Sunteți pe pagina 1din 14

Tema 1.

Care sunt condiţiile care au stat la baza apariţiei finanţelor?


a)aparitia si dezvoltarea relatiilor marfa-bani
b)aparitia statului, care pentru indeplinirea sarcinilor sale avea nevoie de resurse.
Definiţia Finanţelor
Finantele reprezinta relatiile economice exprimate in forma baneasca in legatura cu 3 procese:
*constituirea(mobilizarea, formarea)
*plasarea(investirea, utilizarea)
*repartizarea(redistribuirea)
A fondurilor banesti, in scopul atingerii obiectivelor stabilite
Finanţele exprimă relaţiile băneşti dintre: stat si membrii sai
Relaţiile financiare sunt parte componentă a: relatiilor economice
Care sunt caracteristicile de bază a relaţiilor financiare?
a) Constitue parte componenta a relatiilor economice si presupun raporturi intre 2 participanti( vizeaza
modificarea patrimoniului sau a sctrucutii acestuia
b) Au loc pe baza legala si au un caracter de continuitate
c) Au un caracter definitiv, odata transferul financiar fiind efectuat modificarea de structura a patrimoniului
este ireversibila
d) Sunt fara contraprestatie directa si imediata ( finante publice)
În cadrul relaţiilor financiare se particularizează trei categorii de relaţii
a) Transferul de bani: - in forma clasica ( impozite si taxe)
-in forma finantelor private( intre firme, sau intre firme si populatie)
b)Relatii de credit( public si privat)
c) Relatiile de asigurari si reasigurari ( publice si private) care pot avea caracter obligatoriu sau facultativ
Relaţiile financiare pot fi clasificate astfel:
a) relatii financiare publice sau finante publice
b) relatii financiare private sau finante private
Funcţiile finanţelor şi fazele
1) Functia de rapartitie. Aceasta functie cunoaste 2 faze:
a) Formarea sau constituirea fondurilor prin: formarea veniturilor primare si formarea fondurilor banesti
centralizate
b) Distribuirea fondurilor financiare catre beneficiari. Este vorba despre distribuirea secundara sau
redistribuirea venitului national
2) Functia de control, care deriva din faptul ca fondurile de resurse financiare constituite la dispozitia statului
apartin intregii societati. Functia de control vizeaza
 provenienta fondurilor
 controlul in faza productiei si a utilizarii fondurilor financiare
 controlul in faza repartizarii fondurilor financiare
Necesitatea funcţiei de control a finanţelor derivă din
Functia de control deriva din faptul ca fondurile de resurse financiare constituite la dispozitia statului apartin intregii
societati.
Funcţia de control a finanţelor se referă la:Functia de control a finantelor se refera la modul de constituirea a
fondurilor in economie, la repartizarea acestora la beneficiari si la eficienta cu care unitatile economice cu capital
de stat si institutiile publice utilizeaza resursele de care dispun
Tema 2.
Definiţia Mecanismului Financiar
Mecanismul financiar este o componenta de structura functionala a mecanismului economic si exprima modul de
organizare si circulatie a fluxurilor financiare prin care se realizeaza mobilizarea, repartizarea si utilizarea fondurilor
financiare constituite in cadrul economiei nationale.
Structura mecanismului financiar
*sistemul financiar
*pirghiile economico-financiare
* metodele administrative de conducere
* cadrul institutional ( alcatuit din istitutii si organe cu atributiii in domeniul finantelor)
* cadrul juridic( format din ansamblu actelor normatice vare reglementeaza domeniul financiar )
Prin intermediul mecanismului financiar se realizează funcţiile finanţelor…
publice, ale statului si a actiunelor libere a agentilor economici
Conceptul de sistem financiar poate fi interpretat sub mai multe aspecte ..
 C a sistem de relatii economice, in expresie baneasca prin care se vehiculeaza resursele financiare
 Ca sistem de fonduri de resurse financiare ce se constitue in economie la anumite esaloane si se utilizeaza
in scopuri precis determinate
 Ca sistem de institutii care participa la organizarea relatiilor la constituirea si distribuirea fondurilor,
precum si elaborarea , executarea si controlul planurilor financiare
 Ca sistem de planuri financiare, care reflecta anumite procese prevazute a fi realizate in economie, in
decursul unei perioade de timp determinate.
Numiţi şi descrieţi principalele componente ale sistemului financiar public
 Bugetul de stat si bugetele locale
 Bugetul asigurarilor sociale de stat
 Bugetul institutiilor publice autonome
 Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din Bugetul de stat, locale sau a aasigurarilor de
stat
 Bugetul institutiilor finantate integral din veniturile proprii
 Bugetul Trezoreriei Statului
 Bugetul fonduriloe externe rambursabile
 Bugetul creditelor externe nerambursabile
 Creditul public
Numiţi şi descrieţi principalele componente ale sistemului financiar privat.
*Creditul bancar
* Asigurari de bunuri, persane si raspundere civila
* Finantele intreprinderilor
Care sunt criteriile de clasificare ale sistemului fondurilor de resurse financiare
a) dupa nivelul la care se constitue, distingem urmatoarele fonduri:
*la nivel central sau macroeconomic
*la nivel mediu sau intermediar
* la nivem microeconomic
