Sunteți pe pagina 1din 29

Evaluarea 

intreprinderii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student: Cojocariu Alexandra , FB, an III, zi 


 
 
 
 

Evaluarea firmei S.C. ANASTAIA S.R.L.  


1) Prezentare generala 
2) Metode de evaluare patrimoniale 
3) Analiza S.C. ANASTASIA S.R.L. 
4) Descrierea metodelor de evaluare bursiera si
prin actualizare 
 

1) Prezentare generala  
Evaluarea intreprinderii – prezentare generala 
Evaluarea intreprinderilor este
un proces complex care necesita cunostinte de specialita
te si experienta. Procedura cuprinde: actiuni preliminare
, evaluarea propriu-zisa si reconcilierea valorilor obtinut
e si redactarea raportului de evaluare. 
Principalele actiuni preliminare care trebuie intreprinse 
in estimarea valorii de piata a unei intreprinderi sunt: 
  
*Cunoasterea tendintelor economice relevante g
enerale si din cadrul industriei in
care functioneaza intreprinderea,
a mediului extern ce ar putea afecta intreprindere
a: mediul economic, politic, tehnologic si social
(analiza STEP), a conditiilor si
a perspectivei de dezvoltare a industriei (modelu
l PORTER); 
    
*Identificarea si estimarea impactului tendintelor ec
onomice asupra activitatii intrprinderii; 
            *Descrierea misiunii de evaluare 
  
 
 
Analiza situatiilor financiare are trei scopuri : 
* intelegerea relatiilor existente intre elementele din 
contul deprofitsi pierdere si cele din bilant, inclu
siv a tendintelor care s-au manifestat de-
a lungul timpului, pentru aprecierea riscurilor int
rente in activitatea intreprinderii, precum si
a perspectivelor de performanta a intreprinderii; 
*  compararea cu intreprinderi similare pentru a
stabili parametrii de risc si cei de valoare; 
ajustarea situatiilor financiare istorice pentru a estima
abilitatile economice si perspectivele intreprinderii 
la valoarea de piata.  
Evaluarea propriu
zisa incepe cu realizarea corectiilor uzuale aplicate situa
tiilor finanaciare cu scopul dea a
reflecta cat mai corect realitatea economica, atat in ceea 
ce priveste situatia patrimoniala, cat si fluxul de venituri

Corectiile aplicate au ca scop: 
*      determinarea veniturilor si cheltuielilor care
in mod rezonabil sunt reprezentative pentru conti
nuarea activitatilor de exploatare; 
*     prezentarea pe
o baza consecventa a situatiilor financiare ale int
reprinderii de evaluat si
a celor care sunt date ca baza de comparatie; 
*      convertirea valorilor inregistrate in contabilitate 
in valori de piata; 
*      corectarea activelor si datoriilor din afara explo
atarii, precum si
a veniturilor si cheltuielilor aferente acestora; 
*      corectarea veniturilor si cheltuielilor neeconom
icoase. 
 
Corectiile care se aplica in mod uzual au in
vedere: 
*      eliminarea din contul de profit
si pierdere a unor evenimente extraordinare (care
nu se repeta, de
ex. greva, inundatii, cheltuieli de punere in funct
iune a unei instalatii, etc.) si
a impactului acestora asupra situatiei patrimonial
e, inclusiv asupra impozitelor si constituirea uno
r eventuale provizioane; 
*     eliminarea din situatiile financiare a impactului 
elementelor din afara exploatarii. Aceste element
e se extrag din situatiile financiare si
se evalueaza distinct fata
de cele care sunt direct legate
de activitatile de exploatare  
 
Dupa finalizarea evaluarii prin cele trei abordari se anali
zeaza valorile obtinute pentru a
se concluziona asupra valorii estimate a intreprinderii. 
Concluzia rezulta din reconcilierea valorilor obtinute pe 
baza definitiei valorii,
a scopului si intentiei de utilizare a evaluarii si
pe baza tuturor informatiilor relevante utilzate pentru re
alizarea evaluarii. Selectarea valorii depinde de rationa
mentul profesional al evaluatorului. 
Raportul de evaluare trebuie sa cuprinda elementele ese
ntiale din procesul de evaluare si concluziile. 
 

