Sunteți pe pagina 1din 2

DATA

NUMELE ŞI PRENUMELE
PSIHOLOGIE, ANUL I
FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI
TEST GRILĂ

1. Senzaţia, percepţia şi reprezentarea fac parte din cadrul 2. Prima etapă a procesului perceptiv este:
mecanismelor psihice: a. Detecția;
a. de prelucrare primară a informaţiilor; b. Orientarea;
b. de stimulare şi reglare a comportamentului; c. Identificarea.
c. de prelucrare secundară a informaţiilor;
d. nici unul dintre cele de mai sus.

3. Evoluția ontogenetică a operațiilor gândirii a fost descrisă 4. Enumeraţi operaţiile fundamentale ale gândirii:
de:
a. S. Freud;
b. J. Piaget;
c. C.G. Jung.

5. Senzaţia, ca primă formă de psihic, reproduce în creierul 6. Mecanismul psihic care se consideră că face trecerea de la
uman însuşirile: mecanismele psihice de prelucrare primară a informaţiilor la cele
a. Complexe, ale obiectelor şi fenomenelor; de prelucrare secundară a informaţiilor este:
b. Simple, ale obiectelor şi fenomenelor; a. Senzaţia;
c. Unitare şi detaliate, ale obiectelor şi fenomenelor; b. Percepţia;
d. Abstracte, de nivel înalt ale mediului intern şi c. Gândirea;
extern. d. Reprezentarea.

7. Pentru a se produce o senzaţie, obiectele şi fenomenele 8. Conceptele şi noţiunile reprezintă:


exterioare trebuie să acţioneze: a. forme generalizate de reflectare a însuşirilor obiectelor şi
a. Mijlocit; fenomenelor, cu rol central în gândire;
b. Direct şi nemijlocit asupra organelor de simţ; b. modalităţi prin care informaţiile stimulilor externi sunt
c. Indirect; prelucrate şi stocate;
d. Direcţionat. c. imagini simple ale obiectelor şi fenomenelor;
d. reflectări secvenţiale ale obiectelor exterioare.

9. Procesul psihic care ocupă un loc central în cunoaşterea 10. Acele concepte dirijate, organizate care se însuşesc în relaţia pe care
umană este: o presupune procesul instructiv-adaptativ se numesc:
a. Memoria; a. Concepte empirice;
b. Gândirea; b. Concepte particulare;
c. Imaginaţia; c. Concepte generale;
d. Reprezentarea d. Concepte ştiinţifice

11. Acele operații cognitive care nu se regăsesc decât la


oameni sunt: 12. Euristica:
a. analiza și sinteza; a. Face parte dintre operațiile particulare ale gândirii;
b. comparația; b. Face parte dintre operațiile fundamentale ale gândirii;
c. abstractizarea și generalizarea c. Este un proces al imaginației.