Sunteți pe pagina 1din 25

Competenţa specifică Subcompetenţa Unitatea de conţinut.

Nr/ore Data Activităţi de Activităţi de


Nr.crt Tema lecţiei. Textul. R/U învăţare evaluare
Literatura –
fenomen în evoluţie.
1 1.Utilizarea surselor lexico- 1.1. Identificarea şi accesarea surselor a)Competiţia dintre tradiţie 2/2 • Identificarea infor- • Observarea în
grafice, enciclopedice, li- necesare pentru descifrarea şi interpreta- şi inovaţie - o sursă de via- maţiei în sursele procesul docu-
terare şi metaliterare de do- reatextelor literare ţă şi de creaţie. adecvate. mentării.
cumentare 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- b)Tradiţia – izvor de inspi- • Redactarea texte- • Jurnalul reflexiv.
6.Operaţionalizarea termi- torie literară la interpretarea unui text raţie pentru scriitori; Ino- lor. • Autoevaluarea.
nologiei ştiinţifice lingvis- 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a vaţia - continuitatea obiec- • Producerea textelor • Evaluarea reci-
tice şi literare, în limita alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu tivă a literaturii funcţionale. procă.
standardelor de conţinut limita de întindere in timp (7-10 min.) • Explicarea şi exem- • Interogarea fron-
9. Producerea personalizată sau spaţiu (o filă A4) plificarea termenilor. tală.
a actelor de vorbire, a tex- 11.1. Utilizarea resurselor electronice ne- • Agenda cu notiţe • Evaluarea reci-
telor argumentative, refle- cesare eficienţei demersului didactic la paralele procă prezentărilor
xive şi metaliterare. limba şi literatura romană (texte literare, • Acumularea ideilor orale.
11. Folosirea tehnologiilor informaţii, dicţionare şi enciclopedii pentru texte reflexi-
informaţionale pentru docu- electronice) ve.
mentare, exersare şi produ- 13.1. Producerea textelor de sinteză des- • Elaborarea textelor
cere de text pre literatura romană în diacronie. în parametrii indi-
13. Cunoaşterea şi înţele- 14.1. Exprimarea opiniei argumentate, în caţi.
gerea procesului literar ro- variantă scrisă şi orală, cu limite de întin- • Discuţia de grup.
mânesc în contextul istoriei dere stabilite, în legătură cu evoluţia li- • Argumentarea ide-
şi culturii naţionale şi uni- teraturii naţionale. ilor date.
versale
14. Interpretarea fenome-
nelor literare în contextul
culturii spirituale româneşti,
în conexiune cu ştiinţele şi
cu alte arte, din perspectivă
inter/transdisciplinară
2 1. Utilizarea surselor lexico- 1.1. Identificarea şi accesarea surselor a)Miturile fundamentale – 2/3 • Identificarea infor- • Observarea în
grafice, enciclopedice, lite- necesare pentru descifrarea şi interpre- revelaţii spirituale ale maţiei în sursele procesu docu-
rare şi metaliterare de docu- tarea textelor literare umanităţii. adecvate. mentării.
mentare 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- b) Particularităţile mitului • Redactarea texte- • Jurnalul reflexiv.
6.Operaţionalizarea termi- torie literară la interpretarea unui text c) Clasificarea miturilor lor. • Evaluarea reci-
nologiei ştiinţifice lingvis- 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a • Agenda cu notiţe procă.
tice şi literare, în limita alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu paralele • Interogarea fron-
standardelor de conţinut limita de intindere in timp (7-10 min.) tală.
9. Producerea personalizată sau spaţiu (o filă A4) • Acumularea ideilor Dezbateri
a actelor de vorbire, a texte- 11.1. Utilizarea resurselor electronice pentru texte reflexi- • Evaluarea reci-
lor argumentative, reflexive necesare eficienţei demersului didactic la ve. procă a prezentări-
şi metaliterare. limba şi literatura romană (texte literare, • Elaborarea textelor lor orale.
11. Folosirea tehnologiilor informaţii, dicţionare şi enciclopedii în parametrii indi-
Informaţionale pentru docu- electronice) caţi.
mentare, exersare şi produ- 13.1. Producerea textelor de sinteză • Prezentarea resur-
cere de text des-pre literatura romană în diacronie. selor existente
13. Cunoaşterea şi înţele- 14.1. Exprimarea opiniei argumentate, în • Acumularea şi ana-
gerea procesului literar ro- variantă scrisă şi orală, cu limite de întin- liza ideilor.
mânesc în contextul istoriei dere stabilite, în legătură cu evoluţia li- • Elaborarea sinte-
şi culturii naţionale şi uni- teraturii naţionale. zelor.
versale • Discuţia de grup.
14. Interpretarea fenomene- • Argumentarea ide-
lor literare în contextul cul- ilor date.
turii spirituale româneşti, în • Selectarea exem-
conexiune cu ştiinţele şi cu plelor relevante
alte arte, din perspectivă pentru argumentare
inter/transdisciplinară
Lexicul
3 1. Utilizarea surselor lexi- 1.1. Identificarea şi accesarea surselor a) Integritatea lexicală a 3/4 • Identificarea infor- • Comentarea le-
cografice, enciclopedice, necesare pentru descifrarea şi interpreta- textului. maţiei în sursele xicului unui text,
literare şi metaliterare de rea textelor literare b)Cuvîntul şi contextul. adecvate. cu acces la sursele
documentare 3.1. Utilizarea adecvată a terminologiei c) Mitul dragostei – între • Redactarea texte- necesare.
3. Integrarea lexicului ter- în demersul analitic, în limita standarde- vis şi realitate: M. Emines- lor. • Observarea în
minologic necesar studierii lor de conţinut cu “Călin (file din poves- . Explicarea şi exem- procesul docu-
disciplinelor şcolare din 5.1. Respectarea normei limbii literare in te)” plificarea termenilor. mentării.
toate ariile curriculare în orice text scris sau rostit. d)Analiza lexicală a • Comentarii orale şi • Interviul în trei
vocabularul activ 8.1. Analiza lingvistică, socioculturală cuvîntului scrise. trepte.
5. Aplicarea normei ortogra- şi semiotică a textelor artistice şi de . Explicarea ortogra- • Evaluarea canti-
fice, ortoepice, semantice, graniţă, in raport cu trăsăturile specifice melor. tativă şi calitativă
gramaticale, punctuaţionale, unui curent literar. • Folosirea semnelor a vocabularului
stilistice a limbii române 10.1. Realizarea unui discurs pregătit de punctuaţie. activ.
literare în diverse situaţii prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al • Redactarea recipro- • Revizuirea cir-
de comunicare altor materiale vizuale. că, cu dicţionarul culară.
8. Explicarea faptelor de 12.1. Susţinerea dialogurilor, a dezbateri- • Comentarea orală a • Autoanaliza ca-
limbă atestate în texte de lor cu subiect intercultural faptelor speciale de renţelor.
diferite stiluri funcţionale limbaj. • Dictări comenta-
10. Susţinerea unui discurs • Aplicarea strategiei te.
în faţa auditoriului, în para- de scriere a refera- • Maratonul de
metrii daţi tului. scriere.
12. Perceperea limbiir omâ- • Argument în patru • Proiect indivi-
ne ca parte a culturii spiritu- paşi. dual.
ale a poporului român şi ca • Dezbateri. • Interpretarea
reprezentant al grupului de scrisă a semnelor
limbi romanice unui text.
• Comentarea fap-
telor sociocultu-
rale.
• Raportarea tex-
telor la stilurile
funcţionale.
• Eseul argumen-ta
tiv.
• Comentarii ale
expresivităţii lim-
bajului unui text
artistic

