Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Profesională Coarnele Caprei, Iași

An școlar: 2019- 2020


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română

Raport privind rezultatele testului inițial

Pentru clasele gimnaziale (V-VIII), în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat, cât şi a


competenţelor, s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări
iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin
raportare la evaluările finale şi de cele de la ieşirea dintr-un ciclu de învăţământ (evaluare
naţională).
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.
Pentru clasele de profesională (IX-XI), în contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol
deopotrivă diagnostic şi prognostic, s-au avut în vedere competenţele fundamentale vizate de
această disciplină, iar atenţia s-a concentrat asupra îmbinării echilibrate a proceselor de
receptare şi a proceselor de producere a mesajului. De asemenea, s-au avut în vedere
competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din
programa pentru anul de studiu curent, putându-se astfel identifica acele cunoştinţe, abilităţi/
deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor elevilor şi, mai ales, facilitează
proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee
particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ.
În elaborarea testelor iniţiale au fost luate în calcul ca instrumente de evaluare mai multe
tipuri de itemi, după cum urmează:
Pentru clasele a V-a – a VIII-a:
Partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se
formulează itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns elaborat.
(48 de puncte)
. secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu
răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie şi punctuaţie, morfologie,
sintaxă.
(6 puncte x 5 = 30 de puncte)
. secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea textului şi
elemente de stilistică.
(6p x 3 = 18 de puncte)
Itemii semiobiectivi cu răspuns scurt presupun formularea succintă a răspunsului, limitat
ca spaţiu şi conţinut. Deşi elevul nu poate reorganiza informaţia primită, aceşti itemi permit
evaluarea unui număr mare de cunoştinţe, solicitând un anumit grad de coerenţă în realizarea
răspunsului.
Întrebările structurate – sunt sarcini de lucru care pornesc de la un material-stimul (un
fragment extras dintr-un text literar), urmat de un set de cerinţe. Formularea cerinţelor permite
verificarea unei game variate de cunoştinţe, cu accent crescut pe nivelurile cognitive
superioare.
Partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri.

(30 de puncte)
Itemii cu răspunsuri deschise din cadrul evaluării au vizat originalitatea, creativitatea,
caracterul personal al răspunsului.
Pentru redactarea întregii lucrări, s-au acordat 12 puncte.
Durata testului a fost de 45 de minute.
Pentru clasele a IX-a – a XI-a:
Partea I
. secvenţa A foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia
se formulează itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns
elaborat.
(40 de puncte)
. secvenţa B conţine 2 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează probleme de
exprimare, de ortografie şi de punctuaţie
(10p x 2 = 20 de puncte)
Partea a II-a conţine un item de tip eseu nestructurat, care vizează exprimarea unei opinii/ o
argumentare, pornind de la textul nonliterar la prima vedere, dat ca suport.
(30 de puncte)
Durata testului a fost de 45 de minute
După corectarea testelor iniţiale, în conformitate cu baremul de notare, s-au obţinut
rezultatele consemnate în borderoul de notare, atașat acestui raport
Analiza performării, prin raportare la obiectivele de evaluare

În urma corectării testelor iniţiale s-au constat următoarele:


Clasa a V-a A

Graficul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor

Notele - 1 4 3 1 1 1 7 -
obținute
Au participat la testarea inițială 18 elevi, iar procentul de promovabilitate a fost de

Clasa a VI-a B

Graficul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor

Notele - 3 - 5 5 4 4 1 1
obținute
Au participat la testarea inițială 23 elevi, iar procentul de promovabilitate a fost de
Clasa a VIII-a B

Graficul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor

Notele 2 1 9 - 3 1 1
obținute
Au participat la testarea inițială 17 elevi din 18, iar procentul de promovabilitate a fost de

Clasa a X-a

Graficul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor

Notele - 4 2 6 5 2 - - -
obținute
Au participat la testarea inițială 19 elevi din 26, iar procentul de promovabilitate a fost de
Clasa a XI-a

