Sunteți pe pagina 1din 4

VARIANTA 1

2. *Articulatoarele utilizează ca referință:


A. planul Camper 1. Despre planul de ocluzie se poate afirma că:
B. axa de masticație A. este o suprafață plată, netedă
C. planul bazal mandibular B. conține curbele de ocluzie transversale și sagitale
D. planul de la Frankfurt C. trece prin toți cuspizii vestibulari și marginile incizale
E. planul lui RICH ale dinților mandibulari, precum și vârfurile cuspizilor
linguali
13. Electromiografia: D. permite utilizarea la maxim a contactelor dentare în
A. permite obiectivizarea activității neuromusculare decursul variatelor funcții
masticatorii E. permite realizarea de contacte funcționale simultane,
B. oferă rezultate de maximă acuratețe secvențial, pe câte o zonă a arcadei
C. oferă rezultate contradictorii privind parametrii de
sensibilitate și specificitate ai acesteia
D. este ușor acesibilă oricărui serviciu 7. Factorii loco-regionali ce influențează poziția de
E. nici una din cele de mai sus postură a mandibulei sunt:
A. caracterul respirației (respirația orală)
4. Următoarele afirmații sunt adevărate: B. poziția capului și a gâtului
A. pantele de ghidaj mediotruzive sunt la nivelul C. spasme msculare ca cele din boala parkinson sau
versanților interni ai cuspizilor orali superiori din miastenie
B. pantele de ghidaj laterotruzive sunt la nivelul D. afecțiunile ATM
versanților interni ai cuspizilor orali inferiori și E. intoxicații medicamentoase (stricnină)
vestibulari superiori
C. pantele de ghidaj laterotruzive sunt la nivelul
versanților externi ai cuspizilor orali superiori 9. Morfologia ocluzală a dinților este direct influențată
D. pantele de ghidaj mediotruzive sunt la nivelul de unghiul Bennett și distanța intercondiliană, astfel:
versanților interni ai cuspizilor orali superiori și A. cu cât unghiul Bennett este mai mare, cu atât
vestibulari inferiori relieful ocluzal trebuie să fie mai șters
E. pantele de ghidaj laterotruzive sunt la nivelul B. cu cât distanța intercondiliană este mai mare, cu
versanților exteni ai cuspizilor orali inferiori și atât unghiul delimitat pe fețele ocluzale ale dinților
vestibulari superiori între traiectoriile de laterotruzie și mediotruzie va fi
mai mic
5. Următoarele afirmații sunt valabile pentru C. cu cât mișcarea Bennett este mai amplă, cu atât mai
articulația temporo-mandibulară: mare este valoarea ungiului Bennett
A. panta tubercului articular are o înclinație de 5 - 55°, D. cu cât mișcarea Bennett are o direcție mai
cu o medie de 33° posterioară, cu atât unghiul Bennett este mai mare
B. condilul mandibulei are o formă sferică, cu un E. cu cât unghiul Bennett este mai mare, cu atât mai
diametru de 20 mm accentuate trebuie sa fie pantele cuspidiene
C. este de tip ginglimo-artroidal
D. prelungirile axelor lungi condiliene formează un 20. Profilaxia generala cu caracter specific se refera
unghi deschis anterior, cu valori cuprinse între 140 - la:
160° A. Prevenirea contaminarii incrucisate
E. meniscul articular are formă de lentilă biconcavă și B. O profilaxie atat in perioada pre cat si posteruptiva
este vascularizat C. Crearea premiselor dezvoltarii normale a sistemului
stomatognat
D. Prevenirea imbolnavirii prin maladii contagioase
6. Inducerea clinică a relației de postură se obține (hepatite, HIV, gripe, rubeola)
prin: E. O profilaxie primara, secundara si tertiara
A. testul Wild: pacientul pronunță cuvinte ce conțin
fonema "S" 10. *Triunghiul lui Spirgi:
B. poziționarea bolnavului cu capul sprijinit A. este echivalent cu long-centric
C. testul Robinson: veveriță, ferfeniță B. este echivalent cu wide-centric
D. numărătoarea de la 60 la 70 C. este echivalent cu freedom in centric
E. efectuarea deglutiției D. este echivalent cu spaţiul minim de vorbire
E. este echivalent cu ocluzia habituală E. nici una din cele de mai sus

11. Devierea liniei mediene mandibulare la


deschiderea gurii este de cauză articulară dacă: 16. *Dintre parametrii spatiului protetic potential nu
A. apare la începutul traiectoriei de deschidere și face parte:
revine la linia mediană înainte de 30-35 mm A. amplitudinea
B. viteza de deschidere a gurii influențează devierea B. limitele
C. este inconstantă C. inaltimea crestei edentate
D. nu se asociază cu zgomote articulare D. inaltimea
E. nici una din cele de mai sus E. latimea