4 3. Integrarea lexicului ter- 3.1. Utilizarea adecvată a terminologiei a)Analiza semiotică a cu- 2/2 Explicarea şi exem- • Interviul în trei
minologic necesar studierii în demersul analitic, în limita standarde- vîntului plificarea termeni- trepte.
disciplinelor şcolare din toa- lor de conţinut b)Categoriile semantice. lor. • Producerea tex-
te ariile curriculare în voca- 5.1. Respectarea normei limbii literare in (actualizare) • Analiza textelor telor metaliterare
bularul activ orice text scris sau rostit. ştiinţifice.
5. Aplicarea normei ortogra- 10.1. Realizarea unui discurs pregătit • Comentarii orale şi
fice, ortoepice, semantice, prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al scrise.
gramaticale, punctuaţionale, altor materiale vizuale. Explicarea ortogra-
stilistice a limbii române 12.1. Susţinerea dialogurilor, a dezbateri- melor.
literare în diverse situaţii lor cu subiect intercultural • Folosirea semnelor
de comunicare de punctuaţie.
10. Susţinerea unui discurs • Redactarea recipro-
în faţa auditoriului, în para- că, cu dicţionarul
metrii daţi . Explicarea şi exem-
12. Perceperea limbii româ- plificarea termenilor.
ne ca parte a culturii spiri- • Analiza lingvistică
tuale a poporului român şi şi literară a textelor.
ca reprezentant al grupului • Graficul conceptual
de limbi romanice al termenilor.
• Dezbateri.
Literatura – fenomen în
evoluţie.

5 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau meta- a)Miturile – simboluri ale 3/5 • Redactarea texte- • Comentarea le-
de lectură şi elaborare a literar/a unui text propriu produs în func- existenţei spirituale. lor. xicului unui text,
textului. ţie de registrul stilistic b)“Mioriţa” - mitul desti- • Activităţi de pregă- cu acces la sursele
6.Operaţionalizarea termi- 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- nului românesc tire pentru lectura necesare.
nologiei ştiinţifice lingvis- dicaţi, în limita standardelor de conţinut c) “ Traian şi Dochia” – expresivă. • Observarea în
tice şi literare, în limita 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- mitul etnogenezei române • Lectura cu voce a procesul docu-
standardelor de conţinut torie literară la interpretarea unui text d)Semnificaţia simbolică a textelor şi a frag- mentării.
7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic al miturilor . mentelor de texte. • Comentariul
şi nonliterar, în limita stan- unui text artistic e) Valoarea mitului în via- • Lectura indepen- scris.
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor ţa noastră dentă, a textelor de • Evaluarea reci-
9. Producerea personalizată prin referire la curentul literar/ contextul proporţii. procă.
a actelor de vorbire, a texte- istoric/cultural. • Discuţii asupra lec- • Interogarea fron-
lor argumentative, reflexive 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a turilor. tală.
şi metaliterare. alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor • Analiza lingvistică • Evaluarea fron-
13. Cunoaşterea şi înţele- 13.1. Producerea textelor de sinteză des- şi literară a textelor. tală.
gerea procesului literar ro- pre literatura romană in diacronie. • Interpretarea textu- • Proiectul indivi-
mânesc în contextul istoriei 14.1. Exprimarea opiniei argumentate, lui, aplicind noţiuni- dual.
şi culturii naţionale şi uni- în variantă scrisă şi orală, cu limite de le învăţate • Evaluarea reci-
versale întindere stabilite, în legătură cu evoluţia • Identificarea figu- procă a prezentă-
14. Interpretarea fenomene- literaturii naţionale. rilor de stil şi comen- rilor orale.
lor literare în contextul cul- tarea rolului în text.
turii spirituale româneşti, în • Acumularea ideilor
conexiune cu ştiinţele şi cu pentru texte reflexive
alte arte, din perspectivă in- • Elaborarea textelor
ter/transdisciplinară în parametrii indicaţi
• Acumularea şi ana-
liza ideilor.
• Elaborarea sinte-
zelor.
• Discuţia de grup.
• Argumentarea ide-
ilor date.
• Selectareaexemple-
lor relevante pentru
argumentare
6 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- a)Dragostea şi creaţia – 2/3 • Redactarea extelor. • Comentarea le-
de lectură şi elaborare a dicaţi, în limita standardelor de conţinut sensuri ce spiritualizează • Activităţi de pregă- xicului unui text,
textului. 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- existenţa umană. tire pentru lectura cu acces la sursele
6.Operaţionalizarea termi- torie literară la interpretarea unui text b)Un mit despre împlinirea expresivă. necesare.
nologiei ştiinţifice lingvisti- 7.1. Comentarea specificului stilistic al unui vis divin “ Monasti- • Lectura cu voce a • Observarea în
ce şi literare, în limita stan- unui text artistic rea Argeşului” textelor şi a frag- procesul docu-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor c) “ Monastirea Argeşului” mentelor de texte. mentării.
7. Analiza textului literar şi prin referire la curentul literar/ contextul – izvor de inspiraţie pentru • Lectura indepen- • Comentariul
nonliterar, în limita standar- istoric/ cultural. scrritorii români dentă, a textelor de scris.
delor de conţinut 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a proporţii. • Autoevaluarea.
9. Producerea personalizată alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu • Discuţii asupra lec- • Interogarea fron-
a actelor de vorbire, a texte- limita de intindere în timp sau spaţiu turilor. tală.
lor argumentative, reflexive 13.1. Producerea textelor de sinteză des- • Interpretarea tex- • Evaluarea reci-
şi metaliterare. pre literatura romană în diacronie. tului, aplicind noţi- procă a textelor
13. Cunoaşterea şi înţele- 14.1. Exprimarea opiniei argumentate, unile învăţate elaborate.
gerea procesului literar ro- în variantă scrisă şi orală, cu limite de • Identificarea figu- . Dezbateri
mânesc în contextul istoriei întindere stabilite, în legătură cu evoluţia rilor de stil şi comen- • Proiectul indi-
şi culturii naţionale şi uni- literaturii naţionale. tarea rolului în text. vidual.
versale • Acumularea ideilor • Evaluarea reci-
14. Interpretarea fenomene- pentru texte reflexi- procă a prezentă-
lor literare în contextul cul- ve. rilor orale.
turii spiritualeromâneşti, în • Acumularea şi ana-
conexiune cu ştiinţele şi cu liza ideilor.
alte arte, din perspectivă in- • Elaborarea sinteze-
ter/transdisciplinară lor.
• Discuţia de grup.
• Argumentarea
ideilor date.
• Selectarea exem-
plelor relevante
pentru argumentare
7 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unuitext literar sau metali- Compunerea- raţiona- 2/2 • Elaborarea structu- Scrierea în baza
de lectură şi elaborare a terar/a unui text propriu produs în funcţie ment rii unui text. unui raţionament
textului. de registrul stilistic a)Structura compunerii • Producerea textelor
4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- b) Scrierea propriu-zisă funcţionale.
dicaţi, în limita standardelor de con-inut
8 Lecţie sinteză 1/1
9 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Redactarea compu- Compunerea
de lectură şi elaborare a dicaţi, în limita standardelor de conţinut analiză nerii
textului. Compunere raţionament
Curentul cultural şi
schimbarea mentalităţii
umane.
10 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Literatura română în zo- 1/2 •Elaborarea/aplicarea • Proiectul indi-
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului rii modernităţii culturale. algoritmului de re- vidual.
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar b)Periodizarea evoluţiei is- dactare a unui text • Pălăriile gîndi-
muncă intelectuală, recla- torice a literaturii române. finit. toare.
mate de standardele de con-
ţinut
11 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Umanismul – o pledoa- 1/2 • Agenda/notele de • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului rie pentru valoarea supre- lectură. • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar mă a omului. . Jurnalul dublu dual.
muncă intelectuală, recla- b)Renaşterea – o nouă vi- . SINELG • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- ziune asupra omului ca toare.
ţinut univers
Lexicul
12 8. Explicarea faptelor de 8.1. Analiza lingvistică, socioculturală şi a)Expresiile frazeologice: 1/2 • Comentarea orală a • Interpretarea
limbă atestate în texte de semiotică a textelor artistice autohtone, internaţionale, faptelor speciale de scrisă a semnelor
diferite stiluri funcţionale 12.1. Susţinerea dialogurilor, a dezbate- intraductibile. limbaj. unui text.
12. Perceperea limbii ro- rilor cu subiect intercultural b) Istoria expresiilor fraze- • Aprecierea speci- • Comentarea
mâne ca parte a culturii 14.1. Exprimarea opiniei argumentate, ologice ficului de limbă in faptelor sociocul-
spirituale a poporului ro- în variantă scrisă şi orală, cu limite de texte tu rale.
mân şi ca reprezentant al întindere stabilite, în legătură cu evoluţia • Dezbateri. • Comentarii ale
grupului de limbi romanice literaturii naţionale. • Discuţia de grup. expresivităţii lim-
14. Interpretarea fenomene- • Argumentarea bajului unui text
lor literare în contextul cul- ideilor date. artistic
turii spirituale româneşti, în • Selectarea exem- • Proiectele indivi-
conexiune cu ştiinţele şi cu plelor relevante pen- duale şi de grup
alte arte, din perspectivă in- tru argumentare
ter/transdisciplinară
Curentul cultural şi
schimbarea mentalităţii
umane.
13 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Renaşterea – o nouă vi- 2/2 •Elaborarea/aplicarea • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului ziune asupra omului şi a algoritmului de re- • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar timpului. dactare a unui text dual.
muncăintelectuală, recla- b)“ Învăţăturile lui Nea- finit. • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- goe Basarab către fiul • Agenda/notele de toare.
ţinut său Theodosie”- idei lectură.
umaniste . Jurnalul dublu

