Sunteți pe pagina 1din 35

PROIECT

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Profesor Coordonator: Conf. univ. dr. Carmen Codreanu


Student: Ana-Maria Niță

1
Universitatea “Petre Andrei” din Iași

CUPRINS

1. Prezentarea societăţii.......................................................................................................1
2. Diagnosticul juridic..........................................................................................................1
3. Diagnosticul operaţional.. ...............................................................................................4
4. Diagnosticul comercial.......................... ..........................................................................7
5. Diagnosticul resurselor umane şi al managementului firmei.......................................8
6. Diagnosticul economico – financiar..............................................................................16
7. Aplicarea metodei cash-flow-ului net actualizat ........................................................ 26
8. Evaluarea intreprinderii pe baza activului net corectat(ANC):................................31

2
1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI

Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca


principal obiect de activitate producţia şi comercializarea de produse de uz industrial şi casnic, astfel:
aparataj de încălzire, condiţionare, ventilaţie şi de climatizare pentru construcţii civile şi industriale,
radiatoare auto şi pentru utilaje de toate tipurile, scule, dispozitive şi confecţii metalice pentru construcţii,
aparataj şi componente pentru CNE Cernavodă şi agregate energetice, obiecte de uz casnic (boilere,
calorifere electrice, corpuri de încălzire pentru locuinţe şi de alte utilităţi), etc.
În momentul înfiinţării, SC INSTAL SA BUCURESTI reprezenta o unitate cu profil nou în
România şi a rămas şi astăzi singura producătoare de aparataje şi accesorii pentru instalaţii de încălzire -
ventilare şi condiţionare a aerului, necesare în construcţii industriale, cât şi civile.
Ca urmare a tipizării principalelor aparataje pentru instalaţii de încălzire şi condiţionare a aerului,
în anul 1994 s-a stabilit un profil ferm al societăţii precum şi poziţia sa de producător UNIC în economia
naţională.
Din 1998, INSTAL a asimilat în fabricaţie echipamente solare: captatori solari cu apă, captatori
solari cu aer, instalaţii solare, module solare de acoperiş, etc.
A urmat diversificarea profilului de fabricaţie prin noi tipuri de produse: baterii pentru instalaţii de
climatizare nave, răcitoare pentru compresoare, baterii pentru vagoane şi locomotive, răcitoare de ulei
pentru utilaje de construcţii, schele metalice de faţadă, cofraje metalice COMET, etc.
În perioada 1990-1995, INSTAL a introdus în fabricaţie aeroterme electrice, calorifere electrice,
boilere electrice, aparate de căldură în contracurent pentru minerit, şi de asemenea termocentrale şi
hidrocentrale.
Produsele firmei satisfac toate cerinţele pieţei, iar calitatea este asigurată de sistemul de asigurare a
calităţii implementat în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001, deţinând Certificatul
nr.235/15.01.2002 emis de SC SIMTEX - SA Bucureşti.
Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI, organizată ca societate pe acţiuni, persoană
juridică română, are un capital social de 1.241.018 lei subscris şi vărsat integral, divizat în 496.407 acţiuni
nominative cu valoare nominală de 2,5 lei.
Sediul societăţii de la înfiinţare şi până la data evaluării se găseşte situat în Bucuresti, str.Dunării,
nr.372.

2. Diagnosticul juridic

În cadrul diagnosticului juridic se investighează raporturile juridice şi modul în care sunt respectate
reglementările legale în legătură cu activitatea întreprinderii sau cu activele supuse evaluării şi de
asemenea se apreciază situaţia juridică a întreprinderii în raport cu proprietarii, terţii, salariaţii şi bugetul
statului.

2.1. Înfiinţarea şi funcţionarea societăţii

Activitatea societăţii se desfăşoară potrivit statutului întocmit conform reglementărilor legale din
care rezultă următoarele:
Societatea SC INSTAL SA a fost înfiinţată în anul 1990 prin HG 1303/1990, în conformitate cu
prevederile Legii 15/1990, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului la data de 12.02.1991.
SC INSTAL SA are ca obiect principal de activitate „fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic) care este completat cu fabricarea gazului
3
industrial, producţia de construcţii metalice şi părţi componente şi cea de piese şi accesorii pentru
autovehicule, cod CAEN 2923.
Ca formă de organizare, societatea comercială SC INSTAL SA este persoană juridică română,
structurată ca societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu
actul constitutiv întocmit. Durata societăţii este nelimitată.
Conform statutului, la înfiinţare capitalul social al societăţii este în sumă de 1.241.017,50 lei şi
este subscris şi vărsat integral.
Societatea comercială a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului, Municipiul
Bucuresti, sub nr. J34/99/1991.
Societatea comercială are certificatul de înregistrare fiscală cu codul R2696570.
Modul de dizolvare şi lichidare a societăţii se va face conform legislaţiei în vigoare.
Statutul cuprinde în structura sa toate drepturile şi obligaţiile care revin acţionarilor conform
legii.
Societatea nu are filiale sau sucursale.

2.2. Dreptul de proprietate

Societatea comercială deţine în proprietate următoarele imobilizări:

Tabel 2.1.
Denumire element de imobilizare Valoare (RON)
1. Programe informatice 4.729
2. Licenţe informatice 40.624
3. Terenuri 317.074
4. Construcţii 1.366.940
5. Instalaţii tehnice şi maşini 1.109.716
6. Alte instalaţii, maşini, mobilier 39.099
7. Imobilizări în curs 0
8. Imobilizări financiare 5.794
TOTAL 2.883.976

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu achiziţionat prin forţe proprii cu destinaţie
industrială, inclusiv social-administrativă, situat în Bucuresti, strada Dunării, în suprafaţă totală de 18.658
mp.
Principalele capacităţi de producţie sunt amplasate în incinta fabricii din Bucuresti, str. Dunării,
nr.372 şi str.Abatorului nr.20 unde este poziţionată fabrica de oxigen. Au fost închiriate o parte din spaţiile
excedentare. Nu sunt litigii privind dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile ale
societatii.
Bunurile de patrimoniu ale societăţii au fost obţinute prin următoarele mijloace:

a) achiziţii directe:
- programe informatice 4.729
- licenţe informatice 40.624
- terenuri 317.074
- construcţii 1.366.940
- instalaţii tehnice şi maşini 1.100.000

b) leasing financiar:
4
- instalaţii tehnice şi maşini 9.716

c) producţie proprie:
- instalaţii, mobilier 39.099

Bunurile societăţii nu sunt grevate de garanţii, ipoteci, gaj-uri, etc.

2.3. Salariaţi, drepturi sociale

La data evaluării, societatea funcţionează cu un număr de 209 salariaţi cu contracte individuale de


muncă pe perioadă nedeterminată, în următoarea structură:
- muncitori direct productivi 150
- muncitori indirect productivi 30
- personal TESA 29
Salariaţii din SC INSTAL SA sunt organizaţi într-un sindicat, Sindicatul Liber Independent
INSTAL. Gradul de sindicalizare este de aproximativ 90%.
Între conducerea societăţii şi salariaţi există raporturi de colaborare în limitele Contractului
Colectiv de Muncă. Periodic, au loc informări între conducere şi reprezentanţii salariaţilor. Faţă de anii
anteriori, relaţiile s-au îmbunătăţit, gradul de înţelegere şi de comunicare a crescut, cele două părţi
participând la întâlniri comune. Ca urmare, nu au existat perioade de stagnare a procesului de producţie ca
urmare a declanşării unor conflicte de muncă.
Drepturile salariaţilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respectă prevederile legale. Salariul
maxim este confidenţial şi este în conformitate cu grila de salarizare.
Societatea este la zi cu plata obligaţiilor către bugetul statului referitoare la salariaţi.

2.4. Registrele şi evidenţele contabile

Situaţiile financiare ale SC INSTAL SA, cuprind bilanţul la data de 31.12.2006, contul de profit şi
pierdere, situaţia fluxurilor de numerar aferente, situaţia modificărilor capitalului propriu, pentru anul
încheiat, precum şi o sinteză a politicilor contabile semnificative şi notele explicative. Societatea ţine
evidenţa contabilă în lei.
Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare sunt cele din
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene.
Nu există abateri de la principiile şi politicile contabile,metodele de evaluare şi de la alte prevederi
din reglementările contabile.
Valorile prezentate în situaţiile financiare sunt comparabile.
Cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa Adunării Generale, administratorii
prezintă cenzorilor bilanţul exerciţiului precedent, cu contul de profit şi pierderi, însoţit de raportul lor şi
de documentele justificative.
Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial, partea a IV-a.
Din verificările făcute prin sondaj şi discuţiile purtate cu responsabilii de compartimente, registrele
şi evidenţele contabile ale societăţii comerciale sunt ţinute la zi.

2.5. Situaţia datoriilor şi creanţelor

La sfârşitul exerciţiului 2006, societatea SC INSTAL SA prezintă un sold al creanţelor de


1.089.287 RON, care reprezintă creanţe cu termen de lichidare sub un an.

5
De asemenea, la această dată societatea prezintă un sold al datoriilor de 1.702.636 RON, din care
1.556.844 RON reprezintă datorii cu termen de exigibilitate sub un an şi 145.792 RON ce reprezintă
datorii cu termen de exigibilitate între 1 si 5 ani.
Apreciem că atât debitele cât şi creditele se păstrează în limite normale, curente şi nu sunt de
semnalat probleme deosebite.

2.6. Aspecte comerciale

Se constată că atât contractele obţinute ca urmare a câştigării de licitaţii cât şi lucrările preluate
prin încredinţare directă au avut incluse clauze corecte, care nu au dezavantajat firma, nu au condus la
litigii şi penalităţi.

2.7. Litigii

La data evaluării societatea nu are litigii pe rol, nici în calitate de reclamantă, nici în calitate de
pârâtă.

