Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE

CATEDRA MARKETING ȘI ACHIZIȚII

TEZĂ DE AN
La disciplina „BAZELE MARKETINGULUI”

ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING AL ÎTREPRINDERII


“S.A. ORANGE MOLDOVA”

A elaborat studenta grupei 3,


învățământ cu frecvență la zi
Draghici Viorica

Conducător Științific:
Gangan Svetlana
conf. univ., dr.

Chișinău-2019
CUPRINS

Introducere..............................................................................................3
Capitolul1. Prezentarea companiei „Orange Moldova”.....................5
1.1. Descrierea companiei pe plan internațional......................................5
1.2. Scurt istoric și prezentarea S.A. “Orange Moldova”........................6
Capitolul 2. Studiu de caz privind analiza mediului de marketing al
companiei “Orange Moldova”……………………………………….8
2.1. Analiza mediului intern de marketing. Mixul de marketing…........8
2.2. Analiza micromediului firmei........................................................19
2.3. Analiza macromediului firmei.......................................................24
Capitolul 3. Concluzii. Popuneri. Bibliografie.................................30

INTRODUCERE

2
Mediul de marketing se referă la factorii şi forţele care afectează
abilitatea unei firme de a stabili şi menţine relaţii de succes cu
clienţii. Există trei elemente-cheie pentru mediul de marketing, şi
anume: mediul intern, micromediul şi macromediului. Cunoaşterea
şi studierea macromediului de marketing al întreprinderii sunt foarte
importante, deoarece permite companiei să fie mereu la curent cu
toate schimbările factorilor externi şi să încerce să controleze aceşti
factori. Potrivit conceptului de marketing, întreprinderea trebuie să-
şi orienteze activitatea în dependenţă de necesităţile şi aşteptările
consumatorului, să producă şi să ofere pe piaţă doar ceea ce se cere
şi se poate vinde, astfel argumentându-se necesitatea adaptării la
condiţiile mediului exterior. Activitatea oricărei întreprinderi
trebuie realizată în conformitate cu schimbările, dinamismul,
formele şi direcţia evoluţiei mediului extern. Succesul întreprinderii
este condiţionat de ansamblul factorilor, uneori necontrolabili, care
influenţează relaţiile cu consumatorii şi care contribuie sau
împiedică dezvoltarea şi prosperitatea companiei. Totalitatea
acestor factori care influenţează asupra activităţii întreprinderii sunt
componente ale mediul de marketing. Mediul de marketing al
întreprinderii „reuneşte ansamblul de factori şi forţele externe ale
acesteia capabile să influenţeze menţinerea sau dezvoltarea
schimburilor pe pieţele pe care activează”. Definind conceptul de
mediu de marketing al întreprinderii trebuie evidenţiate caracterul
complex, dinamic şi multidimensional al acestuia. Mediul de
marketing necesită a fi abordat într-o viziune dinamică, capabilă să
identifice atât modificările convergente, cât şi divergente dintre
elementele sale, capabile să favorizeze sau să împiedice
desfăşurarea activităţii întreprinderii. Prin urmare, totalitatea

3
factorilor controlabili şi necontrolabili care influenţează asupra
desfăşurării activităţii întreprinderii reprezintă mediul de marketing,
un mediu în care se face posibilă iniţierea şi dezvoltarea afacerilor,
desfăşurarea acţiunilor de marketing pentru atingerea scopul primar,
şi anume: maximizarea profitului prin satisfacerea nevoilor
segmentelor-ţintă. Dacă pentru o întreprindere „mediul de
marketing reprezintă oportunităţi şi primejdii”, înseamnă că
rezultatele activităţii sale vor depinde, pe de o parte, de măsura
cunoaşterii structurii mediului, iar, pe de alta parte, de abilitatea
întreprinderii de a valorifica oportunităţile şi de a evita obstacolele
apărute. Mediul de marketing, reprezentat de forţele externe ale
întreprinderii, influenţează direct sau indirect obiectivele, planurile,
procedurile, activităţile şi rezultatele acestora, jucând un rol extrem
de important în activitatea întreprinderilor. De aceea, specialiştii
consideră că analiza mediului şi adoptarea unui „proces sistematic
de identificare a schimbărilor semnificative” este foarte important
pentru a prognoza impactul ce-l poate avea asupra organizaţiei.
Importanţa studierii mediului de marketing este argumentată de
aspecte, precum: mediul concurenţial în care activează
întreprinderea, ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiei,
perfecţionarea cadrului legislativ, utilizarea strategiilor inovatoare
de penetrare a noilor pieţe, diminuarea fidelităţii consumatorilor şi
diversificarea bunurilor şi serviciilor. De aceea, mediul de
marketing trebuie monitorizat şi analizat în permanenţă pentru a
previziona schimbările ce pot să apară, iar în dependenţă de acestea
să se elaboreze planuri şi programe concrete pentru modificarea
acţiunilor de marketing.

4
CAPITOLUL1. PREZENATAREA COMPANIEI « ORANGE
MOLDOVA »
1.1. Descrierea companiei pe plan internațional

În anul 2000 France Telecom a achiziționat Orange de la


Mannesmann și a reunit toate activitățile sale în domeniul
telecomunicațiilor mobile sub marca ”Orange”. Grupul Orange este
unul dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din lume,
fiind prezent în 19 țări,inclusiv Republica Moldova, și avînd peste
19.000.000 de clienți în întreaga lume. Compania este reprezentată
pe plan internaţional de logo-ul şi slogan-ul acesteia care sunt
principalii determinanţi prin care este recunoscută de majoritatea
populaţiei. Slogan-ul companiei Orange:

" Fiecare zi se schimbă cu Orange"

Slogan-ul Orange este inspirat din obiectivele sale - oferirea


serviciilor inovative, de calitate, tuturor locuitorilor ţării, pentru a
schimba viaţa spre bine în fiecare zi. Aşadar, cu Orange se schimbă:
Comunicarea – cu serviciile PrePay şi Abonament pentru peste
2.000.000 de locuitori ai ţării.

Accesul la Internet – deoarece Orange dispune de cea mai rapidă şi


extinsă reţea Internet 3G+ din ţară.

Afacerile – fiindcă Orange este un operator integrat care oferă


telefonie mobilă, fixă, Internet prin fibra optica şi asistenţa
individuală.

Speranţa – prin susţinerea copiilor din familiile social vulnerabile, a


elevilor din şcolile internat, a copiilor cu deficienţe, prin donaţii de
echipamente pentru instituţiile medicale, toate posibile cu Fundaţia
Orange.