12. Examinarea clinică a musculaturii mobilizatoare a 17. Decizia de a nu practica o terapie endodontica
mandibulei și a celei cervicale: inaintea restaurarii protetice se bazeaza pe urmatorii
A. se realizează îndeosebi prin palpare digitală factori:
B. permite determinarea sensibilității musculare și a A. pacientul este asimptomatic
durerii B. exista sensibilitate doar la stimuli termici
C. trebuie să identifice punctele trigger care generează C. nu exista radiotransparente periapicale
efecte excitatoare centrale D. dintele are un raport coroana/radacina favorabil
D. nu permite identificarea punctelor trigger dureroase E. nu s-a produs expunerea pulpara dupa prepararea
E. se face exclusiv prin manipulare funcțioanală cavitatii carioase

3. Rolurile cuspizilor vestibulari maxilari și cei 18. Mobilitatea dentara ireversibila:


linguali mandibulari sunt: A. Este de natura iatrogena
A. asigură conducția mandibulei în mișcările de B. Beneficiaza de tehnici de RTG
protruzie C. Este cauzata de contacte premature si interferente
B. nu permit migrări ale dinților D. Este cunoscuta sub denumirea de insuficienta
C. anulează componentele orizontale ale forțelor parodontala
ocluzale, fiind denumiți din acest motiv cuspizi de E. Se poate determina numai prin metoda clinico-
echilibru manuala
D. prin versanții lor de ghidaj asigură conducerea
mandibulei în mișcările de lateralitate
E. mențin dimensiunea verticală de ocluzie 19. Inaltimea spatiului protetic potential:
A. Se apreciaza ca fiind distanta dintre muchia crestei
edentate si inaltimea dintilor vecini spatiului protetic
14. Obiectivele terapiei educaționale a sindromului potential atunci cand s-a produs extruzia
disfuncțional cranio-mandibular sunt: antagonistilor
A. relaxarea sistemului masticatorprin limitarea B. Poate fi micsorata in cazul egresiunii sau extruziei
voluntară a mișcărilor mandibulei antagonistilor
B. conștietizarea obiceiurilor vicioase C. Poate fi marita in cazul atrofiei accentuate a crestei
C. monitorizarea alveolare
D. program izioterapeutic la domiciliu D. Poate fi marita in extruzii ale dintilor limitrofi
E. nici una din cele de mai sus bresei edentate in conditiile absentei dintilor
antagonisti
E. Poate fi micsorata in subocluzia dintilor antagonisti
15. Scopul dispozitivelor interocluzale este
reprezentat de:
A. modificarea rapoartelor ocluzale și redistribuirea 8. Reperele relației centrice sunt:
forțelor A. articular: condilii centrați în cavitățile glenoide
B. prevenirea abraziunii dentare patologice și a B. muscular:echilibru tonic anti-gravific
mobilității dentare C. osos: dimensiunea verticală centrică egală cu a
C. reducerea bruxismului și a altor manifestări etajului mijlociu
patologice D. dentar: evidențierea spațiului minim de vorbire
D. diminuarea durerii E. lingual: existența spațiului Donders
25. Care din următoarele reguli trebuie respectate în
alegerea culorii:
21. Plasarea marginilor cervicale ale elementelor de A. să nu se privească mult timp eşentionul
agregare este preferabil sa se realizeze: B. dintele să fie privit în diferite poziţii
A. Pe cat posibil subgingival 1,5 mm C. se alege culoarea la soare
B. Subgingival 1 mm D. se alege culoarea la umbră
C. Sa se opreasca la 0,7-1 mm de fundul santului E. se repetă operaţiunea de mai multe ori
gingival
D. Pe cat posibil supra sau juxtagingival
E. Ecuatorial 26. Care din următoarele caracteristici sunt specifice
pentru intermediarii din zona frontală:
A. toate suprafeţele să fie convexe
29. Care din următoarele particularităţi sunt specifice B. netede şi finisate
corpului de punte cu raport tangent liniar la C. contactul cu versantul vestibular al crestei să fie
mandubulă: minim
A. îngustarea v-o se face doar cândspaţiul protetic este D. contactul oral va fi în armonie cu dinţii adiacenţi
mic E. toate suprafeţele plane, bine finisate
B. reducerea suprafeţelor ocluzale se face în
detrimentul cuspizilor linguali
C. ambrazurile dintre elementele de agregare vor fi cât 27. *Funcţiile unei proteze parţiale fixe sunt.
mai deschise A. refacerea continuităţii arcadelor dentare
D. suprafaţa linguală modelată concav în sens C-O B. împiedicarea migrărilor dentare
E. suprafaţa linguală trebuie să fie netedă C. refacerea planului de ocluzie
D. protectia crestei edentate
E. toate variantele sunt corecte
31. Materialele de amprentă se pot clasifica în:
A. rigide și semirigide ireversibile (gipsuri, paste
ZOE)
B. elastice ireversibile (alginate, polieteri, polisulfuri)
C. rigide reversibile (gutaperca, compounduri Stents) 22. Intensitatea fortelor verticale depinde de:
D. elastice ireversibile (siliconi, A. Capacitatea de contractie a muschilor masticatori
poliuretanodimetilmetacrilați) B. Gradul de over-jet
E. elastice reversibile (hidrocoloizi agar-agar, ceruri C. Natura alimentului
bucoplastice) D. Gradul de sensibilitate al parodontiului
E. Gradul de over-bite
23. Atunci cand Fr < Fa pentru echilibrarea aparatului
conjunct se impun o serie de modificari:
A. Realizarea corpului de punte in subocluzie 30. Obiectivele amprentei în protetica fixă sunt:
B. Extractia dintilor antagonisti A. redarea cât mai fidelă a formei și detaliilor
C. Realizarea liniara a corpului de punte preparației
D. Accentuarea curbelor sagitale si transversale B. preluarea și redarea cu fidelitate minimă a
E. Ingustarea corpului de punte rapoartelor preparației cu parodonțiul marginal
C. înregistrarea și redarea cât mai corectă a reliefului
dinților antagoniști
24. Pierderea punctelor de contact prin edentatie D. redarea exactă a rapoartelor preparației cu dinții
conduce la: vecini
A. Modificarea parametrilor ocluzali E. să ofere posibilitatea obtinerii unui model
B. Necoordonarea neuro-musculara statica sau preliminar cât mai exact, pe care să se poată realiza
dinamica macheta viitoarei proteze fixe
C. Modificarea arhitecturii faciale
D. Extruzii si abraziuni 32. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii sunt
E. Suprasolicitari mecanice adevărate:
A. condilul pivotant realizează doar o mişcare de
rotaţie pură dacă de partea opusă există un contact
prematur deflectiv;
B. în mişcarea de deschidere condilul pivotant
realizează iniţial o rotaţie pură, urmată de rotaţia către
în jos şi translaţia spre înainte;
C. condilul orbitant se roteşte şi translează înainte, în
jos şi medial de partea lucrătoare;
D. „side shift” reprezintă o deplasare exprimată în
grade, în timp ce „lateral side shift”se măsoară în mm.
E. peste 4 mm. deplasarea condilului pivotant îşi
pierde semnificaţia clinică.

