Sunteți pe pagina 1din 5

Plan calendaristic anual, clasa a X-a

Compe
tenţe / Nr. Activităţi de Activităţi de
Nr.
Subcom Tema lecţiei ore
Data
învăţare evaluare
petenţe
Modulul 1: Literatura, comunicarea şi funcţiile lexicului.
Literatura şi comunicarea. Brainstorming.: ce Argumentarea opiniei
1 1.1, 2.1 1
Literatura – dimensiune culturală. este literatura. pe cartele.
Dinamica proceselor semantice în Cîmp etimologic. Comentariul. Lucrul în
2 2.1, 3.1 1
limbă. Argument. perechi.
1.1, 4.1, Clustering. Sinelg. Graficul T. Lucrul pe
3 Cultura, literatura defineşte omul. 1
4.2 Argumentul. echipe. Poster.
6.1, 5.1, Intra-act. Bulgări de GPP. Exerciţiul.
4 Tipologia sensurilor cuvîntului. 1
8.1 zăpadă. Analiza SWOT.
Comentariul.
2.1, 1.1, Literatura este o cunoaştere Asociaţii în lanţ. Eu
5 1 Compunere – text
8.1 deplină a vieţii. cercetez. Sinelgul.
argumentativ.
Contraversa
Lumina – metaforă a cunoaşterii. Interpretarea
academică.
6-7 8.1, 7.1 L. Blaga „Eu nu strivesc corola 2 mesajului.
Lanţuri asociative.
de minuni a lumii” Comentariu. Poster.
6 De cum?
Cîmpul etimologic. Portofoliu.
6.1, 9.1, Manifestarea proceselor
8 1 Compararea. Interpretarea figurilor
11.1 semantice în textul literar.
Analiza SWOT. de stil.
Clustering: simbolul în
Literatura – este o experienţă Eseu structurat. textul literar.
9-
2.1, 4.2 trăită prin ficţiune. 2 GPP. Din fotoliul Evaluarea capacităţilor
10
G. Vieru „Ars poetica” autorului. de interpretare a
textului literar.
Lanţuri asociative. Compunere în grup.
11- 7.1, 2.1, Lexicul operei literare şi limbajul
2 Meditaţie „cuvintele Concluzionarea.
12 9.1 artistic.
sunt...”. Asocierea. Citate. Proiect de grup.
Intra-act. Citate.
T. Arghezi „Testament” SORA. Reacţia
13- 8.1, 4.2, Pînza discuţiei.
Literatura – este o lume a 2 cititorului.
14 3.1 Eseu structurat:
limbajului artistic. Interpretarea citatelor.
„O, carte!...”
Cititorul receptor şi interpret al Agenda cu notiţe Conferinţă de lectură.
15- 4.3, 2.1,
operei literare: 2 paralele. Panelul. Argument în 4 paşi.
16 6.1
G. Vieru „Legămînt” SINELG. Eseu structurat.
Autoevaluarea sa ca
Cititorul – un receptor rafinat al Părerea post-
cititor. Scrierea liberă.
17- 6.1, 2.2, textului literar. lecturală. Lectura
2 Lucrul în grup.
18 11.1 V. Romanciuc „Plouă” ghidată. Descifrează
Prezentarea
G. Meniuc „Metafore” imaginea.
argumentului.
Activitate
19 5.1, 9.1 Evaluare. 1 Evaluare prin testare.
individuală.
Exerciţii stilistice şi
20 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluare.
de ortografie.
Modulul 2: opera literară. Comunicarea. Formarea cititorului.
Dictare ortografică.
6.1, 11.1, Ortografia şi ortoepia limbii Clustering. Scrierea
1 1 Autoevaluare
5.1 române. Dicţionarul ortografic. liberă. Text narativ
(grilă de evaluare).
2 2.1, 1.1, Opera literară şi comunicarea: 1 Lectura expresivă. Brainstorming:
lectură, structură, compoziţie,
interpretare. Textul literar şi caracteristicile textului
6.1, 11.1 lectura ca ipoteză esenţială a Bliţ. VAS. literar. Generalizarea
receptării. Mihai Eminescu categorială.