14 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Umanismul patriotic al 3/5 •Elaborarea/aplicarea • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului marilor cronicari.Gr. Ure- algoritmului de re- • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar che, M. Costin, I. Neculce dactare a unui text dual.
muncă intelectuală, recla- b) “ Letopiseţul Ţării finit. • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- Moldova” – semnificaţia • Agenda/notele de toare.
ţinut umanistă a lucrării lectură.
c)Chipuri de domnitori . Jurnalul dublu
prezentaţi în lucrare . SINELG
d) Particularităţile specifi-
ce ale cronicii
e)Specificul artei narative
cronicăreşti

15 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Dimitrie Cantemir – un 2/3 •Elaborarea/aplicarea • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea tex tului prinţ al umanismului. algoritmului de re- • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar b)Romanul “ Istoria iero- dactare a unui text dual.
muncă intelectuală, recla- glifică” – o capodoperă a finit. • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- literaturii umaniste. • Agenda/notele de toare.
ţinut c)Elemente alegorice în lectură.
roman . Jurnalul dublu
. SINELG
17 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborareatextelor în parametrii in- Compunerea sinteză 2/2 • Elaborarea struc- Compunerea sin-
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut a)Structura compunerii turii unui text. teză
tului. b) Scrierea propriu-zisă • Producerea textelor
18 Lecţie sinteză 1/1
19 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Producerea textelor • Evaluarea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut analiză funcţionale.
tului. Compunere sinteză
20 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Iluminismul – un context 1/2 • Agenda/notele de • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului al emancipării omului prin lectură. • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar cultură . SINELG dual.
muncă intelectuală, recla- b) Particularităţile ilumi-
mate de standardele de con- nismului românesc
ţinut
21 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Ion Budai Deleanu – un 2/2 • Agenda/notele de • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului iluminist de formaţie lectură. • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar europeană. . Jurnalul dublu dual.
muncă intelectuală, recla- b)“ Ţiganiada”- . SINELG • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- capodopera literaturii ilu- toare.
ţinut ministe
Gramatica
22 12. Perceperea limbii româ- 12.1. Susţinerea dialogurilor, a dezbateri- Morfosintaxa părţilor de 1/1 . Explicarea şi exem- • Interogarea fron-
ne ca parte a culturii spi- lor cu subiect intercultural vorbire. plificarea termeni- tală.
rituale a poporului român şi lor. • Evaluarea reci-
ca reprezentant al grupului • Analiza lingvistică procă.
de limbi romanice şi gramaticală a tex-
telor.

Curentul cultural şi
schimbarea mentalităţii
umane.
23 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Clasicism şi neoclasi- 1/2 • Agenda/notele de • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului cism – un discurs literar lectură. • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar sub semnul modernităţii. . Jurnalul dublu dual.
muncă intelectuală, recla- b)Particularităţile distinc- . SINELG
mate de standardele de con- tive ale clasicismului
ţinut
24 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a) Idealul educaţional cla- 2/2 •Elaborarea/aplicarea • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului sic promovat în farsa algoritmului de re- • Proiectul indivi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar “ Neneaca, cuconaşul ei dactare a unui text dual.
muncă intelectuală, recla- şi dascălul” de C. Stamati finit. • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- b) Caracterizarea persona- • Agenda/notele de toare.
ţinut jului clasic lectură.
. Jurnalul dublu
. SINELG
Cultura comunicării
25 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a) Modalităţi de legătură în 2/2 •Elaborarea/aplicarea • Prezentările
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului text a enunţurilor finite. algoritmului de re- publice.
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar b)Valoarea elementelor de dactare a unui text • Evaluarea reci-
muncă intelectuală, recla- 10.1. Realizarea unui discurs pregătit legătură în text finit. procă.
mate de standardele de con- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al • Agenda/notele de • Proiectele indi-
ţinut altor materiale vizuale. lectură. viduale şi de grup
10. Susţinerea unui discurs . Jurnalul dublu
în faţa auditoriului, în para- . SINELG
metrii daţi
Curentul cultural şi
schimbarea mentalităţii
umane.
26 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Morala sănătoasă – o 4/6 •Elaborarea/aplicarea • Acvariul.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului calitate a progresului algoritmului de re- • Proiectul indi-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar social şi uman, exprimat în dactare a unui text vidual.
muncă intelectuală, recla- fabule. finit. • Pălăriile gîndi-
mate de standardele de con- b) A. Pann. “ Copacul şi • Agenda/notele de toare.
ţinut dovleacul” –semnificaţia lectură.
alegorică a mesajului . Jurnalul dublu
c) A. Donici “ Doi cîini” . SINELG
– masca alegorică a perso-
najelor
d)Gr. Alexandrescu “
Bo-ul şi viţelul” –
caracterul personajelor
alegorice
e) spiritul militant, demo-
cratic al mesajului fabu-
lelor
f) Evoluţia fabulei româ-
neşti
27 Lecţie sinteză 1/1
28 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Elaborarea struc- • Eseul.
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut analiză turii unui text.
tului. Eseu structurat • Producerea textelor
funcţionale.
• Redactarea eseu-
rilor.
Curente literare
moderne
29 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metalite- a)Preromantismul – o ex- 2/3 • Lectura cu voce a • Comentariul
de lectură şi elaborare a rar/a unui text propriu produs în funcţie presie a crizei de sensibili- textelor şi a frag- scris.
textului. de registrul stilistic tate. mentelor de texte. • Autoevaluarea.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b)Gr. Alexandrescu“ Um- • Lectura indepen- • Evaluarea reci-
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- bra lui Mircea. La Cozia.” dentă, a textelor de procă.
tice şi literare, în limita terare reprezentative pentru curentele li- – elemente preromantice proporţii. • Comentariile
standardelorde conţinut terare în literatura naţională în lucrare • Discuţii asupra scrise.
7. Analiza textului literar 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- c)Mijloace artistice în text lecturilor. • Eseul argumen-
şi nonliterar, în limita stan- dicaţi, în limita standardelor de conţinut • Producerea textelor tativ.
dardelor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative funcţionale. • Evaluarea reci-
9. Producerea personalizată La curentul literar studiat, în baza carac- . Explicarea şi exem- procă a textelor
a actelor de vorbire, a texte- teristicilor evidente plificarea termeni- elaborate.
lor argumentative, reflexive 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi isto- lor.
şi metaliterare. rie literară la interpretarea unui text • Analiza lingvistică
7.1. Comentarea specificului stilistic al şi literară a textelor.
unui text artistic • Interpretarea tex-
7.2. Interpretarea complexă a textelor tului, aplicind no-
prin referire la curentul literar/ contextul ţiunile invăţate
istoric/ cultural. . Identificarea măr-
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a cilor curentului li-
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu terar.
limita de intindere în timp (7- 10 min.) • Identificarea figu-
sau spaţiu (o filă A4) rilor de stil şi comen-
tarea rolului în text.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.

