Sunteți pe pagina 1din 65

PATR1ARHIA ROM A n A

REGULAMENTUL
ADMINISTRARII
BUNURILOR BISERICESTI

2019
Text aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane prin
hotararea nr. 6332/2019 luata in sedinta de lucru din 19 iunie 2019.
Patriarhia Romana

REGULAMENTUL
a d m i n i s t r A r ii
BUNURILOR BISERICESTI

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE ORTODOXA


BUCURESTI - 2019
C U PR IN S

L is t a d e a b r e v i e r i ...................................................................................................................6

P r e f a t a . B u n u r il e B i s e r i c i i s u n t m ijl o a c e d e r e a l iz a r e

A BINELUI c o m u n e c l e s ia l s i s o c ia l

Re g u l a m e n t u l a d m i n is t r a r i i b u n u r il o r b i s e r i c e s t i ................... 15
I. Definirea si clasificarea bunurilor bisericesti (art. 1 -2 )..................................... 15
I. Definirea si clasificarea bunurilor bisericesti (art. 1 -2 ).................................... 15
II. Dobandirea si primirea in folosinta a bunurilor bisericesti (art. 3-6) .......... 17
III. Evidenta si inventarierea bunurilor bisericesti (art. 7 -1 4 ) .............................. 21
IV. Administrarea bunurilor bisericesti (art. 15-39) ............................................ 26
1. La parohii (art. 16-19)....................................................................................... 27
2. La manastiri (art. 2 0 -2 3 ).................................................................................. 33
3. La protopopiate (art. 2 4 ) .................................................................................. 37
4. La eparhii (episcopii si arhiepiscopii) (art. 25-32) ...................................... 39
5. La m itropolii (art. 33) ....................................................................................... 44
6. La Patriarhia Romana (art. 34-38) ..................................................................45
7. Supravegherea administrarii patrimoniului bisericesc
si dreptul de devolutiune (art. 3 9 ) .................................................................... 48
V. Instrainarea, transmiterea folosintei, grevarea cu sarcini
si afectarea de servituti a bunurilor bisericesti (art. 40-48) ............................ 50
1. La parohii (art. 4 3 ) .............................................................................................. 52
2. La manastiri (art. 44) ......................................................................................... 54
3. La protopopiate (art. 4 5 ) .................................................................................. 55
4. La eparhii (episcopii si arhiepiscopii) (art. 46) ............................................. 55
5. La mitropolii (art. 4 7 ) ....................................................................................... 56
6. La Patriarhia Romana (art. 4 8 ) .........................................................................56
VI. Administrarea bunurilor asociatiilor si fundatiilor cu caracter religios
si ale institutiilor de invatamant teologic (art. 49-54) ...................................... 57
VII. Responsabilitatile administratorilor bunurilor bisericesti(art. 5 5 -5 9 ) ....... 59
VIII. Dispozitii finale (art. 6 0 ) ................................................................................... 63
L is t ! d e a b r e v ie r i

I-II Constantinopol Sinodul de la Constantinopol I-II (861)


alin. alineat/alineatele
Ancira Sinodul de la Ancira (314)
Antiohia Sinodul de la A ntiohia (341)
ap. apostolic
art. articolul/articolele
can. canon/canoane
Cartagina Sinodul de la Cartagina (419)
ecum. ecumenic
Gangra Sinodul de la Gangra (340)
hot. hotararea/hotararile-^'
lit. litera/literele
nr. numar
OMC O rdinul ministrului culturii
OMFP O rdinul m inistrului finantelor publice
pet. punct/puncte
Regulamentul pentru administrarea averilor
RAAB bisericesti (aprohat de Adunarea Nationald
Bisericeascd in sedinta din 26 .februarie 1950)
Regulamentul autoritdtilor canonice disciplinare si al
RACD IJBO R instantelor dejudecatd ale Bisericii Ortodoxe Romdne
(aprobatprin hot. sin. nr. 937 din 5-6 februarie 2015)
Regulamentul pentru organizarea vietii monahale
si functionarea administrative si disciplinara a
RO VM
mdndstirilor (aprobatprin hot. sin. nr. 2764 din 4-5
iunie 1998)
sin. sinodala/sinodale
Sf. Chiril al Alexandriei Sfantul Chiril al Alexandriei (f444)
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii
Ortodoxe Romdne (forma aprobata prin hot. sin.
Statut
nr. 381 din 17 februarie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare)
Teofil al Alexandriei Teofil al Alexandriei (t4 1 2)
trulan Sinodul trulan (692)
P refata
B u n u r il e B is e r ic ii sun t m ijloace de
REALIZARE A BINELUI COMUN ECLESIAL SI SOCIAL

D
in punct de vedere canonic, responsabilitatea administrarii bunurilor
Bisericii apartine Chiriarhului (episcopului sau arhiepiscopului) si
sinodului de ierarhi, iar in eparhie (episcopie sau arhiepiscopie) aceasta
responsabilitate poate fi incredintata de catre Chiriarh unui cleric, pentru
a fi exercitata intr-o parohie, intr-o manastire sau intr-o institute eclesiala1.

1) Administrarea bunurilor bisericesti este reglementata


sfintele canoane
In eparhia sa, Chiriarhul este responsabil de administrarea bunurilor
eparhiale, potrivit necesitatilor Bisericii, si are obligatia de a prezenta
periodic sinodului de ierarhi situatia acestora (can. 34, 38 si 41 ap.).
Totodata, ierarhii au obligatia de aface distinctia intre bunurile personale si
cele ale comunitdtii pdstorite, adicd ale Bisericii, si de a le administra in mod
transparent, informdnd clericii din eparhia sa (can. 40 ap. si 24 Antiohia).
De asemenea, sfintele canoane au stabilit pentru ierarhi interdictia de
a incredinta rudelor lor sau prietenilor lor administrarea bunurilor
Bisericii, precizand ca, in caz contrar, ierarhul respectiv trebuie trimis in
judecata sinodului (can. 25 Antiohia). In plus, canonul 33 al Sinodului
de la Cartagina (419) interzice clericilor sd instraineze bunurile Bisericii si

1 Iorgu Iv a n , Bunurile bisericesti in primele sase secole. Situatia lor juridica si canonica,
Ed. Basilica, Bucuresti, 2014, pp. 261-263.
t DANIEL, Pa t r ia r h u l B is e r ic ii O r t o d o x e R o mane

prevede obligatia episcopului, ca administrator al bunurilor Bisericii, de a le


inventaria si a le inscrie intr-un registru.
Din secolul al IV-lea, pentru administrarea bunurilor bisericesti,
apare o noua responsabilitate in Biserica, si anume aceea a economului
(oixovdftot, oeconomus), care era ales dintre clericii eparhiei sau dintre
membrii parohiei ori ai manastirii si functiona pe langa cei care aveau
dreptul sa administreze bunurile bisericesti. Astfel, in canoanele 7 si 8 ale
Sinodului de la Gangra (343), se vorbeste despre persoana responsabila
cu administrarea bunurilor bisericesti, > fara a o numi cu termenul de
econom si fara a preciza daca este vorba despre un cleric sau un mirean.
In canonul 10 al Sf. Teofil al Alexandriei se precizeaza ca, intr-o eparhie,
economul trebuie sa fie numit prin decizia tuturor clericilor din eparhie
si prin consimtamantul Chiriarhului si ca bunurile Bisericii trebuie sa fie
administrate „cu folos”. Desi, in general, economii erau alesi dintre clericii
din eparhie, totusi uneori s-a solicitat si numirea unor laici ca economi,
in special a celor cu studii de specialitate, intrucat pot servi mai bine
interesele Bisericii (can. 87 Cartagina).
Economul unei unitati administrative bisericesti, cleric sau mirean,
trebuie safie intotdeauna in dependenta canonicdfata de episcopal sau, sub
indrumarea caruia administreazd bunurile Bisericii (can. 26 IV ecum.), iar
pentru cazul in care din neglijenta sau din necinste economul ar provoca
pagube Bisericii, in cap. 23 al Novelei 123 a imparatului Justinian se
prevedea ca acesta sa raspunda cu bunurile personale.
Din secolul al IV-lea, odata cu dezvoltarea organizarii bisericesti,
parohiile si manastirile sunt recunoscute ca persoane morale independente
si, prin analogic cu organizarea eparhiala, institutia economului a devenit
obligatorie si pentru acestea. Astfel, s-a impus obligatia ca preotul paroh
sa aleaga dintre credinciosii din parohie un econom care sa administreze
bunurile parohiale. Probabil pentru a-i distinge de economii eparhiilor,
economii din parohii au fost ulterior identificati prin termenul de epitrop
(tTtlrpoTtoc,administrator). De asemenea, in manastiri s-a impus obligatia
ca staretul sa aleaga din obstea manastirii un econom care sa administreze
bunurile manastirii.
9 P r e fata

Prin canonul 2 al Sinodului IV Ecumenic se condamna promovarea


incorecta a unei persoane in responsabilitatea de econom al unei eparhii,
iar prin canonul 26 al Sinodului IV Ecumenic, s-a impus obligativitatea
ca fiecare episcop sa numeasca dintre clericii sai un econom care, sub
indrumarea sa, sa administreze bunurile Bisericii. In situatia de vacanta
a scaunului episcopal, canonul 25 al Sinodului IV Ecumenic precizeaza
ca dreptul de administrare a bunurilor Bisericii apartine economului, care
poate efectua doar activitati curente de administrare2.