33. Mişcările mandibulei cu contact dento-dentar sunt


materializate în plan orizontal prin:
A. traiectorii pro-, latero- şi mediotruzive;
B. direcţia distală la mandibulă respectiv, mezială la
maxilar, a traiectoriilor ocluzale protruzive;
C. aspectul de „urme ale degetelor de pasăre”;
D. procedee pantografice;
E. trasee ce pot fi descrise prin analogie cu zborul unei
păsări care, intră în cavitatea orală la nivelul arcadei
mandibulare şi iese pe la nivelul arcadei superioare.

34. Devierile laterale ale mandibulei au semnificaţie


patologică numai dacă:
A. deplasarea apare la deschiderea largă a gurii, fiind
rezultatul unei subluxaţii condiliene controlaterale;
B. se produce la începutul mişcării de deschidere,
chiar dacă mandibula revene pe linia mediană la 3 cm.
înainte de deschiderea completă;
C. se însoţeşte de zgomote articulare;
D. sunt consecinţa miospasmului maseterin sau
temporal,
E. se datorează contracţiei musculare unilaterale a
pterigoidianului intern.

28. Design-ul intermediarilor într-o proteză fixă


depind de:
A. lungimea, lăţimea şi înălţimea spaţiului edentat
B. forma crestei edentate
C. exigenţe estetice ale pacientului
D. starea ţesuturilor moi care acoperă creasta
E. de statutul socio-economic al pacientului

35. Proiecţia sagitală a cinematicii mandibulare


determină o suprafaţă poligonală rezultată prin
intersectarea unor repere a căror semnificaţie este:
A. poziţia posturală;
B. poziţia de relaţie centrică;
C. angrenajul invers lateral;
D. poziţia de intercuspidare maximă;
E. poziţia cap la cap.

S-ar putea să vă placă și