5
Tehnologiile – prin oferirea serviciilor simple şi inovative tuturor
locuitorilor ţării.

Calitatea – prin certificarea în domeniul a 4 standarde internaţionale


ISO.

Emoţiile – prin HD Voice în premieră mondială.

Muzica – cu cele mai tari concerte din ţară.

Grija – asistenţa oferită clienţilor 24 din 24.

1.2. Scurt istoric şi prezentarea S.A. “Orange Moldova”

Orange Moldova este un operator de telefonie mobilă din Republica


Moldova ,care lucrează în standartele GSM , UMTS și 4G.
Compania a primit licența de la Ministerul Telecomunicațiilor în
februarie 1998 sub denumirea de Voxtel și s-a lansat comercial în
octombrie 1998. France Telecom este acționarul majoritar al
companiei Orange Moldova(prin intermediul diviziunii sale de
telecomunicații mobile,Orange S.A.), cu o cotă de 61% din
acțiuni,din care 4,33% aparțin operatorului român Orange
România,controlat la rîndul său de gigantul francez. Acţionarii
acestei companii au investit circa 32,5 mln dolari SUA în capitalul
social al întreprinderii . S.A. „Orange Moldova „ este cea mai mare
întreprindere cu capital străin din Moldova. Prin capitalul social
împrumutat şi mijloace proprii S.A. “Orange Moldova” a investit
pînă acuma mai mult de 116 mln dolari SUA în economia
Moldovei.Pe data de 19 aprilie 2006,acționarii au decis trecerea
Voxtel printr-un proces de rebranding,în urma căruia a devenit
Orange Moldova la 25 aprilie 2007. Lansarea Orange Moldova
aduce cu sine o gamă de servicii și performanțe excelente în ceea ce

6
privește acoperirea în rețea și asistența pentru clienți. Trecerea la
Orange demonstrează succesul înregistrat de firmă pe piața
moldovenească unde deține un segment de aproximativ 2
100 000 din populația care folosește rețeaua mobilă ca sistem de
telecomunicație.Astfel aceasta deține locul întîi pe piața telefoniei
mobile din Moldova şi 2,de asemenea, se poziţionează în topul
celor 10 companii cu cea mai mare valoare de piaţă, ocupînd locul
trei. Aria de acoperire Orange este 99% din populatie si 97,65% din
teritoriu. Orange Moldova – parte din Orange Group, este o
companie dinamică și tînără care oferă clienților săi o gamă largă de
produse și servicii de telecomunicații de cea mai bună calitate.
Sediul central al companiei este în Chișinău, sect. Centru, bd.
Stefan cel Mare 134, avînd filiale distribuite în toată țara. Succesul
Orange Moldova este rezultatul muncii celor peste 1000 de angajati
și confirmă profesionalismul și buna pregătire a acestora. Peste 95%
dintre aceștia au diplome universitare, iar vîrsta medie este de 29 de
ani. Orange concurează pe piața serviciilor de telecomunicații
mobile din Moldova cu Operatorul Național de Telecomunicații
Moldtelecom cu marca comercială pentru telefonia mobilă Unité și
operatorul GSM Moldcell. Referindu-ne la situaţia financiară,
“Orange Moldova” S.A. în ultimii ani înregistreză creşteri de
vînzări cu dinamică sporită, devenind, aşadar monopolist pe piaţa
de telefonie mobilă. Rețeaua telefonică oferă servicii diverse pentru
clienții săi cum sînt cele de telefonie mobilă,internet mobil,internet
fix și transport date.

7
CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA
MEDIULUI DE MARKETING A COMPANIEI «ORANGE
MOLDOVA »

După concepţia lui Ph.Kotler expusă în lucrarea “Principes of


Marketing” prin mediul de marketing al întreprinderii se înțelege
totalitatea participanților și a forțelor din afara întreprinderii care
influenţează capacitatea conducerii de marketing, menţinând şi
dezvoltând tranzacţii de succes cu clienţii săi. Compania “Orange
Moldova” S.A., înregistrînd rezultate financiare cu dinamică sporită
şi dînd dovadă de un înalt profesionalism în gestionarea activităţii
de marketing în continuare îşi desfăşoară activitatea strict în
legatură directă cu nevoile şi cerinţele impuse pe piaţă, luînd în
considerare atît mediul intern cît şi cel extern.

2.1.Analiza mediului intern de marketing

În compartimentele interne ale unităţii sunt incluse:

• Conducerea: În ceea ce priveşte cultura organizaţională putem


spune că echipa managerială de vîrf a 3 companiei “Orange
Moldova” S.A. este constituită din şase directori : director general
Ludmila Climoc, director financiar, director vînzări, directorul
departamentului “Relaţii cu Clientela”, director marketing, director
tehnic ,directorul departamentului “Relaţii cu presa”. Cei şase
directori se întrunesc cel puţin o dată în saptămînă pentru a
coordona diverse aspecte ale activităţii companiei şi a găsi soluţii
concrete pentru probleme ce necesită eforturile coordonate ale
diferitor departamente pentru a fi rezolvate. În componenţa fiecărui
departament se găsesc mai multe echipe specializate în fruntea
cărora se află un lider, Directorul de departament este ajutat de un
Manager principal pe departamente în domeniile respective de
8
competenţă. Formarea politicilor şi a bugetelor este în
responsabilitatea Directorilor şi Managerilor. Bugetul şi planul
strategic actualizat al companiei este propus de Directorul General
şi este aprobat de Consiliul de Directori al companiei.Directorii şi
Managerii trebuie să explice echipei lor direcţia principală a
activităţilor şi să încurajeze iniţiativa din partea fiecărui angajat.

Resursele: compartimentul financiar - se ocupă de asigurarea şi


utilizarea fondurilor necesare îndeplinirii programelor de
marketing;

compartimentul cercetare-dezvoltare - se ocupă de problemele de


creaţie şi proiectare a noilor produse, de perfecţionarea celor
existente;

compartimentul de aprovizionare - se ocupă de găsirea furnizorilor


de materii prime, materiale,invenții etc.;

compartimentul de producţie - se ocupă de problemele tehnice şi


tehnologice;

compartimentele de contabilitate - evaluează costurile şi preţurile de


vânzare, gestionează veniturile unităţii.

