Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE
1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE, FILOSOFIE, ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
1.4 Domeniul de studii ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.5 Ciclul de studii Licență, învățământ cu frecvență
1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență socială

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Sistemul de asistență socială


2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Emilia-Maria Sorescu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. Florin Ionuț Stancu
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2


săptămână
3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 4
Alte activităţi ..................................................
3.7 Total ore studiu individual 69
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 120
3.10 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Introducere în asistența socială


4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului -


5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului -

6.Competenţe specifice accumulate

Competenţe profesionale C2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de

1
asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile
C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport
acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.
C4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile
sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)
C5 Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau
instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de
asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale
Competenţe transversale CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii -
problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor
specifice asistentei sociale
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere
ierahice la nivel intra- si interorganizational
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si
modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la
cerinţele pieţei muncii

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea structurii și principiilor de organizare a sistemului de asistență
socială
7.2 Obiectivele specifice  Însușirea principalelor concepte și termeni specifici disciplinei;
 Familiarizarea cu rețelele de asistență socială a principalelor grupuri
vulnerabile, precum și cu problematica specifică acestor grupuri.
 Înțelegerea importanței solidarizării societăţii civile cu statul în
problema protecţiei şi asistenţei sociale.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii


Expunerea
1. Asistența socială ca sistem
Conversația euristică
2. Sisteme europene de asistență socială Expunerea
3. Elemente constitutive ale unui sistem de asistență
socială:capitalul uman, beneficiarii, contextul Expunere
social
4. Organizarea sistemului naţional de asistenţă Expunerea
socială Explicația
Expunerea
5. Beneficiile de asistenţă socială
Explicația
Expunerea
6. Serviciile de asistenţă socială
Explicația
Expunerea
7. Procesul de furnizare a serviciilor sociale
Studiul de caz
Expunerea
8. Asigurarea calității în serviciile sociale
Explicația
9. Reţeaua de asistenţă socială a copilului Expunerea
10. Reţeaua de asistenţă socială a familiei Expunerea
11. Reţeaua de asistenţă socială a persoanelor
Expunerea
vârstnice
12. Reţeaua de asistenţă socială a persoanelor cu
Expunerea
handicap
13. Tinerii în dificultate Expunerea
14. Reprezentanți ai societății civile și asistența
Expunerea
socială

2
Bibliografie
1. Buzducea, coord. Doru (2011) Asistența socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, Iași
2. Buzducea, Doru – Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practici locale, Editura Polirom, Iaşi, 2009
3. Johnson, Louise C., Schwartz L. Schwartz - SocialWelfare. A Response to Human Needs, Ed. Allyn and Bacon Inc.,
Massachusetts, 1987
4. Lazăr, Florin (2010) Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Editura Polirom,
Iaşi
5. Miley, Karla Kogsrud, O’Melia, Michael şi DuBois, Brenda – Practica asistenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2006
6. Muntean, coord. Ana – Supervizarea. Aspecte practice şi tendinţe actuale, Editura Polirom, Iaşi, 2007
7. Muntean, coord. Ana şi Sagebiel, Juliane – Practici în asistenţa socială: România şi Germania, Editura Polirom, Iaşi,
2007
8. Neamţu, George – Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
9. Pop, Luana-Miruna – Dicţionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureşti, 2002
10. Parlamentul României - Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale, publicată în: Monitorul Oficial
Nr. 905 din 20 decembrie 2011
11. Parlamentul României - Legea nr. 197 /2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, Publicată in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 9 noiembrie 2012Sorescu, Emilia-Maria şi Berilă, Ioan – Asistenţa socială – sistem
şi profesie, Editura Universitaria, Craiova, 2005
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Interdependența sistemului de asistență Studiu de caz
socială cu alte sisteme (medical, educațional,
juridic)
2. Fenomene sociale complexe la nivel Prezentări
internațional Dezbateri
Studiu de caz
3. Practici de lucru în asistența socială Studiu de caz
4. Autoritate, decizie și capacitate de acțiune în Studiu de caz
sistemul de asistență socială
5. Priorități actuale în domeniul social Discuții libere
6. Domenii tradiționale de intervenție și domenii Studiu de caz
moderne de intervenție în asistența socială
7. Monitorizare versus evaluare Problematizarea
Argumetarea pro-contra
8. Control versus inspecție Problematizarea
Argumetarea pro-contra
9. Strategia naţională pentru protecţia şi Prezentări
promovarea drepturilor copilului Dezbateri
10. Stabilirea obiectivelor intervenției pornind de Studiu de caz
la nevoile și potențialul familiei
11. Strategia naţională pentru promovarea Prezentări
îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor Dezbateri
vârstnice
12. Strategia națională „O societate fără bariere Prezentări
pentru persoanele cu dizabilități” Dezbateri
13. Parteneriatul public-privat în serviciile sociale Studiu de caz
Dezbateri
14. Viitorul sistemului de asistență socială Dezbateri
Bibliografie:
1. Lazăr, F. Patimile asistenței sociale din România, Editura Tritonic, București, 2015
2. Rebeleanu, A, Cadrul legislativ în asistența socială din România. Prezent și perspective , Editura Presa Universitara
Clujeană, Cluj-Napoca,2011,
3. Roth-Szamoskozi, M., Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, Editura Universitară Clujeană, 2003
4. Zamfir, E., Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială: un proces istoric dificil, în Zamfir, C., Stoica, L., coord., O nouă
provocare: dezvoltarea socială, Editura Polirom, Iaşi, 2006
5. HOTĂRÂRE nr. 1113 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016

3
6. HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi
protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-
2020
7. HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Titularii disciplinei au organizat întâlniri cu angajatorii reprezentativi în domeniul serviciilor sociale din județ, au ținut cont de
așteptările acestora, precum și de standardele formării profesi onale în domeniul asistenței sociale elaborate de Colegiul Național al
Asistenților Sociali și Asociația Internațională a Școlilor de Asistență Socială în alcătuirea conținuturilor și alegerea met odelor de
predare/învățare. De asemenea, s-a urmărit coordonarea cu aprograme similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Cunostinte specifice solide, Examen/colocviu 80%
10.4 Curs
expunere argumentata
Însuşirea problematicii tratate Prezentare individuală sau de 20%
la curs şi seminar; grup
Capacitate de analiza si sinteza
10.5 Seminar/laborator Capacitate de argumentare
Prezență

10.6 Standard minim de performanţă


Însuşirea conceptelor de bază prin parcurgerea bibliografiei și a materiei predate în cadrul cursurilor.
Participarea la minimum 50% din seminarii.
Pentru promovare, la fiecare activitate este necesară obținerea minim a notei 5.
Semnătura titularului de curs
Data completării Semnătura titularului de seminar

.........................

Data avizării în departament Semnătura şefului departament

......................... .........................