Fonetică
30 10. Susţinerea unui discurs 10.1. Realizarea unui discurs pregătit Comunicarea verbală, pa- 1/1 • Elaborarea struc- • Interpretarea scri-
în faţa auditoriului, în para- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al raverbală şi nonverbală. turii unui text. să a semnelor unui
metrii daţi altor materiale vizuale. • Producerea tex- text.
telor funcţionale. • Comentarea fap-
. Acumularea ide- telor socioculturale.
ilor de suporturi • Prezentările pu-
vizuale. blice.
• Analiza posibilită- • Evaluarea reci-
ţilor de prezentare procă.

31 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metalite- a)“ Sburătorul” – un mit 2/3 • Activităţi de pre- • Comentariul scris.
de lectură şi elaborare a rar/a unui text propriu produs în funcţie romantic naţional şi uni- gătire pentru lectura • Evaluarea reci-
textului. de registrul stilistic versal. expresivă. procă.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b)Funcţia sugestivă a na- • Lectura cu voce a . Dezbateri
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- turii în evoluţia stării de textelor şi a frag-
tice şi literare, în limita terare reprezentative pentru curentele li- spirit a personajului mentelor de texte.
standardelor de conţinut terare în literatura naţională c) Revitalizarea semnifi- • Lectura indepen-
7. Analiza textului literar 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- caţiei mitului dentă, a textelor de
şi nonliterar, în limita stan- dicaţi, în limita standardelor de conţinut proporţii.
dardelor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative • Discuţii asupra
13. Cunoaşterea şi înţele- la curentul literar studiat, în baza carac- lecturilor.
gerea procesului literar ro- teristicilor evidente • Analiza lingvistică
mânesc în contextul istoriei 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- şi literară a textelor.
şi culturii naţionale şi uni- torie literară la interpretarea unui text • Interpretarea
versale 7.1. Comentarea specificului stilistic al textului, aplicind
unui text artistic noţiunile invăţate
7.2. Interpretarea complexă a textelor . Identificarea măr-
prin referire la curentul literar/ contextul cilor curentului
istoric/ cultural. literar.
13.1. Producerea textelor de sinteză • Identificarea fi-
despre literatura romană în diacronie. gurilor de stil şi co-
mentarea rolului
în text.