2) Administrarea bunurilor bisericesti este o responsabilit


personala si sinodala
Pentru cazul in care episcopul este acuzat de o administrare incorecta
a bunurilor Bisericii, canonul 25 al Sinodului de la Antiohia, canonul 52
al Sinodului de la Cartagina si canonul 11 al Sinodului VII Ecumenic
prevad ca intdistdtdtorul Bisericii sa-I cheme pe respectivul ierarh in fata
sinodului de ierarhi pentru a raspunde acuzatiilor si, totodata, sa numeasca
un econom pentru eparhia ierarhului acuzat. Cu alte cuvinte, Biserica
recunoaste intdistdtdtorului fiecdrei Biserici locale dreptul de a interveni
in cazul in care un episcop, din neglijentd sau prin abuz, nu isi respectd
obligatiile referitoare la administratia bunurilor. Acest drept, care apartine
in mod exclusiv intdistdtdtorului unei Biserici locale, a fost numit „drept de
devolutiune” si este considerat necesar si ajutator exercitiului sinodalitatii,
deoarece presupune o masura administrative urgenta de oprire a unei
devieri privind administrarea bunurilor Bisericii.
In privinta clericilor, sfintele canoane, urmand prevederile
neotestamentare3, precizeaza ca acestia au dreptul de a-si asigura existenta

2 Pentru detalii, a se vedea: Razvan P ers a , „StatutuI canonic al economului bisericesc pentru
administrarea bunurilor ecleziale”, in vol. Bunurile Bisericii: ieri si astdzi, George G r ig o r it a
(ed.), Ed. Basilica, Bucuresti, 2016, pp. 411-455.
3 Pentru intretinerea slujitorilor Bisericii, in Noul Testament sunt precizate urmatoarele: „In
dar atiluat, in darsadati. Sd nu aveti nici aur, nici arginti, nici baniin cingdtorilevoastre. Nici
traistdpe drum, nici doud haine, nici incdltdminte, nici toiag; ca vrednic este lucrdtorulde hrana
sa” (M atei 10, 8-10). „Cineslujeste vreodata in oaste cu solda lui? Cine sddeste vie si nu mdndncd
din roada ei? Sau cine paste o turm a si nu mdndncd din laptele turm eiP (1 Corinteni 9, 7).
t DANIEL, Pa t r ia r h u l Bi s e r ic ii O r t o d o x e R o mane 10

din veniturile obtinute prin administrarea bunurilor Bisericii (deoarece


clericii nu erau salariati in timpul respectiv) si ca veniturile trebuie sa fie
folosite intretinerii locasurilor de cult si activitatilor sociale ale Bisericii.
i ) j j

Comentand indemnul Sfantului Apostol Pavel, ca acei care slujesc


la altar sa traiasca din veniturile Bisericii, Fericitul Ieronim (f420)
subliniaza obligatia de decenta sau modestie a vietii clericilor, precizand
ca „permittitur tibi, o sacerdos, ut vivas de altari, non ut luxurieris" („ti se
permite tie, clericule, sd traiesti de la altar, dar nu in lux’fi.
Canonul 41 apostolic prevede ca episcopal sd se ingnjeased de
distribuirea veniturilor pentru intretinerea decenta a clericilor din eparhie
si pentru ajutorarea crestinilor in nevoi. Canonul 59 apostolic stabileste
obligatia ierarhilor, preotilor si diaconilor de intrajutorare a clericilor in
nevoie, stabilind ca, in caz contrar, clericul vinovat sa fie sanctionat prin
oprirea de la slujire, iar in caz de recidiva, prin caterisire, „ca unulcareaucis
pefiatele sau”. In cazul in care ierarhul are rude aflate in nevoi, canonul 38
apostolic interzice oriceprivilegiere a rudelor ierarbului si stabileste ca acestea
sdfie ajutate lafe l ca si ceilalti credinciosi aflati in nevoi.
Clericii au dreptul de a avea si de a administra bunuri personale, pe
care trebuie insa sa le delimiteze de cele ale Bisericii (can. 24 Antiohia,
can. 32 Cartagina) si pe care trebuie sa le inscrie in testamentul personal
(can. 81 Cartagina). Totusi, prin canoanele 22 si 81 ale Sinodului de la
Cartagina, li s-a interzis clericilor (ierarhi, preoti si diaconi) posibilitatea de
a lasa ca mostenire bunurilepersonale eterodocsilor, chiar daca le sunt rude,
precizandu-se ca, in caz de nerespectare, respectivii vor fi anatemizati. Actul
clericilor de a transmite ca mostenire bunurile lor unor eterodocsi este,
asadar, considerat apostazie. Prin canonul 32 al Sinodului de la Cartagina
s-a hotarat ca acei clerici care, la promovarea in cler, nu aveau bunuri
personale si care, in timpul slujirii clericale, isi achizitioneaza proprietati pe
numele lor, sa fie considerati „ca si edndsi-arfi insusit bunurile Domnului,
daca nu cumva admonestatifiind, le-ar restitui Bisericii”.4

„Au nu stiti ca cei care sdvarsesc cele sfinte mdnaned de la templu si cei ce slujesc altarului au
parte de altari Tot asa a poruncit si D om nul celor ce propovaduiesc Evanghelia, ca sd traiasca
din Evangbelie" (1 Corinteni 9,13).
4 Fe r i c i t u l Ie r o n i m , Commentariorum in Michaeam Prophetam, I, III, in PL 25,1184.
11 P r e fata

3) Bunurile Bisericii nu trebuie instrainate


Cat priveste statutul bunurilor Bisericii, sfintele canoane interzic
celor care le administreaza orice forma de instrainare a acestora, mentionand
ca, in cazul in care „o necesitate mare i-ar constrange”, bunurile Bisericii
pot fi instrainate, dar numai cu aprobarea sinodului de ierarhi (can. 26 si
33 Cartagina). De asemenea, sfintele canoane condamna pe cei care ar
indrazni sa-si insuseasca din bunurile Bisericii, precizand ca acestia trebuie
sa fie sanctionati prin oprirea de la impartasirea euharistica, daca sunt laid,
sau prin caterisire, daca sunt clerici, si sa returneze Bisericii bunurile insusite
(can. 72 si 73 ap., 11 Sf. Teofil al Alexandriei, 10 I-II Constantinopol)5.
Pentru a sublinia destinatia exclusiva a bunurilor Bisericii pentru
folosul Bisericii, preotul Julianus Pomerius (secolul al V-lea) definea aceste
bunuri ca fund „votafidelium,pretiapeccatorum etpatrimoniapauperum’6
[„darurile credinciosilor, plata (iertarii) pdcatelor si patrimonial sdracilor"],
iar Sfantul Ambrozie de Mediolanum ( f 397) preciza ca „aurum Ecclesia
habet non ut servet, sed ut eroget, ut subveniat in necessitatibus”7 (,+Biserica
are aur nu pentru a-l conserva, cipentru a-l utiliza ca sa ajute pe cei in nevoi").

4) Prevederile sfintelor canoane au fost integrate in Statut si in


regulamente
Toate aceste prevederi canonice si nomocanonice au fost sintetizate
si incluse in prevederile primului Statut pentru organizarea sifunctionarea
Bisericii Ortodoxe Romdne aprobat in 6 mai 1925. Ulterior, aceste prevederi
statutare au fost dezvoltate si explicitate in urmatoarele trei regulamente
subsecvente: Regulamentul pentru administrarea afacerilor epitropesti in
parohii si eparhii (publicat in 8 februarie 1926), Regulamentul pentru
organizarea sifunctionarea Eforiei Bisericii Ortodoxe Romdne (publicat in
8 februarie 1927) si Regulamentul pentru instrdinarea bunurilor bisericesti
(publicat in 20 ianuarie 1930).

5 Pentru detalii, a se vedea: G. G r i g o r i t a , „Prevederi canonice privind dreptul de admi­


nistrate a bunurilor Bisericii”, in vol. Bunurile Bisericii: ieri si astdzi, pp. 168-197.
6 J u l ia n u s P o m e r i u s , De vita contemplativa, II, 9, in PL 59, 454.
7 Sf . A m b r o z ie de M e d i o l a n u m , De OfficiisMinistrorum, II, 28, in PL 16,140.
t DANIEL, Pa t r ia r h u l Bi s e r ic ii O r t o d o x e R omane 12

Instalarea comunismului in Romania in anul 1945 a insemnat


un serios regres pentru libertatea religioasd, in special in ceea ce priveste
libertatea cultelor de a dobandi, de a avea si de a administra bunuri proprii.
In acest context, in sedinta din 19-20 octombrie 1948, Sfantul Sinod, pe
baza legislatiei in vigoare, a aprobat un nou Statut pentru organizarea si
functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, care, in doar patru articole (art.
168-171), trasa cateva directii referitoare la bunurile bisericesti, urmand
ca Adunarea Nationals Bisericeasca sa intocmeasca un regulament special
pentru a stabili modul de dobandire, instrainare, grevare si administrare a
bunurilor bisericesti (art. 171). Astfel, in sedinta de lucru din 26 februarie
1950, Adunarea Nationals. Bisericeasca a aprobat Regulamentul pentru
administrarea averilor bisericesti, care a fost recunoscut prin Decizia
Ministrului Cultelor nr. 32-234 din 29 septembrie 1950.
Dupa caderea comunismului in decembrie 1989, Sfantul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane, prin Hotararea nr. 9084 din 25 septembrie
1990, a aprobat eliminarea tuturor prevederilor statutare si regulamentare
care contraveneauprincipiului autonomiei bisericesti. In 28 noiembrie 2007,
pe baza actualei Legi a cultelor (nr. 489/2006), Sfantul Sinod a aprobat un
nou Statut pentru organizarea sifunctionarea Bisericii Ortodoxe Romane,
care a fost recunoscut de Guvernul Romaniei prin Hotararea de Guvern nr.
53 din 16 ianuarie 2008. Ulterior, in anul 2011, Sfantul Sinod a aprobat
textul completat si adnotat al Statutuluipentru organizarea sifunctionarea
Bisericii Ortodoxe Romane.
Ultimul articol al acestui Statut prevede ca, „pdna la elaborarea
si aprobarea noilor regulamente, rdman in vigoare prevederile actualelor
regulamente, in mdsura in care acestea nu contravin prezentului s t a t u t Din
acest motiv, la Cancelaria Sfdntului Sinod a fost redactat un proiect de text
intitulat Regulamentul Administrarii Bunurilor Bisericesti, ce continea
67 de articole, structurate in 8 capitole, si care cuprindea urmatoarele
principii directoare: indatorirea fiecdrui conducator de unitate bisericeasca
de a administra bunurile bisericesti numai impreuna cu organismele
bisericesti statutare-, reprezentarea legald a parohiei de catre preotul paroh
si cea a mdnastirii de catre staret sau stareta-, posibilitatea instrdinarii
bunurilor imobile bisericesti numai pentru utilizarea fondurilor obtinute in
13 P r e fata

scopul dobandirii unor alte bunuri imobile; unitdtile bisericesti din eparhie
nu au dreptul de a instrdina sau transmite folosinta proprietdtilor pe care
le detin fdrd aprobarea Centrului eparhial, precum si interdictia ca Centrul
eparhial sd instraineze si sd transmitd folosinta proprietdtilor unitatilor
bisericesti din eparhiefara acordul respectivelor unitati bisericesti; utilizarea
bunurilor bisericesti doar in folosul unitatilor de cult, nu in interesulpersonal
al celor care le administreaza, al rudelor sau al tertilor, responsabilitatea
patrimoniala a persoanelor care se fac vinovate de reaua administrare a
bunurilor bisericesti, in scopul recuperarii prejudiciului creat Bisericii prin
actiunile sau inactiunile acestorpersoane.
In sedinta de lucru din 5 octombrie 2017, Sfantul Sinod a hotarat
ca proiectul de text al Regulamentului sa fie transmis tuturor eparhiilor,
urmand ca sugestiile acestora sa fie analizate si sintetizate in observatii
unitare ale fiecarui Sinod mitropolitan (punctul 2 al Hotararii sinodale nr.
9418/2017). Ulterior, proiectul de text al Regulamentul Administrarii Bu­
nurilor Bisericesti, impreuna cu propunerile Sinoadelor mitropolitane, a fost
analizat articol cu articol de Comisiapentru Statutsi regulamente, in sedinta
de lucru din zilele de 12-13 iunie 2019 de la Resedinta Patriarhald. In aceas-
ta sedinta s-au facut observatii privind unele aspecte de ordin terminologic
si competenta organismelor bisericesti, in ceea ce priveste administrarea
bunurilor bisericesti. S-a reorganizat proiectul de text al Regulamentului
Administrarii Bunurilor Bisericesti in 60 de articole, structurate in 8 capitole,
si s-a hotarat prezentarea acestuia Sfantului Sinod, spre analiza si aprobare.
Sfantul Sinod, in sedinta de lucru din 19 iunie 2019, a aprobat
textul Regulamentului Administrarii Bunurilor Bisericesti (punctul 1 al
hotararii sinodale nr. 6332/2019) si a hotarat ca acesta sa fie publicat la
Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, iar apoi sa fie distribuit
Centrelor eparhiale (punctul 2 al Hotararii sinodale nr. 6331/2019).

