Sunteți pe pagina 1din 168

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
_____________________________________________
INSTITUȚIA

APROB COORDONAT
Directorul Instituției
Directorul adjunct al Instituției
______________________________ ______________________________

„____” _______________________ 2019


„____” _______________________ 2019

PROIECTARE DIDACTICĂ
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplinele de studiu pentru anul de învăţământ
2019-2020, în clasa a IV-a

ÎNVĂȚĂTOARE:________________________________
Corespunde Curriculumui național: învăţămânul primar, 2018

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

Anul de studii 2019-2020


COORDONATORI:
1. MARIN Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, coordonator
2. VARTIC Ana, grad didactic I, DGETS

AUTORI:

3. MARIN Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar


4. VARTIC Ana, grad didactic I, IPLT „G.Meniuc”, or. Chișinău
5. APOLSCHI Inga, grad didactic I, IP LT ,,Vasile Vasilache”, or. Chișinău
6. ARION Valentina, grad didactic I, IPG „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r-nul Căușeni
7. MĂȚILĂ-PARFENI Viorica, grad did. sup., IPLT „Mihai Eminescu”, mun.Bălți
8. DEDIU Natalia, grad did. sup., Liceul Municipal cu Profil Sportiv
9. LUPEI Angela, grad didactic I,, IP LT ”M. Eminescu”, or. Hânceşti
10. FOCŞA Aliona, grad didactic I, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Căuşeni
11. BUJAG Adriana, grad didactic I, Liceul Teoretic Heritage, or. Chișinău

©Acest produs nu poate fi reprodus, copiat distribuit, vândut, transmis sau publicat fără acordul
scris al autorilor. Toate drepturile aparțin autorilor.
NOTĂ EXPLICATIVĂ

Modelul proiectării de lungă durată este propus de autorii curriculumului.


Are caracter de orientare.
Necesită personalizare, adaptare după stilul de predare, după specificul clasei
de elevi, diferențiere în funcție de nevoi, medii de învățare și oportunitățile
mijloacelor didactice (literatura didactică existentă în biblioteca școlară sau
personală a cadrului didactic).

Este un document administrativ care se întocmește de către cadrul didactic la


începutul anului şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ și admite
operarea unor ajustări, dezvoltări pe parcursul anului, în funcție de dinamica
reală a clasei de elevi;
Determină temele majore din curriculum, care vor constitui unităţile de
învăţare, în care se vor include elementele de conţinut specificate în curricula
şcolare;
Trebuie să constituie un instrument funcțional care să asigure un parcurs ritmic
al conţinuturilor și evaluărilor, punctat pe structura anului școlar și orientat
spre realizarea finalităților curriculare de către elevii clasei.
Stabilește succesiunea parcurgerii unităţilor de învăţare;
Asociază competenţele specifice, unitățile de competențe raportate la unitatea
de învățare şi conţinuturile vizate;
Stabilește cât de relevante sunt conţinuturile în raport cu competenţele
specifice/ unitățile de competențe raportate la unitatea de învățare;
Stabilește dacă corelaţia competenţe-conţinuturi-metode permite o evaluare
autentică;
Stabilește numărul de ore alocate pentru fiecare unitate de învăţare şi pentru
conţinuturile corespunzătoare;
Stabilește un sistem de evaluare;
Este oportun să poarte un caracter personalizat realizând o confluență a
normativității didactice cu creativitatea și competența profesională a
pedagogului – benefică, întâi de toate, pentru elev; proiectările de lungă durată
editate pot fi folosite ca repere pentru demersul personalizat.
Cadrele didactice au dreptul să realizeze la începutul anului școlar doar
proiectarea administrării disciplinei, iar proiectarea unităților de învățare
(modulelor) să o realizeze pe parcurs, pe măsura finalizării implementării
proiectului unității anterioare.
Limba și literatura
română

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
7 231
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Receptarea mesajului oral în situaţii de comunicare, Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:
manifestând atitudine pozitivă, atenţie și concentrare. Lyceum, 2018
2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare Limba și literatura română. Ghid de implementare a
eficientă în diferite contexte de comunicare. curriculumului pentru învățământul primar.
3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici Chișinău: MECC, 2018.
de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, Metodologia privind implementarea evaluării
conștientă, cursivă și expresivă. criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC,
4. Producerea de mesaje scrise în situaţii de comunicare, IȘE, 2018.
demonstrând tendinţe de autocontrol și atitudine creativă. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
5. Aplicarea elementelor de construcţie a comunicării în primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău:
mesajele emise, manifes- tând tendinţe de conduită MECC, IȘE, 2018.
autonomă. Marin M., Niculcea T. Limba română. Manual
6. Gestionarea experienţelor lectorale în contexte pentru clasa a IV-a, Cartier, 2017.
educaţionale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și Marin M. Tainele cărții. Agenda de lectură. Cartier,
preferinţe pentru lectură. 2010
I.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut

Unităţi de conţinut Nr. de ore


Comunicare orală 30
Comunicarea scrisă:
Lectura 85
Scrisul 86
Tainele cărţii 30
Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul
celor 4 unități de conţinut
PROIECTAREA EVALUĂRILOR ( )
Unitățile de învățare (modulele) Nr. ore/ modul Evaluări
EI EFP EFE ES Observații

Semestrul 1
Patriotism 24 1 la discreția CD 2 1 (test)
Chibzuinţă 22 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

Sârguință 23 1 la discreția CD 2 1 (test)


Prietenie 23 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)
Credință 13 1 la discreția CD 1-2 1 (test de ev. finală)
Total semestrul 1
4,5 module 105 ore 5 la discreția CD 9-10 7 (5 scrise, 2 orale)
Semestrul 2
5. Credință (continuare) 12 1 la discreția CD 1-2 1 (test)

6. Sensibilitate 24 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

7. Bunăvoință 24 1 la discreția CD 2 1 (test)


8. Responsabilitate 21 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

9. Devotament 23 1 la discreția CD 2 1 (test)


10. Curiozitate 22 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test
de ev. anuală)
Total semestrul 2
5,5 module 126 ore 5 la discreția CD 10-11 9 (6 scrise, 3 orale)
Total an:
10 module 231 ore 10 la discreția CD 19-21 16
(11 scrise, 5 orale)
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Modulul 1. Patriotism - 24 ore
Nr. de Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut ore
Data Resurse Observații
are
1.1. Identificarea 1. Prezentarea manualului. 1 M.pag.4-8
semnificației unui mesaj oral Situaţie de comunicare Gură de rai...
în situații noi de comunicare. Text - suport: Limba noastră de A. Mateevici.
1.2. Deducerea sensului unui 2. Omul și comunicarea. 1
Atelier de creație O ţară ca un strugure...
cuvânt prin raportare la
Proiect de grup (I)
mesajul audiat în contexte M.pag.10-11
3. Automatizarea tehnicii lecturii cu voce 1
variate de comunicare.
şi în gând.
Text - suport:Oastea ţării de Ştefan Tudor.
3.1. Utilizarea eficientă a Atelier de lectură. 1
tehnicilor de lectură corectă, 4. Tema – titlul – ideea principală.
conştientă şi fluentă. Versificaţia.
Text - suport:Oastea ţării de Ştefan Tudor.
1.4. Determinarea 5. Modalităţi de exprimare orală. 1 M.pag.12-13
informațiilor principale și Situaţie de comunicare Moldova, baștina mea.
secundare și a succesiunii 6. Calităţile citirii: corectă, conştientă,
logice a întâmplărilor dintr- cursivă, expresivă. 1
un mesaj audiat. Text - suport:Întâi și-ntâi de Vasile
Romanciuc.
7. Tainele cărţii (1). Cartea. Componentele 1 P43
6.1. Distingerea tipurilor de cărţii: coperta (titlul şi autorul cărţii), filele cu
cărți după conţinut și după text, imaginile, cuprinsul şi rolul lor.
Texte-suport: Cărţi despre țară, patrie, neam
indicii propuși.
scrise de Dumitru Matcovschi, Vasile Romanciuc,
Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija.
8. Omul și comunicarea. 1 M.pag. EI
Atelier de creație O ţară ca un strugure...
2.6. Crearea unor povestiri (II)Proiect de grup. Elaborarea de către elevi
orale pe baza planului a proiectului de grup
M.pag.14-15
propriu de idei sau a celui 9. Înţelegerea şi interpretarea celor citite 1
elaborat de grup. în gând.
Text-suport: Pădurile Moldovei de D.
Cantemir 1
3.2. Extragerea informațiilor
10. Descrierea ca element constitutiv al
esențiale și de detaliu dintr-
unui text narativ.
un text citit. Text-suport: Pădurile Moldovei de Dimitrie
Cantemir.
2.2. Descrierea obiectelor, a 11. Organizarea logico-semantică a 1 M.pag.15
personajelor literare pe baza textului.
unui plan simplu. Text-suport: Pădurile Moldovei de Dimitrie M. pag.16-17
Cantemir. 1
3.6. Povestirea unui text 12. Mijloace de transmitere a informaţiei.
literar sau informativ după Mesajul electronic. M.pag.17
1
un plan simplu de idei. Situaţie de comunicare Excursie virtuală
prin Republica Moldova
4.2. Folosirea regulilor de 13. Ascultăm și înțelegem mesajul.
Atelier de discuție La timp a vorbi și a tăcea
ortografie şi de punctuaţie e arta cea mai grea. Mini-proiect.
învățate, în diverse contexte 14. Eticheta comunicării. Evaluare 1 M.pag.18 EFE
de realizare. formativă.
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de vorbire Florii i se cere parfum, iar M.pag.19
ascultare activă în situații omului politețe.
noi de comunicare. 15. Formule de iniţiere, de menținere, de
2.4. Aplicarea normelor încheiere a conversaţiei.
elementare de etichetă Situaţie de comunicare Convorbire la telefon
verbală și de comportament 16. Tainele cărţii (2). Cărţi din literatura 1 M.pag.20 P43
nonverbal asociat. artistică naţională. Impresii de lectură.
2.3. Expunerea clară și Agenda de lectură.
Atelier de lectură. Text-suport: Rege între
corectă a ideilor într-un filosofi de Nicolae Dabija.
17. Compunere după un șir de ilustrații. 1 M.pag.21
dialog.
2.5. Prezentarea unor Redactarea conţinutului textului.
informații selectate din Atelier de creație Moldova-gură de rai.
18. Compunere după un șir de ilustrații. 1 M.pag.21 EFE
cărțile citite sau audiate.
6.4. Demonstrarea Organizarea estetică a textului în pagină.
interesului şi a preferinţelor Evaluare formativă.
Atelier de scriere Moldova-gură de rai.
pentru lectura suplimentară a
cărţilor şi a presei periodice 19. Ascultare activă. 1
Atelier de discuție O ţară ca un strugure...
pentru copii. (III) . Prezentarea produselor.
2.7. Argumentarea 19. Compunere după un șir de ilustrații. 1 M.pag.21 P14
opiniei/opiniilor în anumite Atelier de discuție Moldova-gură de rai. P 34
situații de comunicare, cu Exerciţii de post-scriere. 1
ajutorul informațiilor 21. Tainele cărţii (3). Cărţi din literatura 1 20.09 P43
cumulate. artistică naţională. Agenda de lectură.
1.4. Distingerea după auz a Texte - suport: legende despre localităţile
abaterilor lingvistice în Moldovei. 1
mesaje audiate. 22. Lecție-sinteză.
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de lectură, scriere și vorbire Moldovă
ascultare activă în situații - dulce plai, gură de rai.
noi de comunicare. 23. Evaluare sumativă nr.1, modulul 1 24.09 M.pag.22 ES
2.1. Utilizarea corectă în Patriotism
exprimarea orală proprie a 24. Exerciții de recuperare, ameliorare, 1
elementelor de construcție a dezvoltare.
comunicării. Atelier de lectură, scriere și vorbire Moldovă
4.1. Scrierea corectă, lizibilă - dulce plai, gură de rai.
a propozițiilor și a textelor
mici, cu litere de mână și de
tipar, cu respectarea
spațiului, înclinației, a
aspectului îngrijit.

Modulul 2. Chibzuință - 24 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
ore are
2.1. Utilizarea corectă în 1. Vorbitorul, mesajul, ascultătorul 1 M.pag.23
exprimarea orală proprie a Situaţie de comunicare: De şapte ori
elementelor de construcție a măsoară. Lectura imaginii. 1
comunicării. 2. Ascultare activă.
Atelier de creație Şcoala - casă cu
1.5. Aplicarea regulilor de
minuni. Proiect de grup (I)
ascultare activă în situații M.pag.24-25
3. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1
noi de comunicare.
voce și în gând.
3.1. Utilizarea eficientă a Text-suport Culoarea, mirozna şi
tehnicilor de lectură corectă, foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă. 1
conștientă și fluidă. 4. Înțelegerea și interpretarea celor
3.2. Extragerea informațiilor citite în gând.
esențiale și de detaliu dintr- Text-suport Culoarea, mirozna şi
un text citit. foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă.
4.2. Folosirea regulilor de 5. Punctuația: punctul, două 1
ortografie şi de punctuaţie puncte, virgula la enumerare şi în
învățate, în diverse contexte vocativ.
de realizare. Text-suport: Culoarea, mirozna şi
6.1. Distingerea tipurilor de foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă.
6. Tainele cărţii (4). Elementele cărții: 1 M.pag.26-27 P43
cărți după conținutul și după
indicii propuși. prefață, postfață (informație bibliografică
despre scriitor)
Atelier de lectură De ce trebuie să 1
4.2. Folosirea regulilor de citesc?
ortografie și de punctuație 7. Scriere funcțională: copieri,
învățate, în diverse contexte transcrieri, dictări, autodictări.
de realizare. Atelier de scriere
8. Versificaţia: poezia. 1 M.pag.28-29
3.4. Recunoaşterea unor
Text-suport: Cuvintele de Ştefan
specii literare în baza celor
Tudor.
mai simple trăsături de
9. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1
structură specifice.
voce şi în gând.
3.1. Utilizarea eficientă a Text-suport: Cuvintele de Ştefan
tehnicilor de lectură corectă, Tudor.
conştientă şi fluidă. 10. Familii de cuvinte 1 03.10 M.pag.30-31 EFE
5.5. Pronunţarea corectă a Atelier de vorbire Cum poți forma
cuvintelor limbii române. cuvinte noi?
4.2. Folosirea regulilor de 11. Scrierea cuvintelor cu cratimă 1
ortografie și de punctuație în ortograme: n-au; n-ați
învățate, în diverse contexte Atelier de scriere.
de realizare. 12. Omul și comunicarea.  1 M.pag.32-33
2.7. Argumentarea opiniei/ Atelier de creație Şcoala - casă cu
opiniilor în anumite situații minuni. (II) Proiect de grup.
de comunicare, cu ajutorul Elaborarea de către elevi a 1
informațiilor cumulate. proiectului de grup
3.3. Formularea ideilor 13. Înţelegerea şi interpretarea
principale ale unui text celor citite în gând.
Text-suport: Coridorul ispitei după
narativ.
Voltaire
3.5. Caracterizarea M.pag.
14. Organizarea logico-semantică a 1 09.10
personajelor dintr-un text
textului.
literar, după algoritmul Text-suport Coridorul ispitei după
propus. Voltaire.
3.1. Utilizarea eficientă a 15. Descrierea. Fragmentul de text 1
tehnicilor de lectură corectă, ce conţine descriere. Formularea
conştientă şi fluidă. ideilor principale.
Text-suport Coridorul ispitei după
16. Compunerea după un șir de
2.5. Prezentarea unor ilustrații. Organizarea textului
informaţii selectate din redactat. 1
cărţile citite sau audiate. Atelier de creație Oriunde, oricând
poţi să înveţi!
4.4. Exprimarea în scris a 17. Compunerea după un șir de
unor opinii personale, ilustrații. Organizarea estetică a 1
emoții. textului în pagină. Evaluare EFE
4.2. Folosirea regulilor de formativă
Atelier de scriere Oriunde, oricând
ortografie și de punctuație poţi să înveţi!
învățate în diverse contexte
18. Compunerea după un șir de M.pag.34
de realizare.
1.5. Aplicarea regulilor de ilustrații.
Atelier de discuție Oriunde, oricând
ascultare activă în situații poţi să înveţi! Exerciţii de post- 1
noi de comunicare. scriere
19. Tainele cărţii (5). Cărţi din 1 M.pag.35 P43
6.2. Aplicare adecvată a
literatura artistică naţională
unor tehnici/strategii de
lucru cu textul/cu cartea. pentru copii.
Atelier de lectură. Cărți scrise de
același autor. Textul-suport Cât un
3.3. Formularea ideilor fir de neghină, după Emil Gârleanu.
principale ale unui text 20. Lecție-sinteză.
narativ. Atelier de lectură, scriere și vorbire
4.1. Scrierea corectă și De șapte ori măsoară
lizibilă a propozițiilor și a 21. Evaluare sumativă nr.2, 1 ES
textelor mici, cu litere de modulul Chibzuinţă
22. Exerciții de recuperare, 1
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
23. Ascultare activă.  1 ESO
Atelier de discuție În ce mod școala mă P8,
mână și de tipar, cu face să fiu chibzuit? (III)Prezentarea P32
respectarea spațiului, produselor
înclinației, a aspectului 24. Tainele cărţii (6). Cartea în 1 P43
îngrijit. format audio – audiobook-ul.
Agenda de lectură a cărţilor auzite.

Modulul 3 „Sârguință” - 21 ore


Nr.
Unități de Eval Observa
Detalieri de conținut de Data Resurse
competențe uare ții
ore
2.3. Expunerea clară și 1.Modul în care comunicăm. 1 M.pag.37 P1
corectă a ideilor într-un Situaţiede comunicarePe cărările
dialog. răbdării, sârguinţei şi hărniciei...
2.Omul și comunicarea. P3
Atelier de creațieMeserii cunoscute
1.5. Aplicarea regulilor de de copii Proiect de grup (I)
ascultare activă în situații 3. Înţelegerea şi interpretarea celor
1 P16
noi de comunicare. citite în gând.
Text - suport: Toamna ţesătoare de
3.3. Utilizarea eficientă a Vasile Alecsandri.
tehnicilor de lectură corectă, 4.Componentele textului: M.pag.38-39 P15
titlul,
conștientă și fluidă. autorul, conţinutul. Tablourile 1
naturii descrise.
3.4. Recunoașterea unor Text - suport: Toamna ţesătoare de 1
specii literare în baza celor Vasile Alecsandri.
mai simple trăsături de 5. Tainele cărţii (7). Cărţi din 1
structură specifice. literatura artistică naţională pentru
copii. P43
6.2. Aplicarea adecvată a
unor tehnici/ strategii de Texte - suport: cărţi scrise de Vasile
Alecsandri sau expoziţie de carte
lucru cutextul/cartea.
artistică despre toamnă.
6.Verbul - element principal al
1 M.pag.40 P11
comunicării.
Text-suport - O casă obişnuită?
3.2.Extragerea informațiilor 7.Omul și comunicarea. 1 P8
Atelier de creație.Meserii cunoscute
esențiale și de detaliu dintr- de copii Proiect de grup (II).
un text citit. 8.Verbul. Timpul, persoana și 1
5.1. Utilizarea adecvată a numărul. M.pag.41
elementelor de construcție a Text-suport - O casă obişnuită?
comunicării studiate în 9. Analiza verbului după timp, 1 M.pag.42 EFE
exprimarea orală proprie. persoană, număr. Evaluare
formativă 1
5.4. Identificarea părților
Atelier de scriere și de vorbire. P11
principale și secundare ale
10. Calităţile citirii: corectă,
propoziției.
conştientă, cursivă, expresivă.
5.3.Utilizarea formelor Text-suport Caietul lui Mihai de
flexionare ale părților de Titus Ştirbu.
vorbire în diferite contexte 11. Personajele literare – trăsături 1 M.pag.42-42 P22
de comunicare orală și fizice, trăsături morale, conform
scrisă. faptelor descrise.
Text-suport Caietul lui Mihai de
3.5. Caracterizarea Titus Ştirbu.
personajelor dintr-un text 12. Atitudinea cititorului faţă de
literar, după algoritmul comportamentul, activitățile,
propus. preocupările personajelor 1
Text-suport Caietul lui Mihai de
2.2. Descrierea obiectelor, a Titus Ştirbu.
personajelor literare pe baza 13. Tainele cărţii (8). Elementele 1 M.pag.44 P43
unui plan simplu. cărţii.
6.1. Distingerea tipurilor de Atelier de creație Despre cărți poți
cărți după conţinut și după afla mai mult din prefață și postfață.
14.Omul și comunicarea. 2 M.pag.45
indicii propuși
Situația de comunicare: Să
comunicăm despre sârguinţă.
Miniproiect.
15. Ascultare activă. P8
2.7. Argumentarea Atelier de discuție Meserii cunoscute 1
opiniei/opiniilor în anumite de copii. Proiect de grup (III).
situații de comunicare, cu Expoziţie de postere.
ajutorul informațiilor 15. Compunere pe baza reperelor.
cumulate. Redactarea conţinutului textului.
Atelier de creațieMunca-cea mai
rodnică odihnă!
4.3 Redactarea textelor 16. Compunere pe baza reperelor. 2 M.pag.46 EFE
literare, cu și fără repere. Organizarea estetică a textului în
4.4.Exprimarea în scris a pagină. Evaluare formativă. P27
unor opinii personale. Atelier de scriere Munca-cea mai 1
4.2.Folosirea regulilor de rodnică odihnă!
ortografie și de punctuație 17. Compunere pe baza reperelor.
învățate, în diverse contexte Atelier de discuțieMunca-cea mai
rodnică odihnă! Exerciţii de post- P27
de realizare. scriere.
18. Lecție-sinteză. P1
Atelier de lectură, scriere și vorbire

1.5. Aplicarea regulilor de 19. Evaluare sumativă nr.3, 1


ascultare activă în situații modulul „Sârguință”.
noi de comunicare. 20. Exerciții de recuperare,
ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere și vorbire
„O meserie pe plac mie”
6.4.Demonstrarea interesului 21. Tainele cărţii (9). Cărţi din 1 M.pag.47 P43
şi a preferinţelor pentru literatura artistică naţională pentru copii.
lectura suplimentară a Agenda de lectură a cărţilor citite.
cărţilor şi a presei periodice Texte - suport: Sârguinţa lui Iancu
pentru copii. după Virgil Stoenescu și Caietul lui
Mihai de Titus Știrbu.