2) Metode de evaluare 
 
Cea mai uzuala clasificare a metodelor de evaluare
acceptata de majoritatea specialistilor, inclusa in
standardul de evaluare a intreprinderii –SEV
,este urmatoarea: 
*      Metode inscrise in abordarea pe baza de venit: 
   -Metoda actualizarii fluxurilor de numerar
( Discounted Cash – Flow –DCF) 
        -Metoda capitalizarii profitului (sau
dividendelor) 
*      Metode inscrise in abordarea prin comparatie 
     -Metoda comparatiei cu tranzactii de pachete
minoritare – actiuni la firme cotate; 
          -Metoda comparatiei cu vanzari de firme
necotate – piata de achizitii si fuziuni; 
*      Metode inscrise in abordarea pe baza de active 
         -Metoda activului net corectat (ANC); 
         -Metoda activului net de lichidare (ANL). 
1. Evaluarea terenurilor 
            Se impune ca evaluarea acestor bunuri să fie
făcută de persoane cu calificare şi experienţă în
domeniu. 
            Pământul constituie o parte importantă a avuţiei
lumii. Pământul este baza tuturor, este un bun şi o sursă
de bunăstare. 
2. Evaluarea construcţiilor 
            Evaluarea construcţiilor existente în incinta unei
întreprinderi depinde, în cea mai mare măsură, de
utilitatea lor pentru activitatea productivă. 
            Înainte de selectarea metodei de evaluare trebuie
să se analizeze trăsăturile clădirilor care au cea mai
mare pondere în procesul de producţie, să se cunoască
construcţiile speciale şi instalaţiile tehnice la clădirea de
bază, pentru că acestea vor fi evaluate în mod distinct. 
3. Evaluarea echipamentelor 
            Echipamentele cuprinse în activele imobilizate
din bilanţul contabil sunt: maşini, utilaje, instalaţii,
aparate, alte obiecte şi accesorii. Acestea alături de
construcţii reprezintă componenta mijloace fixe a
patrimoniului unei societăţi comerciale. 
4. Evaluarea stocurilor, creanţelor şi disponibilităţilor
băneşti 
            Imobilizările şi activele circulante constituie
elementele care dau valoare întreprinderii. În
majoritatea cazurilor ponderea acestora în activul
bilanţier este semnificativă pentru evaluarea cu
corectitudine a acestora. 
5. Evaluarea bunurilor luate în leasing 
            În funcţie de tipul de contract de leasing,
bunurile închiriate au un tratament diferit atât din
perspectiva contabilizării lor, a impozitelor percepute
cât şi a modului de evaluare a acestora. 
            În cazul contractului de leasing financiar
locatarul preia totalitatea drepturilor şi obligaţiilor
aferente dreptului de proprietate, activele luate în
leasing putând fi considerate componentă a
patrimoniului întreprinderii. 
            Echipamentele luate în leasing financiar
figurează în activul bilanţier al întreprinderii al preţul de
achiziţie a acestora, specificat în contract. 
6. Evaluarea instrumentelor financiare 
            În conformitate cu IAS 32 instrumentele
financiare sunt considerate diverse tipuri de contracte ce
conduc la crearea şi înregistrarea unui activ în bilanţul
unei întreprinderi, 
 concomitent cu crearea şi înregistrarea unei datorii în
bilanţul altei întreprinderi.            
  
            7. Evaluarea imobilizărilor financiare 
            Imobilizările financiare sunt constituite din
titluri de participare, titluri imobilizate de activ, de
portofoliu, creanţe imobilizate, alte titluri imobilizate. 
  
            8. Evaluarea activelor necorporale 
            Reprezintă una din cele mai delicate probleme
ale evaluării înterprinderii. Evaluarea activelor
necorporale se face în procesul evaluării întreprinderii
în ansamblul ei. Din acest motiv evaluatorii de activelor
necorporale trebuie să dispună de cunoştinţe detaliate
referitoare la evaluarea întreprinderii, realizată
îndeosebi prin metode de evaluare bazate pe venit
(capitalizare sau actualizarea cash-flow-ului net). 
9. Evaluarea datoriilor 
În conformitate cu IAS 37 „Provizioane ,
datorii şi active contingente”: prin datorie se înţelege o
obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din
evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă
să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii
economice. 
Prin metoda ANC se calculează valoarea
capitalului acţionarilor şi nu valoarea capitalului
investit.

3) Studiu de caz S.C. ANASTASIA S.R.L. 


*Prezentarea metodei activului net corectat (ANC) 
Prin metoda ANC se calculează valoarea
capitaluliu asociaţilor şi nu valoarea capitalului investit.
ANC reflectă o valoare de control, respectiv o valoare
de control a capitalului asociaţilor deoarece
cumpărătorul are posibilitatea de a hotărâ vânzarea unor
active sau a tuturor activelor imobilizate. 
*Evaluarea imobilizărilor 

Evaluarea terenului s-a făcut în urma inspecţii


in situ, ocazie cu care membrii echipei de evaluare au
cules informaţii referitoare la acele elemente esenţiale
determinării unei valori juste a proprietăţii: suprafaţă,
locaţie, împrejurimi, grad de ocupare, utilităţi, vad
comercial, vânzări/achiziţii de terenuri similare în zonă. 
Pornind de la valoarea tranzacţiilor recente am determinat valoarea terenului ca fiind de
5.131.602  lei  

Specificaţie  Valoare Valoare Curs valutar  Valaoreadepiaţăaterenului( lei) 


contabilă  pe mp  (EURO/ROL) 
(lei)  -EURO

Teren  2.196.000  350  40.727  5.131.602 


 
 
Valoarea imobilizarilor in curs s-a determinat
pornind de la costul de inlocuire din care s-a dedus
valoarea lucrarilor ramase de executat, regasite in
devizele antreprenorului. Aplicand metodologia
prezentata mai sus s-a obtinut costul de inlocuire net al
imobilului in curs, in suma de 2.107.575 lei. 