• Mixul de marketing(cei 4 ”P”): Studiind politica de produs din


mixul de marketing , se poate constata că compania “Orange
Moldova” S.A. promovează strategia diversificării sortimentale,
bazîndu-se pe creşterea gamei de servicii pe direcţia extinderii
gamei de servicii de telefonie mobilă în domeniul activităţii de
bază. Astfel, compania deţine o gamă largă de servicii repartizată în
3 categorii, servicii penru toţi, servicii PrePay, servicii Abonament,
respectiv aceste trei categorii pot fi completate cu serviciile 3G+,
voice şi BlackBerry. Iar produsele de bază a companiei Orange sunt

9
cartelele de reîncărcare Orange PrePay şi cartelele Orange
Abonament.

Tabelul 2.1

Serviciile Orange Descrierea serviciilor


Servicii pentru toți Sunt serviciile destinate tuturor
utilizatorilor,indiferent fie
acesta client PrePay sau
Abonament.Astfel în categoria
aceasta de servicii se include
:apel,video,transfer
credit,Orange Chat,mesageria
vocală, cine a
sunat?,SMS,MMS,MMS
Internațional,Internet
mobil,Orange World,Orange
Plus,Info Curier,numere
scurte,flirt, Music
detective,Joker Plus,Super
Servicii PrePay
Loto,divertisment,tonuri de
așteptare.
Servicii PrePay Sunt serviciile destinate
utilizatorilor de telefonie
mobilă care achiziționează
produsul Orange PrePay.Deci
această categorie de servicii
cuprinde: numere
10
preferate,opțiunea PrePay
Roaming,pachete
OrangeWorld,meniu Servicii
Abonament PrePay,serviciu de
informații.
Servicii abonament Sunt seviciile destinate
utilizatorilor ce cumpără
produsul Orange
Abonament.Acest pachet de
servicii cuprinde:BlackBerry
Internet,apeluri
internaționale,Roaming-Orange
Travel,opțiunea ”Țara
preferată„,Internet Mobile în
Roaming,Dual SIM, opțiunea
SMS,opțiunile Internet Mobil
și Orange World.
HD voice Un nou standart în telefonia
mobilă cu calitatea de
transmisie a vocii cea mai înalt
posibilă din BlackBerry punct
de vedere ethnic la momentul
actual.
BlackBerry Prin intemediul acestui serviciu
primiți în timp real toate
mesajele și toatea atașamentele
de pe e-mail și le vizualizați
direct pe ecranul 3G+
telefonului mobil.
3G+ Prin intemediul acestui serviciu
primiți în timp real toate
11
mesajele și toatea atașamentele
de pe e-mail și le vizualizați
direct pe ecranul 3G+
telefonului mobil.

O altă direcţie de promovare a serviciilor este diversificarea laterală


care presupune extinderea gamei de servicii şi produse într-un alt
domeniu decât activitatea de bază. Astfel, printre serviciile şi
produsele promovate care nu ţin exact de activitatea de bază ale
companiei le regăsim pe umătoarele: telefonie fixă,Orange Internet,
mobile marketing, serviciu de reparaţii, telefoane mobile, acesorii
pentru telefoane mobile, laptopuri, modeme, e-shop. De asemenea,
în procesul de creştere a gradului de noutate a produselor şi
serviciilor , compania “Orange Moldova” S.A. abordează strategia
asimilării de noi produse şi strategia perfecţionării gamei de
produse. Astfel, recent întreprinderea a perfecţionat serviciul
Orange Abonament prin diversificarea acestuia în trei categorii:
abonament fluture, delfin şi panteră, fiecare avînd trasături
specifice, la un preţ şi mai rentabil incluzînd şi mai multe oferte. Iar
din cauza concurenţei de pe piaţa de telefonie mobilă compania în
permanență asimilează noi produse şi servicii, cum ar fi telefoanele
de ultimă generaţie,accesoriile pentru telefoanele mobile, modeme,
laptopuri, internet café, e-shop, noi standarte şi mai performante în
reţelele de comunicaţii precum noi servicii de reîncarcare a
contului, etc. În privinţa majorării nivelului calitativ al gamei de
servicii,compania“Orange Moldova” S.A. implimentează programe
continue de imbunătăţire a reţelei, proiecte de inovaţie dezvoltate
împreună cu laboratoarele Orange şi îmbunătăţirea semnificativă a

12
calităţii sunetului convorbirilor telefonice, promovînd aşadar
strategia creşterii calitative a serviciilor. Astfel, serviciile şi
produsele de telefonie mobilă au un ciclu de viaţă lung, procesul de
îmbătrînire este lent. La momentul actual serviciile şi produsele
Orange se află în faza de maturitate , deoarece nivelul vînzărilor au
o dinamică de creştere mai scăzută comparativ cu anii precedenţi.
Referindu-ne la toate produsele, serviciile promovate sub marca
Orange,aceasta este cea mai renumită marcă din Europa încă din
anul 1994, are o imagine foarte bună pe piaţa telefoniei mobile din
toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea. Aceasta a determinat ca
imaginea mărcii Orange să crescă şi mai mult pe piaţa telefoniei
mobile autohtone. Astfel atunci cînd marca deja ajunge să fie
renumiă şi să aibă o imagine favorabilă pe piaţă, ea aduce avantaje
atît consumatorului cît şi companiei.Luînd în consideraţie
asigurarea legală a produselor şi serviciile de telefonie mobilă
acestea nu pot fi protejate prin brevete şi ca urmare, imediat după
lansarea pe piaţă a unui nou serviciu creat de operatorul de telefonie
mobilă “Orange Molova”.S.A., acesta poate fi preluat de
concurenţii săi Moldcell şi Unité. Referindu-ne la politica de preţ
din mixul de marketing, se constată că odată cu procesul de
rebranding , compania “Orange Moldova” S.A. a abordat strategia
preţului de penetrare. Aşadar, aceasta presupune că compania a
implimentat un preţ suficient de scăzut la serviciile de telefonie
mobilă, avînd ca obiectiv major cucerirea unei mari cote de piaţă şi
maximizarea volumului de vînzări, ca rezultat această strategie i-a
permis trecerea la o piaţă de masă cu un larg consum de servicii de
telefonie mobilă. Aplicînd acestă strategie compania şi-a atins
scopurile, deci în prezent aceasta deţine cea mai mare cotă de pe
piaţă după numărul de utilizatori şi după cifra de afaceri.De
asemenea, luînd în consideraţie că compania „Orange Moldova”
13
S.A. are o gamă diversificată de servicii şi produse, ea a abordat o
politică de preţuri în funcţie de gama de produse cu scopul
stimularii vînzării tuturor serviciilor. Aşadar, aceste obiective i-au
permis companiei „Orange Moldova” S.A. să se poziţioneze destul
de bine pe piaţă şi să stimuleze cererea prin preţuri mai scăzute, să-
şi creeze o imagine şi mai bună pe piaţă de telefonie mobilă , ca un
prestator de servicii calitative la un preţ accesibil tuturor. De la sine,
diminuarea preţului a condus la creşterea cererii de serviciii de
telefonie mobilă.Abordarea acestor strategii a dus la descurajarea
intrării pe piaţă a altor concurenţi, ca de exemplu Eventis, acesta
din cauza politicii de preţuri mari comparativ cu ceilaţi operatori,a
dat faliment. În ceea ce priveşte condiţiile de plată, compania
„Orange Moldova”S.A. propune : planuri tarifare ( clasice) și
planuri tarifare(intensiv) la OrangeAbonament; iar la Orange
PrePay lipseşte plata lunară dar există 3 opţiuni : opţiunea
«Standard», opţiunea «Nights & Weekends» şi opţiunea «Juno».
Tarifele pentru clienţii corporativi Orange Business sunt aceleaşi ca
şi la OrangeAbonament, cu posibilitatea de a vorbi la preţuri mici
sau gratuit în grup închis.La toate serviciile compania „Orange
Moldova” S.A. oferă reduceri , şi cu cît clientul cumpără un
serviciu .mai scump cu atît mai mare este reducerea, în consecinţă
acestă metodă de fixare a preţului devine avantajoasă pentru clienţii
corporativi,deoarece cu cît mai multe minute consumă cu atit mai
multe minute primeşte gratis în reţea. În continuare oferim tabele cu
prețurile serviciilor la fiecare dintre planurile tarifare date:

14
Tabelul 2.2 Planul tarifar Optim:

1,2 lei pe minut 0,60 lei pe minut 1,5 lei pe minut


-cu numere -cu 3 numere -cu alte numere din
Orange preferate Orange țară

Tbelul 2.3 Planul tarifar Standart (ieșit din oferta comercială, este
valabil în continuare doar pentru clienții PrePay îl au deja activat):

Apeluri către numere Orange 1,50 lei


Apeluri către alte numere din Moldova 2,30 lei
Tabelul
2.4 Planul tarifar Seara și Weekend (ieșit din oferta comercială, este valabil în
continuare doar pentru clienții PrePay care îl au deja activat):

Apeluri de la 20:00 pâna la 8:00 în zilele de 1,20 lei


lucru și întregul weekend
Apeluri de la 8:00 până la 20:00 în zilele de 2,30 lei
lucru

Tabelul 2.5 Planul tarifar Prietenii (ieșit din oferta comercială, este
valabil în continuare doar pentru clienții PrePay care îl au deja
activat):

Apeluri către utilizatorii planului tarifar Prietenii 60 bani


Apeluri către alte numere Orange 1,60 lei
Apeluri video în rețeaua Orange Gratuit
Apeluri către alte numere din Moldova 2,30 lei
Mesaj SMS între utilizatorii planului tarifar 30 bani
Prietenii
Mesaj MMS între utilizatorii planului tarifar 60 bani
Prietenii

În domeniul serviciilor de telefonie mobilă – politica de


distribuţie(plasament),ca component al mixului de marketing

15
cuprinde ansamblul de modalităţi prin care este vîndut serviciul, iar
obiectul distribuţiei sunt cartelele de reîncărcare. Reţeaua de
distribuţie a companiei „Orange Moldova”S.A. cuprinde 7
magazine Orange,38 de parteneri Orange, 72 de magazine dealeri
autorizaţi şi mai mult de 1 000 de puncte de vînzări.Astfel,
produsele Orange sunt distribuite prin:

1.canale directe sau ultra-scurte -acestea sunt magazinele Orange;

2.canale scurte - prin intermediu partenerilor orange, reselleri;