Modulul 4. Prietenie - 23 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
are
ore
1.3.Determinarea 1.Modul în care comunicăm. 1 M.pag.49 P1
informaţiilor principale și Situaţiede comunicareUn prieten
secundare şi a succesiunii este darul pe care ţi-l faci singur.
logice a întâmplărilor dintr- 2.Omul și comunicarea. P3
un mesaj audiat. Atelier de creație Prietenie Proiect 1
de grup (I)
1.5. Aplicarea regulilor de 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.50-51 P16
ascultare activă în situații citite în gând.
noi de comunicare. Text - suport: Luceferii de Vitalie
3.1. Utilizarea eficientă a Buzuleanu.
tehnicilor de lectură corectă, 4.Povestirea orală (integrală, P19
conştientă şi fluidă. succesivă, selectivă).
3.6. Povestirea unui text Text - suport: Luceferii de Vitalie
1
literar sau informativ după Buzuleanu.
un plan simplu de idei. 5.Sensurile propriu şi figurat ale 1 M.pag.51 P13,
5.1. Utilizarea adecvată a cuvintelor.
elementelor de construcție a
Exerciţii aplicative.
P25
comunicării studiate în
exprimarea orală proprie. 6.Tainele cărţii (10). P43
6.4.Demonstrarea interesului Preferințe de cărți și impresii despre carte.
Cărţi știinţifico-artistice pentru copii.
și a preferințelor pentru
lectura suplimentară a 7.Substantivul. Felul 2 M.pag.52-53 P11
cărților și a presei periodice substantivelor: comune și proprii;
EFE
pentru copii. numărul, genul. Evaluare
formativă.
3.1. Utilizarea eficientă a Exerciţii aplicative.
tehnicilor de lectură corectă, 8.Calităţile citirii: corectă, P16
conştientă şi fluidă. conștientă, cursivă, expresivă. 1 M.pag.54
3.5. Caracterizarea personajelor Text-suport Ce este mai tare decât
dintr-un text literar, după cetăţile? Parabolă.
algoritmul propus. 9.Personajele literare. Atitudinea P22
2.1. Utilizarea corectă în cititorului faţă de comportamentul,
exprimarea orală proprie a activităţile, preocupările
elementelor de construcție a personajelor.
comunicării. Text-suport Ce este mai tare decât
cetăţile? Parabolă.
10.Omul și comunicarea.  1 M.pag.55 P8
Atelier de creație ,,Prietenie”. (II)
Proiect de grup. Elaborarea de către
elevi a proiectului de grup
11. Evaluare sumativă orală. 1 P4
Lectura imaginii.
12.Scrierea cuvintelor cu cratimă în 1 M.pag.56 P40
ortograme.
Exerciţii aplicative.
13.Scrierea corectă a M.pag.57 P38,
substantivelor. Scriere funcţională:
1 P39
copieri, transcrieri, dictări, autodictări.
Exerciţii aplicative.
14.Propoziţia ca mod de exprimare M.pag.57 P25
5.2. Aplicarea normelor fonetice a unui gând scris sau spus. Acordul
şi gramaticale în contexte variate. cuvintelor în propoziţie.
5.5. Pronunțarea corectă a Exerciţii aplicative.
cuvintelor limbii române. 15.Tainele cărţii (11).  Cărţi din 1 M.pag.58 P43
4.1. Scrierea corectă, lizibilă literatura artistică naţională.
a propozițiilor și a textelor Agenda de lectură.
mici, cu litere de mână și de Text-suport Cei trei prieteni (poveste
tipar, cu respectarea populară)
M.pag.59
spaţiului, înclinaţiei, a 16. Compunere cu începutul dat. P27
aspectului îngrijit. Organizarea textului redactat.
1
4.2. Folosirea regulilor de Atelier de creație Prieteni buni.
ortografie și de punctuație 17. Compunere cu începutul dat. 1 M.pag.59 P27
învățate, în diverse contexte Organizarea estetică a textului în
de realizate. EFE
pagină. Evaluare formativă
5.4. Identificarea părților
Atelier de scriere Prieteni buni.

18. Compunere cu începutul dat. 1 M.pag.59


Atelier de discuție. Exerciţii de post-
scriere.
19. Ascultare activă.  P8
Atelier dediscuție ,,Prietenie”. (III).
Prezentarea produselor.
1
20. Lecție-sinteză. P20
Atelier de lectură, scriere și
vorbirePrietenul e darul pe care ţi-l
poţi face singur
21. Evaluare sumativă nr.4, 1 ES
modulul Prietenie
principale și secundare ale 22.Exerciţii de recuperare, ameliorare 1
propoziției. şi dezvoltare.
6.2. Aplicarea adecvată a unor 23.Tainele cărţii (12). Cărţi din 1 M.pag.60, 61 P43
tehnici/ strategii de lucru cu
literatura artistică universală
textul/ cartea.
4.3. Redactarea textelor pentru copii.
Text - suport Vrăjitorul din Oz de
literare/funcționale, cu şi
Frank Baum.
fără repere.

5.2. Aplicarea normelor


fonetice și gramaticale în
contexte variate.

1.5. Aplicarea regulilor de


Modulul 5. Credință - 25 ore
Nr.
Unități de Eval Observa
Detalieri de conținut de Data Resurse
competențe uare ții
ore
1.4. Distingerea după auz a 1. Situaţie de comunicare: Deschide 1 M.pag.63 EI
abaterilor lingvistice în uşa, creştine!
mesaje audiate. 2.Omul și comunicarea.
Atelier de creație O poveste de 1 P4
1.5. Aplicarea regulilor de Crăciun... Proiect de grup (I)
M.pag.64-65
ascultare activă în situații 3.Automatizarea tehnicii lecturii cu 1
noi de comunicare. voce şi în gând. Lectură și
3.1. Utilizarea eficientă a explorare.
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Colindul gutuii din 1 P 17
geam de Adrian Păunescu.
conştientă şi fluidă.
4.Tema – titlul – ideea principală.
3.3. Formularea ideilor
Versificaţia.
principale ale unui text Text - suport Colindul gutuii din geam
narativ. de Adrian Păunescu.
1.3. Determinarea 5.Mijloace artistice de modificare a 1 M.pag.65
informaţiilor principale și sensului: comparaţia şi
secundare şi a succesiunii personificarea.
logice a întâmplărilor dintr- Text - suport Colindul gutuii din P 32
un mesaj audiat. geam de Adrian Păunescu.
6.2. Aplicarea adecvată a 6.Tainele cărţii (13). Cărţi din 1
unor tehnici/ strategii de literatura artistică universală
lucru cu textul/ cartea. pentru copii.
7. Pronumele. Pronumele personal. 1 M.pag.66-67
5.3. Utilizarea formelor Persoana. Numărul. Genul.
flexionare ale părților de Exerciţii aplicative.
vorbire în diferite contexte 8. Pronumele. Pronumele personal. 1 EFE
de comunicare orală și Evaluare formativă.
scrisă. Exerciţii aplicative.
M.pag.68-69
1.3. Determinarea 9.Înţelegerea şi interpretarea celor 1
informaţiilor principale și citite în gând. Tema, ideea, locul şi
secundare şi a succesiunii timpul acţiunii.
Text - suport Steaua de la Betleem
logice a întâmplărilor dintr-
de Ion Druţă.
un mesaj audiat.
10. Delimitarea textului în P 15
3.4. Recunoașterea unor
fragmente. Formularea ideilor
specii literare în baza celor 1
principale. Planul simplu de idei.
mai simple trăsături de Text - suport Steaua de la Betleem
structură specifice. de Ion Druţă.
3.2. Extragerea informaţiilor 11. Lecție-sinteză. 1
esenţiale și de detaliu dintr- Atelier de lectură, scriere și vorbire
un text citit. 12. Evaluare sumativă final de sem. I 1 ES
13. Exerciții de recuperare, (final
3.1. Utilizarea eficientă a ameliorare, dezvoltare. de sem.
tehnicilor de lectură corectă, Atelier de lectură, scriere și vorbire 1 I)
conştientă şi fluidă.
14.Pronumele personal de politețe. 1 M.pag.70
Exerciţii aplicative.
4.2. Folosirea regulilor de 15. Compunere cu sfârşit dat.
M.pag.71
ortografie și de punctuație Organizarea textului redactat. 1
Atelier de creație
învățate, în diverse contexte
16.Omul și comunicarea. 1 P9
de realizate. Atelier de creație O poveste de
Crăciun... (II) Proiect de grup.
3.4. Recunoașterea unor 17.Compunere cu sfârșit dat. 1 M.pag.71 EFE
specii literare în baza celor Organizarea estetică a textului în
mai simple trăsături de pagină. Evaluare formativă
structură specifice. Atelier de scriere
1.5. Aplicarea regulilor de 18. Tainele cărţii (14). Presa 1 M.pag. 72
ascultare activă în situații periodică pentru copii.
noi de comunicare. Texte-suport din reviste și ziare
pentru copii ,,Deschide uşa,
6.3. Prezentarea orală a unor creştine!”.
cărți citite independent. 19. Ascultare activă. 1 P8
Atelier de creație O poveste de
Crăciun...(III). Prezentarea
1.3 Determinarea produselor.
20. Tainele cărţii (15). Agenda de 1 M.pag.72
informațiilor principale și
secundare a succesiunii lectură a cărților citite.
Colinde de Crăciun.
logice a întâmplărilor dintr-
21. Compunere cu sfârșit dat. 1 M.pag.71 P 27
un mesaj audiat.
4.3. Redactarea textelor Atelier de discuție.Exerciţii de post-
scriere.
literare /funcționale, cu și
22. Lecție-sinteză. 1
fără repere. Atelier de lectură, scriere și vorbire
Deschide ușa, creștine!
23. Evaluare sumativă nr.5. 1 ES
5.5.Pronunțarea corectă a Modulul Deschide uşa, creştine!
cuvintelor limbii române. 24. Exerciții de recuperare,
1.4. Distingerea după auz a ameliorare, dezvoltare. 1
abaterilor lingvistice în Atelier de lectură, scriere și vorbire
mesaje audiate. Deschide ușa, creștine!
25. Tainele cărții (16). Cartea în 1
format audio – audiobook-ul.
6.3. Prezentarea orală a unor
cărți citite independent.

Modulul 6. Sensibilitate - 25 ore


Nr.
Unități de Resurs Evaluar Observa
Detalieri de conținut de Data
competențe e e ții
ore
2.7.Argumentarea opiniei/ 1. Textul nonliterar informativ. 1 M.pag.73
opiniilor în anumite situații Situaţie de comunicare Iarnă ca în
de comunicare, cu ajutorul vis... 1
informațiilor cumulate. 2. Omul și comunicarea.
Atelier de creație Bucuriile iernii
3.1. Utilizarea eficientă a
Proiect de grup (I)
tehnicilor de lectură corectă, M.pag.74-75
3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1
conştientă şi fluidă.
citite în gând.
3.2. Extragerea informațiilor Text - suport: La gura sobei de 1
esențiale și de detaliu dintr- V.Alecsandri.
un text citit. 4. Versificația: pastelul
3.4.Recunoaşterea unor Text - suport: La gura sobei de
specii literare în baza celor V.Alecsandri.
mai simple trăsături de 5. Mijloace artistice de modificare a 1
structură specifice. sensului: comparaţia şi
5.2. Aplicarea normelor personificarea
fonetice şi gramaticale în 6. Adjectivul. Acordul adjectivului 1 M.pag.76-77
contexte variate. cu substantivul (în gen, număr).
5.3. Utilizarea formelor Exerciții aplicative
flexionare ale părților de 7.Adjectivul. Poziția adjectivului 1
vorbire în diferite contexte față de substantive.
Exerciții aplicative
de comunicare orală și 8. Exerciţii aplicative de stabilire a 1 EFE
scrisă. acordului dintre adjectiv şi P11, P25
3.1. Utilizarea eficientă a cuvântul determinat. Evaluare
tehnicilor de lectură corectă, formativă
conştientă şi fluidă. 9.Textul literar narativ. 1 M.pag.78-79
3.3. Formularea ideilor Text - suport: La săniuș după Ion
principale ale unui text Agârbiceanu 1
narativ. 10.Cuvintele noi din text.
Text - suport: La săniuș după Ion
5.5. Pronunţarea corectă a
Agârbiceanu
cuvintelor limbii române. M.pag.79
11. Omul și comunicarea. 1
2.4. Aplicarea normelor Atelier de creație Bucuriile iernii...
elementare de etichetă (II) Proiect de grup. Elaborarea de
verbala si de comportament către elevi a proiectului de grup
nonverbal asociat. 12.Comunicare nonverbală: gest, 1 M.pag.80
6.1. Distingerea tipurilor de mimică.
cărți după conţinut și după Atelier de vorbire prin gest și mimică
indicii propuși. 13. Tainele cărții (17). Cartea 1 M.pag.80
4.3. Redactarea textelor electronică – eBook-ul.
literare/funcționale, cu şi Atelier de discuție Preferințe de
fără repere. cărți și impresii despre carte sau
4.2. Folosirea regulilor de Biblioteca personală/ biblioteca
ortografie şi de punctuaţie clasei
14.Textul nonliterar funcțional 1 M.pag.81 EFP
învățate, în diverse contexte
Invitația P31
de realizare.
15. Numeralul. Cazuri simple de 1 M.pag.82
4.1. Scrierea corectă, lizibilă
a propozițiilor și a textelor ortografie a numeralelor.
16.Ortografia la căderea unei 1 M.pag.83.
mici, cu litere de mână și de
tipar, cu respectarea vocale: într-o; într-un; dintr-o;
spaţiului, înclinaţiei, a dintr-un; n-au; n-ați (venit)
17.Compunere-descriere a unui colț 1 M.pag.84
aspectului îngrijit. din natură. Organizarea textului
4.4. Exprimarea în scris a redactat.
unor opinii personale, Atelier de scriere De vorbă cu un
emoții. fulg de nea
18. Compunere-descriere a unui 1 M.pag.84 EFE
1.5. Aplicarea regulilor de
ascultare activă în situații colț din natură. Organizarea estetică P27,
noi de comunicare. a textului în pagină. Evaluare P38
5.1. Utilizarea adecvată a formativă.
Atelier de scriere De vorbă cu un
elementelor de construcție a
fulg de nea
comunicării studiate în
19. Ascultare activă. 1 P8
exprimarea orală proprie. Atelier de discuție: Bucuriile iernii...
6.2. Aplicarea adecvată a (III) . Prezentarea produselor.
unor tehnici/strategii de 20. Compunere-descriere a unui 1
lucru cu textul/cartea. colț din natură.
5.3. Utilizarea formelor Atelier de discuție: De vorbă cu un 1
flexionare ale părților de fulg de nea. Exerciţii de post-scriere.
vorbire în diferite contexte 21. Tainele cărții (18). Agenda de 1 M.pag.85
de comunicare orală și lectură a cărților citite.
scrisă. Atelier de lectură Text-suport: Sania
5.2. Aplicarea normelor de Ion Druță
fonetice şi gramaticale în 22. Lecție-sinteză. 1
Atelier de lectură, scriere și vorbire
contexte variate.
Iarnă ca în vis
23. Evaluare sumativă orală 1 ESO
P16, P5, P1
24.Evaluare sumativă nr.6, modulul 1 M.pag.86 ES
4.1; 5.3;
„Sensibilitate” 4.3
25. Exerciții de recuperare, 1
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Iarnă ca în vis

Modulul 7. Bunăvoință - 25 ore


Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurs Evaluare Observații
de e
ore

2.7.Argumentarea opiniei/ 1. Modul în care comunicăm. 1 M.pag.87


opiniilor în anumite situații Situaţie de comunicare Zâmbeşte,
de comunicare, cu ajutorul copile, zâmbeşte!
informațiilor cumulate. 2. Omul și comunicarea.
Atelier de creație TVC Cu
2.1. Expunerea clară și optimismul prin viaţă. Proiect de
corectă a ideilor într-un grup (I)
dialog. 2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.88-
89
3.1. Utilizarea eficientă a voce şi în gând.
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Cine îşi schimbă
conştientă şi fluidă. căciula... de Aurel Scobioală.
3.6. Povestirea unui text 3. Povestirea orală (integrală,
literar sau informativ după succesivă, selectivă). Mijloacele
un plan simplu de idei. expresive ale comunicării orale.
3.2. Extragerea informațiilor Text-suport Cine îşi schimbă
căciula... de Aurel Scobioală. 1
esențiale și de detaliu dintr-
un text citit. 4. Tainele cărţii (19). Cartea 1
6.2. Aplicarea adecvată a electronică – eBook-ul.
unor tehnici/strategii de Text-suport Amintiri din copilărie de
lucru cu textul/cartea. Ion Creangă.
4.2. Folosirea regulilor de 5. Textul nonliterar: anunţul de pe 1 M.pag.89
ortografie şi de punctuaţie internet.
învățate, în diverse contexte Exerciții aplicative: redactarea unui
de realizare. anunţ.
5.2. Aplicarea normelor 6. Propoziţia dezvoltată. 1 M.pag.90-
Exerciții aplicative 91
fonetice şi gramaticale în
7. Părţile principale şi părţile
contexte variate.
secundare ale propoziţiei. 1
5.3. Utilizarea formelor Atelier de vorbire și scriere: Vorbim
flexionare ale părților de și scriem corect
8. Specii literare. 1 M.pag.92-
vorbire în diferite contexte 93
Text - suport: Fabula Lupul şi cucul
de comunicare orală și de Alexandru Donici.
scrisă. 9. Atitudinea cititorului faţă de 1
3.5.Caracterizarea comportamentul, activităţile,
personajelor dintr-un text preocupările personajelor.
literar, după algoritmul Text - suport: Fabula Lupul şi cucul
propus. de Alexandru Donici.
5.5. Pronunţarea corectă a 10. Propoziţia dezvoltată. 1 EFE
Exerciţii aplicative
cuvintelor limbii române. P19,P17
11. Linia la dialog.
Exerciţii aplicative Organizarea M.pag.93
1
estetică a textului în pagină.
12. Tainele cărţii (20). Presa 1
6.1. Distingerea tipurilor de periodică pentru copii.
cărți după conţinut și după Atelier de lectură cu genericul
,,Snoave şi anecdote.”
indicii propuși. M.pag.94-
13. Scrierea cuvintelor cu cratimă 1 EFE
în ortograme. 95
Exerciţii aplicative 1 P36, P30
3.4.Recunoaşterea unor 15. Calităţile citirii: corectă, 1 M.pag.96-
97
specii literare în baza celor conştientă, cursivă, expresivă.
mai simple trăsături de Specii literare: snoavele.
structură specifice. Texte-suport Snoave şi anecdote. 1
16. Povestirea orală (integrală,
3.1. Utilizarea eficientă a succesivă, selectivă).
tehnicilor de lectură corectă, Texte-suport Snoave şi anecdote.
conştientă şi fluidă. 17. Omul și comunicarea. 1 M.pag.98- P7,P6
Atelier de creație TVC Cu 99
5.1. Utilizarea adecvată a 1
optimismul prin viaţă. Proiect de
elementelor de construcție a grup (II)
comunicării studiate în 18. Partea principală de propoziție:
exprimarea orală proprie. Predicatul.
Exerciţii aplicative: Predicatul
6.2. Aplicarea adecvată a verbal
unor tehnici/strategii de 19. Tainele cărţii (21). Dicţionare 1
lucru cu textul/cartea. școlare (pe suport hârtie și electronic).
4.3. Redactarea textelor Atelier de cercetare în biblioteca școlii,
literare/funcționale, cu şi în sala media.
fără repere. 20. Compunerea după un șir de 1 M.pag.100 EFE
4.1. Scrierea corectă, lizibilă ilustrații. Organizarea textului
a propozițiilor și a textelor redactat.
mici, cu litere de mână și de Atelier de creație Ei ne fac viața mai
tipar, cu respectarea frumoasă
spaţiului, înclinaţiei, a 21. Compunerea după un șir de
aspectului îngrijit. ilustrații. Organizarea estetică a
4.4. Exprimarea în scris a textului în pagină. Evaluare
unor opinii personale, formativă 1
emoții. Atelier de scriere Ei ne fac viața mai
frumoasă
20. Ascultare activă.  1
5.3. Utilizarea formelor Atelier de discuție TVC Cu optimismul
flexionare ale părților de prin viață (III). Prezentarea produselor
vorbire în diferite contexte 23. Compunerea după un șir de
de comunicare orală și ilustrații.
scrisă. Atelier de discuție Ei ne fac viața
3.5.Caracterizarea mai frumoasă. Exerciţii de post- 1 M.pag.101
personajelor dintr-un text scriere
literar, după algoritmul 23. Atitudinea cititorului faţă de
propus. comportamentul, activităţile,
preocupările personajelor.
5.2. Aplicarea normelor Text - suport: Fabula Momița și 1
fonetice şi gramaticale în oglinda de Alexandru Donici.
contexte variate. 1
21. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Gșume de prin lume
24. Evaluare sumativă nr.7 , ES
modulul Zâmbeşte, copile, zâmbeşte.
25. Exerciții de recuperare,
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Din neamul lui Păcală