5) Noul Regulament promoveaza mai intens cooperarea


coresponsabilitatea
Regulamentul Administrarii Bunurilor Bisericesti, aprobat de
Sfantul Sinod, are multe note subliniare care contin trimiteri canonice,
legale, statutare, regulamentare si referiri la hotarari sinodale anterioare.
t DANIEL, Pa t r ia r h u l B is e r ic ii O r t o d o x e R o mane 14

De asemenea, sunt prezentate sistematic definirea si clasificarea bunurilor


bisericesti, modul de dobandire si de primire in folosinta a acestora,
metodologia de evidenta si inventariere a lor, procedura de administrate
a bunurilor bisericesti si a bunurilor asociatiilor si fundatiilor cu caracter
5 5 5 5 5

religios si ale institutiilor de invatamant teologic, precum si prevederile


referitoare la instrainarea, transmiterea folosintei, grevarea cu sarcini si
afectarea de servituti a bunurilor bisericesti. Totodata, noul Regulament
contine si un capitol dedicat responsabilitatilor administratorilor bunurilor
bisericesti, in care este accentuat faptul ca acestia „sunt rdspunzdtori
pentru pagubele pricinuite acestor bunuri prin rea-credinta, neglijenta sau
incompetentd” (art. 55 alin. 2).
O noutate majora a acestui Regulament este includerea unui
capitol dedicat bunurilor asociatiilor si fundatiilor cu caracter religios si
ale institutiilor de invatamant teologic, in care se precizeaza ca acestea se
administreaza de catre organismele prevazute in actele constitutive sau in
statute, cu informarea periodica a autoritatii eparhiale unde isi au sediul
legal (art. 50 alin. 1). In acest sens, este reiterata si prevederea statutara
ca asociatiile si fundatiile infiintate cu binecuvantarea Sfantului Sinod
5 5 5 5

al Bisericii Ortodoxe Romane sau cu binecuvantarea Chiriarhului au


obligatia de a prezenta Cancelariei Sfantului Sinod, respectiv Centrului
eparhial, de doua ori pe an (primavara si toamna), rapoarte privind
activitatea desfasurata si, o data pe an, raportul privind situatia financiara
(art. 53 alin. 1).
Avem speranta ca noul Regulament al Administrarii Bunurilor
Bisericesti va constitui un instrument de lucru util pentru administratia
eclesiala, precum si un mijloc actual de afirmare a dreptului Bisericii de
a primi, de a achizitiona, de a avea si de a administra bunuri in scopul
intretinerii locasurilor de cult si de a desfasura activitati misionare,
educationale, culturale si social-filantropice.

Presedintele Sfantului Sinod,


t DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
REGULAMENTUL
A D M IN IS T R A R II
BUNURILOR BISERICESTI

I. Definirea si clasificarea bunurilor bisericesti


J >

art. 1 - (1) Totalitatea bunurilor care se afla in proprietatea parohiilor,


manastirilor, protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor,
mitropoliilor si Patriarhiei Romane, asociatiilor si fundatiilor constituite
de Biserica, bisericilor fundationale sau fondurilor destinate unui scop
bisericesc constituie bunuri bisericesti si fac parte din patrimoniul
bisericesL~L.
(2) Bunurile aflate in folosinta unitatilor de cult au regimul
bunurilor bisericesti si se evidentiaza in registre separate, cu mentionarea
documentelor in baza carora se exercita dreptul de folosinta123.
(3) Din punct de vedere al modului de dobandire al bunurilor,
patrimoniul bisericesc cuprinde:
- bunuri dobandite prin retrocedari;
- bunuri dobandite cu titlu oneros (prin cumparare, schimb etc.);
- bunuri dobandite cu titlu gratuit (prin donatie, succesiuni, legate
etc.);
- bunuri dobandite prin productie proprie;
- bunuri dobandite prin alte modalitati (uzucapiune etc.).
(4) Din punct de vedere al naturii bunurilor, patrimoniul bisericesc
cuprinde:

1 Proiect de text si note subliniare intocm it la Cancelaria Sfantului Sinod, avizat de Comisia
pentru Statut si regulamente in sedinta de lucru din 12-13 iunie 2019 si aprobat de Sfantul
Sinod in sedinta de lucru din 19 iunie 2019 (hot. sin. nr. 6332/2019).
2 Cf. art. 171 din Statut si art. 1 din RAAB.
3 Cf. art. 171 din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r Bis e r ic e s t i 16

- bunuri imobile (terenuri, cladiri);


- bunuri mobile, inclusiv sumele de bani, actiuni etc.
art. 2 - (1) Din punct de vedere al destinatiei, patrimoniul bisericesc
cuprinde bunuri sacre si bunuri comune4.
(2) Sunt bunuri sacre cele care, prin sfintire sau binecuvantare, sunt
destinate cultului divin, precum: lacasurile de cult (catedrale, biserici,
paradise, capele etc.), odoarele si vesmintele bisericesti, cartile de cult,
cimitirele etc.5
(3) Sunt asimilate cu bunurile sacre si beneficiaza de acelasi
regim juridic si casa parohiala, vatra parohiala si manastireasca, incinta
Centrului eparhial, a Centrului patriarhal, resedintele chiriarhale, chiliile
manastirilor si ale schiturilor, muzeele de arta sacra (bisericesti), bunurile
de patrimoniu, bunurile pretioase, cu valoare artistica, istorica sau datorita
materialului din care sunt confectionate, precum: picturile, sculpturile,
tesaturile artistice, miniaturile, cartile rare, documentele, lucrarile din
materiale scumpe etc.6
(4) Bunurile sacre sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile7.
(5) Fondurile arhivistice si bibliotecile parohiilor, manastirilor,
protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor
si ale Patriarhiei Romane sunt proprietatea exclusiva a acestora, nu pot
fi instrainate, grevate sau urmarite si au regimul juridic al arhivelor si
bibliotecilor private8.
(6) Bunurile comune destinate intretinerii bisericilor si slujitorilor
bisericesti, operelor culturale, de asistenta sociala, medicala si filantropica,
precum si indeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii sunt: asezamintele si
institutiile culturale, social-medicale, filantropice si economice, terenurile

4 Cf. art. 172 alin. 1 din Statut si art. 2 alin. 1 din RAAB.
5 Cf. can. 2 Sf. Chiril al Alexandriei, art. 172 alin. 3 din Statut.
6 Cf. art. 172 alin. 4 din Statut si pet. 1 al hot. sin. nr. 5679 din 6-7 iunie 2016.
7 Cf art. 172 alin. 2 din Statut.
8 Cf art. 173 alin. 1 din Statut.
17 R e G U LAM ENTUL A d M IN IS T R A R U B u N U R IL O R B lS E R I C E .p i

agricole, padurile, pasunile, viile, livezile, gradinile, drepturile patrimoniale,


creantele, actiunile, fondurile,7 titlurile de valoare,7 averea in numerar si alte
J ’ 5 ’ 5

garantii bancare910.
(7) Apartenenta unui bun la categoria bunurilor sacre, in caz de
indoiala, se stabileste de catre Sinodul mitropolitan, potrivit prezentului
Regulamentw.
(8) In cazul unui bun care este in proprietatea sau in folosinta
Patriarhiei Romane, apartenenta sa la categoria bunurilor sacre, in caz de
indoiala, se stabileste de catre Sinodul Permanent11.
(9) Caracterul de casa parohiala, adica locuinta de interventie
pentru preotii slujitori sau pentru angajatii parohiei, este stabilit de
catre Consiliul parohial, cu aprobarea Permanentei Consiliului eparhial,
care hotaraste, dupa caz, emiterea unui ordin de repartitie pe perioada
determinata12. Situatia juridica a caselor parohiale la pensionarea preotului
se reglementeaza de catre fiecare eparhie.
(10) Prin expresia vatraparohiala sau vatra mandstireascd se intelege
terenul aferent bisericii, casei parohiale, chiliilor si cladirilor anexe ale
acestora.

II. Dobandirea si primirea in folosinta a bunurilor bisericesti


art. 3 - (l) Patriarhia Romana si unitatile componente ale Bisericii
Ortodoxe Romane pot dobandi bunuri, in conformitate cu dispozitiile
Codului Civil si cu legislatia in vigoare in statul in care unitatile
bisericesti sunt organizate si functioneaza, cu Statutul pentru organizarea
sifunctionarea Bisericii Ortodoxe Romane, cu prezentul Regulament si cu
hotararile Sfantului Sinod13.