b) dupa destinatia data resurselor din fondurile financiare:
* fonduri de inlocuire si dezvoltare
* fonduri de consum
* fonduri de asigurare
* fonduri de rezerva
c) dupa forma de proprietate:
* fonduri financiare publice
*fonduri financiare private
d) Dupa titlu cu care se fac prelevari:
*prelevari cu titlu definitiv si caracter obligatoriu
*prelevari cu titlu rambursabil si caracter facultativ
*transferuri externe rambursabile sau nerambursabile
Ce reprezintă pîrghiile economico-financiare şi care este rolul acestora în funcţionarea mecanismului respectiv?
Pirghiile economico-financiare reprezinta tottalitatea instrumentelor de natura economica sau financiara, cu ajutorul
carora statul actioneaza pentru stimularea interesului economic al unei colectivitati determinate sau al membrilor
acesteai luati in mod individual pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulind evolutia in directiile dorite.
Care sunt caracteristicile de bază a pîrghiilor economico-financiare?
 actioneaza automat la producerea evenimentelor economice sau la punerea lor in functiune de catre
organele publice
 metodele de prelevare si de plata actioneaza ca pirghii numai in masura in care influenteaza pozitiv anumite
laturi ale activitatii economice, asigurind infaptuirea functiei de repartitie a finantelor
 asigura interventia statului in economie sub diverse aspecte
 optiunea pentru a alege o anumita pirhie sau a uni complex de pirghiii depinde de politica urmarita de
guvern in domeniile cresterii economice, veniturilor, preturilor, bugetului de stat, cit si de faza ciclului
economic.
Care sunt metodele administrative de conducere a economiei.
a) Intocmirea de prognoze , programe economice si planuri
b) Tinerea evidentei contabile
c) Stabilirea de catre stat a unor preturi si tarife
d) Reglementarea imprumuturilor din fondurile publice
e) Reglementarea regimului valutar
f) Supravegherea importului si exportului
g) Sanctionarea evaziunii fiscale
Tema 3.
La nivel macroeconomic politica financiară reprezintă
Politica financiara reprezinta totalitatea deciziilor, metodelor, instrumentelor si a mijloacelor concrete privind
procurarea si dirijarea resurselor financiare, precum si institutiilesi reglementarile fiscale utilizate de stat pt
directionarea proceselor economice si a relatiilor sociale, intr-o perioada determinata in vederea realizarii
obiectivelor politicii macroeconomice si obtinerea echilibrului general in economie.
La nivel microeconomic politica financiară poate fi definită Politica financiara, totalitatea deciziilor, metodelor si
instrumentelor cu caracter financiar utilizate de catre conducerea intreprinderii in vederea mobilizarii, alocarii si
gestionarii resurselor banesti, in scopul realizarii obiectivului principal de activitate- maximizarea profitului.
Politica bugetar-fiscală ca parte componentă a politicii financiare reprezintă Reprezinta mecanismul de
reglementare a economiei prinintermediul unui ansamblu de instrumente de interventie a statului, care inglobeaza
procesele de mobilizare a veniturilor bugetare , prin impozite si taxe, alocarea cheltuelilor pe anumite destinatii ,
precum si asigurarea echilibrelor bugetare, toate acestea fiind orientate spre realizarea obiectivelor de stabilitate si
dezvoltare economica a statului
Obiectivele politicii bugetar-fiscale. Scopuri politicii bugetar-fiscale
Obiectivele difera de la stat la stat si de la perioada la perioada, cele mai constatnte sunt:
*minimizarea efectelor fluctuatiilor ciclului economic
* stabilitatea ritmului cresterii economice
* reglarea conjoncturala si relansarea economica
*minimizarea inechitatilor sociale. Redistributie- corectarea inegalitatii
*asigurarea unui nivel optim de ocupare a fortei de munca si a unei inflatii reduse
*alocarea si repartizarea optima a resurselor intre sectorul public si privat
Politica b-f este orientata spre atingerea urmatoarelor scoputi;
*Scopul fiscal, este conditionat de formarea resurselor financiare necesare statului
*Scopul social, este conditionat de necesitatea asigurarii financiare a realizarii politicii sociale in conditiile
economiei de piata/
*Scopul de stimulare, presupune stimularea activitatii investitionale si curente a intreprinderilor si a activitatii
economice a populatiei apte de munca
Elementele politicii bugetar-fiscale
*politica in domeniul veniturilor bugetare
*politica in domeniul cheltuelilor bugetare
*Politica in domeniul gestiunii deficitului bugetar
*politica in domeniul deservirii datoriei de stat
* politica in domeniul relatiilor inter-bugetare
Coordonatele funcţionale ale politicii fiscale
a) stabilirea in primul rind a volumului resurselor financiare ale statului necesar realizarii functiilor si
sarcinilor sale.
b) Provenienta resurselor financiare: astfel principala componenta este data de resursele interne si
numai in complectarea acestora se paote apela la surse externe.
c) Stabilirea numarului si a modalitatilor de prelevare a contributiilor la fondurile publice.
d) Rata fiscalitatii, nivelul careia difera in functie de o serie de factori proprii sistemului fiscal,
pprecum si de factori independenti de sistemul fiscal.