Modulul 8. Responsabilitate - 22 ore


Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore

1.1. Identificarea 1. Ascultăm și înțelegem mesajul. 1 M.pag.103


semnificaţiei unui mesaj oral Situaţie de comunicare Frunza - i
în situații noi de comunicare. neam cu rădăcina
2.1. Utilizarea corectă în 2. Mesajul oral. 1
Situaţie de comunicare Casa
exprimarea orală proprie a
părintească
elementelor de construcție M.pag.104-
3.Calităţile citirii: corectă, 1
a comunicării. 105
conştientă, cursivă, expresivă.
3.1. Utilizarea eficientă a Text - suport: Casa părintească de
tehnicilor de lectură corectă, Spiridon Vangheli.
conştientă şi fluidă. 4. Planul simplu de idei.
3.3. Formularea ideilor Text - suport: Casa părintească de 1
principale ale unui text Spiridon Vangheli.
narativ. 5. Părţi principale de propoziţie. 1 M.pag.106-
Exerciții aplicative. 107
3.6. Povestirea unui text
literarsau informativ după 6. Subiectul - parte principală de 1
unplan simplu de idei. propoziţie
5.4. Identificarea părților Exerciții aplicative Subiectul simplu.
7. Subiectul - parte principală de 1 M.pag.107 EFE
principale și secundare ale
propoziției. propoziţie
Exerciții aplicative Exprimarea P7
5.5. Pronunţarea corectă a
subiectului.
cuvintelor limbii române. M.pag.108-
1.3. Determinarea 8.Înţelegerea şi interpretarea celor 1
citite în gând. 109
informaţiilor principale și
Text - suport: Baladă de Nicolae
secundare şi a succesiunii Dabija.
logice a întâmplărilor dintr- 9. Tema, ideea, locul şi timpul
un mesaj audiat. acţiunii.
2.1. Utilizarea corectă în Text - suport: Baladă de Nicolae
exprimarea orală proprie a Dabija. 1
elementelor de construcție
10.Tainele cărţii (22). Enciclopedii 1
a comunicării.
pentru copii.
6.2. Aplicarea adecvată a Atelier de lectură în biblioteca școlii
unor tehnici/ strategii de sau în biblioteca publică.
lucru cu textul/cartea. 11.Acordul predicatului cu 1 M.pag.110
4.1. Scrierea corectă, lizibilă subiectul în propoziţie.
a propozițiilor și a textelor Atelier de vorbire Text-suport Cântec P7,P36
mici, cu litere de mână și de leagăn pentru mama de Grigore
1
de tipar, cu respectarea Vieru.
spaţiului, înclinaţiei, a 12. Omul și comunicarea.
aspectului îngrijit. Atelier de creație Frunza-i neam cu
rădăcina. Proiect de grup (II).
4.2. Folosirea regulilor de M.pag.111
ortografie şi de punctuaţie 13. Compunerea după un șir de 1
învățate, în diverse ilustrații. Organizarea textului
contexte de realizare. redactat.
Atelier de creație Împreună facem
4.3. Redactarea textelor ziua bună.
literare/ funcționale, cu şi 14. Compunerea după un șir de
fără repere. ilustrații. Organizarea estetică a
4.4. Exprimarea în scris a textului în pagină. Evaluare EFE
unor opinii personale, formativă 1
emoții. Atelier de scriere Împreună facem
ziua bună.
15. Ascultare activă.  1 M.pag.111
3.4. Recunoaşterea unor Atelier de discuție Frunza-i neam cu
specii literare în baza celor
rădăcina (III). Prezentarea produselor
mai simple trăsături de 1
16. Compunerea după un șir de
structură specifice.
ilustrații.
3.5. Caracterizarea Atelier de discuție Împreună facem
personajelor dintr-un text ziua bună. Exerciţii de post-scriere
literar, după algoritmul 17. Personajele literare – trăsături 1 M.pag.112- ESO
fizice, trăsături morale, conform 113
propus.
faptelor descrise. P31, P8
3.6. Povestirea unui text Text-suport La scăldat de Ion
Creangă.
literar sau informativ după
un plan simplu de idei. 18. Planul dezvoltat de idei. Ideile 1
secundare.
Text-suport La scăldat de Ion
6.4. Demonstrarea Creangă.
interesului şi a preferinţelor 19.Tainele cărţii (23). Cărţi din 1 M.pag.114
pentru lectura suplimentară a
literatura artistică naţională pentru
cărţilor şi a presei periodice
pentru copii. copii.
Atelier de lectură. Cărți despre
mama. Texte -suport: Pasărea albă
a copilăriei mele de I. Druță, Cine-i
1.5. Aplicarea regulilor de pasărea? de Gr. Vieru
ascultare activă în situații 20. Ascultare activă.  1 M.pag.115
noi de comunicare. Atelier de discuție Frunza-i neam cu
rădăcina (III). Prezentarea produselor
21. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Prin ce poate fi minunată copilăria
21. Evaluare sumativă nr. 8, 1 ES
modulul Responsabilitate
22. Exerciţii de recuperare, 1
ameliorare şi dezvoltare.
Modulul 9. Devotament - 23 de ore
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evalu Observații
de
are
ore
2.1.Utilizarea corectă în 1.Comunicarea orală. Ascultăm și 1 M.pag.117
exprimarea orală proprie a înțelegem mesajul. P2
elementelor de construcţie a Lectura imaginii Doamne, adu
comunicării. primăvara!
2. Omul și comunicarea.
1.5.Aplicarea regulilor de Atelier de creație.Revista:
ascultare activă în situaţii Primăvară, primăvară, mai rămâi la
noi de comunicare. noi în ţară! Mini-proiect de grup
3. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.118
3.1.Utilizarea eficientă a
voce şi în gând. P 16
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Oaspeţii primăverii de
conştientă şi fluentă. V. Alecsandri.
3.2.Extragerea informaţiilor 4. Versificaţia: poezia, pastelul.
Text - suport: Oaspeţii primăverii de
esenţiale şi de detaliu dintr- 1
V. Alecsandri.
un text citit. 5.Tablourile naturii descrise în text.
3.4. Recunoaşterea unor Categorii semantice ale limbajului textual:
specii literare în baza celor sinonime, antonime, omonime şi paronime.
Text - suport: Oaspeţii primăverii de
mai simple trăsături de V. Alecsandri.
structură specifice. 4. Tainele cărţii (24). Cărţi din 1 P 42
6.3.Prezentarea orală a unor literatura națională pentru copii.
cărţi citite independent. Cartea şi timpul.
Texte-suport: Cărți cu pasteluri
5.4. Identificarea părţilor 5. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.119-120
principale şi secundare ale atributul. P 12
propoziţiei. Exerciţii aplicative Atributul- P 25
4.2.Folosirea regulilor de determinant al substantivului. EFE
ortografie şi de punctuaţie P12,
6. Scriere funcţională: copieri,
învăţate, în diverse contexte transcrieri, dictări, autodictări. 1 P35
de realizare. 7.Calităţile citirii: corectă, 1 M.pag.121-122
4.1.Scrierea corectă, lizibilă conştientă, cursivă, expresivă. P 16
a propoziţiilor şi a textelor Câmp lexical.
mici, cu litere de mână şi de Text - suport: Puiul de Ioan
tipar, cu respectarea Alexandru Brătescu – Voineşti.
spaţiului, înclinaţiei, a 8 Tema, ideea, locul şi timpul
P 24
aspectului îngrijit. acţiunii. Formularea ideilor
3.1.Utilizarea eficientă a principale. 1
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Puiul de Ioan
Alexandru Brătescu – Voineşti.
conştientă şi fluentă. M.pag.123
9. Parte secundară de propoziţie- 1
3.3. Formularea ideilor atributul. P 12
principale ale unui text Exerciţii aplicative Exprimarea
narativ. atributului. 1
P 21
5.4. Identificarea părţilor 10. Mijloace artistice de modificare
principale şi secundare ale a sensului: comparaţia şi
propoziţiei. personificarea.
3.2.Extragerea informaţiilor Exerciţii aplicative.
esenţiale şi de detaliu dintr- 11. Părţi principale de propoziţie. 1 M.pag.124 P30,
Exerciţii aplicative. P36
un text citit. 1
5.4. Identificarea părţilor 12.Acordul predicatului cu
principale şi secundare ale subiectul.
Atelier de vorbire și scriere Povestea
propoziţiei.
părţilor de propoziţie.
13. Tainele cărţii (25). Cartea şi 1 M.pag.126
6.2. Aplicarea adecvată a
unor tehnici de lucru cu timpul. P 43
cartea. Text - suport: Poezia pascală.
15.Compunere cu titlul dat. 1 M.pag.126
2.5.Prezentarea unor
informaţii selectate din Organizarea textului redactat. P2
cărţile citite sau audiate. Atelier de creație: Mamă, eşti pe 1 P9
lume tot ce-i mai frumos!
16.Compunere după titlul dat. 1 M.pag.125 EFE
2.7. Argumentarea opiniei în
anumite situaţii de Organizarea estetică a textului în
comunicare, cu ajutorul pagină.Evaluare formativă
Atelier de scriere: Mamă, eşti pe
informaţiilor cumulate.
lume tot ce-i mai frumos!
4.3.Redactarea textelor
literare cu şi fără repere. 17.Compunere după titlul dat.
1 P 27
Atelier de discuție: Mamă, eşti pe
4.4.Exprimarea în scris a lume tot ce-i mai frumos! Exerciţii de
unor opinii personale, post-scriere.
emoţii. 18. Situaţii de comunicare. 1 Lecturi
2.2. Descrierea obiectelor,a Revista clasei. Primăvară, primăvară, literare .pag.
personajelor literare pe baza mai rămâi la noi în țară. Mini- P6
unui plan simplu. proiectul de grup. P 23
19. Dialogul şi descrierea ca
2.3.Expunerea clară şi
elemente constitutive ale unor texte
corectă a ideilor într-un (analiza contextuală).
dialog. Atelier de lectură: selectarea textelor
5.1.Utilizarea adecvată a cu dialog și descrire.
elementelor de construcţie a 20. Familii de cuvinte, câmp 1
comunicării studiate în lexical (cu folosirea terminologiei).
Alfabetul şi lucrul cu dicţionarele.
exprimarea orală proprie. 21. Lecție-sinteză. 1
4.2. Folosirea regulilor de Atelier de lectură, scriere și vorbire
ortografie şi de punctuaţie Şi iarăşi pornim a vorbi despre
mama... ES
învăţate, în diverse contexte
22. Evaluare sumativă nr.9, 1
de realizare. modulul Devotament
22.Exerciţii de recuperare, ameliorare 1 M.pag.127
şi dezvoltare. 1 P43
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Şi iarăşi pornim a vorbi despre
mama...
6.2. Aplicarea adecvată a 23.Tainele cărţii (26). Cartea.
unor tehnici, strategii de Tipuri de litere de tipar (de rând,
lucru cu textul, cartea. îngroşate, înclinate).
Texte-suport: poezii despre copilărie.

Modulul 10. Curiozitate - 22 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
are
ore
2.3. Expunerea clară și 1. Modul în care comunicăm. 1 M.pag.129
corectă a ideilor într-un Situaţie de comunicare Totul
dialog. trebuie pus sub semnul îndoielii.
1.5. Aplicarea regulilor de 2. Omul și comunicarea. 2
Atelier de creație Gazeta de perete
ascultare activă în situații
Curiozităţi din lumea cărţii. Proiect
noi de comunicare. de grup
3. Tainele cărţii (27). Cărţi 1 P43
6.4.Demonstrarea interesului ştiinţifico-artistice pentru copii.
şi a preferinţelor pentru Agenda de lectură.
lectura suplimentară a Texte - suport: Cărţi ştiinţifico-
cărţilor şi a presei periodice artistice pentru copii.
pentru copii. 4. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.130-131
3.4. Recunoașterea unor citite în gând.
specii literare în baza celor Text-suport: Dacă vrei să fii Columb de
mai simple trăsături de A. Suceveanu.
structură specifice. 5. Organizarea logico-semantică a 1
3.2.Extragerea informațiilor textului.
esențiale și de detaliu dintr- Text-suport: Dacă vrei să fii Columb
de A. Suceveanu.
un text citit. M.pag.132-133
6.Lectura interogativ-interpretativă 1
3.5. Caracterizarea
a textului.
personajelor dintr-un text Text-suport: Leul şi căţeluşa de Lev
literar , după algoritmul Tolstoi
propus. 7.Mijloacele expresive ale 1 P 22
comunicării orale. Caracterizarea
personajelor, conform faptelor
descrise.
Text-suport: Leul şi căţeluşa de Lev
Tolstoi
5.1. Utilizarea adecvată a 8. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.134-135
elementelor de construcție a complementul.
comunicării studiate în Exerciții aplicative 1
exprimarea orală proprie. 9.Propoziţia dezvoltată.
5.4. Identificarea părților Exerciții aplicative Complementul –
principale și secundare ale determinant al verbului.
10. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.136-137
propoziției.
complementul P12,
Exerciții aplicative: Complementul P34
exprimat prin substantiv (pronume). 1
5.3.Utilizarea formelor
11. Parte secundară de propoziţie:
flexionare ale părților de
vorbire în diferite contexte complementul
Exerciţii aplicative: Complementul
de comunicare orală și
exprimat prin substantiv(pronume)
scrisă.
12. Tainele cărţii (28). Cărţi 2 ESO 2 ore după
6.4. Demonstrarea știinţifico-artistice pentru copii P37 numărul de
interesului și a preferințelor Atelier de discuție: Expoziţie de cărţi elevi
pentru lectura suplimentară a preferate lecturate.
13. Compunere după titlul dat. 1 M.pag.138
cărților și apresei periodice
pentru copii. Organizarea textului redactat după
4.3.Redactarea textelor planul propus.
Atelier de creație Dovleacul şi viţa.
literare cu şi fără repere.
4.4.Exprimarea în scris a 14.Compunere după titlul dat.
unor opinii personale, Organizarea estetică a textului în
emoţii. pagină.Evaluare formativă 1 EFE
Atelier de scriere Dovleacul şi viţa.
15. Compunere după titlul dat.
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de discuție (licitație)
ascultare activă în situații 1
Dovleacul şi viţa. Exerciţii de post-
noi de comunicare. scriere
16. Ascultare activă. 1 M.pag.138
Atelier de discuție Curiozităţi din
lumea cărţii. Proiect de grup.
Expoziţie de gazete de perete.
1
17. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
18. Evaluare sumativă nr.10, 1 ES
modulul „Curiozitate”
19. Exerciții de recuperare, 1
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
De ce trebuie să fii curios?
20. Tainele cărţii (29). Zi de M.pag.140-141 Produs:
activităţi trandisciplinare Conţinutul Marato
n
generic: Educaţia pentru sănătate.
sportiv
Subiectul tematic: Sport, mişcare,
sănătate. 1
Text-suport: Jocuri de Ana Blandiana.
21.Testare finală naţională. 1 ES se va stabili
22. Tainele cărţii (30). Agenda de data concretă
lectură a cărţilor citite. 1 a testării
naționale
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a IV-a

 Comunicare orală
P1. Informații prezentate succint
1. Prezint în 4-5 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
4. Indic sursa din care m-am informat.
P2. Prezentarea orală
1. Respect tema propusă.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvinte și expresii potrivite.
5. Modelez vocea în mod potrivit.
6. În timpul prezentării privesc colegii.
P3. Compoziția (oral).
1. Dezvolt fiecare idee a planului propus sau întocmit.
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate și creative.
3. Respect părțile textului.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Propun un titlu original.
7. Modelez vocea în mod potrivit.
8. În timpul prezentării privesc colegii.
P4. Lectura imaginii
1. Descriu obiecte, acţiuni, impresii și senzații din imagine.
2. Explic situarea în timp și în spațiu.
3. Alcătuiesc enunțuri creative.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Intitulez creativ imaginea.
P5. Răspunsul la întrebări
1. Citesc atent și repetat întrebarea.
2. Formulez răspuns corect, dezvoltat și deplin.
3. Ordonez cuvintele în propoziție.
4. Rostesc corect și clar.
P6. Dialogul oral
1. Respect tema/ cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele învățate pentru a crea un dialog.
3. Sunt un ascultător activ în timpul dialogului.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
P7. Expunerea orală a textului audiat
1. Ascult atent textul.
2. Redau conținutul textului audiat.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din textul audiat.
5. Expun coerent și clar fiecare gând.

P8. Ascultare activă


1. Păstrez contactul vizual, sunt liniştit, receptiv şi îl ascult pe interlocutor.
2. Sunt prezent, concentrat.
3. Am încredere în coleg şi îl respect.
4. Înţeleg mesajul, emoţiile sale şi le accept.
5. Reformulez cele relatate, dacă este cazul.
6. Dacă nu înțeleg, întreb cu multă amabilitate.
P9. Opinia mea
1. Știu că am dreptul la o opinie.
2. Expun o opinie sub forma unui enunț clar.
3. Argumentez enunțul.
4. Aduc un exemplu potrivit.
5. Justific exemplul adus.
6. Înțeleg că pot fi și alte opinii.
7. Reformulez sau reafirm opinia mea.
P10. Conversația
1. Respect tema conversației
2. Spun pe scurt părerea.
3. Am răbdare că vorbitorul să spună ideea până la sfârșit.
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul.
5. Aștept să mi se dea cuvântul.
P11. Partea de vorbire
1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Identific partea de vorbire.
3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
4. Numesc tipul ei.
5. Determin funcția sintactică a părții de vorbire, după caz.*
P12. Partea de propoziţie
1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
3. Explic ce cuvânt determină.
4. Identific partea de propoziţie.*
5. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.
P13. Sensul cuvântului
1. Identific cuvinte noi din enunț/text.
2. Precizez sensul cuvintelor noi reieșind din context/ cu ajutorul dicționarului.
3. Exersez pronunția cuvintelor noi.
4. Alcătuiesc enunțuri cu ajutorul cuvintelor noi.
P14. Autocontrol în exprimare
1. Identific tipul greșelilor de exprimare (pronunție, sens, acord) în enunțul audiat.
2. Determin regula de pronunție corectă/ sensul cuvântului pentru situația respectivă/ acordul.
3. Reformulez enunțul.
 Lectura
P15. Textul* citit de mai multe ori (cunoscut)
1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
5. Explic cuvintele noi.
P16. Textul* citit la prima vedere
1. Citesc cursiv, fluent și conștient textul.
2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
P17. Poezia recitată
1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv: modelez vocea, tempoul și ritmul.
5. Folosesc mimica și gesturile.
P18. Сitirea subtitrărilor din filme/ emisiuni
1. Citesc, la viteză, cursiv și fluent subtitrările.
2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
P19. Textul literar povestit
1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Redau conținutul textului.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Utilizez cuvinte - cheie.
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
P20. Harta textului (textul analizat)
1. Citesc conştient, corect și variat.
2. Determin timpul și locul acțiunii.
3. Explic cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
4. Explic trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
5. Formulez ideile principale.
6. Formulez ideea principală a textului (învățătura).
7. Explic tema textului.
8. Expun opinia mea despre text și valorile lui.
P21. Mijloacele artistice
1. Identific comparaţia/ personificarea.
3. Explic sensul expresiei identificate.
4. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).
P22. Profilul personajului literar
1. Identific personajul literar
2. Descriu portretul fizic (elemente de vestimentație, cum arată)
3. Caracterizez personajele (faptele, relația cu alte personaje, felul de a vorbi, felul de a se îmbrăca).
4. Exprim acordul/dezacordul despre faptele personajului.
P23. Obiectul descris
1. Scriu denumirea obiectului.
2. Descriu proprietățile lui: culoarea, forma, însușirea, volumul etc.
3. Descriu destinația sau utilitatea.
4. Exprim opinia proprie față de acest obiect.
P24. Planul de idei
1. Citesc textul pe fragmente.
2. Formulez idei principale pentru fiecare fragment.
3. Ordonez logic ideile textului într-un plan.
4. Explic printr-un enunț învățătura/ ideea textului.
 Comunicarea în scris
P25. Propoziția alcătuită și scrisă
1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P 26. Compunerea după ilustrație (scris)
1. Privesc cu multă atenție ilustrația.
2. Alcătuiesc enunțuri cu cuvinte care redau obiecte, culori și exprimă acțiuni.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
7. Potrivesc un titlu compunerii.
8. Urmăresc aranjarea în pagină a textului scris (titlul, alineate).
P27. Compunerea (scris)
1. Respect tematica/cerința propusă.
2. Potrivesc titlul compunerii.
3. Întocmesc ghidat planul compunerii.*
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
5. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
7. Evit repetările de cuvinte.
8. Respect ordinea ideilor.
9. Respect numărul propus de enunțuri.
10. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
11. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
P28. Dialogul scris
1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui dialog.
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții.
4. Respect numărul propus de replici.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P29. Bilețelul
1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Utilizez formula de adresare.
3. Scriu data.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
5. Utilizez formula de încheiere.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
8. Urmăresc aranjarea în pagină.
P30. Anunțul
1. Respect părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum? Unde? Când?).
2. Scriu cuvântul „Anunț”.
3. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Urmăresc aranjarea în pagină.
P31. Invitația
1. Respect părțile componente ale invitației.
2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
P32.Felicitarea
1. Respect părțile componente ale felicitării.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
P33. Mesajul electronic
1. Respect părțile componente ale mesajului electronic: adresarea potrivită, textul propriu-zis, formula de încheiere, semnătura.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform situației propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P34. Răspuns la mesaje
1. Urmăresc atent mesajul transmis.
2. Respect părțile componente ale mesajului electronic: adresarea potrivită, textul propriu-zis, formula de încheiere, semnătura.
3. Alcătuiesc textul propriu-zis conform situației propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P35. Dictarea
1. Scriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele de aranjare în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P36. Transcriere de text
1. Transcriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P37. Scrisoarea
1. Respect părțile componente ale scrisorii.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
P38. Scrisul
1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.
P39. Autodictarea
1. Memorez enunțul/fragmentul/textul.
2. Scriu corect cuvintele.
3. Respect regulile ortografice și de punctuație.
4. Respect cerințele de aranjare în pagină.
5. Scriu lizibil și cu acuratețe.
6. Verific scrierea corectă a textului.
P40. Cuvinte cu ortograme
1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.
2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei
3. Propun exemple similare.
 Lectura particulară
P41. Prezentarea unui text literar cunoscut
1. Numesc titlul, autorul textului.
2. Redau succint conținutul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele personajelor.
5. Formulez învățătura/ideea textului.
6. Expun clar şi coerent gândurile.
P42. Prezentarea unei cărți citite
1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
2. Relatez succint despre autor.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim gânduri şi sentimente proprii faţă de carte.
5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar gândurile.*
P43. Agenda de lectură
1. Scriu titlul textului.
2. Precizez despre ce se vorbește în text.
3. Caut cuvinte care arată când are loc acțiunea? (în ce anotimp? în ce lună? în ce dată? în ce parte a zilei?).
4. Caut cuvinte care arată unde are loc acțiunea? (în ce țară? în ce oraș? este în interior? în exterior?).
5. Scriu 2 enunțuri despre ce se întâmplă în text.
6. Scriu un enunț cum se încheie textul.
7. Exprim impresii proprii despre carte.
8. Scriu ce mă învață textul (să știu..., să pot..., să fiu...).
9. Respect regulile ortografice și de punctuație.
UNITĂȚI DE CONȚINUT
Comunicarea orală: înțelegerea după auz
• Omul și comunicarea.
• Modul în care comunicăm.
• Ascultăm și înţelegem mesajul.
• Ascultare activă.
Situații de comunicare
• Cuvântul. Sensul cuvântului.
• Propoziţia ca mod de exprimare a unui gând scris sau spus.
• Semnificaţia verbală a tipurilor de propoziţii: propoziţia simplă, dezvoltată.
• Tipuri de propoziţii după scopul comunicării: enunţiativă, interogativă și exclamativă19.
• Acordul cuvintelor în propoziţie.
• Mesajul oral.
• Textul scurt audiat.
• Anunţul publicitar audiat.
Comunicarea dialogată
• Modalităţi de exprimare orală: dialogul.
• Vorbitorul, mesajul, ascultătorul.
• Eticheta comunicării în dialog. Formule de iniţiere, de menţinere, de încheiere a unui schimb verbal.
• Dialogul: tema, replicile, exprimarea acordului/ dezacordului, răspunsuri eliptice.
Comunicarea monologată
• Modalităţi de exprimare orală: monologul.
Comunicare descriptivă
• Descrierea de tip portret a persoanei proprii (ghidat).
Comunicarea nonverbală
• Gest, mimică.
• Semne convenţionale.
• Semnale ale serviciilor.
• Mijloace de transmitere a informaţiei (televizor, radio, telefon, Internet).
Lectura
• Automatizarea tehnicii lecturii cu voce și în gând.
• Calităţile citirii: corectă, conștientă, cursivă, expresivă.
• Înţelegerea şi interpretarea celor citite în gând.
• Textul literar.
• Textul literar narativ.
• Descrierea. Fragmentul de text ce conţine descriere.
• Organizarea logico-semantică a textului.
• Componentele textului: titlul, autorul, conţinutul.
• Tema, ideea, locul și timpul acţiunii.
• Personajele literare. Însușiri/trăsături fizice, trăsături morale (conform faptelor descrise).
• Atitudinea cititorului faţă de comportamentul, activităţile, preocupările personajelor.
• Delimitarea textului în fragmente. Formularea ideilor principale.
• Planul simplu de idei.
• Planul dezvoltat de idei. Ideile secundare.
• Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă).
• Mijloacele expresive ale comunicării orale.
• Dialogul și descrierea ca elemente constitutive ale unor texte (analiza contextuală).
• Tablourile naturii descrise în text.
• Versificaţia: poezia, pastelul.
• Citirea textului nonliterar/informativ, nonliterar de tip utilitar, nonliterar funcţional.
• Specii literare: povestea, povestirea, fabula, snoava, poezia, ghicitoarea, proverbul, pastelul.
Vocabularul textului
• Cuvintele noi din text.
• Categorii semantice ale limbajului textual: sinonime și antonime; omonime și paronime20.
• Mijloace artistice de modificare a sensului: comparaţia și personificarea (recunoaștere).
• Sensurile propriu și figurat ale cuvintelor.
Scrisul
• Organizarea estetică a textului în pagină.
• Redactarea conţinutului textului.
Ortografia și punctuația
• Scrierea cuvintelor cu cratimă în ortograme.
• Ortografia la căderea unei vocale: într-o; într-un; dintr-o; dintr-un; n-au; n-ați (venit).
• Punctul. Două puncte.
• Virgula la enumerare.
• Virgula în vocativ.
• Linia la dialog.
Contexte de realizare
• Scriere funcţională: copieri, transcrieri, dictări, autodictări.
• Compunerea (scris): redactarea textelor proprii cu și fără repere.
• Tipuri de compuneri.
Compuneri-descriere a unui colţ din natură (ghidat);
Compuneri după un plan dat sau alcătuit independent;
• Compuneri cu început/sfârșit dat; cu titlu/ temă dată;
• Compuneri după un șir de ilustraţii; după
• un șir de ilustraţii și întrebările date; după o bandă desenată;
• Textul nonliterar informativ.
• Textul nonliterar funcţional.
• Formule de solicitare.
• Textul nonliterar informativ: știrile, articolele din ziare, de pe Internet, textele știinţifice
• din enciclopediile pentru copii, de pe site-uri, definiţiile cuvintelor din dicţionar;
• Textul nonliterar funcțional: invitaţia, spotul publicitar, mesajul electronic (la telefon sau computer, după posibilităţi), solicitarea și oferirea (de informaţii;
repetării unui mesaj; sprijinului; unui obiect), modul/instrucţiuni de folosire a unor aparate, cartea poștală, reţetele culinare, afișul, fluturașul publicitar,
programul unui spectacol, buletinul meteo, pagina de jurnal, anunţul de pe Internet;
Lexicul
• Îmbogăţirea vocabularului: sinonime, antonime.
• Cuvinte cu sens propriu și figurat.
• Familii de cuvinte.
• Câmp lexical21.
Fonetica (actualizare).
• Alfabetul și lucrul cu dicţionarele.
Morfologia
• Verbul. Timpul. Persoana. Numărul. Analiza verbului după timp, persoană, număr.
• Substantivul. Felul substantivelor: comune și proprii. Numărul, genul.
• Pronumele. Pronumele personal. Persoana. Numărul. Genul.
• Pronumele personal de politeţe.
• Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul (în gen, număr). Poziţia adjectivului faţă de substantiv.
• Numeralul. Cazuri simple de ortografie a numeralelor.
Sintaxa
• Cuvântul – parte de propoziţie. Predicatul.
• Subiectul. Acordul predicatului cu subiectul.
• Părţi principale de propoziţie: predicatul, subiectul.
• Propoziţia simplă.
• Propoziţia dezvoltată.
• Părţi secundare de propoziţie: atributul, complementul22.
• Propoziţiile după scopul comunicării și semnele de punctuaţie respective.
Tainele cărții
• Cartea. Componentele cărţii: coperta, cotorul, filele cu text, imaginile, cuprinsul și rolul lor.
• Elementele cărţii: prefaţă, postfaţă (informaţie biobibliografică despre scriitori).
• Cartea. Tipuri de litere de tipar (de rând, îngroșate, înclinate).
• Cartea și timpul.
Preferințe de cărți și impresii despre carte
• Cărţi știinţifico-artistice pentru copii (cu un volum de 15-25 pagini).
• Cărţi din literatura artistică naţională pentru copii.
• Cărţi din literatura artistică universală pentru copii.
• Presa periodică pentru copii.
• Dicţionare școlare (pe suport hârtie și electronic).
• Enciclopedii pentru copii.
• Cartea electronică – eBook-ul.
• Cartea în format audio – audiobook-ul.
• Agenda de lectură a cărţilor citite.
UNITĂȚI DE COMPETENȚE
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral în situații noi de comunicare.
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte variate de comunicare.
1.3. Determinarea informaţiilor principale și secundare şi a succesiunii logice a întâmplărilor dintr-un mesaj audiat.
1.4. Distingerea după auz a abaterilor lingvistice în mesaje audiate.
1.5. Aplicarea regulilor de ascultare activă în situații noi de comunicare.