3.canale electronice - acestea sunt terminalele de plată şi transfer


bancar direct.Totodată, operatorul de telefonie mobilă deţine un
grad înalt de control asupra procesului de distribuţie desfăşurat prin
canale ulta-scurte şi scurte . Iar, tot procesul de distribuţie fizică
este dirijat de reprezentantul companiei „OrangeMoldova”S.A. din
departamentul de vînzări. Deci, în politica de promovare compania
„Orange Moldova”S.A. a abordat strategia distribuţie selectivă,care
presupune autorizarea unui număr limitat reselleri. Limitînd
numărul de intermediari operatorul măreşte gradul de control asupra
segmentului de piaţă,diminuează costul distribuţiei, stabileşte relaţii
mai puternice de cooperare cu fiecare dintre ei fortificînd astfel
canalul propriu de distribuţie . Politica de promovare,al 4P din
mixul de marketing, este intrumentul de bază utilizat de compania
“Orange Moldova”S.A., avînd ca obiectiv influenţarea cererii
pentru serviciul de telefonie mobilă, creşterea consumului în
condiţiile păstrării preţurilor la acelaşi nivel, informarea,
convingerea şi fidelizarea potenţialilor utilizatori, atragerea atenţiei
asupra ofertei întreprinderii, precum şi întărirea imaginii
întreprinderii.De asemenea, în cadrul companiei bugetul
promoţional se determină după metoda obiectivelor, deci marketerii
în conformitate cu obiectivele companiei aprobă o serie de activităţi
16
promoţionale şi determină costul acestora , apoi fiecare proiect în
parte este discutat cu directorul general al departamentului
demarketing, respectiv acesta ia decizia finală. Astfel, pentru
finanţarea activităţile promoţionale departamentul de marketing
conlucrează în deplină înţelegere cu departamentul
financiar.Respectiv, în urma stabilirea obiectivelor urmărite de
politica promoţională şi după elaborarea bugetului promoţional
compania “Orange Moldova” S.A. ia decizia asupra strategiei
promoţionale. Astfel, pentru promovarea imaginii şi de extindere a
imaginii compania abordează strategia de informare în cadrul
pieţei,strategia de stimulare a cererii şi de diferenţiere a ofertei, iar
după modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale
operatorul Orange aplică strategia activităţii promoţionale
permanente. În ceea ce priveşte, modul de pătrundere pe piaţă sau
cucerirea pieţii de telefonie mobilă , compania abordează strategia
nediferentiată, deci se adreseaza întregii pieţi cu acelaşi mix
promoţional. În scopul creşterii cererii pentru serviciul de telefonie
mobilă compania “OrangeMoldova” S.A. a folosit pe scarã largã
publicitatea şi a exercitat presiuni promoționale ridicate asupra
utilizatorilor . Iar programele ce ţin de activitatea comunicaţională,
operatorul Orange le coordonează la nivel de companie, dar uneori
pentru realizarea spoturilor publicitare compania totuşi apelează la
agenţiile de publicitate. Astfel, referindu-ne strict la procesul de
comunicaţie al companiei, acesta implică elaborarea şi transmiterea
mesajelor verbale sau non-verbale cătreutilizatori. Prin urmare, în
activitatea promoţională compania “Orange Moldova”
S.A.difuzează către clienţi mesaje însoţite de un ansamblu de
cuvinte, simboluri şi imagini avînd ca obiectiv promovarea
serviciilor, produselor şi imaginii companiei. Astfel, la elaborarea
mesajele operatorul ţine cont de următoarele aspecte: conţinutul
17
creativ, credibil şi distinct al mesajului ,la fel acesta trebuie să
conţină idei pozitive şi să aibă un aspect care atrage atenţia
receptorului, iar culorile brandului ce predomină în mesaje să fie
orange, alb şi negru. Prin mesajele elaborate compania “Orange
Moldova” S.A. are ca obiectiv să informeze, să amuzeze, să
cucerească şi să convingă audienţa pentru ca apoi săvîndă produsele
şi serviciile sale.În procesul de elaborare a mesajului compania
„Orange Moldova”S.A. aabordat strategia creativă, prin
concentrarea pe poziţionarea mărcii : „Bine aţi venit la Orange”,
„Împreună facem mai multe”, „Eu, tu şi noi toţi”, „Orange Travel”,
„Orange World”, prin exprimarea avatajelor funcţionale a
serviciilor:„Servicii intelgente Orange", „Telefonul este pe mâini
bune”, exprimarea identităţii fiecărui utilizator prin alegerea tipului
de serviciu: „Ce formă au dorinţele tale?”, prin relevarea imaginii
pe care operatorul o creează utilizatorului serviciului,„Descoperiţi
lumea cu permisul de v acanţă Orange”, „Vino şi Descoperă”.De
asemenea la lansarea noilor oferte Orange Abonament, au fost
folosite mesaje cu simboluri “fluture” însoţit de textul “ atît de uşor
încît nu-l simţi” ceea ce denotă un preţ foarte mic , “delfin” cu
genericul “bun de vorbit” ce semnifică “cu cît mai mult vorbeşti cu
atît mai puţin plăteşti” şi simbolul “panteră” cu textul“pregătit de
performanţă” denotă prezenţa serviciilor de ultimă tehnologie la un
preţ atractiv. Toate aceste mesaje au scop de informare, de
promovare a imaginiicompaniei şi de creştere a vînzărilor.De obicei
mesajele verbale sunt transmise prin intermediul instrumentelor de
politică comunicaţională, iar mesajele non-verbale operatorul le
transmite către utilizator prin calitatea, preţul şi ambalajul
produsului Orange. Aşadar, activitatea de promovarea a companiei
“Orange Moldova”S.A.se realizează prin intermediul tehnicilor de
comunicare , precum publicitatea,promovarea vînzărilor, vînzarea
18
personală, relaţii publice,deci, prin aceste instrumente compania
urmăreşte să asigure informarea publicului în legatură cu
activitatea, produsele şi serviciile sale, sub marca Orange. Toate
aceste compartimente alcătuiesc mediul intern al marketingului
întreprinderii. Factorii ce alcătuiesc mediul extern al unităţii sunt
grupaţi în factori ce formează micromediul şi macromediul ei. În
primul caz mediul este privit vis-a-vis de atributele
compartimentului unit de marketing şi de aceea el este constituit în
mediul marketingului unităţii. În cazul doi mediul este înţeles ca
totalitate a factorilor ce acţionează şi influenţează activitatea
întreprinderii, raporturile ei cu piaţa.

2.2. Analiza micromediului firmei

Prin noțiunea de micromediu se înțelege totalitatea forțelor și


factorilor cu care întreprinderea intră în relații directe,și de care
depinde succesul întreprinderii. Aici se includ: furnizorii;
intermediarii; cumpărătorii; concurenții; organismele și instituțiile
publice;

Furnizorii companiei “Orange Moldova”S.A.sunt acei prestatori de


forţă de muncă, resurse financiare, licenţe şi produse şi echipamente
tehnice. Respectiv factorul uman este considerat la ora actuală cea
mai importantă resursă a firmei,urmărind selectarea unui personal
corespunzător cerinţelor companiei, astfel în vederea promovării
ofertei de locuri de munca disponibile, compania apelează la
următoarele mijloace media cum ar fi presa, internetul, menite să
atragă atenţia potenţialilor angajaţi, dar şi la serviciile Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În prezent,în
instituțiile de învățămînt superior apar tot mai multe și mai multe
facultăți ce țin de domeniul Telecomunicaților. Anume aceste
instituții și sunt furnizorii de forță de muncă, prin intermediul
19
facultăților de „Radioelectronică și Telecomunicații”, „Marketing”,
„Business și Administrarea Afacerilor”, „Management” etc. Din
acestea reiese că furnizorii principali de forță de muncă ai
companiei Orange sunt instituțiile de învățămînt superior,care
pregătesc cadre specializate, precum și agențiile care pun la
dispoziție brațe de muncă neîncadrate,care se află în căutarea
locurilor de muncă,precum am menționat anterior. În ceea ce
priveşte furnizorul de resurse financiare necesare pentru dezvoltarea
companiei acesta este Grupul Orange, care pînă în prezent a realizat
investiţii în valoare de peste 2 miliarde lei .De asemenea, furnizorul
de licenţe este Moldtelecom” S.A., iar de echipament tehnic sunt
întreprinderile specializate care prestează materie primă pentru
realizarea fizică a reţelei de telefonie mobilă, cum ar fi
Moldtelecom, Iskratel, etc. Furnizorii de produse tehnice ai firmei
Orange sunt companiile Nokia, Alcatel, Samsung, Sony
Ericsson,LG, Motorola, Aple.