3. Diagnosticul operaţional

Diagnosticul operaţional cuprinde analiza detaliată a mijloacelor care alcătuiesc baza materială
durabilă a organizaţiei, urmărindu-se: aspecte generale privind activele corporale şi necorporale, utilajele
şi echipamentele, construcţiile şi suprafeţele de producţie sau prestări, terenurile, procese de producţie şi
tehnologice, activitatea mecano – energetică, activitatea de investiţii, mijloace pentru protecţia mediului
ambiant, activitatea de cercetare - proiectare.
Baza materială constituie potenţialul tehnic de producţie sau prestări al întreprinderii şi trebuie
cunoscută sub mai multe aspecte: ce poate realiza, ce realizează, ce ar trebui să realizeze pentru a face
faţă concurenţei şi a răspunde integral cerinţelor beneficiarilor.

3.1. Amplasamentul societăţii, sucursale, filiale

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu achiziţionat prin forţe proprii cu destinaţie
industrială, inclusiv social-administrativă, situat în Bucuresti, strada Dunării, în suprafaţă totală de 18.658
mp.
Principalele capacităţi de producţie sunt amplasate în incinta fabricii din Bucuresti, str. Dunării,
nr.372 şi str.Abatorului nr.20 unde este poziţionată fabrica de oxigen.
Au fost închiriate o parte din spaţiile excedentare.
Accesul este supravegheat de paznicii unei firme cu care S.C. INSTAL S.A. a încheiat contract de
prestări servicii.
Societatea nu deţine sucursale sau filiale.

3.2. Utilizarea suprafeţelor, căi de acces şi posibilităţi de extindere

Suprafaţa totală pe care este amplasată firma este de 18.658 mp, teritoriul fiind împărţit astfel:
- suprafaţa de depozite 3.727 mp
- suprafaţa secţii de producţie 10.500 mp
- suprafaţa birouri 4.000 mp
6
- suprafaţa alei, platforme betonate 431 mp
S.C. INSTAL S.A. nu are posibilităţI de extindere, decât pe verticală.
Gradul de utilizare al spaţiului ocupat este de cca. 86%.
Accesul la sediul societatii se face prin str. Dunării, asfaltată, prevazută cu cale rutieră pentru
mijloace auto şi de transport în comun.

3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, întreţinere

Pentru evaluarea mijloacelor fixe în cursul exerciţiului s-a utilizat metoda costului istoric.
Soldul mijloacelor fixe în valoare brutã este de 2.515.755 lei şi reprezintã 207.23% din capitalul
social.
În cursul exerciţiului financiar 2006, imobilizările corporale au evoluat astfel:
Tabel 3.1.
Nr. Valori brute la Valori brute la
Denumire Creşteri Diminuări
crt. 31.12.2005 31.12.2006
Imobilizări
1. 7.833 37.520 45.353
necorporale
Imobilizări 2.623.551
2. 636.194 426.916 2.832.829
corporale
Imobilizări 32.772
3. 8.200 35.178 5.794
financiare
4. TOTAL 2664156 681914 462094 2883976

3.4. Amortizarea imobilizărilor corporale

Gradul de uzură al mijloacelor fixe din patrimoniu este de aproximativ 27% din care la cladiri
aproximativ 18% iar la utilaje, instalaţii tehnologice şi de administraţie aproximativ 36%.
Pentru amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul societăţii s-a utilizat metoda liniară,
înregistrând cheltuieli în volum de 217.984 lei, din care 73.957 lei reprezintă amortizare calculată pentru
clădirile din patrimoniu, partea aferentă diferenţei din reevaluare şi care este cheltuială nefiscală.
Ca şi în exerciţiul anterior, şi în anul 2006, respectându-se principiul permanenţei
metodelor, societatea a utilizat regimul liniar de amortizare, înregistrând pe costuri suma de 217.984 lei,
reprezentând 2.07% în costurile de exploatare.
Până la finele lunii noiembrie societatea nu a înregistrat şi afectat costurile de exploatare cu
contravaloarea amortismentului aferent diferenţelor din reevaluare. Cu diferenţa de amortizare pentru
întregul an s-au afectat costurile lunii decembrie 2006.
Amortizarea este înregistratã în contul 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi
provizioanele” în corespondenţã cu contul 281 „Amortizarea imobilizãrilor corporale”
Se reţine că pentru deprecierea imobilizărilor nu s-au constituit provizioane.
Evoluţia amortizărilor în cursul exerciţiului 2006 se prezintă astfel:
Tabel 3.2.
Nr. Amortizare Amortizare în Amortizare Amortizare la
Denumire
crt. la 31.12.2005 cursul anului aferentă ieşirilor 31.12.2006
Imobilizări 1.646 1.646
1.
necorporale
Imobilizări
2. 603.793 217.984 161.409 662.014
corporale
7
3. TOTAL 605.439 217.984 161.409 662.014

3.5. Investiţii

În anul 2006 s-au achiziţionat imobilizări în valoare de 384.803 lei din care:

a) prin achiziţie directă:


- baterii condensatori 13.805 lei
- cabină vopsire şi cu cuvă 61.446 lei
- grup termic cu racorduri 33.026 lei
- autoturism 50.420 lei
- echipamente de sudat 27.411 lei
- tehnică calcul 9.764 lei
- alte 8.867 lei
TOTAL 204.739 lei

b)prin leasing financiar:


- mijloc de transport 41.911 lei
- instalaţie de debitare
132.999 lei
LINEARSTAR
TOTAL 174.910 lei

c) din producţie proprie


- masa susţinere semifabricate 5.154 lei
TOTAL 5.154 lei

Societatea are 3 contracte de leasing financiar încheiate cu firme specializate privind achiziţia a
două mijloace de transport şi o instalaţie de debitare Lineastar 2060 + accesorii, cu clauza de achiziţie la
terminarea perioadei dar fără limitare asupra gradului de îndatorare .
În anul 2006 s-au plătit rate în valoare de 38.085 lei şi dobânzi aferente de 13.156 lei. La
31.12.2006 societatea mai datorează dobandă la contracte leasing în sumă de 20.751 lei.

3.6. Calitatea produselor şi serviciilor oferite

Având în vedere că întreprinderea a început implementarea sistemului de asigurare a calităţii


conform standardului european ISO, tot personalul este obligat să îşi desfăşoare activitatea în acest
context.
Principiile şi elementele strategice în virtutea cărora este formulată politica în domeniul calităţii a
SC INSTAL SRL vizează, în principal:
 satisfacerea cerinţelor exprimate şi implicite ale clienţilor la preţuri competitive şi avantajoase;
 creşterea satisfacţiei clienţilor prin furnizarea de produse de calitate realizate în contextul protejării
sănătăţii angajaţilor săi şi a mediului înconjurător;
 perfecţionarea personalului care execută, conduce şi verifică activităţi ce influenţează calitatea
produselor şi a metodelor de operare şi a căror activităţi au un impact semnificativ asupra mediului
sau sunt periculoase;
8
 menţinerea reputaţiei societăţii pe piaţa echipamentelor de încălzire, răcire, ventilare şi
condiţionare aer, şi utilajelor pentru construcţii.

4. Diagnosticul comercial

Diagnosticul comercial vizează piaţa de desfacere a produselor întreprinderii şi piaţa ei de


aprovizionare. Obiectivul de bază al diagnosticului comercial constă în estimarea pieţei actuale şi
potenţiale a întreprinderii şi a locului ei pe piaţă.
În cadrul diagnosticului comercial se abordează următoarele elemente esenţiale: piată, produsele
sau serviciile, preţul, promovarea.

4.1. Grupe de produse

Cifra de afaceri realizată de către societate este de 10.931.457 lei. Prezentăm în următorul tabel
ponderea categoriilor de produse în total cifră de afaceri, pe perioada 2004 – 2006.
Tabel 4.1.
% în cifra de afaceri
Grupe de produse
2004 2005 2006
Corpuri de încălzire din oţel 13.3 11.6 9.5
Aparataje de încălzire - răcire şi aeroterme 11 14.5 16.3
Schimbătoare de căldură – răcitoare cu apă pentru
31.7 38.8 43.7
aer, ulei, gaze
Aparataje pentru ventilarea şi condiţionarea aerului 16.3 10.1 8.7
Radiatoare pentru mijloace de transport 12.8 9.3 3.1
Scule, dispozitive şi utilaje pentru construcţii 9.4 8.2 9.9
Instalaţii solare 5.5 7.5 8.8
TOTAL 100.00 100.00 100.00

4.2. Principalii furnizori

De obicei furnizorii sunt dintre cei tradiţionali, care au înţeles să implementeze sistemul de
asigurare a calităţii conform standardului ISO, şi care respectă piaţa ca element cu funcţiune de reglare a
preţurilor, de principal regizor - analist al topurilor pentru firmele ce furnizează aceleaşi produse sau
servicii.
Sursele de aprovizionare cu materiale, materii prime etc. sunt româneşti. Principalii furnizori sunt
firme puternice în economia românească cum sunt: Laromet SA
Bucureşti, Metrom Brasov, Alro SA Slatina, Profiland SRL Galaţi, Electroprecizia SA Săcele, etc.

