprezentativităţi rezonabile. Din acest punct de
vedere, procesul de planificare a pierdut o dimensiune esenţială ce asigura o mai bună
cunoaştere a problemelor comunităţilor şi o mai bună participare la propria dezvoltare.
Acest proiect este unul deosebit de important întrucât realizează legătura dintre
oportunităţile oferite de fondurile structurale şi tema calităţii vieţii. Această legătură
conceptuală a fost descrisă de-a lungul mai multor documente de programare pregătitoare
pentru accesarea fondurilor structurale. Astfel de documente sunt: Planul Naţional de
Dezvoltare, Cadru Naţional Strategic de Referinţă.
În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 se afirmă „Calitatea vieţii în mediul urban
este marcată de dotări infrastructurale şi servicii urbane deficitare, atât cantitativ cât şi
calitativ. Din totalul celor 276 de oraşe cât înregistra reţeaua urbană a României în anul
2003, doar 182 de localităţi urbane (66%) aveau sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi
numai 158 de oraşe (57%) beneficiau de energie termică”.
Tot la nivelul informaţiilor statistice despre calitatea vieţii în PND se afirmă în ceea ce
priveşte: „Calitatea vieţii: România se află pe locul doi din punct de vedere al mortalităţii
infantile (16,7 ‰) şi tot pe locul doi, dar la sfârşitul clasamentului, printre statele membre
UE şi ţările candidate în ceea ce priveşte speranţa de viaţă (71 ani). Ocupă locul cinci la
rata mortalităţii având drept cauză principală bolile cardiovasculare, iar pentru cei care
locuiesc în mediul rural, rata mortalităţii din aceleaşi cauze se dublează”.
În cadrul aceluiaşi document regăsim câteva posibile soluţii pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii „Reabilitarea străzilor, înlocuirea utilităţilor publice învechite şi îmbunătăţirea
serviciilor publice urbane reprezintă un alt set de măsuri menit să sporească calitatea vieţii
şi a mediului ambiant al oraşelor”.
Un alt document strategic în care se face referire la tema calităţii vieţii în contextul
discuţiei despre Fondurile Structurale este Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. În acest
document, obiectivul axei prioritare 1: Sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă a polilor
urbani de creştere, este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în
oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv servicii
sociale, cât şi prin dezvoltarea structurilor de suport pentru afaceri şi anteprenoriat.

6
În Carta Verde a Coeziunii Teritoriale elaborată de Comisia Europeană în octombrie
2008 se vorbeşte despre „O dezvoltare mai echilibrată şi mai durabilă, implicit în ceea
ce priveşte coeziunea teritorială, ar duce la o utilizare mai uniformă şi mai sustenabilă
a valorilor, determinând avantaje economice de pe urma congestiei reduse şi a presiunii
reduse asupra costurilor, generându-se beneficii atât în ce priveşte mediul, cât şi în ce
priveşte calitatea vieţii”.
În ideea consolidării calităţii vieţii în spaţiul rural şi diversificării economice prin
măsuri destinate sectorului agrar şi altor actori în spaţiul rural (de ex. trecerea la produse
de calitate, calitatea alimentelor, inovarea satelor) Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală – PNDR are una din axele prioritare concentrată pe Calitatea vieţii în zonele rurale
şi diversificarea economiei rurale (axa 3).
În contextul tuturor acestor documente şi a faptului că fiecare individ îşi doreşte „o
viaţă de calitate” analiza calităţii vieţii la nivelul Regiunii Vest este o etapă firească în
activitatea de planificare a dezvoltării la nivel local, judeţean sau regional. Cetăţeanul în
calitate de „beneficiar” final al oricărui proiect poate să îşi manifeste prin satisfacţie sau
prin insatisfacţie gradul de evaluare a condiţiilor de viaţă în general sau a schimbărilor pe
care un proiect le produce în particular.

În cadrul proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra


calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest, partea de analiză de teren și prelucrarea
datelor au fost realizate de către IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie).
În cadrul proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra
calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest, finanțat în cadrul Programului Operațional de
Asistență Tehnică 2007-2013 au fost realizate următoarele analize: Raport privind calitatea
vieții în Regiunea Vest, Calitatea vietii în localitățile urbane din Regiunea Vest, Portofoliu
de proiecte regionale.

7
METODOLOGIA
1. ETAPELE PARCURSE PENTRU REALIZAREA STUDIULUI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII
ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST
• Realizarea eșantionului reprezentativ la nivelul Regiunii Vest, prin selecția
localităților la nivelul fiecărui județ (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)
• Conceperea, de comun acord cu beneficiarul studiului
• Conceperea instrucțiunilor pentru operatorii de teren, de comun acord cu beneficiarul
• Desfășurarea anchetei de teren în perioada: 23 octombrie – 8 noiembrie 2009
• Realizarea formatului de bază de date în SPSS, cu etichete corespunzătoare
chestionarului, în limba română
• Verificarea operatorilor de teren: au fost verificate 10% din totalul chestionarelor
aplicate. Nu au fost semnalate probleme legate de respectarea instrucțiunilor de
către operatori.
• Introducerea chestionarelor în format electronic, în softul SPSS
• Corectarea bazei de date
• Generarea rezultatelor prin utilizarea softului SPSS
• Realizarea unui raport grafic care prezintă rezultatele obținute
• Realizarea unui raport descriptiv (interpretarea rezultatelor obținute în urma
aplicării chestionarelor)

METODOLOGIA DE EŞANTIONARE ŞI SELECŢIE A COMUNITĂŢILOR

În vederea realizării unui eșantion reprezentativ atât la nivelul întregii regiuni


(rural-urban), cât și pentru obținerea unor rezultate de încredere la nivelul localităților
urbane din Regiunea Vest în vederea realizării topului celor 42 de municipii și orașe din
regiune, au fost aplicate 1030 de chestionare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest,
distribuite în mod egal între cele patru județe componente (Timiș, Arad, Caraș-Severin și
Hunedoara). De asemenea, au fost realizate supraeșantioane pentru localitățile urbane
până la un minim de 40 de chestionare per localitate, ajungând astfel la un total de 2.227
de chestionare aplicate. Schema de eșantionare (realizată în funcție de datele despre
populația de vârstă majoră din localitățile din Regiunea Vest furnizate de INS la nivelul
anului 2009) este următoarea:

Populația de studiu: persoane neinstituționalizate cu vârsta de cel puțin 18 ani,


locuitori ai Regiunii Vest, cu domiciliu în localitatea eșantionată.

11
SCHEMĂ DE EȘANTIONARE
% din total
Județ Tip localitate Chestionare aplicate  
populație 18+
Rural 36% 92
Urban 64% 164
% din total Distribuția
Supraeșantionare
Localitate urban populație 18+ chestionarelor aplicate
urban
urban din total urban
MUNICIPIUL TIMISOARA 75% 123 0
MUNICIPIUL LUGOJ 10% 17 23
ORAS BUZIAS 2% 3 37
ORAS CIACOVA 1% 2 38
Timiș ORAS DETA 1% 2 38
ORAS FAGET 2% 3 37
ORAS GATAIA 1% 2 38
ORAS JIMBOLIA 3% 4 36
ORAS RECAS 2% 3 37
ORAS SANNICOLAU MARE 3% 5 35
Total eșantion reprezentativ
256 319
județ / supraeșantion urban
Total chestionare aplicate pe
  575
județ
% din total
Tip localitate Chestionare aplicate  
populație 18+
Rural 44% 112
Urban 56% 144
% din total Distribuția
Supraeșantionare
Localitate urban populație 18+ chestionarelor aplicate
urban
urban din total urban
MUNICIPIUL RESITA 47% 67 0
MUNICIPIUL CARANSEBES 16% 23 17
Caraș- ORAS ANINA 5% 7 33
Severin
ORAS BAILE HERCULANE 3% 5 35
ORAS BOCSA 9% 13 27
ORAS MOLDOVA NOUA 7% 10 30
ORAS ORAVITA 7% 10 30
ORAS OTELU ROSU 6% 9 31
Total eșantion reprezentativ
256 203
județ / supraeșantion urban
Total chestionare aplicate pe
459
județ

12
SCHEMĂ DE EȘANTIONARE
% din total
Tip localitate Chestionare aplicate  
populație 18+
Rural 44% 113
Urban 56% 143
% din total Distribuția
Supraeșantionare
Localitate urban populație 18+ chestionarelor aplicate
urban
urban din total urban
MUNICIPIUL ARAD 67% 96 0
ORAS CHISINEU-CRIS 3% 5 35
ORAS CURTICI 3% 4 36
Arad ORAS INEU 4% 5 35
ORAS LIPOVA 4% 6 34
ORAS NADLAC 3% 5 35
ORAS PANCOTA 3% 4 36
ORAS PECICA 5% 8 32
ORAS SANTANA 5% 7 33
ORAS SEBIS 3% 4 36
Total eșantion reprezentativ
256 313
județ / supraeșantion urban
Total chestionare aplicate pe
569
județ
% din total
Tip localitate Chestionare aplicate  
populație 18+
Rural 24% 61
Urban 76% 195
% din total Distribuția
Supraeșantionare
Localitate urban populație 18+ chestionarelor aplicate
urban
urban din total urban
MUNICIPIUL DEVA 19% 38 2
MUNICIPIUL VULCAN 8% 15 25
MUNICIPIUL BRAD 5% 9 31
MUNICIPIUL HUNEDOARA 20% 39 1
MUNICIPIUL LUPENI 8% 16 24
Hunedoara MUNICIPIUL ORASTIE 6% 12 28
MUNICIPIUL PETROSANI 12% 23 17
ORAS ANINOASA 1% 2 38
ORAS CALAN 4% 7 33
ORAS GEOAGIU 2% 3 37
ORAS HATEG 3% 6 34
ORAS PETRILA 7% 13 27
ORAS SIMERIA 4% 8 32
ORAS URICANI 2% 5 35
Total eșantion reprezentativ
256 365
județ / supraeșantion urban
Total chestionare aplicate pe
621
județ
Total chestionare regiune 2224

13
Localitățile din mediul rural din fiecare județ au fost selectate prin eșantionare
stratificată, în funcție de populația comunităților. Pentru selecția gospodăriilor a fost
utilizată metoda drumului aleatoriu (cu pas 3), iar pentru selecția subiecților a fost
folosit criteriul ultimului născut în an (cu vârsta de cel puțin 18 ani) în vederea asigurării
reprezentativității la nivel socio-demografic (vârstă, gen, educație).
Pentru generarea rezultatelor reprezentative la nivelul regiunii, au fost luate în
calcul toate chestionarele aplicate în mediul rural, respectiv au fost realizate selecții la
nivelul fiecărei localități urbane în vederea extragerii aleatoare a numărului de chestionare
din fiecare localitate urbană, corespunzător schemei de eșantionare prezentată în tabelul
anterior.

14
PRECIZĂRI METODOLOGICE
EȘANTION

Volumul eșantionului: 1845 de subiecți de 18 ani și peste, rezidenți în localitățile urbane din
județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

Reprezentativitate: pentru realizarea topului, au fost aplicate minim 39 de chestionare în fiecare


localitate urbană din Regiunea de Dezvoltare Vest.

Culegerea datelor: anchetă de teren

Metodologia de selecție a subiecților: după arondarea străzilor în secțiile de vot, pas aleatoriu,
selecția ultimei persoane născute în an din gospodărie

Perioada de culegere a datelor: 23 octombrie – 8 noiembrie 2012

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

PRECIZĂRI METODOLOGICE
INDICATORI

q  Răspunsurile reprezintă percepţia subiectivă a populaţiei, și nu starea de fapt a lucrurilor;


q  Topurile prezentate reprezintă, în unele cazuri, medii ale unei singure variabile, iar în alte cazuri au fost folosite medii ale mai
multor variabile; vă rugăm consultați slide-urile introductive pentru fiecare top pentru mai multe detalii; media regiunii și mediile
județene sunt calculate luând în calcul mediul urban și mediul rural, astfel încât sunt reprezentative la nivelul întregii regiuni de
vest, respectiv la nivelul județelor;
q  Anumite localităţi nu se regăsesc în anumite evaluări datorită lipsei obiectului evaluat (ex. spital, teatru, universitate, piață
agroalimentară etc.); de asemenea, trebuie avut în vedere că scorurile obținute în localitățile care nu sunt municipii sau reședințe
de județ oferă un nivel redus de încredere, datorită numărului mic de cazuri; consultați Anexa la raport pentru detalii vizavi de
numărul de răspunsuri valide pentru fiecare localitate;
q  Topul este prezentat in paralel pe diferite tipuri de localităţi; în acest sens, trebuie avută în vedere diferenţa expectanţelor şi a
potenţialului/posibilităţilor de îndeplinire a acestora;
q  Logica de construire a topurilor este pliată pe obiectivul principal de a identifica sectoare problematice în localitățile de
referință, în funcție de percepția populației; rezultatele vor sta la baza recomandărilor ulterioare în ceea ce privește tipurile de
proiecte care ar putea fi implementate în fiecare localitate, în vederea asigurării unui impact maximal al implementării acestora.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

15
Medii județene și regionale

CARAS REGIUNEA
Judeţ ARAD HUNEDOARA TIMIS
SEVERIN VEST

Top siguranta cetateanului 3,91 3,59 3,67 3,41 3,65

Top starea mediului 3,32 3,37 3,01 3,37 3,26

Top mediu social 4,34 3,71 4,25 4,14 4,11

Top confortul locuintei 3,93 3,71 3,91 4,13 3,92

Top impactul proiectelor 3,75 4,08 4,07 4,11 3,95

Top satisfactia fata de locul de munca 3,98 3,78 3,66 3,62 3,76

Top calitatea invatamantului 3,67 3,52 3,40 3,28 3,47

Top calitatea aspectelor legate de invatamant 3,67 3,77 3,52 3,56 3,63

Top calitatea asistentei sanitare 3,32 3,36 2,88 3,18 3,18

Top calitatea aspectelor legate de asistenta sanitara 3,58 3,71 3,05 3,63 3,48

Top asistenta sociala 3,04 3,08 2,90 3,33 3,09

Top posibilitatile de petrecere a timpului liber 3,41 3,25 2,60 3,28 3,15

Top posibilitatile de participare la activitati culturale 3,34 3,24 2,56 2,94 3,04

Top piete agroalimentare 3,88 3,17 3,65 3,60 3,58

Top mediu economic 1,99 2,27 1,21 2,20 1,90

Top general 3,30 2,91 2,86 3,09 3,04

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top siguranta cetateanului

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

16

  

>85=2*:*<.227/:*,287*52< 2227/:*,<2=72,.:,.<*<.-.9852<2.5*
622
9.:;8*7.B7$.02=7.*(.;< 

 

 


 
 

 

 

  

 


  $.02=7.*(.;< :*- *:*
%.>.:27
=7.-8*:* &262
 '$%

>85=2*:*<.2,:2627*52< 227=6 :,87-*67 :25*


6229.:;8*7.B7
$.02=7.*(.;<  
 


  


 


 

  $.02=7.*(.;< :*- *:*
%.>.:27
=7.-8*:* &262
 '$%

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 
  "+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!" "   

#)'1'67593796/146

 !$ !#$#

  
 
4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 17
Top siguranta cetateanului
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 116
ARAD 94
RESITA 57
DEVA 40
HUNEDOARA 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
LIPOVA 40
ORAVITA 40
ANINA 40
CHISINEU CRIS 40
CURTICI 40
NADLAC 40
RECAS 40
ORASTIE 39
OTELU ROSU 39
PECICA 39
PETRILA 39
BUZIAS 39
CIACOVA 39
GATAIA 39
GEOAGIU 39
INEU 39
SEBIS 39
LUGOJ 38
LUPENI 38
SIMERIA 38
ANINOASA 38
BAILE HERCULANE 38
PANCOTA 38
URICANI 38
BRAD 37
DETA 37
CARANSEBES 36
SANTANA 36
HATEG 35
FAGET 35
JIMBOLIA 31
SANNICOLAU MARE 30
PETROSANI 28
MOLDOVA NOUA 16
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top siguranta cetateanului

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
BAILE HERCULANE     4.6
PETROSANI 3.8 BUZIAS     4.3
CURTICI     4.3
ARAD 3.7 SEBIS     4.3
CIACOVA     4.3
LIPOVA     4.3
BRAD 3.6 ANINOASA     4.2
DETA     4.1
CHISINEU-CRIS     4.1
HUNEDOARA 3.3
FAGET     4.0
URICANI     4.0
RESITA 3.3 HATEG     4.0
PECICA     4.0
PANCOTA     4.0
ORASTIE 3.3
GATAIA     4.0
CALAN     4.0
DEVA 3.3 SANNICOLAU MARE     3.9
OTELU ROSU     3.8
SANTANA     3.8
LUGOJ 3.3 GEOAGIU     3.8
RECAS     3.8
TIMISOARA 3.3 NADLAC     3.8
INEU     3.6
SIMERIA     3.4
CARANSEBES 3.2 JIMBOLIA     3.4
BOCSA     3.3
VULCAN 3.2 MOLDOVA NOUA     3.1
PETRILA     3.1
ORAVITA     2.8
LUPENI 3.0 ANINA     2.7

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

18
Top siguranta cetateanului

ARAD Media: 3,91 HUNEDOARA Media: 3,67


CURTICI 4.3 ANINOASA 4.2
SEBIS 4.3
URICANI 4.0
HATEG 4.0
LIPOVA 4.3 CALAN 4.0
CHISINEU CRIS 4.1 GEOAGIU 3.8
PETROSANI 3.8
PECICA 4.0 BRAD 3.6
PANCOTA 4.0 SIMERIA 3.4
HUNEDOARA 3.3
SANTANA 3.8 ORASTIE 3.3
NADLAC 3.8 DEVA 3.3
VULCAN 3.2
ARAD 3.7 PETRILA 3.1
INEU 3.6 LUPENI 3.0

CARAS SEVERIN Media: 3,59 TIMIS Media: 3,41

BAILE HERCULANE 4.6


BUZIAS 4.3
CIACOVA 4.3
OTELU ROSU 3.8
DETA 4.1
RESITA 3.3 FAGET 4.0
BOCSA 3.3 GATAIA 4.0

CARANSEBES 3.2 SANNICOLAU MARE 3.9


RECAS 3.8
MOLDOVA NOUA 3.1
JIMBOLIA 3.4
ORAVITA 2.8
LUGOJ 3.3
ANINA 2.7 TIMISOARA 3.3

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top starea mediului

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

19
Top starea mediului
Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor (ha) 2010 Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor (ha) 2010
0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
SIMERIA 83
TIMISOARA 525 63
SEBIS
LUGOJ 210 SANTANA 59
SANNICOLAU MARE 57
HUNEDOARA 203 RECAS 54
PETRILA 54
RESITA 152 PECICA 43
PANCOTA 43
DEVA 123 OTELU ROSU 41
ORAVITA 35
ARAD 89
NADLAC 35
VULCAN 76 MOLDOVA NOUA 35
LIPOVA 30
PETROSANI 74 JIMBOLIA 29
INEU 28
LUPENI 66 HATEG 26
GEOAGIU 25
CARANSEBES 65
GATAIA 24
ORASTIE 39 FAGET 22
Medie: 137,6 DETA 19
BRAD 29 Sursa: INS CURTICI 15
CIACOVA 15
CHISINEU-CRIS 14
URICANI 13
CALAN 12
BUZIAS 11
BOCSA 6
BAILE HERCULANE 4
ANINOASA 3
Medie: 30
ANINA 2
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top starea mediului


Suprafata ocupata cu constructii - total (ha) 2010 Număr depăşiri valori admise de particule în suspensie înregistrate
de staţiile de monitorizare Regiunea Vest (2011)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
36, 6%
69, 11%
TIMISOARA 6374

ARAD 3523

HUNEDOARA 1719

RESITA 1317
218, 35%
LUGOJ 956
302, 48%
CARANSEBES 910
Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş
DEVA 758
Sursa: Raport starea
factorilor de mediu
PETROSANI 685

BRAD 636

ORASTIE 472

LUPENI 394
Medie: 1507,8
VULCAN 349 Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

20
 
 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
       
   
  
  
  
 
   
   
   

#)'1'67593796/146
!# !"# !$ !#$

  
 

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top starea mediului


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 123
ARAD 96
RESITA 67
DEVA 40
BRAD 40
CARANSEBES 40
HUNEDOARA 40
LUGOJ 40
LUPENI 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
HATEG 40
JIMBOLIA 40
LIPOVA 40
ORAVITA 40
OTELU ROSU 40
PECICA 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
SANTANA 40
SIMERIA 40
ANINA 40
ANINOASA 40
BAILE HERCULANE 40
CHISINEU CRIS 40
CIACOVA 40
CURTICI 40
DETA 40
GATAIA 40
GEOAGIU 40
INEU 40
NADLAC 40
RECAS 40
SEBIS 40
URICANI 40
PETROSANI 39
BUZIAS 39
FAGET 39
PANCOTA 39
MOLDOVA NOUA 37
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

21
Top starea mediului

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
CURTICI 4.0
ORASTIE 3.4 JIMBOLIA 3.8
FAGET 3.8
BRAD 3.4 NADLAC 3.7
HATEG 3.7
PANCOTA 3.6
VULCAN 3.3 SEBIS 3.6
SANNICOLAU MARE 3.6
CHISINEU-CRIS 3.5
CARANSEBES 3.3
GEOAGIU 3.5
BUZIAS 3.5
TIMISOARA 3.2 CIACOVA 3.4
BAILE HERCULANE 3.4
PECICA 3.3
HUNEDOARA 3.1
CALAN 3.3
DETA 3.3
RESITA 3.0 SIMERIA 3.2
SANTANA 3.2
LIPOVA 3.2
PETROSANI 2.9 OTELU ROSU 3.1
BOCSA 3.1
LUGOJ 2.9 INEU 3.0
RECAS 3.0
URICANI 3.0
ARAD 2.8 ANINA 3.0
MOLDOVA NOUA 2.9
DEVA 2.7 GATAIA 2.9
ORAVITA 2.6
PETRILA 2.5
LUPENI 2.2 ANINOASA 1.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top starea mediului


Media: 3,32 Media: 3,01
ARAD HUNEDOARA
CURTICI 4.0 HATEG 3.7
NADLAC 3.7
GEOAGIU 3.5
ORASTIE 3.4
PANCOTA 3.6 BRAD 3.4
SEBIS 3.6 VULCAN 3.3
CALAN 3.3
CHISINEU CRIS 3.5 SIMERIA 3.2
PECICA 3.3 HUNEDOARA 3.1
URICANI 3.0
SANTANA 3.2 PETROSANI 2.9
LIPOVA 3.2 DEVA 2.7
PETRILA 2.5
INEU 3.0 LUPENI 2.2
ARAD 2.8 ANINOASA 1.8

CARAS SEVERIN Media: 3,37 TIMIS Media: 3,37

BAILE HERCULANE 3.4


JIMBOLIA 3.8
FAGET 3.8
CARANSEBES 3.3
SANNICOLAU MARE 3.6
OTELU ROSU 3.1 BUZIAS 3.5
BOCSA 3.1 CIACOVA 3.4

RESITA 3.0 DETA 3.3


TIMISOARA 3.2
ANINA 3.0
RECAS 3.0
MOLDOVA NOUA 2.9
LUGOJ 2.9
ORAVITA 2.6 GATAIA 2.9

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

22
Top starea mediului social

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top mediu social


Populaţia stabilă după principalele religii la Recensământ 2011 - Populaţia stabilă după etnii la Recensământ 2011 - rezultate
rezultate preliminare preliminare
0 400000 800000 1200000 1600000 0 400000 800000 1200000 1600000

Religie nedeclarata 18,849 Religie nedeclarata 18,849


Atei 2,361 Atei 2,361
Fara religie 3,027 Fara religie 3,027
Alte religii 31,408 Alte religii 31,408
Adventista de ziua a saptea 8,896 Adventista de ziua a saptea 8,896
Penticostala 82,331 Penticostala 82,331
Baptista 42,525 Baptista 42,525
Reformata 27,784 Reformata 27,784
Greco-catolica 19,646 Greco-catolica 19,646
Romano- catolica 123,176 Romano- catolica 123,176
Ortodoxa 1,370,143 Ortodoxa 1,370,143
Sursa: INS Căsătorii şi divorţuri în judeţele Regiunii Vest 2010 Sursa: INS
5,000
4377
4,500
4,000
3,500
3,000 2604
2374
2,500
2,000 1747

1,500 1198
1,000 604 661 593
500
0
Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş

casatorii divorturi Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

23
 

 

"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
!  #
 
 
  
  
  ! 
  ! 
  ! 