Intermediarii reprezintă agenţii economici ce participă la


promovarea, vinderea şi distribuţia produselor. În această categorie
se includ mijlocitorii, agenţiile prestatoare de servicii de marketing,
intermediarii financiari. Agentii economici care se ocupa de
promovarea, vinderea și distribuția produsului Orange sunt
numeroși, ceea ce iți dă posibilitatea de a-ți suplini contul la orice
post de achitare a serviciilor telefonice. De asemenea se întîlnesc
zeci de magazine în care îți poți procura produse Orange de la
telefoane pîna la notebook-uri. De asemenea, un mod foarte simplu
și eficient sunt și cartelele de reîncărcare cu o perioadă destul de
mare de valabilitate, cu ajutorul cărora îți poți suplini contul în orice
timp și-n orice loc. Mijlocitorii sunt firmele aflate în căutarea
canalelor de distribuţie, care ajută întreprinderea să găsească

20
cumpărători şi să realizeze vânzările către aceştia. Asemenea firme
sunt unităţile de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, brokerii,
dealerii etc. Orange oferă produsele sale prin rețeaua celor 25 de
magazine proprii din toată țara :
Chișinău,Edineț,Comrat,Cahul,Bălți,Orhei etc. 90 de magazine
parteneri Orange și mai mult de 1600 de puncte de vânzare Orange
PrePay. Agenţiile prestatoare de servicii de marketing sunt firme de
cercetare de marketing, agenţii de publicitate, firme de consulting în
probleme de marketing etc., care sprijină întreprinderea în
promovarea produselor sale pe pieţele cele mai avantajoase. Când
întreprinderea decide să folosească servicii de acest gen, ea trebuie
să gândească bine asupra calităţii şi preţului serviciilor prestate. În
mediul de marketing al companiei Orange,un rol deosebit il au
firmele de cercetare de marketing, agenţiile de publicitate, firmele
de consulting în probleme de marketing,deoarece este imposibil de
a ajunge la un asemenea apogeu de dezvoltare printre rîndurile
companiilor prestatoare de servicii telefonice fără susținerea și fără
colaborarea cu astfel de firme. Intermediarii financiari includ bănci,
societăţi de credit, de asigurare şi alte activităţi economice, care au
rolul de a ajuta tranzacţiile financiare şi de asigurare ale
întreprinderii. Daca ar fi să vorbesc despre compania Orange
referindu-mă la intermediarii săi,aș putea spune cu exactitate, după
posibilitățile de rambursare a creditului, ca compania are legături
strînse cu băncile,care ajută la tranzacții financiare etc. Drept
exemplu servesc bancile din Republica Moldova: VictoriaBank,
MobiasBanca,Agroindbank, etc.

Clienții, fără de aceștia este imposibilă existența


întreprinderilor,deoarece ei alcătuiesc piaţa de desfacere ai
companiei, reprezentată de:

21
1) piaţa consumatorilor - se referă la cumpărarea bunurilor şi
serviciilor pentru consumul personal;

2) piaţa de distribuţie - este formată din agenţi economici ce


cumpără bunurile şi serviciile Orange pentru vânzare, obţinând în
rezultat profit;

3) piaţa guvernamentală – este formată din instituţii sau agenţii,


care încheie contracte cu companiile guvernamentale în schimbul
obținerii anumitor beneficii.

4)piaţa internaţională - se referă la clienții care au plecat peste


hotare. Principalii clienţi ai reţelei de telefonie mobilă sunt
studenţii, persoanele fizice şi juridice şi pensionarii, aşadar , grupul
Orange se ocupă de fiecare dintre aceştia abordînd o strategie de
atragere a clienţilor indiferent de activitatea lor avînd la dispozitie
orice servicii pentru orice client. Pe toţi aceşti clienţi compania îi
divizează în două categorii, clienţi din categoria Business Class
(firme, agenţii) şi a doua categorie sunt persoanele fizice (studenţii
şi pensionarii). Marea majoritatea abonaţilor devin clienţi fideli,
astfel, este o strategie agresivă prin care abonatul incoştient devine
client fidel , această situaţie s-a creat din cauza politicii de produs
promovată de companie. În Moldova ,Orange este lider cu 2,1
milioane de clienţi. Totodata,”Orange Moldova”S.A. este parte a
grupului Orange-France Telecom, una dintre cele mai mari
companii de comunicaţii din lume, cu 209,6 milioane de clienţi pe
cinci continente. Orange oferă o gamă extinsă de soluţii de
comunicaţii clienţilor săi, atât utilizatorilor individuali, cât şi
companiilor, de la servicii de bază până la servicii integrate de voce
şi date fixe şi mobile.

22
Concurenții. Abordînd mediului concurenţial, menţionăm că acesta
defineşte concurenţii companiei “Orange Moldova” S.A. care
constituie o verigă importantă ce-i permite săşi optimizeze şi să-şi
îmbunătăţească ofertele, serviciile şi tehnologiile de telefonie
mobilă, ba chiar să-şi revizuiască performanţele întregii afaceri
printr-o ofertă mai atractivă la preţ şi calitate, pentru consumatori.
Astfel, în a doua jumătate a anului 2007 Agenţia Naţionlă pentru
Protecţia Concurenţei a declarat compania “Orange Moldova” S.A.
monopolistul pieţii de telefonie mobilă autohtonă. Astfel,
concurenţii direcţi ai operatorului Orange care prestează servicii tot
în standartele GSM şi CDM sunt Moldcell,Unité, IDC(operator pe
teritoriu Transnistriei). Pe piaţa telefoniei mobile, după numărul de
utilizatori compania “Orange Moldova” S.A. deţine locul 1 cu cca
2,1 milioane utilizatori , Moldcell deține locul 2 cu cca 1 milion de
utilizatori şi iar serviciilor Unité le revine locul 3 cu cca 500 mii de
clienți .Concurenţii indirecţi ai operatorului Orange sunt
Moldtelecom, StarNet şi SunCommunications, prestatori de servicii
internet.

Organizațiile Publice. În cadrul Companiei diferențiem următoarele


categorii de organisme publice: • • publicul financiar (bănci,
societăţi de investiţii, de asigurări etc.), care oferă întreprinderii
posibilitatea de a obţine fonduri; mijloacele de informare în masă
(mass-media), care includ ziarele şi revistele, radiodifuziunea şi
televiziunea.La lansarea fiecărui produs de fiecare dată se ţine cont
de organizarea şedinţelor de presă prin intermediul căruia serviciul
este promovat. • grupuri de interese (mişcarea pentru protecţia
consumatorilor, ecologiştii, uniuni şi asociaţii profesionale şi de
artă, ONG-uri etc.). Compania organizează mişcări pentru protecţia
consumatorilor, avînd scopul identificării şi aducerii la cunoştinţa