32 13. Cunoaşterea şi înţele- 13.1. Producerea textelor de sinteză Romantismul – o literatură 1/1 • Elaborarea struc- • Comentariul scris.
gerea procesului literar ro- despre literatura romană în diacronie. a sentimentului şi a turii unui text. • Evaluarea fron-
mânesc în contextul istoriei fanteziei. . Explicarea şi tală.
şi culturii naţionale şi uni- exemplificarea ter- • Evaluarea reci-
versale menilor. procă a textelor
• Graficul concep- elaborate.
tual al termenilor. . Dezbateri
• Acumularea ide-
ilor pentru texte
reflexive.
• Aplicarea strate-
giilor de debut al
textelor reflexive.
• Elaborarea
textelor în
parametrii indi-caţi.
• Elaborarea sinte-
zelor.
33 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metalite- a) Romantismul Bieder- 2/2 • Activităţi de pre- • Comentariul scris.
de lectură şi elaborare a tex- rar/a unui text propriu produs în funcţie meier: moralitate, idilism, gătire pentru lectura • Evaluarea reci-
tului. de registrul stilistic patriotism expresivă. procă.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b) V. Alecsandri “ Doina • Lectura cu voce a • Eseul argumen-
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- iubirii” – intenţia eului textelor şi a frag- tativ.
tice şi literare, în limita terare reprezentative pentru curentele li- liric romantic mentelor de texte. • Evaluarea reci-
standardelor de conţinut terare în literatura naţională • Lectura indepen- procă a textelor
7. Analiza textului literar şi 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- dentă,a textelor de elaborate.
nonliterar, în limita standar- dicaţi, în limita standardelor de conţinut proporţii.
delor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative • Discuţii asupra
13. Cunoaşterea şi înţelege- la curentul literar studiat, în baza carac- lecturilor.
rea procesului literar ro mâ- teristicilor evidente . Explicarea şi
nesc în contextul istoriei şi 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- exemplificarea
culturii naţionale şi univer- torie literară la interpretarea unui text termenilor.
sale 7.1. Comentarea specificului stilistic al • Analiza lingvistică
unui text artistic şi literară a textelor.
7.2. Interpretarea complexă a textelor • Interpretarea tex-
prin referire la curentul literar/ contextul tului, aplicind no-
istoric/cultural. ţiunile invăţate
13.1. Producerea textelor de sinteză . Identificarea măr-
despre literatura romană în diacronie. cilor curentului li-
13.1. Producerea textelor de sinteză terar.
despre literatura romană în diacronie. • Identificarea figu-
rilor de stil şi co-
mentarea rolului
în text.
• Acumularea ide-
ilor pentru texte
reflexive.
• Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
.
34 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metalite- a) Romantismul High: vi- 3/4 • Activităţi de pre- • Comentariul
de lectură şi elaborare a tex- rar/a unui text propriu produs în funcţie zionarism, zbor cosmic şi gătire pentru lectura scris.
tului. de registrul stilistic integrarea contrariilor. expresivă. • Autoevaluarea.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b) M. Eminescu “ Floare • Lectura cu voce a • Evaluarea reci-
nologiei ştiinţifice lingvisti- independentă, a textelor literare şi nonli- albastră” – mesajul ro- textelor şi a frag- procă.
ce şi literare, în limita stan- terare reprezentative pentru curentele li- mantic al poeziei mentelor de texte. • Interogarea fron-
dardelor de conţinut terare în literatura naţională c) Semnificaţia motivelor • Lectura indepen- tală.
7. Analiza textului literar şi 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- romantice în text dentă, a textelor de • Eseul argumen-
nonliterar, în limita standar- dicaţi, în limita standardelor de conţinut d)Multiplele sensuri ale proporţii. tativ.
delor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative florii albastre • Discuţii asupra lec- • Evaluarea reci-
9. Producerea personalizată la curentul literar studiat, în baza carac- turilor. procă a textelor
a actelor de vorbire, a texte- teristicilor evidente • Producerea textelor elaborate.
lor argumentative, reflexive 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- funcţionale.
şi metaliterare. torie literară la interpretarea unui text . Explicarea şi exem-
13. Cunoaşterea şi înţelege- 7.1. Comentarea specificului stilistic al plificarea termenilor.
literar românesc în contextul unui text artistic • Analiza lingvistică
istoriei şi culturii naţionale 7.2. Interpretarea complexă a textelor şi literară a textelor.
şi universale prin referire la curentul literar/ contextul • Interpretarea tex-
istoric/ cultural. tului, aplicind noţi-
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a unile învăţate
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu . Identificarea măr-
limita de intindere în timp (7- 10 min.) cilor curentului li-
sau spaţiu (o filă A4) terar.
13.1. Producerea textelor de sinteză des- • Identificarea figu-
pre literatura romană în diacronie. rilor de stil şi comen-
tarea rolului în text.
• Acumularea ideilor
pentru texte refle-
xive.
• Aplicarea strate-
giilor de debut al
textelor reflexive.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• Elaborarea sinte-
zelor.
35 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metali- a) “ Şi dacă...” – o poezie 2/2 • Activităţi de pre- • Comentariul
de lectură şi elaborare a tex- terar/a unui text propriu produs în funcţie a dorului etern gătire pentru lectura scris.
tului. de registrul stilistic b) motive şi laitmotive ro- expresivă. • Evaluarea reci-
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi mantice • Lectura cu voce a procă.
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- textelor şi a frag- • Interogarea fron-
tice şi literare,în limita stan- terare reprezentative pentru curentele li- mentelor de texte. tală.
dardelor de conţinut terare în literatura naţională • Discuţii asupra lec- • Eseul argumen-
7. Analiza textului literar şi 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- turilor. tativ.
nonliterar, în limita standar- dicaţi, în limita standardelorde conţinut • Redactarea eseu- • Evaluarea reci-
delor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative rilor. procă a textelor
9. Producerea personalizată la curentul literar studiat, in baza carac- . Explicarea şi exem- elaborate.
a actelor de vorbire, a texte- teristicilor evidente plificarea termeni-
lor argumentative, reflexive 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi isto- lor.
şi metaliterare. rie literară la interpretarea unui text • Analiza lingvistică
13. Cunoaşterea şi înţelege- 7.1. Comentarea specificului stilistic al şi literară a textelor.
rea procesului literar româ- unui text artistic • Interpretarea tex-
nesc în contextul istoriei şi 7.2. Interpretarea complexă a textelor tului, aplicind noţi-
culturii naţionale şi univer- prin referire la curentul literar/ contextul unile invăţate
sale istoric/cultural. . Identificarea măr-
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a cilor curentului li-
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu terar.
limita de intindere în timp (7- 10 min.) • Identificarea figu-
sau spaţiu (o filă A4) rilor de stil şi comen-
13.1. Producerea textelor de sinteză tarea rolului în text.
despre literatura romană în diacronie. • Acumularea ideilor
pentru texte refle-
xive.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Elaborarea sinte-
zelor.
36 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metali- a)Un axis mundi al roman- 4/6 • Activităţi de pre- • Comentariul
de lectură şi elaborare a tex- terar/a unui text propriu produs în funcţie tismului: dorul des –măr- gătire pentru lectura scris.
tului. de registrul stilistic ginit. expresivă. • Evaluarea reci-
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată b)Poemul “ Luceafărul” • Lectura cu voce a procă.
nologiei ştiinţifice lingvis- şi independentă, a textelor literare şi non- de M. Eminescu” – izvoa- textelor şi a frag- • Interogarea fron-
tice şi literare, în limita stan literare reprezentative pentru curentele re de inspiraţie mentelor de texte. tală.
dardelor de conţinut literare în literatura naţională c) Mesajul global al tex- • Discuţii asupra • Eseul argumen-
7. Analiza textului literar şi 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- tului lecturilor. tativ.
nonliterar, în limita standar- dicaţi, în limita standardelor de conţinut d) Motive romantice în po- • Redactarea ese- • Evaluarea reci-
delor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative em urilor. procă a textelor
9. Producerea personalizată la curentul literar studiat, în baza carac- e) Personajul romantic . Explicarea şi exem- elaborate.
a actelor de vorbire, a tex- teristicilor evidente eminescian plificarea termenilor.
telor argumentative, refle- 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- f) “ Luceafărul” – un mit • Analiza lingvistică
xive şi metaliterare. torie literară la interpretarea unui text complex al cunoaşterii şi literară a textelor.
13. Cunoaşterea şi înţelege- 7.1. Comentarea specificului stilistic al • Interpretarea tex-
rea procesului literar româ- unui text artistic tului, aplicind noţi-
nesc în contextul istoriei 7.2. Interpretarea complexă a textelor unile invăţate
şi culturii naţionale şi uni- prin referire la curentul literar/ contextul . Identificarea măr-
versale istoric/cultural. cilor curentului
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a literar.
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu • Identificarea figu-
limita de intindere în timp (7- 10 min.) rilor de stil şi comen-
sau spaţiu (o filă A4) tarea rolului în text.
13.1. Producerea textelor de sinteză • Acumularea ideilor
despre literatura romană în diacronie. pentru texte reflexi-
ve.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Elaborarea sinte-
zelor.
37 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Compunerea – 2/2 • Elaborarea struc- Compunerea
de lectură şi elaborarea tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut caracterizare de personaj turii unui text.
tului. (din perspectivă
romantică)
a)Structura compunerii
b) Scrierea propriu-zisă
38 Lecţie sinteză 1/1
39 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Elaborarea struc- Compunerea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut Analiză turii unui text.
tului. Compunere de caracte- • Redactarea eseu-
rizare a personajului ro- rilor.
mantic
Stilistica
40 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a)Stilul individual al scrii- 2/2 • Redactarea texte- • Jurnalul reflexiv.
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului torului lor. • Eseul argumen-
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar b) Stilul individual al citi- •Elaborarea/aplicarea tativ.
muncă intelectuală, recla- 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a torului. algoritmului de re- • Evaluarea reci-
mate de standardele de con- alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu dactare a unui text procă a textelor
ţinut limita de intindere în timp (7- 10 min.) finit. elaborate.
9. Producerea personalizată sau spaţiu (o filă A4) • Agenda/notele de . Dezbateri
a actelor de vorbire, a tex- 10.1. Realizarea unui discurs pregătit lectură. • Prezentările pu-
telor argumentative, refle- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al • Acumularea ideilor blice.
xive şi metaliterare. altor materiale vizuale. pentru texte reflexi-
10. Susţinerea unui discurs ve.
în faţa auditoriului, în para- • Elaborarea textelor
metrii daţi în parametrii indi-
caţi.
• Analiza posibilită-
ţilor de prezentare
Fonetica
41 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- a) Intonaţia. Sistemul con- 2/2 • Completarea tex- • Interogarea fron-
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelorde conţinut stituenţilor intonaţiei. telor cu blancuri tală.
tului. 8.1. Analiza lingvistică, socioculturală şi b) Valori expresive ale (semnele de punc- • Comentariile
8. Explicarea faptelor de semiotică a textelor artistice şi de graniţă, punctuaţiei. tuaţie şi ortografice scrise.
limbă atestate în texte de în raport cu trăsăturile specifice unui omise). • Interpretarea
diferite stiluri funcţionale curent literar. • Elaborarea struc- scrisă a semnelor
9. Producerea personalizată 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a turii unui text. unui text.
a actelor de vorbire, a tex- alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu • Producerea textelor . Dezbateri
telor argumentative, refle- limita de intindere în timp (7- 10 min.) funcţionale. • Prezentările pu-
xive şi metaliterare. sau spaţiu (o filă A4) • Comentarea orală a blice.
10. Susţinerea unui discurs 10.1. Realizarea unui discurs pregătit faptelor speciale de • Evaluarea reci-
în faţa auditoriului, în para- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al limbaj. procă.
metrii daţi altor materiale vizuale. • Elaborarea textelor • Proiectele indivi-
în parametrii indi- duale şi de grup
caţi.
• Analiza posibilită-
ţilor de prezentare
Curente literare
moderne
42 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metali- a)Ion Creangă – un deschi- 4/6 • Activităţi de pre- • Evaluarea reci-
de lectură şi elaborare a tex- terar/a unui text propriu produs în funcţie zător de drumuri spre rea- gătire pentru lectura procă.
tului. de registrul stilistic lismul românesc. expresivă. • Comentariile
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b)“ Amintiri din copilă- • Lectura cu voce a scrise.
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- rie” – una din primele lu- textelor şi a frag- • Eseul argumen-
tice şi literare, în limita terare reprezentative pentru curentele crări realiste în literatura mentelor de texte. tativ.
standardelor de conţinut literare în literatura naţională română • Lectura indepen- • Evaluarea reci-
7. Analiza textului literar 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- c) Semnificaţia discursu- dentă, a textelor de procă a textelor
şi nonliterar, în limita stan- dicaţi, în limita standardelor de conţinut lui narativ în lucrare proporţii. elaborate.
dardelor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative d)Caracteristici ale perso- • Discuţii asupra lec-
13. Cunoaşterea şi înţelege- la curentul literar studiat, in baza carac- najului realist turilor.
rea procesului literar româ- teristicilor evidente e)Relaţia narator/personaj • Elaborarea struc-
nesc în contextul istoriei 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- în text turii unui text.
şi culturii naţionale şi uni- torie literară la interpretarea unui text f)” Amintiri din copilărie” . Explicarea şi exem-
versale 7.1. Comentarea specificului stilistic al – o metaforă a cunoaşterii plificarea termenilor.
unui text artistic adevărului vieţii • Analiza lingvistică
7.2. Interpretarea complexă a textelor şi literară a textelor.
prin referire la curentul literar/ contextul • Interpretarea tex-
istoric/cultural. tului, aplicind noţi-
13.1. Producerea textelor de sinteză unile învăţate
despre literatura romană în diacronie. . Identificarea măr-
cilor curentului li-
terar.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi
analiza ideilor.
• Elaborarea sinte-
zelor.
43 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau m etali- a)Sub semnul realismului 4/6 • Activităţi de pre- • Evaluarea reci-
de lectură şi elaborare a tex- terar/a unui text propriu produs în funcţie istoric. gătire pentru lectura procă.
tului. de registrul stilistic b)“Fraţii Jderi” de M. expresivă. • Comentariile
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată Sadoveanu – un roman al • Lectura cu voce a scrise.
nologiei ştiinţifice lingvis- şi independentă, a textelor literare şi romanelor textelor şi a frag- • Eseul argumen-
tice şi literare, în limita nonliterare reprezentative pentru curen- c) Relaţiile stabilite între mentelor de texte. tativ.
standardelor de conţinut tele literare în literatura naţională personajele lucrării • Lectura indepen- • Evaluarea reci-
7. Analiza textului literar 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- d)Personalităţi istorice ca- dentă, a textelor de procă a textelor
şi nonliterar, în limita stan- dicaţi, în limita standardelor de conţinut re reprezintă epoca lui Şte- proporţii. elaborate.
dardelor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative fan cel Mare în roman • Discuţii asupra
13. Cunoaşterea şi înţelege- la curentul literar studiat, în baza carac- e)Elemente romantice, ală- lecturilor.
rea procesului literar româ- teristicilor evidente turi de cele realiste în ro- • Elaborarea struc-
nesc în contextul istoriei 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- man turii unui text.
şi culturii naţionale şi uni- torie literară la interpretarea unui text f)Veridicitatea . Explicarea şi exem-
versale 7.1. Comentarea specificului stilistic al evenimentelor prezentate plificarea termenilor.
unui text artistic în roman • Analiza lingvistică
7.2. Interpretarea complexă a textelor şi literară a textelor.
prin referire la curentul literar/ contextul • Interpretarea tex-
istoric/ cultural. tului, aplicind no-
13.1. Producerea textelor de sinteză ţiunile învăţate
despre literaturaromană în diacronie. . Identificarea măr-
cilor curentului li-
terar.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi
analiza ideilor.
• Elaborarea sinte-
zelor.
Stilistica
44 10. Susţinerea unui discurs 10.1. Realizarea unui discurs pregătit Discursul repetat: citatul, 1/1 • Acumularea ideilor • Prezentările pu-
în faţa auditoriului, în para- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al proverbul, frazeologismul de suporturi vizuale. blice.
metrii daţi altor materiale vizuale. în text. • Analiza posibilită- • Evaluarea reci-
ţilor de prezentare procă.
• Proiectele indivi-
duale şi de grup
45 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- a)Permanenţa şi dăinuirea 2/2 • Producerea textelor • Comentariul
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut spirituală a neamului în funcţionale. scris.
tului. 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/ scrisă a viziunea realistă a lui I. . Explicarea şi exem- • Evaluarea reci-
9. Producerea personalizată alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu Druţă. plificarea termenilor. procă.
a actelor de vorbire, a tex- limita de intindere în timp (7- 10 min.) b) Rolul creaţiei lui Druţă • Agenda cu notiţe • Interogarea fron-
telor argumentative, refle- sau spaţiu (o filă A4) în viaţa socială paralele tală.
xive şi metaliterare. • Acumularea ideilor • Eseul argumen-
pentru texte reflexi- tativ.
ve. . Dezbateri
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.