4.3. Principalii clienţi

În anul 2006 eforturile Departamentului Marketing s-au concentrat în aceleaşi 2 principale direcţii:
a) implicarea în programele de extindere a proiectelor deja implementate cu partenerii SC Compa
SA Sibiu, SC Marata SRL Craiova , SC Company Lemn Reghin şi SC Firogal Serv Constanţa
b) implicarea în atragerea de noi clienţi şi demararea de noi proiecte cu clienţii existenţi.
9
În ceea ce priveşte programele de extindere a proiectelor existente prin asimilarea de noi repere se
poate vedea în continuare o creştere susţinută a cifrei de afaceri pe aceste proiecte. Astfel, ţinând cont de
faptul că cifra de afaceri în 2006 a crescut cu cca. 22 % faţă de anul 2005, creşterea ponderii deţinute de
principalii clienţi în cifra de afaceri (conform tabelului de mai jos) reflectă continuarea dezvoltării acestor
proiecte:

Tabel 4.2.
Client Pondere în CA 2005 (%) Pondere în CA 2006 (%)
SC Compa SA Sibiu 29.8 31.4
SC Marata SRL Craiova 13.8 15.2
SC Company Lemn Reghin 5.5 6.9
SC Firogal Serv Constanţa 5.4 6

Pentru anul în curs şi pe termen mediu şi lung se preconizează o creştere a cifrei de afaceri prin:
- creşterea vânzărilor la clienţii interni şi externi existenţi;
- dezvoltarea de produse şi afaceri noi în parteneriat;
- dezvoltarea de produse noi

4.4. Principalii concurenţi

SC INSTAL SA este unul dintre cei mai importanîi producători români de echipamente de
ventilaţie şi condiţionare a aerului. Ponderea pe piaţa internă şi principalii competitorii sunt prezentaţi în
tabelul de mai jos:

Tabelul 4.3.
Nr. Ponderea pe
Produsul Competitori
crt. piaţă (%)
1. Corpuri de încălzire din oţel 36.2 SC Aereco SA
Aparataje de încălzire - răcire şi
2. 15.6 SC Comistal Group SA
aeroterme
Schimbătoare de căldură – răcitoare
3. 73.6 SC Metalica Grup SA
cu apă pentru aer, ulei, gaze
Aparataje pentru ventilarea şi
4. 15.5 Firme importatoare
condiţionarea aerului
Radiatoare pentru mijloace de
5. 5.9 SC Compa SA
transport
Scule, dispozitive şi utilaje pentru
6. 6.8 Firme importatoare
construcţii
7. Instalaţii solare 10.6 SC Soltech SA

5. Diagnosticul resurselor umane şi al managementului firmei


10
În cadrul diagnosticului resurselor umane şi al managementului fimei se urmăreşte cunoaşterea
resurselor umane din punct de vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului şi eficienţei utilizării lor,
precum şi analiza echipei de conducere a întreprinderii.

5.1. Organizarea societăţii:

Structura organizatorică ierarhică şi funcţională este sintetizată în organigrama societăţii,


prezentată mai jos, şi totalizează un număr de 209 de persoane.
Salariaţii din SC INSTAL SA sunt organizaţi într-un sindicat, Sindicatul Liber Independent
INSTAL. Gradul de sindicalizare este de aproximativ 90%.
Între conducerea societăţii şi salariaţi există raporturi de colaborare în limitele Contractului
Colectiv de Muncă. Periodic, au loc informări între conducere şi reprezentanţii salariaţilor. Faţă de anii
anteriori, relaţiile s-au îmbunătăţit, gradul de înţelegere şi de comunicare a crescut, cele două părţi
participând la întâlniri comune. Ca urmare, nu au existat perioade de stagnare a procesului de producţie ca
urmare a declanşării unor conflicte de muncă.
Drepturile salariaţilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respectă prevederile legale. Salariul
maxim este confidenţial şi este în conformitate cu grila de salarizare.
Societatea este la zi cu plata obligaţiilor către bugetul statului referitoare la salariaţi.
Organigrama societăţii:
Adunarea Generală a Acţionarilor
Consiliul de Administraţie
Comisia de Cenzori
Director General

5.2. Dimensiunea potenţialului uman

Pentru a caracteriza dimensiunea potenţialului uman din cadrul întreprinderii vom utiliza următorii
indicatori:

a) numărul mediu de salariaţi cu contract de muncă


În perioada în care se realizează evaluarea, în cadrul întreprinderii îşi desfăşoară activitatea 190 de
salariaţi pe baza unui contract de muncă pe durată nelimitată.

b) numărul mediu de personal cu contract de muncă sau convenţie civilă.


La numărul de 190 de salariaţi cu care societatea are încheiate contracte de muncă pe durată
nelimitată, se adaugă şi 19 persoane ce au încheiat convenţii civile de prestări servicii.
În total, în cadrul întreprinderii, numărul mediu de personal este de 209 salariaţi.

În ultimii trei ani, numărul mediu al personalului a înregistrat scăderi semnificative, reducându-se
în anul 2005 cu 17,87% faţă de anul precedent, iar în anul 2006 trendul descrescător a continuat, numărul
mediu al personalului înregistrând valori cu 3,14% mai mici. În anul 2006, comparativ cu perioada
precedentă, se constată o reducere a personalului cu peste 3%, în condiţiile realizării unei creşteri a cifrei
de afaceri (în preţuri comparabile) de aproximativ 30%. Acestă situaţie se explică prin adoptarea unor
măsuri de structurare şi de sporire a eficienţei economice.
Tabel 5.1.
Personal 2004 2005 2006
Nr. mediu personal cu contract de muncă 250 197 190
11
Nr. mediu personal cu convenţie civilă 13 19 19
TOTAL 263 216 209
Nr. minim personal angajat 254 178 200
Nr. maxim personal angajat 272 254 218

c) numărul maxim de personal

10.931.457
216   100
N I 8.459.764
N max  0 CA   279.1  280
100 10

Limita superioară în care se poate înscrie firma pentru utilizarea eficientă a forţei de muncă este de
280 de angajaţi. Analizând tabelul 5.1. se constată că forţa de muncă încadrată, de 209 salariaţi cu contract
de muncă sau convenţie civilă, nu este supradimensionată.

Tabelul 5.2.
Luni 2004 2005 2006
Ianuarie 254 254 200
Februarie 254 255 200
Martie 254 225 200
Aprilie 254 225 210
Mai 265 225 210
Iunie 270 215 218
Iulie 272 215 209
August 270 215 209
Septembrie 265 180 209
Octombrie 260 180 209
Noiembrie 260 178 209
Decembrie 254 200 209

În tabelul 5.2., care evidenţiază dimensiunea forţei de muncă din cadrul companiei, pentru fiecare
lună, se constată ca în anul 2005 au avut loc restructurări succesive, în lunile martie, iunie şi septembrie,
firma renunţând, în total, la serviciile a aproximativ 20% din personalul încadrat la începutul anului. În
anul 2006 societatea a încadrat încă 9 persoane, preferând însă să încheie cu acestea convenţii civile pe
durată determinată, şi nu contracte de muncă.

5.3. Structura resurselor umane

Pentru analiza structurii personalului angajat în cadrul companiei vom utiliza următoarele criterii:

a) după principalele categorii de salariaţi, peste 70% dintre aceştia sunt muncitori direct productivi,
14,35% muncitori indirect productivi, 11,5% este reprezentat de personal tehnic – ingineresc, iar
personalul administrativ si de conducere reprezintă 4%.
Tabel 5.3.
Personal 2004 2005 2006

12
1. Muncitori 234 187 180
- direct productivi 204 157 150
- indirect productivi 30 30 30
- de deservire generală - - -
2. Tehnic – ingineresc 24 24 24
- ingineri 6 6 6
- tehnicieni 8 8 8
- maiştri 10 10 10
3. Administrare şi conducere 5 5 5

Analizând modificarea numărului de salariaţi, în cei trei ani, se constată că numărul muncitorilor
indirect productivi, numărul personalului tehnic ingineresc şi numărul personalului de administrare şi
conducere au rămas constate, iar modificările s-au realizat doar din rândul muncitorilor direct productivi.
Se poate trage concluzia că societatea a modernizat procesul de producţie, achiziţionând maşini şi utilaje
care au înlocuit munca realizată de oameni.

b) după vechimea în întreprindere, se constată că, în anul 2006, cei mai mulţi angajaţi ai companiei au o
vechime cuprinsă între 11 şi 15 de ani.
Tabelul 5.4.
Personal 2004 2005 2006
sub un an 5 5 8
între 2 şi 5 ani 10 16 25
între 6 şi 10 ani 36 20 58
între 11 şi 15 ani 86 73 62
între 15 şi 20 ani 116 95 51
peste 20 ani 10 7 5
TOTAL 263 216 209

Analiza structurii personalului după vechime şi evoluţia sa în timp poate furniza informaţii cu
privire la strategia angajărilor efectuate de întreprindere.
Analizând modificările survenite în cei trei ani se constată că societatea a dus o politică de
întinerire a forţei de muncă. Dacă în anul 2004, salariaţii cu vechime sub 15 ani reprezentau 52% din
totalul personalului, în anul 2006 aceştia reprezintă 73,2% din totalul personalului. Compania a
conştientizat faptul că personalul cu vechimea cuprinsă în acest interval posedă cel mai bun echilibru între
experienţă şi forţă de muncă.

c) după vârstă, în anul 2006, cea mai mare pondere în totalul personalului o au salariaţii cu vârsta cuprinsă
între 31 şi 40 de ani. Vârsta medie a cadrelor de conducere este de 55,6 ani, iar a întregului personal este
de 40 de ani.
Tabelul 5.5.
Personal 2004 2005 2006
sub 30 de ani 25 26 23
între 31 şi 40 de ani 75 82 91
între 41 şi 50 de ani 125 85 82
peste 50 de ani 38 23 13
TOTAL 263 216 209

13
Şi din analiza structurii personalului după vârstă reiese politica de întinerire a forţei de muncă
dusă de societate. Dacă în anul 2004, salariaţii cu vărsta sub 40 de ani reprezentau 38% din totalul
personalului, în anul 2006 aceştia reprezintă 54,5% din totalul personalului.
De asemenea se constată ce nu există dezechilibre accentuate în structura după vârstă a
personalului, care ar putea să dăuneze stării şi performanţelor capitalului uman al întreprinderii.
d) după nivelul de calificare, în anul 2006 predomină salariaţii cu studii medii liceale, aproximativ 33,5%
din totalul angajaţilor.
Tabelul 5.7.
Personal 2004 2005 2006
cu studii superioare 35 26 24
cu studii medii liceale 70 75 70
cu şcoală profesională 72 63 68
cu şcoală generală sau fără calificare 86 52 47
TOTAL 263 216 209

5.4. Comportamentul personalului

Pentru analiza comportamentului personalului vom utiliza următorii indicatori:

a) fondul de timp maxim disponibil


În cadrul societăţii programul de lucru este de 8 ore, de luni până sâmbătă.
Pentru determinarea fondului de timp maxim disponibil pentru un an se utilzează formula:

12
Ftd   Nz  Nh  Ns
i 1
unde: Ftd = fondul de timp disponibil
i = lunile anului
Nz = numărul de zile lucrătoare
Nh = numărul de ore ce se lucrează pe zi (8h)
Ns = numărul de salariaţi
Tabelul 5.8.
2004 2005 2006
Luni
h/pers pers Ftd h/pers pers Ftd h/pers pers Ftd
Ianuarie 200 254 50.800 200 254 50.800 200 200 40.000
Februarie 192 254 48.768 192 255 48.960 192 200 38.400
Martie 216 254 54.864 216 225 48.600 216 200 43.200
Aprilie 192 254 48.768 192 225 43.200 184 210 38.640
Mai 200 265 53.000 208 225 46.800 208 210 43.680
Iunie 208 270 56.160 208 215 44.720 208 218 45.344
Iulie 216 272 58.752 208 215 44.720 208 209 43.472
August 208 270 56.160 216 215 46.440 216 209 45.144
Septembrie 208 265 55.120 208 180 37.440 208 209 43.472
Octombrie 208 260 54.080 208 180 37.440 208 209 43.472
Noiembrie 208 260 54.080 208 178 37.024 208 209 43.472

14
Decembrie 200 254 50.800 192 200 38.400 184 209 38.456
Fondul de
timp total - - 641.352 - - 524.544 - - 506.752
disponibil

b) fondul de timp efectiv lucrat – se determină prin scăderea din fondul de timp maxim disponibil, a
concediilor medicale, învoirile, absenţele, etc.