23
publicului prin intermediul mesajelor şi apelurilor vocale despre
unele fraude şi alte practici negative; marele public, care
influenţează activitatea întreprinderii prin deciziile de cumpărare a
bunurilor şi serviciilor acesteia; prin diferite manifestări, organizaţia
poate influenţa (pozitiv) opinia marelui public, ameliorându-şi
imaginea sau reputaţia; personalul propriu al organizaţiei.
Sentimentele de mulţumire, siguranţă şi mândrie pe care le
manifestă angajaţii se transmit şi în exteriorul organizaţiei. De
aceea, prin diferite acţiuni trebuie creat un climat de echitate şi
justiţie socială în interiorul organizaţiei. Referitor la acest subiect,
tind să menționez faptul că Orange are grijă ca personalul propriu la
companiei , cît și de marele public, care influențează, prin deciziile
lor de cumpărare, să fie multumiți de serviciile acordate, cît și de
condițiile de muncă oferite angajaților. Astfel, factorii precum
ambianţa plăcută în cadrul companiei, cum ar fi săli de odihnă, mici
bucătării în cadrul fiecărui department, cantina proprie a
organizaţiei cu preţuri reduse, condiţii bune de lucru, dotarea cu
suficiente tehnologii utilizate în activitatea de lucru, automobile
Orange Moldova, dezvoltarea relaţiilor colegiale prin organizarea
diferitelor evenimente numai cu personalul întreprinderii şi cu
familiile acestora, promovarea diverselor concursuri de echipă cu
premii mari,traininguri , promovarea personalului, încurajarea
ideilor lucrătorilor contribuie efectiv la ameliorarea şi formarea
micromediului de marketing din cadrul întreprinderii.

2.3. Analiza macromediului firmei

Rețeaua Orange își desfășoară activitatea în legatură directă cu


nevoile și cerințele impuse pe piață, luînd în considerație atît mediul
demografic, economic cît și cel tehnologic, politic, juridic și
cultural, care influențează în mod direct compania Orange. Mediul
24
în care își desfașoară activitatea este unul stabil. Mediul demografic
este variabila macromediului cu multiple influenţe asupra activităţii
întreprinderii, deoarece populaţia în calitate de partener al acesteia
se află atât în postura de beneficiar al rezultatelor obţinute de ea,
constituind unul din factorii de formare a cererii serviciilor de
telefonie mobilă, cît şi în postura de creare a acestora, fiind în
rezultat o sursă de muncă importantă. Din acest motiv, situaţia
demografică, mai ales în ceea ce priveşte nivelul, dinamica,
structura populaţiei, repartizarea teritorială şi pe medii (urban-
rural), are efecte multiple asupra activităţii întreprinderii, ceea ce
presupune studierea continuă a prognozelor demografice. Mediul
demografic reprezintă forța majoră care ține compania „pe
picioare”, pentru aceasta, Orange propune proiecte avantajoase
pentru a mentine numarul clienților și nu în ultimul rînd de a mari
numărul lor. Actualmente, este oferit clienților pogramul „O relație
pe termen lung” – „Prin noul program Orange îţi oferim şi mai
multă valoare şi te răsplătim pentru că ai ales Orange. În funcție de
vechimea în rețea, de tipul abonamentului și de valoarea facturii
lunare, primeşti o combinație unică de avantaje: numere magice,
minute sau credit, puncte PrePay şi telefoane la prețuri speciale.”
De asemenea,Orange oferă o gamă largă de oferte atractive pentru
toate categoriile de vîrstă ale populației,de exemplu,pentru elevi
aceasta oferă un plan tarifar avantajos ”Juno” care le oferă
posibilitatea de a comunica mai ieftin cu semenii săi care au activat
acest plan tarifar,pentru populația mai în vîrstă compania oferă la
prețuri avantajoase telefoane simple în utilizare și cu butoane mari
și luminoase,pentru celelalte categorii ale populației Compania
”Orange” ,de asemenea are oferte atractive,precum ar fi
abonamentele,minute gratuite în rețea etc. ,lucruri care prind bine la
consumatori. Pentru populația ce emigrează sunt oferite serviciile
25
roaming,ce sunt destul de accesibile și astfel și cei ce pleacă din țară
rămîn într-o anumită măsură clienți ai companiei Orange. Mediul
economic este elementul esenţial atât la nivel naţional, cât şi
internaţional cu impact semnificativ asupra întreprinderii, întrucât
influenţează decisiv funcţionarea şi dezvoltarea ei. Constituie cadrul
concret în care întreprinderea activează, fiind definit atât de
raporturile care apar în societate în producţia, repartiţia, schimbul şi
consumul bunurilor materiale şi serviciilor, cât şi prin structurarea
pe ramuri, subramuri şi domenii de activitate. Factorii economici
vizează alocarea resurselor în societate şi de aceea specialiştii în
marketing trebuie să urmărească, pentru adoptarea celor mai bune
decizii: veniturile, sistemul de impozite şi taxe, evoluţia ratelor etc.
În ceea ce ține de prețuri putem spune că creșterea prețurilor
aproape nu influențează compania Orange ,aceasta avînd o
stabilitate a prețurior pentru serviciile oferite . Veniturile
disponibile medii, fiind în creștere, asigură companiei Orange mai
mulți clienți,ce se vor folosi de serviciile mai puțin scumpe,astfel
veniturile firmei vor fi în creștere.Totuși,luînd în considerație faptul
că utilizarea telefoniei mobile în zilele noastre este o
normă,veniturile populației nu vor afecta în mare masură veniturile
companiei.O decizie de marketing des utilizată de companie pentru
a nu fi influențată negativ de factorii economici este oferirea
reducerilor și a diferitor promoții prin care nu numai că se menține
lider pe piață,ci și își asigură majorarea numărului de utilizatori ai
rețelei. Mediul tehnologic, în epoca actuală, constituie cadrul de
dezvoltare a întreprinderii care vizează toate domeniile de
activitate, toate compartimentele ei, în mod concret prin: invenţii şi
inovaţii, produse noi, orientarea fondurilor destinate cercetării-
dezvoltării, calitatea tehnologiilor care pot fi achiziţionate, calitatea
cercetărilor tehnice la care are acces, numărul brevetelor şi licenţele
26
înregistrate,etc. El îşi pune amprenta în special asupra gradului de
înzestrare tehnică şi a ritmului modernizării produselor şi
tehnologiilor. Compania Orange merge în pas cu progresul,folosind
tehnologiile avansate și, avînd oportunitatea, performează
tehnologiile deja avute. Din punct de vedere al trasăturilor tehnice
“Orange Moldova” S.A. are o acoperire GSM şi GPRS la 98,1% din
teritoriul şi 99,2% din populaţia Republicii Moldova, acoperire
EDGE în 36 cele mai mari oraşe din Moldova, roaming pentru
abonaţii Orange Abonament în 91 ţări şi pentru abonaţii Orange
PrePay în 32 ţări, GPRS roaming în 27 ţări , 3G+ în Chişinău şi alte
oraşe, iar în ultima jumătate de an „Orange Moldova” a lansat un
nou standard de îmbunătăţire a calitaţii vocii pentru telefoanele
mobile, HD voice. Tehnologiile performante asigură mărirea razei
de acoperire a rețelei Orange deci,posibilitatea de prestare a
serviciilor sale pe arie mai mare pentru mai mulți consumatori.De
asemenea, noile descoperiri tehnico-ştiinţifice modifică capacitatea
şi structura serviciilor, creează noi moduri de satisfacere a nevoilor
consumatorilor, descoperă noi consumatori, identifică noi nevoi ,
schimbă modelele cererii, condiţiile pieţii,poate contribui la
creşterea eficienţei activităţilor de marketing. Mediul cultural,
social şi educaţional este constituit din totalitatea factorilor,
condiţiilor, relaţiilor şi instituţiilor care vizează sistemul de valori,
obiceiuri, tradiţii, credinţe şi normele care modelează societatea şi
reglementează comportamentul indivizilor şi a grupurilor în general
prin ambianţa de muncă şi viaţă. Obiceiurile şi tradiţiile au o
influenţă pozitivă asupra Companiei Orange,aceasta avînd o
oportunitate de promovare mai activă în perioada
sărbatorilor.Compania ”Orange” se evidențiază evident în perioada
sărbătorilor de iarnă,zilei de 8 martie,sărbătorile de paști ,venind
permanent cu idei ingenioase pentru clienții săi. Faptul că
27
majoritatea populației deține religie ortodoxă nu influențează asupra
întreprinderii. Factorii educaţionali şi în special învăţământul
contribuie direct la amplificarea nivelului de cultură şi schimbarea
mentalităţii membrilor societăţii, care se reflectă în relaţiile
întreprinderii cu piaţa, impunând o diversificare a politicii de
piaţă,căutarea și oferirea unor servicii din ce în ce mai
importante(de exemplu :trecerea de la 3G LA 4G,oferirea
serviciilor de tv online pe telefon, etc.).În plan educațional fundația
Companiei Orange este bine cunoscută prin programul de burse pe
care îl oferă,donațiile de calculatoare etc. În legătură cu partea
socială a mediului ,compania Orange promovează activ acțiuni de
caritate,astfel nu numai ajutînd copiii sau oamenii cu dereglări ș.a.
dar asigurîndu-și și o faimă bună în populație. Compania tinde să
asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită
nu doar laturii economice, ci şi a celei sociale. Orange Moldova
urmează permanent principiile de responsabilitate socială, cum
sunt: crearea noilor locuri de muncă, realizarea de programe sociale
pentru personal, plata impozitelor, etc. Mediul institutional-
legislativ Sistemul instituţional-legislativ stabileşte cadrul în care
întreprinderea îţi poate desfăşura activitatea asigurând utilizarea
resurselor, supraviețuirea profitabilă pe piaţă, protejarea intereselor
economiei naţionale, dar şi prevenirea orientării în direcţii
nefavorabile. Factorul respectiv are un aport pozitiv asupra
companiei Orange ,astfel obiectivele esenţiale ale legislaţiei care
supraveghează afacerea, vor asigura o stabilitate în societate între
producător şi consumator. Protecţia concurenţei a devenit o
necesitate,deoarece concurenţa în afaceri este în interesul
consumatorului, încurajând producătorii să-şi concentreze atenţia pe
satisfacerea nevoilor consumatorilor. La fel și protecţia
consumatorului constituie o preocupare majoră , întrucât aceasta
28
încearcă prin nenumărate mijloace să profite de pe urma
consumatorilor. Pentru a-și menține o poziție cît mai favorabilă pe
piață compania Orange își desfășoară activitatea, respectînd
legislația și aflînduse într-o stare de concurență loială cu
”dușmanii” săi principali: Moldcell și Unité. Stabilitatea politico-
legală și susținerea din partea statului prin premii, este un factor
destul de important al macromediului ”Orange Moldova”,întrucît
este un mediu încurajator pentru orice inițiativă ulterioară a
acesteia.Totuși faptul că în R.Moldova se menține o situație politică
instabilă ,garantează într-un anumit fel și instabilitatea numărului de
clienți actuali și potențiali. Mediul natural un alt factor al mediului
extern „Orange Moldova” S.A., este mediul natural,care în
condiţiile actuale obligă întreprinderea să folosească numai
tehnologii nepoluante şi să-şi organizeze astfel întreaga activitate
încât să protejeze mediul ambiant, dar să şi combată degradarea lui.
Aşadar, tehnologiile folosite de compania Orange sunt de o înaltă
calitate şi nu afectează mediul natural.