Lexicul
46 2. Aplicarea tehnicilor şi a 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor de a) Coerenţa gramaticală. 2/2 • Redactarea texte- • Proiectul indivi-
instrumentarului ştiinţific muncă intelectuală în abordarea textului b)Specificul lexical şi gra- lor. dual.
adecvat competenţelor de literar şi nonliterar matical al descrierilor, na- •Elaborarea/aplicarea • Revizuirea circu-
muncă intelectuală, recla- 5.1. Respectarea normei limbii literare în raţiunilor şi dialogurilor. algoritmului de re- lară.
matede standardele de con- orice text scris sau rostit. dactare a unui text • Autoanaliza ca-
ţinut 11.1. Utilizarea resurselor electronice ne- finit. renţelor.
5. Aplicarea normei orto- cesare eficienţei demersului didactic la . Explicarea ortogra- • Interogarea fron-
grafice, ortoepice, seman- limba şi literatura romană (texte literare, melor. tală.
tice, gramaticale, punctu- informaţii, dicţionare şi enciclopedii • Folosirea semnelor
aţionale, stilistice a limbii electronice) de punctuaţie.
române literare în diverse 12.1. Susţinerea dialogurilor, a dezbateri- • Redactarea reci-
situaţii de comunicare lor cu subiect intercultural procă, cu dicţionarul
8. Explicarea faptelor de . Explicarea şi exem-
limbă atestate în texte de plificarea termenilor.
diferite stiluri funcţionale • Comentarea orală a
11. Folosirea tehnologiilor faptelor speciale de
Informaţionale pentru docu- limbaj.
mentare, exersare şi produ- • Controversa con-
cere de text structivă.
12. Perceperea limbii româ-
ne ca parte a culturii spiri-
tuale a poporului român şi
ca reprezentant al grupului
de limbi romanice
Curente literare
moderne
47 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metali- a)Destine umane sub inci- 4/6 • Activităţi de pregă- • Eseul.
de lectură şi elaborare a tex- terar/a unui text propriu produs în funcţie denţa socialului, în con- tire pentru lectura • Comentariul
tului. de registrul stilistic fruntare cu realitatea. expresivă. scris.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată şi b)“ Povara bunătăţii • Lectura cu voce a • Autoevaluarea.
nologiei ştiinţifice lingvis- independentă, a textelor literare şi nonli- noastre” – din povestea textelor şi a frag- • Evaluarea reci-
tice şi literare, în limita terare reprezentative pentru curentele romanului mentelor de texte. procă a textelor
standardelor de conţinut literare în literatura naţională c)Evenimente ce reprezin- • Lectura indepen- elaborate.
7. Analiza textului literar şi 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- tă realitatea vieţii în roman dentă, a textelor de . Dezbateri
nonliterar, în limita standar- dicaţi, în limita standardelor de conţinut d) Relaţiile dintre semnele proporţii.
delor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative spaţiului şi personajele • Discuţii asupra
9. Producerea personalizată La curentul literar studiat, în baza carac- textului lecturilor.
a actelor de vorbire, a tex- teristicilor evidente e) Personaje simboluri în • Redactarea eseului
telor argumentative, refle- 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi is- text . Explicarea şi exem-
xive şi metaliterare. torie literară la interpretarea unui text f) Opera literară şi reali- plificarea termenilor.
13. Cunoaşterea şi înţelege- 7.1. Comentarea specificului stilistic al tatea contemporană • Analiza lingvistică
rea procesului literar româ- unui text artistic şi literară a textelor.
nesc în contextul istoriei 7.2. Interpretarea complexă a textelor • Interpretarea textu-
şi culturii naţionale şi uni- prin referire la curentul literar/contextul lui, aplicind noţiu-
versale istoric/cultural. nile invăţate
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a . Identificarea măr-
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu cilor curentului
limita de intindere în timp (7-10 min.) literar.
sau spaţiu (o filă A4) • Identificarea figu-
13.1. Producerea textelor de sinteză rilor de stil şi comen-
despre literatura romană în diacronie. tarea rolului în text.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi
analiza ideilor.