2.1. Utilizarea corectă în exprimarea orală proprie a elementelor de construcție a comunicării.


2.2. Descrierea obiectelor, a personajelor literare pe baza unui plan simplu.
2.3. Expunerea clară şi corectă a ideilor într-un dialog.
2.4. Aplicarea normelor elementare de etichetă verbala si de comportament nonverbal asociat.
2.5. Prezentarea unor informaţii selectate din cărţile citite sau audiate.
2.6. Crearea unor povestiri orale pe baza planului propriu de idei sau a celui elaborat în grup.
2.7. Argumentarea opiniei/ opiniilor în anumite situații de comunicare, cu ajutorul informațiilor cumulate.

3.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă.


3.2. Extragerea informaţiilor esenţiale și de detaliu dintr-un text citit.
3.3. Formularea ideilor principale ale unui text narativ.
3.4. Recunoaşterea unor specii literare în baza celor mai simple trăsături de structură specifice.
3.5. Caracterizarea personajelor dintr-un text literar, după algoritmul propus.
3.6. Povestirea unui text literar sau informativ după un plan simplu de idei.

4.1. Scrierea corectă, lizibilă a propozițiilor și a textelor mici, cu litere de mână și de tipar, cu respectarea spaţiului, înclinaţiei, a aspectului îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie şi de punctuaţie învățate, în diverse contexte de realizare.
4.3. Redactarea textelor literare/funcționale, cu şi fără repere.
4.4. Exprimarea în scris a unor opinii personale, emoții.

5.1. Utilizarea adecvată a elementelor de construcție a comunicării studiate în exprimarea orală proprie.
5.2. Aplicarea normelor fonetice şi gramaticale în contexte variate.
5.3. Utilizarea formelor flexionare ale părților de vorbire în diferite contexte de comunicare orală și scrisă.
5.4. Identificarea părților principale și secundare ale propoziției.
5.5. Pronunţarea corectă a cuvintelor limbii române.
6.1. Distingerea tipurilor de cărți după conţinut și după indicii propuși.
6.2. Aplicarea adecvată a unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea.
6.3. Prezentarea orală a unor cărți citite independent.
6.4. Demonstrarea interesului şi a preferinţelor pentru lectura suplimentară a cărţilor şi a presei periodice pentru copii.
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

F1. citi conștient, corect, fluent și expresiv (cu voce și în gând) texte literare/nonliterare (la prima
vedere sau cunoscute), cu respectarea punctuaţiei;
F2. recita poezii propuse și poezii selectate independent;
F3. reproduce/povesti texte/fragmente din textele citite/audiate (cu/fără un plan simplu de idei);
F4. scrie cu acuratețe, cu respectarea înclinaţiei unice a cuvintelor și a mărimii unice a literelor;
F5. aranja textul scris în pagină, cu respectarea alineatelor după ideile de bază;
F6. elabora texte, cu respectarea succesiunii logice și a numărului propus de enunțuri;
F7. construi propoziţii și a le scrie lizibil, îngrijit, corect, cu respectarea regulilor și acordurilor
gramaticale;
F8. formula întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma o opinie;
F9. iniția, menţine și încheia un schimb verbal, potrivit situației de comunicare;
F10. expune liber și cu încredere propriile opinii, cu folosirea vocabularului adecvat situației de
comunicare;
F11. aplica regulile de comunicare corectă și eficientă în diverse contexte;
F12. prezenta coerent și corect din punct de vedere gramatical diverse situații de comunicare;
F13. ordona pe baza cuvintelor-cheie ideile principale într-un plan simplu de idei;
F14. identifica secvențele narative, dialogate și descriptive dintr-un text;
F15. exprima stările postlectorale și propria atitudine, cu sprijin în exemple și fragmente de text;
F16. caracteriza personaje literare, cu argumente relevante pentru atitudinea proprie;
F17. utiliza formele flexionare ale părților de vorbire pentru producerea mesajelor proprii în
diferite contexte de comunicare orală și scrisă;
F18. integra adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcție a comunicării
studiate;
F19. valorifica rațional în comunicări orale și scrise: antonime, sinonime, sens propriu și figurat;
mijloace artistice;
F20. rosti diferit și adecvat unele mesaje, în funcție de conținutul pe care îl exprimă și de
intensitatea emoției, însoțite sau nu de o anumită mimică și gesturi,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• atenție și toleranță față de partenerii de dialog în diferite situații de comunicare;
• interes pentru valorile și opiniile altor persoane;
• conduită autonomă în situații de comunicare(învățate sau spontane);
• preferințe pentru lectura suplimentară a cărților și a presei periodice pentru copii;
• curiozitate pentru activități inovative;
• creativitate în domeniile de interes.
MATEMATICA

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
4 132
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:


1. Identificarea și utilizarea conceptelor matematice și a Lyceum, 2018
limbajului matematic în situații de învățare Metodologia privind implementarea evaluării
și cotidiene, dând dovadă de corectitudine și coerență. criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC,
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor IȘE, 2018.
acestora în contexte variate, manifestând Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi.
atenție și interes pentru calcul corect, rațional, fluent. Matematică, manual pentru clasa a 4-a. Editura
„Prut”, Chișinău, 2017
3. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
achiziţiile matematice, valorificând gândirea critică primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău:
în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare. MECC, IȘE, 2018.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative
pentru soluționarea/ formularea unor situații de
problemă/ probleme, manifestând curiozitate și
creativitate în integrarea achizițiilor matematice
cu cele din alte domenii.
II.
Evaluări
Unitățile de învățare (modulele) Nr. ore/ modul
EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
Ore la discreţia CD 6
Numere naturale 0 -1 000 000 16 1 la discreția CD 2 1
Adunarea și scăderea în 1
18 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000
Înmulțirea și împărțirea în
20 1 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000
Total semestrul 1
3,5 module 60 ore 3 6 3
Semestrul 2
3.Înmulțirea și împărțirea în
24 1 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000 (continuare)
4. Fracții 12 1 la discreția CD 2
5. Elemente intuitive de geometrie și
20 1 la discreția CD 2 1
unităţi de măsură
6. Recapitulare finală 12 1 la discreția CD 1 1
Ore la discreţia CD 4
Total semestrul 2
3,5 module 72 ore 4 la discreția CD 7 4
Total an:
7 module 132 ore 7 13 6

Administrarea disciplinei
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
1.Numere naturale 0-1000. Citirea, 6
1.2. Identificarea, citirea şi scrierea, ordonarea numerelor 0-1000. 1
scrierea numerelor 2. Adunarea şi scăderea în concentrul
naturale 0 - 1 000. 1000. Rezolvarea exerciţiilor. 1
2.4. Rezolvarea problemelor cu 3. Rezolvarea problemlor: antrenarea
1-2 operaţii, cu plan capacităţilor. 1
M.p.4-10
sau cu justificări, prin exerciţiu. 4.Elemente intuitive de geometrie .
Rezolvarea exerciţiilor.
5.3.Aplicarea formulelor pentru 5.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1
calculul perimetrelor unor dezvoltare.
dreptunghiuri şi pătrate. 6.Evaluare iniţială.Operaţii aritmetice 1
cu numere în concentrul 0-1000 1
Modulul 1. Numerele naturale până la un milion - 16 ore
M.10-27
1.2. Identificarea, citirea şi 1.Numerele naturale până la: 10 000. 1
scrierea numerelor Formarea, citirea şi scrierea numerelor
naturale 0 - 1 000 000. cuprinse între 1 000 şi 10 000

2.Numerele naturale până la: 100 000. 1


Formarea, citirea şi scrierea numerelor
cuprinse între 10 000 şi 100 000
1.4. Compararea şi ordonarea
numerelor naturale 3.Numerele naturale până la: 1000 000. 1
0 - 1 000 000. Formarea, citirea şi scrierea numerelor
cuprinse între 1 000 şi 1000 000
1.5. Utilizarea elementelor de
limbaj matematic 4.Noţiunile de ordin, clasă. 1
aferent conceptului de număr
natural. 5.Relaţii de comparaţie a numerelor 1
naturale. EFE
1.6. Explorarea modalităţilor de P1,P4
compunere, 6.Numerele naturale până la: 1000 000. 1
descompunere zecimală a Consolidarea şi dezvoltarea materiei.
numerelor naturale
0-1 000 000. 7.Compararea şi ordonarea numerelor 1
până la 1 000 000.
1.7. Completarea unor șiruri de
numere naturale 8.Adunarea şi scăderea până la un 1
asociate după reguli indicate milion, în baza descompunerii zecimale
sau identificate prin a numerelor.
observare.
9.Înmulţirea şi împărţirea exactă la 10. 1

10.Înmulţirea şi împărţirea exactă la 1


100.

1.8. Explorarea unor modalităţi 11.Înmulţirea şi împărţirea exactă la 1


elementare de 1000.
organizare şi clasificare a
datelor: scheme; tabele.

1.3. Citirea şi scrierea 12.Înmulţirea şi împărţirea exactă la 10, 1


numerelor naturale până la 30 100,1000. Exerciții de calcul oral.
cu cifre romane. EFE
13. Înmulţirea şi împărţirea exactă la 10, P5,P6,P11
100, 1000 Consolidarea şi dezvoltarea 1
materiei.

14.Cifre romane. Scrierea cu cifre 1


romane a numerelor naturale până la 30.
ES
15.Evaluare sumativă. Numere 1
naturale până la 1000 000

16.Ameliorare-recuperare-dezvoltare. 1

Modulul 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale, până la un milion - 18 ore


M.p.27-41 EI
2.1. Efectuarea adunării şi 1. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1
scăderii în concentrul 0 - 1 1 000 000, fără peste ordin.
000 000, fără şi cu treceri peste
ordin.
2. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1
1 000 000, fără peste ordin. Noțiunea de
ordin, clasă.

3.Proprietăţile adunării (fără utilizarea 1


terminologiei specifice).
4.Adunarea şi scăderea numerelor mai
2.2. Explicarea modului de mici decât 10 000 cu trecere pecte ordin. 1
calcul şi a ordinii
efectuării operaţiilor în exerciţii
cu, cel mult, trei 5.Adunarea şi scăderea numerelor mai
operaţii, cu şi fără paranteze. mici decât 10 000 cu trecere pecte 1
ordin.. Modalităţi de calcul oral.

2.3. Aplicarea adunării, 6.Legătura dintre adunare şi scădere. EFE


scăderii şi a proprietăţilor Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 P5,P6
acestora pentru aflarea unor
numere necunoscute în 7.Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, fără
exerciţii, șiruri date. paranteze. 1

8.Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, cu


paranteze. 1

9.Ordinea efectuării operaţiilor în


exerciţiile cu şi fără paranteze. 1

10.Probleme de adunare şi scădere, 1


rezolvabile prin 1-3 operaţii.
2.4. Rezolvarea problemelor cu
1-3 operaţii, cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu.

11. Probleme de adunare şi scădere, 1


rezolvabile prin 1-3 operaţii. Rezolvare
cu plan.
12.Probleme cu două sume sau cu două
diferenţe. 1

13. Probleme de adunare şi scădere,


rezolvabile prin 1-3 operaţii cu 1
introducerea datelor în tabele

14. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 EFE


- 1 000 000. Consolidarea şi 1 P7,P11,P12
dezvoltarea materiei.

15. Adunarea şi scăderea în concentrul 0


- 1 000 000. Completarea succesiunilor 1
de numere asociate după o regulă
simplă.
16. Adunarea şi scăderea în concentrul 0
- 1 000 000. Alcătuirea şi completarea
schemelor – lanţuri de calcule. 1
17.Evaluare sumativă.
Adunarea şi scăderea numerelor
naturale 0-1000000 ES

18.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1

Modulul 3. Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale, până la un milion 44(sem.I 20+sem.II 22) ore
M.p.41-56
1.Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 1
0-1 000 000

2.Înmulţirea exactă a numerelor ce se 1


termină cu zerouri.

3.1. Efectuarea operaţiilor de 3.Împărţirea exactă a numerelor ce se 1


înmulţire şi împărţire în termină cu zerouri. Modalităţi de calcul
concentrul 0 - 1 000 000, fără oral.
şi cu treceri peste
ordin. 4.Înmulţirea cu un număr de o cifră. 1

5.Înmulţirea cu un număr de o cifră. 1


Noțiunea de ordin, clasă.
EFE
6.Împărţirea la un număr de o cifră. 1 P.6, P14
Cazuri speciale de împărţire.

7.Împărţirea la un număr de o cifră. 1


3.3. Aplicarea înmulţirii, Rezolvare de exerciții.
împărţirii şi a proprietăţilor
acestora pentru aflarea unor 8.Împărţirea la un număr de o cifră. 1
numere necunoscute Consolidarea şi dezvoltarea materiei.
în exerciţii, șiruri date.

3.2. Explicarea modului de 9.Înmulţirea cu un număr de două cifre. 1


calcul şi a ordinii
efectuării operaţiilor în exerciţii 10.Înmulţirea cu un număr de două cifre. 1
Rezolvare de exerciții
cu şi fără EFE
paranteze. 11.Proprietăţile înmulţirii şi împărţirii P.6, P.7,
(fără utilizarea terminologiei specifice). 1 P.8

12.Legături între operaţiile învăţate.


1
13.Legături între operaţiile învăţate.
Rezolvarea ecuațiilor. 1
ES
14. Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii,
fără paranteze. 1

15. Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii,


fără paranteze. Lanțuri numerice. 1

16. Înmulţirea şi împărţirea în


concentrul 0-1 000 000. Consolidarea 1
şi dezvoltarea materiei

17.Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, cu


paranteze. 1

18. Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii,


cu paranteze. Consolidare. 1

19. Evaluare sumativă. Înmulţirea şi


împărţirea numerelor naturale, până la 1
un milion
20.Ameliorare –recuperare-dezvoltare
1

Semestrul II 24 ore

M.p.56-65
21. Înmulţirea şi împărţirea numerelor EI
naturale, până la un milion. Rezolvare 1
de exerciţii şi probleme.

3.4. Rezolvarea problemelor cu 22. Înmulţirea şi împărţirea numerelor


1-3 operaţii, cu plan naturale, până la un milion. Alcătuirea şi 1
sau cu justificări, prin exerciţiu. completarea unor scheme – lanţuri de
calcule.

23.Probleme rezolvabile prin 1-3 1


operaţii.

24. Probleme rezolvabile prin 1-3 1


operaţii(relație dintre date: de atâtea ori
mai mult, mai puțin).
EFE
P19,P20
25.Rezolvarea problemelor prin metoda 1
3.5. Formularea de probleme, reducerii la unitate.
cu sprijin în: enunţ
incomplet; schemă; operaţii 26.Rezolvarea problemelor prin metoda 1
aritmetice; exerciţiu; reducerii la unitate. Organizarea datelor
tematică. în tabele.
3.6. Explorarea unor modalităţi 27. Probleme rezolvabile prin 1-3 1
elementare de operaţii. Consolidarea şi dezvoltarea
organizare şi clasificare a materiei.
datelor: scheme,
tabele. 28.Probleme care relevă dependență 1
proporțională.
EFE
29. Probleme rezolvabile prin 1-3 1 P12,P13,
operaţii. P14

30.Probleme rezolvabile prin 1-3 1


operaţii cu aplicarea metodei
proporțiilor.
3.7. Investigarea unor situaţii- 31.Exerciţii şi probleme cu numere mai
problemă din cotidian, mari decît 1000.
care solicită aplicarea 32. Probleme rezolvabile prin 1-3 1
operaţiilor aritmetice şi a operaţii. Rezolvarea problemelor cu
metodelor de rezolvare plan. 1
învăţate.

33. Probleme rezolvabile prin 1-3


operaţii. Consolidarea şi dezvoltarea
materiei. 1

34. Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii.


Parantezele.
1
35. Probleme rezolvabile prin 1-3
3.6. Explorarea unor modalităţi operaţii. Alcătuirea problemelor în baza 1
elementare de expresiilor.
organizare şi clasificare a ES
datelor: scheme, 36. Probleme rezolvabile prin 1-3
tabele. operaţii.Organizarea și clasificarea 1
datelor. Exerciții practice.

37. Probleme rezolvabile prin 1-3


operaţii.Alcătuirea problemelor în baza 1
tematicii propuse.

38. Probleme rezolvabile prin 1-3


operaţii, cu justificări. 1

39. Rezolvarea problemelor cu 1-3


operaţii, cu plan.
1
40. Rezolvarea problemelor cu 1-3
operaţii, prin exercițiu. Consolidare.
1

41. Rezolvarea problemelor cu 1-3


operaţii. Tabele. 1

42. Rezolvarea problemelor cu 1-3


operaţii. Metoda proporților. Metoda 1
reducerii la unitate. Consolidare.
43.Evaluare sumativă. Înmulţirea şi
împărţirea numerelor naturale până la 1
un milion

44.Ameliorare-recuperare-dezvoltare
1
Modulul 4. Fracţii - 12 ore

1.Formarea, citirea şi scrierea fracţiilor. 1 M.p.66-77 EI


4.1. Identificarea, citirea şi
scrierea fracţiilor. 2.Reprezentarea a fracţiilor. 1
3.Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
4.2. Explorarea modalităţilor de 4.Matematica cotidiană, fracţia. 1
reprezentare prin desen a 5.Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.
fracţiilor cu numitorul până la 1
20. 6.Rezolvarea problemelor de adunare a 1 EFE
fracţiilor. P2,P3
7.Rezolvarea problemelor de scădere a 1
fracţiilor. Consolidarea şi dezvoltarea
4.3. Utilizarea elementelor de materiei.
limbaj matematic aferent 1
conceptului de fracţie. 8.Aflarea unei fracţii dintr-un număr
natural.
4.4. Efectuarea adunării şi
scăderii fracţiilor cu acelaşi 9.Probleme simple cu fracţii. Exerciţii 1 EFE
numitor, aflarea unei fracţii de aflare a fracţiei din întreg. P.2, P3,
dintr-un număr dat. P.11
10.Rezolvarea problemelor simple cu 1
fracţii.

11. Fracţii. Exerciții aplicative. 1

12.Atelier de creație. Reprezentarea 1


fracțiilor.
1

Modulul 5. Elemente de geometrie şi măsurări - 20 ore

1.Figuri geometrice: poligon (triunghi, 1 M.p.78-103 EI


patrulater). Poligoane. Atelier practic.
5.1.Recunoașterea formelor
geometrice și a elementelor 2.Perimetrul poligonului. 1
acestora în modele date și în 3. Perimetrul poligonului.Matematica
mediul înconjurător. cotidiană. Exerciţii de aflare a 1
perimetrului.