#)'1'67593796/146
!#$$# !$ !#$$#

   

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top mediu social


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 123
ARAD 96
RESITA 67
DEVA 40
BRAD 40
CARANSEBES 40
HUNEDOARA 40
LUGOJ 40
LUPENI 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
HATEG 40
JIMBOLIA 40
LIPOVA 40
ORAVITA 40
OTELU ROSU 40
PECICA 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
SANTANA 40
ANINA 40
ANINOASA 40
BAILE HERCULANE 40
CHISINEU CRIS 40
CIACOVA 40
CURTICI 40
DETA 40
FAGET 40
GATAIA 40
GEOAGIU 40
INEU 40
NADLAC 40
PANCOTA 40
RECAS 40
SEBIS 40
URICANI 40
PETROSANI 39
SIMERIA 39
BUZIAS 39
MOLDOVA NOUA 35
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

24
Top mediu social

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
BUZIAS 4.9
VULCAN 4.9 PANCOTA 4.8
OTELU ROSU 4.6
ORASTIE 4.6 CALAN 4.6
SEBIS 4.6
INEU 4.6
HUNEDOARA 4.5 BAILE HERCULANE 4.6
CURTICI 4.5
JIMBOLIA 4.5
BRAD 4.4
CHISINEU-CRIS 4.5
SANTANA 4.5
ARAD 4.1 HATEG 4.5
NADLAC 4.4
SANNICOLAU MARE 4.4
TIMISOARA 4.0
GEOAGIU 4.3
PECICA 4.3
LUPENI 3.9 CIACOVA 4.3
DETA 4.2
SIMERIA 4.2
DEVA 3.8 PETRILA 4.2
LIPOVA 4.1
PETROSANI 3.8 GATAIA 4.1
ANINOASA 4.1
FAGET 3.9
CARANSEBES 3.7 URICANI 3.7
RECAS 3.3
RESITA 3.1 BOCSA 3.2
MOLDOVA NOUA 3.2
ANINA 3.0
LUGOJ 2.9 ORAVITA 2.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top mediu social


Media: 3,34 Media: 4,25
ARAD HUNEDOARA
PANCOTA 4.8 VULCAN 4.9
SEBIS 4.6
CALAN 4.6
ORASTIE 4.6
INEU 4.6 HUNEDOARA 4.5
CURTICI 4.5 HATEG 4.5
BRAD 4.4
CHISINEU CRIS 4.5 GEOAGIU 4.3
SANTANA 4.5 SIMERIA 4.2
PETRILA 4.2
NADLAC 4.4 ANINOASA 4.1
PECICA 4.3 LUPENI 3.9
DEVA 3.8
LIPOVA 4.1 PETROSANI 3.8
ARAD 4.1 URICANI 3.7

CARAS SEVERIN Media: 3,71 TIMIS Media: 4,14

OTELU ROSU 4.6


BUZIAS 4.9
JIMBOLIA 4.5
BAILE HERCULANE 4.6
SANNICOLAU MARE 4.4
CARANSEBES 3.7 CIACOVA 4.3
BOCSA 3.2 DETA 4.2

MOLDOVA NOUA 3.2 GATAIA 4.1


TIMISOARA 4.0
RESITA 3.1
FAGET 3.9
ANINA 3.0
RECAS 3.3
ORAVITA 2.8 LUGOJ 2.9

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

25
Top confortul locuintei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top confortul locuintei


Suprafata locuibila raportata la numar de gospodarii (mp) 2010 Suprafata locuibila raportata la numar de gospodarii (mp) 2010
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60
TIMISOARA 41.4 SANTANA 53.6
SEBIS 51.8
CARANSEBES 40.6 SANNICOLAU MARE 51.6
LUGOJ 40.6 JIMBOLIA 49.9
GATAIA 48.0
ARAD 40.3 NADLAC 47.0
RECAS 46.6
ORASTIE 40.0
CHISINEU-CRIS 46.6
DEVA 37.0 FAGET 45.6
BUZIAS 45.5
BRAD 36.3 HATEG 45.0
PETROSANI 35.8 PANCOTA 43.3
PECICA 42.7
RESITA 35.6 DETA 42.5
HUNEDOARA 35.2 Medie: LIPOVA 42.3
37,1 BOCSA 41.9
LUPENI 31.6 SIMERIA 41.8
CURTICI 41.3
VULCAN 31.4 Sursa: INS
CIACOVA 41.0
MOLDOVA NOUA 40.7
OTELU ROSU 40.2
GEOAGIU 40.1
ORAVITA 39.3
INEU 38.9
BAILE HERCULANE 38.6
CALAN 36.9
URICANI 34.4 Medie:
ANINA 33.3 42,4
PETRILA 32.0
ANINOASA 29.0
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

26
Top confortul locuintei
Nivelul cheltuielilor totale pentru plata serviciilor pe Regiuni 2011
(mediu lunar pe gospodarie - Ron)

Bucuresti Ilfov 597.6 Cheltuielile pentru plata serviciilor - ansamblul cheltuielilor băneşti
Vest 423.6 efectuate de o gospodărie sau o persoană, într-o anumită perioadă de
timp, pentru plata serviciilor, fiind parte din Cheltuielile totale de
Centru 405.4 consum.
Nord-Vest 375.4

Sud-Est 345.3

Sud- Muntenia 337.9

Nord-Est 320.2

Sud-Vest 318.5

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0


Sursa: INS

Având în vedere temperaturile din iarna trecută, în ce măsură aţi putut să vă descurcaţi cu
costurile încălzirii locuinței?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bine, costurile încălzirii nu afectează bugetul lunar


8.1%
al familiei

Destul de bine, costurile încălzirii se pot suporta


deocamdată 42.4%

Foarte greu, costurile încălzirii au determinat renunţări la


41.7%
cumpărarea altor produse/servicii

Nu răspund 7.9%

Sursa: Studiul calitaţii vieţii


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top confortul locuintei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

27
Top confortul locuintei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top confortul locuintei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

28
Top confortul locuintei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

  


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"  

#)'1'67593796/146
!#$$# !#$$#
 !$

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 29
Top confortul locuintei
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 122
ARAD 93
RESITA 63
DEVA 40
CARANSEBES 40
LUPENI 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
HATEG 40
JIMBOLIA 40
LIPOVA 40
ORAVITA 40
OTELU ROSU 40
PECICA 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
ANINA 40
CHISINEU CRIS 40
CURTICI 40
INEU 40
NADLAC 40
PANCOTA 40
SEBIS 40
URICANI 40
BRAD 39
HUNEDOARA 39
LUGOJ 39
PETROSANI 39
SANTANA 39
BAILE HERCULANE 39
GATAIA 39
RECAS 39
SIMERIA 38
ANINOASA 38
BUZIAS 38
CIACOVA 38
DETA 38
FAGET 38
GEOAGIU 38
MOLDOVA NOUA 23
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top confortul locuintei

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
CIACOVA 4.5
ORASTIE 4.5 BAILE HERCULANE 4.3
PANCOTA 4.3
VULCAN 4.5 DETA 4.3
OTELU ROSU 4.3
GATAIA 4.2
TIMISOARA 4.2 INEU 4.2
PECICA 4.1
SANNICOLAU MARE 4.1
HUNEDOARA 4.1
LIPOVA 4.1
NADLAC 4.1
DEVA 4.0 SANTANA 4.0
HATEG 4.0
JIMBOLIA 4.0
ARAD 3.9
CURTICI 4.0
SIMERIA 3.9
CARANSEBES 3.9 BUZIAS 3.9
PETRILA 3.9
GEOAGIU 3.9
BRAD 3.8 SEBIS 3.9
URICANI 3.9
RESITA 3.7 MOLDOVA NOUA 3.8
CHISINEU-CRIS 3.8
FAGET 3.8
LUPENI 3.7 RECAS 3.7
CALAN 3.7
LUGOJ 3.7 BOCSA 3.7
ANINA 3.5
ORAVITA 3.4
PETROSANI 3.6 ANINOASA 3.1

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

30
Top confortul locuintei

ARAD Media: 3,93 HUNEDOARA Media: 3,91


PANCOTA 4.3 ORASTIE 4.5
INEU 4.2
VULCAN 4.5
HUNEDOARA 4.1
PECICA 4.1 HATEG 4.0
LIPOVA 4.1 DEVA 4.0
SIMERIA 3.9
NADLAC 4.1 PETRILA 3.9
SANTANA 4.0 GEOAGIU 3.9
URICANI 3.9
CURTICI 4.0 BRAD 3.8
ARAD 3.9 LUPENI 3.7
CALAN 3.7
SEBIS 3.9 PETROSANI 3.6
CHISINEU CRIS 3.8 ANINOASA 3.1

CARAS SEVERIN Media: 3,71 TIMIS Media: 4,13

BAILE HERCULANE 4.3


CIACOVA 4.5
DETA 4.3
OTELU ROSU 4.3
TIMISOARA 4.2
CARANSEBES 3.9 GATAIA 4.2
MOLDOVA NOUA 3.8 SANNICOLAU MARE 4.1

RESITA 3.7 JIMBOLIA 4.0


BUZIAS 3.9
BOCSA 3.7
FAGET 3.8
ANINA 3.5
RECAS 3.7
ORAVITA 3.4 LUGOJ 3.7

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top impactul proiectelor

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

31
Top impactul proiectelor
Situaţia sumelor contractate şi ponderea plăţilor POR la nivelul Regiunii Vest %
120.0 (INS) 70

100.0 60

50
80.0
40
60.0
30
40.0
20
20.0 10

0.0 0

Poli dezvoltare

Poli de creştere
Servicii sociale

Servicii de
Situaţii de

Structuri sprijinire

patrimoniu

Infrastructură

Centre urbane

infrastructură
Microîntreprinderi

Infrastructura

Restaurare
Reabilitarea siturilor

educaţională
sănătate
urgenţă

de turism

drumuri
urbană

industriale
afaceri
Contractate mil Eur % Platit Sursa: ADR Vest

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013


 
 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
$  "     "  

#)'1'67593796/146


 !$ !#$#

   

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57@386+('6+'',478'*6+7'8*4'65+674'3+146)'6+
)9347))+159
/393564/+)8/251+2+38'8>314)'1/8'8+'*+6+</*+3


!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 32
Top impactul proiectelor
Număr răspunsuri valide
0 5 10 15 20 25 30
ARAD 28
NADLAC 21
RESITA 20
LIPOVA 19
CURTICI 19
ORASTIE 17
INEU 16
HUNEDOARA 15
BOCSA 15
PETRILA 15
TIMISOARA 14
PANCOTA 14
DETA 13
PECICA 12
BUZIAS 12
CALAN 11
SANNICOLAU MARE 10
ANINA 10
BAILE HERCULANE 10
CIACOVA 10
SANTANA 9
ORAVITA 7
OTELU ROSU 7
DEVA 6
BRAD 6
CARANSEBES 6
VULCAN 6
LUPENI 5
PETROSANI 5
SEBIS 5
SIMERIA 4
URICANI 4
GATAIA 3
LUGOJ 2
HATEG 2
JIMBOLIA 2
ANINOASA 2
CHISINEU CRIS 2
FAGET 2
GEOAGIU 2
MOLDOVA NOUA 1
RECAS 1
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top impactul proiectelor

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
HATEG 5.0
LUGOJ 5.0 ORAVITA 5.0
BUZIAS 4.5
TIMISOARA 4.5 FAGET 4.5
BOCSA 4.3
CIACOVA 4.3
VULCAN 4.5 DETA 4.2
SANTANA 4.2
SANNICOLAU MARE 4.2
ARAD 4.4
CALAN 4.2
PETRILA 4.0
RESITA 4.4 URICANI 4.0
INEU 3.9
OTELU ROSU 3.9
LUPENI 4.2
ANINA 3.8
PECICA 3.7
HUNEDOARA 4.1 ANINOASA 3.5
CHISINEU-CRIS 3.5
GEOAGIU 3.5
ORASTIE 4.0 PANCOTA 3.4
CURTICI 3.2
CARANSEBES 3.8 BAILE HERCULANE 3.1
JIMBOLIA 3.0
MOLDOVA NOUA 3.0
PETROSANI 3.8 SEBIS 2.4
GATAIA 2.3
BRAD 3.3 SIMERIA 2.0
NADLAC 2.0
LIPOVA 1.8
DEVA 3.3 RECAS 1.0

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

33
Top impactul proiectelor

ARAD Media: 3,75 HUNEDOARA Media: 4,07


ARAD 4.4 HATEG 5.0
SANTANA 4.2
VULCAN 4.5
LUPENI 4.2
INEU 3.9 CALAN 4.2
PECICA 3.7 HUNEDOARA 4.1
PETRILA 4.0
CHISINEU CRIS 3.5 URICANI 4.0
PANCOTA 3.4 ORASTIE 4.0
PETROSANI 3.8
CURTICI 3.2 ANINOASA 3.5
SEBIS 2.4 GEOAGIU 3.5
BRAD 3.3
NADLAC 2.0 DEVA 3.3
LIPOVA 1.8 SIMERIA 2.0

CARAS SEVERIN Media: 4,08 TIMIS Media: 4,01

ORAVITA 5.0
LUGOJ 5.0
BUZIAS 4.5
RESITA 4.4
FAGET 4.5
BOCSA 4.3 TIMISOARA 4.5
OTELU ROSU 3.9 CIACOVA 4.3

CARANSEBES 3.8 DETA 4.2


SANNICOLAU MARE 4.2
ANINA 3.8
JIMBOLIA 3.0
BAILE HERCULANE 3.1
GATAIA 2.3
MOLDOVA NOUA 3.0 RECAS 1.0

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top satisfactia fata de locul de munca

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

34
Top satisfactia fata de locul de munca
Salariati - total - (numar mediu) 2010 Salariati - total - (numar mediu) 2010
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

TIMISOARA 128,364 PETRILA 4,149


SANNICOLAU MARE 3,719
ARAD 70,378 SIMERIA 3,559
INEU 3,372
DEVA 29,869
HATEG 3,149
RESITA 24,644 CHISINEU-CRIS 3,145
DETA 2,718
HUNEDOARA 16,185
JIMBOLIA 2,623
LUGOJ 16,103 LIPOVA 2,466
ORAVITA 2,455
PETROSANI 14,231 BOCSA 2,159
CARANSEBES 7,541 PECICA 2,044
OTELU ROSU 1,911
ORASTIE 5,636 SANTANA 1,881
FAGET 1,815
BRAD 5,202
MOLDOVA NOUA 1,813
VULCAN 5,164 Medie: 27.339,1 BUZIAS 1,720
CURTICI 1,709
LUPENI 4,752 Sursa: INS SEBIS 1,618
URICANI 1,558
BAILE HERCULANE 1,516
CALAN 1,224
NADLAC 1,105
ANINOASA 1,068
PANCOTA 1,064
RECAS 992
GATAIA 763
GEOAGIU 736
ANINA 688 Medie: 1.974,6
CIACOVA 500
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top satisfactia fata de locul de munca


Castigul salarial mediu net 2012 (Ron)
Conflictele de interese, în Număr salariaţi
1,800 profil teritorial, în anul 2011 Număr din care:
(Anuarul Statistic al României conflicte Total participanţi
1,700 2012) la conflicte
1,616
1,562 Vest 3 1455 243
1,600
1,516 1,504 1,511 Arad - - -
1,497
1,500 Caraş-Severin - - -
1,392 1,395
1,374 1,484 1,367 Hunedoara 3 1455 243
1,400 1,351
1,310 Timiş - - -
1,282 1,282 1,288
1,300 1,260
1,227

1,200
1,210 1,224
1,202
1,177 1,183 1,172
1,100

1,000
iun iul aug sept oct nov

Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

35


  


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"   

#)'1'67593796/146
$$# !#$$#
 !$

  
 


4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57@386+('6+'',478'*6+7'8*4'65+674'3+146)'6+
*+
/3+'91'242+3891+,+)896//789*/919/9314)*+293)

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top satisfactia fata de locul de munca


Număr răspunsuri valide
0 10 20 30 40 50 60
ARAD 53
TIMISOARA 53
ORASTIE 33
SIMERIA 33
HATEG 29
DEVA 28
GEOAGIU 28
RESITA 26
BRAD 26
SANTANA 25
RECAS 24
PETROSANI 23
LIPOVA 23
INEU 23
ANINA 21
BOCSA 20
PETRILA 20
SANNICOLAU MARE 20
LUGOJ 19
CARANSEBES 15
PECICA 15
NADLAC 15
SEBIS 15
JIMBOLIA 14
CIACOVA 14
CURTICI 14
FAGET 14
PANCOTA 14
HUNEDOARA 13
CHISINEU CRIS 13
DETA 13
GATAIA 13
MOLDOVA NOUA 11
VULCAN 10
CALAN 10
ORAVITA 10
OTELU ROSU 10
BAILE HERCULANE 10
BUZIAS 10
LUPENI 6
ANINOASA 5
URICANI 4
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

36
Top satisfactia fata de locul de munca

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
DETA 4.7
VULCAN 4.6 BAILE HERCULANE 4.6
CIACOVA 4.6
ORASTIE 4.2 CURTICI 4.6
GATAIA 4.5
SEBIS 4.4
CARANSEBES 3.9 HATEG 4.4
FAGET 4.4
JIMBOLIA 4.2
ARAD 3.7
SANNICOLAU MARE 4.1
ANINA 4.0
HUNEDOARA 3.7 BOCSA 4.0
PECICA 3.9
PANCOTA 3.9
LUPENI 3.7
CALAN 3.9
PETRILA 3.9
RESITA 3.7 LIPOVA 3.8
ANINOASA 3.8
CHISINEU-CRIS 3.8
PETROSANI 3.7 SANTANA 3.7
BUZIAS 3.7
DEVA 3.6 SIMERIA 3.7
NADLAC 3.6
ORAVITA 3.6
BRAD 3.6 GEOAGIU 3.6
RECAS 3.5
TIMISOARA 3.6 INEU 3.5
OTELU ROSU 3.4
URICANI 2.8
LUGOJ 3.2 MOLDOVA NOUA 2.5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top satisfactia fata de locul de munca


Media: 3,98 Media: 3,66
ARAD HUNEDOARA
CURTICI 4.6 VULCAN 4.6
SEBIS 4.4
HATEG 4.4
ORASTIE 4.2
PECICA 3.9 CALAN 3.9
PANCOTA 3.9 PETRILA 3.9
ANINOASA 3.8
LIPOVA 3.8 SIMERIA 3.7
CHISINEU CRIS 3.8 HUNEDOARA 3.7
LUPENI 3.7
SANTANA 3.7 PETROSANI 3.7
ARAD 3.7 DEVA 3.6
BRAD 3.6
NADLAC 3.6 GEOAGIU 3.6
INEU 3.5 URICANI 2.8

CARAS SEVERIN Media: 3,78 TIMIS Media: 3,62

BAILE HERCULANE 4.6


DETA 4.7
CIACOVA 4.6
ANINA 4.0
GATAIA 4.5
BOCSA 4.0 FAGET 4.4
CARANSEBES 3.9 JIMBOLIA 4.2

RESITA 3.7 SANNICOLAU MARE 4.1


BUZIAS 3.7
ORAVITA 3.6
TIMISOARA 3.6
OTELU ROSU 3.4
RECAS 3.5
MOLDOVA NOUA 2.5 LUGOJ 3.2

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

37
Top calitatea invatamantului

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea invatamantului


Unitati de invatamant – total 2010 Unitati de invatamant – total 2010
0 20 40 60 80 100 120 140 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIMISOARA 120 BOCSA 8
SANNICOLAU MARE 5
ARAD 56 ORAVITA 5
RESITA 30 MOLDOVA NOUA 5
OTELU ROSU 4
LUGOJ 22 JIMBOLIA 4
HATEG 4
DEVA 17
CURTICI 4
CARANSEBES 12 RECAS 3
PETRILA 3
PETROSANI 10 LIPOVA 3
HUNEDOARA 8 INEU 3
CHISINEU-CRIS 3
ORASTIE 5 BUZIAS 3
VULCAN 3 ANINA 3
SANTANA 2
LUPENI 3 Medie: 24 PECICA 2
PANCOTA 2
BRAD 2 Sursa: INS
NADLAC 2
DETA 2
BAILE HERCULANE 2
SIMERIA 1
SEBIS 1
GEOAGIU 1
GATAIA 1
FAGET 1
CIACOVA 1
URICANI 1
CALAN 1 Medie: 2,7
ANINOASA 1
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

38
Top calitatea invatamantului
Laboratoare scolare – total 2010 Laboratoare scolare – total 2010
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5 10 15 20 25
TIMISOARA 1,157 PETRILA 20
OTELU ROSU 15
ARAD 316 LIPOVA 15
RESITA 141 SANNICOLAU MARE 14
RECAS 14
PETROSANI 123 BOCSA 14
JIMBOLIA 13
HUNEDOARA 103
CALAN 12
DEVA 68 SANTANA 11
ORAVITA 11
LUGOJ 65 CHISINEU-CRIS 11
CARANSEBES 33 PECICA 9
HATEG 9
ORASTIE 29 GEOAGIU 9
LUPENI 24 BUZIAS 9
SIMERIA 8
VULCAN 16 SEBIS 8
Medie: 174,2
MOLDOVA NOUA 8
BRAD 15 Sursa: INS
INEU 8
CIACOVA 8
ANINA 8
GATAIA 7
DETA 6
URICANI 6
CURTICI 5
NADLAC 4
BAILE HERCULANE 4
ANINOASA 3
PANCOTA 2 Medie: 9,1
FAGET 1
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013  "+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"  "!  