Tabelul 5.9.
2004 2005 2006
Indicatori
ore % ore % ore %
Timp maxim disponibil 641.352 100 524.544 100 506.752 100
Timp efectiv lucrat 607.665 94,75 509.252 97,08 491.043 96,9
Timp nelucrat, din care: 33.687 5,25 15.292 2,92 15.709 3,1
 concedii medicale 8.422 25 3059 20 3.142 20
 concedii maternitate 1.685 5 612 4 628 4
 accidente de muncă 1.348 4 306 2 314 2
 evenimente 2.021 6 612 4 628 4
 absenţe nemotivate 13.475 40 6881 45 6.284 40
 cauze independente
de salariaţi (lipsă materii
6.736 20 3823 25 4.713 30
prime, opriri
accidentale, etc.)

În anul 2006, timpul efectiv lucrat reprezintă 96,9% din timpul maxim disponibil. Timpul nelucrat
se datorează în cea mai mare parte absenţelor nemotivate (40%) şi cauzelor independente de salariaţi, cum
ar fi lipsa de materii prime, opriri accidentale, etc. (30%). Aceste aspecte denotă deficienţe în controlul
angajaţilor, de către management.

c) gradul de utilizare a timpului maxim disponibil, se calculează după următoarea formulă:

Tel
Gutp   100
Ftd
unde: Gutp = gradul de utilizare a timpului maxim disponibil;
Te = timpul efectiv lucrat
Ftd = fondul de timp maxim disponibil
Tabelul 5.10.
Indicatori 2004 2005 2006
Timpul efectiv lucrat 607.665 ore 509.252 ore 491.043
Fondul de timp maxim disponibil 641.352 ore 524.544 ore 506.752
Gradul de utilizare a timpului
94,75% 97,08% 96,9
maxim disponibil

d) indicatorii circulaţiei forţei de muncă


Tabelul 5.11.
15
Indicatori Formulă 2004 2005 2006
Intrări de personal - 18 23 18
Ieşiri de personal - 18 77 9
I
Coeficientul intrărilor (%) Ki   100 6,84 10,65 8,61
Ns
E
Coeficientul ieşirilor (%) Ke   100 6,84 35,65 4,31
Ns
IE
Coeficientul mişcării totale (%) Km   100 13,69 46,3 12,92
Ns

În anul 2005 coeficientul mişcării totale înregistrează o valoare semnificativă, 43,6%, evidenţiind
restructurarea realizată atunci când societatea a modernizat procesul de producţie, achiziţionând maşini şi
utilaje care au înlocuit munca desfăşurată de oameni.
În anul 2006, anul în care se realizează evaluarea, societatea a încadrat un număr de 18 persoane, şi
a încheiat colaborarea cu 9 angajaţi. Aceste plecări au reprezentat:
- pensionări – 5 persoane;
- decese – 1 persoană;
- concedieri – 2 persoane;
- plecări din motive personale – 1 persoană.

5.5. Eficienţa utilizării resurselor umane

Analiza eficienţei utilizării forţei de muncă a unei firme, în vederea evaluării, se realizează cu
ajutorul indicatorilor de reflectare a productivităţii muncii:

CA
a) productivitatea medie anuală pe o persoană: W a 
Ns
CA
b) productivitatea medie zilnică: W z 
Nz  Ns
CA
c) productivitatea medie orară: W h 
Nh  Nz  Ns
Tabelul 5.12.
Indicatori 2004 2005 2006
Wa (CA/Ns) 34.219,58 39.165,57 52.303,62
Wa (Vex/Ns) 36.750,65 38.934,3 51.930,13
Wz (CA/Tz) 121,35 127,58 171,49
Wh (CA/Th) 15,17 15,95 21,44
Ch. sal./Ns 14.894,27 14.884,79 19.057,35

Aceşti indicatori de eficienţă calculaţi la nivelul întreprinderii indică o creştere succesivă a


productivităţii în cei trei ani de analiză. În anul 2006 productivitatea medie anuală a înregistrat o creştere
cu 41,3% faţă de productivitatea înregistrată în anul 2004. Această evoluţie a survenit într-o perioadă în
care cifra de afaceri a crescut cu 21,46% şi numărul de salariaţi a scăzut cu 20,53%.
Cheltuielile cu personalul pe un salariat au avut o tendinţă ascendentă, ajungând în anul 2006 la o
valoare cu 27,95% mai mare decât cea înregistrată în anul 2004.

16
Salariile au fost convenite de conducerea întreprinderii cu fiecare salariat în parte, sunt
confidenţiale şi respectă proporţia între nivelul de competenţă, resposabilitate şi performanţă individuală şi
nivelul de retribuire al fiecărui salariat.
Pe lângă bani se mai pune la dispoziţie câte o maşină pentru fiecare funcţie superioară, câte un
telefon mobil pentru fiecare maistru şi celor cu funcţie superioară. Tuturor salariaţilor li se acordă o masă
de prânz.
Nu s-au înregistrat conflicte de muncă între salariaţi şi conducerea societăţii.
5.6. Diagnosticul managementului firmei

Conducerea societăţii INSTAL S.A. se desfăşoară prin următoarele structuri de putere şi decizie:
- Adunarea Generală a Acţionarilor;
- Consiliul de Administraţie.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere a societăţii, care decide asupra
activităţii acesteia şi a politicii economice şi comerciale.
Adunarea Generală a Acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
 alege membrii Consiliului de Administraţie şi al Comisiei de Cenzori, le stabileşte remuneraţia, le
stabileşte competenţele şi răspunderile, îi descarcă de activitate şi îi revocă;
 aprobă sau modifică programele de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de investiţii
ale societăţii;
 aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analiza rapoartelor Consiliului de
Administraţie şi al Comisiei de Cenzori.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:


a) aprobă structura organizatorică, contractul colectiv de muncă, funcţiile, atribuţiile şi
competenţele, nivelul şi regimul de salarizare a personalului societăţii, pe compartimente;
b) aprobă contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii;
c) stabilesc tactica şi strategia de marketing;
d) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor;
e) aprobă premiile trimestriale din profit pentru personalul propriu şi acordarea de ajutoare sociale
salariaţilor;
f) aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate integral, precum şi a celor cu durata de
funcţionare neîndeplinită şi modul de valorificare a acestora;
Consiliul de Administraţie este format din:
1. Stoian Ion, 60 ani, pregătire de tehnician, experienţă în meserie peste 20 ani, în prezent are funcţia de
consilier cu o vechime de peste 5 ani – presedintele Consiliului de Administraţie, deţine 25,54% din
capitalul social al SC INSTAL SA;
2. Tenea Aurel, 58 ani, pregătire profesională de economist, cu o vechime în profesie de peste 30 ani, în
prezent având funcţia de consilier SIF Oltenia cu o vechime de 14 ani - membru al Consiliului de
Administraţie;
3. Badea Bucuria, 53 ani, pregătire profesională liceul şi curs specializare economic, cu o vechime în
specialitate de peste 20 ani, în prezent director SC BAIUL SRL cu o vechime de 12 ani – membru al
Consiliului de Administraţie, soţul său, Badea Iulian deţine 26,10% din capitalul social al SC INSTAL
SA;
4. Mitache Ionică, 51 ani, pregătire profesională inginer, în prezent inginer la SIF Oltenia, cu o vechime
de 8 ani – membru al Consiliului de Administraţie;
5. Banică Ştefan, 56 ani, pregătire profesională economist cu o vechime în specialitate peste 30 ani, în
prezent şef serviciu la SC INSTAL SA cu o vechime de 4 ani – membru al Consiliului de Administraţie;

17
Preşedintele Consiliului de Administraţie are un stil de lucru deschis şi receptiv, dar autoritar, este
inventiv şi bun diplomat, priceput la negocierile cu partenerii externi şi interni, cărora le inspiră deplină
încredere.
Conducerea executivă a societăţii cuprinde:
1. Dr. Ing. Suică Iulian - Director general pentru un termen neprecizat, cumnat cu un acţionar
semnificativ Badea Iulian.
2. Dr. Ing. Danilă - Dumitrescu Florin - Director tehnic pentru un termen neprecizat.

6. Diagnosticul economico – financiar

Diagnosticul economico – financiar urmăreşte trei obiective majore:

 să asigure înţelegerea performanţelor realizate de firma evaluată în ultimii 3 – 5 ani, precum şi


evidenţierea riscurilor activităţii întreprinderii;
 să permită ajustarea situaţiilor financiare istorice pentru a dezvolta abordarea pe bază de active şi a
pregăti aplicarea abordării pe bază de venit;
 să asigure compararea cu întreprinderi similare.