5 Cf. art. 172 alin. 5 si 6 din Statut.


10 Cf. art. 172 alin. 9 din Statut.
11 C f art. 2 alin. 5 din RAAB.
12 C f art. 61 alin. 1 lit. j din Statut.
13 C f can. 38 ap., art. 178 alin. 1 din Statut si art. 25 din RAAB.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 18

(2) Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel (contribu


donatii, succesiuni, legate etc.), precum si orice alte bunuri intrate in
patrimoniul unitatilor componente ale Bisericii Ortodoxe Romane,
din tara si din afara granitelor tarii, nu pot face obiectul revendicarii lor
ulterioare14.
art. 4 - (1) Donatiile de orice natura si legatele se accepta numai daca sunt
de un real folos unitatilor
5 bisericesti15.
J
(2) Acceptarea se va face dupa urmatoarea procedural
a) la parohii, preotul paroh aduce la cunostinta Consiliului parohial
intentia de donatie, de dare in folosinta a bunului sau dispozitia legatarului.
In cazul in care Consiliul parohial hotaraste acceptarea donatiei, a darii
in folosinta sau a legatului, se solicita avizul Sectorului Bunuri Bisericesti,
al Sectorului economic-financiar si al Oficiului Canonico-juridic, iar
proiectul de act de donatie sau de dare in folosinta este supus aprobarii
Permanentei Consiliului eparhial1617;
b) la manastiri, staretul sau stareta aduce la cunostinta Consiliului
economic intentia de donatie, de dare in folosinta a bunului sau dispozitia
legatarului. In cazul in care Consiliul economic hotaraste acceptarea
donatiei, a darii in folosinta sau a legatului, hotararea se supune deliberarii
Soborului Manastiresc. Daca si Soborul Manastiresc accepta donatia,
primirea in folosinta sau legatul, procesele verbale ale Consiliului economic
si
j ale Soborului manastiresc se inainteaza Permanentei » Consiliului
eparhial spre aprobare, cu avizul Sectorului Exarhat, al Sectorului Bunuri
Bisericesti, al Sectorului economic-financiar si al Oficiului Canonico-
J 7 5

juridic ale eparhieii:7;


c) la protoierii, intentia de donatie, de dare in folosinta a bunului
sau dispozitia legatarului se supune deliberarii si aprobarii Permanentei
Consiliului eparhial, la propunerea Protopopului, cu avizul Sectorului

14 Cf. can. 19 VII ecum., arc. 31 alin. 1 din Legea nr. 489/2006privindlibertatea religioasd
si regimul general al cultelor, art. 176 din Statist si art. 25 din RAAB.
15 Cf. art. 26 alin. 1 din RAAB.
16 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 26 alin. 2 din A 4A B .
17 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 26 alin. 3 din RAAB.
19 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

Bunuri Bisericesti, al Sectorului economic-financiar si al Oficiului


Canonico-juridic18;
d) la Vicariatul Ortodox Ucrainean, intentia de donatie, de dare
in folosinta a bunului sau dispozitia legatarului se supune deliberarii si
aprobarii Permanentei Consiliului National Bisericesc, la propunerea
unuia dintre Protopopi si a conducatorului vicariatului, cu avizul Oficiului
Canonico-juridic si al Sectorului economic-financiar ale Patriarhiei
Romane19;
e) la eparhii, intentia de donatie, de dare in folosinta a bunului
sau dispozitia legatarului se supune deliberarii si aprobarii Permanentei
Consiliului eparhial, la propunerea Sectorului Bunuri Bisericesti, a
Oficiului Canonico-juridic si a Sectorului economic-financiar20;
f) la Patriarhia Romana, intentia de donatie, de dare in folosinta
a bunului sau dispozitia legatarului se supune deliberarii si aprobarii
Permanentei Consiliului National Bisericesc, la propunerea Oficiului
Canonico-juridic si a Sectorului economic-financiar ale Patriarhiei
Romane21.
(3) Permanenta Consiliului eparhial sau, dupa caz, Permanenta
Consiliului National Bisericesc va imputernici persoana care sa semneze
actul de acceptare a donatiei, a legatului sau a primirii in folosinta si care sa
efectueze toate demersurile necesare, dupa caz.
(4) Ofertele de donatii cu sarcina vor fi analizate cu maxima
responsabilitate in ceea ce priveste capacitatea unitatii de cult de a-si indeplini
obligatiile si vor fi acceptate doar daca sunt de un interes real si evident,
art. 5 - (1) Donatiile manuale se primesc de catre organismele de
administrate a bunurilor bisericesti, pentru fiecare unitate bisericeasca
in parte22.

18 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 26 alin. 4 din RAAB.
19 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut.
20 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 26 alin. 4 din RAAB.
21 Cf. art. 32 lit. k din Statut si art. 26 alin. 5 din RAAB.
22 Cf. art. 27 alin. 1 din RAAB.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 20

(2) Despre primirea darului manual sau a donatiei va fi informat,


dupa caz, Consiliul parohial, Consiliul economic al manastirii, Permanenta
Consiliului eparhial sau Permanenta Consiliului National Bisericesc, iar
darul manual, respectiv donatia vor fi inscrise in evidentele contabile si in
inventarul bunurilor bisericesti. 5

(3) Informarea despre primirea darului manual va cuprinde o copie


a fisei complete de inventar a bunului, inclusiv fotografii.
(4) Donatiile manuale se vor primi cu respectarea legislatiei in
vigoare23.
art. 6 - (1) Achizitionarea de bunuri imobile, autoturisme si alte bunuri
mobile de valoare se face numai in caz de stricta necesitate, constatata de
organismele statutare astfel24:
a) la parohii, necesitatea se constata de Consiliul parohial
prin proces-verbal, se avizeaza de catre Protopop si se supune
aprobarii Permanentei Consiliului eparhial25, iar achizitia se face
pe numele parohiei, nu pe numele unei persoane;
b) la manastiri, necesitatea se constata de Consiliul economic,
cu avizul Soborului Manastiresc, iar procesele verbale ale
Consiliului economic si ale Soborului Manastiresc se aproba
de Permanenta Consiliului eparhial26, iar achizitia se face pe
numele manastirii, nu pe numele unei persoane;
c) la eparhii, necesitatea se constata de sectorul de resort si se
aproba de Permanenta Consiliului eparhial27;
d) la Patriarhia Romana, necesitatea se constata de sectorul
de resort si se aproba de Permanenta Consiliului National
Bisericesc28.

23 Cf. art. 27 alin. 2 din RAAB.


24 Cf. art. 28 alin. 1 din RAAB.
25 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 28lit.a din RAAB.
26 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 28lit.c din RAAB.
27 Cf. art. 172 alin. 10 din Statut si art. 28lit.d din RAAB.
28
Cf art. 32 lit. k din Statut si art. 28 lit. e din RAAB.
21 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

(2) Permanenta Consiliului eparhial sau, dupa caz, Permanenta


Consiliului National Bisericesc va imputernici o persoana care sa semneze
actul de achizitionare a bunului respectiv. Bunurile vor fi achizitionate pe
numele unitatii de cult, nu al angajatilor sau altor persoane.
(3) Pentru achizitia de bunuri imobile, unitatea de cult prezinta
Permanentei Consiliului eparhial un raport de evaluare intocmit de catre
un evaluator autorizat.

III. Evidenta si inventarierea bunurilor bisericesti


> J >

art. 7 - (l) Toate bunurile bisericesti, imobile si mobile, sacre, asimilate


bunurilor sacre, si bunurile comune trebuie consemnate intr-un document
de evidenta29, denumit registru inventar. Comisia de inventariere se
constituie potrivit legii contabilitatii in vigoare30.
(2) Registrul inventar este un document obligatoriu, cu caracter
permanent, in care se inregistreaza totalitatea bunurilor detinute de
o unitate de cult. Registrul va cuprinde si principalele elemente de
identificare, datare, provenienta, locatie si valoare ale bunurilor.
(3) Toate unitatile bisericesti si, in mod special, cele care detin bunuri
de patrimoniu mobil si imobil, sub indrumarea Centrului eparhial, vor
evidentia in registrele inventare si bunurile care lipsesc fizic, iar daca sunt
identificate in alte locatii, vor face demersuri pentru recuperarea acestora31.
(4) Registrul inventar indeplineste urmatoarele functii:
a) asigura evidenta integrals a bunurilor bisericesti;

29 Cf. can. 33 Cartagina, can. 1 I-II Constantinopol.


30 Acesc capitol a fost redactat tinandu-se cont deprevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,
OMFP nr. 170/2015pentru aprobarea Reglementarilor contabileprivind contabilitatea in partidd
simpld, O M C nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectiipublice, case
memoriale, centre de culturd si alte unitdti de profil, precum si de Notiunile generale privind
evidenta, inventarierea si conservarea bunurilor culturale mobile ale Sectorului Patrimoniu si
Picturd bisericeascd al Arbiepiscopiei Bucurestilor.
31 Cf. pet. 4 lit. a din hot. sin. nr. 3915 din 18-19 iunie 2009.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 22

b) asigura elementele de ordin descriptiv pentru identificarea


bunurilor bisericesti.
j

art. 8 - (1) Fiecare parohie va completa la zi registrul inventar in trei


exemplare, unul urmand a fi pastrat la parohie, unul la protoierie si unul
urmand a fi inaintat Centrului Eparhial.
(2) Manastirile si protoieriile vor completa registrul inventar in doua
exemplare, unul urmand a fi pastrat la manastire, respectiv la protoierie, iar
celalalt urmand a fi inaintat Centrului eparhial.
(3) Centrele eparhiale vor completa registrul inventar in doua
exemplare, care vor fi pastrate la Sectorul Bunuri Bisericesti si la Sectorul
economic-financiar.
(4) Registrul inventar al bunurilor Patriarhiei Romane va fi pastrat,
in doua exemplare, la Cancelaria Sfantului Sinod si la Sectorul economic-
financiar al Administratiei
j Patriarhale.
art. 9 - (1) In baza coresponsabilitatii ierarhice si sinodale, la fiecare
mitropolie se va constitui un registru mitropolitan al bunurilor bisericesti,
care va cuprinde totalitatea bunurilor imobile, autovehiculele, precum si
bunurile mobile de patrimoniu sau care au o valoare deosebita, aflate in
proprietatea unitatilor de cult ale eparhiilor din mitropolie32.
(2) Acest registru mitropolitan al bunurilor bisericesti se va tine
in format electronic, in trei exemplare, dintre care unul se va trimite
Patriarhiei Romane pentru registrul general al bunurilor bisericesti, care
se va actualiza anual, in cadrul sedintei de lucru a Consiliului National
Bisericesc. In acest registru se vor nota si ipotecile sau alte sarcini care vor
aparea asupra imobilelor bisericesti.
art. 10 - (1) Registrul inventar al bunurilor bisericesti va avea urmatoarele
rubrici:
a) numarul de inventar al obiectului: reprezinta codul de
identitate al acestuia, cod care se inscrie pe obiect si care devine