#)'1'67593796/146

$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 39
Top calitatea invatamantului
Număr răspunsuri valide
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ARAD 80
TIMISOARA 80
RESITA 62
CHISINEU CRIS 40
VULCAN 39
FAGET 39
RECAS 39
CARANSEBES 38
SANTANA 38
HATEG 37
ORAVITA 37
DETA 37
HUNEDOARA 36
CURTICI 36
BRAD 35
OTELU ROSU 35
INEU 35
ORASTIE 34
CALAN 34
PECICA 34
SANNICOLAU MARE 34
SIMERIA 34
GATAIA 34
MOLDOVA NOUA 33
BAILE HERCULANE 33
LUGOJ 31
BOCSA 31
LIPOVA 31
CIACOVA 31
DEVA 30
PETROSANI 30
PETRILA 30
ANINA 29
NADLAC 29
ANINOASA 28
URICANI 27
GEOAGIU 26
PANCOTA 26
BUZIAS 25
JIMBOLIA 24
SEBIS 23
LUPENI 21
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea invatamantului

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
FAGET 4.2
VULCAN 3.8 SEBIS 4.1
OTELU ROSU 4.1
BRAD 3.7 HATEG 4.1
CURTICI 4.0
SANNICOLAU MARE 3.9
ARAD 3.7 BOCSA 3.9
CIACOVA 3.8
GEOAGIU 3.7
ORASTIE 3.6
SIMERIA 3.7
ORAVITA 3.7
DEVA 3.4 URICANI 3.7
ANINA 3.6
PANCOTA 3.6
RESITA 3.4
CHISINEU-CRIS 3.6
PETRILA 3.5
PETROSANI 3.4 BUZIAS 3.5
NADLAC 3.5
DETA 3.5
LUGOJ 3.4 PECICA 3.5
ANINOASA 3.4
CARANSEBES 3.3 CALAN 3.4
GATAIA 3.4
SANTANA 3.3
HUNEDOARA 3.1 JIMBOLIA 3.3
INEU 3.2
TIMISOARA 3.0 BAILE HERCULANE 3.1
LIPOVA 3.0
MOLDOVA NOUA 2.6
LUPENI 2.7 RECAS 2.5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

40
Top calitatea invatamantului

ARAD Media: 3,67 HUNEDOARA Media: 3,40


SEBIS 4.1 HATEG 4.1
CURTICI 4.0
VULCAN 3.8
BRAD 3.7
ARAD 3.7 GEOAGIU 3.7
PANCOTA 3.6 SIMERIA 3.7
URICANI 3.7
CHISINEU CRIS 3.6 ORASTIE 3.6
NADLAC 3.5 PETRILA 3.5
DEVA 3.4
PECICA 3.5 ANINOASA 3.4
SANTANA 3.3 PETROSANI 3.4
CALAN 3.4
INEU 3.2 HUNEDOARA 3.1
LIPOVA 3.0 LUPENI 2.7

CARAS SEVERIN Media: 3,52 TIMIS Media: 3,28

OTELU ROSU 4.1


FAGET 4.2
SANNICOLAU MARE 3.9
BOCSA 3.9
CIACOVA 3.8
ORAVITA 3.7 BUZIAS 3.5
ANINA 3.6 DETA 3.5

RESITA 3.4 LUGOJ 3.4


GATAIA 3.4
CARANSEBES 3.3
JIMBOLIA 3.3
BAILE HERCULANE 3.1
TIMISOARA 3.0
MOLDOVA NOUA 2.6 RECAS 2.5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea aspectelor legate de invatamant


Rata abandonului in invatamantul preuniversitar in Regiunea Vest
2010/2011 (%)

1.8 2.1

Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
2.5
4.0 Timiş

Sursa: INS

Absolventii pe niveluri de educatie in Regiunea Vest 2010/2011

17964, 28% 19862, 31%

1809, 3%
3419, 6%

20549, 32%
Gimnazial Liceal Profesional Postliceal/ maiştri Superior
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

41

  
 

"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
!   "!  
 

 
 
  
  
  
 
  
   
#)'1'67593796/146

$$# !$ !#$$#

 
4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57 9,478>36+-/786'8+67593796/*4'6*+1'5+674'3+1+>3'
 
 

)64614)'1/8'8++;/788/591*+93/8'8+*+>3:
2=382+3
/43'8

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top calitatea aspectelor legate de invatamant


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 123
ARAD 85
RESITA 63
VULCAN 40
HATEG 40
SANTANA 40
ANINA 40
BAILE HERCULANE 40
CHISINEU CRIS 40
RECAS 40
CARANSEBES 39
OTELU ROSU 39
FAGET 39
BOCSA 38
LIPOVA 38
ORAVITA 38
HUNEDOARA 37
LUGOJ 37
PECICA 37
CURTICI 37
ORASTIE 36
CIACOVA 36
DETA 36
INEU 36
NADLAC 36
CALAN 35
MOLDOVA NOUA 35
SANNICOLAU MARE 35
SIMERIA 35
DEVA 33
PETROSANI 33
GATAIA 31
BRAD 30
JIMBOLIA 30
PETRILA 30
BUZIAS 30
ANINOASA 29
GEOAGIU 28
PANCOTA 26
SEBIS 21
LUPENI 19
URICANI 17
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

42
Top calitatea aspectelor legate de invatamant

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MOLDOVA NOUA 4.3
VULCAN 4.1 FAGET 4.2
HATEG 4.2
BRAD 3.9 CURTICI 4.0
CIACOVA 3.9
PANCOTA 3.9
RESITA 3.7 GEOAGIU 3.9
SEBIS 3.9
OTELU ROSU 3.9
DEVA 3.6
DETA 3.9
SANNICOLAU MARE 3.8
ORASTIE 3.5 JIMBOLIA 3.8
SIMERIA 3.7
GATAIA 3.7
ARAD 3.5
PECICA 3.7
INEU 3.7
LUGOJ 3.5 ANINA 3.6
CALAN 3.6
CHISINEU-CRIS 3.6
TIMISOARA 3.4 NADLAC 3.6
URICANI 3.5
HUNEDOARA 3.3 SANTANA 3.4
BOCSA 3.4
BUZIAS 3.3
PETROSANI 3.3 RECAS 3.3
ORAVITA 3.2
CARANSEBES 3.0 LIPOVA 3.2
BAILE HERCULANE 3.0
PETRILA 2.9
LUPENI 2.8 ANINOASA 2.5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea aspectelor legate de invatamant


Media: 3,67 Media: 3,52
ARAD HUNEDOARA
CURTICI 4.0 HATEG 4.2
PANCOTA 3.9
VULCAN 4.1
GEOAGIU 3.9
SEBIS 3.9 BRAD 3.9
PECICA 3.7 SIMERIA 3.7
CALAN 3.6
INEU 3.7 DEVA 3.6
CHISINEU CRIS 3.6 ORASTIE 3.5
URICANI 3.5
NADLAC 3.6 HUNEDOARA 3.3
ARAD 3.5 PETROSANI 3.3
PETRILA 2.9
SANTANA 3.4 LUPENI 2.8
LIPOVA 3.2 ANINOASA 2.5

CARAS SEVERIN Media: 3,77 TIMIS Media: 3,56

MOLDOVA NOUA 4.3


FAGET 4.2
CIACOVA 3.9
OTELU ROSU 3.9
DETA 3.9
RESITA 3.7 SANNICOLAU MARE 3.8
ANINA 3.6 JIMBOLIA 3.8

BOCSA 3.4 GATAIA 3.7


LUGOJ 3.5
ORAVITA 3.2
TIMISOARA 3.4
BAILE HERCULANE 3.0
BUZIAS 3.3
CARANSEBES 3.0 RECAS 3.3

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

43
Top calitatea asistentei sanitare

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea asistentei sanitare


Paturi in spitale - proprietate publica - numar 2010 Paturi in spitale - proprietate publica - numar 2010
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
TIMISOARA 3,570 GATAIA 445
ARAD 1,489 ORAVITA 280
RESITA 835 INEU 221

DEVA 763 MOLDOVA NOUA 140


HATEG 140
PETROSANI 617
SIMERIA 135
HUNEDOARA 612
SANNICOLAU MARE 135
CARANSEBES 388
JIMBOLIA 125
LUGOJ 386
FAGET 115
LUPENI 175
LIPOVA 110
ORASTIE 155 OTELU ROSU 100
BRAD 145 SEBIS 86
Medie: 768,8
VULCAN 90 Sursa: INS BUZIAS 72
PETRILA 70
BOCSA 60
În următoarele localităţi nu figurază
DETA 53
cabinete de medicină dse familie
conform Fişei Localităţii (INS 2010): ANINA 50
URICANI SANTANA 43
ANINOASA
CIACOVA 25
BAILE HERCULANE Medie: 121
CHISINEU-CRIS CALAN 15
Sursa: INS
CURTICI
GEOAGIU
NADLAC
PANCOTA
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

44
Top calitatea asistentei sanitare
Numar persoane la un medic (unitati sanitare publice şi private) Numar persoane la un medic (unitati sanitare publice şi private)
2010 2010
0 100 200 300 400 500 600 700
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
TIMISOARA 107 INEU 231
HATEG 241
DEVA 206
GATAIA 328
ARAD 218 LIPOVA 379
CHISINEU-CRIS 414
BRAD 236 BUZIAS 422
PETROSANI 316 JIMBOLIA 437
DETA 470
RESITA 322 FAGET 519
SEBIS 524
CARANSEBES 327
MOLDOVA NOUA 690
ORASTIE 355 ORAVITA 747
OTELU ROSU 785
LUPENI 362 SANTANA 786
HUNEDOARA 414 GEOAGIU 812
SANNICOLAU MARE 826
LUGOJ 455 Medie: 331,6 SIMERIA 843
NADLAC 893
VULCAN 659 Sursa: INS
ANINA 969
CURTICI 1,015
CALAN 1,069
PANCOTA 1,089
CIACOVA 1,281
URICANI 1,887
PECICA 1,970
PETRILA 2,071
ANINOASA 2,345
BOCSA 2,433 Medie: 1.365,5
BAILE HERCULANE 5,966
RECAS 8,524
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea asistentei sanitare

Numar persoane la un cabinet medicina de familie (publice şi


Numar persoane la un cabinet medicina de familie (publice şi
private) 2010
private) 2010
0 5000 10000 15000
0 2000 4000 6000 8000 10000
TIMISOARA 1,045 MOLDOVA NOUA 1,093
LUGOJ 1,486 BAILE HERCULANE 1,193
ORAVITA 1,270
CARANSEBE 1,581
OTELU ROSU 1,309
RESITA 1,691 SIMERIA 1,350
DEVA 1,794 BOCSA 1,419
CURTICI 1,624
HUNEDOARA 2,185 DETA 1,645
PETROSANI 2,669 FAGET 1,816
SANNICOLAU MARE 1,888
ARAD 2,797
BUZIAS 1,897
LUPENI 2,897 RECAS 2,131
BRAD 3,957 INEU 2,367
PETRILA 2,486
ORASTIE 7,109 CIACOVA 2,563
Medie:
VULCAN 14,176 1.365,5 HATEG 2,710
Sursa: INS
GEOAGIU 2,842
ANINA 2,908
JIMBOLIA 2,953
În următoarele localităţi nu figurează
CALAN 3,206
cabinete de medicină dse familie conform
ANINOASA 4,689
Fişei Localităţii (INS 2010):
LIPOVA 5,490
CHISINEU-CRIS
SEBIS 6,287
PECICA
SANTANA 6,681
PANCOTA Medie:
NADLAC 8,035 2.873,9
URICANI
GĂTAIA Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

45

  
 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
!     
  
 
    
 
  
 
 !
  
  

#)'1'67593796/146
$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/579,478>36+-/786'8+67593796/*4'6*+1'5+674'3+1+>3'
)64614)'1/8'8++;/788/591*+93/8'8+*+'7/78+3
7'3/8'62+3
/43'8

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top calitatea aspectelor legate de asistenta sanitara


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 122
ARAD 96
RESITA 63
BRAD 40
LUGOJ 40
LUPENI 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
HATEG 40
LIPOVA 40
OTELU ROSU 40
PECICA 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
SANTANA 40
SIMERIA 40
ANINA 40
ANINOASA 40
BAILE HERCULANE 40
CHISINEU CRIS 40
CURTICI 40
INEU 40
NADLAC 40
URICANI 40
DEVA 39
CARANSEBES 39
PETROSANI 39
ORAVITA 39
CIACOVA 39
HUNEDOARA 38
DETA 38
JIMBOLIA 37
SEBIS 37
GEOAGIU 36
PANCOTA 36
BUZIAS 35
GATAIA 31
MOLDOVA NOUA 28
RECAS 28
FAGET 20
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

46
Top calitatea aspectelor legate de asistenta sanitara

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
BAILE HERCULANE 4.5
VULCAN 4.1 PECICA 4.3
NADLAC 4.3
LUGOJ 3.5 CIACOVA 4.1
INEU 4.1
JIMBOLIA 4.1
RESITA 3.4 MOLDOVA NOUA 4.1
BUZIAS 4.0
FAGET 4.0
PETROSANI 3.4
CURTICI 4.0
PANCOTA 4.0
TIMISOARA 3.4 SANTANA 3.9
DETA 3.9
HATEG 3.9
ORASTIE 3.3
OTELU ROSU 3.8
GATAIA 3.7
BRAD 3.3 CHISINEU-CRIS 3.6
ANINA 3.6
GEOAGIU 3.5
HUNEDOARA 3.2 SANNICOLAU MARE 3.4
BOCSA 3.4
CARANSEBES 3.2 SEBIS 3.3
CALAN 3.3
ORAVITA 3.2
ARAD 3.2 LIPOVA 3.2
SIMERIA 3.0
DEVA 3.1 PETRILA 2.5
URICANI 2.2
ANINOASA 1.9
LUPENI 3.0 RECAS 1.7

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea aspectelor legate de asistenta sanitara


Media: 3,58 Media: 3,05
ARAD HUNEDOARA
PECICA 4.3 VULCAN 4.1
NADLAC 4.3
HATEG 3.9
GEOAGIU 3.5
INEU 4.1 PETROSANI 3.4
CURTICI 4.0 ORASTIE 3.3
CALAN 3.3
PANCOTA 4.0 BRAD 3.3
SANTANA 3.9 HUNEDOARA 3.2
DEVA 3.1
CHISINEU CRIS 3.6 SIMERIA 3.0
SEBIS 3.3 LUPENI 3.0
PETRILA 2.5
LIPOVA 3.2 URICANI 2.2
ARAD 3.2 ANINOASA 1.9

CARAS SEVERIN Media: 3,71 TIMIS Media: 3,63

BAILE HERCULANE 4.5


CIACOVA 4.1
JIMBOLIA 4.1
MOLDOVA NOUA 4.1
BUZIAS 4.0
OTELU ROSU 3.8 FAGET 4.0
ANINA 3.6 DETA 3.9

RESITA 3.4 GATAIA 3.7


LUGOJ 3.5
BOCSA 3.4
SANNICOLAU MARE 3.4
ORAVITA 3.2
TIMISOARA 3.4
CARANSEBES 3.2 RECAS 1.7

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

47


 
"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"    

#)'1'67593796/146

$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top calitatea asistentei sanitare


Număr răspunsuri valide
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ARAD 81
TIMISOARA 76
RESITA 53
LUPENI 40
LIPOVA 40
FAGET 40
RECAS 40
BRAD 39
ORASTIE 39
CALAN 39
PECICA 39
PETRILA 39
BUZIAS 39
CHISINEU CRIS 39
HUNEDOARA 38
SANTANA 38
DETA 38
NADLAC 38
SEBIS 38
CIACOVA 37
CURTICI 37
INEU 37
DEVA 36
OTELU ROSU 36
PANCOTA 36
URICANI 36
GATAIA 35
GEOAGIU 35
PETROSANI 34
SIMERIA 34
BAILE HERCULANE 34
CARANSEBES 33
VULCAN 33
HATEG 33
SANNICOLAU MARE 33
MOLDOVA NOUA 30
ORAVITA 28
BOCSA 27
ANINOASA 27
LUGOJ 25
JIMBOLIA 24
ANINA 22
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

48
Top calitatea asistentei sanitare

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
PANCOTA 3.9
VULCAN 3.4 NADLAC 3.9
CIACOVA 3.9
PETROSANI 3.3 BOCSA 3.9
JIMBOLIA 3.8
ANINA 3.8
RESITA 3.3 DETA 3.7
CURTICI 3.6
PECICA 3.6
ORASTIE 3.2
HATEG 3.6
FAGET 3.6
DEVA 3.2 INEU 3.5
SANTANA 3.5
ORAVITA 3.5
LUGOJ 3.2
BAILE HERCULANE 3.4
OTELU ROSU 3.4
ARAD 3.0 SANNICOLAU MARE 3.3
CHISINEU-CRIS 3.2
SIMERIA 3.1
LUPENI 3.0 GEOAGIU 3.0
GATAIA 2.9
HUNEDOARA 2.9 LIPOVA 2.7
BUZIAS 2.6
MOLDOVA NOUA 2.6
CARANSEBES 2.9 URICANI 2.5
CALAN 2.5
BRAD 2.8 SEBIS 2.5
PETRILA 2.4
ANINOASA 2.0
TIMISOARA 2.7 RECAS 1.9

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top calitatea asistentei sanitare


Media: 3,32 Media: 2,88
ARAD HUNEDOARA
PANCOTA 3.9 HATEG 3.6
NADLAC 3.9
VULCAN 3.4
PETROSANI 3.3
CURTICI 3.6 ORASTIE 3.2
PECICA 3.6 DEVA 3.2
SIMERIA 3.1
INEU 3.5 GEOAGIU 3.0
SANTANA 3.5 LUPENI 3.0
HUNEDOARA 2.9
CHISINEU CRIS 3.2 BRAD 2.8
ARAD 3.0 URICANI 2.5
CALAN 2.5
LIPOVA 2.7 PETRILA 2.4
SEBIS 2.5 ANINOASA 2.0

CARAS SEVERIN Media: 3,36 TIMIS Media: 3,18

BOCSA 3.9
CIACOVA 3.9
JIMBOLIA 3.8
ANINA 3.8
DETA 3.7
ORAVITA 3.5 FAGET 3.6
BAILE HERCULANE 3.4 SANNICOLAU MARE 3.3

OTELU ROSU 3.4 LUGOJ 3.2


GATAIA 2.9
RESITA 3.3
TIMISOARA 2.7
CARANSEBES 2.9
BUZIAS 2.6
MOLDOVA NOUA 2.6 RECAS 1.9

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

49
Top calitatea asistentei sociale

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top asistenta sociala


Categorii de populaţie cu risc de sărăcie şi excluziune socială în Număr beneficiari servicii sociale în Regiunea Vest 2011
45 40.3 2011 (%)
1013
40
33.1 UE 27 1000
35
29.4
30 România 800 747 728
23.4 686
22.2 Regiunea Vest 645
25
18.8 19.7 Arad
20 16.4 600
463 441
410 421 Caraş-
15 10 421
8.1 400 303 Severin
10 6.7 8 245 Hunedoara
167
5 200
73 58 183 Timiş
0
cu risc de sărăcie aflată în risc de afectată de lipsuri din gospodării cu 0
şi excluziune sărăcie materiale grave intensitate persoane vârstnice persoane cu handicap
sociala redusă a muncii în cămine instituţionalizate
Sursa: Eurostat Sursa: Eurostat
Număr infrastructuri servicii sociale în Regiunea Vest 2011

60 54

50
38 38 Arad
40
31 Caraş-Severin
30 Hunedoara

20 Timiş
15
12 11
10 5 6 5
3 3 4
2 7
1
0
persoane copii în centre persoane cu beneficiari
vârstnice rezidenţiale handicap cantine
în cămine instituţionalizate sociale
Sursa: Eurostat

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

50

 
 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"   "  

#)'1'67593796/146

!#$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top asistenta sociala


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120
TIMISOARA 102
ARAD 66
RESITA 63
VULCAN 40
BOCSA 40
ORAVITA 40
ANINA 40
CHISINEU CRIS 40
RECAS 40
GATAIA 39
DETA 37
CARANSEBES 36
ORASTIE 35
SANTANA 35
LUGOJ 34
CALAN 34
CIACOVA 33
GEOAGIU 31
PECICA 30
INEU 30
CURTICI 29
PETRILA 28
SIMERIA 28
LUPENI 27
HUNEDOARA 25
LIPOVA 24
ANINOASA 22
NADLAC 22
HATEG 21
FAGET 21
SANNICOLAU MARE 19
BUZIAS 19
SEBIS 19
JIMBOLIA 18
PANCOTA 18
DEVA 16
BRAD 16
PETROSANI 16
URICANI 16
MOLDOVA NOUA 14
BAILE HERCULANE 13
OTELU ROSU 5
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

51
Top asistenta sociala

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
MOLDOVA NOUA 4.0
ORASTIE 3.8 CURTICI 3.8
NADLAC 3.5
LUGOJ 3.6 FAGET 3.5
HATEG 3.4
ANINA 3.4
BRAD 3.4 RECAS 3.4
DETA 3.4
SANNICOLAU MARE 3.4
TIMISOARA 3.4
CIACOVA 3.4
SANTANA 3.3
VULCAN 3.3 GEOAGIU 3.3
BAILE HERCULANE 3.2
JIMBOLIA 3.2
CARANSEBES 3.2
OTELU ROSU 3.2
CHISINEU-CRIS 3.2
RESITA 3.0 PECICA 3.2
GATAIA 3.1
SIMERIA 3.1
PETROSANI 2.9 PETRILA 3.1
PANCOTA 3.1
DEVA 2.8 BOCSA 3.0
CALAN 3.0
INEU 2.9
HUNEDOARA 2.8 LIPOVA 2.8
ORAVITA 2.6
LUPENI 2.7 URICANI 2.5
SEBIS 2.4
BUZIAS 2.1
ARAD 2.7 ANINOASA 2.0