Coordonatele funcţionale ale politicii bugetare


a) echilibru bugetar
b) Cresterea paralela a cheltuelilor publice si a PIB-ului.
c) Limitarea deficitului bugetar ca pondere inPIB.
d) Alegera instrumenetelor si metodelor de repartizare a resurselor financiare.
În sens larg, politica monetară poate fi definităPolitica monetara poate fi definita ca activitate de influentare a
proceselor economico-sociale printr-o serie de instrumente monetare in vederea realizarii principalelor scopuri
macroeconomice si obtinerii echilibrului general in economie. Politica monetara reprezinta ansamblu de masuri sau
de interventii ale bancii centrale sau ale autoritatilor monetare efectuate asupra lichiditatii economiei nationale prin
intermediul unor tehnici si instrumente in scopul realizarii politicii economice.
Politica monetară include 3 componente de bază şi definiţia fiecărei politici componente:
1)Politica monetara- include deciziile si actiunele vizind oferta de moneda si derularea circulatiei monetare in
economia nationala, asigurarea echilibrului monetar si mentinerea puterii de cumparare a monedei in scopul
realizarii unor obiective ale politicii generale.
2) Politica creditara- reprezinta ansamblul deciziilor, metodelor si tehnicilor care vizeaza reglementarea si
supravegherea volumului de credite in economie, precum si a ratei dobinzii pt realizarea realizarea obiectiveloir
macroeconomice legate de procesele economisirii si investirii si contractarea inflatiei
3)Politica valutara- se refera la modalitatile de procurare si utilizare a resurselor valutare si echilibrarea balantei de
plati externe, crearea rezervelor de valuta, evolutia cursului valutar si la efectuarea de tranzactii pe pietile financiar-
valutare.
Instrumentele Politicii monetare
*crearea monedei si controlul masei monetare- care vizeaza volumul si structura masei monetare in economie, in
fuctie de cererea si oferta pe piata
*operatiunipe piata deschisa cu hirtii de valoare de stat- care constitue operatiuni de vinzare- cumparare e catre
Banca Nationala a hirtiilor de valoare emise de stat cu scopul de a mari sau a micsora cantitatea de bani in circulatie.
*Rata dobinzii
*Rezervele obligatorii si rata rezervelor obligatorii- presupune ca o parte din depozitele bancare simijloacele atrase
din alte surse sa fie depozitate de catre bancile comerciale in conturi deschise la Banca Nationala.
*rezervele valutare ale Bancii Nationale
Care sînt efectele operaţiunilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat?Vinzarea valorilor mobiliare duce la
diminuarea ofertei de bani rezulatta din retragerea unei parti din masa monetara din circulatie, ca urma rata dobinzii
creste, creste puterea de cmparare a valutei nationale si se diminueaza volumul investitiilor in economia nationala
Care sînt efectele reduceii ratei rezervelor obligatorii a băncilor comerciale?
Reducerea ratei rezervelor obligatorii a bancii comerciale influenteaza asupra volumului de credite acordate si ca
rezultate micsoreaza oferta de bani
Prin ce operaţiuni trebuie să intervină Banca Naţională pentru a asigura stimularea investiţiilor în cadrul
economiei naţionale?Pentru a stimula investitiile Banca Centrala trebuie sa mareasca masa monetara in circulatie,
prin cumpararae hirtiilor de valoare, astfel se micsoreaza rata dobinzii si cresc investitiile.
Prin ce operaţiuni trebuie să intervină Banca Naţională pentru a asigura limitarea inflaţiei în cadrul economiei
naţionale? politică monetară riguroasă, de natură să evite excedentul de monedă în economie;