Nr. Specificaţie  Valoare Suprafaţă Valoareacurentădepiaţăestimată  Costuri Costdeînlocuirenet


Crt.  pe mp  (mp Ad)  curente
aferente
finalizării 
1  Construcţiesediu- 8.500  261  2.218.500  110.925  2.107.575 
încursdeexecuţie 

La data întocmirii prezentului raport de evaluare,


S.C. Doris Trading S.R.L. nu deţine imobilizări
necorporale şi financiare şi din acest motiv, acestea
vor fi preluate în activul net corectat cu valoare zero. 
Evaluarea mijloacelor fixe 

Nr. Denumire  Data PIF  Valoare Amortizare Valoare Costul Depreciere 


Crt.  deînregistrare  cumulată  ramasă în deînlocuirebrut 
contabilitate 

1  Grupa I - -  2.035.639  -  2.035.639  -  - 


CONSTRUCŢII  

2  Construcţiesediu- -        2.035.639  2.061.900  0,1% 


încursdeexecuţie 

3  Grupa - MIJLOACE -  6.182.674  72.555  6.110.119  5.351.678  - 


FIXE -  

4  Autoutilitara 12.04.05  489.617  5.048  484.569  452.400  23,1% 


Mercedes  

5  Ford Focus  02.07.07  695.034  7.165  687.869  660.000  9,1% 

6  BMW  02.07.05  725.827  7.483  718.344  569.647  23,1% 

7  Opel Vectra  19.09.07  1.391.886  14.349  1.377.537  880.000  9,1% 

8  Autoutilitara VW  15.01.07  2.166.026  22.330  2.143.696  2.143.696  10,0% 

9  Laptop ACERTravel 07.08.05  108.669  2.937  105.732  64.497  20,0% 


Mate 

10  Laptop ACERTravel 29.05.08  103.087  2.786  100.301  100.301  5,0% 


Mate 

11   Laptop 13.01.08  81.581  2.205  79.376  79.376  8,0% 


HPPavillion4800 

12  Scanner flat scan 05.06.06  4.109  111  3.998  2.467  20,0% 
USB 
13  Copiator,imprimantă, 07.01.07  63.494  1.716  61.778  59.462  10,0% 
fax Canon PC 4870
laser 

14  Centralătermică  07.05.08  238.774  3.914  234.860  234.860  5,0% 

15  Telefon SamsungU 10.02.08  34.653  937  33.716  31.592  7,0% 


800 

16  Telefon Nokia N75  07.02.08  24.753  669  24.084  24.084  7,0% 

17  mobilă expunere 10.03.08  42.228  692  41.536  41.536  20,0% 


Rodas 

18  mobilăMoBEXPERT  22.10.05  12.935  212  12.723  7.761  10,0% 

Stocurile au fost evaluate la valoarea de piata


exprimata prin pretul de vânzare la data evaluarii, după
ce în prealabil s-a făcut inventarierea acestora. Având în
vedere că firma deţine în stoc doar utilaje  ce urmează a
fi comercilaizate în conformitate cu activitatea sa
principală comercială, valorile de înregistrare regăsite în
situaţiile contabile nu vor suferi modificări.  
    Firma detine doar stocuri de mărfuri pentru care nu
estimăm nici o depreciere, prin urmare valoarea lor nu
sufera modificari. 
 *Evaluarea creantelor 
Creantele fac obiectul unei reevaluari separate în cadrul prezentei lucrări întrucât exista riscul unor
clienti incerti. In aceasta situatie s-a realizat o grupare si ordonare a acestora pe baza criteriului „data
platii” pentru a detecta riscul de neplata. Nivelul valoric al creantelor s-a diminuat in functie de
perioada de intarziere a platii creantei respective. Prin urmare, acelor creanţe care au depăşit perioada
admisă de recuperare de 3 ani li s-a atribuit un risc de 100%, valoarea lor actuală fiind considerată
zero.  

Denumire  Valoare Depreciere  Costul


contabilă  deînlocuirenet 

TOTALCREANŢE  4.074.966  261.240  3.813.726 

Raţionamentul descris mai sus ne-a condus la obţinerea


unei valori totale a creanţelor de 3.813. 726  lei. 
 