32 Cf. can. 33 Cartagina, can. 1 I-II Constantinopol.


23 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

astfel semnul sau de recunoastere. Numarul de inventar va insoti


5 5

obiectul atata timp cat acesta va face parte din inventarul unitatii
de cult. Daca obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va
fi radiat din registrul inventar si va fi scazut din gestiune odata
cu intocmirea actului de scadere. Pentru fiecare obiect intrat in
patrimoniul unei unitati bisericesti se atribuie un singur numar
de inventar. Nu se admite un singur numar de inventar pentru o
entitate compusa, cum ar fi un tezaur monetar, o colectie de card
sau de alta natura. In cazul unei entitati compuse din elemente
diferite, de exemplu „vesmant preotesc”, se da un singur numar
de inventar, enumerandu-se insa explicit componentele. Fiecare
componenta va primi acelasi numar de inventar, dar la rubricile
„dimensiuni” si „descriere” fiecare componenta va fi tratata in mod
explicit, separat;
b) data intrarii in patrimoniu (a dobandirii sau achizitiei obiectului
respectiv);
c) denumirea (titlul) si autorul sau producatorul obiectului;
d) descrierea bunului: ajuta la stabilirea identitatii acestuia si
trebuie sa se raporteze la elementele care pot permite identificarea
sa usoara: morfologia, aspectul, cromaticasi elementele decorative
ale bunului, tehnicile si materialele din care acesta este facut.
Descrierea are un caracter tehnic si nu unul literar;
e) numarul de componente (bucati);
f ) colectia: in cazul in care bunul a apartinut unei alte colectii sau
provine de la un detinator anterior - persoana fizica sau juridica;
g) materialul sau titlul;
h) dimensiuni si greutate: in cazul obiectelor bidimensionale
(documentele, fotografiile, steagurile etc., dar si acele obiecte la care
cea de-a treia dimensiune este neconcludenta, precum icoanele,
picturile, vesmintele s.a.) se noteaza L = lungimea si 1 = latimea. In
cazul obiectelor tridimensionale, se noteaza cu L, 1 si H (inaltime)
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 24

sau g (grosime). Pentru obiectele din ceramica, sticla sau portelan


se pot folosi doar doua dimensiuni: h si O (diametrul). Notarea
dimensiunilor se face in centimetri, iar a greutatii in grame;
i) starea de conservare: se noteaza cu urmatoarele calificative:
foarte buna, buna, rea, foarte rea, lipsuri semnificative;
j) provenienta: se completeaza cu sursa din care provine obiectul
(donatie, achizitie, descoperire rezultata dintr-o cercetare de teren,
etnografica, arheologica etc.);
k) documentul de intrare: se inregistreaza numarul actului in
baza caruia s-a efectuat intrarea in patrimoniul unitatii bisericesti
(factura, contract de vanzare, act de donatie, proces-verbal de
achizitie, transfer etc.);
l) valoarea de intrare: rezultata din contractul de vanzare-
cumparare, actul de donatie sau evaluarea facuta in urma cercetarii
de teren;
m) iesire: se consemneaza documentul de iesire, in cazul scoaterii
din inventar sau transferurilor;
n) verificarea de catre protopop si sectoarele abilitate ale Centrului
eparhial (se va consemna data si rezultatul controlului);
o) observatii.
(2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca registrul inven
sunt urmatoarele:
a) tiparirea registrului se face pe o hartie de minimum 8o g/m sau
poate fi realizata prin listare din format electronic, caz in care se
vor realiza copii de siguranta pe suport magnetic sau compact disc,
care vor fi pastrate in doua locuri diferite;
b) pentru formatul tiparit, inainte de a fi completat, registrul
inventar se numeroteaza, se snuruieste si se sigileaza, iar pe ultima
pagina se inscrie data, se semneaza de catre conducatorul unitatii
bisericesti si se aplica stampila;
c) inscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici
mai putin uzuali si localitatile vor fi scrise cu majuscule;
25 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

d) nu se admit modificari, adaugari sau interventii ulterioare


completarii rubricilor respective. Daca este necesara o corectare
sau o completare, aceasta se mentioneaza la rubrica „Observatii”, cu
certificarea interventiei respective prin semnatura conducatorului
unitatii bisericesti si cu stampila acesteia.
5 > 5 5 1

art. 11 - La intrarea unui bun in patrimoniul unitatii bisericesti se


efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) se atribuie obiectului un numar de inventar corespunzator
pozitiei care urmeaza dupa ultima inregistrare;
b) obiectul este fotografiat, vedere generala si detalii semnificative;
c) se completeaza rubricile registrului inventar cu toate informatiile
despre obiect;
d) se marcheaza numarul de inventar pe obiect.
art. 12 - ( 1) Inscrierea numarului de inventar pe obiect se realizeaza astfel:
a) pentru icoane sau alte obiecte pictate (tablouri pe panza),
precum si pentru obiectele sculptate (amvon, scaune arhieresti,
strane, tampla etc.), numerele de inventar nu vor fi trecute pe
suprafetele pictate sau sculptate, ci pe spatele lucrarilor sau pe rama
acestora, cu tempera de culoare alba (nu vopsea);
b) pentru obiectele din metal, numerele de inventar se vor scrie
cu tus negru sau tempera alba, in locuri putin vizibile (pe talpa, in
interior sau pe reversul obiectelor);
c) pentru card vechi, numerele de inventar se vor trece pe coperta,
in interior, cu tus negru. Nu se vor trece numerele de inventar pe
foaia de titlu sau pe filele cartilor. Pentru facilitarea identificarii
cartilor se pot lipi etichete cu numere de inventar pe cotor, in
exterior;
d) pentru broderii, tesaturi, vesminte, antimise etc., numerele de
inventar se vor coase de captuseala.
(2) In cazul existentei unor numere de inventar mai vechi, aces
se vor pastra alaturi de numarul de inventar actualizat, aceste date hind
consemnate in registrul inventar.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r Bis e r ic e s t i 26

art. 13 - (1) Toate bunurile inscrise in registrul inventarvorfi fotografiate,


un exemplar al fiecarui cadru fotografic fund atasat la sfarsitul registrului
inventar. Un exemplar al fiecarui cadru fotografic se pastreaza atat pe
suport de hartie, cat si pe suport electronic.
(2) In anumite situatii se pot realiza mai multe cadre fotografice
pentru un obiect (detalii particulare ale piesei, insemnari, semnaturi,
imagini de deteriorari sau detalii semnificative), daca se apreciaza ca fiind
relevant pentru individualitatea obiectului si pentru recunoasterea sa in
cazul unei eventuale disparitii.
art. 14 - (1) Unitatile bisericesti sunt obligate anual sa verifice existenta si
integritatea bunurilor inscrise in registrul inventar.
(2) Conducatorul unitatii bisericesti poate dispune oricand
efectuarea verificarii unui numar de obiecte aflate in patrimoniu.

IV. Administrarea bunurilor bisericesti J

art. 15 - (1) Fiecare dintre unitatile componente ale Bisericii Ortodoxe


Romane isi administreaza bunurile prin organisme proprii bisericesti,
acestea fiind subordonate autoritatilor superioare bisericesti, in
conformitate cu legislatia in vigoare, cu prevederile Statutului pentru
organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, cu dispozitiile
prezentului Regulament, cu hotararile Sfantului Sinod si cu instructiunile
Centrului eparhial33.
(2) Fiecare conducator de unitate bisericeasca, la nivel de parohie,
manastire, protopopiat, vicariat, eparhie, mitropolie, precum si la nivelul

33 Cf. can. 34, 38 si 41 ap. si art. 3 alin. 1 din R A A B. Este recomandat ca, in functie de
necesitatile specifice fiecarei eparhii, sa se poata intocmi si Instructiuniprivindadministrarea
bunurilor imobile din eparhia respective. Spre exemplu, in Arhiepiscopia Bucureftilor este vorba
despre: 1) contributia simbolica a preotilor la sustinerea fondului imobiliar; 2) posibilitatea
suportarii unei chirii de catre parohie pentru parohiile care nu au case parohiale; 3) locatiunea
unor angajati ai organismelor bisericesti in imobilele unor parohii.
27 R e G U LA M E N TU L A D M IN IS T R A R II B u N U R IL O R B lS E R IC E fT l

Patriarhiei Romane, are indatorirea de a administra bunurile bisericesti


numai impreuna cu organismele bisericesti statutare34.
(3) Ori de cate ori, in documente privitoare la drepturi reale asupra
bunurilor bisericesti, se vorbeste de mitropolie ca proprietar, prin aceasta
se intelege arhiepiscopia unde este sediul mitropoliei si organismele de
conducere si reprezentare ale arhiepiscopiei respective35.
(4) Ori de cate ori, in documente privitoare la drepturi reale asupra
bunurilor bisericesti, se utilizeaza pentru proprietar denumiri care nu mai
sunt in uz (epitropia, eforia etc.), prin aceasta se intelege actuala persoana
juridica bisericeasca, careia ii revine de drept patrimoniul respectiv; in cazul
in care identificarea acesteia nu mai este posibila, dreptul de proprietate
revine Centrului eparhial sub jurisdictia caruia s-a aflat36.
(5) Pentru indeplinirea unor obiective misionar-pastorale si social-
filantropice la nivel de eparhii, prin aprobarea Permanentelor Consiliilor
eparhiale, unele proprietati ale parohiilor si manastirilor, cu acordul
organismelor statutare ale acestora, pot fi administrate in mod unitar si
solidar de catre organismul eparhial abilitat in acest scop37.
(6) Organismele de administrare a bunurilor bisericesti sunt datoare
sa pastreze, sa imbunatateasca si sa sporeasca, in cele mai bune conditii,
toate bunurile pe care le detin in proprietate sau in folosinta38.
(7) Toate edificiile bisericesti, fundationale si de invatamant, precum
si obiectele de patrimoniu vor fi asigurate contra incendiilor, inundatiilor,
cutremurelor etc., potrivit legislatiei in vigoare.
1. La parohii
art. 16 - (l) Parohul este administratorul tuturor bunurilor parohiale
mobile si imobile, impreuna cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului
eparhial, si raspunde canonic-disciplinar si administrativ-bisericesc in fata

34 Cf. can. 25 si 2 6 IV ecum., 7 si 8 G angrasipct. 1 alhot. sin. nr. 3781 din 18-19 iunie 2009.
35 Cf. art. 172 alin. 12 din Statut.
36 Cf. art. 172 alin. 13 din Statut.
37 C f art. 172 alin. 14 din Statut.
38 Cf. art. 3 alin. 1 din RAAB.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 28

acestuia, iar pentru administrarea si gestionarea defectuoasa a bunurilor


bisericesti raspunde si in fata instantelor civile si penale, potrivit legislatiei
in vigoare39.
(2) Bunurile parohiale se administreaza de catre Consiliul parohial,
prin preotul paroh, sprijinit de epitrop(i)40.
(3) In parohiile unde sunt mai multi slujitori ai altarului, Consiliul
parohial poate incredinta administrarea unor bunuri parohiale unui
alt slujitor decat parohul, cu asumarea intregii raspunderi materiale si
gestionare de catre respectivul cleric41.
(4) Cu aprobarea Permanentei Consiliului eparhial, in cadrul
parohiei si a celorlalte unitati de cult pot functiona institutii culturale,
social-filantropice si fundationale bisericesti, fara personalitate juridica,
ale caror bunuri fac parte din patrimoniul respectivei unitati bisericesti.
art. 17 - Atributiile Consiliului parohial in ceea ce priveste administrarea
bunurilor bisericesti sunt: 5

a) verifica anual si inainteaza in primul trimestru al anului urmator


Permanentei Consiliului eparhial inventarul bunurilor mobile
si imobile aflate in proprietatea sau folosinta parohiei;42;
b) intocmeste proiectul de buget (venituri, cu identificarea
resurselor, si cheltuieli) si raportul economic-financiar, pe care
le prezinta spre avizare protopopiatului, in vederea inaintarii
Permanentei Consiliului eparhial spre aprobare43;
c) ia hotarari cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si
intretinerea bisericii, a casei parohiale si a altor cladiri ale
parohiei, precum si la conservarea si restaurarea patrimoniului
mobil si solicita aprobarea scrisa Permanentei Consiliului