Graficul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor

Notele - 1 2 4 2 2 - - -
obținute
Au participat la testarea inițială 11 elevi din 18, iar procentul de promovabilitate a fost de

Concluzii privitoare la testul de evaluare


(aplicare şi barem)

Observând rezultatele testelor de evaluare iniţială, se poate spune că obiectivele de evaluare


au fost atinse, în sensul că au permis măsurarea gradului de însuşire a cunoştinţelor
recapitulate conform planului de recapitulare care a fost întocmit la nivelul catedrei de limba
şi literatura română la începutul anului şcolar.
Itemii au fost aleşi într-o ordine crescătoare din punctul de vedere al dificultăţii. Astfel,
itemii 1 şi 2 (obiectivi), de la Subiectul I au avut un grad redus de dificultate, ceea ce a
determinat răspunsuri corecte din partea elevilor, într -o proporţie importantă. Erorile
semnalate au avut la bază confuzia, neatenţia.
Itemii semiobiectivi de la Partea I sunt de o dificultate medie spre mare, întrucât solicită un
anumit grad de coerenţă în formularea răspunsurilor, punând accent pe nivelurile cognitive
superioare.
La Partea a II-a, singurul item aplicat a fost de tip subiectiv, compunere (gimnaziu) sau
eseu - respectând structura textului de tip argumentativ. Puţini elevi au obţinut la acest item
punctajul maxim, acesta fiind de o dificultate mai mare, în care se verifică mai multe aspecte
ale limbii: atât noţiunile de teorie literară, cât şi lexicul, noţiunile de gramatică necesare
exprimării corecte sau capacitatea de argumentare a elevilor. De aceea, pentru acest item
baremul are alocate puncte şi pentru creativitate, originalitate, exprimarea unui punct de
vedere personal, exemplificarea, respectarea rigorilor unui text argumentativ bine structurat.
Toate acestea sunt greu de îndeplinit în condiţiile în care mai există încă anumite deficienţe de
remediat.
În cadrul testului s -au acordat punctaje favorizante obţinerii notei minime de
promovare, iar punctajele de la itemul subiectiv aveau menirea de a departaja corespunzător
pe elevii care au cunoştinţe de limbă, comunicare şi competenţe medii sau superioare.
Faptul că numărul elevilor care au obţinut la gimnaziu note sub limita promovabilităţii
este relativ redus, arată că testul nu a fost de o mare dificultate, că elevii au cunoştinţe medii,
că au resurse intelectuale şi că există posibilitatea ameliorării situaţiei lor la învăţătură, la
disciplina Limba şi literatura română.

Modalităţi de remediere

Pentru clasele de gimnaziu, se propun ca măsuri de remediere pregătirea suplimentară a


elevilor de clasele a VIII-a la limba şi literatura română. De asemenea se intenţionează
pregătirea elevilor cu rezultate bune, în vederea participării la olimpiadele şi concursurile
şcolare prevăzute în calendarul activităţilor extraşcolare aprobate de MECTS.
La nivel profesional, se propune recuperarea materiei pentru elevii cu dificultăţi de
învăţare, prin lucru diferenţiat la clasă, insistându-se asupra unor aspecte precum:
. analize stilistice ale unor fragmente literare;
. aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie;
. elaborarea unor eseuri structurate şi nestructurate.

Analiza SWOT a testelor inițiale

Puncte tari:
-elevii au demonstrat că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi;
-elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru rezolvarea unor
probleme concrete;
-recunosc cu ușurință valorile morfologice ale unor cuvinte date;
-recunosc figurile de stil;
-sunt capabili să realizeze o compunere respectând cerințele date.

Puncte slabe:
-elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare;
-manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor;
-exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular redus.

Amenințări:
-dezinteresul elevilor față de lectură;
-mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată de învățare
care nu ajută la formarea vocabularului;
-implicarea insuficientă a părinților

Oportunități:
-folosirea materialelor audio-video în procesul de învățământ;
-utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii;
-participarea elevilor la concursurile școlare.

Întocmit,
prof. Hutopilă Săndică Cătălina