 
*Evaluarea disponibilitatilor 
Societatea nu detine active financiare pe termen
scurt si prin urmare valoare luata in calculul activului
net corectat este zero. 
            In ceaa ce priveste disponibilul in casa si la
banci, acesta este considerat a fi exprimat la valoarea de
piata in suma de 535.748 lei 
*Activul net corectat 

Nr. Specificaţie  Valoarecontabilăla Ajustări  Valori


crt.  data de ajustate 
30iunie2008 

1  Imobilizărinecorporale  0  0  0 

2  Imobilizări corporale  10.341.758  1.556.346  11.898.104 

3  Imobilizărifinanciare  0  0  0 

4  Active imobilizate - total  10.341.758  1.556.346  11.898.104 

5  Stocuri  2.888.760  0  2.888.760 

6  Creanţe  4.074.966  -261.240  3.813.726 

7  Investiţiifinanciarepetermenscurt  0  0  0 

8  Casaşiconturilabănci  535.748  0  535.748 

9  Active circulante - total  7.499.474  -261.240  7.238.234 

10  Cheltuieliînavans  2.030.494  -2.030.494  0 

11  Datoriicetrebuieplătiteîntr- 15.743.772  0  15.743.772 


operioadămaimicăde un an 

12  Activecirculantenete,datoriicurentenete  -6.484.530  -2.021.008  -8.505.538 


(rd. 9+10-11-16) 

13  Total active minusdatoriicurente  2.097.460  1.295.106  3.392.566 


14  Datoriicetrebuieplătiteîntr- 0  0  0 
operioadămai mare de un an 

15  Provizioanepentruriscurişicheltuieli  0  0  0 

16  Venituriînregistrateînavans  270.726  -270.726  0 

17  Activul net contabil  2.097.460  x  x 


(rd.13-14-15) 

18  Activul net corectat  x  x  3.392.566 


(rd.13-14-15) 

Valoarea de piaţă  a întreprinderii conform


activului net corectat este de 3.392.566 lei. 
*Evaluarea SC Anastasia SRL prin metoda 
Discounted Cash – Flow (DCF) 
Conform principiului acestei metode, toate
beneficiile economice proiectate (fluxurile de lichiditati)
ale intreprinderii sunt actualizate la valoarea lor
prezenta, utilizand o rata de actualizare ce reprezinta
costul capitalului pentru acea investitie. 
 
 
 
 
*Descrierea metodei de evaluare pe baza fluxurilor
financiare actualizate de disponibilitati 
În conformitate cu SERV 5 – Evaluarea
întreprinderii, abordarea pe bază de venit este
definită ca fiind calea generală de determinare a valorii
unei întreprinderi, participanţii la aceasta pot utiliza una
sau mai multe metode prin care valoarea este calculată
prin convertirea câştigurilor anticipate (prin metoda
tehnică  a actualizării sau capitalizării). 
În cadrul acestei abordări se estimează valoarea
unei întreprinderi sau a unui pachet de acţiuni prin
calculul valorii prezente a veniturilor anticipate pe
proprietari sau investitori. 
Din punct de vedere tehnic aceasta se realizează
prin următoarele metode: 
        metoda cash-flow-ului net actualizat (fluxul de
numerar actualizat) – CFN actualizat; 
        metoda capitalizării venitului. 
 
            Conform standardelor de evaluare a
întreprinderii esenţa celor două metode incluse în
abordarea pe bază de venit este: 
        în metoda CFN actzat., cash-flow-ul net este
estimat pentru fiecare an din perioada de previziune
explicită (5-10 ani). Acest cash-flow este
transformat în valoarea capitalului prin aplicarea
tehnicilor de actualizare cu ajutorul unei rate de
actualizare; 
        în metoda de capitalizare a venitului, un nivel
reprezentativ al acestuia este împărţit cu o rată de
capitalizare sau este multiplicat cu un coeficient
multiplicator pentru a-l transforma în valoarea
proprietăţii. 
 
Abordarea pe bază de venit se înscrie în optica
investitorului, care este interesat să acţioneze
capacitatea viitoare de generare de venit a unei
anumite întreprinderi. 
 
Aplicarea metodei de evaluare înscrise în abordarea
pe bază de venit presupune înţelegerea problematicii
costului capitalului. Costul capitalului reprezintă
rata de rentabilitate pe care o solicită piaţa pentru a
atrage surse de finanţare pentru o anumită investiţie. 
 
 
Din punct de vedere tehnic este nevoie de cunoaşterea
exactă a elementelor de bază referitoare la valoarea
în timp a banilor: 
*      valoarea viitoare 
*    valoarea prezentă (actuală) 
*      valoarea actuală a unui şir de anuităţi 
*      anuităţile perpetue 
*      costul nominal şi costul real al capitalului 
*      costul nominal şi costul efectiv al capitalului. 
 