48 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Compunerea discurs 2/2 • Elaborarea struc- • Compunerea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut a)Structura compunerii turii unui text.
tului. b) Scrierea propriu-zisă • Producerea textelor
funcţionale.

49 Lecţie sinteză 1/1


50 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Elaborarea struc- • Compunerea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut Analiză turii unui text.
tului. Compunere discurs • Redactarea unei
compuneri
51 4. Uzul diverselor strategii 4.1. Lectura unui text literar sau metali- a)O formulă a realismului 4/6 • Activităţi de pregă- • Eseul.
de lectură şi elaborare a tex- terar/al unui text propriu produs în fundamental. tire pentru lectura • Comentariul
tului. funcţie de registrul stilistic b)“ Cel mai iubit dintre expresivă. scris.
6.Operaţionalizarea termi- 4.2. Cunoaşterea, prin lectură, dirijată pămînteni” de M. Preda – • Lectura cu voce a • Autoevaluarea.
nologiei ştiinţifice lingvis- şi independentă, a textelor literare şi roman total textelor şi a frag- • Evaluarea reci-
tice şi literare, în limita nonliterare reprezentative pentru curen- c)Semnificaţia detaliilor mentelor de texte. procă a textelor
standardelor de conţinut tele literare în literatura naţională realiste în text • Lectura indepen- elaborate.
7. Analiza textului literar 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- d)Personajul protagonist – dentă, a textelor de . Dezbateri
şi nonliterar, în limita stan- dicaţi, în limita standardelor de conţinut trăsături specifice proporţii.
dardelor de conţinut 6.1. Raportarea textelor reprezentative e)Relaţia părinţi –copii • Discuţii asupra
9. Producerea personalizată la curentul literar studiat, in baza prezentată în roman lecturilor.
a actelor de vorbire, a texte- caracteristicilor evidente d) Relaţia om-familie- • Redactarea eseu-
lor argumentative, reflexive 6.2. Aplicarea noţiunilor de teorie şi societate prezentată în rilor.
şi metaliterare. istorie literară la interpretarea unui text roman . Explicarea şi exem-
13. Cunoaşterea şi înţelege- 7.1. Comentarea specificului stilistic plificarea termenilor.
rea procesului literar româ- al unui text artistic • Analiza lingvistică
nesc în contextul istoriei 7.2. Interpretarea complexă a textelor şi literară a textelor.
şi culturii naţionale şi uni- prin referire la curentul literar/contextul • Interpretarea textu-
versale istoric/cultural. lui, aplicind noţiuni-
9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a le învăţate
alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu . Identificarea măr-
limita de intindere în timp (7-10 min.) cilor curentului li-
sau spaţiu (o filă A4) terar.
13.1. Producerea textelor de sinteză • Identificarea figu-
despre literatura romană în diacronie. rilor de stil şi comen-
tarea rolului în text.
• Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi ana-
liza ideilor.