39 Cf. art. 64 alin. 1 din Statut si art. 4 din RAAB.


40 Cf. art. 63 si 64 alin. 1 din Statut.
41 Cf. art. 61 alin. 1 lit. i din Statut.
42 Cf. art. 98 lit. k si art. 102 lit. o din Statut.
43
Cf. art. 61 lit. b si c, art. 55 lit. d si i si art. 102 lit. n din Statut.
29 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

eparhial, care verifica, prin Centrul eparhial, necesitatea,


legalitatea si calitatea proiectelor ce se propun a fi realizate44;
d) aproba propunerile preotului paroh privind inzestrarea
bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si carti de cult necesare
pentru serviciul religios si pentru institutiile parohiale
(culturale, sociale, fundationale), precum si alocarea fondurilor
corespunzatoare45;
e) face propuneri, spre aprobare, Permanentei Consiliului eparhial,
cu privire la dobandirea bunurilor imobile bisericesti parohiale,
transmiterea folosintei acestora (inchiriere, comodat, arendare
etc.), grevarea cu sarcini, afectarea de servituti, cu exceptia
lacasurilor de cult46;
f) face propuneri, spre aprobare, Consiliului eparhial, cu privire
la instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare
de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale
parohiei47;
g) propune Adunarii parohiale, spre aprobare, cuantumul
contributiilor de cult, potrivit nevoilor parohiei, cuantum ce va
fi confirmat, modificat sau respins de Permanenta Consiliului
eparhial48;
h) indeplineste orice alte atributii care li sunt atribuite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romdne, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor
superioare bisericesti.
art. 18 - In parohie, epitropul sau epitropii au urmatoarele atributii:
a) cu aprobarea preotului paroh, indeplineste atributiile de easier,

44 Cf. art. 55 lit. e din Statut.


45 Cf. art. 61 lit. g din Statut.
46 Cf. art. 61 lit. j din Statut.
47 C f art. 55 lit. j din Statut.
4S C f art. 5 lit. h din R A 4B .
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r u B u n u r il o r B is e r ic e s t i 30

efectueaza plati curente si se implica in organizarea colectelor


stabilite de organismele parohiale;
b) prezinta Consiliului parohial, la sfarsitul anului bugetar, o
informare asupra veniturilor si cheltuielilor bisericesti;
c) se ingrijeste, impreuna cu preotii slujitori, de luarea masurilor
pentru intretinerea, reparareasi restaurarea edificiilor bisericesti
parohiale, ale institutiilor culturale, social-filantropice si
fundationale, a casei parohiale, a curtii si cimitirului parohial,
precum si a altor bunuri bisericesti parohiale49;
d) se ingrijeste, impreuna cu preotii slujitori, de inscrierea in
evidentele parohiale si ale autoritatilor centrale si locale
competente a bunurilor mobile si imobile ale parohiei, de
buna administrare a acestora, precum si de intocmirea si buna
pastrare a actelor de proprietate, potrivit prevederilor statutare,
regulamentare bisericesti, a hotararilor organismelor bisericesti
centrale si eparhiale50;
e) indeplineste orice alte atributii care i se incredinteaza de catre
preotul paroh, Consiliul parohial sau alte organisme superioare
bisericesti.
j
art. 19 - (l) Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale, are
urmatoarele atributii:
>
a) cu aprobarea prealabila scrisa a chiriarhului, reprezinta parohia
in justitie, in fata autoritatilor locale si fata de terti, personal sau
prin delegati51;
b) semneaza documente de administrare curenta, in calitate de
reprezentant legal al parohiei, conform atributiilor din Decizia
chiriarhald de numire si aprobarilor organismelor superioare
bisericesti52; 5 7

49 Cf. art. 65 lit. f din Statut.


50 Cf. art. 65 lit. g din Statut.
51 Cf. art. 50 lit. f din Statut.
52 Cf art. 50 lit. k din Statut.
31 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

c) administreaza corect bunurile mobile si imobile ale parohiei,


ale institutiilor culturale, sociale si fundationale, precum si
fondurile parohiale, pe baza registrelor de evidenta financiar-
contabila, de gestiune si inventar53;
d) ia masuri pentru pastrarea in siguranta a bunurilor si a
documentelor de valoare ale parohiei. In caz de distrugere sau
deteriorare a acestora, informeaza, de urgenta, Centrul eparhial,
care ia masurile adecvate pentru rezolvarea problemei54;
e) ia masuri pentru restaurarea, conservarea si protejarea bunurilor
mobile si imobile ale parohiei, potrivit legislatiei bisericesti si
civile in vigoare, referitoare la patrimoniul cultural-national55;
f) tine registrul de venituri si cheltuieli56;
g) prezinta anual Consiliului parohial si Adunarii parohiale
o informare asupra veniturilor si cheltuielilor bisericesti,
culturale, sociale si fundationale, precum si asupra modului de
administrare si gestionare a patrimoniului bisericesc din anul
anterior57;
h) se ingrijeste, impreuna cu ceilalti preoti slujitori si cu epitropul
sau epitropii, de luarea masurilor pentru intretinerea, repararea
si restaurarea edificiilor bisericesti, bunurilor mobile si imobile
parohiale, ale institutiilor culturale, social-filantropice si
fundationale, a patrimoniului cultural-national, a casei
parohiale, a curtii si cimitirului parohial, precum si a altor
bunuri bisericesti parohiale;
i) construieste sau cumpara o casa parohiala, acolo unde nu
exista58;
j) se ingrijeste, impreuna cu ceilalti preoti slujitori si cu epitropul -
sau epitropi - de inscrierea in evidentele parohiale si ale

55 Cf. art. 65 lit. a din Statut.


54 Cf. art. 65 lit. b din Statut.
55 Cf. art. 65 lit. c din Statut.
56 Cf. art. 65 lit. d din Statut.
57 Cf. art. 65 lit. e din Statut.
58 Cf. art. 65 lit. f din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 32

autoritatilor centrale si locale competente a bunurilor mobile


si imobile ale parohiei, de buna administrare a acestora, precum
si de intocmirea si buna pastrare a actelor de proprietate,
potrivit prevederilor statutare, regulamentare bisericesti, a
hotararilor organismelor bisericesti centrale si eparhiale. Cate o
copie legalizata a actelor de proprietate a bunurilor parohiei se
pastreaza la protopopiat si la Centrul eparhial59;
k) sprijinit de epitrop, incaseaza sumele cuvenite parohiei potrivit
hotararilor Adunarii parohiale si face, la timp, platile curente6061;
l) administreaza patrimoniul parohiei in conformitate cu
hotararile Consiliului parohial si controleaza modul de
administrare a cimitirului parohial, a bunurilor institutiilor
culturale, social-filantropice si fundationale bisericesti din

m) intocmeste si tine la zi registrul inventar al bunurilor parohiei


de orice natura, biblioteca, precum si arhiva parohiei62;
n) aduce la indeplinire hotararile Consiliului parohial si ale
organismelor superioare bisericesti;
o) cu binecuvantarea scrisa a Chiriarhului, preotul paroh depune
toate diligentele in vederea recuperarii bunurilor mobile si
imobile ale parohiei preluate abuziv in decursul timpului,
precum si in vederea inlaturarii cauzelor punctuale de abuz
asupra patrimoniului bisericesc, cu sprijinul autoritatilor
competente, straduindu-se, impreuna cu membrii Consiliului
parohial, sa conserve si sa sporeasca patrimoniul parohiei;
p) impreuna cu ceilalti preoti slujitori si cu membrii Consiliului
parohial, este responsabil pentru asigurarea fondurilor proprii
necesare intretinerii bunurilor parohiale si completarii
drepturilor salariale ale angajatilor care deservesc parohia.

59 Cf. art. 65 lit. g din Statut.


60 Cf. art. 65 lit. h din Statut.
61 Cf. art. 50 lit. k din Statut.
62 Cf art. 50 lit. 1 din Statut.
33 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

(2) Controlul administrarii bunurilor parohiale, al casei si algesti


se face de catre Protopop, de sectoarele de resort ale Centrului eparhial sau
de catre delegatul Chiriarhului.
2. La manastiri
art. 20 - Administrarea bunurilor manastiresti se face de staret sau de
J 5

stareta, cu ajutorul Consiliului economic si al Soborului manastiresc,


in conformitate cu dispozitiile Regulamentului pentru organizarea vietii
monahale sifunctionarea administratea si disciplinara a mdndstirilor.
art. 21 - Staretul sau stareta, ca administrator al bunurilor manastiresti,
are urmatoarele atributii:
j
a) semneaza documente, in calitate de reprezentant legal al
manastirii, conform atributiilor din Decizia chiriarhala de
numire si aprobarilor organismelor superioare bisericesti63;
b) incredinteaza membrilor Consiliului economic, pe baza de
inventare speciale, parte din bunurile mobile si imobile inscrise in
inventarul general al manastirii, astfel: economului - obiectele
din gospodaria manastirii; casierului - casa de bani, cu toate
cele ce tin de ea; eclesiarhului - biserica, cu tot ce are si tine de
dumnezeiestile slujbe; arhondarului - arhondaricul, cu toate
cele ce tin de primirea oaspetilor; trapezarului - inventarul ce
tine de trapeza, iar egumenului - atributii de ordin gospodaresc
si disciplinar64;
c) gestioneaza corect averea manastirii (mobila si imobila),
atat direct, cat si prin delegatii sai, purtand grija deosebita
pentru toate bunurile si mai ales pentru cele care fac parte din
patrimoniul cultural-national65;
d) ia masuri pentru pastrarea in siguranta a bunurilor si a
documentelor de valoare ale manastirii. In caz de distrugere sau