            Estimarea costului presupune: 
        determinarea costului capitalului propriu 
        determinarea costului capitalului împrumutat 
        determinarea costului mediu ponderat al
capitalului. 
* Aplicarea metodei de evaluare pe baza fluxurilor
financiare actualizate de disponibilitati (DCF) 
 
 
 
 
Previzioarea evolutiei indicatorilor 
            Indicatorii au fost previzionaţi pentru o perioadă
de patru ani, începând cu anul 2009. Misiunea
evaluatorului fiind aceea de  a estima valoarea unui
pachet minoritar, previziunile vor avea la bază o
funcţionare normală a întreprinderii evaluate, fără
schimbări majore, cu structura existentă a capitalului şi
cu extrapolarea politicilor existente la baza evaluării. 
            Analiza indicatorilor firmei au relevat o  aliniere
a acestora la tendinţele ramurii specifice în care
activează. Se consideră că perioada de emergenţă în care
s-a aflat această ramură de activitate până în prezent va
fi depăşită, intrând în perioada următoare în faza de
creştere. Prin urmare, apreciem că veniturile din vânzări
nu vor mai înregistra fluctuaţii atât de mari ale ratelor de
creştere (o creştere de 138,86% în perioada 2007-2008,
de 24,45% în 2007 faţă de 2006 şi de 172,76% în 2006
faţă de 2005). 
             
            Considerăm a fi reprezentativă tendinţa de
creştere a cifrei de afaceri înregistrată firma evaluată în
perioada 2007 – 2008.  
 
Domeniul construcţiilor a luat o amploare
deosebită în ultimii ani ceea ce va atrage şi alţi operatori
pe această piaţă a utilajelor pentru tâmplăria
termoizolantă. Astfel, intensificarea  concurenţei va
determina o reducere a ritmului de creştere a  cifrei de
afaceri a S.C. Anastasia S.R.L.  
Pentru realizarea unei previziuni cât mai
obiective s-au luat în considerare tendinţele de creştere
în preţuri constante ale cifrei de afaceri, întrucât
societatea actionează într-un mediu destul de complex şi
dinamic în care previzionarea ratei inflatiei este dificilă. 
În anul 2008 faţă de  2007 cifra de afaceri a crescut cu
138.86%. Pentru perioada 2009-2012 estimăm
următoarele valori ale ritmului de creştere a acesteia: 
-       120% în perioada 2008 - 2009; 
-       115% în perioada 2009 – 2010; 
-        110% în perioada 2010 – 2011; 
-        105% în perioada 2011 – 2012. 
Aplicând ritmurile de creştere de mai sus, s-au previzionat următoarele valori ale cifrei de
afaceri: 

   2009  2010  2011 

Cifra de 58.308.196  67.054.425  73.759.867 


afaceri
previzionata 

  
             
            Din discuţiile purtate cu acţionarul majoritar al
S.C. Anastasia S.R.L evaluatorii au tras urmatoarele
concluzii referitoare la situaţia activelor imobilizate în
decursul perioadei previzionate : 
        În luna ianuarie 2009 urmează a fi finalizată
şi utilizată construcţia cu funcţiunea de sediu
principal, in B-dul A. Vlaicu 120 . In luna
martie a anului 2009 se va rezilia contractul
de închiriere nr. 42983/ 07.07.2008. Aceste
acţiuni se vor reflecta în situaţiile contabile prin
creşterea valorii mijloacelor fixe din grupa I şi a
cheltuielilor cu amortizările, pe de o parte, iar
pe de alta parte eliminarea cheltuielilor aferente
chiriei.   
        Mai mult decât atât, punerea in funcţiune a
noii construcţii va genera cheltuieli
suplimentare cu: impozitul pe clădire, utilităţi
(gaze, canalizare, lumină, salubrizare),
paza şi protecţie; 
 
 
 

        Semnalele primite de pe piaţa pe care


activează S.C.  Anastasia S.R.L. impun
dezvoltarea activităţii de inovare si creatie a
produselor, ceea ce presupune modificări în
structura veniturilor şi cheltuielilor, dar şi a
mijloacelor fixe prin: 
-      Achiziţionarea unui mijloc de transport marca
Mercedes, necesar deplasării la sediul clienţilor
(are drept consecinţă creşterea valorii
mijloacelor fixe şi a cheltuielilor cu amortizarea)
prin contractarea unui credit bancar (ceea ce
conduce la creşterea cheltuielilor cu dobânzile); 
-     Angajarea unei persoane care să asigure inovatia
produselor (are ca efect creşterea cheltuielilor cu
salariile, dar şi înregistrarea, în luna februarie a
anului 2009 a unor cheltuieli legate de
deplasarea şi de training-ul pe care va trebui să îl
primească noul angajat în Polonia). 
-     Casarea următoarelor mijloace fixe: (reflectată
în situaţiile contabile prin diminuarea valorii
imobilizărilor corporale şi a cheltuielilor cu
amortizarea). 
 