5.2.Completarea unor șiruri de 4. Perimetrul poligonului. Probleme de


forme geometrice, rezultate ale aflare a perimetrului poligoanelor.
unor măsurători, asociate după 5.Perimetrul pătratului. Aflarea 1
reguli simple indicate sau perimetrului.
identificate prin observare. 6.Perimetrul dreptunghiului. Probleme 1
de aflare a perimetrului dreptunghiurilor.
5.3.Aplicarea formulelor pentru 7.Probleme de geometrie. Desen
calculul perimetrelor unor geometric. 1
dreptunghiuri şi pătrate. 8.Rezolvarea problemelor de geometrie
cu introducerea datelor în tabele. 1
5.4.Exprimarea, compararea, 9.Probleme de logică în geometrie.
estimarea rezultatelor unor 10. Corpuri geometrice: sferă, cub, EFE
măsurători, în unităţi standard cuboid, con, cilindru. Modelarea 1 P.16, P.17
de măsură: pentru lungime; corpurilor geometrice.
pentru masă; pentru capacitate; 11.Unităţi de măsură pentru masă: kg; g;
pentru timp; monetare. 12.Probleme de aflare a masei corpului. 1
13.Unităţi de măsură pentru capacitate:l
14.Matematica cotidiană, capacitatea 1
5.5.Efectuarea transformărilor vaselor.
unităților standard de măsură:
pentru lungime; pentru masă; 1
pentru timp; monetare.
15.Unităţi monetare: ban, leu. Crearea, 1
rezolvarea problemelor cu unităţi 1
monetare.
16.Unităţi de măsură pentru timp. 1
Ceasul. Ora, minuta, secunda.
Transformări simple.
17.Calendarul. Ziua, săptămîna,
5.6.Explorarea unor modalităţi anul.Transformări simple.
elementare de organizare a 18.Unități de măsură în viața cotidiană.
rezultatelor unor observări şi Rezolvarea problemelor cu diferite 1
măsurători: tabele, scheme. unităţi de măsură.
19.Evaluare sumativă. Elemente de
geometrie şi măsurări
1
20.Ameliorare-recuperare-dezvoltare

1
EFE
P.18, P.19
1

1
ES

Modulul 6. Recapitulare finală - 12 ore


M. p.104-132
1.Cum înţelegem numerele naturale? 1
1.8. Explorarea unor modalităţi Cum ne pricepem să folosim operaţii
elementare de aritmetice?
organizare şi clasificare a
datelor: scheme; tabele. 2.Cum ne pricepem să rezolvăm și să 1
creăm probleme?
2.4. Rezolvarea problemelor cu EFE
1-3 operaţii, cu plan P13,P14,P16
sau cu justificări, prin exerciţiu. 3.Cum înţelegem fracţiile? 1

3.7. Investigarea unor situaţii- 4. Operații aritmetice cu numere în 1


problemă din cotidian, concentrul 0-1 000 000.
care solicită aplicarea
operaţiilor aritmetice şi a 5Cum ne pricepem să recunoaştem şi să 1
metodelor de rezolvare descriem forme geometrice?
învăţate.
4.3. Utilizarea elementelor de 6.Cum ne pricepem să calculăm 1
limbaj matematic aferent perimetrul unui poligon?
conceptului de fracţie.
7.Evaluare națională. 1
5.5.Efectuarea transformărilor
unităților standard de măsură: 8.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1
pentru lungime; pentru masă;
pentru timp; monetare. 9.Cât de iscusiţi suntem la măsurări? 1

10.Cum ne pricepem să organizăm 1


datele?

11.Cum ne pricepem să investigăm 1


situaţii-problemă din viaţa cotidiană?

12.Atelier de creație. Matemetica în 1


viața noastră

4 ore-pentru zile transdisciplinare.


PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MATEMATICA. Clasa a IV-a

P1. Scrierea numerelor naturale


1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2. Scrierea fracțiilor
1. Precizez în câte părți egale este împărțit întregul – numitorul fracției.
2. Precizez câte dintre aceste părți egale sunt luate în considerare – numărătorul fracției.
3. Scriu fracția: numărătorul, linia de fracție, numitorul.
P3. Reprezentarea fracțiilor
1. Reprezint întregul într-un mod potrivit.
2. Împart întregul în atâtea părți egale, câte indică numitorul fracției.
3. Colorez/ hașurez atâtea părți egale, câte indică numărătorul fracției.
P4. Calcul oral în baza unui exercițiu dat
1. Calculez în minte.
2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5. Calcul oral în baza înțelegerii terminologiei matematice
1. Citesc cu atenție cerința.
2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.
3. Calculez în minte.
4. Scriu răspunsul.
P6. Calcul în coloniță
1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P7. Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/cu paranteze
1. Observ exercițiul: conține paranteze? ce operații aritmetice sunt?
2. Formulez regula corespunzătoare.
3. Aplic regula și indic ordinea efectuării operațiilor deasupra semnelor operațiilor în exercițiu.
P8. Rezolvarea unui exercițiu fără/cu paranteze
1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
2. Efectuez calculele.
3. Scriu răspunsul.
P9. Calcul digital
1. Determin ordinea efectuării operațiilor, în cazul în care sunt mai multe.
2. Tastez și efectuez fiecare operație.
3. Notez rezultatele intermediare (la necesitate).
4. Scriu răspunsul obținut.
P10. Rezolvarea ecuațiilor simple
1. Precizez componenta necunoscută a operației.
2. Formulez regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P11. Rezolvarea problemelor simple
1. Citesc cu atenție problema.
2. Precizez care este condiția și întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P12. Rezolvarea problemelor compuse
1. Citesc problema.
2. Precizez care este condiția și întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/cu justificări/prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P13. Rezolvarea de situații de problemă din cotidian, care solicită calcule
1. Lecturez descrierea situației de problemă.
2. repovestesc ca pe o problemă: condiție, întrebare.
3. Organizez datele într-o formă potrivită.
4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.
P14. Formularea problemelor
1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite (la necesitate).
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P15. Formarea șirurilor de numere după o regulă dată
1. Înțeleg regula.
2. Aplic regula și scriu șirul.
P16. Completarea șirurilor de numere/forme geometrice
1. Observ cu atenție șirul.
2. Descopăr regula de formare.
3. Aplic regula și completez șirul.
P17. Recunoaşterea formelor geometrice
1. Observ forma geometrică.
2. Îmi amintesc denumirea ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P18. Efectuarea măsurărilor
1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P19. Transformări ale unităților de măsură
1. Îmi amintesc relația între unitățile de măsură respective.
2. Aplic această relație și efectuez mental transformarea.
3. Scriu răspunsul.
P20. Exercițiu lacunar (cu numere/semne lipsă)
1. Citesc cu atenție.
2. Determin după cerințe numărul/semnul care lipsește
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• identifica, citi și scrie, compara și ordona numere naturale până la 1 000 000;
• identifica, citi și scrie, reprezenta fracţii cu numitorul până la 20;
• utiliza elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, fracție,
operație aritmetică;
• efectua operaţii aritmetice: cu numere naturale până la un milion (adunarea şi scăderea
fără şi cu treceri peste ordin; înmulţirea la un număr de 1-2 cifre; împărțirea la un
număr de o cifră; înmulţirea și împărțirea numerelor care se termină cu zerouri); cu
fracii (adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor; aflarea unei fracții dintr-un
număr);
• explica modul de calcul şi ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, trei
operaţii, fără şi cu paranteze;
• aplica operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora pentru aflarea unor numere
necunoscute în exerciţii, șiruri date;
• recunoaște figuri geometrice (punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă
deschisă/închisă, linie curbă deschisă/închisă, cerc, poligon: triunghi, pătrat,
dreptunghi), corpuri geometrice (sferă, cub, cuboid, con, cilindru), elementele
acestora (vârf, latură; vârf, muchie, față), în modele date şi în mediul înconjurător;
• exprima și compara rezultatele unor măsurători, utilizând unităţi de măsură potrivite şi
transformări ale lor: pentru lungime (mm, cm, dm, m, km); pentru masă (g, kg, t);
pentru capacitate (l); pentru timp (secunda, minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, anul,
deceniul, secolul); monetare (ban, leu);
• rezolva probleme cu, cel mult, trei operaţii: cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu;
• formula probleme, cu sprijin în: enunţ incomplet; schemă; operaţii aritmetice;
exerciţiu; tematică;
• explora modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme; tabele;
• investiga situaţii-problemă din cotidian, care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice, a
metodelor de rezolvare învăţate,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• corectitudinea și coerența limbajului matematic;
• atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent;
• valorificarea gândirii critice pentru adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea
problemelor;
• curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte
domenii.
ȘTIINȚE

săptămână Nr. de ore pe an


1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău: Lyceum,


1. Identificarea și descrierea componentelor, fenomenelor, 2018
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
proceselor, relațiilor carateristice mediului înconjurător,
demonstrând REPARTIZAREA CONŢINUTURILOR PE UNITĂŢI DE TIMP
descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
corectitudine și coerență în utilizarea Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaconu, Ion
terminologiei specifice Botgros. Științe, manual pentru clasa a II-a. Chișinău: Prut,
2.Modulul
Explorarea-investigarea
I.Omul - parte a naturiimediului înconjurător, 2015. 6
Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaconu, Ion
manifestând curiozitate și interes în valorificarea
Modulul II.Pecepția mediului înconjurător Botgros. Științe, manual pentru clasa a III-a. Chișinău:
9 Prut,
metodelor și instrumentelor specifice de colectare și 2016.
Modulul III.Omul
organizare – ființă biologică
a rezultatelor Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela 6 Diaconu, Ion
3.Modulul
Explicarea informațiilor/ rezultatelor/ concluziilor Botgros. Științe, manual pentru clasa a IV-a. Chișinău: Prut,
IV. Pământul - parte a universului 2017. 9
obținute în demersuri de cunoaștere a mediului Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar.
Ore la discrețiamanifestând
înconjurător, cadrului didactic
atitudine critică și creativă 3
Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
4. Rezolvarea unor situații de problemă pe baza integrării Total: 33 de ore
achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte
domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață
Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. evaluări Observați
ore EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I. Omul - parte a naturii 6 1 1
Modulul II. Pecepția mediului înconjurător 9 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III. Omul - ființă biologică 6 1 1
Modulul IV. Pământul - parte a universului 12 1 1 1
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 4 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
Omul - parte a naturii
1.1.Recunoașterea componentelor 1. Diversitatea naturii
naturii 6 M. cl. IV,
1.2.Identificarea caracteristicilor 2. Corpul uman p. 86
corpurilor din natură 1 M. cl. IV, EI
1.3.Clasificarea corpurilor din 3. Etapele de viață ale p. 16
mediul înconjurător omului 1
1.4.Distingerea părților M. cl. IV,
componente ale corpului uman 4. Omul – explorator și 1 p. 41
1.5.Compararea corpurilor din inventator M. cl. IV,
natură 1 p. 97
1.6.Descrierea etapelor de viață 5. Tehnologiile modern M. cl. IV,
ale omului. 1 p. 97
1.7.Aprecierea influențelor 6. Lecție- sinteză Omul -
tehnologiilor moderne în viața parte a naturii 1 Probă de EFE
omului. evaluare

Perceperea mediului înconjurător


1. Sistemul nervos M. cl. IV,
2.1. Identificarea părților 2. Simțurile 1 p. 19
componente ale sistemului nervos 1 M. cl. IV, EI
și ale organelor de simț 3. Organul văzului 1 p. 22
2.2. Stabilirea rolului părților M. cl. IV,
componente ale organelor de simț 4. Organul auzului p. 22
2.3. Desfășurarea unui demers 1 M. cl. IV,
investigativ privind organele de 5. Organul mirosului p. 22
simț, după un plan propus 1 M. cl. IV,
2.4. Explicarea importanței 6. Organul gustului p. 22
simțurilor în percepția mediului 1 EFE
înconjurător 7. Organul pipăitului M. cl. IV,
2.5. Formularea regulilor de 8. Lecție de sinteză: 1 p. 22
igienă pentru menținerea sănătății Perceperea mediului 1 M. cl. IV,
organelor de simț și a sistemului înconjurător p. 22
nervos 9. Evaluare sumativă: 1 M. cl. IV,
Perceperea mediului 1 p. 22 ES
înconjurător Probă de
10.Activități diferențiate de evaluare
postevaluarePerceperea Fișe
mediului înconjurător diferențiate

Omul – ființă biologică


3.1.Identificarea părților 1. Scheletul și mușchii.
componente ale scheletului Ținuta corectă
omului 1 M. cl. IV,
3.2.Descrierea unor procese vitale p. 28
specifice omului 2. Circulația sângelui
3.3.Reprezentarea schematică a 1 M. cl. IV, EI
proceselor vitale ale omului 3. Respirația omului p. 31
3.4.Desfășurarea unui demers 1
investigativ privind procesele 4. Alimentația omului M. cl. IV,
vitale specifice omului, după un 1 p. 34
plan propus 5. Lecție de aplicare: Omul – M. cl. IV,
3.5.Argumentarea rolului ființă biologică 1 p. 37
scheletului și mușchilor în 6. Lecție de sinteză: Omul – 1
mișcarea corpului uman ființă biologică M. cl. IV,
3.6.Formularea regulilor de igienă p. 28-37
a corpului uman Activități differentiate Omul – 1 Probă de
ființă biologică evaluare EFE

Fișe
diferențiate
Pământul - parte a Universului
EI
4.1.Identificarea componentelor 1. Spațiul. Universul 1 M. cl. IV,
Sistemului Solar, ale globului p. 94
geografic 2. Sistemul Solar 1

3. Planeta Pământ. Globul 1 M. cl. IV,


4.2.Localizarea unor elemente din geografic p. 94
realitate pe globul geografic 4.3.
Determinarea locului unui corp în 4. Luna - satelit natural al 1 M. cl. IV,
spaţiu după anumite puncte de Pământului p. 98
referinţă 1
5. Mișcările Pământului. M. cl. IV, EFE
4.4.Desfășurarea unui 1 p. 98
demersinvestigativ referitor la fazele 6. Succesiunea zi noapte.
lunii 1 M. cl. IV,
7. Succesiunea anotimpurilor p. 98
4.5.Argumentarea efectelor mișcării
1 M. cl. IV,
Pământului
8. Protecția mediului p. 98
înconjurător: impactul 1 M. cl. IV,
4.6.Realizarea unor proiecte pentru activității omului p. 100
soluționarea unor probleme simple din 9. Proiect de grup: Terra în 1
mediul înconjurător local pericol!
1 M. cl. IV,
10.Lecție de sinteză: p. 102
Pământul – parte a M. cl. IV, ES
Universului 1 p. 94-102

11.Evaluare sumativă: Probă de


Pământul – parte a evaluare
Universului
12.Activități diferențiate de Fișe
postevaluarePământul – diferențiate
parte a Universului
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
ȘTIINȚE. Clasa a IV-a

P1.Descrierea mediului înconjurător


1. Recunosc planta/ animalul/ fenomenul/ anotimpul.
2. Respect algoritmul descrierii.
3. Comunic clar și succint informațiile.
4. Utilizez terminologia specifică.
P2. Clasificarea componentelor naturii
1. Respect criteriul de grupare/clasificare.
2. Grupez elementele propuse.
3. Denumesc grupul obținut.
P3. Compararea componentelor naturii
1. Determin asemănările.
2. Determin deosebirile.
3. Prezint clar și succint informațiile.
4. Utilizez terminologia specifică.
P4. Ordonarea unor etape
1. Numesc etapele.
2. Stabilesc succesiunea etapelor.
3. Prezint etapele ordonate.
4. Utilizez terminologia specifică.
P5. Utilizarea unor instrumente de investigare
1. Aleg instrumentul potrivit
2. Efectuez investigarea.
3. Notez rezultatele investigării.
5. Prezint clar și succint rezultatele.
4. Utilizez terminologia specifică.
P6. Completarea tabelelor/ fișelor/ schemelor
1. Stabilesc informaţia obţinută prin explorare/ investigare.
2. Scriu datele în tabel/fișă/schemă.
3. Prezint tabelul/fișa/schema completată.
4. Utilizez terminologia specifică.
P7. Relatarea rezultatelor investigațiilor
1. Comunic rezultatele investigației.
2. Respect succesiunea logică.
3. Formulez clar și succint concluzia.
4. Utilizez terminologia specifică.
P8. Localizarea pe glob
1. Identific semnul convențional respectiv.
2. Localizez pe glob.
3. Demonstrez corect pe glob.

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• identifica componentele Sistemului Solar;
• clasifica corpurile din mediul înconjurător (corpuri vii/nevii, materiale naturale/prelucrate);
• descrie părțile componente ale corpului uman, etapele de viață ale omului, unele procese vitale
specifice omului;
• desfășura un demers investigativ după un plan propus;
• aprecia influențele tehnologiilor moderne în viața omului;
• argumenta efectele mișcării Pământului;
• formula reguli de igienă pentru menținerea sănătății corpului uman;
• realiza proiecte pentru soluționarea unor probleme simple din mediul înconjurător local,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• corectitudine și coerență în utilizarea terminologiei specifice;
• curiozitate și interes în valorificarea metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a
rezultatelor;
• atitudine critică și creativă în demersuri de cunoaștere a mediului înconjurător;
• interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață.
ISTORIA
ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău: Lyceum,


1. Identificarea și utilizarea adecvată a limbajului istoric, 2018
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
manifestând interes și atitudine pozitivă pentru
descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
cunoașterea lumii și a sinelui prin istorie Pavel Cerbușca. Istoria românilor și universală. Manual pentru
clasa a IV-a. Chișinău: Știința, 2016.
2. Descrierea în timp și spațiu a evenimentelor și Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar.
personalităților istorice din mediul local, național și Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
universal, exprimând deschidere pentru explorarea
surselor istorice
3. Aprecierea contribuției predecesorilor în perpetuarea
istoriei, demonstrând respect față de tradițiile,
obiceiurile, valorile neamului și ale popoarelor lumii.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. evaluări Observați


ore EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I.Istoria ne învaţă 7 1 1
Modulul II. Evenimente şi personalităţi istorice 8 1 1 1

Total semestrul 1: 1,5 module 15 2 2 1


Semestrul 2
Modulul II. Evenimente şi personalităţi istorice 7 1 1

Modulul III Valori şi tradiţii în istorie 9+2 1 1 1


Total semestrul 2: 1,5 module 18 2 2 1
Total an: 3 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Istoria ne învaţă 7

1. Istoria – învățătoarea vieții. Ce 1 M.pag.8-9 EI


1.1.Receptarea termenilor este istoria.
istorici în diverse contexte 2. Izvoarele istorice. Izvoare
de comunicare. scrise și nescrise 1 M.pag.10-11
3. Timpul şi spaţiul în istorie.
Linia timpului. Harta istorică.
1.2.Identificarea de surse 4. Locul familiei în istorie. 1 M.pag.12-13
istorice în diverse situații de Trecutul familiei. Sărbători în
învățare. familie.
5. Viaţa copiilor în decursul 1 M.pag.14-15
istoriei. Jocurile copiilor.
1
6. Localitatea mea. Baștina.
Comunități ale popoarelor
1.3. Localizarea în spațiu și conlocuitoare.
1 M.pag.16-17
timp a faptelor, 7. Lecţie - sinteză Istoria ne
evenimentelor referitoare la învaţă
istoria familiei, a localității 1 M.pag.18-18 EFE
natale
Evenimente şi personalităţi
istorice
2.1.Recunoașterea unor 15
termeni istorici în diverse 1. Burebista – regele unificator al
contexte de comunicare. geto-dacilor. Modul de viață al
geto-dacilor. Sarmizegetusa - 1 M.pag.22 EI
capitala Daciei.
2. De la romani la români. Decebal
2.2.Explorarea surselor
și confruntările dacoromane.
istorice pentru selectarea
3. Romanizarea dacilor. Columna
unor informații/ date / idei 1 M.pag.24
lui Traian – mărturie a trecutului
relevante. istoric. Formarea poporului
2.3.Descrierea unor român și a limbii române.
1
evenimente istorice în 4. Întemeierea Țării Moldovei.
contextul localizării în Legenda despre întemeierea
Țării Moldovei. Rolul lui
spațiu și timp.
Bogdan I în istorie.
5. Consolidarea Țărilor Române. 1 M.pag.26
Extinderia puterilor medievale.
2.4.Caracterizarea unor 6. Alexandru cel Bun - strateg şi
personalități istorice în baza diplomat.
unui plan de idei dat. 7. Evaluare sumativăEvenimente şi
1 EFE
personalităţi istorice
1 M.pag. 28

1
ES

1. Domnia lui Ștefan cel Mare. M.pag. 30


Politica internă și externă a
2.1.Recunoașterea unor 1
lui Ștefan cel Mare.
termeni istorici în diverse 2. Mihai Viteazul și unirea EI
contexte de comunicare. tuturor românilor într-un
1 M.pag. 32
singur stat.
3. Alexandru Ioan Cuza. Unirea 1 M.pag. 42
2.2.Explorarea surselor Principatelor Române din
istorice pentru selectarea 1859. Reformele lui Cuza.
unor informații/ date / idei 4. Anul 1918 în istorie. 1
relevante. Semnificația Marii Uniri.
M.pag. 44
5. Republica Moldova. Stat
independent şi democratic.
2.3.Descrierea unor Constituția – legea supremă a
1
statului.
evenimente istorice în
6. Europa – comunitate a M.pag. 46
contextul localizării în popoarelor libere şi
spațiu și timp. democratice. Simbolurile
Uniunii Europene. 1 M.pag.48
7. Republica Moldova și
2.4.Caracterizarea unor comunitatea europeană.
personalități istorice în baza 8. Lecţie - sinteză Evenimente 1 M.pag.50 EFE
unui plan de idei dat. şi personalităţi istorice
1
EI
3.1.Descrierea domeniilor Valori şi tradiţii în istorie M.pag.36
de activitate umană în 1. Personalități și opere reprezentative
evoluție istorică, utilizând din spațiul național. Dimitrie
Cantemir. Descrierea Moldovei 1
termenii de specialitate în M.pag.40
2. Oamenii de știință Operele de artă:
contextul localizării în muzicale, literare, picturale etc.
spațiu și timp. 1
3. Bisericile şi mănăstirile -
patrimoniul cultural al neamului și 1
al omenirii. M.pag. 54
4. Centre de cultură şi de educație. 1
Ctitorii lăcașelor sfinte.
3.2.Argumentarea necesității 5. Cetăţile – fortificații și centre de
păstrarii patrimoniului comerț. Cetățile antice și 1
M.pag.56
cultural. medievale din spațiul național și
universal.
6. Tradiţii strămoşeşti. Tradiții ale 1
M.pag.58
3.3.Adoptarea neamului. Tradiții ale altor
comportamentelor popoare.
7. Sărbători locale și naționale. 1
respectuoase față de M.pag.60 EFE
Sărbători religioase.
contribuția predecesorilor în 8. Locuinţa, alimentaţia şi
perpetuarea valorilor vestimentaţia oamenilor pe 1
culturale. parcursul istoriei.
9. Evaluare sumativăValori şi tradiţii 1
M.pag.62
în istorie
10. Activități diferențiate de
postevaluare Valori şi tradiţii în 1
M.pag.68 ES
istorie
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
Clasa a IV-a
P1. Comunicarea informației istorice
1. Expun succint informația cu caracter istoric. P7. Harta istorică mută
2. Respect succesiunea ideilor expuse. 1. Localizez pe harta mută spațiului istoric
3. Ordonez cronologic şi logic informaţia solicitat.
selectată. 2. Hașurez cu diferite culori teritorii/ spații
4. Utilizez adecvat termenii istorici în formularea indicate în legendă.
enunţurilor. 3. Plasez evenimente în spaţiul istoric.
P2. Sursele istorice 4. Completez legenda hărţii cu simboluri și
1. Respect algoritmul (timpul, autorul și subiectul informații la simboluri.
expus) pentru descrierea sursei istorice. P8. Interviul/Dialogul istoric
2. Identific asemănările şi deosebirile cu alte 1. Respect subiectul propus.
surse. 2. Formulez corect întrebările/răspunsurile.
3. Expun coerent și clar informația. 3. Respect numărul propus de întrebări/
4. Utilizez limbajul istoric. răspunsuri.
P3. Arborele genealogic 4. Urmăresc răspunsurile pentru fiecare întrebare.
1. Stabilesc modalitatea de elaborare a arborelui. 5. Respect cerințele în prezentarea interviului/
2. Colectez informații despre membrii familiei. dialogului.
3. Reprezint cronologic informațiile pentru P9. Ghid turistic pentru vizitatori
fiecare membru al familiei. 1. Schițez/realizez harta traseului.
4. Asigur un aspect estetic al lucrării. 2. Indic locurile de vizitat pe traseu.
5. Prezint produsul. 3. Descriu succint aceste locuri.
P4. Simbol al localității/ blazon al familiei P10. Album de familie
1. Utilizez elemente semnificative pentru 1. Adun informații și fotografii cu membrii
localitate/ familie familiei.
2. Abordez creativ simbolurile. 2. Selectez datele cele mai importante.
3. Asigur un aspect estetic al lucrării. 3. Ordonez informația cronologic.
P5. Personalitatea istorică caracterizată 4. Realizez un album în care fiecărui membru îi
1. Utilizez algoritmul propus pentru caracterizare. dedic /aloc cel puțin o pagină
2. Caracterizez personalitatea evidențiind 5. Redau pe scurt istoria familiei sub forma unui
elementele specifice. arbore genealogic.
3. Identific caracteristicile comune cu alte
personalități istorice.
4. Argumentez atitudinea/opinia proprie faţă de
faptele personalității istorice.
5. Expun coerent și clar gândurile.
6. Utilizez limbajul istoric.
P6. Axa cronologică (linia timpului)
1. Realizez axa cronologică.
2. Repartizez pe axa cronologică segmente de
timp (ani, decenii, secole).
3. Plasez pe axa cronologică evenimente istorice.
4. Urmăresc corectitudinea plasării
evenimentelor istorice pe axa cronologică.
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