63 Cf. art. 78 alin. 4 din Statut.


64 Cf. art. 49 din RO VM .
65 Cf. art. 38 lit. i din RO VM .
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 34

deteriorare a acestora, informeaza, de urgenta, Centrul eparhial,


care ia masurile adecvate pentru rezolvarea problemei66;
e) ia masuri pentru restaurarea, conservarea si protejarea bunurilor
mobile si imobile ale manastirii, potrivit legislatiei civile in
vigoare si reglementarilor bisericesti, referitoare la patrimoniul
cultural-national6';
5 7
f) se ingrijeste, impreuna cu ceilalti monahi, de luarea masurilor
pentru intretinerea, repararea si restaurarea edificiilor bisericesti
manastiresti, ale institutiilor culturale, social-filantropice
si fundationale, a staretiei, a chiliilor, a curtii si cimitirului
manastiresc, precum si a altor bunuri bisericesti manastiresti68;
g) se ingrijeste de inscrierea bunurilor mobile si imobile ale
manastirii in evidentele manastiresti si ale autoritatilor centrale
9 9 9 5

si locale competente, de buna administrate a acestora, precum si


de intocmirea si buna pastrare a actelor de proprietate, potrivit
prevederilor statutare, regulamentare bisericesti, a hotararilor
organismelor bisericesti centrale si eparhiale. Cate o copie
legalizata a actelor de proprietate a bunurilor manastirii se
pastreaza la protopopiat si la Centrul eparhial6970;
h) administreaza patrimoniul manastirii in conformitate cu
hotararile Consiliului economic si > ale Soborului manastiresc
si controleaza modul de administrate a cimitirului manastirii,
a bunurilor institutiilor culturale, social-filantropice si
fundationale bisericesti din manastire'0;
9 J 7

i) intocmeste si tine la zi registrul inventar al bunurilor manastiresti


de orice natura, biblioteca, precum si arhiva manastirii71;

66 p rjn anal0gie cu Jndatorirea preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. b din Statut.
67 Prin analogic cu indatorirea preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. c din Statut.
68 Prin analogie cu indatorirea preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. f din Statut.
69 Prin analogie cu indatorirea preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. g din Statut.
70 Prin analogie cu indatorirea preotului paroh prevazuta de art. 50 lit. k din Statut.
71 Prin analogie cu indatorirea preotului paroh prevazuta de art. 50 lit. 1 din Statut.
35 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

j) indeplineste orice alte atributii care li sunt atribuite prin


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romane, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor
superioare bisericesti.
art. 22 - Consiliul economic al manastirii are urmatoarele atributii: 5

a) intocmeste proiectul de buget (venituri, cu identificarea


resurselor, si cheltuieli) si raportul economic-financiar ale
manastirii, pe care le supune spre avizare Soborului manastiresc,
in vederea inaintarii Permanentei Consiliului eparhial spre
ap rob are;
b) prezinta anual Soborului manastiresc si Permanentei
Consiliului eparhial o informare asupra veniturilor si
cheltuielilor bisericesti, culturale, sociale si fundationale,
asupra modului de administrare si gestionare a patrimoniului
bisericesc, precum si inventarul bunurilor mobile si imobile
aflate in proprietatea sau folosinta manastirii;
c) hotaraste executarea micilor reparatii necesare manastirii72;
d) aproba propunerile staretului sau ale eclesiarhului privind
inzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si card de
cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor
manastiresti (culturale, sociale, fundationale), precum si
alocarea fondurilor corespunzatoare 3;
e) vegheaza ca aprovizionarea pangarului manastirii cu lumanari,
calendare, obiecte si card de cult, precum si tiparituri de zidire
duhovniceasca, sa se faca numai de la Centrul eparhial, pentru
sustinerea activitatilor misionare ale eparhiei respective74;
f) tine registrul de venituri si cheltuieli, prin intermediul
casierului;

72 Cf. art. 50 lit. d din ROVM .


73 Prin analogie cu art. 61 lit. g din Statut.
74
Prin analogie cu art. 61 lit. h din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 36

g) aproba actele de plata incheiate de easier si aduce la indeplinire


hotararile Soborului manastiresc si ale organismelor superioare
bisericesti;
j 1
h) indeplineste orice alte atributii care li sunt atribuite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romdne, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor
superioare bisericesti.
art. 23 - (1) Soborul manastiresc are urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectul de buget si raportul economic-financiar
intocmite de Consiliul economic, pe care le inainteaza
Permanentei Consiliului eparhial spre aprobare;
b) ia hotarari cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si
intretinerea bisericii, a staretiei, a chiliilor si a altor cladiri ale
manastirii, precum si la conservarea si restaurarea patrimoniului
mobil si solicita aprobarea scrisa Permanentei Consiliului
eparhial, care verifica, prin specialism de la Centrul eparhial,
necesitatea, legalitatea si calitatea proiectelor ce se propun a fi
realizate 5;
c) face propuneri, spre aprobare, Permanentei Consiliului
eparhial, cu privire la dobandirea bunurilor imobile bisericesti
manastiresti, transmiterea folosintei acestora (inchiriere,
comodat, arendare etc.), grevarea cu sarcini, afectarea de
servituti, cu exceptia lacasurilor de cult75767;
d) face propuneri, spre aprobare, Consiliului eparhial, cu privire
la instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare
de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale
manastirii^7;
e) verifica si inainteaza anual Permanentei Consiliului eparhial

75 Prin analogic cu art. 55 lit. e din Statut.


76 Cf. art. 61 lit. j din Statut.
77 Cf. art. 55 lit. j din Statut.
37 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

inventarul bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sau


folosinta manastirii78;
f) indeplineste orice alte atributii care li sunt atribuite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romdne, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor
superioare bisericesti.
(2) Controlul administrarii bunurilor manastiresti, al casei si al
gestiunii se face de catre exarh, de catre sectoarele de resort ale Centrului
eparhial sau de catre delegatul Chiriarhului.
3. Laprotopopiate
art. 24 - (1) Bunurile protoieriei se administreaza de catre protopop,
impreuna cu secretarul si contabilul.
(2) Obligatiile protopopului, modul de administrate, bugetul
si gestiunea bunurilor protopopesti se stabilesc si se aproba de catre
Permanenta Consiliului eparhial, la propunerea protopopului, cu avizul
sectoarelor de resort.
(3) Protopopul, ca administrator al bunurilor protoieriei si
supraveghetor al modului de administrate a bunurilor parohiale, are
urmatoarele atributii:
a) semneaza documentele, in calitate de reprezentant legal al
protoieriei, conform atributiilor din Decizia chiriarhald de
numire si aprobarilor organismelor superioare bisericesti;
b) administreaza corect bunurile mobile si imobile ale protoieriei,
institutiilor culturale, sociale si fundationale, precum si
fondurile protoieriei, pe baza registrelor de evidenta financiar-
contabila, de gestiune si inventar79;
c) ia masuri pentru pastrarea in siguranta a bunurilor si a
documentelor de valoare ale protoieriei. In caz de distrugere sau

78 Cf. art. 98 lit. k si art. 102 lit. o din Statut.


79 Prin analogic cu atributia preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. a din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 38

deteriorare a acestora, informeaza, de urgenta, Centrul eparhial,


care ia masurile adecvate pentru rezolvarea problemei80;
d) ia masuri pentru restaurarea, conservarea si protejarea bunurilor
mobile si imobile ale protoieriei, potrivit legislatiei bisericesti si
civile in vigoare, referitoare la patrimoniul cultural-national81;
e) intocmeste si tine la zi inventarul bunurilor protoieriei de orice
natura, biblioteca, precum si arhiva protoieriei82;
f) inspecteaza, cel putin o data pe an, parohiile, filiile si
asezamintele sociale din protopopiat, constatand calitatea
vietii religioase, morale si sociale; verifica registrele contabile,
arhiva si biblioteca, starea bisericii si a obiectelor de patrimoniu
cultural mobil, a cladirilor bisericesti, a cimitirelor, precum si a
altor bunuri bisericesti83;
g) intocmeste si prezinta anual Permanentei Consiliului eparhial
situatia privind bunurile mobile si imobile ale protoieriei;
h) intocmeste si prezinta anual Permanentei Consiliului eparhial
situatia privind bunurile mobile si imobile ale parohiilor si
filiilor din cuprinsul protopopiatului84;
i) avizeaza bugetele anuale ale parohiilor;
j) avizeaza decizia de inventariere a bunurilor parohiale si aproba
propunerile preotului paroh privind componenta comisiei de
inventariere a bunurilor parohiale;
k) indeplineste orice alte atributii care ii sunt stabilite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romane, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor
superioare bisericesti.

80 Prin analogic cu atributia preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. b din Statut.
81 Prin analogic cu atributia preotului paroh prevazuta de art. 65 lit. c din Statut.
82 Prin analogic cu atributia preotului paroh prevazuta deart. 50 lit. 1 din Statut.
83 Cf. art. 71 lit. b din Statut.
84 Cf. art. 71 lit. e din Statut.
39 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

(4) Controlul administrarii bunurilor protopopesti, al casei s


gestiunii, se face de catre sectoarele de resort ale Centrului eparhial sau de
catre delegatul Chiriarhului, ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data
pe an.
4. La eparhii (episcopii si arhiepiscopii)
art. 25 - Bunurile eparhiilor (episcopii si arhiepiscopii) se administreaza
de catre Consiliul eparhial si Permanenta Consiliului eparhial, prin
Sectoarele Bunuri Bisericesti, Monumente si Constructii Bisericesti
si economic-financiar ale Administratiei eparhiale, sub indrumarea si
controlul Chiriarhului85.
art. 26 - Chiriarhul, in eparhia pe care o pastoreste, are urmatoarele
atributii:
>
a) indruma si controleaza direct si prin sectoarele de resort sau
prin delegati, modul in care se face administrarea bunurilor
eparhiale si ale unitatilor componente ale eparhiei86;
b) primeste rapoartele sectoarelor administratiei Centrului
eparhial si aproba sau respinge intr-o sedinta a Permanentei
Consiliului eparhial rapoartele motivate ale acestora, privind
bunurile eparhiale sau ale unitatilor din subordine87;
c) se ingrijeste ca unitatile de cult si personalul din eparhie sa
primeasca sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat, de la
bugetele locale si din fondurile proprii ale eparhiei si verifica
modul de utilizare a acestuia, potrivit destinatiei aprobate88.
art. 27 - Consiliul eparhial exercita urmatoarele atributii:
a) intocmeste darea de seama anuala asupra activitatii Cancelariei
si sectoarelor Administratiei eparhiale, a institutiilor si
fundatiilor eparhiale89;
b) intocmeste si prezinta Adunarii eparhiale contul de executie
bugetara si bilantul financiar-contabil al eparhiei, al institutiilor

85 Cf. can. 34, 38 si 41 ap. si art. 98 lit. j din Statut.


86 Cf. art. 88 alin. 1 lit. a-e din Statut.
87 Cf. art. 102 lit. i din Statut.
88 Cf. art. 88 alin. 1 lit. q din Statut.
89 Cf. art. 98 lit. a din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 40

si fundatiilor sale si propune masuri de asigurare a bunurilor


bisericesti90;7 j

c) intocmeste bugetul general anual al eparhiei, al institutiilor si


fundatiilor sale91;
d) hotaraste in privinta instrainarii in orice mod (vanzare, schimb,
donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile
ale unitatilor bisericesti din eparhie, cu exceptia bunurilor sacre,
care sunt inalienabile92;
e) stabileste normele (instructiunile) de administrate a bunurilor
bisericesti eparhiale, in materiile care nu sunt stabilite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romdne, regulamente sau hotarari ale organismelor superioare
bisericesti93;
f) hotaraste infiintarea de fonduri eparhiale destinate ajutorarii
parohiilor sarace, acordarii de burse tinerilor care se pregatesc
in institutiile de invatamant, precum si sprijinirii programelor
locale de asistenta social-filantropica si cultural-misionara94.
art. 28 - Permanenta Consiliului eparhial are urmatoarele atributii:
a) verifica si aproba inventarul bunurilor mobile si imobile ale
eparhiei, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale95, intocmit de
sectorul de resort, pe care il prezinta anual Adunarii eparhiale si
Sinodului mitropolitan96;
b) administreaza bunurile mobile si imobile ale eparhiei, ale
institutiilor culturale, social-filantropice si fundationale
eparhiale, in conformitate cu hotararile Adunarii eparhiale97;

5(1 Cf. art. 98 lit. b din Statut.