„Somnoroase păsărele”
Acumularea de
6.1, 5.1, Rezumatul oral şi scris al textului Rezumatul oral şi scris
3 1 informaţii.
4.1 citit. al textului.
Bloc-schemă.
Elemente de structură Clustering: tipuri de
2.1, 4.3, a textului poetic. texte; revizuirea
4-5 2 Request. Bliţ. SORA.
8.1 Comprehensiunea mesajului. circulară. Analiza
M. Eminescu „Povestea codrului” semantico-lexicală.
Elemente de structură a textului
1.1, 2.1, Cercul. GIST. Lectura şi analiza
6-7 narativ. M. Sadoveanu 2
8.1, 10.1 Clustering. textului narativ.
„Istorisirea zahariei Fîntînarul”
SORA. Cercul. Lectură şi analiză.
8-9 8.1, 10.1 C. Negruzzi „Al. Lăpuşneanu” 2
Povestirea. Discuţie ghidată.
Lectura pe roluri.
10- Jurnalul de lectură.
Elemente ale structurii textului Jurnalul triplu. Dosarul
11- 4.1, 2.1, Înscenarea.
dramatic. B. Ş. Delavrancea 4 personajului. Din
12- 8.2, 8.3 Reprezentarea
„Apus de soare” fotoliul personajului.
13 grafică a
personajelor.
14- Analiza. Evaluarea capacităţilor
5.1, 6.1 Evaluare. 2
15 Compararea. de analiză a textului.
Exerciţii ortografice
16 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluarea.
şi stilistice.
Modulul 3: Particularităţile genului liric.
Compunere-
Particularităţile de limbaj ale Diagrama VENN.
1-2 1.1, 2.1 2 raţionament.
stilului literaturii artistice. GPP. Request.
Clustering. Citate.
Genurile literare: tipuri Lanţuri de asocieri. Citate. FRISCO.
6.1, 7.1,
3-4 fundamentale de prezentare în 2 Intra-act. Argument Eseu-5 min.
8.1
operă şi formele lor. în 4 paşi. Lectura reflexivă.
2.1, 6.1, Genul liric – un spectru de trăiri şi Argument în 4 paşi. Lectura ghidată. GPP.
5 1
10.1 sentimente umane. SINELG. Prezentarea în sistem.
Argument şi Elaborarea textului
2.1, 6.1,
6 Speciile genului liric. 1 contraargument. interpretativ.
11.1
Clustering. Analiza. Comentariu.
Lectura analitică. Eseu în 5 min.
2.1, 1.1, Lirica populară – expresia
7 1 Lanţuri asociative. Compararea şi
3.1 sufletului.
SINELG. concluzionarea.
Construirea
argumentului.
2.1, 4.1, Lectură expresivă. Secvenţe
8 Doina – voce a singurătăţii. 1
6.1 Analiza. Intra-act. contradictorii.
Interpretarea textului
popular.
2.1, 4.2, Cîntecul popular – Scrierea liberă. Eu Comentarea stării de
9 1
6.1 un fior al vieţii. cercetez. Intra-act. spirit. Graficul T.
Eseu în 5 min.
4.3, 8.1, Lirica scrisă – expresie a Citate. Analiza.
10 1 Comentariu. Lucrul cu
9.1 confesiunii umane. Graficul T.
portofoliul.
6.1, 5.1,
11 Comentariul poetic. 1 Fişa cu tehnici. Autoevaluare.
13.1
12- 1.1, 2.1, Eul liric şi textul poetic. Definire 2 Impresia Marafonul scrierii.
postlecturală. Text interpretativ.
13 6.1 şi ipostaziere. Argument în 4 paşi. Comunicare în baza a
Diagrama Venn. 2 poezii.
Particularităţile de versificaţie: Investigaţiile în grup.