F1. Identifica și utilizarea adecvată a limbajului istoric;


F2. Descriere în timp și spațiu a evenimentelor și personalităților istorice din mediul local,
național și universal;
F3. Aprecia contribuției predecesorilor în perpetuarea istoriei,

manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:


F4. manifestând interes și atitudine pozitivă pentru cunoașterea lumii și a sinelui prin istorie.
F5. exprimând deschidere pentru explorarea surselor istorice.
F6. demonstrând respect față de tradițiile, obiceiurile, valorile neamului și ale popoarelor lumii.
Educația
tehnologică

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:


1. Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor Lyceum, 2018
specifice în diverse activități tehnologice, Metodologia privind implementarea evaluării criteriale
manifestând curiozitate și interes pentru prin descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
inovații.
primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC,
2. Confecționarea unor obiecte simple utilitare și IȘE, 2018.
decorative, dând dovadă de motivație pentru
creativitate și gust estetic.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în
situații de învăţare, dând dovadă de
corectitudine, adecvare și respect pentru etica
mediilor virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale
în contexte educaţionale și cotidiene,
demonstrând grijă pentru mediul natural și cei
din jur.
III.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. evaluări Observați


ore EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I. Reciclare creativă 15 1 2 1
Total semestrul 1: 1 modul 15 1 2 1
Semestrul 2
Modulul II. Meşteşuguri populare (arta acului) 15 1 2
Ore la discreția învățătorului 3
Total semestrul 1: 1 module 18 2 2 1
Total an: 2 module 33 2 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Reciclare creativă 15
5.1.Identificarea materialelor Varietatea materialelor EI
1
reciclabile de provenienţă reciclabile
artificială
Materiale reciclabile artificiale. 1
Valorificarea proprietăţilor
estetice ale materialelor 1
reciclabile artificiale.
5.2.Realizarea formelor
volumetrice din materiale Lucrări decorative volumetrice. 1
reciclabile
Ustensile şi materiale auxiliare
utilizate în lucrul cu materialele 1
artificiale de reciclare.
Selectarea și păstrarea 1
materialelor reciclabile.
Ex.practice
Tangenţele reciclării creative cu
educaţia ecologică. 1
5.3.Prezentarea demersului Confecţionarea lucrărilor EFE
tehnologic parcurs în realizarea volumetrice din material artificial 2
unei lucrări din materiale reciclabil Subiect:Jucării pentru
reciclabile copii
Tehnologia decupării
elementelor.
1
Asamblarea detaliilor.
Modalităţi de finisare, decorare a 1
obiectelor.
5.4. Propunerea unor acțiuni de 1
Confecţionarea lucrărilor din EFE
valorificare creativă a
materiale reciclabile. Subiect 2
materialelor reciclabile în
Vazon pentru plante
școală/ comunitate
ES
Evaluare sumativă Reciclare
creativă
1

  Arta acului –cusutul şi
brodatul tradiţional
Meşteşugul brodatul tradiţional EI
(Arta acului).
Varietatea obiectelor de port
popular, de uz casnic şi ritual: 1
7.1.Recunoaşterea specificului aspectul tradiţional, funcţiile,
meşteşugului - brodatul dimensiunile, forma. 1
tradiţional
Materiale şi ustensile utilizate în
broderie.
Proprietăţile materialelor. 1
7.2.Identificarea elementelor Funcţiile ustensilelor. Cerinţe
decorative tradiţionale utilizate calitative în funcţie de necesitatea 1
în decorarea articolelor populare lor.
1
Reguli de igienă şi protecţie a
muncii la păstrarea şi utilizarea
ustensilelor.
1
Elemente decorative în arta
7.3.Selectarea şi păstrarea, acului
utilizarea în condiţii adecvate a EFE
materialelor şi ustensilelor Culori tradiţionale privind 1
necesare aspectul obiectelor populare.
1

Tehnici de cusut şi brodat:


punctul înaintea acului; Ex.
7.4.Executarea punctelor de practice
cusut: însăilătura, înaintea Tehnici de cusut şi brodat: 1
acului, tighel, cruciuliţe; punctul tighel; Ex. practice
Tehnici de cusut şi brodat:
punctul cruciuliţă. Ex. practice. 1

Realizarea unui mileu în


1
miniatură. Elaborarea (selectarea)
7.5. Evaluarea calităţii lucrului unei sheme simple.
îndeplinit: în aspect tehnologic, EFE
Realizarea unui mileu în 1
în aspect estetic
miniatură. Activitae practică.
Prezentarea lucrării. Evaluarea şi
autoevaluarea lucrului îndeplinit 1
în aspect tehnologic şi în aspect
estetic. ES
Evaluare sumativă Arta acului 1

Proiect de grup. Organizarea


expoziției Arta acului-tradiție 1
populară
1
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, Clasa a IV-a

P1. Formă volumetrică modelată cu carcasă


1. Respect subiectul propus.
2. Utilizez carcasa în crearea formelor volumetrice.
3. Aplic procedee de modelare a formelor volumetrice.
4. Creez forme în volum şi în relief.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Execut lucrarea cu acurateţe.
7. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P2. Obiect modelat tradiţional
1. Recunosc trăsăturile caracteristice obiectelor de ceramică tradiţională.
2. Aplic metode tradiţionale de modelare a formelor volumetrice decorative în relief şi volum.
3. Modelez veselă prin metoda tradiţională.
4. Execut decorarea suprafeţei prin pictare, incezire.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P3. Colaj
1. Respect tema şi subiectul propus.
2. Utilizez argumentat materiale, ustensile, tehnici specifice tehnicii colaj.
3. Lucrez conform etapelor de realizare a colajului.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă și securitate a muncii.
P4. Obiect decorativ
1. Respect tema şi subiectul propus.
2. Explorez/ explic asocieri de materiale, ustensile şi tehnici.
3. Realizez forme plane şi volumetrice din hârtie/carton/materiale de reciclaj/ materiale naturale
etc.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P5. Navigare pe pagini web
1. Identific adrese web.
2. Utilizez controlul programului de navigare şi deplasare între paginile web.
3. Utilizez elemente de limbaj informatic corespunzător navigării web.
4. Folosesc resurse web la diferite discipline școlare.
5. Argumentez permisiunile şi restricţiile utilizării resurselor web.
P6. Elaborarea unui meniu
1. Îmi expun opinia despre varietatea produselor alimentare utilizate în hrana omului.
2. Identific mâncăruri necesare pentru alimentaţie sănătoasă şi cele care pot dăuna sănătăţii.
3. Respect cele trei mese principale ale zilei.
4. Elaborez un meniu sănătos.
P7. Lucrare practică de preparare a unor bucate simple (tartine, salate)
1. Respect regulile de igienă şi protecţie a muncii.
2. Utilizez adecvat vesela, tacâmurile şi ustensilele de bucătărie.
3. Execut operaţii de preparare/ decorare a unor bucate simple (tartine, salate).
4. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P8. Lucrări decorative volumetrice utilitare din materiale reciclabile
1. Selectez materiale ce pot fi reciclate creativ.
2. Grupez materialele reciclabile după provinienţă.
3. Combin adecvat materialele valorificând expresivitatea acestora;
4. Realizez lucrări decorative volumetrice ce au aspect utilitar.
5. Respect tehica securităţii şi igiena personală.
6. Descriu etapele tehnologice realizate.
7. Apreciez valoarea reciclării materialelor.
P9. Descriere (mesaj oral): creşterea şi îngrijirea plantelor
1. Cunosc varietatea plantelor cultivate de om.
2. Recunosc condiţiile de creştere a culturilor legumicole şi plantelor decorative.
3. Descriu lucrările realizate pe sol.
4. Numesc factorii ce favorizează o roadă bogată.
P10. Lucrare practică (sădire/ creştere a plantelor)
1. Semăn/ plantez o plantă.
2. Realizez activităţi de îngrijire a plantelor sădite.
3. Respect normele de igienă şi securitate a muncii.
P11. Asamblarea şi dezasamblarea modelelor de roboţi
1. Identific tipurile de roboţi.
2. Înţeleg legităţile roboticii.
3. Recunosc unităţile funcţionale ale robotului.
4. Asamblez şi dezasamblează modele de roboţi.
5. Realizez controlul manual, automat şi manumatic al modelelor de roboţi asamblaţi.
P12. Implicarea în acțiuni comunitare
1. Identific în comunitate acțiuni/ probleme legate de reciclare în care aș putea să mă implic.
2. Caut, ghidat, modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu învățătorul/colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Mă implic în realizarea planului, respectând regulile.

La sfârșitul clasei a IV-


a, elevul poate:

La sfârșitul clasei I, elevul poate:


• recunoaște specificul formelor/obiectelor plane şi volumetrice realizate în materiale şi tehnici
diverse;
• efectua prelucrări digitale elementare;
• realiza lucrări şi decoraţiuni cu materiale, instrumente şi tehnici potrivite;
• aprecia în cuvinte proprii lucrări personale şi ale colegilor,
manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:

• curiozitate și interes pentru inovații;


• motivație pentru creativitate și gust estetic;
• corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale;
• grijă pentru mediul natural și cei din jur.
Educația plastică

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău: Lyceum,


1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în 2018
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
contexte variate, manifestând curiozitate și admirație
descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
pentru frumosul din viaţă şi artă. Ion Canțîru, Alexandru Vatavu, Olga Carauș. Educație plastică,
manual pentru clasele III-IV. Chișinău: Arc, 2016
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar.
interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
sinelui.
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte
educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând respect
față de valorile naționale și cele ale altor culturi.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. ore Nr. evaluări Observați
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul IFrumosul în jurul nostru 6 1 1
Modulul IIAlfabetul artei plastice 9+1(sem 2) 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III Cum realizăm o lucrare plastică 10 1 1
Modulul IVDe ce ne place arta plastică 5 1 1 1
Ore la discreția cadrului didactic 2
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 4 module 33 4 4 2
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE PLATICĂ, Clasa a IV-a

P1. Lucrare plastică utilizând creioane colorate/ cariocă/ vopsele de apă/ lut/ plastilină
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez corespunzător creioane/ cariocă etc. de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P2. Lucrare plastică utilizând pata /culoarea ca elemente de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Obţin prin amestecuri cromatice culori binare/ nuanţe/ tonuri.
3. Combin reuşit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P3. Lucrare plastică utilizând forma ca element de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Creez forme plane şi volumetrice.
3. Realizez o imagine plastică din forme reale/ abstracte.
4. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P4. Compoziție plastică
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elemente de limbaj plastic în redarea unui mesaj.
3. Organizez armonios spațiul plastic.
4. Evidenţiez centrul compoziţional.
5. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
6. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5. Compoziție decorativă
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elementele de limbaj plastic ca elemente decorative.
3. Decorez un obiect/ o formă.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P6. Colaj. Materiale tradiționale/ moderne
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Combin potrivit materiale propuse.
3. Amplasez armonios elementele colajului în spaţiul plastic.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P7. Expoziție de lucrări
1. Selectez lucrări plastice proprii/ ale colegilor.
2. Stabilesc locul desfăşurării expoziţiei.
3. Aranjez lucrările plastice sub îndrumarea învăţătorului.
4. Propun un generic al expoziţiei.
5. Prezint expoziţia.
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Evaluar
Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
(sub-competențe) e
ore
Frumosul în jurul nostru 6
Semnificația culorilor în artă și în EI
natură. 1 M.pag
1.1 Identificarea Reprezentarea florei. Tehnici M.pag
semnificației culorilor în picturale Subiectul: Vaza cu flori 1
opera de artă. Reprezentarea faunei. Tehnici M.pag.57
1.2 Reprezentarea florei și sculpturale 1
faunei în compoziții Subiectul: Figuri modelate EFE
plastice. Tehnici grafice Subiectul: Farfuria 1
cu fructe
Tehnici: foto-colaj, aplicație Subiect: 1
Culorile lui răpciune M.pag.58
Texnici mixte. Subiect la alegere. 1 EI
2.1. Explorarea materialelor Alfabetul artei plastice
și tehnicilor specifice pentru 10
obținerea formelor plane/ Punctul în grafică şi picture
volumetrice. Subiectul: Furtuna 1
Linia în grafică şi pictură. Subiectul: 1 M.pag.60
În curtea şcolii.
Punctul şi linia în arta M.pag.62
decorativăSubiectul: Covoraşul 1
vessel
Forma -element al limbajului plastic 1
Subiectul: Castelul din basme M.pag.63 EFE
Procedee de obţinere a formelor 1
plane (spontane) Subiectul la alegere M.pag.65
2.2. Crearea compozițiilor Forme volumetrică.Origami. 1
cromatice prin aplicarea Tonul culorilor (închis, deschis) ES
tonului și a nuanțelor. Subiectul: Bucurie
Nuanţele. Amestec cromatic
Subiectul: NoriiDominanta 1
cromatică.
Evaluare sumativă Alfabetul artei
plastice 1
M.pag.67
Rolul culorii în redarea dispoziţiilor, EI
stărilor, atitudinilor. 1 M.pag.66

Iniţiere în compoziţie
M.pag.66
3.1. Identificarea motivelor Compoziție figurativă. Principii de
naturale în compoziții construire a compoziţiilor. Exerciții
decorative. pract.
3.2.Realizarea compozițiilor Subiectul compoziției (mitologic, 10 M.pag.68
figurative cu un subiect dat. cotidian) în grafică, pictură și
3.3.Crearea compozițiilor sculptură. Subiect: Eroul preferat M.pag.69
decorative utilizând motive Redarea planurilor (aproape, departe) 1
stilizate. prin linie culoare, mărime și ton. M.pag.69
Exerciții pract.
Compoziția decorativă. Principii de 1 M.pag.71 EFE
construire a compoziţiilor. Exerciții
practice. M.pag.72
Motive naturale și decorative (florile, 1
pomul vieții, păsările, omul, soarele
și luna etc.).
Modificarea (stilizarea) formelor. 1
Subiect: Frunza M.pag.73
Tratarea individual-creativă a 1 EFE
subiectului compoziţiei. Subiect la
alegere. 1 M.pag.76
4.1. Explicarea în limbaj Tehnici: pictură în pete Subiect:
specific disciplinei a Liliacul M.pag.77
caracteristicilor specifice Tehnici: modelare. Materiale și 1 ES
creațiilor de artă populară. ustensile. Subiect la alegere. M.pag.78
4.2.Aprecierea valorică a De ce ne place arta plastică 1
creațiilor de artă populară. Arta populară Subiectul:Motive
ornamentale pe un covor național 1
Arta populară – portul național
Arta pulară-ceramica 1
Meşter popular Subiectul:Urcior cu
ornamente florale. 1
Evaluare sumativă De ce ne place 1
arta plastică. Inițiere în compoziție. 1
Atelierul de creaţie.Activitate
practică, subiect la alegere. 1
1
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• descrie în cuvinte proprii expresivitatea elementelor de limbaj plastic valorificate într-
o imagine plastică;
• realiza compoziții figurative, decorative cu un subiect dat, în baza expresivității
elementelor de limbaj plastic;
• aprecia în limbaj specific disciplinei creaţii de artă populară,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• curiozitate și admirație pentru frumosul din viață și artă;
• interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui;
• respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi.
Dezvoltarea
Personală

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău: Lyceum,


IV. 1. Afirmarea identităţii personale prin 2018
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
valorificarea sinelui şi a resurselor sociale pentru
descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
relaţionarea armonioasă în familie și cu ceilalți. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar.
Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
V. 2. Demonstrarea unui comportament respectuos și
grijuliu,axat pe utilizarea raţională a resurselor.
VI. 3. Adoptarea modului de viata sănătos prin
implicare în activități de menținere a sănătății proprii.
VII. 4. Proiectarea carierei prin cunoașterea
potențialului individual, a profesiilor și aprecierii studiilor
ca modalitate de asigurare a perspectivei de realizare în
viață.
VIII. 5. Adaptatrea comportamentului la reguli si
contexte care asigura securitatea personală.
IX.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. evaluări Observați
ore EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I.ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT 6 1 1
Modulul II.ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII 6 1 1 1
Ore la discreţia cadrului didactic 3
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III. MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ 6 1 1
Modulul IV. PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA 6 1 1
SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
ModululV. SECURITATE PERSONALĂ 6 1 1 1
Total semestrul 2: 3module 18 2 2 1
Total an: 5 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.
de Data Resurse Observații
ore

Arta cunoaşterii de line şi a celuilalt 6+1

Resurse şi limite personale specifice vârstei: 1 EI


1.1.Analiza, conform unui prezentare, decizie, acţionare
algoritm, a modului în care
propriul comportament Comunicarea deschisă - o modalitate de
influenţează relaţiile cu stabilire şimenţinere a relaţiilor acasă şi la 1
ceilalţi. şcoală

1.2.Identificarea soluţiilor Reguli de comunicare în grup. Exprimarea


optime pentru depăşirea asertivă, formularea cererii, formularea 1
emoţiilor negative, utilizând refuzului, acceptarea opiniei, acceptarea
tehnici de exprimare asertiva refuzului.
1.3.Exersarea tehnicilor de
comunicare asertivă şi Priorităţi şi obiective cu referire la propria 1
deschisă, manifestând activitate.
acceptarea diferenţelor.
Alternative de soluţionare a problemelor, a
1
situaţiilor cu efecte emoţionale negative
(nemulţumire, frustrare)
1.4.Elaborarea soluţiilor de
prevenire şi depăşire a
Schimbare; necesitatea schimbării; resursele
temerilor faţă de 1
unui elev de clasa IV.
schimbări, privind studiile din
gimnaziu
Autoevaluare. Proiect Viitorii gimnazişti
1 EFE
Asigurarea calităţii vieţii
6+2
Dorinţe necesităţi şi posibilităţi
Interdependenţa lor, limite şi modalităţi de
satisfacere şi realizare. 1 EI
2.1.Identificarea resurselor de Onestitatea. Modalităţi de manifestare,
obţinere a beneficiilor, pentru munca cinstită, dauna copiatului. 1
satisfacerea echilibrată a
dorinţelor şi Mediul ecologic. Contribuţia fiecăruia la
necesităţilor, inclusiv prin protecţia mediului, acţiuni de implicare 1
valorificarea resursele de pentru un mediu curat.
cunoaştere şi învăţare
Resursele de învăţare. Gestionare corectă şi
raţională.Portretul consumatorului. 1
Selectarea şi utilizarea raţională a bunurilor,
serviciilor.