Tema 4.
Definiţi conceptul de buget: Ca verigă centrală a sistemului financiar şi Ca principala balanţă financiară.
Ca veriga centrala a sistemului financiar, bugetul public reprezinta expresia sintetizata a relatiilor economice ce se
manifesta in procesele formarii si utilizarii principalului fond centralizat de mijloace baneshti al statului si a
fondurilor unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea finantarii activitatilor destinate cresterii calitatii vietii, a
unor activitati privind dezvoltarea economica a tarii , cercetarea stiintifica, amplificarea si perfectionarea
infrastructurii, constituirea rezervelor de stat, apararea nationala, ordinea publica si de drept.
Ca principala balanta financiara , bugetul public este documentul de baza, cu putere de lege, carestabileste, pe de o
parte, natura si marimea veniturilor ce se mobilizeaza l dispozitia statului, iar pe de alta parte, felul si volumul
alocatiilor bugetare ce se vor dirija de catre stat pt finantarea diverselor activitati in cursul unui an.
Există trei categorii de legi ale bugetului
a) Legea anuala a finantelor, sau legea bugetului initial in care se prevede si se autorizeaza, pt fiecare an
financiar, ansamblul resurselor si cheltuelilor statului.
b) Legile rectificatoare au ca obiect rectificarea, in cursul anului bugetar, a dispozitiilor legilor bugetului initial.
c) Legea de reglementare a finantelor, care este adoptata de catre parlament dupa expirarea anului bugetar, prin
care se constat executia reala a bugetului si aproba diferentele dintre rezultatele pe care le-a inregistrat, si
previziunele legii anuale a finantelor, complectate cu legi rectificatoare.
Din punct de vedere economic bugetul reprezintăO pondere semnificativa din PIB, prin impozitele prelevate si
cheltuelile efectuate, statul dispune de instrumenet privelegiate de interventie in viata economica si sociala.
Funcţiile bugetului
1) Controlul cheltuelilor, prin care este supravegheata executia bugetului de catre autoritatile publice care au
conceput limitele si conditiile, si chiar de catre cetateni care sunt in acelas timp si finantatorii si beneficiarii
bugetului
2) Gestiunea eficienta a activitatii publice, prin care executantii se asigura de utilizarea eficace a resurselor
financiare
3) Proiectarea activitatilor statului, prin care obiectivele urmarite sunt formulate in diferite programe
alternative, fiind evaluate si insotite de posibilitatile de finantare.
Ce este sistem bugetar? Ce tipuri de sisteme bugetare cunoaşteţi?Sistemul bugetar cuprinde ansamblul relatiilor si
a formelor organizatorice prin care se asigura formarea, repartizarea si utilizarea fondurilor bugetare.Sub aspect
organizatoric si functional , deosebim sistemul bugetar de tip federal si de tip unitar.
Care este structura sistemului bugetar al Republicii Moldova?
Sistemul bugetar a RM este unul de tip unitar , acesta cuprinde:
a) bugetul de stat
b) bugetul asigurarilor sociale de stat
c) bugetul unitatilor administrativ-teritoriale
d) fonduriel asigurarilor obligatorii de asistenta medicala
Definiţi conceptul de proces bugetar. Care sunt fazele procesului bugetar?
Procesul bugetar poatre fi definit ca ansamblu de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent orientate,
derulate statial si cuprinzind: elaborarea priectului de buget , adoptarea acestuia, executia bugetului, incheierea si
aprobarea contului de executie bugetara, controlul bugetar.

Caracterizaţi trăsăturile procesului bugetar?


*PB este unul de decizie, care consta in ordonarea prioritatilor si in alocarea resurselor necesare finantarii
obiectivelor vizate, avind utilitate publica
*PB este predominant politic, intrucit deciziile privind alocarea resurselor bugetului mobilizabile nu se inteleiaza pe
criterii sau informatii ale pietii , ci au la baza obiectivele din porgramul de guvern, fixate de partidul care detine
majoritatea parlamentala.
*PB are caracter complex, ca urmare a faprului ca este realizat prin participarea unui numar mare de subiecti de
natura diferita,fiecare cu interesele , nevoile si posibilitatile sale.
*PB este ciclic, realizindu-se sucesiv si dupa un calendar riguros, potrivit cerintelor principiilor anualitatii
publicitatii bugetare.
*PB este strict reglementat, astfel in derularea sa concreta se inmpune respectarea legislatiei in domeniu si a
normelor metodologice elaborate, in acestscop de catre Ministerul Finantelor.
Ce lege reglementează procesul bugetar în Republica Moldova?
Procesul bugetar in RM este reglementat prin legea 847-XIII din 24.05.1996
Ce organ al puterii publice este responsabil de elaborarea proiectului bugetului de stat?
Ministerul finantelor elaboreaza pentru Guvern proiectul bugetului de stat in baza proiectelor bugetelor locale.
Ce organ al puterii publice este responsabil de examinarea şi aprobarea legii bugetare anuale?
Parlamentul aproba bugetul de stat pe ansamblu , pe capitole, pe articole si pe executoriiprincipali de buget.
În cîte lecturi este examinat proiectul BS? Ce este examinat în fiecare lectură?
Proiectul BS de regula este examinat in 3 lecturi.
 In decursul primei lecturi, Parlamentul audiaza raportul Guvernului si coraportul Comisiei pt buget si
finante asupra proiectului legii bugetare anuale si examieaza: directiile principale ale politicii bugetar-
fiscale si conceptiile de baza ale proiectului.
Parlamentul aproba , in prima lectura proiectul legii bugetare anuale si il remite Comisiei pt buget si finante pt
pregatirea in vederea examinarii in a 2-a lectura.
In caz de respingere , Parlamentul stabileste un termen pt imbunatatirea si prezentarea repetata a proiectului legii
bugetare anuale in 1 lectura.
 In decursul lecturii a doua, Parlamentul, la prezentarea Comisiei pt buget si finate examnineza:
a) veniturile estimate sub forma de calcule si structura lor
b) cheltuelile estimate,structura si destinatia lor
c) deficitul sau excedentul bugetului de stat
Parlamentul aproba in a 2-a lectura , proiectul legii bugetare anuale si il remite Comisiei pt buget si finante pt
pregatirea si examinarea in a 3-a lectura.
In caz de respingere , Parlamentul stabileste un termen pt imbunatatirea si prezentarea repetata a proiectului legii
bugetare anuale in a 2 lectura.
 In decursul lecturii a doua, Parlamentul, la prezentarea Comisiei pt buget si finate:
a) examineaza alocatiile detaliate pt autoritatile publice
b) stabileste alocatiile care vor fi finantate in mod prioritar
c) examineaza alte detalii din legea bugetara anuala
Ce este control bugetar?Controlul bugetar reprezinta o etapa a procesului bugetar , a carei necesitate se bazeaza pe
restrictiile ce trebuie luate in considerare in alocarea pe destinatii si utilizarea resurselor bugetare, avindu-se in
vedere caracterul limitat al acestora.
Care sunt tipurile de control bugetar?
*dupa organele imputernicite in efectuarea lui:
-Controlul politic se exercita de catre Parlament prin dezbaterea si aprobarea proiectelor de buget impreuna cu
anexele lor.
-Controlul jurisdictional se efectueaza de organele specializate ales tatului in scopul stabilirii raspunderii juridice a
subiectilor implicati in procesul executiei bugetare in cazul administrarii defectuoase a fondurilor politice
-Controlul administrativ include atit controalele efectuate de organele specializate ale Ministerului Finantelor, cit si
controlul efectuat in interiorul fiecarei institutii.
*In functie de momentul efectuarii sale:
-Control preventiv, este cel mai eficient
-Controlul concomitent, are o eficienta limitata
-Controlul post-operativ, care nu mai poate repara ceea ce sa produs

