Sunteți pe pagina 1din 2

Profetul Daniel

Daniel în traducere înseamnă „Dumnezeu este judecătorul meu”.


Daniel a fost dus în robia babilonică pe vremea regelui Ioiachim, în anul
605. Acolo dimpreună cu alţi trei prieteni: Anania, Misael şi Azaria, au fost
pregătiţi la cele mai înalte şcoli din Babilon. Cu toate că Daniel a deţinut înalte
funcţii administrative la curtea imperială din Babilon, el nu a renunţat la
păstrarea tradiţiilor poporului evreu. Datorită fidelităţii cu care şi-a îndeplinit
funcţiile administrative, a fost păstrat şi de noua administraţie imperială de pe
vremea lui Cirus, cel care a emis edictul de întoarcere a evreilor în ţara lor de
baştină.
Faptul că în cartea sa încearcă să reliefeze puterea şi lucrarea lui
Dumnezeu faţă de poporul ales, cu toate că acesta era în regim de robie şi
asuprire, Daniel a fost supranumit „profetul maiestăţii Divine”.

Consideraţii asupra cărţii Daniel

 Cartea profetului Daniel are mai întâi o introducere în care arată


împrejurările prin care a fost deportat şi cum a fost pregătit la curtea
babiloniană.
 Partea I cap. 1-6. Redă mai întâi perioada domniei lui
Nabucodonosor în care acordă un spaţiu important visului profetic al
împăratului şi explicarea acestui vis de către Daniel, iar în
următoarele vorbeşte despre căderea Babiloniei sub perşi.
 Partea II cap. 7-12. Conţin în speţă profeţii mesianice şi profeţii cu
privire la întâmplările viitoare.
În canonul ebraic această carte nu figurează în grupa cărţilor profetice ci
este trecută în grupa cărţilor didactice.

Texte mesianice în cartea Daniel

1. Daniel 2, 31-45 (44): Împărăţia veşnică”, „În vremea acestor regi,


Dumnezeul cerurilor va ridica un regat veşnic care nu va fi nimicit niciodată
şi care nu va fi trecut la alt popor; El va sfărâma şi va nimici toate aceste

9
regate şi singur El va rămâne în veci.” Regatul veşnic este regatul spiritual
întemeiat de Mesia, Biserica creştină.
2. Daniel 7, 13-14: „Fiul Omului”, „Am privit în vedenia de noapte, şi
iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi El a înaintat până la Cel
vechi de zile, şi a fost dus în faţa Lui. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi
împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile îi slujeau Lui. Stăpânirea
Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită
niciodată”. Expresia de Fiul Omului o întâlnim la Daniel şi este preluată de
Mântuitorul. Cel vechi de zile îl desemnează pe Dumnezeu Tatăl prin care
autorul subliniază veşnicia lui Dumnezeu care este fără început şi fără sfârşit.
Împărăţia veşnică i-o oferă Dumnezeu Tatăl Fiului Său cel întrupat.
3. Daniel 9, 24-27: „Cele 70 de săptămâni de ani”, „Şaptezeci de
săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă,
până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va
ispăşii nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va venii, vedenia şi
proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor…Şi el va încheia un
legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa
şi prinosul şi în templu va fi urâciunea pustiiri, până când pedeapsa nimicirii
cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiiri”. 70 de săptămâni de ani este
timpul până la venirea Unsului. Cele 70 de săptămâni de ani = 490 de ani. De
la răstignirea lui Hristos, anul 33, era creştină, minus 490 = 457 îHr., când
regele Cirus a emis un decret ca toate popoarele să se poată întoarce în ţările
lor de baştină.

BIBLIOGRAFIE
1. „BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ”, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu
Anania, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2001.
2. BABA Teodor, Pr. Dr., „Introducere în Studiul Vechiului Testament (Aspecte Generale)”, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, 2007, pp. 132-137.
3. CIUDIN Nicolae, Pr. Prof., „Studiul Vechiului Testament”, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1978, pp. 206-214.
4. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Ed. Credinţa Noastră, Buc., 1997, pp. 162-169.
5. MATSOUKAS Nikolaos, „Cărţile Bibliei”, trad. Lect. Dr., Sabin Preda, Ed. Bizantină, Buc., 2017, pp. 252-256.
6. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., „Studiul Vechiul Testament”, manual pentru
Institutele teologice, Buc., 1955, pp. 150-155.
7. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., CHIALDA Mircea Pr. Prof., „Studiul Vechiul
Testament”, manual pentru Institutele teologice, ediţia a II-a, Buc., 1985, pp. 252-259.
8. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a III-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2003, pp. 219-224.
9. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a IV-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, pp. 219-224.

10

S-ar putea să vă placă și