14- 2.1, 3.1, Exerciţii. Analiză.
rimă, ritm, strofă, vers:clasic, 2 Interogarea
15 4.3 Cercetare.
liber, alb. multiprocesuală.
Contraversa
Textul poetic şi mijloacele lui de FRISCO. Graficul T.
16- 2.1, 3.1, academică.
exprimare. 2 Agenda cu notiţe
17 4.3 Interpretarea
A. Suceveanu „Colind” paralele.
motivului. GIST.
Fişă cu tehnici. Citate. Argument /
18 4.3, 5.1 Eseul poetic. 1
Jurnal de lectură. contraargument.
4.3, 5.1, Evaluare – comentariul poetic / Jurnalul de lectură. Comentariu. Eseu
19 1
9.1 eseu poetic. Scrierea liberă. poetic.
Exerciţii ortografice,
20 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluare.
stilistice.
Modulul 4: Speciile genului liric.
2.1, 8.1, Oda şi imnul. Lectura analitică. Analiza poeziei.
1-2 2
9.1 Al. Mateevici „Limba noastră” 6 De cum? Raiting. Eseu nestructurat.
8.1, 11.1, Pastelul şi idila. V. Alecsandri Recital. Compararea. Investigaţia în grup.
3-4 2
14.1 „Rodica”, „Malul Siretului” Analiza SWOT. Discuţia ghidată.
Lanţuri asociative.
3.1, 7.1, Elegia. Scrierea liberă. GPP.
5-6 2 Algoritmizarea.
11.1 M. Eminescu „O, mamă...” Agenda în 3 părţi.
Analiza poeziei.
Discursul.
Elegia modernă depăşeşte Scrierea liberă. GPP.
2.1, 11.1, Interpretarea textului.
7-8 doctrinele. 2 Intra-act. Din fotoliul
13.1 Compunere – scrisoare
T. Arghezi „De-abia plecaseşi...” autorului.
literară.
Panel. Contraversa Interpretarea textului
9- 2.1, 4.2, Meditaţia.
2 academică. Asocieri liric. Lucrare de
10 6.1 M. Eminescu „La steaua”
forţate. portofoliu.
Panel. Eu cercetez.
Poezie cu formă fixă. Analiza. Lectura
11 2.1, 4.2 1 Contraversa
M. Eminescu „Glossa” ghidată. Comentariu.
academică.
2.1, 4.2, I. Hadîrcă Lectura expresivă.
12 1 Graficul T. Bliţ.
11.1 „Sonetul zorilor de azi” Analiza SWOT.
4.2, 6.1, Al. Macedonski FRISCO Recital. Manuscrisul
13 1
2.1 „Rondelul rozelor ce mor” SORA pierdut.
SINELG. Impresii de lectură.
14 13.1, 11.1 Gazelul. „Lupta vieţii” 1
Lectura analitică. Eseu nestructurat.
11.1, Expresivitatea şi resursele Lanţuri asociative. GPP. Explicaţia orală.
15 1
13.1, 8.1 stilistice ale vocabularului. Compunerea liberă. Poster.

6.1, 5.1, Redactarea unei compoziţii Pagină de jurnal.


16 1 Maratonul scrierii
9.1 narative. Piramida narativă.
17- Compunere de utilizare socială: Analiza aspectelor Redactarea.
11.1, 13.1 2
18 cererea, procura. comunicării scrise. Modelarea.
Acumulare de
19- 5.1, 9.1, Fişa cu modele. Eu
Curriculum vitae. Avizul. 2 informaţii. Modelarea.
20 11.1 cercetez. Exerciţiul.
Redactare.
21- 9.1, 5.1, Scrierea reflexivă. Test. Text din stilul
Evaluare. 2
22 14.1 Eu cercetez. oficial-administrativ.
Exerciţii cu explicaţii
23 5.1 Analiza lucrării. 1 Dictare ortografică.
orale.
Modulul 5: Genul epic.
Caracteristicile epicului: Lectura pe niveluri.