52 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborareatextelor în parametrii in- Compunerea – 2/2 • Elaborarea struc- • Compunerea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut caracterizare de personaj turii unui text.
tului. (din perspectivă realistă) • Producerea textelor
a)Structura compunerii funcţionale.
b) Scrierea propriu-zisă
Aspecte ale curentelor
moderniste şi ale
postmodernismului în
lite-ratura română
53 9. Producerea personalizată 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a Modernismul : o literatură 1/1 • Agenda cu notiţe • Jurnalul triplu.
a actelor de vorbire, a tex- alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu inovatoare, reflex al epocii paralele • Evaluarea fron-
telor argumentative, refle- limita de intindere în timp (7- 10 min.) recente. • Acumularea ideilor tală.
xive şi metaliterare. sau spaţiu (o filă A4) pentru texte reflexi- . Dezbateri
13. Cunoaşterea şi înţele- 13.1. Producerea textelor de sinteză ve. • Eseul.
gerea procesului literar ro- despre literatura romană în diacronie. • Aplicarea strategi-
mânesc în contextul istoriei ilor de debut al tex-
şi culturii naţionale şi uni- telor reflexive.
versale • Elaborarea textelor
în parametrii indi-
caţi.
• Acumularea şi ana-
liza ideilor.
• Brainwriting.
• Elaborarea sinte-
zelor.
Cultura comunicării
54 1. Utilizarea surselor lexi- 1.1. Identificarea şi accesarea surselor Utilizarea reţelei Internet 1/1 • Identificarea infor- • Comentarea le-
cografice, enciclopedice, necesare pentru descifrarea şi interpre- pentru informare şi maţiei în sursele xicului unui text,
literare şi metaliterare de tarea textelor literare documentare. Formarea adecvate. cu acces la sursele
documentare 2.1. Aplicarea autonomă a tehnicilor stilului intelectual • Procesarea infor- necesare.
2. Aplicarea tehnicilor şi a de muncă intelectuală în abordarea personal. maţiei. • Observarea în
instrumentarului ştiinţific textului literar şi nonliterar • Mozaic (pe mate- procesul docu-
adecvat competenţelor de 10.1. Realizarea unui discurs pregătit riale din diferite sur- mentării.
muncă intelectuală, recla- prealabil, cu uzul suportului (referat) şi al se). • Prezentările pu-
mate de standardele de con- altor materiale vizuale. • Redactarea texte- blice.
ţinut 13.1. Producerea textelor de sinteză lor. • Evaluarea reci-
10. Susţinerea unui discurs despre literatura romană în diacronie. •Elaborarea/aplicarea procă.
în faţa auditoriului, în para- algoritmului de re- • Proiectele indivi-
metrii daţi dactare a unui text duale şi de grup
13. Cunoaşterea şi înţele- finit.
gerea procesului literar ro- • Analiza posibilită-
mânesc în contextul istoriei ţilor de prezentare
şi culturii naţionale şi uni- • Acumularea şi ana-
versale liza ideilor.
• Elaborarea sinteze-
lor.
55 7. Analiza textului literar şi 7.1. Comentarea specificului stilistic a) Deschiderea spre mo- 2/3 Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
nonliterar, în limita standar- al unui text artistic dernism . lor curentului literar. • Evaluarea fron-
delor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor b) A. Macedonski “ Ron- • Identificarea figu- tală.
9. Producerea personalizată prin referire la curentul literar/ contextul delul meu” – idealul etic rilor de stil şi comen- • Eseul
a actelor de vorbire, a texte- istoric/cultural. al creatorului tarea rolului în text. argumentativ.
lor argumentative, reflexive 9.1. Elaborarea şi lansarea orală/scrisă a c)Stări de spirit ale eroului • Agenda cu notiţe • Evaluarea reci-
şi metaliterare. alocuţiunilor reflexive, a meditaţiilor, cu liric paralele procă a textelor
13. Cunoaşterea şi înţelege- limita de intindere in timp (7-10 min.) • Acumularea ideilor elaborate.
rea procesului literar româ- sau spaţiu (o filă A4) pentru texte reflexi- . Dezbateri
nesc în contextul istoriei şi 13.1. Producerea textelor de sinteză ve. • Eseul.
culturii naţionale şi univer- despre literatura romană în diacronie. • Elaborarea textelor
sale în parametrii indi-
caţi.
• Eu cercetez.
• Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
56 7. Analiza textului literar şi 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Muzica – factor inte- 2/2 Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
nonliterar, în limita stan- al unui text artistic grant al simbolismului lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor bacovian. • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/contextul b)“Note de primăvară”- rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. confesiunea poetului tarea rolului în text.
nesc în contextul istoriei 13.1. Producerea textelor de sinteză • Agenda cu notiţe
şi culturii naţionale şi uni- despre literatura romană în diacronie. paralele
versale • Acumularea şi ana-
liza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
57 7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Expresionismul – o în- 2/2 Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic noire a omului prin re- spi- lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor ritualizarea realului. • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/contextul b)L. Blaga “ Biografie”- rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. formarea personalităţii tarea rolului în text.
nesc în contextul istoriei şi 13.1. Producerea textelor de sinteză eului liric • Agenda cu notiţe
culturii naţionale şi univer- despre literatura romană în diacronie. paralele
sale • Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinte-
zelor.
58 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Eseul literar 2/2 • Elaborarea struc- • Eseul.
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut (nestructurat) turii unui text.
tului. a)Structura compunerii • Producerea textelor
b) Scrierea propriu-zisă funcţionale.
• Redactarea eseu-
rilor.
59 Lecţie sinteză 1/1
60 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Elaborarea struc- • Eseul.
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut Analiză turii unui text.
tului. Eseu nestructurat • Producerea textelor
funcţionale.
• Redactarea eseu-
rilor.
61 7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Conştiinţa modernistă a 2/2 . Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic identificării cu lumea – lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor condiţie a unui dialog po- • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/contextul etic. rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. b)N. Stănescu “ Necuvin- tarea rolului în text.
nesc în contextul istoriei 13.1. Producereatextelor de sinteză tele”- semnificaţia moti- • Agenda cu notiţe
şi culturii naţionale şi uni- despre literaturaromană în diacronie. velor –cheie în lucrare paralele
versale • Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
62 7. Analiza textului literar 7.1. Comentareaspecificului stilistic a)O conştiinţă de poet ca- 2/2 . Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic re-şi asumă drama existen- lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor ţială: Gr. Vieru • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/contextul b)“ Mai sunt” – artă poe- rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. tică tarea rolului în text.
nesc în contextul istoriei 13.1. Producerea textelor de sinteză • Agenda cu notiţe
şi culturii naţionale şi uni- despre literatura romană în diacronie. paralele
versale • Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
63 7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Viziunea ochiului al 2/4 . Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic treilea: N. Dabija “ De lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor dragoste” • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/ contextul b) I. Hadîrcă “ Am pic- rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. tat”- lăuntricul eului liric tarea rolului în text.
nesc în contextul istoriei 13.1. Producerea textelor de sinteză c)Rolul figurilor de stil în • Agenda cu notiţe
şi culturii naţionale şi uni- despre literatura romană în diacronie. exprimarea mesajului paralele
versale d)Elemente moderniste în • Acumularea şi
lucrări analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
64 7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Postmodernismul literar 3/5 . Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic – o expresie a noii sensibi- lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor lităţi. • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referirela curentul literar/contextul b) Semnele distinctive ale rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. postmodernismului tarea rolului în text. • Teza.
nesc în contextul istoriei şi 13.1. Producerea textelor de sinteză c) M. Cărtărescu “ În sti- • Agenda cu notiţe
culturii naţionale şi uni- despre literatura romană în diacronie lul lui Bacovia” –starea de paralele
versale spirit a eului liric şi inten- • Acumularea şi
ţia autorului analiza ideilor.
d) M. Cărtărescu “ Geor- • Brainwriting.
gica a IV-a”- motive do- • PRES.
minante • Elaborarea sinteze-
e) Elemente postmoder- lor.
niste în lucrări

65 7. Analiza textului literar 7.1. Comentarea specificului stilistic a)Poezia reface temporali- 2/3 . Identificarea mărci- • Jurnalul triplu.
şi nonliterar, în limita stan- al unui text artistic tatea şi destinul. lor curentului literar. • Evaluarea fron-
dardelor de conţinut 7.2. Interpretarea complexă a textelor b) N. Leahu “ Cu miros • Identificarea figu- tală.
13. Cunoaşterea şi înţelege- prin referire la curentul literar/contextul de poame, de lapte” – ele- rilor de stil şi comen- • Eseul.
rea procesului literar româ- istoric/cultural. mente mitologice în text tarea rolului în text. .
nesc în contextul istoriei şi 13.1. Producerea textelor de sinteză c) elemente postmodernis- • Agenda cu notiţe
culturii naţionale şi univer- despre literatura romană în diacronie. te în text paralele
sale • Acumularea şi
analiza ideilor.
• Brainwriting.
• PRES.
• Elaborarea sinteze-
lor.
66 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Compunerea portret 2/2 • Elaborarea struc- Compunerea
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut cultural turii unui text.
tului. a)Structura compunerii • Producerea textelor
b) Scrierea propriu-zisă funcţionale.

67 Lecţie sinteză 1/1


68 4. Uzul diverselor strategii 4.3. Elaborarea textelor în parametrii in- Lucrare de evaluare/ 2/2 • Elaborarea struc- • Comentariul
de lectură şi elaborare a tex- dicaţi, în limita standardelor de conţinut Analiză turii unui text. scris.
tului. Compunere portret cul- • Producerea textelor Teza
tural funcţionale.

69 Lecţii recapitulative 3/3