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top asistenta sociala


Media: 3,04 Media: 2,90
ARAD HUNEDOARA
CURTICI 3.8 ORASTIE 3.8
NADLAC 3.5
HATEG 3.4
BRAD 3.4
SANTANA 3.3 VULCAN 3.3
CHISINEU CRIS 3.2 GEOAGIU 3.3
SIMERIA 3.1
PECICA 3.2 PETRILA 3.1
PANCOTA 3.1 CALAN 3.0
PETROSANI 2.9
INEU 2.9 DEVA 2.8
LIPOVA 2.8 HUNEDOARA 2.8
LUPENI 2.7
ARAD 2.7 URICANI 2.5
SEBIS 2.4 ANINOASA 2.0

CARAS SEVERIN Media: 3,08 TIMIS Media: 3,33

MOLDOVA NOUA 4.0


LUGOJ 3.6
FAGET 3.5
ANINA 3.4
RECAS 3.4
BAILE HERCULANE 3.2 DETA 3.4
CARANSEBES 3.2 TIMISOARA 3.4

OTELU ROSU 3.2 SANNICOLAU MARE 3.4


CIACOVA 3.4
BOCSA 3.0
JIMBOLIA 3.2
RESITA 3.0
GATAIA 3.1
ORAVITA 2.6 BUZIAS 2.1

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

52
Top posibilitatile de petrecere a timpului liber

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013


 
"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"    

#)'1'67593796/146

!#$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 53
Top posibilitatile de petrecere a timpului liber
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 117
ARAD 94
RESITA 66
LUGOJ 40
ORASTIE 40
BOCSA 40
LIPOVA 40
MOLDOVA NOUA 40
PECICA 40
CHISINEU CRIS 40
CIACOVA 40
NADLAC 40
RECAS 40
VULCAN 39
SANTANA 39
SIMERIA 39
ANINA 39
CURTICI 39
GATAIA 39
GEOAGIU 39
BRAD 38
ORAVITA 38
DETA 38
CARANSEBES 37
HUNEDOARA 36
CALAN 36
BAILE HERCULANE 36
BUZIAS 36
FAGET 36
INEU 35
PETROSANI 34
SANNICOLAU MARE 34
DEVA 33
HATEG 33
OTELU ROSU 33
ANINOASA 32
LUPENI 31
PETRILA 30
PANCOTA 29
SEBIS 26
URICANI 26
JIMBOLIA 25
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top posibilitatile de petrecere a timpului liber

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
DETA 4.1
ARAD 4.0 FAGET 3.8
ANINA 3.8
TIMISOARA 3.5 BOCSA 3.8
ORAVITA 3.8
CHISINEU-CRIS 3.7
VULCAN 3.4 CURTICI 3.6
JIMBOLIA 3.4
NADLAC 3.3
RESITA 3.3
SANTANA 3.2
RECAS 3.1
LUGOJ 3.3 PECICA 3.1
SANNICOLAU MARE 3.0
GEOAGIU 2.9
CARANSEBES 3.1
INEU 2.9
SEBIS 2.8
DEVA 3.1 PANCOTA 2.8
CIACOVA 2.8
MOLDOVA NOUA 2.8
BRAD 3.0 BAILE HERCULANE 2.6
GATAIA 2.6
ORASTIE 2.9 HATEG 2.5
LIPOVA 2.5
OTELU ROSU 2.4
PETROSANI 2.6 SIMERIA 2.4
PETRILA 2.4
LUPENI 2.5 CALAN 2.4
URICANI 2.3
BUZIAS 1.8
HUNEDOARA 2.1 ANINOASA 1.5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

54
Top posibilitatile de petrecere a timpului liber

ARAD Media: 3,41 HUNEDOARA Media: 2,60


ARAD 4.0 VULCAN 3.4
CHISINEU CRIS 3.7
DEVA 3.1
BRAD 3.0
CURTICI 3.6 ORASTIE 2.9
NADLAC 3.3 GEOAGIU 2.9
PETROSANI 2.6
SANTANA 3.2 LUPENI 2.5
PECICA 3.1 HATEG 2.5
SIMERIA 2.4
INEU 2.9 PETRILA 2.4
SEBIS 2.8 CALAN 2.4
URICANI 2.3
PANCOTA 2.8 HUNEDOARA 2.1
LIPOVA 2.5 ANINOASA 1.5

CARAS SEVERIN Media: 3,25 TIMIS Media: 3,28

ANINA 3.8
DETA 4.1
FAGET 3.8
BOCSA 3.8
TIMISOARA 3.5
ORAVITA 3.8 JIMBOLIA 3.4
RESITA 3.3 LUGOJ 3.3

CARANSEBES 3.1 RECAS 3.1


SANNICOLAU MARE 3.0
MOLDOVA NOUA 2.8
CIACOVA 2.8
BAILE HERCULANE 2.6
GATAIA 2.6
OTELU ROSU 2.4 BUZIAS 1.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top posibilitatile de participare la activităţi culturale

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

55
Top posibilitatile de participare la activitati culturale
Total muzee in Regiunea Vest 2011 Total expozitii temporare pe tipuri de muzee in Regiunea Vest
2011
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Artă 15
Arheologie şi istorie 78
Arheologie şi istorie 10
Mixte 72
Etnografie / antropologie 10
Ştiinţă şi istorie naturală 70
Mixte 9
Etnografie / antropologie 36

Specializate 7 Artă 29

Ştiinţă şi tehnică 4 Ştiinţă şi tehnică 22

Ştiinţă şi istorie naturală 1 Specializate 6


Sursa: INS Sursa: INS

Total reprezentatii ale institutiilor si companiilor de spectacole


in Regiunea Vest 2011

0 200 400 600 800 1000 1200

Teatru dramatic 1,094

Filarmonică 200

Teatru de păpuşi
150
şi marionete

Orchestră populară 80

Centru cultural 75

Operă 75
Sursa: INS
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top posibilitatile de participare la activitati culturale

Vizitatori muzee si spectacole - numar 2010 Vizitatori muzee si spectacole - numar 2010
0 20000 40000 60000 80000100000120000140000160000180000200000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

TIMISOARA 189,764 SANNICOLAU MARE 12,540

ARAD 125,703
SIMERIA 7,219

CARANSEBES 106,500
ORAVITA 6,140

HUNEDOARA 82,100
În următoarele localităţi nu figurază acest
JIMBOLIA 3,750
indoicator conform Fişei Localităţii (INS
RESITA 67,844 2010):
LUPENI, ORASTIE, VULCAN, BRAD, URICANI, DETA 3,126
DEVA 41,729 BOCSA, CALAN, CHISINEU-CRIS, CURTICI,
GATAIA, GEOAGIU, HATEG, INEU, MOLDOVA
NOUA,NADLAC, OTELU ROSU, PANCOTA, LIPOVA 2,528
PETROSANI 17,771 PECICA, PETRILA, RECAS, SANTANA, SEBIS.

Medie: 79.405 BUZIAS 2,250


LUGOJ 3,835
Sursa: INS

BAILE HERCULANE 480

CIACOVA 160

FAGET 40 Medie: 3.823


Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

56
Top posibilitatile de participare la activitati culturale

Spectatori cinematografe cu banda normala in Regiunea Vest 2011

250709
Arad

Caraş-Severin

Hunedoara
459406 248 Timiş
7094

Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013 


 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1'
!"      


#)'1'67593796/146
!#$$# !$ !#$$#

   


4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 57
Top posibilitatile de participare la activitati culturale
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 118
ARAD 93
RESITA 67
ORASTIE 40
BOCSA 40
LIPOVA 40
MOLDOVA NOUA 40
CHISINEU CRIS 40
CIACOVA 40
NADLAC 40
RECAS 40
LUGOJ 39
VULCAN 39
ORAVITA 39
ANINA 39
GATAIA 39
GEOAGIU 39
CARANSEBES 38
PECICA 38
SANTANA 38
CURTICI 38
DETA 38
HUNEDOARA 36
SIMERIA 36
BUZIAS 36
PETROSANI 35
FAGET 35
DEVA 34
BRAD 34
HATEG 34
BAILE HERCULANE 34
OTELU ROSU 33
ANINOASA 32
INEU 32
LUPENI 31
PETRILA 30
SANNICOLAU MARE 30
CALAN 29
PANCOTA 26
SEBIS 25
URICANI 25
JIMBOLIA 19
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top posibilitatile de participare la activitati culturale

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
DETA 4.0
ARAD 4.1 ANINA 3.9
BOCSA 3.8
RESITA 3.4 FAGET 3.8
ORAVITA 3.8
CHISINEU-CRIS 3.7
VULCAN 3.2 PECICA 3.5
CURTICI 3.2
SANTANA 3.2
LUGOJ 3.1
MOLDOVA NOUA 3.0
GEOAGIU 2.8
TIMISOARA 3.1 PANCOTA 2.8
SANNICOLAU MARE 2.8
JIMBOLIA 2.6
DEVA 3.1
BAILE HERCULANE 2.6
CIACOVA 2.6
CARANSEBES 3.0 HATEG 2.5
PETRILA 2.4
OTELU ROSU 2.3
ORASTIE 2.7 GATAIA 2.3
NADLAC 2.3
PETROSANI 2.7 CALAN 2.2
URICANI 2.2
INEU 2.2
LUPENI 2.5 SEBIS 2.0
LIPOVA 1.9
HUNEDOARA 2.4 SIMERIA 1.8
BUZIAS 1.8
ANINOASA 1.5
BRAD 2.4 RECAS 0.3

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

58
Top posibilitatile de participare la activitati culturale

ARAD Media: 3,34 HUNEDOARA Media: 2,56


ARAD 4.1 VULCAN 3.2
CHISINEU CRIS 3.7
DEVA 3.1
GEOAGIU 2.8
PECICA 3.5 ORASTIE 2.7
CURTICI 3.2 PETROSANI 2.7
HATEG 2.5
SANTANA 3.2 LUPENI 2.5
PANCOTA 2.8 HUNEDOARA 2.4
BRAD 2.4
NADLAC 2.3 PETRILA 2.4
INEU 2.2 CALAN 2.2
URICANI 2.2
SEBIS 2.0 SIMERIA 1.8
LIPOVA 1.9 ANINOASA 1.5

CARAS SEVERIN Media: 3,24 TIMIS Media: 2,94

ANINA 3.9
DETA 4.0
FAGET 3.8
BOCSA 3.8
LUGOJ 3.1
ORAVITA 3.8 TIMISOARA 3.1
RESITA 3.4 SANNICOLAU MARE 2.8

MOLDOVA NOUA 3.0 JIMBOLIA 2.6


CIACOVA 2.6
CARANSEBES 3.0
GATAIA 2.3
BAILE HERCULANE 2.6
BUZIAS 1.8
OTELU ROSU 2.3 RECAS 0.3

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top piete agroalimentare

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

59
Top piete agroalimentare
Nivelul cheltuielilor totale de consum pe Regiuni medii lunare pe o Structura medie lunara a cheltuielilor de consum pe o gospodărie, în
gospodărie, 2011 (Ron) Regiunea Vest 2011 (%)
Bucuresti Ilfov 1,944.1 Produse agroalimentare, 43.2%
Vest 1,723.2 Băuturi alcoolice tutun 9.0%

Nord-Vest 1,572.7 Utilităţi/energie 5.3%


Îmbrăcăminte/încălţăminte 5.3%
Centru 1,546.2
Transport 5.1%
Sud- Muntenia 1,420.9 Comunicaţii 4.7%
Nord-Est 1,413.3 Mobilier, dotare locuinţă 4.3%

Sud-Est 1,389.3 Diverse produse/servicii 4.2%


Recreere şi cultura 3.8%
Sud-Vest 1,382.3
Sănătate 3.8%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Hoteluri, cafenele, 1.1%
Sursa: INS
Educaţie 0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top piete agroalimentare


Consum mediu produse agroalimentare în Regiunea Vest -
cantitate medie lunară 2011 (kg)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pâine 9.48

legume/conserve 8.09

lapte 7.57

apă/băuturi nealcoolice 5.70

cartofi 4.37

fructe 4.35

carne proaspătă 3.40

cereale/făinoase 2.28

zaharuri/miere 1.69

grăsimi 1.49

preparate carne 1.47

băuturi alcoolice 1.43

brânzeturi/smântână 1.23

peşte 0.55

fasole/leguminoase 0.34

cafea, ceai, cacao 0.24


Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

60

 
 


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
      

#!!# !"# !$ #!!#$

    

     "   

!# !"### !$ !#$##

    
4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/579,478>36+-/786'8+67593796/*4'6*+1'5+674'3+1+>3'
)64614)'1/8'8++;/78)+159
/345/'
'-64'1/2+38'6/3')+78248/:39'5'6>384514)'1/8
/1+
3/34'7'+4'-/9 /%6/)'3/

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ Top piete agroalimentare


Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120
TIMISOARA 114
ARAD 92
RESITA 67
DEVA 40
BRAD 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
OTELU ROSU 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
SANTANA 40
CHISINEU CRIS 40
CURTICI 40
INEU 40
NADLAC 40
CARANSEBES 39
HUNEDOARA 39
BOCSA 39
CALAN 39
LIPOVA 39
ORAVITA 39
ANINA 39
BAILE HERCULANE 39
LUPENI 38
JIMBOLIA 37
HATEG 35
SIMERIA 35
MOLDOVA NOUA 34
PETROSANI 32
LUGOJ 29
DETA 27
PECICA 20
FAGET 20
PANCOTA 20
RECAS 20
SEBIS 20
BUZIAS 17
GATAIA 13
CIACOVA 7
ANINOASA 0
GEOAGIU 0
URICANI 0
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

61
Top piete agroalimentare

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
CURTICI 4.3
DEVA 4.0 PECICA 4.3
CHISINEU-CRIS 4.2
ARAD 4.0 SANNICOLAU MARE 4.2
CALAN 4.2
CARANSEBES 3.9 JIMBOLIA 4.1
RECAS 4.1
NADLAC 4.1
HUNEDOARA 3.8
PANCOTA 4.0
SANTANA 4.0
LUPENI 3.8 LIPOVA 3.8
FAGET 3.8
PETROSANI 3.6 BUZIAS 3.7
DETA 3.7
SEBIS 3.6
ORASTIE 3.6
CIACOVA 3.6
BAILE HERCULANE 3.4
TIMISOARA 3.5 INEU 3.3
OTELU ROSU 3.3
BRAD 3.5 PETRILA 3.3
HATEG 3.2
VULCAN 3.5 ANINA 3.2
BOCSA 3.1
SIMERIA 3.0
LUGOJ 2.9
MOLDOVA NOUA 2.9
GATAIA 2.9
RESITA 2.9 ORAVITA 2.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top piete agroalimentare


Media: 3,88 Media: 3,65
ARAD HUNEDOARA
CURTICI 4.3 CALAN 4.2
PECICA 4.3 DEVA 4.0
CHISINEU CRIS 4.2 HUNEDOARA 3.8
LUPENI 3.8
NADLAC 4.1
PETROSANI 3.6
PANCOTA 4.0
ORASTIE 3.6
SANTANA 4.0
BRAD 3.5
ARAD 4.0
VULCAN 3.5
LIPOVA 3.8 PETRILA 3.3
SEBIS 3.6 HATEG 3.2
INEU 3.3 SIMERIA 3.0

CARAS SEVERIN Media: 3,17 TIMIS Media: 3,60

CARANSEBES 3.9
SANNICOLAU MARE 4.2
JIMBOLIA 4.1
BAILE HERCULANE 3.4
RECAS 4.1
OTELU ROSU 3.3 FAGET 3.8
ANINA 3.2 BUZIAS 3.7

BOCSA 3.1 DETA 3.7


CIACOVA 3.6
MOLDOVA NOUA 2.9
TIMISOARA 3.5
RESITA 2.9
LUGOJ 2.9
ORAVITA 2.8 GATAIA 2.9

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

62
Top mediu economic

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top mediu economic

Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul anului 2010 Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul anului 2010
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TIMISOARA 5,233 PETRILA 964


MOLDOVA NOUA 752
ARAD 2,987 BOCSA 598
CALAN 567
RESITA 2,501
ANINA 522
HUNEDOARA 2,001 HATEG 468
SIMERIA 458
DEVA 1,922 ORAVITA 388
PETROSANI 1,332 PECICA 384
BAILE HERCULANE 373
VULCAN 892 OTELU ROSU 354
CHISINEU-CRIS 337
LUPENI 841
SANTANA 310
LUGOJ 841 CURTICI 264
NADLAC 257
ORASTIE 766 URICANI 250
CARANSEBES 611 SEBIS 246
Medie: 1.709 SANNICOLAU MARE 234
BRAD 583 Sursa: INS LIPOVA 234
ANINOASA 231
INEU 215
FAGET 191
GEOAGIU 188
BUZIAS 168
JIMBOLIA 150
GATAIA 147
PANCOTA 127
DETA 111
CIACOVA 110 Medie: 323
RECAS 100
Sursa: INS

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

63
Top mediu economic

Numarul firmelor active 2011 Numarul firmelor active 2011


0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

TIMISOARA 17,997 SIMERIA 404


SANNICOLAU MARE 392
ARAD 8,065 HATEG 346
DEVA 3,026 PETRILA 293
LIPOVA 293
RESITA 2,166 OTELU ROSU 281
BOCSA 274
HUNEDOARA 1,517
JIMBOLIA 246
LUGOJ 1,456 PECICA 242
SEBIS 232
PETROSANI 1,064 INEU 220
CARANSEBES 856 ORAVITA 215
CHISINEU-CRIS 193
ORASTIE 605 MOLDOVA NOUA 190
BAILE HERCULANE 184
BRAD 437
CALAN 183
VULCAN 358 FAGET 163
Medie: 3.153
NADLAC 158
LUPENI 295 Sursa: ONRC CURTICI 148
DETA 142
SANTANA 140
RECAS 131
URICANI 129
BUZIAS 129
PANCOTA 121
ANINA 109
GATAIA 67
ANINOASA 49
GEOAGIU 45 Medie: 192
CIACOVA 43 Sursa: ONRC

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

 
 "+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
!    
  
     
  "  
  " 
  " 

#)'1'67593796/146
$$# !$ !#$$#

    

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 64
Top mediu economic
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 120
ARAD 90
RESITA 59
DEVA 40
BRAD 40
CARANSEBES 40
HUNEDOARA 40
LUPENI 40
VULCAN 40
LIPOVA 40
OTELU ROSU 40
PETRILA 40
ANINOASA 40
BAILE HERCULANE 40
CHISINEU CRIS 40
CIACOVA 40
DETA 40
GEOAGIU 40
RECAS 40
URICANI 40
ORASTIE 39
CALAN 39
SANNICOLAU MARE 39
SANTANA 39
SIMERIA 39
ANINA 39
BUZIAS 39
NADLAC 39
PETROSANI 38
BOCSA 38
HATEG 38
CURTICI 38
FAGET 38
INEU 38
LUGOJ 37
GATAIA 37
PECICA 36
ORAVITA 35
JIMBOLIA 33
SEBIS 33
PANCOTA 31
MOLDOVA NOUA 17
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top mediu economic

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
MOLDOVA NOUA 3.6
RESITA 2.7 CHISINEU-CRIS 3.2
CURTICI 3.1
TIMISOARA 2.2 SANNICOLAU MARE 2.9
JIMBOLIA 2.8
FAGET 2.5
CARANSEBES 2.1 BOCSA 2.4
ANINA 2.4
SANTANA 2.1
ARAD 2.0
ORAVITA 1.8
GEOAGIU 1.8
ORASTIE 1.5 PECICA 1.8
INEU 1.7
NADLAC 1.6
LUGOJ 1.5
LIPOVA 1.6
PANCOTA 1.6
DEVA 1.3 RECAS 1.6
HATEG 1.5
GATAIA 1.5
BRAD 1.3 DETA 1.5
SEBIS 1.5
PETROSANI 1.2 SIMERIA 1.4
CIACOVA 1.4
BAILE HERCULANE 1.3
VULCAN 1.2 OTELU ROSU 1.3
BUZIAS 1.1
LUPENI 1.0 CALAN 1.1
PETRILA 1.0
URICANI 1.0
HUNEDOARA 1.0 ANINOASA 1.0

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

65
Top mediu economic

ARAD Media: 1,99 HUNEDOARA Media: 1,21


CHISINEU CRIS 3.2 GEOAGIU 1.8
CURTICI 3.1
ORASTIE 1.5
HATEG 1.5
SANTANA 2.1 SIMERIA 1.4
ARAD 2.0 DEVA 1.3
BRAD 1.3
PECICA 1.8 PETROSANI 1.2
INEU 1.7 VULCAN 1.2
CALAN 1.1
NADLAC 1.6 LUPENI 1.0
LIPOVA 1.6 PETRILA 1.0
URICANI 1.0
PANCOTA 1.6 ANINOASA 1.0
SEBIS 1.5 HUNEDOARA 1.0

CARAS SEVERIN Media: 2,27 TIMIS Media: 2,20

MOLDOVA NOUA 3.6


SANNICOLAU MARE 2.9
JIMBOLIA 2.8
RESITA 2.7
FAGET 2.5
BOCSA 2.4 TIMISOARA 2.2
ANINA 2.4 RECAS 1.6

CARANSEBES 2.1 LUGOJ 1.5


GATAIA 1.5
ORAVITA 1.8
DETA 1.5
BAILE HERCULANE 1.3
CIACOVA 1.4
OTELU ROSU 1.3 BUZIAS 1.1

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top general

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

66
Top general

Localitate Populatie % strazi %suprafaţă Nascuţi Unităţi Persoane Persoane Nr firme la


1 ian 2011 orasenesti verde din vii învăţamânt la un medic la un cabinet 1000
modernizate intravilan medicină persoane
familie
TIMISOARA 311.440 78,2 7,0 3.189 120 107 1.045 57,8
ARAD 165.014 88,8 2,2 1.663 56 218 2.797 49,0
RESITA 82.879 82,5 7,4 764 30 322 1.691 26,3
DEVA 66.365 97,8 7,0 590 17 206 1.794 45,7
HUNEDOARA 69.916 72,1 13,0 628 8 414 2.185 21,8
LUGOJ 44.590 73,3 11,0 428 22 455 1.486 32,7
PETROSANI 42.699 51,9 6,1 367 10 316 2.669 25,0
LUPENI 28.972 67,9 6,1 179 3 362 2.897 10,2
CARANSEBES 28.461 92,2 5,3 281 12 327 1.581 30,2
VULCAN 28.352 52,3 6,2 244 3 659 14.176 12,6
ORASTIE 21.326 77,6 3,9 193 5 355 7.109 28,4
BRAD 15.826 45,7 3,5 96 2 236 3.957 27,8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top general

Localitate Populatie % strazi %suprafaţă Nascuţi Unităţi Persoane Persoane Nr firme la


1 ian 2011 orasenesti verde din vii învăţamânt la un la un cabinet 1000
modernizate intravilan medic medicină persoane
familie
PETRILA 24.857 58,2 4,5 225 3 2.071 2.486 11,8
BOCSA 17.032 15,1 2,9 180 8 2.433 1.419 16,1
PECICA 13.793 15,1 5,6 131 2 1.970 - 17,5
SIMERIA 13.495 80,6 15,9 113 1 843 1.350 30,0
SANTANA 13.362 66,2 0,5 94 2 786 6.681 10,5
SANNICOLAU MARE 13.214 54,7 4,1 146 5 826 1.888 29,7
MOLDOVA NOUA 13.110 89,7 4,1 108 5 690 1.093 14,6
CALAN 12.822 97,4 4,5 114 1 1.069 3.206 14,3
ORAVITA 12.700 79,6 6,2 106 5 747 1.270 17,0
JIMBOLIA 11.812 84,8 4,7 139 4 437 2.953 20,8
OTELU ROSU 11.777 100,0 4,9 116 4 785 1.309 24,0
LIPOVA 10.979 26,5 2,7 72 3 379 5.490 26,8
HATEG 10.840 87,2 4,0 96 4 241 2.710 31,8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

67
Top general

Localitate Populatie % strazi %suprafaţă Nascuţi Unităţi Persoane Persoane Nr firme la


1 ian 2011 orasenesti verde din vii învăţamânt la un la un cabinet 1000
modernizate intravilan medic medicină persoane
familie
INEU 9.466 25,5 6,8 86 3 231 2.367 23,2
URICANI 9.437 63,6 1,2 69 1 1.887 - 13,7
ANINA 8.725 38,5 4,6 73 3 969 2.908 12,6
RECAS 8.524 25,0 3,9 75 3 8.524 2.131 15,2
CHISINEU-CRIS 8.273 47,5 2,5 80 3 414 - 23,3
CURTICI 8.118 18,0 2,0 67 4 1.015 1.624 18,2
NADLAC 8.035 33,3 5,0 58 2 893 - 19,7
PANCOTA 7.624 85,4 5,7 84 2 1.089 - 15,9
BUZIAS 7.589 84,2 14,6 65 3 422 1.897 17,1
FAGET 7.263 93,3 1,7 98 1 519 1.816 22,6
DETA 6.581 94,4 5,0 71 2 470 1.645 21,7
SEBIS 6.287 42,0 3,3 50 1 524 6.287 37,0
GATAIA 6.226 50,0 2,8 54 1 328 - 10,8
BAILE HERCULANE 5.966 93,3 23,0 39 2 5.966 1.193 30,9
GEOAGIU 5.684 84,2 3,4 43 1 812 2.842 8,0
CIACOVA 5.125 27,3 4,1 62 1 1.281 2.563 8,4
ANINOASA 4.689 35,7 0,7 39 1 2.345 4.689 10,5

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

  


"+<918'8+1+6+56+</382+*/'5+3869:'6/'(/1+1+
!   