6.1. Analiza bilanţului

În cei trei ani de analiză, 2004, 2005 şi 2006, bilanţurile firmei se prezintă astfel:
Tabelul 6.1.
Indicatori 2004 2005 2006
ACTIVE IMOBILIZATE 973.979 32,69% 2.058.717 51,28% 2.503.765 54,32%
Imobilizări necorporale 9.263 0,31% 6.187 0,15% 43.707 0,95%
Imobilizări corporale 964.366 32,37% 2.019.758 50,31% 2.454.264 53,25%
Imobilizări financiare 350 0,01% 32.772 0,82% 5.794 0,13%
ACTIVE CIRCULANTE 2.005.371 67,31% 1.955.865 48,72% 2.105.472 45,68%
Stocuri 1.281.307 43,01% 870.032 21,67% 934.496 20,27%
Creanţe 685.354 23,00% 1.029.865 25,65% 1.034.358 22,44%
Disponibilităţi 38.710 1,30% 46.480 1,16% 109.795 2,38%
Cheltuieli în avans 0 0,00% 9.488 0,24% 26.823 0,58%
TOTAL ACTIV 2.979.350 100% 4.014.582 100% 4.609.237 100%
CAPITAL PROPRIU 1.718.565 57,68% 2.557.191 63,70% 2.906.601 63,06%
Capital social 1.241.018 41,65% 1.241.018 30,91% 1.241.018 26,93%
Rezerve din reevaluare 0 0,00% 827.725 20,62% 827.725 17,96%
Rezerve 407.835 13,69% 410.598 10,23% 434.324 9,42%
Rezultatul reportat 69.712 2,34% 77.850 1,94% 403.534 8,75%
Rezultatul exerciţiului 22.894 0,77% 31.101 0,77% 377.748 8,20%
Repartizarea profitului (22.894) (0,77%) (31.101) 0,77% (377.748) 8,20%
DATORII TOTALE 1.260.785 42,32% 1.457.391 36,30% 1.702.636 36,94%
Creditori 845.029 28,36% 1.041.635 25,95% 893.025 19,38%
Furnizori 345.654 11,60% 345.654 8,61% 600.185 13,02%
Alte datorii 70.102 2,35% 70.102 1,75% 209.426 4,54%
TOTAL CAPITALURI 2.979.350 100% 4.014.582 100% 4.609.237 100%
18
PROPRII + DAT.

Comparativ cu perioadele precedente, capitalurile proprii ale societăţii au crescut de la 1.718.565


lei, în 2004, respectiv 2.557.191 lei, în 2005 la 2.906.601 lei, în 2006, datorită creşterii activelor
imobilizate şi menţinerii aproape la acelaşi nivel a datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un
an şi a activelor circulante.
Imobilizările corporale au o creştere semnificativă în 2005, datorită evaluării clădirilor cu o
creştere de 827.725 lei şi a achiziţiilor de 255.377 lei. În anul 2006 valoarea mijloacelor fixe a crescut cu
384.803 lei, din care: prin achiziţii 379.649 lei (baterii, condensatori, echipamente de sudură, mijloace de
transport, tehnică de calcul, etc.), din care prin leasing financiar 174.910 lei (mijloace de transport), şi din
producţie proprie 5.154 lei (masă susţinere semifabricate).
Imobilizările financiare au scăzut cu 26.978 lei, soldul de la sfârşitul anului 2006 este de 5.794 lei,
şi reprezintă garanţii reţinute de către clienţii societăţii pentru bună execuţie şi care urmează a fi încasate
la expirarea perioadei de garanţie (12 sau 18 luni) acordată.
În cadrul stocurilor existente la sfârşitul anului 2006, în valoare de 934.496 lei, sunt cuprinse cele
cu materii prime, materiale diverse, avansuri furnizori 502.124 lei şi producţia în curs şi cea de produse
finite 432.372 lei. Creşterile de stocuri de materii prime, materiale sunt justificate prin necesitatea
finalizării poducţiei în curs precum şi lansarea în fabricaţie, de produse finite, încă din primele zile ale
anului 2007. Timpul şi resursele materiale au permis executarea, fără finalizare, de produse care au
termene de realizare şi desfacere, conform contractelor sau comenzilor, în luna ianuarie 2007, întrucât
stocul de produse finite a scăzut faţă de începutul anului cu 291.118 lei. În stocul de la sfârşitul anului
2006 s-au identificat produse finite cu mişcare foarte lentă, în valoare de 18.197 lei pentru care s-a
constituit un provizion.
Creanţele societăţii, în perioada raportată, sunt de 1.034.358 lei, cu o creştere infimă de 4.493 lei
faţă de 31.12.2005, şi cu 321.420 lei faţă de 31.12.2004. În cadrul acestora se cuprind:
- clienţi neîncasaţi, 1.024.351 lei, cu o creştere de 6.533 lei faţă de sfârşitul anului 2005. Între
acestea 392.994 lei sunt cu o vechime sub 30 zile şi 631.357 lei cu o vechime peste 30 zile. Există clienţi
în volum de 71.209 lei cu datorii de peste 90 zile cum sunt: SC Marata SRL Craiova, SC Company lemn
Reghin şi SC Firogal serv Constanţa. Permanent se fac intervenţii la clienţii la care nu s-a asigurat plata cu
CEC sau Bilet la ordin încă din faza contractării, pentru achitarea debitelor;
- debitori neîncasaţi (inclusiv salariaţi proprii) cu o reducere de 2040 lei, urmând ca în perioada
2007 să fie diminuaţi cei existenţi, inclusiv prin opriri la noile locuri de muncă, şi grijă mare pentru
evitarea creerii de alţii noi.
Disponibilităţile în conturi şi casă sunt de 109.795 lei cu 63.315 lei mai mari decât la sfârşitul
anului precedent, şi cu 71.085 lei mai mari decât la 31.12 2004, consecinţă firească a creşterii contractelor
şi comenzilor, îmbunătăţirea preţurilor, respectiv facilităţile acordate la încasarea creanţelor pentru
atragerea de noi clienţi.
Datoriile societăţii cu termen scadent sub un an de zile sunt de 1.556.844 lei şi cuprind:
- furnizori interni 600.185 lei;
- datorii către salariaţi 66.172 lei;
- datorii către bugetul de stat 247.093 lei;
- credite şi asimilate 433.968 lei;
- datorii către clienţi (avans) 119.388 lei;
- alte datorii 90.038 lei.
Dintre acestea 436.851 lei sunt restante. În cadrul acestora ponderea cea mai mare o deţin datoriile
către furnizori, 418.621 lei, iar diferenţa de 18.230 lei, creditori care nu au solicitat restituirea. Celelalte
datorii sunt curente, pe care societatea le va achita, în principal, prin compensări reciproce (furnizori
interni) sau prin viramente (obligaţii către bugetul de stat, salariaţi, etc.).

19
Datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an sunt de 145.792 lei şi reprezintă
leasing financiar.

6.2. Analiza indicatorilor de gestiune


Tabel 6.2.
Indicatori Formulă 2004 2005 2006
AT  365
Durata de rotaţie a activelor 121 173 154
CA
Durata de rotaţie a activelor AC  365
81 84 70
circulante CA
CR  365
Durata de rotaţie a creanţelor 28 38 35
CA
S  365
Durata de rotaţie a stocurilor 52 38 31
CA
F  365
Durata de rotaţie a furnizorilor 14 15 20
CA
D  365
Durata de rotaţie a datoriilor 51 63 57
CA

Analiza vitezelor de rotaţie a structurilor patrimoniale a societăţii comerciale, pe orizontul de timp


analizat, evidenţiază atât schimbări în politica financiară a societăţii comerciale, căt şi influenţe date de
factorii externi, inclusiv factori legaţi de conjunctura macroeconomică, de raportul de forţe cu partenerii
(furnizori, clienţi) etc.
Creşterea cifrei de afaceri, în anul 2006, într-un ritm superior comparativ cu creşterea stocurilor, a
asigurat o creştere a vitezei de rotaţie a acestora de la 52 zile, în 2004, la 31 zile, în 2006.
Viteza de încasare a creanţelor înregistrează o dinamică fluctuantă: de la 28 de zile în 2004 la 38 zile
în 2005 şi 35 zile în 2006.
Comparând nivelul duratei de achitare a obligaţiilor cu cel de încasare a creanţelor se constată o
durată mai ridicată a primei categorii de decontări, tendinţa fiind ca ciclul comercial net (bani – marfă – bani),
să se situeze la un nivel favorabil firmei.
Achitarea obligaţiilor se face la termene destul de ridicate, perioada de achitare a datoriilor fiind, în
anul 2004 de circa 51 de zile (din care furnizorii 14 zile), în 2005 de 63 de zile (din care furnizorii 15 zile), iar
în 2006 de 57 zile (din care furnizorii 20 zile).