Tema 5.
Cum pot fi definite cheltuielile publice?Cheltuelile publice se refera la totalitatea cheltuelilor efectuate in sectorul
public care se acopera fie de la bugetul statului, fie din bugetele proprii , pe seama veniturilor obtinute.
Prin ce se delimitează cheltuielile publice de cele bugetare?
Distinctiile efectuante intre aceste categorii de cheltueli vizeaza:
a) Modul de efectuare a acestor cheltueli:
 cheltuelile publice- in baza fondurilor constituite;
 Cheltuelile bugetare- conditionate de prevederile din buget si sunt determinate de indeplinirea conditiilor
legale, nu numai de existenta fondurilor banesti
b) Modul de aprobare:
 Cheltueli publice- de catre ordonatorii de credite
 Cheltueli bugetare- de catre Parlament sau consiliile locale.
Deci Cheltuelile bugetare au o sfera mai restrinsa decit cheltuelile publice.
Descrieţi principalele tipuri de clasificări ale cheltuielilor publice?
a) Clasificarea administrativa, cunoaste mai multe variante, ce difera una de alta datorita criteriului pus la
baza:
-institutional
-adminsitrativ-teritorial
b) Clasificarea economica, are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferite categorii de
cheltueli publice. Aceasta clasificare cunoaste mai multe variante:
I)Imparte cheltuelile publice in:
-Cheltueli de capital
- C heltueli curente
II) Imparte cheltuelile publice in:
-Cheltuelile ale serviciilor publice ( administrative)
- Cheltueli de transfer( de restribuire)
III) E o clasificare mai contemporana care imparte cheltuelile in :
- Cheltueli pentru salarii si alte drepturi de personal
- Cheltueli materiale pt intretinere si funcrionare
- Cheltueli de transfer ( pt pers. Fizice si juridice)
- Cheltueli pentru investitii
b) Clasificarea financiara, se efectueaza in dependenta de momentul si modul in care cheltuelile publice
afecteaza resursele financiare si le grupeaza in urmatoarele categorii:
-cheltueli definitive
-cheltueli temporare
-cheltueli virtuale sau posibile
d) Clasificarea folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza 2 criteriiprincipale :
-functionala- grupeaza cheltuelile publice pe actiuni si obiective: servicii publice, generale, apararea, educatia,
sanatatea, securitatea sociala, actiuni economice, servicii comunale, alte cheltueli
-ecomonica- cuprinde urmatoarele grupe: cheltueli privind consumul definitiv de venit national, dobinzi
aferebte datorieipublice, formarea bruta a capitalului, transferuri de capital.