1.1,2.1, GIST, VAS,
1 naraţiune – narator – personaj – 1 Graffiti. Interogarea
11.1 SINELG.
timp – spaţiu. încrucişată.
8.1, 13.1, Epica populară: Eu cercetez. Harta conceptuală.
2 1
14.1 speciile, temele dominante. Raiting. Citate. Compunerea liberă.
Fuziunea epicului cu liricul. Lectura ghidată. Analiza semiotică şi
2.1, 8.1,
3 Balada. Ştefan Augustin Doinaş 1 Compararea. hermeneutică a
14.1
„Mistreţul cu colţi de argint” 6 De cum? textului.
Povestea. Basmul.
4- 2.1, 4.1, Modalităţi de expunere. Lectura ghidată. Harta conceptuală. Eu
3
5-6 6.1 „Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă Povestirea. GIST. cercetez. Analiza.
fără de moarte”
Compunere –
7- 2.1, 4.1, Basm cult. Ion Creangă FRISCO. Graficul T. alcătuirea unui basm
3
8-9 6.1 „Povestea lui Harap Alb” Argument în 4 paşi. propriu în baza
motivelor date.
Particularităţile eroului /
7.1, 8.1, Panel. Agenda cu Analiza. Eu cercetez.
10 personajului de basm. Oralitatea 1
9.1 notiţe paralele. Prezentarea în bloc.
limbajului / naraţiunii.
Evaluare (pe variante).
1. compunere paralelă –
tipologia personajelor literare
11- Analiza SWOT.
8.1, 9.1 – 2 eroi de basme 2 Compunere.
12 Scriere liberă.
2. compunere sinteză:
prezentarea basmului propriu
în baza motivelor date.
13 5.1 Analiza lucrării. 1 Exerciţii. Autoevaluare.
Proza scurtă. Caracterizarea Analiza interogativ-
14- 2.1, 4.1, Lectură ghidată.
speciilor. Schiţa „Bacalaureat” 2 interpretativă a
15 6.1 Scrierea liberă.
de I. L. Caragiale. textului.
16-
7.1, 8.1, Povestirea „Hanul Ancuţei” Lectura interogativă. Cercul. Generalizarea
17- 3
11.1 de M. Sadoveanu Citate. Intra-act. categorială.
18
FRISCO.
19- Discuţia Panel.
2.1, 7.1, Nuvela. C. Negruzzi Brainstormingul.
20- 3 Interpretarea textului.
8.1, 9.1 „Al. Lăpuşneanu” Argument în 4 paşi.
21 Povestirea.
Scrierea liberă.
22- Lectura ghidată. Interpretarea textului.
2.1, 7.1, Nuvela fantastică. M. Eminescu
23- 3 Interviu în 3 trepte. Intra-act. Din fotoliul
8.1, 9.1 „Sărmanul Dionis”
24 Graficul T. personajului.
25- Evaluare – analiza literară a unui Argument şi
9.1, 5.1 2 Test.
26 text. contraargument.
Exerciţii ortografice,
27 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluare.
stilistice.
1.1, 11.1, Graffiti. Request. Clusteringul. Pixuri în
28 Romanul. Definiţii şi tipologii. 1
13.1 Bliţ. păhar. SINELG.
Analiză. Argumentul
1.1, 2.1, Particularităţile artei narative în
29 1 Jurnal de lectură. în 4 paşi. Compunerea
13.1 roman.
liberă.
Bloc-schemă. Argument –
Tipuri de personaje. Modalităţi,
2.1, 7.1, Reprezentarea contraargument.
30 procedee de caracterizare a 1
8.1 grafică a sistemului CV+ul personajului
personajului.
de personaje. literar.
Statutul autorului, naratorului, Contraversa
2.1, 4.1, Pînza discuţiei.
31 personajului în romanul mitic 1 academică.
10.1 Analiza. Rezumat.
„Baltagul” de M. Sadoveanu. 6 De cum?
32- 14.1, Romanul istoric. 4 Discuţie ghidată. Rezumat.