6.3. Analiza corelaţiei creanţe – obligaţii


Tabelul 6.3.
2004 2005 2006
Indicatori
lei % lei % lei %
Cifra de afaceri 8.999.749 100% 8.459.764 94,00% 10.931.457 129,22%
Creanţe 685.354 100% 1.029.865 150,27% 1.034.358 100,44%
Obligaţii 1.260.785 100% 1.457.391 115,59% 1.702.636 116,83%
Raportul
0,54 0,71 0,61
creanţe / obligaţii

20
În anul 2005, creanţele şi obligaţiile au crescut, pe cănd cifra de afaceri a înregistrat o scădere,
ceea ce influenţează nefavorabil fluxul de disponibilităţi. Această influentă este atenuată parţial de
raportul dintre creanţe şi obligaţii, care deşi este în creştere, este subunitar.
În anul următor se înregistrează o îmbunătăţire a situaţiei, cifra de afaceri având o evoluţie mult
mai accentuată, în sensul creşterii, faţă de creanţe şi obligaţii. Acest lucru va duce la reducerea gradului de
imobilizare a capitalului firmei.
Tabelul 6.4.
Indicatori 2004 2005 2006
Durata de imobilizare a creanţelor 28 38 35
Durata de folosire a surselor atrase 51 63 57

6.4. Analiza corelaţiei fond de rulment – necesar de fond de rulment

Fondul de rulment (FR) reprezintă diferenţa dintre capitalul permanent şi activele imobilizate. În
cazul în care diferenţa este favorabilă, atunci fondul de rulment reprezintă acea parte a capitalului
permanent destinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente. În situaţia în care diferenţa este
negativă, atunci întreprinderea se confruntă cu un deficit de fond de rulment.
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă diferenţa dintre activele circulante (exclusiv
disponibilităţile) şi obligaţiile pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt). În cazul în care
diferenţa este pozitivă, aceasta reprezintă activele circulante de natura stocurilor şi creanţelor ce urmează a
fi finanţate din fondul de rument. Atunci când diferenţa este negativă se înregistrează o degajare a surselor
atrase.
Trezoreria netă se poate stabili ca diferenţă între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment.
Tabelul 6.5.
Indicatori 2004 2005 2006
Capital permanent 1.741.459 2.649.421 3.430.141
Active imobilizate 973.979 2.058.717 2.503.765
Fondul de rulment 767.480 590.704 926.376
Active circulante (fără disponibilităţi) 1.966.661 1.909.385 1.995.677
Obligaţii pe termen scurt (fără creditele pe termen scurt) 1.260.785 925.582 1.556.844
Necesar de fond de rulment 705.876 983.803 438.833
Trezoreria netă 61.604 -393.099 487.543
Echilibrul financiar pe termen lung, apreciat prin gradul de acoperire al necesarului de fond de
rulment cu surse stabile, reflectă o situaţie din ce în ce mai riscantă, obligaţiile curente reprezentand
64,11% în 2004, 48,48% în 2005 şi 78,02% în 2006 din activele curente.
În perioada 2004 – 2006, întreprinderea înregistrează un fond de rulment pozitiv ceea ce înseamnă că
a reuşit să-şi finanţeze activitatea curentă prin fondul de rulment. De asemenea, în această perioadă, necesarul
de fond de rulment este permanent pozitiv, ceea ce înseamnă că activele circulante de natura stocurilor şi
creanţelor, urmează a fi finanţate din fondul de rulment.
În această perioadă, societatea comercială realizează o siguranţă financiară medie, avand in vedere ca
nivelul recomandat de acoperire a activelor circulante cu fond de rulment se incadreaza in marjele 20-50%.
Trezoreria netă înregistrează oscilaţii, în anul 2005 fiind negativă, dar în anul 2006, fondul de
rulment acoperă din nou necesarul de fond de rulment.
În anul supus evaluării, 2006, echilibrul economico - financiar cunoaşte o evoluţie favorabilă,
încadrându-se în parametrii ce pot fi consideraţi normali, fapt ce atestă o funcţionare corespunzătoare a
întreprinderii.
Tabelul 6.6.
21
Indicatori 2004 2005 2006
Fondul de rulment 767.480 590.704 926.376
Necesarul de fond de rulment 705.876 983.803 438.833
Cifra de afaceri 8.999.749 8.459.764 10.931.457
Viteza de rotaţie a fondului de rulment (zile) 31,13 25,49 30,83
Viteza de rotaţie a necesarului de fond de
28,63 42,45 14,65
rulment (zile)

6.5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii

Lichiditatea poate fi definită ca fiind capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor la scadenţă, pe
seama activelor curente.
Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face faţă datoriilor sale totale (în caz de lichidare).
Pentru a caracteriza lichiditatea unei firme, pentru studiile de evaluare, se folosesc următorii
indicatori:
 rata lichidităţii curente
active curente
Lc 
datorii curente
 rata lichidităţii rapide
active circulante - stocuri
Lr 
datorii curente
 rata lichidităţii imediate
disponibilitati
Li 
datorii curente
 rata solvabilităţii patrimoniale
capital propriu
Sp 
capital propriu  datorii totale
 rata solvabilităţii generale
active totale
Sg 
datorii totale
Tabelul 6.7.
Indicatori 2004 2005 2006
Rata lichidităţii curente 1,59 1,4 1,35
Rata lichidităţii rapide 0,57 0,78 0,75
Rata lichidităţii imediate 0,03 0,033 0,07
Rata solvabilităţii patrimoniale 0,58 0,64 0,63
Rata solvabilităţii generale 2,36 2,75 2,71

Se apreciază că situaţia lichidităţii curente este satisfăcătoare în condiţiile încadrării în intervalul


1,2 şi 1,8. În toţi cei trei ani de analiză, valorile lichidităţii curente se încadrează în acest interval.
Intervalul care poate fi considerat ca satisfăcător, pentru lichiditatea rapidă, este cuprins între 0,65
şi 1. Deşi în anul 2004, aceasta se încadrează sub nivelul minim normal, în anii 2005 şi 2006 situaţia este
redresată.
22
Lichiditatea imediată înregistrează valori scăzute, de aceea în perioada următoare va trebui să facă
eforturi pentru asigurarea disponibilităţilor necesare onorării obligaţiilor.
Valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale, se apreciază că trebuie să se încadreze în
limitele 0,3 şi 0,5, iar peste 0,5 situaţia poate fi considerată normală. În toţi cei trei ani de analiză, ratei
solvabilităţii patrimoniale înregistrează valori considerate normale.
Cu cât rata solvabilităţii generale este mai mare decât 1, cu atât situaţia financiară de ansamblu a
întreprinderii este mai bună. Atât în 2004, cât şi în 2005 şi 2006, valorile ratei solvabilităţii generale
înregistrează valori peste 2, ceea ce indică faptul că datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate şi
active circulante.

6.6. Analiza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezintă un sistem de corelaţii prin care se stabilesc anumite
proporţionalităţi în cadrul şi între diferite fluxuri financiare. El reprezintă o premisă, dar şi o consecinţă a
desfăşurării normale a activităţii firmei, în raport cu domeniul său de activitate. În practică se utilizează cu
precădere următorii indicatori:
 rata autonomiei financiare
capital propriu
Raf 
capital propriu  împrumutat
 rata de finanţare a stocurilor
fond de rulment
Rfs 
stocuri
 rata de autofinanţare a activelor
capital propriu
Raa 
active fixe  active circulante
 rata de îndatorare a capitalului propriu
datorii
Rikp 
capital propriu
Tabelul 6.8.
Indicatori 2004 2005 2006
Rata autonomiei financiare 1,61 3,8 3,75
Rata de finanţare a stocurilor 0,6 0,68 0,99
Rata de autofinanţare a activelor 0,58 0,64 0,63
Rata de îndatorare a capitalului propriu 0,73 0,6 0,59

Rata de finanţare a stocurilor s-a situat la un nivel bun, având în vedere că o situaţie satisfăcătoare
este între 33-66%. Rata de autofinanţare a activelor prezintă o situaţie satisfăcătoare.

6.7. Analiza rentabilităţii

6.7.1. Situaţia generală a rezultatului pe baza contului de profit şi pierdere

Prezentarea situaţiei generale a rezultatului vizează în special două aspecte importante în procesul
de evaluare, respectiv evoluţia profitului şi modul de formare. Primul dintre aspecte este necesar pentru
23
aprecierea trendului, iar al doilea, în formularea unor judecăţi de valoare asupra activităţilor desfăşurate de
firmă în trecut şi posibilităţile existente pentru perioada de previziune.
Tabelul 6.8.
Nr.
Indicatori 2004 2005 2006
crt.
1. Cifra de afaceri netă 171.561 158.927 80.882
2. Costul bunurilor vândute 103.906 74.339 73.249
3. Marja comercială (1-2) 67.655 84.588 7.633
4. Producţia vândută 8.828.188 830.083 10.850.575
5. Producţia stocată 558.723 -75.257 -118.951
6. Producţia imoilizată 85.948 8.654 5.154
7. Producţia exerciţiului (4+5+6) 9.472.859 763.480 10.736.778
8. Consumul de la terţi 4.852.896 3.189.963 5.099.086
9. Valoarea adăugată (3+7-8) 4.687.618 4.038.031 5.645.325
10. Impozite şi taxe 116.221 129.815 47.204
11. Cheltuieli cu personalul 3.917.193 3.215.114 3.982.987
Excedentul brut din exploatare (9-10-
12. 654.203 693.102 1.615.134
11)
13. Alte venituri din exploatare 41.000 16.647 35.738
14. Cheltuieli cu amortiz. şi proviz. 37.397 51.963 217.984
15. Alte cheltuieli de exploatare 488.927 485.212 894.906
Rezultatul din exploatare (12+13-14-
16. 168.878 139.280 537.982
15)
17. Venituri financiare 1.288 231 -33
18. Cheltuieli financiare 116.288 84.259 63.411
19. Rezultatul financiar (17-18) -115.000 -84.028 63.444
Rezultatul curent al exerciţiului
20. 53.879 55.282 474.538
(16+19)
21. Venituri excepţionale 0 0 0
22. Cheltuieli excepţionale 0 0 0
23. Rezultat excepţional (21-22) 0 0 0
24. Rezultatul brut (20+23) 53.879 55.282 474.538
25. Impozitul pe profit 30.985 24.181 96.790
26. Rezultatul net al exerciţiului (24-25) 22.894 31.101 377.748

6.7.2. Analiza factorială a rezultatului din exploatare

Ca model de analiză pentru diagnosticul factorial al rezultatului exploatării s-a folosit:


 Ch 
RE  V 1  
 V 
Tabelul 6.9.
Indicatori 2004 2005 2006

24
1. Venituri din exploatare 9.668.708 8.410.039 10.853.365
2. Cheltuieli din exploatare 9.612.829 8.354.777 10.378.827
3. Rezultatul exploatării (1-2) 55.879 55.262 474.538
4. Cheltuieli la 1 leu venituri 0,9942 0,9934 0,9563
Tabelul 6.10.
Influenţe 2004 – 2005 2005 - 2006
Modificarea rezultatului -617 419.276
Influenţa veniturilor -7.300,28 16.125,95
Influenţa cheltuielilor la 1 leu venituri 6.683,28 403.150,05

În primul caz, 2005 - 2004 modificarea rezultatului exploatarii (în sensul reducerii) a fost
influenţată în sens negativ de venituri (cu -7.300,28), şi în sens pozitiv de cheltuielile la 1 leu venituri (cu
6.683,28). În al doilea caz, rezultatul exploatării a crescut, fiind influenţat pozitiv atât de venituri cât şi ce
cheltuielile la 1 leu venituri.