29
CAPITOLUL 3
CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Orange este cunoscut pe piața moldovenească ca fiind singurul


operator de telefonie mobilă care acoperă 99% din populație și
97,63% din toate orașele țării. Rezultatele excelente pe care le
deține sunt determinate de personalul bine instruit in domeniul
managementului cît și specializarea în: vînzări și relații cu clienții,
gama largă de produse și servicii adresate clienților cu diferite
categorii de venituri. În prezent compania a reușit cu succes să-și
promoveze și să distribuie produsele și serviciile sale, astfel
atingînd la sfîrșitul anului 2012 cifra de afaceri record si un numar
mare de clienti – 2,1 milioane. Lucrul în cadrul companiei Orange
reprezintă o oportunitate extraordinară de a începe sau de a continua
cariera într-un mediu stimulativ, beneficiind de experiența vastă
acumulată de Grupul 20 France Telecom, un grup cu renume
mondial. Principalele mele propuneri pentru îmbunătățirea
serviciilor companiei ar fi oferirea unui internet ”portabil” mai
rapid decît în prezent,fără abateri bruști de la viteza medie
acceptabilă pentru a naviga pe internet,prețuri mai mici decît cele
din prezent pentru comunicarea în rețea și în afara rețelei Orange.

30
Bibliografie:

1. www.orange.md

2. L. Anghel – Marketing, ed. ASE Bucuresti

3. Virgil Balaure - Marketing

4. Philip Kotler – Managementul marketingului

5. Philip Kotler – Principiile marketingului

6. C. Lefter, C. Bratucu - Marketing

7. www.wikipedia.org

8. Documente oferite de Compania Orange

9. http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/25.-p.152-158.pdf

31
32
33

S-ar putea să vă placă și