 
 
 
 
   
  

#)'1'67593796/146
!#$$# !$ !#$$#

   

4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 68
Top general
Număr răspunsuri valide
0 20 40 60 80 100 120 140
TIMISOARA 122
ARAD 94
RESITA 66
DEVA 40
BRAD 40
HUNEDOARA 40
LUPENI 40
ORASTIE 40
VULCAN 40
BOCSA 40
CALAN 40
LIPOVA 40
ORAVITA 40
OTELU ROSU 40
PECICA 40
PETRILA 40
SANNICOLAU MARE 40
SANTANA 40
SIMERIA 40
ANINA 40
ANINOASA 40
CHISINEU CRIS 40
CURTICI 40
FAGET 40
GEOAGIU 40
INEU 40
NADLAC 40
RECAS 40
URICANI 40
CARANSEBES 39
LUGOJ 39
PETROSANI 39
HATEG 39
BAILE HERCULANE 39
BUZIAS 39
CIACOVA 39
SEBIS 39
JIMBOLIA 38
DETA 37
GATAIA 37
PANCOTA 37
MOLDOVA NOUA 24
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

Top general

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
JIMBOLIA 3.8
ARAD 3.4 DETA 3.7
CURTICI 3.5
ORASTIE 3.2 HATEG 3.5
OTELU ROSU 3.4
FAGET 3.4
DEVA 3.2 CHISINEU-CRIS 3.4
INEU 3.4
SANNICOLAU MARE 3.3
TIMISOARA 3.1
SEBIS 3.2
BUZIAS 3.2
HUNEDOARA 3.1 NADLAC 3.1
PANCOTA 3.1
CALAN 3.0
CARANSEBES 3.1
SIMERIA 3.0
GEOAGIU 2.9
BRAD 2.9 BAILE HERCULANE 2.9
URICANI 2.8
BOCSA 2.8
VULCAN 2.9 MOLDOVA NOUA 2.7
ANINA 2.7
LUGOJ 2.8 CIACOVA 2.6
PECICA 2.6
PETRILA 2.6
LUPENI 2.8 LIPOVA 2.6
GATAIA 2.5
PETROSANI 2.8 SANTANA 2.5
ANINOASA 2.1
ORAVITA 2.1
RESITA 2.5 RECAS 1.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

69
Top general

ARAD Media: 3,30 HUNEDOARA Media: 2,86


CURTICI 3.5 HATEG 3.5
ARAD 3.4
ORASTIE 3.2
DEVA 3.2
CHISINEU CRIS 3.4 HUNEDOARA 3.1
INEU 3.4 CALAN 3.0
SIMERIA 3.0
SEBIS 3.2 GEOAGIU 2.9
NADLAC 3.1 BRAD 2.9
VULCAN 2.9
PANCOTA 3.1 URICANI 2.8
PECICA 2.6 LUPENI 2.8
PETROSANI 2.8
LIPOVA 2.6 PETRILA 2.6
SANTANA 2.5 ANINOASA 2.1

CARAS SEVERIN Media: 2,91 TIMIS Media: 3,09

OTELU ROSU 3.4


JIMBOLIA 3.8
DETA 3.7
CARANSEBES 3.1
FAGET 3.4
BAILE HERCULANE 2.9 SANNICOLAU MARE 3.3
BOCSA 2.8 BUZIAS 3.2

MOLDOVA NOUA 2.7 TIMISOARA 3.1


LUGOJ 2.8
ANINA 2.7
CIACOVA 2.6
RESITA 2.5
GATAIA 2.5
ORAVITA 2.1 RECAS 1.8

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013


  
  
 
$457/-96'38')+8'8+'3919/
$4578'6+'2+*/919/
$452+*/974)/'1
$45)43,4689114)9/38+/
$45/25')891564/+)8+146
$457'8/7,')8/','8'*+14)91*+293)'
$45)'1/8'8+'/3:'8'2'38919/
$45)'1/8'8+''75+)8+1461+-'8+*+/3:'8'2'38
$45)'1/8'8+''7/78+38+/7'3/8'6+
$45)'1/8'8+''75+)8+1461+-'8+*+'7/78+38'7'3/8'6'
$45'7/78+38'74)/'1'
$45547/(/1/8'8/1+*+5+86+)+6+'8/25919/1/(+6
$45547/(/1/8'8/1+*+5'68/)/5'6+1'')8/:/8'8/)91896'1+
$455/+8+'-64'1/2+38'6+
$452+*/9+)4342/)
$45-+3+6'1

+*/'5+6+-/93+ 
4367593796/1+79387+8'8+)':'146/1/57

!64/+)8)4,/3'3'8*/343*919645+'3*++<:418'6+"+-/43'156/3
!" "% !" ##$$ 70
Top regional – agregare indicatori

Municipiu reședință de județ Oraș peste 10.000 de locuitori


Municipiu Oraș sub 10.000 de locuitori
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
CURTICI 3.85
VULCAN 3.49 JIMBOLIA 3.72
FAGET 3.71
ARAD 3.49 PANCOTA 3.67
DETA 3.67
CHISINEU-CRIS 3.66
ORASTIE 3.43 SANNICOLAU MARE 3.62
HATEG 3.55
PECICA 3.52
TIMISOARA 3.34
CIACOVA 3.48
SANTANA 3.47
DEVA 3.23 NADLAC 3.45
BAILE HERCULANE 3.40
OTELU ROSU 3.39
RESITA 3.23
SEBIS 3.38
INEU 3.37
BRAD 3.22 BOCSA 3.36
GEOAGIU 3.32
ANINA 3.30
CARANSEBES 3.22 CALAN 3.22
MOLDOVA NOUA 3.18
HUNEDOARA 3.12 BUZIAS 3.17
GATAIA 3.13
SIMERIA 3.09
PETROSANI 3.11 LIPOVA 3.07
ORAVITA 3.03
LUGOJ 3.09 URICANI 2.89
PETRILA 2.88
RECAS 2.67
LUPENI 2.88 ANINOASA 2.47

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin


PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2007-2013

71
TOPUL LOCALITĂȚILOR URBANE
DIN REGIUNEA VEST

RAPORT DESCRIPTIV
A. Topul localităților – dimensiuni problematice

În tabele următoare sunt redate scorurile obținute de localitățile urbane din Regiunea
de Dezvoltare Vest pentru o serie de indicatori și indici care măsoară percepția cetățenilor
asupra calității vieții din orașul în care locuiesc. Scorurile sunt cuprinse între 0 și 5; 0
reprezintă cel mai scăzut scor, iar 5 reprezintă cel mai bun scor (cel mai înalt grad de
satisfacție). Al doilea tabel al fiecărei secțiuni redă o selecție a dimensiunilor după două
categorii:
- Aspecte negative / puncte slabe – domenii care se pretează pentru îmbunătățire
prin implementarea de proiecte
- Aspecte pozitive / puncte tari – domenii care se pretează pentru întărire prin
implementarea de proiecte

75
JUDEȚUL ARAD

Judeţ ARAD
CHISINEU
Localitate ARAD CURTICI INEU LIPOVA NADLAC PANCOTA PECICA SANTANA SEBIS
CRIS
Top siguranta
3,7 4,1 4,3 3,6 4,3 3,8 4,0 4,0 3,8 4,3
cetateanului
Top starea
2,8 3,5 4,0 3,0 3,2 3,7 3,6 3,3 3,2 3,6
mediului
Top mediu social 4,1 4,5 4,5 4,6 4,1 4,4 4,8 4,3 4,5 4,6
Top confortul
3,9 3,8 4,0 4,2 4,1 4,1 4,3 4,1 4,0 3,9
locuintei
Top impactul
4,4 3,5 3,2 3,9 1,8 2,0 3,4 3,7 4,2 2,4
proiectelor
Top satisfactia
fata de locul de 3,7 3,8 4,6 3,5 3,8 3,6 3,9 3,9 3,7 4,4
munca
Top calitatea
3,7 3,6 4,0 3,2 3,0 3,5 3,6 3,5 3,3 4,1
invatamantului
Top calitatea
aspectelor legate 3,5 3,6 4,0 3,7 3,2 3,6 3,9 3,7 3,4 3,9
de invatamant
Top calitatea
3,0 3,2 3,6 3,5 2,7 3,9 3,9 3,6 3,5 2,5
asistentei sanitare
Top calitatea
aspectelor legate
3,2 3,6 4,0 4,1 3,2 4,3 4,0 4,3 3,9 3,3
de asistenta
sanitara
Top asistenta
2,7 3,2 3,8 2,9 2,8 3,5 3,1 3,2 3,3 2,4
sociala
Top posibilitatile
de petrecere a 4,0 3,7 3,6 2,9 2,5 3,3 2,8 3,1 3,2 2,8
timpului liber
Top posibilitatile
de participare
4,1 3,7 3,2 2,2 1,9 2,3 2,8 3,5 3,2 2,0
la activitati
culturale
Top piete
4,0 4,2 4,3 3,3 3,8 4,1 4,0 4,3 4,0 3,6
agroalimentare
Top mediu
2,0 3,2 3,1 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 2,1 1,5
economic
Top general 3,4 3,4 3,5 3,4 2,6 3,1 3,1 2,6 2,5 3,2

76
Puncte slabe Puncte tari
Localitate
(pot fi atenuate prin proiecte) (pot fi întărite prin proiecte)
Mediul economic
Activități culturale
Asistența socială
ARAD Activități de loisir
Starea mediului
Starea piețelor agroalimentare
Asistența sanitară
Asistența sanitară
Starea piețelor agroalimentare
CHIȘINEU-CRIȘ Asistența socială
Siguranța cetățeanului
Mediul economic
Starea piețelor agroalimentare
Mediu economic
Siguranța cetățeanului
CURTICI Impactul proiectelor scăzut
Infrastructura educațională
Activități culturale
Spațiul locativ
Mediul economic
Activități culturale Spațiul locativ
INEU
Activități de loisir Asistența sanitară
Asistența socială
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Impactul proiectelor scăzut
LIPOVA Spațiul locativ
Activități culturale
Starea piețelor agroalimentare
Activități de loisir
Mediul economic Asistența sanitară
NĂDLAC Impactul proiectelor scăzut Starea piețelor agroalimentare
Activități culturale Spațiul locativ
Mediul economic Starea piețelor agroalimentare
Activități culturale Spațiul locativ
PÂNCOTA
Activități de losir Siguranța cetățeanului
Asistența socială Asistența sanitară
Mediul economic
Starea piețelor agroalimentare
Activități de loisir
PECICA Asistența sanitară
Asistență socială
Spațiul locativ
Starea mediului
Impactul proiectelor
Mediul economic
implementate
Activități de loisir
SÂNTANA Spațiul locativ
Activități culturale
Starea piețelor agroalimentare
Starea mediului
Asistența sanitară
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Activități culturale
SEBIȘ Calitatea învățământului
Asistența socială
Spațiul locativ
Asistența sanitară

77
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Judeţ CARAS SEVERIN


BAILE MOLDOVA OTELU
Localitate ANINA BOCSA CARANSEBES ORAVITA RESITA
HERCULANE NOUA ROSU
Top siguranta
2,7 4,6 3,3 3,2 3,1 2,8 3,8 3,3
cetateanului
Top starea mediului 3,0 3,4 3,1 3,3 2,9 2,6 3,1 3,0

Top mediu social 3,0 4,6 3,2 3,7 3,2 2,8 4,6 3,1
Top confortul
3,5 4,3 3,7 3,9 3,8 3,4 4,3 3,7
locuintei
Top impactul
3,8 3,1 4,3 3,8 3,0 5,0 3,9 4,4
proiectelor
Top satisfactia fata de
4,0 4,6 4,0 3,9 2,5 3,6 3,4 3,7
locul de munca
Top calitatea
3,6 3,1 3,9 3,3 2,6 3,7 4,1 3,4
invatamantului
Top calitatea
aspectelor legate de 3,6 3,0 3,4 3,0 4,3 3,2 3,9 3,7
invatamant
Top calitatea
3,8 3,4 3,9 2,9 2,6 3,5 3,4 3,3
asistentei sanitare
Top calitatea
aspectelor legate de 3,6 4,5 3,4 3,2 4,1 3,2 3,8 3,4
asistenta sanitara
Top asistenta sociala 3,4 3,2 3,0 3,2 4,0 2,6 3,2 3,0
Top posibilitatile de
petrecere a timpului 3,8 2,6 3,8 3,1 2,8 3,8 2,4 3,3
liber
Top posibilitatile
de participare la 3,9 2,6 3,8 3,0 3,0 3,8 2,3 3,4
activitati culturale
Top piete
3,2 3,4 3,1 3,9 2,9 2,8 3,3 2,9
agroalimentare
Top mediu economic 2,4 1,3 2,4 2,1 3,6 1,8 1,3 2,7

Top general 2,7 2,9 2,8 3,1 2,7 2,1 3,4 2,5

78
Puncte slabe Puncte tari
Localitate
(pot fi atenuate prin proiecte) (pot fi întărite prin proiecte)
Mediul economic
Activități culturale
Siguranța cetățeanului
ANINA Asistența sanitară
Mediul social
Activități de loisir
Starea mediului
Mediul economic Siguranța cetățeanului
BĂILE HERCULANE Activități culturale Asistența sanitară
Activități de loisir Spațiul locativ
Satisfacția față de locul de
Mediul economic
muncă
Asistența socială
BOCȘA Calitatea învățământului
Starea mediului
Calitatea asistenței sanitare
Starea piețelor agroalimentare
Activități culturale și de loisir
Mediul economic
Spațiul locativ
Calitatea asistenței sanitare
CARANSEBEȘ Starea piețelor agroalimentare
Infrastructura din învățământ
Impactul pozitiv al proiectelor
Activități culturale
Satisfacția față de locul de
muncă Asistența socială
MOLDOVA NOUĂ
Calitatea asistenței sanitare Spațiul locativ
Calitatea învățământului
Mediul economic
Activități culturale
Starea mediului
ORAVIȚA Activități de loisir
Asistența socială
Calitatea învățământului
Starea piețelor agroalimentare
Mediul economic
Spațiul locativ
Activități culturale
OȚELU ROȘU Calitatea învățământului
Activități de loisir
Impactul pozitiv al proiectelor
Starea mediului
Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
Starea piețelor agroalimentare Spațiul locativ
REȘIȚA
Asistența socială Învățământ (calitate și
Starea mediului infrastructură)

79
JUDEȚUL HUNEDOARA

Judeţ HUNEDOARA

Localitate ANINOASA BRAD CALAN DEVA GEOAGIU HATEG HUNEDOARA

Top siguranta cetateanului 4,2 3,6 4,0 3,3 3,8 4,0 3,3

Top starea mediului 1,8 3,4 3,3 2,7 3,5 3,7 3,1

Top mediu social 4,1 4,4 4,6 3,8 4,3 4,5 4,5

Top confortul locuintei 3,1 3,8 3,7 4,0 3,9 4,0 4,1

Top impactul proiectelor 3,5 3,3 4,2 3,3 3,5 5,0 4,1
Top satisfactia fata de
3,8 3,6 3,9 3,6 3,6 4,4 3,7
locul de munca
Top calitatea
3,4 3,7 3,4 3,4 3,7 4,1 3,1
invatamantului
Top calitatea aspectelor
2,5 3,9 3,6 3,6 3,9 4,2 3,3
legate de invatamant
Top calitatea asistentei
2,0 2,8 2,5 3,2 3,0 3,6 2,9
sanitare
Top calitatea aspectelor
legate de asistenta 1,9 3,3 3,3 3,1 3,5 3,9 3,2
sanitara
Top asistenta sociala 2,0 3,4 3,0 2,8 3,3 3,4 2,8
Top posibilitatile de
1,5 3,0 2,4 3,1 2,9 2,5 2,1
petrecere a timpului liber
Top posibilitatile de
participare la activitati 1,5 2,4 2,2 3,1 2,8 2,5 2,4
culturale
Top piete agroalimentare * 3,5 4,2 4,0 * 3,2 3,8

Top mediu economic 1,0 1,3 1,1 1,3 1,8 1,5 1,0

Top general 2,1 2,9 3,0 3,2 2,9 3,5 3,1

80
 Judeţ HUNEDOARA

Localitate LUPENI ORASTIE PETRILA PETROSANI SIMERIA URICANI VULCAN

Top siguranta cetateanului 3,0 3,3 3,1 3,8 3,4 4,0 3,2

Top starea mediului 2,2 3,4 2,5 2,9 3,2 3,0 3,3

Top mediu social 3,9 4,6 4,2 3,8 4,2 3,7 4,9

Top confortul locuintei 3,7 4,5 3,9 3,6 3,9 3,9 4,5

Top impactul proiectelor 4,2 4,0 4,0 3,8 2,0 4,0 4,5
Top satisfactia fata de
3,7 4,2 3,9 3,7 3,7 2,8 4,6
locul de munca
Top calitatea
2,7 3,6 3,5 3,4 3,7 3,7 3,8
invatamantului
Top calitatea aspectelor
2,8 3,5 2,9 3,3 3,7 3,5 4,1
legate de invatamant
Top calitatea asistentei
3,0 3,2 2,4 3,3 3,1 2,5 3,4
sanitare
Top calitatea aspectelor
legate de asistenta 3,0 3,3 2,5 3,4 3,0 2,2 4,1
sanitara
Top asistenta sociala 2,7 3,8 3,1 2,9 3,1 2,5 3,3
Top posibilitatile de
2,5 2,9 2,4 2,6 2,4 2,3 3,4
petrecere a timpului liber
Top posibilitatile de
participare la activitati 2,5 2,7 2,4 2,7 1,8 2,2 3,2
culturale
Top piete agroalimentare 3,8 3,6 3,3 3,6 3,0 * 3,5

Top mediu economic 1,0 1,5 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2

Top general 2,8 3,2 2,6 2,8 3,0 2,8 2,9

81
Puncte slabe Puncte tari
Localitate
(pot fi atenuate prin proiecte) (pot fi întărite prin proiecte)
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Activități culturale
ANINOASA Impactul proiectelor
Activități de loisir
Calitatea învățământului
Starea mediului
Mediul economic Infrastructura învățământului
BRAD Activități culturale Spațiul locativ
Calitatea asistenței sanitare Calitatea învățământului
Mediul economic
Impactul proiectelor
Activități culturale
CĂLAN Starea piețelor agroalimentare
Activități de loisir
Siguranța cetățeanului
Calitatea asistenței sanitare
Starea piețelor agroalimentare
Mediul economic
Spațiul locativ
DEVA Starea mediului
Calitatea și infrastructura
Asistența socială
învățământului
Mediul economic Infrastructura învățământului
GEOAGIU Activități culturale Spațiul locativ
Activități de loisir Siguranța cetățeanului
Calitatea și Infrastructura
Mediul economic
învățământului
HAȚEG Activități culturale
Spațiul locativ
Activități de loisir
Siguranța cetățeanului
Mediul economic Spațiul locativ
HUNEDOARA Activități culturale Impactul pozitiv al proiectelor
Activități de loisir Starea piețelor agroalimentare
Impactul pozitiv al proiectelor
Mediul economic Mediul social
LUPENI
Starea mediului Starea piețelor agroalimentare
Spațiul locativ