Descrieţi factorii care influienţează creşterea cheltuielilor publice.


a) Factorii demografici care se manifesta prin cresterea populatiei si modificarea structurii acesteia pe virse si
categorii socio-profesionale
b) Factorii economici ce tin de obligatiile economice ale statului de a finanta actiunele economice costisitoare,
intretine infrastructura de productie, de a sprijini ramurine nerentabile, de a evita perturbarile economice
c) Factorii sociali care se manifesta prin largirea finantarii de catre stat a actiunelor social-culturale, si, primul
rind, asistenta si asigurarile sociale, invatatmintu, sanatatea
d) Factorii militari ce tin de cercetari si producerea noilor genuri de arme si tehnici militare, persistenta
pericolului de conflicte militare si aparitia unui nou fenomen – distrugerea si lichidarea importantelor
cantitati de arme nucleare, chimice, biologice etc.
e) Factorii istorici care actioneaza prin trsnsmiterea de la o perioada la alta a nevoilor sporite de cheltueli si de
suportare a poverii celor facute in anii anteriori , prin imprumuturi publice , interne si externe.
f) Factorii politici care se refera la cresterea considerabila asarcinilor statului contemporan datorita
transformarii conceptiei politice cuprivire la rolul si functiile autoritatilor publice in conditiile actuale.
Cheltuielile publice curente includ:Cheltuelile publice curente cuprind cheltuelile de personal: salarii, premiietc,
cheltuelimateriale pentruprestare de servicii si intretinere: manuale, medicamente, materiale pt reparatii etc.,
transferuri: subventii, penstii, indemnizatii, burse etc.)

Clasificarea economică a cheltuielilor publice delimitează următoarele categorii de cheltuieli:


Clasificarea economica, are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferite categorii de
cheltueli publice. Aceasta clasificare cunoaste mai multe variante:
I)Imparte cheltuelile publice in:
-Cheltueli de capital
- C heltueli curente
II) Imparte cheltuelile publice in:
-Cheltuelile ale serviciilor publice ( administrative)
- Cheltueli de transfer( de restribuire)
III) E o clasificare mai contemporana care imparte cheltuelile in :
- Cheltueli pentru salarii si alte drepturi de personal
- Cheltueli materiale pt intretinere si funcrionare
- Cheltueli de transfer ( pt pers. Fizice si juridice)
- Cheltueli pentru investitii
c) Clasificarea financiara, se efectueaza in dependenta de momentul si modul in care cheltuelile publice
afecteaza resursele financiare si le grupeaza in urmatoarele categorii:
-cheltueli definitive
-cheltueli temporare
-cheltueli virtuale sau posibile
Care dintre următorii factori nu influenţează creşterea cheltuielilor publice:
Etnici si religiosi
Cheltuieli de capital se caracterizează prin faptul că:
Se materializeaza in bunuri de folosinta indelungata
Cheltuielile curente se caracterizează prin faptul că
Asigura functionarea si intretinerea institutiilor publice
Tema 6.
Definiţi resursele financiare publiceResursele financiare reprezintat totalitatea mijloacelor banesti necesare
realizarii anumitor obiective economice, sociale, sau de alta natura.
Ce includ resursele financiare publice?Resursele financiare publice includ;
 resursele financiare ale administratiei de stat centrale;
 resursele administratiei de stat locale;
 resursele intreprinderiipublice
 resursele asigurarii sociale de stat;
Care sunt factorii ce influenţează creşterea resurselor financiare publice
Factorii:
*economici * monetari *sociali * demografici * politici si militari * de natura financiara

După regularizarea cu care se încasează la buget, resursele financiare se împart în:


a) Resursele ordinare (curente) , la care statul apeleaza, in mod obisnuit, in conditii considerate normale si
care se incaseaza la buget cu anumita regularitate. In aceasta categorie se includ : veniturile fiscale,
contributiile pt asigurarile sociale de stat, veniturile nefiscale.
b) Resursele extraordinare, sunt cele la care statul recurge in situatii exceprionale cind practic resursele
curente nu acopera cheltuelile.
Din punct de vedere al provenienţei lor, resursele financiare publice se pot grupa
a) Resurse interne- cuprind : impozitele, taxele, veniturile de la proprietatile de stat, donatiile interne,
emisiunea de bani de hirtie, imprumuturile contractate pe piata interna
b) Resursele externe- imbraca, in principal forma imprumuturilor de stat externe contractate la guvernele
altor tari, la institutii financiar-bancare internationale, la banci private sau alti detinatori de capitaluri
banesti.
Principala categorie de resurse financiare publice o constituie
imprumuturile

Care dintre următorii factori nu determină creşterea resurselor financiare publice


Toti influenteaza
Care din următoarele modalităţi de constituire a resurselor financiare publice au ca efect imediat apariţia
inflaţiei
Finantarea prin emisia monetara fara acoperire
Resursele ordinare cuprind.
Veniturile fiscale si veniturile nefiscale

Tema 7.
Definiţia impozitelor. Numiţi trăsăturile specifice impozitului
Impozitule reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorata conform legii statului de
catre persoanele fizice si juridice pt pentru veniturile pe care ;le obtin sau pentru averea pe care o poseda.
TrASATURILE IMPOZITELOR:
*legalitatea *obligativitatea *nerestituirea impozitelor *Nonechivalenta impozitelor
Definiţia taxelor. Care sunt trăsăturile specifice taxelor?
Taxele contitue palta efectuata de persoanele fizice si juridice pt serviciile prestat acestora de institutiile
publice care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii si rezolva alte interese legitime
Trasaturi: *Plata neechivalenta
*Subiectul platitor este de obicei determinat precis in momentul cind aceasta solicita efectuarea unei activitati
din partea unei institutii de stat
*Taxele reprezinta o contributie de acoperire a cheltuelilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane
in mod direct si imediat.