6.7.3. Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate

În elaborarea diagnosticului firmei, ratele de rentabilitate permit efectuarea de comparaţii în timp,


precum şi în raport de anumite norme sau standarde, niveluri medii, firme comparabile, etc.
Pentru exprimarea relativă a nivelului de rentabilitate, vom utiliza următorii indicatori:

a) Rata rentabilităţii comerciale (Rc) care se exprimă prin raportul:


RE
Rc   100
CA
Tabelul 6.13.
Indicatori 2004 2005 2006
Rezultatul din exploatare 55.879 55.262 474.538
Cifra de afaceri 8.999.749 8.459.764 10.931.457
Rata rentabilităţii comerciale 0,62% 0,65% 4,34%

Tabelul 6.14.
Influenţe Formulă 2004 – 2005 2005 - 2006
Modificarea ratei Rc  Rc1  Rc0 0,03% 3,69%
rentab. comerciale
Influenţa rez. din RE1 RE0
Rc   100   100 -0,006% 4,96%
exploatare CA0 CA0
Influenţa cifrei de RE1 RE1
Rc   100   100 0,036% -1,27%
afaceri CA1 CA0

Prin conţinut, rata rentabilităţii comerciale, caracterizează eficienţa întregii activităţii comerciale a
firmei în cursul exerciţiului, şi este utilă în poziţionarea firmei pe piaţă, în raport cu altele cu care este în
concurenţă.

25
În cei trei ani de analiză, rata rentabilităţii comerciale a înregistrat o creştere, în anul 2006
ajungând la valoarea de 4,34%. În perioada 2005 – 2006, ea este influenţată negativ, cu 0,006%, de către
creşterea rezultatului din exploatare, şi în mod pozitiv, cu 0,036%, de către majorarea cifrei de afaceri.

b) Rata rentabilităţii economice (Rec) care se exprimă prin raportul:


RE
Re c   100
A
Analiza ratei rentabilităţii economice se poate realiza şi utilizând următorul model:
CA RE
Re c    100
A CA

Tabelul 6.15.
Indicatori 2004 2005 2006
Cifra de afaceri 8.999.749 8.459.764 10.931.457
Rezultatul din exploatare 55.879 55.262 474.538
Active 2.979.350 4.014.582 4.609.237
Rata rentabilităţii economice 1,88% 1,38% 10,3%
Viteza de rotaţie a activului 3,02 2,11 2,37
Rata rentabilităţii comerciale 0,62% 0,65% 4,34%

Tabelul 6.16.
Influenţe Formulă 2004 - 2005 2005 - 2006
Modificarea ratei  Re c  Re c1  Re c0 -0,5% 8,92%
rentab. economice
Influenţa vitezei de  CA CA0  RE 0
 Re c   1     100 -0,56% 0,17%
rotaţie a activului  1A A0  CA0

Influenţa ratei CA1  RE RE 0 


rentabilităţii  Re c    1    100 0,06% 8,75%
A1  CA1 CA0 
comerciale

Rata rentabilităţii economice caracterizează eficienţa elementelor materiale angajate în activitatea


firmei. În cazul de faţă, rezultă o creştere a ratei rentabilităţii economice, cu 8,92%, în perioada 2005 –
2006, ceea ce echivalează cu o sporire a eficienţei capitalului avansat.
Modificarea ratei rentabilităţii economice a fost determinată de cei doi factori de gradul 1, în
proporţii diferite. Creşterea vitezei de rotaţie, cu aproximativ 12%, a influenţat pozitiv ratei rentabilităţii
economice, cu 0,17%. Creşterea ratei rentabilităţii comerciale, cu aproximativ 46%, a dus la majorarea
ratei rentabilităţii economice, cu 8,75%.
Într-o asemenea situaţie se impune analiza structurii activului, în vederea depistării elementelor
care au contribuit la creşterea vitezei de rotaţie. În principiu, acestea pot fi:
- scăderea investiţiilor în curs de execuţie;
- diminuarea stocurilor de producţie neterminată;
- scăderea soldului conturilor de creanţe, etc.
26
6.8 Analiza-diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate

a) Rata rentabilitatii veniturilor


Rv 
 qv  r
100
unde:
qv = structura veniturilor
r = rata rentabilitatii pe categorii de venituri

Tabelul nr. 6.17.

Activitati Structura venitului (%) Rata rentabilitatii (%) Rata recalculata


2004 2005 2006 2004 2005 2006
Exploatare 99.85 99.57 99.82 11.97 7.68 5.43 11.92 7.66
Financiara 0.15 0.41 0.18 75.68 100.00 98.16 0.31 0.18
Extraordinara 0.00 0.02 0.00 0.00 -1992.78 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 100.00 100.00 11.77 7.69 5.59 12.23 7.84

Reducerea rentabilitatii pe categorii de venituri a determinat pe ansamblul intreprinderii


micsorarea nivelului de rentabilitate, ceea ce constitue o inrautatire a activitatii.

a) Rata rentabilitatii economice a activului


Modelul folosi este:
V P
Re   100
AV
Tabelul nr. 6.18.
2004 2005 2006
Indicatori
3993039 6990478 12695207
Total activ
Profit brut 2407616 1751929 2749790
Venituri 20457384 22777445 49193202
Viteza de rotatie a activelor (V/A) 5.123262 3.258353 3.874943
Rentabilitatea veniturilor (Pb/V) 11.77% 7.69% 5.59%
Rentabilitatea activului (Pb/A) 60.30% 25.06% 21.66%

Tabelul nr. 6.19.

27
2004-2005 2005-2006
Specificatie
Modif rentab.activ -35.23% -3.40%
Influenta vitezei de rotatie -21.95% 4.74%
Influenta rentabilitatii veniturilor -13.29% -8.14%

In cele doua perioade analizate tendinta rentabilitatii activului a fost de micsorare, fiind
influentata de reducerea vitezei de rotatie a activelor, prin cresterea soldului conturilor de creante si
cresterea investitiilor care functioneaza sub parametrii proiectati.

a) Rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu


Modelul folosit este:
Pn  V A Pn 
    100
Kpr  A Kpr V 

Tabelul nr. 6.20.


2004 2005 2006
Indicatori
Profit net/ Kpr 125.74% 74.19% 58.69%
Viteza de rotatie a activului (V/A) 5.123262 3.258353 3.874943
Parghia financiara (A/Kpr) 3.320286 4.774822 3.589101
Rentabilitatea neta a veniturilor(Pn/V) 7.39% 4.77% 4.22%

Kpr = capital propriu


Pn = profit net

Tabelul nr. 6.21.


2005-2004 2006-2005
Specificatie
Modificarea rentabilitatii financiare a capitalului propriu -51.55% -15.50%
Influenta vitezei de rotatie -45.77% 14.04%
Influenta parghiei financiare 35.03% -21.91%
Influenta rentabilitatii nete a veniturilor -40.81% -7.63%

Rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu in perioada 2004-2005 s-a redus in


principal pe baza vitezei de rotatie a activului si a eficientei activitatii de exploatare. In aceasta
perioada folosind surse atrase de finantare, acestea au fost imobilizate in activ, ceea ce a condus la
incetinirea rotatiei lor.
Desi in perioada urmatoare rentabilitatea financiara a continuat sa scada, dar intr-o
proportie mai mica, aceasta ramane la o valoare acceptabila. In aceasta perioada cresterea vitezei
de rotatie a activului nu a putut acoperii influenta negativa a parghiei financiare, care s-a redus de
la 4.774822 in 2005 la 3.589101 in 2006, si a eficientei activului.

7. Aplicarea metodei cash-flow-ului net actualizat


28
Informatii suplimentare:
Valoarea productiei vandute creste cu 20% in primii 2 ani si apoi se mentine o crestere constanta
de 9%.
Veniturile din vanzare marfurilor au o crestere constanta de 10%.
Cheltuielile de exploatare cresc in primii 2 ani cu 12% si apoi cu 10%.
Cheltuielile financiare(dobanda) cresc cu o rata de 18%.
Se solicita credite bancare pe temen lung pentru investitii in active productive. Platile cu dobanzile
vor creste cu 20%, odata cu luarea creditului, iar datoriile deja existente se vor ramburseaza in acelasi
ritm.
Impozitul pe profit este de 16%.
Veniturile din productia stocata scad cu 20%.
Veniturile din imobilizari se mentin constante.
Alte venituri din exploatare cresc cu un procent de 5% in primii 2 ani si apoi se mentin constante.
Veniturile financiare se vor stabiliza la nivelul 0.
Cresterea incasarii clientilor se face pe baza accelerarii vitezei de rotatie a creantelor clienti
determinandu-se o crestere de 15%.
Se preconizeaza o crestere a platilor catre furnizori cu 7%.
Se realizeaza o investitie in primul an, determinand o crestere a acestora cu 10%, iar pentru
urmatorii ani cresterea este de 3%.
Rezultatul din exploatare se reinvesteste.