33- 10.1, 9.1 M. Sadoveanu „Fraţii Jderi” Citate. Lectura Agenda în 3 părţi. Din
34-
ghidată. Povestirea. fotoliul personajului.
35
36- Intra-act. 6 De cum? Jurnalul imaginar al
37- 1.1, 2.1, Roman obiectiv, realist, social. Secvenţe personajului. Discuţie
4
38- 7.1, 13.1 L. Rebreanu „Ion” contradictorii. ghidată. Povestirea.
39 Lectura intensivă. Rezumat.
Dosarul personajului.
40- Brainstorming.
Roman de analiză psihologică. Reprezentarea grafică
41- 1.1, 2.1, Cercetarea
L. Rebreanu „Pădurea 4 a sistemului de
42- 7.1, 13.1 împărtăşită. Secvenţii
spînzuraţilor” personaje. Eseu
43 contradictorii.
nestructurat.
44- Povestirea.
Roman autobiografic.
45- 7.1, 1.1, Înscenarea. Lectură, Scrierea liberă. Jurnal
I. Creangă 4
46- 6.1, 4.2 rezumat în perechi. triplu. 6 De cum?
„Amintiri din copilărie”
47 Argument pe cartele.
Interogarea
48-
4.2, 6.1, Roman realist al epocii urbane. Lectura ghidată. multiprocesuală.
49- 3
9.1 G. Călinescu „Enigma Otiliei” Analiza. FRISCO. Scrierea reflexivă.
50
Dosarul personajelor.
Evaluare. Eseu structurat: un
51- Argument.
9.1, 6.1 Compunere de caracterizare a 2 personaj dintr-o lume
52 Scrierea liberă.
personajului literar. de personaje.
Exerciţii ortografice,
53 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluare.
stilistice.
Modulul 6: Genul dramatic.
Procedeul cercetării.
1.1, Genul dramatic. Specii dramatice. Audierea. Lectura pe
1 1 Lectura în perechi.
2.1,13.1 Specificul lor. roluri. 6 De ce?
Analiza SWOT.
Comendia. Lectura pe roluri. Înscenarea.
2- 2.1, 8.1,
Ironia şi formele comicului. Request. Interpretarea textului.
3- 8.3, 9.1, 4
I. L. Caragiale Pînza discuţiei. Compunere.
4-5 14.1
„O scrisoare pierdută” Linia valorii. Eseu-5min.
Request.
1.1, 2.1, Tragedia. Drama. Particularităţi. Interpretarea textului.
6 1 Pînza discuţiei.
8.1 Monologul şi dialogul. Mozaic. Portofoliu.
Scrierea liberă,
Reacţia cititorului. Bliţ. Interpretarea
7- 2.1, 7.1,
B. P. Haşdeu „Răzvan şi Vidra” 3 Lectura pe roluri. textului.
8-9 3.1, 11.1
Tabel sinoptic. Lectură ghidată.
10-
Lectura pe roluri. Scrierea liberă.
11- 2.1, 7.1, I. Druşă „Păsările tinereţii
4 Agenda în 3 părţi. Analiza. Din fotoliul
12- 3.1, 11.1 noastre”
Eu cercetez. autorului. 6 De ce?
13
Receptarea operei dramatice. Pagină de jurnal.
1.1, 2.1,
14 Opera dramatică în prezentarea 1 Linia valorii. Analiza Scenariu de film.
6.1
scenică. SWOT.
Construirea textului.
9.1, 5.1, Tipuri de compoziţii şcolare: Analiza. Maratonul
15 1 Dialog. Decorul de
11.1 recenzia teatrală, cronica teatrală. de scriere.
scenă.
Analiza. Argumentul Evaluarea capacităţilor
16-
5.1, 9.1 Evaluare. 2 / contraargumentul. de interpretare a unui
17
Scrierea liberă. text dramatic.
Exerciţii ortografice,
18 5.1 Analiza lucrării. 1 Autoevaluare.
stilistice.
2.1, 8.1,
19 Recapitulare.
9.1