Funcţiile impozitelor şi specificul fiecărei funcţii


1) Functia fiscala a impozitelor se manifesta prin contributia permanenta si sistematica a impozitelor
la formarea resurselor financiare ale statului.
2) Functia de stimulare a impozitelor se manifesta atita prin favorizarea cit si prin pedepsirea
contribuabililor.
3) Functia de redistribuire a impozitelor comporta un caracter obiectiv si porneste de la functiile de
baza ale statului. Acesta functie asigura procesul de redistribuire a unei parti a produsului intern
brut
4) Runctia de reglare a impozitelor a aparut din necesitatea reglementarii de catre stat a unor procese
economice si sociale. La unitatile economice prin impozite si taxe se influenteaza preturile
marfurilor si tarifelor executarii lucrarilor si serviciilor publice etc. La persoanele fizice prin
impozite si taxe se stimuleaza utilizarea cit mai productiva a terenurilor agricole si a altor bunuri
5) Functia de control permite de a verifica daca incasarile fiscale sunt colectate la timp , corect si
complect.
Clasificarea impozitelor
1) Dupa fond si forma : directe si indirecte
2) Dupa obiectul impunerii : pe venit, pe avere, pe consum
3) Dupa scopul urmarit : imp. Cu caracter fiscal ; impozite cu caracter de ordine
4) Dupa frecventa : permanente si incidentale
5) Dupa institutia ce le administreaza :
Principalele caracteristici ale impozelor directeImpozitele directe se stabilesc nominal in sarcoina unor
persoane fiz. sau jur. in functie de veniturile si averea acestora pe baza cotelor de impozit prevazute de lege.
Se grupeaza in :
1) Impozitele reale- se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale, facinduse abstractie de la situatia
personala a subiectului impuneri
2) Impozite personale- tin cont in primul rind de situatia personala a platitorului, motiv pt care se mai
numesc suboective.Impozitele personale sunt intilnite sub forma impozitelor pe venit si pe avere.
Principalele caracteristici ale impozitelor indirecte
Impozitele indirecte sunt acele impozite care stabilesc asupra vinzarii bunurilor sau a prestarii serviciilor.
Platitorii impozitelor indirecte sunt toti acei care consuma bunurile din categoria celor impuse, indiferent de
veniturile, averea, profesia sau situatia personala a acestora. Impozitele indirecte sunt prevazute in cote
proportionale asupra va;lorii marfurilor vindute si a serviciilor prestate ori in sume fixe pe unitate de
masura.Aceste impozite afecteaza puterea de cumparare a consumatorilor si deci contrimue la scaderea
nivelului de trai al populatiei.
Elementele impozitului
*obiectul imp. * baza de calcul * subiectul imp * suportatorul imp. * sursa imp.
*unitatea de impunere * cota impozitului * asieta * termenul de plata * perioada fiscala *sanctiunele
*inlesnirile fiscale
Principiile impunerii
I) Principiile clasice de impunere:
a)Justetea – egalitatea in fata impozitelor, adica fiecare trebuie sa contribuie la formarea bugetului statului
b) Certitudinea- realizarea asiete fiscale obiective
c) Comoditatea- a favoriza acceptabilitatea sociala a sistemului fiscal
d) Eficacitatea- cheltuelile de intrtinere a aparatului fiscal trebuie sa fie cu mult mai mici decit incasarile din
impozite
II) Principii moderne de impunere:
a) Principiul impunerii echitabile- presupune egalitatea in materie fiscala:
 egalitatea in fata impozitului
 egalitatea prin impozit
b) Principul politicii financiare, tine de stabilitatea si elasticitatea impozitului
c) Principiul politicii economice, prin marimea impozitului, statul influenteaza dezvoltarea sau restringerea
activitatii unor ramuri economice sau a unor activitati economice, extinde sau limiteaza relatiile comerciale
cu alte state
d) Principiul social-politic, se aplica o impunere diferentiata a veniturilor sau a averii diferitor categorii
sociale in functiile de interesele partidului de guvernamint
Ce impozite şi taxe formează sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat?
 impozitul pe venit * taxe pe valoare adaugata * accizele * impozitul privat
*taxa vamala * taxele rutiere
Ce impozite sunt surse de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale?