Activele imobilizate se vor previziona în acord
cu următorul raţionament: 
 
A I  = Si + Intrări - Ieşiri 
           Creşterea accentuată a vânzărilor, 
necesitatea constituirii unui stoc optim
de matreriale consumabile precum şi decizia
managementului de a organiza un spaţiu de prezentare a
unor utilaje reprezentative au avut drept consecinţă o
reducere a vitezei de rotaţie a stocurilor. Pentru perioada
de previziune vom lua în calcul o viteză constantă de
rotaţie a stocurilor, respectiv cea de 44 de rotaţii,
înregistrată în anul 2008. 
Creanţele se estimează cu ajutorul relaţiei: 
-Pentru perioada 2009-2012 conducerea S.C.
Anastasia S.R.L. previzionează o viteză de rotaţie a
creanţelor de 45 de zile in anul 2009, de 35 de zile in
anul 2010 si de 25 de zile in intervalul următor. Aceste
estimări se bazează pe tendinţa descendentă inregistrată
in ultimul an de analiză, manifestare datorată unor
măsuri concrete întreprinse de managementul agentului
economic analizat, respectiv: 
        Angajarea unui avocat care să prevină
litigiile comerciale acordând consultanţă
managementului şi contactând clienţii in
vederea urgentării plăţilor; 
        Ţinerea unei evidenţe mai stricte a termenelor de încasare a creanţelor. 
 
Pentru estimarea disponibilitatilor s-a considerat un procent de 5% din totalul
cifrei de afaceri, mentinându-se astfel tendinţa înregistrată în perioada
precedentă. 
 
Imobilizările corporale au fost estimate conform următorului raţionament:  
 
Valoare imobilizări = SI + I – E,  
 
unde: 
 
SI  reprezinta soldul iniţial 
 
I  reprezintă investiţiile efectuate 
 
E  reprezinta dezinvestiri şi amortizare 
 
Contul de profit şi pierdere al
S.C. Anastasia S.R.L.                                                                                                   
                          - lei - 

Denumirea indicatorului  Exerciţiulfinanciar      

  2005  2006  2007  2008 

A  1  2  3  4 

CIFRA DE AFACERI NETA (RD 02 LA 04)  58.308.196  67.054.425  73.759.867  77.447.861 

Producţia vândută  5.830.820  6.705.442  7.375.987  7.744.786 


(ct. 701+702+703+704+705+706+708) 

Venituri din vânzarea mărfurilor  52.477.376  60.348.982  66.383.881  69.703.075 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  58.308.196  67.054.425  73.759.867  77.447.861 


 (rd.01+05-06+07+08) 

A)Cheltuielicumateriileprimeşimateri 524.983  534.984  539.985  554.982 


ale consumabile (ct. 601+602-7412) 

Alte cheltuieli materiale  5.247.738  6.034.898  6.638.388  6.970.307 


(ct. 603+604+606+608) 

B)Alltecheltuielidinafară(cuenergieşia 12.573  12.573  12.573  12.573 


pă) 
(CT. 605-7413) 

C) Cheltuieli privind mărfurile  43.556.222  50.089.655  55.098.621  57.853.552 

Cheltuieli cu personalul(rd.15+16)  318.263  381.916  458.299  549.958 

Altecheltuielidinexploatare(rd. 24 LA 26)  900.340  1.093.607  1.459.533  1.451.341 

Cheltuieliprivindprestaţiileexterne  891.674  1.086.459  1.237.037  1.409.514 


(ct. de la 611 la 614+ ct. de la 621 la 628-
7416) 

Cheltiuelicualteimpozite, 8.666  7.148  222.496  41.827 


taxeşivărsăminteasimulate(ct. 635) 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL  50.560.119  58.147.633  64.207.399  67.392.714 


(rd.de la 10 la 14+17+20+23+27) 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:  7.748.077  8.906.792  9.552.469  10.055.147 

Venituri dindobânzi(ct.766)  28.571  32.857  36.142  37.949 

dincare,încadrulgrupului             

Alte venituri financiare  0  0  0  0 


(ct.
7617+762+763+764+765+767+768+788) 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  28.571  32.857  36.142  37.949 


(rd.33+35+37+39) 

Cheltuieli privind dobânzile  393.104  393.104  393.104  393.104 


(ct. 666-7418) 

Alte cheltuieli financiare             


(ct. 663+664+665+667+668+688) 

CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL  393.104  393.104  393.104  393.104 


(rd.41+44+46) 