82
Puncte slabe Puncte tari
Localitate
(pot fi atenuate prin proiecte) (pot fi întărite prin proiecte)
Mediul economic Mediul social
ORĂȘTIE Activități culturale Spațiul locativ
Activități de loisir Asistența socială
Mediul economic
Spațiul locativ
Activități culturale
PETRILA Calitatea învățământului
Activități de loisir
Impactul pozitiv al proiectelor
Calitatea asistenței sanitare
Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
PETROȘANI Activități culturale Siguranța cetățeanului
Activități de loisir Starea piețelor agroalimentare
Mediul economic
Mediul social
Activități culturale
SIMERIA Spațiul locativ
Impactul proiectelor
Infrastructura învățământului
implementate
Mediul economic
Infrastructura asistenței Siguranța cetățeanului
URICANI sanitare Impactul pozitiv al proiectelor
Activități culturale Spațiul locativ
Activități de loisir
Mediul social
Mediul economic
Satisfacția față de locul de
Siguranța cetățeanului
VULCAN muncă
Activități culturale
Impactul pozitiv al proiectelor
Asistența socială
Spațiul locativ

83
JUDEȚUL TIMIȘ

Judeţ TIMIS

SANNICOLAU
Localitate BUZIAS CIACOVA DETA FAGET GATAIA JIMBOLIA LUGOJ RECAS TIMISOARA
MARE
Top siguranta
4,3 4,3 4,1 4,0 4,0 3,4 3,3 3,8 3,9 3,3
cetateanului
Top starea
3,5 3,4 3,3 3,8 2,9 3,8 2,9 3,0 3,6 3,2
mediului

Top mediu social 4,9 4,3 4,2 3,9 4,1 4,5 2,9 3,3 4,4 4,0

Top confortul
3,9 4,5 4,3 3,8 4,2 4,0 3,7 3,7 4,1 4,2
locuintei
Top impactul
4,5 4,3 4,2 4,5 2,3 3,0 5,0 1,0 4,2 4,5
proiectelor
Top satisfactia
fata de locul de 3,7 4,6 4,7 4,4 4,5 4,2 3,2 3,5 4,1 3,6
munca
Top calitatea
3,5 3,8 3,5 4,2 3,4 3,3 3,4 2,5 3,9 3,0
invatamantului
Top calitatea
aspectelor legate 3,3 3,9 3,9 4,2 3,7 3,8 3,5 3,3 3,8 3,4
de invatamant
Top calitatea
2,6 3,9 3,7 3,6 2,9 3,8 3,2 1,9 3,3 2,7
asistentei sanitare
Top calitatea
aspectelor legate
4,0 4,1 3,9 4,0 3,7 4,1 3,5 1,7 3,4 3,4
de asistenta
sanitara
Top asistenta
2,1 3,4 3,4 3,5 3,1 3,2 3,6 3,4 3,4 3,4
sociala
Top posibilitatile
de petrecere a 1,8 2,8 4,1 3,8 2,6 3,4 3,3 3,1 3,0 3,5
timpului liber
Top posibilitatile
de participare
1,8 2,6 4,0 3,8 2,3 2,6 3,1 0,3 2,8 3,1
la activitati
culturale
Top piete
3,7 3,6 3,7 3,8 2,9 4,1 2,9 4,1 4,2 3,5
agroalimentare
Top mediu
1,1 1,4 1,5 2,5 1,5 2,8 1,5 1,6 2,9 2,2
economic

Top general 3,2 2,6 3,7 3,4 2,5 3,8 2,8 1,8 3,3 3,1

84
Puncte slabe (pot fi atenuate Puncte tari (pot fi întărite
Localitate
prin proiecte) prin proiecte)
Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
Activități culturale Siguranța cetățeanului
BUZIAȘ
Activități de loisir Infrastructura asistenței
Asistența socială sanitare
Spațiul locativ
Mediul economic
CIACOVA Impactul pozitiv al proiectelor
Activități culturale
Siguranța cetățeanului
Mediul economic Spațiul locativ
DETA Starea mediului Siguranța cetățeanului
Asistența socială Activități de loisir
Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
FĂGET Asistența socială Calitatea și infrastructura
Calitatea asistenței sanitare învățământului
Mediul economic
Spațiul locativ
Activități culturale
GĂTAIA Mediul social
Impactul proiectelor
Siguranța cetățeanului
implementate
Mediul economic
Mediul social
Activități culturale
Starea piețelor agroalimentare
JIMBOLIA Impactul proiectelor
Infrastructura asistenței
implementate
sanitare
Asistența socială
Mediu economic
Impactul pozitiv al proiectelor
Starea mediului
LUGOJ Spațiul locativ
Mediul social
Asistența socială
Starea piețelor agroalimentare
Activități culturale
Impactul proiectelor
Starea piețelor agroalimentare
implementate
RECAȘ Siguranța cetățeanului
Mediul economic
Spațiul locativ
Infrastructura asistenței
sanitare
Activități culturale Mediul social
SÂNNICOLAU MARE Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
Activități de loisir Starea piețelor agroalimentare
Mediul economic Impactul pozitiv al proiectelor
TIMIȘOARA Calitatea asistenței sanitare Spațiul locativ
Calitatea învățământului Mediul social

85
B. INFRASTRUCTURA

Tabelul următor relevă gradul de satisfacție al locuitorilor din localitățile urbane ale
Regiunii de Dezvoltare Vest vizavi de diferite aspecte legate de infrastructura din localitate.
Scorurile sunt cuprinse între 1 și 5; 1 reprezintă cel mai scăzut scor, iar 5 reprezintă cel
mai bun scor (cel mai înalt grad de satisfacție). Al doilea tabel relevă problema cea mai
stringentă a fiecărei localități vizavi de infrastructură, respectiv aspectul care a obținut
media cea mai scăzută.

Utilități
Starea Cabinetele (apă, gaz,
Judeţ drumurilor
Școli Spitale
medicale
Locuințe
curent
Canalizare
electric)
ARAD 3,9 3,5 2,6 3,3 3,2 3,9 3,8

CHISINEU CRIS 3,7 3,5 3,1 3,6 3,4 3,7 2,7

CURTICI 4,2 4,1 1,9 3,8 4,0 4,1 1,2

INEU 2,3 3,4 4,2 4,2 3,4 3,6 2,4

LIPOVA 2,2 2,8 2,2 3,4 3,0 2,4 2,3


ARAD NADLAC 3,1 3,6 4,5 4,0 3,7 2,9 1,5

PANCOTA 2,8 3,7 1,7 3,3 3,6 3,9 2,7

PECICA 2,3 3,2 1,4 3,8 2,7 2,9 1,5

SANTANA 2,2 3,0 1,2 3,3 3,2 3,5 1,3

SEBIS 4,2 4,0 2,2 2,5 3,5 3,3 2,4

Total 3,2 3,4 2,4 3,5 3,4 3,5 2,4


ANINA 3,3 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,5

BAILE HERCULANE 1,5 3,3 1,1 4,6 3,2 3,6 3,0

BOCSA 3,3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6

CARANSEBES 2,6 3,1 2,8 2,9 3,5 3,7 2,9


CARAS
MOLDOVA NOUA 1,3 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0 2,6
SEVERIN
ORAVITA 1,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 1,2

OTELU ROSU 2,6 4,5 3,2 3,8 3,3 3,7 2,8

RESITA 1,6 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,2

Total 2,2 3,1 2,6 3,1 2,9 2,9 2,4

86
Utilități
Starea Cabinetele (apă, gaz,
Judeţ drumurilor
Școli Spitale
medicale
Locuințe
curent
Canalizare
electric)
ANINOASA 3,0 3,2 1,0 2,2 2,0 1,9 1,9

BRAD 2,1 3,6 2,7 2,9 3,3 3,1 2,8

CALAN 3,4 3,8 1,2 3,0 2,7 3,6 3,7

DEVA 3,1 3,2 2,9 3,1 3,2 3,5 3,4

GEOAGIU 2,2 3,2 3,1 3,2 3,0 3,1 2,9


HATEG 3,1 3,7 3,4 3,5 3,4 3,7 3,4

HUNEDOARA 2,2 3,3 2,7 3,2 2,4 3,9 3,9


HUNEDOARA LUPENI 3,1 2,9 2,9 3,1 2,7 2,6 2,5

ORASTIE 1,4 3,4 3,3 3,6 2,9 4,3 4,1

PETRILA 3,9 3,4 1,4 2,5 2,7 2,6 1,8

PETROSANI 2,8 3,1 3,0 3,0 2,6 2,5 2,3

SIMERIA 2,4 3,1 2,5 2,9 2,8 3,8 3,5

URICANI 3,3 3,6 1,2 2,9 3,2 2,9 2,8

VULCAN 2,4 3,4 3,2 3,5 2,8 2,7 2,3

Total 2,7 3,4 2,4 3,0 2,8 3,2 2,9


BUZIAS 3,5 3,6 1,5 3,0 3,2 3,0 3,8

CIACOVA 2,8 3,3 2,1 3,7 3,4 2,1 1,3

DETA 4,2 3,8 3,8 3,8 3,6 3,3 3,5


FAGET 3,7 4,1 4,1 3,8 3,5 3,2 1,9

GATAIA 2,2 2,6 2,6 2,8 3,0 2,4 1,8

TIMIS JIMBOLIA 3,7 3,8 4,0 3,9 3,5 3,9 3,5

LUGOJ 2,3 3,1 3,1 3,3 2,8 2,9 2,5

RECAS 1,2 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0 1,9

SANNICOLAU MARE 3,7 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 2,4

TIMISOARA 2,4 3,1 2,5 3,3 3,2 3,6 3,4

Total 2,9 3,2 2,8 3,3 3,1 3,1 2,6

87
 Județ Localitate  Cel mai scăzut scor
ARAD Spitale
CHISINEU CRIS Canalizare
CURTICI Canalizare
INEU Starea drumurilor
LIPOVA Starea drumurilor
ARAD
NADLAC Canalizare
PANCOTA Spitale
PECICA Spitale
SANTANA Spitale
SEBIS Spitale
ANINA Locuințe, Utilități (apă, gaz, curent electric)
BAILE HERCULANE Spitale
BOCSA Canalizare, Utilități (apă, gaz, curent electric)
CARANSEBES Starea drumurilor
CARAS-SEVERIN
MOLDOVA NOUA Starea drumurilor
ORAVITA Canalizare
OTELU ROSU Starea drumurilor
RESITA Starea drumurilor
ANINOASA Spitale
BRAD Starea drumurilor
CALAN Spitale
DEVA Spitale
GEOAGIU Starea drumurilor
HATEG Starea drumurilor
HUNEDOARA Starea drumurilor
HUNEDOARA
LUPENI Canalizare
ORASTIE Starea drumurilor
PETRILA Spitale
PETROSANI Canalizare
SIMERIA Starea drumurilor
URICANI Spitale
VULCAN Canalizare
BUZIAS Spitale
CIACOVA Canalizare
DETA Utilități (apă, gaz, curent electric)
FAGET Canalizare
GATAIA Canalizare
TIMIS
JIMBOLIA Canalizare
LUGOJ Starea drumurilor
RECAS Starea drumurilor
SANNICOLAU MARE Canalizare
TIMISOARA Starea drumurilor

88
C. CONCLUZII

Se observă un nivel relativ înalt de concordanță și similaritate a punctelor tari și


a punctelor slabe la nivel intrajudețean. Localitățile din același județ tind să întâmpine
probleme similare, iar această situație deschide oportunitatea unei abordări integrate în
stabilirea priorităților și a tipurilor de proiecte care se pretează pentru îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor Regiunii Vest. În acest sens, se formează clustere de localități
care pot beneficia, din prisma problemelor comune și a proximității geografice, de soluții
și proiecte formate în parteneriat între autoritățile competente din fiecare localitate.
Rezultatele prezentate în raportul de față impun acest criteriu ca fundament pentru
crearea portofoliului de proiecte, cu atât mai mult cu cât liniile de finanțare post 2013
se axează pe susținerea dezvoltării teritoriale prin formarea de poli de dezvoltare, pe de
o parte, și clustere de urbanizare, pe de altă parte. Dacă localitățile Timișoara și Arad
reprezintă o soluție viabilă pentru dezvoltarea proiectelor în jurul polilor de dezvoltare,
pot fi identificate soluții și pentru formarea de clustere de dezvoltare, precum Deva –
Hunedoara – Călan – Simeria – Orăștie – Geoagiu sau Uricani – Lupeni – Petroșani – Vulcan
– Aninoasa – Petrila. Identificarea problemelor comune poate conduce la identificarea
unor soluții comune, cu șanse mai mari de eligibilitate în eventualitatea formării unor
parteneriate pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare sustenabilă.
Starea mediului economic, și în mod special rata ridicată a șomajului și lipsa locurilor
de muncă sunt identificate ca probleme majore în localitățile urbane din Regiunea Vest.
Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că recurența apariției mediului economic în
calitate de punct slab pentru localitățile incluse în studiu susține puternic ideea că percepția
locuitorilor Regiunii Vest este hipersensibilă la problemele economice inclusiv datorită
situației economice naționale, iar posibilele proiecte implementate pe această linie nu
vor avea un impact semnificativ asupra percepției populației asupra stării economiei, în
general. Această situație nu conduce la eliminarea nevoii de implementarea unor proiecte
axate pe activități generatoare de venit, ci reprezintă doar nevoia de precauție în stabilirea
grilelor de evaluare pentru astfel de proiecte.

89
Sinteza urbană
Locuinţa  dvs.  este  racordată  la…  ?  
*  distribuția  răspunsurilor  „Da”

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Canalizare   94%   Canalizare   93%  

Curent  electric   99%   Curent  electric   99%  

Gaze   95%   Gaze   76%  

Reţeaua  de  termoficare  publică   69%   Reţeaua  de  termoficare  publică   24%  

Reţeaua  de  apă  curentă   98%   Reţeaua  de  apă  curentă   99%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Canalizare   66%   Canalizare   49%  

Curent  electric   98%   Curent  electric   97%  

Gaze   52%   Gaze   31%  

Reţeaua  de  termoficare  


5%   Reţeaua  de  termoficare  publică   4%  
publică  

Reţeaua  de  apă  curentă   94%   Reţeaua  de  apă  curentă   84%  

Locuinţa dvs. este izolată (geamuri, perete) pentru creșterea eficienței


energetice…  ?  

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  


 [Da,  izolație  ferestre  cu  geam    [Da,  izolație  ferestre  cu  geam  
67%   68%  
termopan]   termopan]  

 [Da,  izolație  pereți]   24%    [Da,  izolație  pereți]   33%  

 [Da,  izolație  tavan]   6%    [Da,  izolație  tavan]   9%  

 [Da  izolație  fundație]   4%    [Da  izolație  fundație]   6%  

 [Nu  /  Nu  e  cazul]   21%    [Nu  /  Nu  e  cazul]   27%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

 [Da,  izolație  ferestre  cu  geam    [Da,  izolație  ferestre  cu  geam  
67%   48%  
termopan]   termopan]  

 [Da,  izolație  pereți]   30%    [Da,  izolație  pereți]   20%  

 [Da,  izolație  tavan]   7%    [Da,  izolație  tavan]   11%  

 [Da  izolație  fundație]   4%    [Da  izolație  fundație]   5%  

 [Nu  /  Nu  e  cazul]   23%    [Nu  /  Nu  e  cazul]   45%  

93
Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „foarte
nemulţumit”, iar 5 înseamnă „foarte mulţumit”, cât de
mulţumit sunteţi de relaţia cu…  ?  
*  Distribuția  mediilor  obținute  pe  fiecare  variabilă

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Membrii  familiei   4.5   Membrii  familiei   4.4  


Vecinii   3.9   Vecinii   4.1  
Oamenii  din  localitate   3.7   Oamenii  din  localitate   4.0  
Colegii  de  serviciu   3.8   Colegii  de  serviciu   4.2  
Persoanele  de  altă  etnie   3.6   Persoanele  de  altă  etnie   3.9  
Persoanele  de  altă  religie   3.6   Persoanele  de  altă  religie   4.0  
Persoanele  de  altă  rasă   3.7   Persoanele  de  altă  rasă   4.0  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Membrii  familiei   4.6   Membrii  familiei   4.7  


Vecinii   4.1   Vecinii   4.3  
Oamenii  din  localitate   4.0   Oamenii  din  localitate   4.1  
Colegii  de  serviciu   4.0   Colegii  de  serviciu   4.1  
Persoanele  de  altă  etnie   3.9   Persoanele  de  altă  etnie   4.0  
Persoanele  de  altă  religie   4.0   Persoanele  de  altă  religie   4.1  
Persoanele  de  altă  rasă   3.8   Persoanele  de  altă  rasă   4.0  

Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „dezacord total", iar 5


înseamnă „acord total", în ce măsură sunteţi de acord cu
următoarele afirmaţii?  
*  Distribuția  mediilor  obținute  pe  fiecare  variabilă

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  


 [Localitatea  dvs.  are  nevoie  de  mai  
 [Localitatea  dvs.  are  nevoie  de  mai  multe  
multe  proiecte  de  finanţare  în   4.3   proiecte  de  finanţare  în  infrastructură]   4.8  
infrastructură]  
 [Există  alte  domenii,  în  afară  de    [Există  alte  domenii,  în  afară  de  
infrastructură,  care  au  mai  multă   4.0   infrastructură,  care  au  mai  multă  nevoie  de   4.6  
nevoie  de  finanțare  ]   finanțare  ]  
 [Pentru  a  avea  succes,  proiectele  de    [Pentru  a  avea  succes,  proiectele  de  
finanţare  au  nevoie  de  implicarea   3.7   finanţare  au  nevoie  de  implicarea   4.4  
cetăţenilor]   cetăţenilor]  
 [Proiectele  de  finanţare  în    [Proiectele  de  finanţare  în  infrastructură  
infrastructură  implementate  până   3.6   implementate  până  acum  v-­‐au  schimbat   3.8  
acum  v-­‐au  schimbat  viaţa  în  bine]   viaţa  în  bine]  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

 [Localitatea  dvs.  are  nevoie  de  mai  


 [Localitatea  dvs.  are  nevoie  de  mai  multe  
multe  proiecte  de  finanţare  în   4.4   proiecte  de  finanţare  în  infrastructură]   4.6  
infrastructură]  

 [Există  alte  domenii,  în  afară  de    [Există  alte  domenii,  în  afară  de  
infrastructură,  care  au  mai  multă   4.3   infrastructură,  care  au  mai  multă  nevoie  de   4.4  
nevoie  de  finanțare  ]   finanțare  ]  

 [Pentru  a  avea  succes,  proiectele  de    [Pentru  a  avea  succes,  proiectele  de  
finanţare  au  nevoie  de  implicarea   3.8   finanţare  au  nevoie  de  implicarea   4.1  
cetăţenilor]   cetăţenilor]  

 [Proiectele  de  finanţare  în    [Proiectele  de  finanţare  în  infrastructură  


infrastructură  implementate  până   2.9   implementate  până  acum  v-­‐au  schimbat   3.3  
acum  v-­‐au  schimbat  viaţa  în  bine]   viaţa  în  bine]  

94
Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „deloc mulţumit", iar 5
înseamnă „foarte mulţumit", cât de mulţumit sunteţi de următoarele
aspecte privind localitatea dvs.?  
*  Distribuția  mediilor  obținute  pe  fiecare  variabilă

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

 [Creşe]   3.5    [Creşe]   3.3  

 [Grădiniţe]   3.7    [Grădiniţe]   3.8  

 [Şcoli  primare]   3.7    [Şcoli  primare]   3.8  

 [Şcoli  generale]   3.6    [Şcoli  generale]   3.8  

 [Cabinete  medicale  de   3.5    [Cabinete  medicale  de  familie]   3.5  

 [PregăRrea  cadrelor   3.4    [PregăRrea  cadrelor  medicale]   3.5  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

 [Creşe]   3.8    [Creşe]   3.5  

 [Grădiniţe]   4.0    [Grădiniţe]   3.9  

 [Şcoli  primare]   3.8    [Şcoli  primare]   3.9  

 [Şcoli  generale]   3.8    [Şcoli  generale]   3.8  


 [Cabinete  medicale  de  
3.8    [Cabinete  medicale  de  familie]   3.8  
familie]  
 [PregăRrea  cadrelor  
3.6    [PregăRrea  cadrelor  medicale]   3.7  
medicale]  

Considerați  că  în localitatea dvs. există suficiente…  ?    


*  Distribuția  răspunsurilor  „Da”  pe  fiecare  mențiune

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Biblioteci   59%   Biblioteci   53%  

Librării   71%   Librării   63%  

Cinematografe   65%   Cinematografe   18%  

Teatre   68%   Teatre   27%  

Centre  de  expoziţie   56%   Centre  de  expoziţie   21%  

Spaţii  pentru  evenimente   65%   Spaţii  pentru  evenimente   42%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Biblioteci   29%   Biblioteci   31%  

Librării   29%   Librării   33%  

Cinematografe   1%   Cinematografe   1%  

Teatre   0.4%   Teatre   0.1%  

Centre  de  expoziţie   6%   Centre  de  expoziţie   2%  

Spaţii  pentru  evenimente   37%   Spaţii  pentru  evenimente   40%  

95
Considerați  că  în localitatea dvs. există suficiente…  ?    
*  Distribuția  răspunsurilor  „Da”  pe  fiecare  mențiune

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Parcuri   45%   Parcuri   44%  

Locuri  de  joacă  pentru  copii   52%   Locuri  de  joacă  pentru  copii   30%  
Localuri  (baruri,  terase,   Localuri  (baruri,  terase,  
79%   94%  
restaurante)   restaurante)  

Spaţii  pentru  sport  în  aer  liber     45%   Spaţii  pentru  sport  în  aer  liber     34%  

Săli  de  sport   49%   Săli  de  sport   43%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Parcuri   36%   Parcuri   38%  

Locuri  de  joacă  pentru  copii   23%   Locuri  de  joacă  pentru  copii   33%  

Localuri  (baruri,  terase,   Localuri  (baruri,  terase,  


77%   86%  
restaurante)   restaurante)  

Spaţii  pentru  sport  în  aer  liber     25%   Spaţii  pentru  sport  în  aer  liber     31%  

Săli  de  sport   42%   Săli  de  sport   34%  

Venituri  vs.  cheltuieli  pe  gospodărie    


(exprimate  în  RON,  în  medie)  
*cazurile  extreme  au  fost  eliminate  din  analiză

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Care  a  fost  totalul  veniturilor   Care  a  fost  totalul  veniturilor  din  


2147   1686  
din  luna  septembrie?   luna  septembrie?  

Ce  sumă  aţi  cheltuit  în  total  în   Ce  sumă  aţi  cheltuit  în  total  în  luna  
luna  septembrie,  în  întreaga   septembrie,  în  întreaga  
gospodărie,  pentru  cheltuieli   754   gospodărie,  pentru  cheltuieli   661  
curente:  întreţinere,  facturi  la   curente:  întreţinere,  facturi  la  
curent,  apă,  gaz,  TV  etc.?   curent,  apă,  gaz,  TV  etc.?  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Care  a  fost  totalul  veniturilor   Care  a  fost  totalul  veniturilor  din  


1796   1410  
din  luna  septembrie?   luna  septembrie?  