impozitul pe venit şi taxele percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentrufolosirea
drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în RM)reprezintă surse
de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, iar impozitul pe bunurileimobiliare reprezintă sursa
de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
Ce organe cu atribuţii de administrare fiscală sunt în Republica Moldova?
1) Serviciul fiscal
2) Centrul pentru combaterea crimelor economice si coruptiei
3) Serviciul vamal
4) Serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariilor
Tema 8.
Definiţia asigurărilor. Abordarea juridică şi economică
Asigurara reprezinta constituirea pe principiul mutualitatii de catre un asigurator a unui fond de asigurarea prin
contributia uni nr de asigurati ecpusi la producerea anumitor riscuri si indemnizarea celor care sufera un
prejudiciu in urma producerii riscurilor asigurate .
Abordarea juridica este frecventa si justificata intrucit asigurarea pt a fi operanta trebuie sa imbrace forma
juridica. O asemenea forma io confera ‚”contractul”, care constitue „ legea partilor” precum si „ legea propriu-
zisa”.
Abordarea economica a asigurarii pune accentul p modul de acoperire a pagubelor datorate producerii
anumitpor fenomene, sau evenimente.
Cele mai utilizate forme de cedare a riscului sunt:
*autoasigurarea *asigurarea *co-asigurarea *reasigurarea * retrocesiunea
În ce constă principiul mutualităţii?
Mutualitatea constă în accea că fiecare persoană are în acelaşi timp atât calitatea de asigurat,cât şi cea de
asigurător.

Funcţiile asigurărilor
1) Functia de repartitie consta in compensarea financiara a pierderilor cauzate de producerea unui
anumit risc asigurat este prima si cea mai importanta functie a asigurarilor.
2) Functia de control urmareste modul cum se constitue fondul de asigurare pe baza primelor de
asigurare incasate, modul cum se incaseaza alte venituri ale societatilor de asigurare, modul in
care se efectueaza plata
principiile de clasificare a asigurărilor
1) Dupa legea 407: generale si de viata
2) Dupa domeniul la care se refera: de bunuri, de persoane, de raspundere civila
3) Dupa obiectul de activitate stabilit pt contractul de asigurare: de viata, depersoane, de autovehicule,
matirim si de transport, de aviatie, de inecendiu, de raspundere civila, de credite si de garantii, agricole , de
pierderi financiare
4) Dupa forma juridica de realiare: prin efectul legii ( obligatorii) , facultative( contractuale)
5) Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial : interne si externe
6) Dupa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurator si asigurat: directe siindirecte
7) Dupa riscul cuprins in asigurare: incendii, grindene, boli, avarii, raspundere civila, eveniment ce apare in
viata
Sursele de formare a fondului de asigurare propriu-zis sunt
Toţi participanţii la asigurare au obligaţia să plătească osumă modestă, numită primă de asigurare pentru
constituirea fondului deasigurare, din care se compensează daunele suferite de asiguraţi şi se plătescsumele
asigurate în urma survenirii riscului cuprins în asigurare.
fondul se constituie în mod descentralizat, pe seamacontribuţiei persoanelor fizice şi juridice asigurate
Caracterul economic al activităţii de asigurare se manifestă prin..
Incasarea primelor de asigurare si acordarea sumelor asigurate si a despagubirilor de asigurare membrilor
comunitatii de risc
Care sunt cele trei principii folosite la acordarea despăgubirii
*principiul raspunderii proportionale
* principiul primului risc
*principiul raspunderii limitate
Care sunt principalele elemente tehnice ale asigurării?
*subiectul asigurarii
*obiectul asigurarii
*suma asigurata
*prima de asigurare
*durata asigurarii
*paguba sau dauna
Despagubirea de asigurare
Evaluarea, în vederea asigurării, reprezintă:
Operatia prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare
După felul raporturilor ce se stabilesc între asigurător şi asigurat asigurările pot fi:
Directe si indirecte
Contractul de asigurare este:
Actul juridic prin care asiguratul se obliga sa plateasca asiguratorului prima de asigurare, iar acesta se obliga sa
plateasca la producerea riscului asigurat asiguratului sau unui tert suma asigurata sau despagubirea in limitele si
termeni stabiliti

Tema 13. Finanţele întreprinderii


Care sunt obiectivele financiare ale întreprinderii?
*lichiditatea *maximizarea profitului *maximizarea valorii de piata a intreprinderii
Care sunt sursele de finanţare a întreprinderii?
Surse proprii si atrase
Structura financiară a întreprinderii se defineşte ca raportul dintre:
Capitalul propriu si datorii

În componenţa surselor interne de finanţare a întreprinderii se include


 contributiile proprietarilor
 propria activitate
 dezinvestitii
 din rezerve
 subventii de la stat
Majorarea capitalului propriu se poate realiza prin:
*convertibilitatea datoriilor in actiuni
*aporturi in numerar * in natura *incorporarea rezervelor *fuziune,absorbtie
Conform criteriului destinaţiei fondurilor, activele pe termen lung trebuie să fie finanţate din:

Care sunt sursele de finanţare a mijloacelor fixe?


Uzura mijloacelor fixe contribuie la:
Viteza de rotaţie a activelor curente va fi mai accelerată în cazul când:
Ce reprezintă rentabilitatea şi care sunt indicatorii de calcul a acesteia?
Ce reprezintă lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii, care este necesitatea calculării indicatorilor ce
exprimă nivelul de lichiditate şi solvabilitate?
Care sunt indicatorii ce caracterizează valoarea de piaţă a întreprinderii?