Bunele maniere. Respectarea şi impactul


Discuţii frontale: „De ce mergem la
şcoală?”,”Ce ne place/nu ne place cel mai 1
mult la şcoală?”
2.2. Clasificarea, după criterii
oferite, a resurselor deobţinere Bunele maniere. Întocmirea unor mesaje de
a beneficiilor, în recunoştinţă părinţilor; Fişe de lucru cu
scopul satisfacerii raţionale situaţii de comunicare/ascultare activă din 1
a dorinţelor şi necesităţilor viaţa cotidiană
EFE
Emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine
şiceilalţi, în baza acţiunilor întreprinse
Exerciţii-joc de diferenţiere a
comportamentelor: cooperare, competiţie, 1
2.3. Aprecierea importanţei compromis
resurselor de învăţare,
inclusiv din natură, pentru Evaluare sumativă (autoevaluarea
satisfacerea echilibrată a comportamentului) Elaborarea codului
dorinţelor şi necesităţilor. bunelor maniere 1

ES
Mod sănătos de viaţă

6
Un mod de viaţă sănătos. Noţiuni generale.
3.1.Explicarea normelor Promovarea unui mod de viaţă sănătos.
sanitaro-igienice de 1 EI
menţinere şi fortificare a Modificările corporale la pubertate.
sănătăţii folosind noţiuni Modificări fiziologice, stări emoţionale,
şi definiţii specifice. particularităţi de gen. 1

Efortul fizic şi mintal. Efort, tipuri de efort,


3.2.Aplicarea normelor modalităţi de diminuare a oboselii.
sanitaro-igienice, descriind 1
celor din jur Regimul alimentar sănătos. Componentele
experienţa menţinerii unui regim alimentar sănătos: frecvenţa
propriei sănătăţi. meselor, cantitatea consumului, timpul
meselor pe parcursul zilei 1
3.3. Manifestarea unor acţiuni Regimul alimentar sănătos. Obiceiuri
comportamentale bazate pe alimentare nocive. Impactul asupra sănăţăţii.
normele sanitaroigienice, 1
demonstrând implicare activă Autoevaluare Mod de viaţăsănătos
în menţinerea sănătăţii (prezetare)
proprii şi a celor din jur. 1
Proiectarea carierei profesionale şi EFE
dezvoltarea spiritului antreprenorial
6
Disciplinele de studiu preferate; abilităţi pe
care le dezvoltă, competenţe relevante
profesiei şi disciplinele de studiu. EI
1
Oameni şi profesii. Profesii
4.1.Caracterizarea necunoscute/neexplorate; cunoştinţe,
responsabilităţilor abilităţi, studii necesare. Domenii
specialiştilor de diferite profesii profesionale prioritare; valoarea lor pentru 1
pentru identificarea domeniului societate.
ocupaţional preferat şi potrivit
cu abilităţile proprii Munca şi aprecierea ei. Valoarea şi
importanţa muncii; munca şi prosperitatea;
4.2.Aprecierea beneficiilor aprecierea muncii; salariul; calitatea
muncii pentru dezvoltarea studiilor şi succesului professional 1
personală şi integrarea
socială

1
A fi sau a nu fi voluntar. Esenţa
4.3. Adoptarea deciziei privind voluntariatului; Expoziţii cu postere
viitorul traseu şcolar, din Importanţa activităţii de voluntariat EFE
perspectiva dezvoltării
potenţialului individual Traseul şcolar al elevului din clasa V-a. Noi 1
condiţii şi
discipline de studiu; activităţile din
gimnaziu şi dezvoltarea potenţialului
personal. EI
1
Autoevaluare. Prezentarea unor scurte
5.1. Descrierea recomandărilor proiecte despre decizia cu privire la EFE
privind securitatea dezvoltarea traseului şcolar în clasa V-a şi 6
personală în locuri publice, etapele necesare de parcurs.
stradă, condiţii casnice şi 1
Securitatea personală
mediul naturii, folosind cuvinte
proprii. ES
Securitatea elevului. Locuri, obiecte şi
aparate periculoase. 1
5.2. Aplicarea, în mod raţional,
a recomandărilor privind
Incendiul - acţiuni de prevenire. Cauze ale
securitatea personală în
incendiului, comportament iresponsabil, 1
activităţi şcolare, casnice,
modalităţi de prevenire.
de odihnă.
Comunicarea în locuri publice. Loc public,
5.3. Respectarea regulilor de
comportament corect, comunicarea cu
circulaţie rutieră în spaţii
diverse persoane, circumstanţe de
pietonale şi mijloace de
comunicare. 1
transport, în baza prevederilor
actelor normative.
Situaţii de risc în stradă.
5.4. Participare activă la Poliţia rutieră şi Serviciul de pompieri.
asigurarea securităţii Acţiuni în situaţii excepţionale.
personale şi a celor din jur, 1
demonstrând autonomie în Reguli de securitate pe timpul vacanţei.
comportare „Regulile SMART” şi siguranţa în mediul
on-line. Mediu on-line, posibilităţi şi riscuri
în utilizare, însemne ale situaţiilor de risc. 1

Evaluare sumativă. (Autoevaluare) Blazonul


securităţii personale.
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
p Produse Criterii de succes
recomandate
P1 Confecționare Respect normele de igienă și protecție a muncii.
de lucrări 2. Respect tema lucrării.
3. Respect etapele de lucru.
4. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru
5. Execut lucrarea cu acuratețe.
6. Finisez lucrarea.
P2 Elaborarea 1.Explic  situația/problemă.
unui cod de 2. Formulez reguli.
reguli și 3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
respectarea lor 4. Demonstrez  interes și disponibilitatea.
P3 Mesajul 1.  Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
argumentativ 2.  Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
3.  Expun coerent și clar fiecare gând.
4.Respect ordinea ideilor.
P4 Mini-proiectul 1.Contribui activ la discuțiile de grup.
de grup 2.Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
(contribuția 3.Ajut direct grupul cu idei bune.
mea) 4.Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5.Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6.Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi propun dezvoltare.
P5 Mini-proiectul 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica,  volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
de grup 2.Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
(cooperarea) 3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5.Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P6 Mini-proiectul 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
în grup 2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
(produsul) 3. Produsul de grup arată deosebit.
P7 Mini-proiectul 1.  Respect cerințele de prezentare.
în grup 2.  Prezint pe scurt mini-proiectul.
(prezentarea 3.  Argumentez clar și pe scurt.
produsului) 4.  Formulez concluzii.
5.  Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P8 Blazonul 1. Respect tematica
securităţii 2. Completez cadranele blazonului conform cerinţelor
personale (4- 3. Urmăresc aranjarea în pagină a desenului, textului etc.
6 semne, 4. Prezint coerent şi clar ideile ce vizează propria securitate.
obiecte,
inscripţii)
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârşitul clasei I, elevul poate:


• descrie: caracteristici personale, comportamente corecte/adecvate în raport cu
sine și cu ceilalți; activităi/meserii preferate; reguli de securitate în condiții
casnice și la școală;
• demonstra: respectarea igienei personale; înțelegerea necesităților și dorințelor;
respectarea regulilor de circulaie rutieră;
• manifesta: relații pozitive cu ceilalți; dorință de a frecventa școala; interes
pentru menținerea sănătăii; implicare în activităi cotidiene, asigurarea
securității personale,
implicând ca atitudini şi valori specifice predominante:
• încredere în forțele proprii și atitudine pozitivă;
• responsabilitatea față de reguli;
• aprecierea proprie și a celor din jur;
• mândria pentru statutul de elev;
• • deschiderea pentru comunicare.
EDUCAŢIA MUZICALĂ

săptămân
Nr. de ore pe an
ă
1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

X. 1. Receptarea muzicii în situații de învățare și Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:


Lyceum, 2018
cotidiene, manifestând interes pentru cunoașterea
Limba și literatura română. Ghid de implementare a
sinelui și a lumii prin arte. curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău:
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
MECC, 2018.
XI. 2. Exprimarea prin muzică a unor sentimente Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
Unitățile de învățare (module) Nr. Clasa 4. Nr.
descriptori. evaluări
Chișinău: MECC, IȘE, 2018.Observați
și idei, dând dovadă de atitudine creativă în ore criterială
Evaluarea EI prin EFE ESînvățământul primar.
descriptori în
valorificarea elementelor de limbaj muzical. Semestrul 1 Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
Modulul I.Muzica poporului meu - folclorul muzical Sergiu 8Croitoru,1 Ion Gagim.
1 Educație muzicală, manual
XII. 3. Transpunerea achizițiilor obținute la pentru clasa a IV-a. Chișinău: Știința, 2017.
Modulul II.Tezaurul folclorului muzical 7 1 1 1
disciplină în contexte educaționale
Total semestrul 1: și 2cultural-
module 15 2 2 1
artistice, demonstrând respect pentru valorile Semestrul 2
culturii
Modulul III.naționale și universale
Muzica academică 10 1 1
Modulul IV. Muzica în viaţa mea 5 1 1 1
Ore la discreția cadrului didactic 3
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 4 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unităţi de competenţe Detalieri de conţinut Nr.
de Data Resurse Evaluare Observații
ore

Muzica poporului meu 8

Expresivitatea evenimentelor sonore. 1 EI


Cînt vocal: „Patria” muz. D.Radu,
1.1.Interpretarea expresivă vers. V.Romanciuc
a unor
creații muzicale Limbajul muzical. Forma muzicală. 1
folclorice simple Audiţia: „Întrecere lăutărească” –
melodiepopulară

Caracteristicile folclorului muzical:


tradiția orală, caracterul colectiv, 1
caracterul anonim.Audiţie Balada
Mioriţa

Folclorul muzical compus de copii/ 1


pentru copii. Exerciţiu vocal: „Facem
hora mare”, „Luci soare luci” –
folcl.copiilor
1.2.Compararea creațiilor Cântecului popular 1
folclorice cu alte creații inspirat din viață. Cântece de jale, de
musicale după dragoste, recruțești, satirice,
limbaj, conținut, contemporane Cânt vocal: „Cucule
destinație pană galbenă”

Genurile reprezentative ale folclorului


muzical. Doina, 1
balada.Audiţia: Doina vocală: „Cântă
puiul cucului”, „Doina
instrumentală”, „Doina şi bătuta din
Giurgiuleşti”

Genurile reprezentative ale folclorului


muzical.Balada.Cânt vocal: Balada 1
„Codreanu” -cântec popular.

Muzica poporului meu. Interpretarea 1 EFE


melodiilor populare.
Tezaurul folclorului musical

Interpreţi de muzică populară. 1 EI


Lăutari, cântăreți Cântecele populare
„Hai, la horă”

Orchestre de muzică populară


Orchestra Naţională de muzică 1
populară „Lăutarii”, Orchestra de
muzică populară „Folclor”
Audiţie„Polca din bătrâni” în
2.1.Explicarea în cuvinte interpretarea orchestrei „Lăutarii”
proprii a caracterelor/
specificului artei Ansamblul de cântece şi 1
muzicale populare dansuri populare „Fluieraş”
Audiţie„Întrecere lăutărească” din
repertoriul orchestrei „Fluieraş”

Instrumente muzicale populare.


Elemente caracteristice: emisia 1
sunetului, coloritul timbral. Cântec
popular „Hai, la horă”

Dansul popular. Clasificarea dansului 1


popular: dansul popular cu și fără
subiect. Audiţie: „Căluşarii”,
„Zestra”, „Joc mare”
2.2.Descrierea trăirilor Cele mai răspândite dansuri
emoționale și a populare: hora, sârba, bătuta și 1 EFE
ideilor generate de hostropățul.
audierea unor creații
din tezaurul Repertoriul obiceiurilor populare.
folclorului muzical Capra, Urătura, Colindul „Steaua sus
răsare”; „La mulţi ani!” 1

Evaluare sumativă. Muzica folclorului


meu. Tezaurul folclorului musical. ES
1

Muzica academică
10
Muzica academică. Izvoarele
muzicii. Muzica scrisă de
compozitori. Creații compuse de A. EI
Flechtenmacher Cânt vocal: 1
„Mama lui Ştefan cel Mare”

C.Porumbescu – compozitor muzician


de exepţie, un mare patriot al 1
neamului. Cânt vocal: „Trei culori”
muz.şi vers.C.Porumbescu
G.Musicescu – un clasic a culturii
muzicale naţionale Cânt vocal: „Ca o
zi de primăvară” muz. G.Musicescu
3.1.Utilizarea vocabularului Audiţia: Concertul coral nr. 1 1
musical la (fragment de G.Musicescu)
caracterizarea muzicii
academică Evoluţia a muzicii profesioniste în
Moldova. E.Coca- compozitor
Audiţia: Cvartetul de coarde nr. 2 de 1
E.Coca

S.Neaga – personalitate artistică,


polivalentă în viaţa muzicală a 1
3.2.Demonstrarea culturii Moldovei. Audiţia: Concert pentru
de audiție a vioară şi orchestră de N.Neaga
muzicii academice
E.Doga. Muzica profesionistă pentru
copii în Republica Moldova. Cânt
vocal: „Scăpărici” din filmul „Maria- 1
Mirabe-la” muz. E.Doga
Vers. Gr.Vieru

E.Doga- compozitor contemporan.


Audiţia: Fragment din baletul
„Luceafărul” de E.Doga 1
3.3. Argumentarea opiniilor Interpreţii muzicii
proprii faţă de creații academice.Interpreți celebri Maria
muzicale academice și de Cebotari, Maria Bieșu, Ion Josan,
valoarea lor artistică Mihai Munteanu, Ion Paulencu, 1
Valentina Naforniță Cântec „Noi în
grai suntem popor”,muz.Gh. Mustea,
vers. Gr. Vieru;

Formații artistice Formaţia


NorocCapela CoralăCântec „La noi”,
muz. M. Dolgan, vers. Gr. Vieru 1

Portrete musicale: compozitori şi


interpreţi din Rep. Moldova.(proiect 1 EFE
de grup)

Muzica în viaţa mea 5

Tradiții și obiceiuri muzicale în


4.1.Generalizarea familie, școală, EI
experiențelor comunitate.Căntec „Dragă-mi este
muzicale proprii ţara mea”, muz. C. Rusnac, vers. Gr. 1
Vieru;
Muzica pentru copii. Muzică pentru
desene animate/spectacole/ teatru de
păpuși/ filme artistice. C.Rusnac, 1
„Copiii planetei pământ” în
interpretarea A. Lazariuc și corul
„Lia- Ciocârlia”

Muzica uşoară. Caracterul distractiv


al muzicii ușoare. „Ala-bala,
portocala”, muz. I.Aldea-Teodorovici, 1
vers.Gr.Vieru

Creații de muzică ușoară. compuse de


E. Doga.Audiţie, cântec „Codrii mei
bătrâni” 1

Creații de muzică ușoară. compuse


A.Chiriac, C. Rusnac, Gh. Mustea, L.
Știrbu, M. Dolgan, I.Aldea- 1 EFE
Teodorovici „Steaua limbii noastre”
în interpretareacorului „Moldova

Evaluare sumativă Muzica în viața


mea”
11 ES
Muzica în viața noastră(proiect
colectiv)Lecție-concert
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE MUZICALĂ, Clasa a IV-a

P1. Fredonatul temelor muzicale


1. Intonez melodia (muto).
2. Exprim prin fredonare caracterului general al temei muzicale/ melodiei.
3. Recunosc denumirea și autorul creației muzicale audiate.
P2. Interpretarea cântecului
1. Cunosc despre ce se cântă în piesa vocală/ vocal-corală.
2. Stabilesc/aleg elementele limbajului muzical care dau expresivitate cânteculuui.
3. Interpretez expresiv cântecul: a) intonez corect melodia; b) sincronzez interpretarea în ansamblu
(începutul, tempo, sfârșitul) ; b) rostesc clar cuvintele; c) improvizez/ execut mișcări de dans
potrivite ritmului melodiei; c) acompaniez melodia la instrumente muzicale pentru copii/ percuție
corporală etc.
4. Respect regulile cântului în timpul interpretării.
P3. Audiția creației muzicale
1. Respect regulile de audiere.
2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul.
3. Determin tipul melodiei (cantabil, dansant, de marș) și evenimentele sonore.
4. Determin expresivitatea/ descriptivitatea muzicii în fiecare eveniment sonor cu ajutorul elementelor
de limbaj muzical.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.
P4. Caracterizarea creației muzicale audiate
1. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
2. Determin cine interpretează muzica/ melodia.
3. Identific după auz forma muzicală în piese instrumentale.
4. Deosebesc creațiile muzicale folclorice de creațiile compuse de compozitor.
5. Numesc titlul/denumirea creaţiei/lucrării din lista celor studiate.
6. Numesc compozitorul, autorul versurilor.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie muzicală.
8. Utilizez în caracterizare terminologia muzicală studiată.
P5. Improvizație muzicală (ritmică/ melodică)
1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu etc.).
2. Creez un desen ritmic/ melodie potrivită imaginii/ textului propus.
3. Interpretez expresiv ritmul/ melodia.
P6. Acompaniament muzical
1. Audiez piesa muzicală.
2. Aleg instrumentul(ele) potrivit(e) pentru acompaniament.
3. Elaborez un desen ritmic potrivit.
4. Citesc/ exersez desenul ritmic.
5. Acompaniez melodia.
P7. Mișcări plastice/ de dans
1. Audiez atent muzica.
2. Marchez timpii accentuați în melodie.
3. Improvizez/ execut mișcări potrivite.
4. Sincronizez artistic mișcările plastice/ de dans la melodia piesei.
5. Transmit emoții prin această improvizare.
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• deosebi expresivitatea creațiilor folclorului muzical de cea a creaţiilor muzicii
academice audiate și interpretate;
• interpreta cântece folclorice și create de compozitori pentru copii, cu și fără
acompaniament;
• utiliza vocabularul muzical în caracterizarea creațiilor de muzică academică și
populară;
• improviza la instrumente muzicale pentru copii un acompaniament simplu pentru
piesele interpretate/audiate;
• exprima opinia proprie despre creaţiile folclorului muzical și muzica academică,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• sensibilitate și interes pentru cunoașterea sinelui și a lumii prin arte;
• atitudine creativă în valorificarea mijloacelor limbajului muzical;
• respect pentru valorile culturii naționale și universale.
Educația
fizică
săptămân
Nr. de ore pe an
ă
2 66
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:


• 1. Cunoașterea noțiunilor, cerințelor și Lyceum, 2018
legităților elementare referitoare la educația Metodologia privind implementarea evaluării
fizică și aplicarea acestora în practica criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC,
IȘE, 2018.
educațională:
Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi.
• competențe cognitive generale; Matematică, manual pentru clasa a 4-a. Editura
• competențe cognitive specifice. „Prut”, Chișinău, 2017
• 2. Dezvoltarea competențelor fizice de bază Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
prin intermediul exercițiilor fizice: primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău:
• competențe psihomotrice. MECC, IȘE, 2018.
• 3. Formarea calităților de personalitate,
comportamentului civilizat al deprinderilor
comunicative și de interacțiune socială:
• competențe de atitudini.
XIII.
Administrarea disciplinei
Evaluări
Sem. Nr. ore/ modul Obser
TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 30 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 36 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total an:
66 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9

Legendă: TMF- test morfologic;


TMT – test motric;
T - testare prin exerciții de control;
EP - evaluare punctuală.
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Indicatorii competenţelor specifice (CS) şi Conţinuturi Nr. Resurse Data Tipuri de
subcompetenţelor (SC) ore didactice evaluare,
CS SC observaţii
1.Cunoaștereanoțiunilor, cerințelor Exploatarea 1. Regulile de securitate la 1 Planșe
șilegitățilorelementarereferitoarelaeducațiafizic legităţilor de lecțiile de educație fizică. tematice
ă șiaplicareaacestora înpracticaeducațională: călire a Aranjarea elevilor. Învățarea
organismului; salutului. Jocuri dinamice cu
competenţe cognitive generale; alergări, sărituri, aruncări.
competenţe cognitive specifice. 2. Principiile călirii 1 Inventar
Respectarea organismului. Igiena sportiv
regulilor de personală. Aranjări. Ștafete
securitate în cadrul sportive.
lecțiilor de 3.Rolul exercițiilor fizice în 1 Mingi, Test de
educație fizică; fortificarea sănătății omului. bastoane cunoștințe
Gimnastica matinală.
Deducerea Aranjări. Jocuri dinamice.
importanţei exersării 4.Caietul de educație 1 Caietu elevului
fizice în scopul fizică.Tehnica executării
fortificării sănătăţii
exercițiilor de front și
omului;
formație.Ștafete sportive.
5.Teste de diagnosticare a 1 Mingi, TMF
Completarea
a nivelului de dezvoltare, bastoane
sistematică
pregătire fizică și funcțională.
caietului.
Evaluare inițială. Jocul:
Mingea prin tunel.
6. Sărituri în lungime. 1 Cronometru, TMT
Cunoașterea Ridicarea trunchilui din culcat mingea, saltea
terminologiei dorsal. Jocul dinamic.
TMT
sportive a 7.Cunoștințe elemntare 1 Corzi, mingi
exerciţiilor fizice privind dezvoltarea vitezei.
practicate; Alergare de suveică: 3 x 10m.
Ștafete sportive.
2.Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin 8. Repetarea exercițiilor de 1 Saltea, banca TMT
intermediul exerciţiilor fizice: front și formații. Flotări (f.), de gimnastică
competenţe psihomotorice. Perceperea tracțiuni (b.). Aplecarea
elementară a înainte.
esenţei calităţilor 9. Varietăți de mers aplicativ, 1 Mingi mici
motrice de bază. alergări, sărituri.. Jocul:
Exercițiul interzis.
10. Întoarceri pe loc. 1 Mingi mici
Demonstrarea Aruncarea și prinderea mingii.
calităţilor și Jocuri dinamice cu mingea.
capacităților 11.Escaladări. Sărituri în 1 Obstacole,
motrice de bază; adâncime. Aruncarea și conuri
prinderea mingii. Ștafete
sportive.
12.Mers, procedee de mers. 1 Cronometru EP,
3.Formarea calităţilor de personalitate, Cunoașterea Aruncarea și prinderea mingii. P7
comportamentului civilizat a deprinderilor şi de principalelor Jocuri dinamice.
interacţiune socială: mișcări de 13. Exerciții de front și 1 Cercuri,
competenţe de atitudini. conducere a mingii fomații. Ștafete sportive. bastoane
și acționarea 14. Alergare de 1 Cronometru.
regulamentar ; viteză.Regruparea dintr-o Inventar
coloană în coloană cite 2, 3 în sportiv
deplasare cu întoarcere. Jocuri
sportive.
Formarea 15.Alergare de 1 Mingi de
competenţelor de viteză.Minifotbal: pasa- fotbal
testare motrice şi preluare, de pe loc și
1.Cunoașterea noțiunilor, cerințelorși legităților la implicarea la deplasare. Jocuri cu mingea.
elementare referitoare la educația fizică și testarea colegilor; 16. Alergare de viteză: 1 Mingi
aplicarea acestora în practica educațională: înteceri pe grupe. Minifotbal:
pasa-preluare, de pe loc și
competenţe cognitive generale; Întreţinerea şi deplasare. Jocuri dinamice.
competenţe cognitive specifice. îmbunătăţirea 17. Alergare de rezistență. 1 Cronometru,
stării de sănătate Săritură în lungime cu elan. inventar
executând exerciţii Jocul: Nu-ți uda picioarele. sportiv
cu caracter 18. Sărituri în lungime cu 1 Inventar
aplicativ; elan. Miniforbal: aruncare la sportiv
poartă de pe loc și deplasare.
Ștafete sportive.
19. Exerciții acrobatice. 1 Saltele, mingi EF, P6
Influenţarea Miniforbal: conducerea de fotbal Minifotbal
evoluţiei corecte şi mingii. Jocuri dinamice.
armonioase a 20.Exerciții de dezvoltare 1 Inventar
organismului în fizică generală cu obiecte sportiv
dezvoltarea portative. Aruncarea și
calităţilor motrice prinderea obiectelor portative.
de bază; 21. Sărituri în lungime de pe 1 Mingi, cercuri
loc. Ștafete sportive.
22.Rostogolire înainte din 1 Saltele
Demonstrarea ghemuit în ghemuit. EDFG cu
capacităţilor de obiect portative. Jocuri
viteză şi rezistenţă dinamice.
aerobă 23.Rostogolire înainte în 1 Saltele,
2.Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin diverse poziții finale. inventor
intermediul exerciţiilor fizice: Ridicarea trunchiului din sportiv
competenţe psihomotorice. culcat dorsal. Jocuri dinamice
Cunoașterea 24. Exerciții acrobatice. 1 Inventar
posturii corecte a Ștafete sportive. sportiv
corpului în acţiuni 25. Mers, alergări (varietăți). 1 Capra de EP,
motrice în comun Săritură în sprijin ghemuit pe gimanstică, P2
şi principalelor capra de gimnastică și saltea
deficienţe fizice coborâre extensă.
ale ţinutei; 26. Exerciții din gimnastică de 1 Capra de
bază. Săritura în sprijin gimanstică,
ghemuit pe capră de saltele
Efectuarea gimnastică și coborâre
3.Formarea calităţilor de personalitate, mişcărilor cu extensă. Jocuri cunoscute.
comportamentului civilizat a deprinderilor şi de amplitudine mare, 27.Gimnastică ritmică. 1 Inventar
interacţiune socială: expresivitate şi Mișcări coordinative la 4 și 8 sportiv
competenţe de atitudini. ritm modern. timpi. Ștafete sportive.
28. Gimnastică ritmică. 1 Inventar
Mișcări coordinative la 4 și 8 sportiv
timpi. Ștafete sportive.
Acţionarea cu 29. Pas de horă, pas 1 Inventar
indici superiori de alternative. Ștafete sportive. sportiv
îndemânare în 30. Pas de horă, pas 1 Inventar EF, P6
cadrul acţiunilor alternative. Ștafete sportive. sportiv Hora
motrice specifice;
31. Rostogolire înainte. 1 Capra de
Săritură în sprijin ghemuit pe gimnastică,
Depunerea capră de gimnastică și saltele
eforturilor coborâre extensă.
uniforme şi 32. Podul din stând (cu Saltea
variabile cu durate asigurare). Gimnastică
prelungite ritmică. Jocuri dinamice.
progresiv; 33. Evaluare sumativă. Ex. 1 Inventar PPS, P5
de gimnastică. sportiv
34. Podul din stând (cu 1 Saltea
asigurare). Gimnastică
ritmică. Jocuri dinamice.
Dezvoltarea 35.Exerciții de dezvoltarea 1 Inventar
spiritului de echipă fizică generală cu obiecte. sportiv
şi a colaborării, în Jouri dinamice.
funcţie de un 36.Prezentarea importanței 1 Mingi, cercuri, Pagină de
sistem de reguli activității fizice. Varietăți de bănci de revistă
acceptate; mers aplicativ, alergări, gimnastică
sărituri. Ștafete sportive.
37. Cunoștințe elementare 1 Corzi, mingi
privind dezvoltarea forței,
Efectuarea îndemânării. Sărituri cu
mişcărilor cu coarda. Jocuri dinamice.
38. Repetarea exercițiilor de 1 Inventar EP, P1
amplitudine mare, front și formații învățate. sportiv
expresivitate şi Jocuri dinamice.
ritm modern. 39.Regruparea dintr-o coloană 1 Corzi
în coloană câte 2, 3 în
Manifestarea deplasare cu
spiritului de întoarcere.Complex de
ordine, disciplină exerciții. Ștafete sportive.
și onestitate în 40. Săritură în sprijin ghemuit 1 Capra de
comportament. pa capra de gimnastică și gimnastică,
coborâre extinsă – repetare. saltea
Realizarea Complex de exerciții. Jocri
activităților dinamice.
practice 41. Dezvoltarea vitzei de 1 Corzi
independente racție și execuție. Sărituri în
coardă pe două picioare, pe
loc.
Manifestarea 42. Minibaschet: deplasări 1 Mingi de Starturi
responsabilității și specifice, pasa cu o mână și cu baschet vesele
toleranței în două mâini de pe loc și din
procesul de deplasare. Jocuri dinamice.
educație fizică 43. Minibaschet: deplasări 1 Mingi de
specific, pasa cu o mână și cu baschet
Dezvoltarea două mâini de pe loc și din
spiritului de echipă deplasare. Jocuri dinamice.
şi a colaborării, în 44. Minibaschet: aruncarea la 1 Mingi de
funcţie de un coș de pe loc cu două mâini. baschet
sistem de reguli Jocul: Cloșca și uliul.
acceptate; 45.Minibaschet: aruncarea la 1 Inventar
coș de pe loc cu două mâini. sportiv
Formarea Ștafete sportive.
capacităților 46. Minibaschet: oprirea și 1 Mingi de
creative în baza pivotarea. Joc baschet
cunoștințelor și bilateral.Exerciții de
calităților motrice dezvoltare fizică general fără
personale. obiecte. Jocuri dinamice.
Demonstrarea 47. Minibaschet: oprirea și 1 Mini de EF, P6
calităţilor și pivotarea. Joc bilateral. baschet Minibaschet
capacităților Aruncarea mingii în țintă
motrice de bază; orizontală și vertical de la
distanța 8-10 m.
48. Exerciții de dezvoltare 1 Otgon
Realizarea
fizică general fără obiecte.
activităților
Cățărarea pe otgon. Ștafete
practice
sportive.
independente
49. Exerciții de front și 1 Inventar
Efectuarea
formații. Cățărare pe otgon. sportiv
mişcărilor cu
Ștafete sportive.
amplitudine mare,
50. Exerciții acrobatice. 1 Saltele,
expresivitate şi
Echilibru pe un picior. Ștafete cercuri, bănci
ritm modern.
sportive. de gimnastică
51. Exerciții acrobatice. 1 Inventar
Depunerea Echilibru pe un picior. sportiv
eforturilor Atârnări și sprijine mixte.
uniforme şi Ștafete sportive.
variabile cu durate 52. Exerciții de dezvoltare 1 Corzi, mingi, EP, P3
prelungite fizică general cu obiecte. cercuri
progresiv; Atârnări și sprijine mixte.
Acţionarea cu Jocuri dinamice.
indici superiori de 53. Flotări. Tracțiuni în brațe 1 Inventar
îndemânare în din culcat orizontal. Ștafete sportiv
cadrul acţiunilor sportive.
motrice specifice; 54. Atârnări și sprijine mixte 1 Saltele, perete
la peretele de gimnastică. de gimnastică
Exerciții acrobatice: sfoara.
Jocuri dinamice.
55. Alergarea de suveică: 3 x 1 Cronometru
10m. Jocuri dinamice.
56.Flotări din sprijin culcat 1 Banca de
(fete). Tracțiuni în brațe din gimnastică
culcat orizontal (băieți).
Ștafete sportive.
57. Alergare de viteză din 1 Inventar EP, P4
startul de jos. Ex. de atletism. sportiv
Ștafete sportive.
58. Alergare de rezistență. 1 Cronometru
Exerciții de front și formații.
Mers pe cerc mare și mic.
Jocuri dinamice.