REZULTATUL FINANCIAR  -364.533  -360.247  -356.962  -355.155 

REZULTATULCURENT:  7.383.544  8.546.544  9.195.507  9.699.992 

VENITURI EXTRAORDINARE(ct. 771)  0  0  0  0 

CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct. 671)  0  0  0  0 

REZULTATULEXTRAORDINAR:  0  0  0  0 

VENITURI TOTALE(rd.09+40+52)  58.336.767  67.087.282  73.796.010  77.485.810 

CHELTUIELI TOTALE(rd.30+47+53)  50.953.223  58.540.737  64.600.503  67.785.818 

REZULTATUL BRUT  7.383.544  8.546.544  9.195.507  9.699.992 

IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)  1.181.367  1.367.447  1.471.281  1.551.999 


REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 6.202.177  7.179.097  7.724.226  8.147.993 
FINANCIAR: 

Elemente bilanţiere  2009  2010  2011  2012 

A. ACTIVE IMOBILIZATE             

I. Imobilizărinecorporale   0  0  0  0 

II.Imobilizăricorporale  12.423.104  12.275.550  12.127.995  11.980.441 

III.Imobilizări financiare    0  0  0  0 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  12.423.104  12.275.550  12.127.995  11.980.441 

B. ACTIVE CIRCULANTE              

I. Stocuri  7.126.557  8.195.541  9.015.095  9.465.850 

II. Creante  7.288.524  6.519.180  7.171.098  7.529.653 

III.Investitiifinanciarepeterme 0  0  0  0 
nscurt 

IV. Casa siconturilabănciînlei  2.915.410  3.352.721  3.687.993  3.872.393 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  17.330.491  18.067.442  19.874.187  20.867.896 

C. CHELTUIELI IN AVANS  0  0  0  0 

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE 9.718.033  11.175.737  12.293.311  12.907.977 


INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN
AN 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 7.612.459  6.891.705  7.580.875  7.959.919 


RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 20.035.563  19.167.254  19.708.870  19.940.360 


CURENTE 

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE 450.000  300.000  150.000  0 


INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 
UN AN 

J. CAPITAL SI REZERVE             

I. Capital social  4.000  4.000  4.000  4.000 

 - capital subscrisnevarsat   0  0  0  0 

 - capital subscris varsat   4.000  4.000  4.000  4.000 

 - patrimoniul regiei  0  0  0  0 

VI. Rezultatul exercitiului 6.202.177  7.179.097  7.724.226  8.147.993 


financiar      

Alte capitaluri proprii  13.379.386  11.684.157  11.830.644  11.788.366 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL  19.585.563  18.867.254  19.558.870  19.940.360 

Patrimoniu public  0  0  0  0 

CAPITALURI  TOTAL   20.035.563  19.167.254  19.708.870  19.940.360 

NRF  4.697.049  3.538.984  3.892.882  4.087.526 

Variatia NFR  4.697.049  -1.158.066  353.898  194.644 

Indicatori  2009  2010  2011  2012 

I. Lichiditate             

Lichiditatea generală (Ac/Dts)  1,78  1,62  1,62  1,62 

Lichiditatearapidă((Ac-Stocuri)/Dts)  1,05  0,88  0,88  0,88 

II.Îndatorare             

Îndatorarea … (Datorii totale/Kpr)  52%  61%  64%  65% 

Îndatorarea totală (Datorii totale/Total 27%  31%  31%  32% 


activ) 

III. Indicatorioperaţionali             
Vitezaderotaţieastocurilor(zile)  44  44  44  44 

Recuperareacreanţelor(zile)  45  35  35  35 

Durataachităriiobligaţiilorcurente(zile)  60  60  60  60 

IV. Indicatori de rentabilitate             

Rataactivului= Pb/Total active  21%  24%  24%  25% 

Rata fin. = Pn/Kpr  32%  38%  39%  41% 


 

*Determinarea ratei de actualizare 


Pentru calculul ratei de actualizare s-a folosit metoda
primei de risc în trepte. 
a    = rata de actualizare 
Rf  = rentabilitatea fara risc (rata de baza) 
R   = prima de risc 
   
a-Rf+R 

Suma fluxurilor estimate  14.802.743 

Valoareareziduală  50.924.959 

Valoarea reziduală actualizată  23.756.869 

Discountpentrulipsădelichiditate  28% 

Valoareaîntreprinderii  27.762.921 
 

Reconcilierea rezultatelor si opinia evaluatorului 


 
        Metodele utilizate pentru estimarea valorii
intreprinderii sunt: 
            Metoda costului de inlocuire (ANC) – consta
in estimarea valorii terminale prin insumarea costului de
Nr. Metoda  Valoarede    
crt.  piaţă 