Ce  sumă  aţi  cheltuit  în  total  în   Ce  sumă  aţi  cheltuit  în  total  în  luna  
luna  septembrie,  în  întreaga   septembrie,  în  întreaga  
gospodărie,  pentru  cheltuieli   687   gospodărie,  pentru  cheltuieli   657  
curente:  întreţinere,  facturi  la   curente:  întreţinere,  facturi  la  
curent,  apă,  gaz,  TV  etc.?   curent,  apă,  gaz,  TV  etc.?  

96
Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „deloc mulţumit", iar 5
înseamnă „foarte mulţumit", cât de mulţumit sunteţi de…  ?  
*  Distribuția  mediilor  obținute  pe  fiecare  variabilă

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  


Șansele  de  a  găsi  un  loc  de  
2.1   Șansele  de  a  găsi  un  loc  de  muncă   1.3  
muncă  
Posibilitatea  de  a  deschide  cu   Posibilitatea  de  a  deschide  cu  
2.1   1.3  
succes  o  afacere   succes  o  afacere  
Posibilitatea  de  a  invesR  într-­‐ Posibilitatea  de  a  invesR  într-­‐o  
2.3   1.3  
o  afacere  deja  existentă   afacere  deja  existentă  
Posibilitatea  de  a  invesR  în   Posibilitatea  de  a  invesR  în  
2.0   1.4  
agricultură   agricultură  
Mediul  economic  din   Mediul  economic  din  localitate,  în  
2.2   1.5  
localitate,  în  general   general  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Șansele  de  a  găsi  un  loc  de  


1.8   Șansele  de  a  găsi  un  loc  de  muncă   1.7  
muncă  
Posibilitatea  de  a  deschide  cu   Posibilitatea  de  a  deschide  cu  
1.7   1.7  
succes  o  afacere   succes  o  afacere  
Posibilitatea  de  a  invesR  într-­‐ Posibilitatea  de  a  invesR  într-­‐o  
1.7   1.7  
o  afacere  deja  existentă   afacere  deja  existentă  
Posibilitatea  de  a  invesR  în   Posibilitatea  de  a  invesR  în  
2.0   1.9  
agricultură   agricultură  
Mediul  economic  din   Mediul  economic  din  localitate,  în  
1.9   1.9  
localitate,  în  general   general  

Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „deloc mulţumit", iar 5


înseamnă „foarte mulţumit", cât de mulţumit sunteţi de
următoarele aspecte privind localitatea dvs.?  
*  Distribuția  mediilor  obținute  pe  fiecare  variabilă

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

Drumuri   2.7   Drumuri   2.4  


Școli   3.2   Școli   3.2  
Spitale   2.7   Spitale   3.0  
Cabinete  medicale   3.2   Cabinete  medicale   3.2  
Locuinţe   3.1   Locuinţe   2.8  
URlităţi   3.5   URlităţi   3.2  
Canalizare   3.3   Canalizare   2.9  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

Drumuri   2.8   Drumuri   3.0  

Școli   3.3   Școli   3.4  

Spitale   2.5   Spitale   2.4  

Cabinete  medicale   3.2   Cabinete  medicale   3.3  

Locuinţe   3.0   Locuinţe   3.2  

URlităţi   3.2   URlităţi   3.0  

Canalizare   2.4   Canalizare   2.3  

97
Unde vă vedeţi peste 5 ani, în această localitate sau altundeva?  

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

În  aceeaşi  localitate   76%   În  aceeaşi  localitate   63%  

În  altă  localitate   8%   În  altă  localitate   12%  

Nu  şRu  /  Nu  răspund   16%   Nu  şRu  /  Nu  răspund   25%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

În  aceeaşi  localitate   75%   În  aceeaşi  localitate   77%  

În  altă  localitate   8%   În  altă  localitate   9%  

Nu  şRu  /  Nu  răspund   17%   Nu  şRu  /  Nu  răspund   14%  

Dar  pe  copii  dvs.,  unde  îi  vedeţi  peste  5  ani, în această localitate
sau altundeva?

Municipiu  reședință  de  județ   Municipiu  

În  aceeaşi  localitate   34%   În  aceeaşi  localitate   31%  

În  altă  localitate   13%   În  altă  localitate   20%  


Nu  e  cazul  (nu  are  copii,  sunt   Nu  e  cazul  (nu  are  copii,  sunt  deja  
30%   22%  
deja  plecaţi  etc.)   plecaţi  etc.)  

Nu  şRu   19%   Nu  şRu   25%  

Nu  răspund   4%   Nu  răspund   2%  

Oraș  peste  10.000  de  locuitori   Oraș  sub  10.000  de  locuitori  

În  aceeaşi  localitate   33%   În  aceeaşi  localitate   41%  

În  altă  localitate   17%   În  altă  localitate   16%  

Nu  e  cazul  (nu  are  copii,  sunt   Nu  e  cazul  (nu  are  copii,  sunt  deja  
23%   25%  
deja  plecaţi  etc.)   plecaţi  etc.)  

Nu  şRu   24%   Nu  şRu   15%  

Nu  răspund   3%   Nu  răspund   3%  

98
Anexe
ANEXA 1
COD CHESTIONAR __________

CHESTIONAR CALITATEA VIEŢII


ADR Vest

I. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
S1. În ultimele 12 luni aţi auzit de o infracţiune în localitatea dvs. sau aţi fost victima
uneia?
1. Da, am auzit 2. Da, am fost victimă 3. Nu am auzit 9. Nu răspund
Dacă 1 sau 2 la S1: CITEŞTE S2 – S3

S2. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte proastă, iar 5 înseamnă foarte bună, cum
apreciaţi reacţia Poliţiei la infracţiunea de care aţi auzit / a cărei victimă aţi fost?
foarte proastă – 1 2 3 4 5 – foarte bună 9. Nu ştiu / Nu răspund

S3. Cum a fost rezolvată infracţiunea de care aţi auzit / a cărei victimă aţi fost?
1. A fost găsit vinovatul 2. Nu a fost găsit vinovatul 8. Nu ştiu 9. Nu răspund
S4. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „deloc”, iar 5 înseamnă „foarte mult”, cât
de în siguranţă vă simţiţi în localitatea dvs. din punctul de vedere al infracţiunilor?
Deloc – 1 2 3 4 5 – Foarte mult 8. Nu ştiu 9. Nu răspund

II. STAREA MEDIULUI

M1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă


foarte proastă, iar 5 înseamnă foarte bună, Foarte Foarte NS /

cum apreciaţi calitatea următoarelor aspecte proastă bună NR
din localitatea dvs.?
a. calitatea apei potabile 1 2 3 4 5 9
b. calitatea aerului 1 2 3 4 5 9
c. calitatea solului 1 2 3 4 5 9
d. starea spaţiilor verzi 1 2 3 4 5 9
e. numărul spaţiilor verzi 1 2 3 4 5 9
f. starea clădirilor publice 1 2 3 4 5 9
g. starea blocurilor de locuinţe 1 2 3 4 5 9
h. salubrizarea stradală 1 2 3 4 5 9

101
III. MEDIUL SOCIAL
MS1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1
înseamnă foarte nemulţumit, iar 5 Foarte Foarte
 NŞ/NR
înseamnă foarte mulţumit, cât de nemulţumit mulţumit
mulţumit sunteţi de relaţia cu… ?
A. Membrii familiei 1 2 3 4 5 9
B. Vecini 1 2 3 4 5 9
C. Oamenii din localitate 1 2 3 4 5 9
D. Colegii de serviciu (dacă este cazul) 1 2 3 4 5 9
E. Persoanele de altă etnie decât a dvs. 1 2 3 4 5 9
F. Persoanele de altă religie decât a dvs. 1 2 3 4 5 9
G. Persoanele de altă rasă decât a dvs. 1 2 3 4 5 9
MS2. Unele persoane au mai multă încredere în cei din jur, în timp ce alte persoane au
mai puţină. Unde aţi spune că vă situaţi dvs. pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă
„niciodată nu poţi fi destul de precaut”, iar 10 înseamnă „cei mai mulţi oameni pot fi
crezuţi”?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 - NR

niciodată nu poţi fi destul de precaut cei mai mulţi oameni pot fi crezuţi

MS3. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă


dezacord total, iar 5 înseamnă acord total, în Dezacord Acord NŞ/

ce măsură sunteţi de acord cu următoarele total total NR
afirmaţii?
A. Se poate avea încredere în cei mai mulţi dintre
1 2 3 4 5 9
oamenii care trăiesc în această comunitate
B. În această comunitate trebuie sa fii tot timpul
cu ochii în patru, altfel cineva probabil va încerca 1 2 3 4 5 9
să te păcălească sau să profite de pe urma ta
C. Cei mai mulţi dintre oamenii din această
1 2 3 4 5 9
comunitate sunt gata să te ajute dacă ai nevoie
D. În această comunitate, oamenii în general nu
au încredere unii în alţii când e vorba de a da sau 1 2 3 4 5 9
lua cu împrumut bani

102
IV. LOCUINȚA
NC, nu există
Nu, pentru
L1. Locuinţa dvs. este racordată la…? în localitate/
Da că am fost Nu NR
Dacă nu este racordată, lămureşte situaţia în zona în
debranşaţi
care locuiesc
a. canalizare 1 8 3 9
b. curent electric 1 8 2 3 9
c. gaze 1 8 2 3 9
d. reţeaua de termoficare publică 1 8 2 3 9
e. reţeaua de apă curentă 1 8 2 3 9

L2. Aveţi… Nu Da, în interiorul Da, în Altă NR


locuinţei curte situaţie
a. Baie 0 1 2 4 9
b. Bucătărie 0 1 2 4 9
c. Toaletă (WC) 0 1 2 4 9

L3 Locuinţa dvs. este izolată (geamuri, perete) pentru creșterea eficienței energetice
(răspuns multiplu):

1.Da, izolație ferestre 2. Da, izolație 3. Da, izolație 4. Da izolație 5. Nu / Nu 9.


cu geam termopan pereți tavan fundație e cazul NR

L4. Care este sistemul dvs. de încălzire?

1. sistemul 2. centrala proprie 3. teracotă 9. Nu


centralizat al (de menționat sursa de încălzire electric, cu lemne/ răspund
orașului peleti, gaz) _______________________ rumeguş

L5. Având în vedere temperaturile din iarna trecută, în ce măsură aţi putut să vă
descurcaţi cu costurile încălzirii locuinței?
1. foarte bine, costurile încălzirii nu afectează bugetul lunar al familiei
2. destul de bine, costurile încălzirii se pot suporta deocamdată
3. foarte greu, costurile încălzirii au determinat renunţări la cumpărarea altor
produse/servicii
9. Nu răspund

L6. Ce soluții aveţi în vedere pt iarna aceasta sau pentru iarna de anul viitor (răspuns
multiplu)?
1. nici una
2. nici una, pentru că nu îmi permit investiţii în locuinţă
3. izolare pereți locuință
4. dotare cu geamuri termopan
5. debranșare de la sistemul centralizat al orașului
9. Nu răspund

103
L3. În gospodăria dvs. aveți acces la internet?

1.Da 2.Nu 9.Nu răspund

L4. Câte camere de locuit are locuința dvs.?

1. O cameră 2. Două camere 3. Trei camere 4. Patru camere

5. Mai mult de 4 camere.


Câte? ________ 99. Nu răspund

L5. Cât de mulțumit sunteți, în general, de confortul locuinței dvs.?


1. Foarte mulțumit 3. Nici mulțumit, nici nemulțumit 5. Foarte nemulțumit
2. Mulțumit 4. Nemulțumit 9. Nu răspund

V. PERCEPŢIA PRIVIND PROIECTELE DE FINANŢARE ÎN INFRASTRUCTURĂ

FIN1. Cunoaşteţi sau aţi auzit de un proiect finanţat din fonduri europene implementat
în localitatea dvs.?
1. Nu 9. Nu răspund
2. Da  FIN 2. Despre ce proiect aţi auzit? ___________________________ 99. NR

FIN 3. În ce măsură a schimbat în bine viaţa localnicilor acest proiect, pe o


scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc şi 5 înseamnă foarte mult?
Deloc – 1 2 3 4 5 – Foarte mult 8. Nu ştiu 9. Nu răspund

FIN4. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă


Dezacord Acord NŞ/
dezacord total, iar 5 înseamnă acord total, în ce 
total total NR
măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
A. Localitatea dvs. are nevoie de mai multe proiecte
1 2 3 4 5 9
de finanţare în infrastructură
B. Există alte domenii, în afară de infrastructură,
1 2 3 4 5 9
care au mai multă nevoie de finanţare europeană
C. Pentru a avea succes, proiectele de finanţare au
1 2 3 4 5 9
nevoie de implicarea cetăţenilor
D. Proiectele de finanţare în infrastructură
implementate până acum în localitatea dvs. v-au 1 2 3 4 5 9
schimbat viaţa în bine

104
VI. CALITATEA VIEŢII DE MUNCĂ
LM1. Dvs. sunteţi angajat, cu sau fără carte de muncă?

1. Da 2. Nu 9. Nu răspund
Dacă 1. Da la LM1 – CITEŞTE LM2-LM6
LM2. Cât timp vă ia, de obicei, drumul până la serviciu?

|___|___| minute 99. Nu răspund

LM3. Care este, cu aproximaţie, distanţa dintre locuinţa dvs. şi locul de muncă?
|___|___| km 99. Nu răspund
(pentru distanţe sub 1 km, aproximează la 1 km)

LM4. Cu ce vă deplasaţi, de obicei, la serviciu?


1. Pe jos 2. Cu taxi 3. Transport asigurat de angajator
4. Cu maşina personală 5. Cu maşina unui coleg de serviciu
6. Cu mijloace de transport în comun 9. Nu răspund
Dacă nu merge cu mijloc de transport în comun la serviciu:
LM5. Care este motivul pentru care nu mergeţi cu mijloace de transport în comun
la serviciu?
1. Nu există în localitate 2. Nu există pe ruta pe care mă deplasez
3. Distanţa e prea scurtă 4. E prea scump
5. Alt motiv. 9. Nu răspund
Care?_____________________________

LM6. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5 înseamnă foarte


mulţumit, cât de mulţumit sunteţi, în general, de actualul dvs. loc de muncă?
Deloc mulţumit – 1 2 3 4 5 – Foarte mulţumit 9. Nu răspund

VII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
I1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5 înseamnă foarte
mulţumit, cât de mulţumit sunteţi de calitatea învăţământului din localitatea dvs.?

Deloc mulţumit – 1 2 3 4 5 – Foarte mulţumit 9. Nu răspund

105
I2. Pe o scală de la 1 la 5, unde
1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5
Nu
înseamnă foarte mulţumit, cât de Deloc Foarte NŞ/
 există în
mulţumit sunteţi de următoarele mulţumit mulţumit NR
localitate
aspecte privind învăţământului din
localitatea dvs.?
1. Creşe 1 2 3 4 5 7 9
2. Grădiniţe 1 2 3 4 5 7 9
3. Şcoli primare 1 2 3 4 5 7 9
4. Şcoli generale 1 2 3 4 5 7 9
5. Licee cu profil tehnic 1 2 3 4 5 7 9
6. Licee cu profil teoretic 1 2 3 4 5 7 9
7. Şcoli postliceale 1 2 3 4 5 7 9
8. Facultăţi 1 2 3 4 5 7 9
9. Pregătirea cadrelor didactice 1 2 3 4 5 9
10. Pregătirea şcolară a tinerilor din
1 2 3 4 5 9
localitate
I3. Gândindu-vă la situaţia şcolilor, grădiniţelor şi creşelor din localitatea dvs., ce anume
credeţi că ar trebui îmbunătăţit din punct de vedere al infrastructurii?
___________________________________________________________________ 99. NR

VIII. ASISTENŢA SANITARĂ

SAN1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5 înseamnă foarte


mulţumit, în ce măsură sunteţi mulţumit de asistenţa sanitară din localitatea dvs.?

Deloc mulţumit – 1 2 3 4 5 – Foarte mulţumit 9. Nu răspund

SAN2. Pe o scală de la 1 la 5, unde


1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5
Nu
înseamnă foarte mulţumit, cât de Deloc Foarte NŞ/
 există în
mulţumit sunteţi de următoarele mulţumit mulţumit NR
localitate
aspecte privind asistenţa sanitară din
localitatea dvs.?
1. Cabinete medicale de familie 1 2 3 4 5 7 9
2. Cabinete de stomatologie 1 2 3 4 5 7 9
3. Servicii de urgenţă medicală
1 2 3 4 5 7 9
(salvare, ambulanţă)
4. Camere de urgenţe 1 2 3 4 5 7 9
5. Clinici/Policlinici 1 2 3 4 5 7 9

106
SAN2. Pe o scală de la 1 la 5, unde
1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5
Nu
înseamnă foarte mulţumit, cât de Deloc Foarte NŞ/
 există în
mulţumit sunteţi de următoarele mulţumit mulţumit NR
localitate
aspecte privind asistenţa sanitară din
localitatea dvs.?
6. Spitale 1 2 3 4 5 7 9
7. Cămine de bătrâni 1 2 3 4 5 7 9
8. Centre de maternitate 1 2 3 4 5 7 9
9. Pregătirea cadrelor medicale 1 2 3 4 5 9
SAN3. Gândindu-vă la situaţia cabinetelor medicale şi a spitalelor din localitatea dvs.,
ce anume credeţi că ar trebui îmbunătăţit din punct de vedere al infrastructurii?
____________________________________________________________________ 99. NR
AS4. Din câte știți dvs., cât de mulțumit sunteți de serviciile de asistență socială
prezente în localitatea dvs.?
1. Foarte mulțumit 3. Nici mulțumit, nici nemulțumit 5. Foarte nemulțumit
2. Mulțumit 4. Nemulțumit 9. Nu știu/Nu răspund

IX. CULTURĂ ŞI TIMP LIBER

Foarte Destul Destul Foarte


CT1. Dvs. cât de des… ? NR
des de des de rar rar
1. Citiţi cărţi 4 3 2 1 9
2. Mergeţi la cinematograf 4 3 2 1 9
3. Mergeţi la teatru 4 3 2 1 9
4. Mergeţi la operă 4 3 2 1 9
5. Mergeţi la expoziţii artistice 4 3 2 1 9
6. Mergeţi la concerte 4 3 2 1 9
7. Discutaţi cu prietenii despre cărţi 4 3 2 1 9
8. Discutaţi cu prietenii despre filme 4 3 2 1 9
9. Discutaţi cu prietenii despre alte subiecte
4 3 2 1 9
culturale
10. Urmăriţi filme documentare (acasă sau la
4 3 2 1 9
cinema)

107
CT2. În ce măsură consideraţi că în Sunt Nu sunt Nu există
NŞ/NR
localitatea dvs. există suficiente… ? suficiente suficiente deloc
1. Biblioteci 1 2 3 9
2. Librării 1 2 3 9
3. Cinematografe 1 2 3 9
4. Teatre 1 2 3 9
5. Centre de expoziţie 1 2 3 9
6. Spaţii pentru organizarea
evenimentelor (inclusiv cămine culturale, 1 2 3 9
case de cultură etc.)
7. Parcuri 1 2 3 9
8. Locuri de joacă pentru copii 1 2 3 9
9. Localuri (baruri, terase, restaurante) 1 2 3 9
10. Spaţii pentru sport în aer liber 1 2 3 9
11. Săli de sport 1 2 3 9

CT3. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5 înseamnă foarte


mulţumit, în ce măsură sunteţi mulţumit de posibilităţile de petrecere a timpului liber
din localitatea dvs.?
Deloc mulţumit – 1 2 3 4 5 – Foarte mulţumit 9. Nu răspund

CT4. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc mulţumit, iar 5 înseamnă foarte


mulţumit, în ce măsură sunteţi mulţumit de posibilităţile de participare la activităţi
culturale în localitatea dvs.?
Deloc mulţumit – 1 2 3 4 5 – Foarte mulţumit 9. Nu răspund

CT5. Gândindu-vă la posibilităţile de petrecere a timpului liber din localitatea dvs., ce


anume credeţi că ar trebui îmbunătăţit din punct de vedere al infrastructurii?
_____________________________________________________________________ 99. NR
CT6. Gândindu-vă la posibilităţile de participare la activităţi culturale în localitatea
dvs., ce anume credeţi că ar trebui îmbunătăţit din punct de vedere al infrastructurii?

_____________________________________________________________________ 99. NR

X. ACCES LA PIEŢE AGROALIMENTARE

AGR1. Există o piaţă agroalimentară amenajată sau neamenajată în localitatea dvs.?


1. Da 2. Nu 9. Nu răspund

Dacă 1. Da la AGR1: CITEŞTE AGR2 – AGR5

108
AGR2. Cum apreciaţi starea pieţei / pieţelor agroalimentare din localitatea dvs.,
pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă stare foarte proastă, iar 5 înseamnă stare
foarte bună?
Stare foarte proastă – 1 2 3 4 5 – Stare foarte bună 9. NS/NR
AGR3. Cum apreciaţi preţurile practicate de comercianţii din pieţele agroalimentare
din localitatea dvs., pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă preţuri scăzute, iar 5
înseamnă preţuri ridicate?
Preţuri scăzute – 1 2 3 4 5 – Preţuri ridicate 9. NS/NR
AGR4. Cum apreciaţi calitatea produselor comercializate în pieţele agroalimentare
din localitatea dvs., pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte proastă calitate,
iar 5 înseamnă foarte bună calitate?