Evolutie bilant

Indicatori 2004 2005 2006 Evolutie(%) Evolutie(%)


ACTIVE
IMOBILIZATE
973.979 2.058.717 2.503.765 211,372 121,618
Imobilizări
necorporale 9.263 6.187 43.707 66,793 706,433
Imobilizări corporale 964.366 2.019.758 2.454.264 209,439 121,513
Imobilizări financiare 350 32.772 5.794 9363,429 17,680
ACTIVE
CIRCULANTE
2.005.371 1.955.865 2.105.472 97,531 107,649
Stocuri 1.281.307 870.032 934.496 67,902 107,409
Creanţe 685.354 1.029.865 1.034.358 150,268 100,436
Disponibilităţi 38.710 46.480 109.795 120,072 236,220
Cheltuieli în avans 0 9.488 26.823   282,704
29
TOTAL ACTIV 2.979.350 4.014.582 4.609.237 134,747 114,812
CAPITAL PROPRIU 1.718.565 2.557.191 2.906.601 148,798 113,664
Capital social 1.241.018 1.241.018 1.241.018 100,000 100,000
Rezerve din
reevaluare 0 827.725 827.725   100,000
Rezerve 407.835 410.598 434.324 100,677 105,778
Rezultatul reportat 69.712 77.850 403.534 111,674 518,348
Rezultatul exerciţiului 22.894 31.101 377.748 135,848 1214,585
Repartizarea profitului -22.894 -31.101 -377.748 135,848 1214,585
DATORII TOTALE 1.260.785 1.457.391 1.702.636 115,594 116,828
Creditori 845.029 1.041.635 893.025 123,266 85,733
Furnizori 345.654 345.654 600.185 100,000 173,638
Alte datorii 70.102 70.102 209.426 100,000 298,745
TOTAL CAPITALURI
PROPRII + DATORII
2.979.350 4.014.582 4.609.237 134,747 114,812
Evolutie cont de profit si pierdere

SPECIFICARE 31.12.2005 31.12.2006 EVOLUTIE(%)


Venituri din vânzarea mărfurilor 158 927 80 882 50,893
Producţia vândută 8 300 837 10 850 575 130,717
Cifra de afaceri 8 459 764 10 931 457 129,217
Venituri din producţia stocată - 75 257 - 118 951 158,060
Venituri din imobilizări 8 654 5 154 59,556
Alte venituri de exploatare 16 647 35 738 214,681
I Venituri de exploatare 8 409 808 10 853 398 129,056
II Cheltuieli de exploatare 8 270 518 10 315 416 124,725
A Rezultatul din exploatare profit 139 290 537 982 386,232
Rezultatul din exploatare pierdere      
III Venituri financiare 231 - 33 -14,286
IV Cheltuieli financiare 84 259 63 411 75,257
B Rezultatul financiar - 84 028 - 63 444 75,503
V Venituri extraordinare      
VI Cheltuieli exctraordinare      
C Rezultatul extraordinar      
VII Venituri totale 8 410 039 10 853 365 129,052
VIII Cheltuieli totale 8 354 777 10 378 827 124,226
D Rezultatul brut al exerciţiului 52 262 474 538 907,998
IX Impozit pe profit 24 161 96 790 400,604
E Rezultatul net al exerciţiului 31 101 377 748 1214,585

Evolutie fluxurilor de trezorerie


30
31,12,200 31,12,200
DENUMIREA ELEMENTULUI 5 6 Evolutie (%)
Fluxuri de trezorerie din activ .de exploatare:      
Incasari de la clienti 6941776 9170619 132,108
Plati catre furnizori si angajati 6550606 8264565 126,165
Dobanzi platite 84264 63042 74,815
Impozit pe profit platit   10778  
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor      
Trezoreria neta din activitati de exploatare 306906 735232 239,563
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:      
Plati pentru achizitie de actiuni      
Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale 191964 192239 100,143
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale   10726  
Dobanzi incasate 231 252 109,091
Dividende incasate      
Trezoreria neta din activitati de investitie -191733 -181261 94,538
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:      
Incasari din emisiune de actiuni      
Incasari din imprumuturi pe termen scurt 21106 -5309 -25,154
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 30,897 11292 36547,238
Dividende platite 58902 25947 44,051
Trezoreria neta din activitati de finantare -68693 -144176 209,885
Cresterea neta a trezoreriei si echiv.de trezorerie:      
Trezoreria si echiv.de trezorerie la inceputul ex.financ.      
Trezoreria si echiv.de trezorerie la sfarsitul ex.financ. 0.046 409,795 881,659

Situatia conturilor de profit si pierdere 2007-2011

SPECIFICARE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Venituri din
vânzarea mărfurilor 158927 80882 88970,20 97867,22 107653,94 118419,34 130261,27
Producţia vândută 8300837 10850575 13020690,00 15624828,00 17031062,52 18563858,15 20234605,38
Cifra de afaceri 8459764 10931457 13109660,20 15722695,22 17138716,46 18682277,48 20364866,65
Venituri din producţia
stocată -75257 -118951 -95160,80 -76128,64 -60902,91 -48722,33 -38977,86
Venituri din
imobilizări 8654 5154 5154 5154 5154 5154 5154
Alte venituri de
exploatare 16647 35738 37524,90 39401,15 39401,15 39401,15 39401,15
I Venituri de
exploatare 8409808 10853398 13057178,30 15691121,73 17122368,70 18678110,30 20370443,93
II Cheltuieli de 8270518 10315416 11553265,92 12939657,83 14233623,61 15656985,97 17222684,57

31
exploatare
A Rezultatul din
exploatare profit 139290 537982 1503912,38 2751463,89 2888745,08 3021124,32 3147759,36
Rezultatul din
exploatare pierdere              
III Venituri financiare 231 -33 0 0 0 0 0
IV Cheltuieli
financiare 84259 63411 74824,98 88293,48 104186,30 122939,84 145069,01
B Rezultatul financiar -84028 -63444 -74824,98 -88293,48 -104186,30 -122939,84 -145069,01
V Venituri
extraordinare              
VI Cheltuieli
exctraordinare              
C Rezultatul
extraordinar              
VII Venituri totale 8410039 10853365 12982353,32 15602828,25 17018182,39 18555170,46 20225374,92
VIII Cheltuieli totale 8354777 10378827 11628090,90 13027951,31 14337809,92 15779925,81 17367753,58
D Rezultatul brut al
exerciţiului 52262 474538 1354262,42 2574876,94 2680372,48 2775244,65 2857621,34
IX Impozit pe profit 24161 96790 216681,99 411980,31 428859,60 444039,14 457219,42
E Rezultatul net al
exerciţiului 31101 377748 1137580,43 2162896,63 2251512,88 2331205,51 2400401,93

Situatia fluxurilor de trezorerie 2007-2011

DENUMIREA ELEMENTULUI 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Fluxuri de trezorerie din activ .de
exploatare:            
Incasari de la clienti 9170619 10546211,8 12128143,6 13947365,17 16039469,9 18445390,439
Plati catre furnizori si angajati 8264565 8843084,5 9462100,4 10124447,5 10833158,8 11591479,944
Dobanzi platite 63042 75650,4 90780,4 108936,5 130723,8 156868,669
Impozit pe profit platit 10778          
Incasari din asigurarea impotriva
cutremurelor            
Trezoreria neta din activitati de
exploatare 735232 1627476,9 2575262,6 3713981,0 5075587,2 6697041,826
Fluxuri de trezorerie din activitati
de investitii:            
Plati pentru achizitie de actiuni            
Plati pentru achizitionare de
imobilizari corporale 192239 211462,9 213577,5 213577,5 213577,5 213577,529
Incasari din vanzarea de
imobilizari corporale 10726 0 0 0 0 0
Dobanzi incasate 252 0 0 0 0 0
Dividende incasate            
Trezoreria neta din activitati de
investitie -181261 -211462,9 -213577,5 -213577,5 -213577,5 -213577,529

32
Fluxuri de trezorerie din activitati
de finantare:            
Incasari din emisiune de actiuni            
Incasari din imprumuturi pe
termen scurt -5309 0 0 0 0 0
Plata datoriilor aferente leasing-
ului financiar 11292 11292 11292 11292 11292 11292
Dividende platite 25947 0 0 0 0 0
Trezoreria neta din activitati de
finantare -144176 -11292 -11292 -11292 -11292 -11292
Cash-flow net 409795 1404722 2350393,15 3489111,5 4850717,7 6472172,297

Determinarea valorii reziduale:

Valoarea reziduala = Profitul net din anul 2011/ rata de capitalizare 2400401,93/ 12% = 20003349,41

Rata de capitalizare = Rata de actualizare - rata anuala de crestere


constanta =15% - 3% = 12%

Determinarea valorii de piata a intreprinderii:

Calcularea VPI si a VCA 2007 2008 2009 2010 2011


Cash-flow net 409.795 1.404.722 2.350.393 3.489.112 4.850.718
Factorul de actualizare 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972
Cash-flow net actualizat 356.343 1.062.172 1.545.396 1.994.918 2.411.733
Cash-flow net actualizat total 7.370.562        
Valoarea reziduala 20.003.349        
Valoarea reziduala actualizata 9.945.483        
Valoarea de piata a intreprinderii (VCI) 17.316.045        
Datorii totale 0        
Valoarea capitalului actionarilor (VCA) 17.316.045        
Numarul de actiuni ordinare 496.407        
Valoarea de piata a unei actiuni 87        

33
8. Evaluarea intreprinderii pe baza activului net corectat(ANC):

In urma diagnosticului s-au constatat urmatoarele:


Imobilizarile corporale au fost supraevaluate cu o valoare de 121.740.
Pretul bursier al actiunilor este de 100 lei.
Partea de 40% din stocuri sunt neutilizabile, restul fiind evaluat la pretul zilei pe baza cursului de
schimb(curs de schimb 3.8 lei/euro si la inceputul anului cursul era de 3.3 lei/euro).
Din totalu obligatiilor 15% sunt in euro(curs de schimb 3.8 lei/euro si la inceputul anului cursul era
de 3.3 lei/euro).

Indicatori 2006 Ajustari


ACTIVE IMOBILIZATE 2.503.765  
Imobilizări necorporale 43.707  
Imobilizări corporale 2.454.264 -121.740
Imobilizări financiare 5.794 (100-87)*496.407 = 6.453.291
ACTIVE CIRCULANTE 2.105.472  
Stocuri 934.496 -288.845
Creanţe 1.034.358  
Disponibilităţi 109.795  
Cheltuieli în avans 26.823  
TOTAL ACTIV 4.609.237 10.651.943
CAPITAL PROPRIU 2.906.601  
Capital social 1.241.018  
Rezerve din reevaluare 827.725  
Rezerve 434.324  
Rezultatul reportat 403.534  
Rezultatul exerciţiului 377.748  
Repartizarea profitului -377.748  
DATORII TOTALE 1.702.636 1.716.277
Creditori 893.025  
34
Furnizori 600.185 13.641
Alte datorii 209.426  
TOTAL CAPITALURI
PROPRII + DATORII 4.609.237 4.622.878

Valoarea de piata a firmei


(ANC) 2.906.601 8.935.666

35