    ROL  EURO  USD 


inlocuire previzionat al
1  Metoda 3.392.566 82,496015  99,186239 
bazata pe activelor intreprinderii di
active  
care se scade valoarea de
2  Metoda 27.762.921 675,10263  811,68637  piata a datoriilor si este
bazata pe
randament   aplicabila numai
intreprinderilor a caror
activitate va inceta intr-un orizont de timp previzionat
sau in cazuri speciale, ceea ce nu este cazul in acest
raport; 
            Metoda actualizarii cash – flow-ului – consta
in estimarea fluxului de lichiditati pentru o perioada
viitoare, si prin tehnica actualizarii, fluxurile viitoare
sunt convertite in valoarea prezenta a intreprinderii care
genereaza acele fluxuri viitoare variabile in timp prin
intermediul ratei de actualizare; aceasta este adecvata
numai in cazul in care intreprinderea va intra in stadiul
de stabilitate economica, ceea ce este de presupus in
viitor pentru societatea evaluata,conform previziunilor
realizate de evaluator. 
Societatea comercială  SC Anastasia S.R.L. s-
a evaluat aplicând metode specifice celor doua abordări:
pe bază de active, pe bază de venit. S-
au obţinut rezultate diferite pe care le oferim în tabelul
de mai jos:  
În opinia noastră, rezultatul obţinut prin metoda  DCF
reflectă cel mai bine valoarea de piaţă a S.C.
Anastasia S.R.L.  
Valoarea obţinută prin abordarea patrimonială
este mai mică decât cea determinată pe bază de cash-
flow, ceea ce semnifică existenţa unor active
necorporale. Analiza diagnostic întreprinsă ne
conducela la concluzia că surplusul de valoare se
datorează contractului de exclusivitate şi clientilor
fideli. 
În opinia noastră valoarea S.C. Anastasia S.R.L
este de 27.762.921 lei şi a fost obţinută in urma aplicarii
metodei DCF. Ratiunea alegerii acestei valori rezida in
obiectul de activitate al societatii, valoarea activelor
corporale fiind nesemnificativa in comparatie cu
veniturile pe care le genereaza afacerea. 
Valoarea pachetului minoritar de părţi sociale
care reprezintă 40% din capitalul social
al firmei a fost estimătă a fi de 9.439.393
lei, respectiv 230 mii EURO. 

4) Descrierea metodelor de 


*evaluare bursieri si prin actualizare 
Cursul bursier sau cotatia unor titluri (în special
actiuni), numita în termeni bursieri rating, permite unor
organisme independente sa formuleze o apreciere
sintetica asupra calitatii respectivelor titluri, care consta,
în principal, în evaluarea riscurilor pe care le prezinta
achizitionarea titlurilor.  
Cursul bursier depinde atât de factori interni
întreprinderii, cât si de factori externi. În consecinta
pentru aplicarea metodelor bursiere de evaluare trebuie
sa se tina seama de: 
 
*evolutia cursurilor trecute si a politicii de dividende,
considerate ca semnale emise catre actionari si
investitori. 
*fenomenele pietei car pot afecta aprecierea titlurilor,
independent de
performantele întreprinderii (perspectivele concurentei,
calitatea sistemului de comunicare financiara
a întreprinderii 
Metodele de evaluare a întreprinderilor ce
utilizeaza coeficientul de capitalizare bursiera sunt
metode folosite de întreprinderile "în crestere". 
Coeficientul de capitalizare bursiera sau pretul unui titlu
reflecta de câte ori investitorii sunt dispusi sa plateasca
profitul net pe actiune. Altfel spus, PER arata în cât
timp se recupereaza investitia facuta prin cumpararea
unei actiuni pe seama profiturilor primit de investitori
sub forma de dividende. El se mai numeste
"multiplicator curs-profit" si se determina dupa relatia:
*Evaluare prin actualizare 
Actualizarea este o procedura indispensabila
pentru asigurarea unei corecte viziuni dinamice în
aplicarea metodelor de evaluare si, de asemenea, pentru
luarea în calcul a fluxurilor de rezultate considerate în
timp. Mai precis, actualizarea este o operatie prin care o
suma care va fi încasata sau platita în viitor este
transformata în valori de azi. Necesitatea
acestei operatiuni deriva din faptul ca unitatile monetare
de mâine nu sunt echivalente cu unitatile monetare de
azi (fara a lua în calcul inflatia). 
Pentru actualizarea unei sume care se va
obtine în viitor se utilizeaza rata de actualizare, care
reprezinta rentabilitatea ceruta de piata pentru o suma de
capitaluri investite în întreprinderea evaluata. Rata de
actualizare are semnificatia unei rate de fructificare a
capitalurilor investite pe piata financiara în loc sa fie
investite în întreprindere. Orice calcul de actualizare
tine seama în mod esential de: durata de timp si de rata
dobânzii luate în calcul pentru a masura  modificarea
valorii supuse actualizarii. 
Pentru fiecare an se aplica formula de calcul
a dobânzii simple: 
unde: u = 1 + d se numeste factor de fructificare. 
Rata de actualizare depinde teoretic
de urmatorii factori: 
-  costul capitalului investit; 
-    riscurile care intervin privind încasarea unei
sume viitoare; 
-    inflatia care poate eroda o încasare viitoare