Foarte proastă calitate – 1 2 3 4 5 – Foarte bună calitate 9. NS/NR


AGR5. Care este, cu aproximaţie, ponderea produselor locale comercializate în
pieţele agroalimentare din localitatea dvs.?
1. Se comercializează numai produse locale
2. Cele mai multe produse comercializate sunt locale
3. Cele mai multe produse comercializate nu sunt de provenienţă locală
4. Nu se comercializează aproape deloc produse locale
8. Nu ştiu 9. Nu răspund

XI. VENITURILE

VT. În luna SEPTEMBRIE, care a fost suma totală de bani


Suma (în RON)
obţinută de către toţi membrii gospodăriei dvs. din...?
0. Nimic 999. NŞ/NR
(cumulat) – trece suma sau 0, NU lăsa necompletat
VT1. Venituri regulate din pensii, salarii, alocaţii de
|_______| RON
copii, ajutor de şomaj, venitul minim garantat, burse
VT2. Venituri din activităţi agricole pe cont propriu |_______| RON
VT3. Venituri din activităţi ne-agricole pe cont propriu |_______| RON
VT4. Venituri ocazionale (munca cu ziua) |_______| RON
VT5. Venituri din chirii, arenda, dobânzi, dividende |_______| RON
VT6. Bani trimişi de membri ai gospodăriei care au |_______| RON
lucrat/lucrează în străinătate
VT7. TOTAL VENITURI LUNA TRECUTĂ |_______| RON

109
VT8. Cum estimaţi veniturile totale ale familiei dvs. în raport cu necesităţile?
1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar
3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne putem permite cumpărarea unor obiecte mai scumpe
4. Reuşim să cumpărăm şi unele obiecte mai scumpe, dar cu eforturi
5. Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără mari eforturi
9. Nu ştiu/Nu răspund
VT9. Ce sumă aţi cheltuit în total luna SEPTEMBRIE în întreaga gospodărie pentru
cheltuieli curente: întreţinere, facturi la curent, apă, gaz, TV, internet, telefon etc.?
|__________________| RON 999. NŞ / NR

XII. MEDIUL ECONOMIC LOCAL

EC1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc


mulţumit, iar 5 înseamnă foarte mulţumit, cât de Deloc Foarte NŞ/

mulţumit sunteţi de următoarele aspecte privind mulţumit mulţumit NR
mediul economic din localitatea dvs.?
1. Şansele de a găsi un loc de muncă 1 2 3 4 5 9
2. Posibilitatea de a deschide cu succes o afacere 1 2 3 4 5 9
3. Posibilitatea de a investi într-o afacere deja existentă 1 2 3 4 5 9
4. Posibilitatea de a investi în agricultură 1 2 3 4 5 9
5. Mediul economic din localitate, în general 1 2 3 4 5 9

XIII. GENERAL
G1. Care consideraţi că este, în momentul de faţă, cea mai mare problemă cu care se
confruntă localitatea dvs.?
________________________________________________________ 99. Nu răspund

G2. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă


foarte nemulţumit, iar 5 înseamnă foarte Foarte Foarte NŞ/

mulţumit, cât de mulţumit sunteţi de nemulţumit mulţumit NR
următoarele aspecte referitor la localitatea dvs.?
A. Drumuri 1 2 3 4 5 9
B. Şcoli 1 2 3 4 5 9
C. Spitale 1 2 3 4 5 9
D. Cabinete medicale 1 2 3 4 5 9
E. Locuinţe 1 2 3 4 5 9
F. Utilităţi (apă, gaz, curent electric) 1 2 3 4 5 9
G. Canalizare 1 2 3 4 5 9

110
G3. Unde vă vedeţi peste 5 ani, în această localitate sau altundeva?
1. În aceeaşi localitate 2. În altă localitate 8. Nu ştiu 9. Nu răspund
G4. Dar pe copii dvs., unde îi vedeţi peste 5 ani?
1. În aceeaşi localitate 2. În altă localitate 7. Nu e cazul (nu are copii, sunt deja
plecaţi etc.)
8. Nu ştiu 9. Nu răspund

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE

SEX. Sexul respondentului: 1. Masculin 2. Feminin

VAR. Vârsta în ani împliniţi: _______________

MEM. Număr total de membri în gospodărie (inclusiv respondentul) _____ 99. Nu răspund
NAT. Naţionalitatea 1 – român 2 – maghiar 3 – rom 4 – german 5 – alta 9 – NR
SCIV. Starea civilă

1 – căsătorit(ă) 3 – divorţat(ă) 5 – necăsătorit(ă) 9 – NR


2 – concubin(ă) 4 – văduv(ă) 6 – separat(ă)

EDU. Ultima şcoală absolvită

0 – fără şcoală 4 – profesional, complementar 8 – universitar de scurtă


1 – şcoală primară sau de ucenici durată (colegiu)
neterminată 5 – prima treaptă de liceu 9 – universitar de lungă
2 – şcoala primară (clasele (clasele 9-10) durată
1-4) 6 – liceu (clasele 9-12) 99 – NR
3 – gimnazial (clasele 5-8) 7 – şcoală postliceală sau tehnică
OCP. Ocupaţie principală în luna de referinţă
1 – conducători de unităţi şi patroni 7 – meşteşugari şi mecanici 13 – altele
2 – ocupaţii intelectuale reparatori, operatori 88 – NC, nicio
3 – tehnicieni sau maiştri 8 – muncitori calificaţi ocupaţie
4 – funcţionari 9 – muncitori necalificaţi în 99 – NR
5 – lucrători în servicii şi comerţ sectoare neagricole
6 – agricultori cu calificare sau în 10 – zilieri ne-agricoli
gospodăria proprie 11 – zilieri în agricultură
12 – cadru militar
REZ. Mediul 1. Urban 2. Rural

Localitate__________________________________

111
Judeţ ____________________________________

DUR. Durata interviului în minute .................

NUMEOP. Nume operator: ...........................................................

Vă mulţumim pentru amabilitate!

Operator
Vă mulţumim pentru munca dumneavoastră !
Vă rugăm să citiţi fraza următoare şi apoi să semnaţi.
Declar că am realizat acest interviu în concordanţă cu instrucţiunile pentru
intervievarea faţă în faţă cu un respondent care a fost selectat conform
instrucţiunilor de eşantionare.

Semnătura _________________ data_______________

112
ANEXA 2

Manual de instrucţiuni pentru operatorii de interviu

1. Informaţii generale despre cercetare


• Activitatea de teren a fiecărui operator de interviu al IRES, va fi verificată atât de
supervizorii IRES cât şi de către o terţă parte aleasă de beneficiar. Vor fi verificate în
special selecţia persoanei şi timpul efectiv de aplicare a chestionarului /
dacă au fost puse toate întrebările.
• Perioada de desfăşurare a activităţii de teren este 23 octombrie - 8 noiembrie 2012
• TERMENUL LIMITĂ DE PREDARE a chestionarelor este 8 noiembrie 2012 ora 20.00.
• Contractul de colaborare: Vă reamintim faptul că respectarea tuturor specificaţiilor din
materialele primite este obligatorie, iar contractul pe care l-aţi semnat cu IRES vă oferă
drepturi, dar şi obligaţii. Munca dvs. va fi verificată şi doar dacă aţi respectat în întregime
cerinţele menţionate aveţi dreptul la toată suma.
• Drepturi ale operatorilor de anchetă:
––Plata chestionarelor se va efectua la 30 zile de la predarea materialelor de către
operator şi este condiţionată de aplicare tuturor chestionarelor corect.
––Decontarea: în principiu se decontează un singur drum dus-întors de la centrul de
coordonare la localitatea în care trebuie aplicate chestionarele. Se decontează
maximum accelerat clasa a II-a (rapid / intercity doar după ce aţi cerut acceptul
coordonatorului) sau autocar / autobuz. Decontul se va face la plată.
––Fiecare operator are dreptul, la cerere, la o recomandare pentru practică, bursă,
angajare după minim 2 cercetari cu IRES.
––Contract de prestări servicii în baza Codului Civil.
––Adeverinţă de venit prin poştă la sfârşitul anului fiscal dacă este necesar.
• Obligaţii ale operatorilor de anchetă:
––Să aplice toate chestionarele primite conform metodologiei specificate în acest
material (dar şi pe chestionar).
––Să asigure şi să păstreze confidenţialitatea materialelor primite de la IRES.
• Penalizări:
––Pentru fiecare chestionar aplicat incorect (întrebări lipsă, incorect aplicate,
necompletarea variantelor de răspuns) se va scădea 10% din suma totală de primit.
Dacă penalizarea depăşeşte 30% nu se va mai face nici o plată către operatorul de
anchetă.
––Realizarea unui singur chestionar fictiv (auto-aplicat sau aplicat unei alte persoane
decât cea menţionată în fişa de operator) atrage după sine anularea convenţiei civile
şi sistarea oricărei plăţi.
––Nerealizarea unui chestionar aduce după sine neplata tuturor chestionarelor
aplicate.
––În cazul în care numărul chestionarelor la care nu s-a respectat metodologia de
selecție a persoanei sau gospodăriei depăşeşte 20% din totalul chestionarelor aplicate,
penalizarea va fi de 100%.

113
2. Descrierea activităţii de teren
• Fiecare operator va primi din partea IRES următoarele:
1 - un exemplar din acest manual de instrucţiuni;
2 - chestionarele de aplicat (au coduri) plus un chestionar de rezervă (nu are cod)
4 - fişe de eşantionare;
5 - un ordin de deplasare (dacă e cazul)
• Fiecare operator se va deplasa în perioada 23-31 octombrie 2012 pe teren pentru:
1 - a selecta, conform instrucţiunilor de eşantionare din acest manual, indivizii care
vor fi intervievaţi;
2 - a completa fişa de eşantionare cu persoanele selectate în eşantion;
3 - a aplica în întregime chestionarele persoanelor selectate.

3. Instrucţiuni de eşantionare
Operatorul de interviu are obligaţia de a selecta persoanele ce vor fi incluse în
eşantion şi care trebuie intervievate pe baza instrucţiunilor prezentate în continuare.
ALEGEREA STRĂZILOR fiecare operator va primi o strada de start care va fi notată pe dosar
ALEGEREA GOSPODĂRIILOR - Pe strada primită veţi selecta gospodăriile începând cu
gospodăria de la numărul „1” (punctul de start), apoi cu pas de 3 (, apoi „1+3=4, 4+3=7”
ş.a.m.d., veţi aplica chestionarele, în limita numărului de chestionare alocat secţiei respective.
Pentru situaţia în care imobilul determinat ca fiind inclus în eşantion conţine
mai multe scări se efectuează selecţia pornind de la prima scară de bloc, ap. 1 (start)
urmându-se pasul „5” (pas eşantionare) cu apartamentele 1+5=6, 1+5+5=11 ş.a.m.d.,
fără a efectua mai mult de 3 interviuri în acelaşi imobil. După aceasta se trece la imobilul
următor determinat prin adunarea pasului de eşantionare „3”.

Pentru situaţia în care pe străzile respective nu există o numerotare sistematică


se va proceda la numărarea imobilelor efectiv pornind de pe partea dreaptă a străzii
cu primul imobil

În aplicarea pasului de eşantionare vor fi luate in calcul următoarele: un bloc cu 4


scări şi 8-9 etaje (cel mult) va fi considerat un imobil; clădirile care depăşesc aceste limite
li se vor considera scările de bloc drept imobile separate; şi se vor număra respectând
metoda de alegere a imobilelor prezentată mai sus.
În cazul în care strada selectată nu ajunge pentru aplicarea tuturor chestionarelor la
capătul ei se ia la drepta pe o altă stradă. Dacă nici aceasta nu este suficentă de virează
la stânga la capătul străzii și tot așa alternativ până la aplicare integrală a numărului de
chestionare alocat dosarului.
ALEGEREA PERSOANEI DIN FAMILIE CARE URMEAZĂ SĂ FIE INTERVIEVATĂ
Chestionarul se va aplica doar persoanelor cu vârsta cuprinsă între minimă de 18
ani. Din totalul celor din familie care se incadrează în condițiile de mai sus se va selecta
persoana care își serbează ultima ziua din an și doar aceleia i se va aplica chestionarul.
• Dacă o persoană din familie lipseşte de mai mult de două săptămâni ea va fi exclusă din
calculul anterior.

114
• Dacă sunt mai multe persoane născute în aceeaşi zi, veţi efectua interviul cu oricare dintre
acestea.

Dacă o persoană din eşantionul ales nu va fi găsită aveţi obligaţia să repetaţi


vizita încă de două ori, în altă zi şi la o oră diferită. În nici un caz nu selectaţi altă
persoană din gospodărie, ci reveniţi într-o zi sau la o oră la care o puteţi găsi acasă.
Dacă nici atunci nu o găsiţi (sau în caz de refuz) mergeți mai departe cu pas până la
completarea tuturor chestionarelor.
Renunţarea la intervievarea unei persoane care ar fi trebui să fie intervievată
va fi justificată în fişa operatorului. În cazul în care sunt înlocuite mai mult de 50%
persoanele care ar fi trebuit să fie intervievate iniţial supervizorii vor verifica automat
respectarea instrucţiunilor de alegere a persoanelor.

4. Completarea fişei de eşantionare


1. Pe aceeaşi fişă de operator nu se trec persoane de la mai multe puncte de
eșantionare chiar dacă operatorul este desemnat să aplice chestionare în mai multe
locații.
2. Fişa de eşantionare va conţine toate persoanele / adresele care au intrat / ar
fi trebuit să intre în eşantion (până la momentul în care au fost completate toate
chestionarele), în ordine.
3. Atenţie mare la completarea datelor personale pentru subiecţi.
4. În caz de ne-efectuare a unui interviu se va completa unul dintre motivele
enumerate în fişa de eşantionare. Dacă nu aţi putut realiza un chestionar dintr-un alt
motiv decât cele enumerate în fişa, încercuiţi codul 97 şi scrieţi în clar motivul pentru
care nu aţi putut aplica chestionarul.

Pentru orice problemă semnificativă cu care vă confruntaţi în teren contactaţi


coordonatorul.
Respectarea întocmai a instrucţiunilor de eşantionare din acest manual precum
şi completarea corectă şi în întregime a fişei de eşantionare sunt cerinţe obligatorii.
Nerespectarea acestora atrage duce la anularea întregii activităţi a operatorului şi la
neplată. În caz de invalidare a activităţii operatorului de teren, acesta va fi obligat să
returneze în întregime orice sumă primită ca avans spre decontare din partea IRES.

Principalele instrucţiuni privind aplicarea chestionarelor


Completarea chestionarului:
• Se va face cu pix, prin încercuire sau scriere cu majuscule în căsuţele indicate.
• Dacă se încercuieşte greşit un cod se taie, se scrie greşit şi se încercuieşte codul corect.
• Pentru întrebările deschise scrieţi cât mai exact şi citeţ ceea ce spune subiectul.
Interviul propriu-zis:
• Citiţi toate întrebările şi completaţi răspunsurile.
• În cazul în care subiectul are probleme (neînţelegere, nehotărâre, etc.) cu o întrebare se
reciteşte întrebarea, iar dacă tot nu poate răspunde se alege după caz una din variantele
“NR(NV) – nu răspund” sau “NŞ (NT)– nu ştiu” sau “nu cunosc”.

115
• Urmăriţi cu atenţie şi respectaţi întocmai specificările pentru fiecare întrebare
• Răspunsurile de tip “NŞ (NT)” sau “NR (NV)” sau NC nu se citesc.
• Nu influenţaţi răspunsurile subiecţilor prin afirmarea părerilor sau opţiunilor dvs.
e validare a activităţii de culegere a datelor
Validarea aplicării corecte a chestionarelor. Vor fi verificate următoarele:
• aplicarea integrală şi conformă cu instrucţiunile a chestionarului
• completarea corectă şi integrală a datelor de identificare şi a itemilor de chestionar
• completarea corectă şi integrală a fişei de operator
• timpul efectiv de aplicare a chestionarului (cât timp s-a stat de vorbă cu subiectul).
Validarea aplicării corecte a metodologiei de alegere a persoanei. Vor fi verificate
următoarele:
• selectarea corectă a persoanelor
• respectarea regulii celor două „vizite”
Materiale ce trebuie predate la întoarcerea de pe teren:
• numărul total de chestionare de efectuat
• fişa de operator completată corect, complet şi citeţ
• biletele şi ordinul de deplasare ştampilat.
DATA LIMITĂ PENTRU PREDAREA CHESTIONARELOR ESTE 31 OCTOMRIE 2012
(CHESTIONARELE POT FI ADUSE ORICÂT DE REPEDE, DAR NU MAI TÂRZIU DE DATA LIMITĂ).
Predarea se face la coordonatorii zonali funcţie de coordonatele stabilite la
instructaj cu aceştia. PENTRU ORICE PROBLEMĂ LEGATĂ DE ACTIVITATEA VOASTRĂ ÎN
TEREN CONTACTAŢI-NE TELEFONIC:

116
ANEXA 3

Eșantion

Mediu Localitate Strada/Sat Chest.


U MUNICIPIUL TIMISOARA PIATA E.MURGU 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. BRANDUSEI 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. TEIULUI 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. APRODUL MOVILA 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA B-DUL LIVIU REBREANU 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. MURES 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. FAGULUI 12
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. CHISODEI 13
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. BUCURESTI 13
U MUNICIPIUL TIMISOARA STR. LORENA 13
U MUNICIPIUL LUGOJ STR.V.V.DELAMARINA 20
U MUNICIPIUL LUGOJ STR. LACRAMIOARELOR 20
U ORAS BUZIAS STR. REPUBLICII 20
U ORAS BUZIAS Sat BACOVA 20
U ORAS CIACOVA PIATA CETATII 20
U ORAS CIACOVA Sat CEBZA 20
U ORAS DETA STR.MIHAI VITEAZU 20
U ORAS DETA STR. TARGUL MARE 20
U ORAS FAGET STR.CALEA LUGOJULUI 20
U ORAS FAGET Sat BICHIGI 20
U ORAS GATAIA STR.REPUBLICII 20
U ORAS GATAIA Sat SCULIA 20
U ORAS JIMBOLIA STR.GHEORGHE DOJA 20
U ORAS JIMBOLIA STR. GEORGE ENESCU 20
U ORAS RECAS STR. GEORGE COSBUC 20
U ORAS RECAS Sat IZVIN 20
U ORAS SANNICOLAU MARE STR. REPUBLICII 20
U ORAS SANNICOLAU MARE STR.16 DECEMBRIE 1989 20
R CARPINIS Sat IECEA MICA 18
R PISCHIA Sat MURANI 18
R GIROC Sat CHISODA 14

117
R UIVAR Sat UIVAR 14
R TORMAC Sat TORMAC 14
  PECIU NOU Sat PECIU NOU 14
U MUNICIPIUL RESITA str. Sodol 13
U MUNICIPIUL RESITA str. Otelului 13
U MUNICIPIUL RESITA Calea Timisorii 13
U MUNICIPIUL RESITA str.Fagarasului 14
U MUNICIPIUL RESITA Aleea Herculane 14
U MUNICIPIUL CARANSEBES str. Nicolae Balcescu 20
U MUNICIPIUL CARANSEBES str. Ardealului 20
U ORAS ANINA str.Sf.Varvara 20
U ORAS ANINA str.Libertatii 20
U ORAS BAILE HERCULANE P-ta 1 Mai 20
U ORAS BAILE HERCULANE str. Trandafirilor 20
U ORAS BOCSA str.1 Decembrie 1918 20
U ORAS BOCSA str. Carpati 20
U ORAS MOLDOVA NOUA str.Nicolae Balcescu 20
U ORAS MOLDOVA NOUA str. Dunarii 20
U ORAS ORAVITA str. Emanoil Gojdu 20
U ORAS ORAVITA str.Brazilor 20
U ORAS OTELU ROSU str. Libertatii 20
U ORAS OTELU ROSU str.Closca 20
R LAPUSNICU MARE Sat Lapusnicu Mare 15
R VARADIA Sat Varadia 16
R EZERIS Sat Soceni 16
R CONSTANTIN DAICOVICIU Sat Zagujeni 16
R OBREJA Sat Ciuta 16
R TEREGOVA Sat Teregova 16
R BERZOVIA Sat Berzovia 17
U MUNICIPIUL ARAD STR.GEORGE ENESCU 16
U MUNICIPIUL ARAD STR. DR. I. SUCIU 16
U MUNICIPIUL ARAD STR. 6 VANATORI 16
U MUNICIPIUL ARAD STR.INDEPENDENTEI 16
U MUNICIPIUL ARAD STR.RODNEI 16
U MUNICIPIUL ARAD CALEA TIMISORII (K.MARX) 16
U ORAS CHISINEU-CRIS STR.PRIMAVERII 20
U ORAS CHISINEU-CRIS STR.INFRATIRII 20

118
U ORAS CURTICI STR.HOREA 20
U ORAS CURTICI STR.REVOLUTIEI 20
U ORAS INEU CALEA REPUBLICII 20
U ORAS INEU STR.MARASESTI 20
U ORAS LIPOVA STR.IANCU JIANU 20
U ORAS LIPOVA STR.BUGARIU 20
U ORAS NADLAC STR.PIATA UNIRII 20
U ORAS NADLAC STR. GRANICERILOR 20
U ORAS PANCOTA STR.TUDOR VLADIMIRESCU 20
U ORAS PANCOTA SAT MADERAT 20
U ORAS PECICA SAT PECICA 20
U ORAS PECICA SAT TURNU 20
U ORAS SANTANA STR.MUNCII 20
U ORAS SANTANA STR.1 DECEMBRIE 20
U ORAS SEBIS B-DUL VICTORIEI 20
U ORAS SEBIS SAT PRUNISOR 20
R SAGU SAT FISCUT 18
R ZERIND Sat ZERIND 18
R SEPREUS Sat SEPREUS 19
R VLADIMIRESCU SAT MANDRULOC 19
R LIVADA SAT SANLEANI 19
R SIRIA SAT SIRIA 19
U MUNICIPIUL DEVA Ghe.Baritiu 20
U MUNICIPIUL DEVA Aleea Teilor 20
U MUNICIPIUL VULCAN Str. Romanilor 20
U MUNICIPIUL VULCAN Str. V.Alecsandri 20
U MUNICIPIUL BRAD Str. Independentei 20
U MUNICIPIUL BRAD str. Liceului 20
U MUNICIPIUL HUNEDOARA Str. Prutului 20
U MUNICIPIUL HUNEDOARA B-dul Corvin 20
U MUNICIPIUL LUPENI Str. Avram Iancu 20
U MUNICIPIUL LUPENI Str. Tineretului 20
U MUNICIPIUL ORASTIE Piata Victoriei 20
U MUNICIPIUL ORASTIE Str. Targului 20
U MUNICIPIUL PETROSANI Str. 1 Decembrie 1918 20
U MUNICIPIUL PETROSANI Str.Independentei 20
U ORAS ANINOASA Str. Libertatii 20

119
U ORAS ANINOASA Str. Catanesti 20
U ORAS CALAN Str.Garii 20
U ORAS CALAN Str.Independentei 20
U ORAS GEOAGIU Str. Calea Romanilor 20
U ORAS GEOAGIU Sat Aurel Vlaicu 20
U ORAS HATEG Str. Libertatii 20
U ORAS HATEG Str. Horea 20
U ORAS PETRILA Str. Republicii 20
U ORAS PETRILA Str. 8 Martie 20
U ORAS SIMERIA Str. Avram Iancu 20
U ORAS SIMERIA Str. Decebal 20
U ORAS URICANI Str. Sterminos 20
U ORAS URICANI Str. Republicii 20
R DOBRA Sat Cultural Lapusnic 18
R BARU Sat Petros 18
R BANITA Sat Banita 17
R ILIA Sat Ilia 12
TOTAL 2,227

120