59. Compoziții de dans: hora. 1 Casetofon


Ștafete sportive.
60. Dans moldovenesc: hora. 1 Casetofon Starturi
Ștafete sportive. vesele

61. Săritura în lungime cu 1 Inventar


elan. Jocuri dinamice. sportiv

62. Teste de diagnosticare a 1 Inventar


nivelului de dezvoltare, sportiv TMF
pregătire fizică și funcțională.
Ștafete sportive.
63. Evaluare sumativă. 3 Inventar TMT
sportiv
64. Exerciții cu caracter 1 Inventar
aplicativ. Aruncări și prinderi sportiv
a obiectelor portative. Jocuri
dinamice.
65. Lecție bilanț. Jocuri 1 Cercuri, mingi, Starturi
dinamice corzi vesele
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE FIZICĂ, Clasa a IV-a

EDUCAȚIE FIZICĂ
P1. Exerciții de front și formații
1. Cunosc diferite forme de aranjare, mișcări și deplasări de front și formații.
2. Execut exercițiile de front și formații în ritm susținut.
3. Mă încadrez în activitatea de grup.
4. Respect regulile de acțiune (interval, direcție etc.).
5. Manifest atenție și coordonare.
P2. Parcursuri aplicative
1. Îndeplinesc exercițiile succesiv, tehnic corect.
2. Demonstrez capacități de depășire a obstacolelor.
3. Execut eficient traseul.
4. Respect regulile de securitate.
5. Manifest insistență și interes .
P3. Exerciții de dezvoltare fizică armonioasă
1. Cunosc/ creez* exerciții pentru brațe, trunchi, picioare.
2. Reproduc corect și în ritm exercițiile.
3. Comentez mișcările.
3. Manifest interes şi disponibilitate.
P4. Elemente acrobatice
1. Cunosc/ descriu elementele, pozițiile inițiale și finale.
2. Respect tehnica îndeplinirii.
3. Păstrez echilibrul și coordonarea mișcărilor.
4. Ajut și asigur partenerul la îndeplinire.
5. Respect regulile de securitate.
6. Manifest curaj și insistență.
P5. Complex de gimnastică ritmică și dans
1. Respect pozițiile de bază.
2. Coordonez pașii cu mișcările de brațe.
3. Reproduc grațios complexul în ritm și tempou variat.
4. Respect regulile de securitate.
5. Manifest interes şi disponibilitate.

P6. Dans popular


1. Cunosc tipuri de dans.
2. Respect pozițiile de bază.
3. Coordonez mișcările de brațe cu pașii.
4. Reproduc armonios mișcările după ritm.
5. Respect regulile de securitate.
6. Manifest interes şi disponibilitate.
P7. Alergare de viteză
1. Respect poziția startului de sus.
2. Îndeplinesc comenzile.
3. Alerg cu viteză maxim posibilă pe culuar.
4. Ajung la finiș.
P8. Alergare în tempo moderat
1. Respect tehnica securității la startul în grup.
2. Păstrez ritmul moderat de deplasare și de respirație.
3. Manifest rezistență și parcurg distanța în întregime.
P9. Săritura în lungime de pe loc
1. Respect poziția inițială.
2. Îndeplinesc tehnic corect.
3. Mențin echilibrul.
4. Respect regulile de securitate.
P10. Aruncarea mingii mici la țintă
1. Respect poziţia corectă a corpului.
2. Arunc corect mingea.
3. Nimeresc ținta.
4. Respect regulile de securitate.
P11. Elemente tehnico-tactice
1. Respect poziția fundamentală
2. Respect ordinea mișcărilor.
3. Îndeplinesc tehnic corect.
4. Manifest respect față de coleg/ adversar.
5. Mă încadrez în jocul de echipă.
6. Descriu și respect reguli de îndeplinire a tehnicii.
P12. Jocuri de mișcare/ ștafete
1. Cunosc/ descriu/ prezint regulile jocului/ ştafetei.
2. Mă implic în organizarea și arbitrarea jocului/ ştafetei.*
3. Mă încadrez în activitatea de joc conform regulilor.
4. Manifest respect pentru adversar.
P13. Echipamentul turistic
1. Recunosc inventarul turistic.
2. Utilizez corect inventarul turistic.
3. Respect regulile de comportament în excursie.

P14. Orientare după elementele naturii


1.Recunosc mijloace de orientare după elementele naturii.
2. Aplic mijloacele de orientare în condiții speciale și în natură.
3. Respect regulile de comportament în excursie.
P15. Calități și capacități motrice de bază
1. Explic importanța calităților motrice pentru dezvoltarea propriului organism.
2. Îndeplinesc testul motric.
3. Demonstrez calități motrice de bază apropiate standardelor de eficiență.
4. Respect regulile de securitate.

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


La sfârşitul clasei a IV-a, elevul poate:
• explica importanța regulilor pentru securitatea și protecția sănătății în timpul jocurilor sportive;
• explica importanța calităților motrice pentru dezvoltarea propriului organism;
• aplica: variante optime de depășire a obstacolelor în parcursuri aplicative; tehnica posesiei mingii în
jocurile sportive; elemente din gimnastică și dans;
• utiliza mijloace turistice în excursii, marșuri turistice;
• demonstra calități și capacități motrice de bază în conformitate cu standardele de eficiență a învățării
la nivelul primar de învăământ,
manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:
• interes pentru cunoașterea și dezvoltarea propriului organism, practicarea unui mod sănătos de viaţă;
• interes pentru sporirea potențialului motric;
• implicare şi dorință de a-și ajuta colegii.
Educația
moral-spirituală

săptămână Nr. de ore pe an


1 33
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viaţă,
demonstrând atitudine pozitivă și responsabilă faţă de sine și cei din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în
contextul normelor moral-spirituale, dând dovadă de atitudine critică și
comunicare asertivă.
3. Transpunerea achiziţiilor dobândite la disciplină în activităţi
educaţionale/comunitare/culturale, tinzând spre virtuţi moral-spirituale.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a IV-a,
2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 8. Ghid
metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2019.

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR


Unități de conținut (module) Clasa III
1. Eu la școală 6
2. Eu în familie 6
3. Eu în comunitate 7
4. Învăţ să fiu om 8
La discreția cadrului didactic 6

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr
EI EF E
.
semestru 15 1 2 1
semestru 18 1 2 1
Total 33 2 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unităţi de Detalieri de conţinut Nr.
competenţe de Data Evaluare Observații
ore
Unitatea de conținut
1. Eu la școală

1.1.Recunoașterea 1.Valorile moral – 1


valorilor moral- spirituale. Răbdarea,
spirituale în contexte cumpătarea, respectul și
școlare.
solidaritatea între colegi.
2. Școala mea – mediu 1
1.2. Adoptarea prietenos pentru toți copiii.
atitudinii 2.Respectul – temelia
responsabile față de bunei înțelegeri.
acțiunile proprii și 3.Înțelegerea – în relațiil 1 EI
ale colegilor în de prietenie cu colegii.
mediul școlar. 1
4.Acceptarea - o acţiune
de suflet.
5.Răbdarea -
Textul-suport 1
„Învăţătorul” răbdării EFE
6. Autoevaluare 1 P1
P2
Unitatea de conținut
2. Eu în familie

2.1. Recunoașterea 1. Răbdarea și cumpătarea 1


valorilor moral- într-o familie unită.
spirituale în 2. Respectul și
contexte familiale. 1
solidaritatea în familia
mea. EFE
Text-suport. P8,
3. Înțelepciunea-în realțiile 1 P10
armonioase din familie.
4. Pacea și fericirea în 1
familia mea.
2.2. Adoptarea
Text-suport.
atitudinii
respectuoase față 5. Familia-izvor de iubire 1
de părinți și cei și respect.
apropiați. 6. Armonia în familie – 1
valoarea fiecărui membru.
7. Evaluare sumativă. 1
8. Zi de activități ES
1 P5
transdisciplinrare.
P6
P7
Unitatea de conținut
3. Eu în comunitate

3.1. Analiza unor 1. Calitățile unui om 1


situații de viață în adevărat.
baza normelor din Text-suport.
sfera valorilor 1
2. Solidaritatea și
moral-spirituale.
coeziunea în comunitate.
3. Activități în beneficiul 1
comunității.
Atelier de creație.
3.2. Argumentrea 4. Dragostea pentru patrie- 1 EFE
atitudinii motivație pentru P6
responsabile față P7
paticipare.
de păstrarea și
promovarea 5. Valorile culturale ale 1
valorilor spirituale neamului-tezaur spiritual.
ale comunității. 6. Funcțiile bisericii: 1
culturală, de coeziune
socială, de caritate.
7. Autoevaluare. 1
Unitatea de conținut
4. Învăț să fiu om

4.1. Raportarea 1. Integritate și ajutorul 1


unor situații din reciproc.
viață la morala Text-suport.
textelor biblice. 1
2. Acțiunile și virtuțile
morale. EFE
3. Religia creștin- 1 P 1,
ortodaxă: religia oficială a P 3.
republicii Moldova.
4. Valori centrale ale 1
religiei creștine.
4.2. Formularea 1
5. Biblia: model de
judecăților de
valoare referitoare înțelepciune.
la acțiuni și virtuți 6. Valorile morale ele 1
morale. religiilor lumii.
7. Sunt responsabil pentru 1
faptele mele.
8. Activități diferențiate de 1
ES
de consolidare și
P10,
4.3. Adoptarea dezvoltare. P2,
atitudinii 9. Evaluare sumativă 1 P4
responsabile față anuală.
de sine ca o
persoană unică și 10. Activități de
valoroasă. postevaluare. 1
11. Zi de activități
transdisciplinare. Educație
1
patriotică.
12. Îmi iubesc orașul, școala–
asta-i ţara mea natală. 1

PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES


EDUCAȚIE MORAL-SPIRITUALĂ. Clasa a IV-a

P1. Portretul moral al personajului


1. Identific valorile morale ale personajului.
2. Descriu faptele personajului.
3. Argumentez atitudinea față de aceste fapte.
P2. ABC-ul incluziunii
1. Accept colegii așa cum sunt.
2. Listez valorile morale de care mă ghidez în relațiile cu toți colegii.
3. Aranjez în ordine alfabetică aceste valori.
P3. Alfabetul valorilor
1. Respect drepturile tuturor.
2. Listez valorile morale de care mă ghidez în relațiile cu ceilalți oameni.
3. Aranjez în ordine alfabetică aceste valori.
P4. Agenda faptelor bune (proces)
1. Recunosc faptele bune, prezentând exemple.
2. Îmi analizez comportamentul prin raportare la normele valorice.
3. Sunt sensibil(ă) la problemele celorlalți și ale comunității.
4. Particip în acțiuni de binefacere/caritate.
5. Notez sistematic în agendă faptele bune săvârșite, argumentând valoarea lor.
6. Relatez despre o faptă bună pe care am făcut-o și de care sunt mândru.
P5. Agenda faptelor bune (produs)
1.Întocmesc agenda faptelor bune.
2.Completez agenda de fiecare dată când fac o faptă bună, lăudabilă.
3. Adaug în agendă fotografii, descrierea acestora, idei, recomandări, desene, mesaje.
4. Exprim puncte de vedere față de anumite situații prezentate în agendă.
5. Dovedesc creativitate în decorarea coperții și a paginilor din agendă.
P6 Mesajul oral.
1. Utilizez cuvinte noi.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Rostesc corect  fiecare enunț
P7. Târgul/Caravana de Crăciun/Expoziția pascală
1. Mă implic în planificare: scopul, activitățile, obiceiurile locale ce trebuie promovate.
2. Mă implic pentru buna desfășurare a activităților.
3. Argumentez impactul.
P8. Proiect de acțiuni
1. Identific situația/problemă.
2. Formulez acțiuni de soluționare a problemei.
3. Argumentez necesitatea realizării acțiunilor.
4. Realizez treptat acțiunile.
P9. Cupoanele voluntarului
1. Confecționez cupoanele.
2. Îmi propun sarcini de voluntariat și le scriu pe cupoane.
3. Mă implic în realizarea sarcinilor.
4. Argumentez impactul.
P10. Implicarea în acțiuni comunitare
1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
2. Caut ghidat modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu învățătorul/colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Mă implic în realizarea planului, respectând regulile.

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei IV, elevul poate:


• identifica valori moral-spirituale în contexte legate de școală, familie, comunitate;
• exprima în cuvinte proprii morala pildelor biblice;
• aprecia valoric comportamentele copiilor la școală, în familie, în comunitate,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și cei din jur;
• atitudine critică și comunicare asertivă;
• tendință spre virtuți moral-spirituale.
PRODUSE TRANSDISCIPLINARE
recomandate la diverse discipline și clase
PT1. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
1. Citesc cu atenție.
2. Mă întreb: este adevărat sau fals?
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
PT2. Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă)
1. Citesc cu atenție enunțul.
2. Determin după cerințe fiecare număr/ cuvânt ce lipsește.
3. Completez enunțul.
PT3. Mesaj argumentativ
1. Alcătuiesc un enunț/ câteva enunțuri care exprimă clar opinia mea.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez un vocabular adecvat subiectului de discuție.
PT4. Completarea tabelelor/ schemelor
1. Observ cu atenție tabelul/ schema.
2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie completată.
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.
PT5. Caietul meu
1. Păstrez aspectul îngrijit al caietului.
2. Completez caietul cu acuratețe.
3. Scriu lizibil.
4. Respect regilile de ortografie și punctuație.
5. Respect cerințele de aranjare în pagină.
PT6. Proiect. Produsul
1. Conţinutul produsului activității de proiect corespunde cerințelor.
2. Produsul este realizat corect.
2. Produsul este realizat cu acuratețe.
3. Produsul este clar.
4. În realizare au fost valorificate mijloace digitale/media.*
5. Produsul este realizat creativ.
PT7. Proiect. Prezentarea produsului
1. Respect cerințele de prezentare.
2. Prezint clar, pe scurt, argumentând în mod convingător.
3. Formulez concluzii.
4. Utilizez limbajul adecvat/ specific.
PT8. Proiect de grup. Contribuția mea
1. Contribui activ la discuțiile în grup.
2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor.
5. Concluzionez: cu ce am contribuit.
PT9. Colaborarea în grup
1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Propun și argumentez calm propriile idei.
PT10. Prezentare digitală
1. Selectez informația relevantă.
2. Aleg modalitatea de prezentare electronică.
3. Respect etapele de lucru pentru prezentarea electronică.
4. Respect cerințele de elaborare a prezentării în format electronic.
5. Prezint explicit și coerent.
PT11. Album (scrapbook)
1. Aleg imagini adecvate temei/ subiectului.
2. Însoțesc imaginile prin enunțuri scurte, clare, corecte.
3. Folosesc un vocabular adecvat/ specific pentru a exprima ideile.
4. Organizez creativ imaginile și textul.
5. Prezint cu entuziasm colegilor mesajul albumului meu.
6. Răspund la întrebările colegilor.
PT12. Puzzle (pe bază unui set de piese reprezentând: părți de text; secvențe ale unui enunț de problemă;
imagini; simboluri; date etc.)
1. Observ cu atenție piesele de puzzle.
2. Asamblez piesele conform cerinței date/ descoperite.
3. Prezint puzzle-ul obținut în limbaj adecvat, clar și coerent.
4. Dau dovadă de creativitate
5. Răspund la întrebările colegilor.
PT13. Lapbook (carnetul de bord)
1. Prezint mesajul corespunzător subiectului.
2. Ilustrez adecvat ideile/ locurile prezentate.
3. Prezint informațiile corect, clar, succint.
4. Realizez design-ul propus, introducând elemente creative proprii.
5. Răspund la întrebările colegilor.
PT14. Panou informativ
1. Înțeleg subiectul și prezint informații relevante.
2. Utilizez corect vocabularul cu referire la temă.
3. Ordonez informația prezentată logic și coret.
4. Combin creativ imaginile și textul.
5. Respect cerințele și timpul.
6. Colaborez eficient în grup.
PT15. Material publicitar: afiș; banner; pliant; fluturaș (flyer); prospect (leaflet); broșură (booklet)
1. Respect tema/ subiectul.
2. Realizez design-ul propus, introducând elemente creative proprii.
3. Prezint informații/ mesaje corecte, clare și atractive.
4. Prezint clar, fluent și cu entuziasm.
5. Folosesc un vocabular adecvat.
PT16. Careu de cuvinte/ numere
1. Identific poziția orizontală/ verticală în careu.
2. Recunosc cuvintele/ numerele după descrierile/ întrebările date.
3. Completez careul.
PT17. Organizator grafic: ciorchinele; pânză de păiangen; scheletul de pește; diagrama Venn; harta
conceptuală; graficul T etc.
1. Înțeleg și respect cerințele.
2. Prezint ideile adecvat cu ajutorul detaliilor și imaginilor/ desenelor proprii.
3. Ordonez categoriile logic.
4. Utilizez diverse culori și imagini sugestive (captivante).
5. Prezint ideile cu acuratețe (ordonat, corect, lizibil).
PT18. Postarea online (blog, forum etc.)
1. Înțeleg subiectul discutat.
2. Construiesc corect enunțurile.
3. Utilizez vocabularul adecvat.
4. Îmi exprim clar și coerent părerea.
5. Respect structura și numărul de cuvinte.
PT19. Portofoliu tematic
1. Respect cerințele unui portofoliu.
2. Distribui/ aranjez materialele conform structurii.
3. Elaborez materiale de calitate.
4. Realizez materialele creativ şi original.
PT20. Portofoliu de progres (la disciplină)
1. Urmărind calificativele/descriptorii pe parcurs, trag concluzia: am progresat, am regresat sau am
rămas la același nivel.
2. Urmărind lucrările, formulez câte 1-3 idei ca răspuns la fiecare întrebare:
a) Ce mi-a reușit cel mai bine pe parcurs?
b) Ce a fost cel mai dificil pe parcurs?
c) Ce trebuie să întreprind pentru ca să-mi sporesc performanțele pe viitor?

S-ar putea să vă placă și