91 Cf. art. 98 lit. c din Statut.
92 Cf. art. 98 lit. h din Statut.
93 Cf. art. 98 lit. ) din Statut.
94 C f art. 98 lit. g din Statut.
95 Cf. art. 98 lit. k din Statut.
96 C f pet. 2 al hot. sin. nr. 860 din 10-11 februarie 2010.
97 C f art. 92 lit. k si art. 98 lit. j din Statut.
41 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

c) verifica si aproba raportul anual privind situatia bunurilor


mobile si imobile aflate in proprietatea sau folosinta unitatilor
de cult din eparhie (inventar, stare fizica etc.), intocmit de
sectorul de resort989;
d) se ingrijeste de pastrarea, intretinerea, repararea, constructia si
punerea in valoare a bunurilor mobile si imobile eparhiale;
e) stabileste normele de administrare ale bunurilor bisericesti
eparhiale, in materiile care nu sunt stabilite prin Statutul
pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romdne,
regulamente sau hotarari ale organismelor superioare bisericesti;
f) aproba propunerea Ecleziarhului privind inzestrarea si dotarea
Catedralei eparhiale cu odoare, vesminte si mobilier necesar;
g) asigura buna functionare si intretinerea resedintei chiriarhale,
a resedintei episcopului sau arhiereului vicar, a casei arhieresti a
arhiereului pensionar sau retras, precum si cheltuielile necesare
acestora;
h) aproba proiectele de buget si rapoartele economico-finanaciare
ale protopopiatelor, ale parohiilor si ale manastirilor";
i) ia masuri si controleaza, prin delegati, ca unitatile componente
bisericesti din subordine sa administreze in mod legal si unitar
bunurile bisericesti;
j) hotaraste in privinta acceptarii donatiilor de bunuri imobile,
legatelor si sponsorizarilor si cumpararii de bunuri in favoarea
eparhiei sau a unitatilor bisericesti din eparhie100;
k) refera, pentru Consiliul eparhial, in privinta folosului
instrainarii in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare
de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile ale unitatilor

98 Cf. art. 98 lit. k din Statut.


99 Cf. art. 102 lit. n din Statut.
100 Cf. art. 102 lit. p din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 42

bisericesti din eparhie, cu exceptia bunurilor sacre, care sunt


inalienabile101;
l) pune in aplicare hotararea Sinodului mitropolitan in legatura
cu instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare
de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale
Centrului eparhial, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale, cu
exceptia bunurilor sacre, care sunt inalienabile102;
m) solicita in scris protopopiatelor inventarierea bunurilor oficiilor
protopopesti si aproba componenta comisiei de inventariere a
bunurilor oficiilor protopopesti;
n) indeplineste orice alte indatoriri ce-i sunt atribuite prin
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe
Romdne, regulamente, decizii sau instructiuni ale organismelor
superioare.
art. 29 - Bunurile resedintei episcopale si arhiepiscopale vor fi administrate
de un referent sau inspector, ajutat de un econom, care vor indeplini
atributiile prevazute in fisa postului. Ei se numesc de catre Chiriarh, ca si
celalalt personal al resedintei eparhiale103.

101 Cf. art. 98 lit. h din Statut.


102 Cf. art. 98 lit. i din Statut.
103 In sedinta din 28 septembrie 2012, Sfantul Sinod a hotarat ca „fiecare eparhie din cu-
prinsul Patriarhiei Romane sa actualizeze anual inventarul bunurilor resedintei chiriarhale,
ale resedintei episcopului-vicar sau ale arhiereului-vicar, cu evidentierea distincta a bunurilor
detinute de chiriarh si de episcopul-vicar sau de arhiereul-vicar, conform prevederilor statutare
si regulamentare bisericesti” (pet. 1 al hot. sin. nr. 8908/2012). Totodata, in aceeasi sedinta,
Sfantul Sinod a aprobat si metodologia minimala pentru inventarierea bunurilor resedintei
chiriarhale si ale resedintei episcopului-vicar sau ale arhiereului-vicar (pet. 1 lit. a-f din hot.
sin. nr. 8908/2012). Potrivit acestei metodologii,,fiecareeparhieprezintdanual, spreaprobare,
mitropoliei de care apartine lista actualizata a inventarului resedintei chiriarhale si a resedintei
episcopului-vicar/arhiereului-vicar, iar arhiepiscopia in care se ajld sediul unei mitropolii trimite
aceeasi lista Cancelariei Sfdntului Sinod in vederea prezentarii Sinodului Permanent" (pet.
1 lit. e din hot. sin. nr. 8908/2012). „Resedinta Patriarhala trimite anual lista actualizata a
inventarului sau Sinodului Permanent, iar resedintele episcopilor-vicari patriarhali trim it
aceeasi lista Patriarhului Romaniei, in vederea prezentarii in Sinodul Permanent” (pet. 1 lit.
f din hot. sin. nr. 8908/2012).
43 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

art. 30 - Sectorul Bunuri Bisericesti al Administratiei eparhiale are


urmatoarele atributii:
>
a) aduce la indeplinire prevederile Statutuluipentru organizarea si
functionarea Bisericii Ortodoxe Romdne si pe cele ale prezentului
Regulament, precum si hotararile Consiliului eparhial, ale
Permanentei Consiliului eparhial si ale Chiriarhului referitoare
la bunurile eparhiale;
b) intocmeste, conform normelor in vigoare, inventarul bunurilor
eparhiale si il supune spre verificare si aprobare Permanentei
Consiliului eparhial;
c) refera asupra tuturor problemelor privitoare la administrarea
bunurilor eparhiale si ale unitatilor componente ale eparhiei;
d) respecta si duce la indeplinire toate indatoririle ce ii revin
conform prezentului Regulament.
art. 31 - Sectorul Monumente si Constructii Bisericesti al Administratiei
eparhiale are urmatoarele atributii:
a) aduce la indeplinire prevederile Statutului pentru organizarea si
functionarea Bisericii Ortodoxe Romdne si pe cele ale prezentului
Regulament, precum si hotararile Consiliului eparhial, ale
Permanentei Consiliului eparhial si ale Chiriarhului referitoare
la bunurile eparhiale;
b) intocmeste sau verifica, potrivit normelor legale, planurile si
devizele pentru repararea si construirea edificiilor eparhiale,
protopopesti, parohiale si manastiresti;
c) controleaza toate edificiile eparhiale si ale unitatilor componente
ale eparhiei si face propuneri pentru aducerea lor in buna stare;
d) supravegheaza lucrarile de constructie si reparatie a edificiilor
eparhiale si a unitatilor din subordinea Centrului eparhial;
e) refera asupra tuturor problemelor cu caracter tehnic pentru
bunurile eparhiale si ale unitatilor din subordine;
f) organizeaza licitatii pentru adjudecarea lucrarilor edilitare de la
unitatile de cult din eparhie;
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 44

g) inainteaza, spre avizare, Permanentei Consiliului eparhial,


proiectele tehnice pentru constructia sau extinderea edificiilor
bisericesti, in sensul ca acestea sa puna in aplicare principiile
arhitecturale bisericesti. In acest sens, se poate apela si la
specialisti din domeniu: arhitecti, ingineri etc.;
h) in colaborare cu Oficiul Canonico-juridic, acorda consultant!
specific! preotilor parohi in vederea conformarii stricte
a acestora cu legislatia care reglementeaz! constructiile si
protectia monumentelor istorice;
i) respect! si duce la indeplinire toate indatoririle ce ii revin
conform prezentului Regulament.
art. 32 - Sectorul economic-financiar al Administratiei eparhiale, prin
Serviciul Contabilitate, are urmatoarele atributii:
a) aduce la indeplinire prevederile Statutuluipentru organizarea si
functionarea Bisericii Ortodoxe Romdne si pe cele ale prezentului
Regulament, precum si hotararile Consiliului eparhial, ale
Permanentei Consiliului eparhial si ale Chiriarhului referitoare
la bunurile eparhiale;
b) executa toate operatiunile de contabilitate si casierie, dupa
normele legale in vigoare si hotararile Sfantului Sinod;
c) refera asupra tuturor aspectelor financiare privind administrarea
veniturilor si cheltuielilor eparhiale si ale unitatilor bisericesti
din subordinea Centrului eparhial;
d) controleaza, prin organele de control financiar, operatiunile
bugetare si gestionare ale unitatilor bisericesti din subordinea
Centrului eparhial;
e) respecta si duce la indeplinire toate indatoririle ce ii revin
conform prezentului Regulament.
5. Lamitropolii
art. 33 - (1) Sinodul mitropolitan valideaza sau invalideaza hotarari ale
Consiliilor eparhiale din cuprinsul mitropoliei privind instrainarea in
45 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.)


a bunurilor imobile (cladiri sau terenuri) ale Centrului eparhial104.
(2) Mitropolitul exercita dreptul de devolutiune in eparh
sufragane din mitropolie pentru restabilirea ordinii administrative105.
6. La Patriarhia Romana
art. 34 - Bunurile Patriarhiei Romane se administreaza de catre Permanenta
Consiliului National Bisericesc, prin Sectorul Monumente si Constructii
Bisericesti si Sectorul economic-financiar ale Administratiei Patriarhale,
sub indrumarea si > controlul Patriarhului Romaniei106.
art. 35 - Consiliul National Bisericesc exercita urmatoarele atributii:
a) intocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-
contabil al Administratiei Patriarhale,1 al Institutului Biblic si de
5 5

Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti


J > >

cu scop misionar107;
b) intocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale,
al Institutului Biblic sii de Misiune Ortodoxa si > al celorlalte
institutii centrale bisericesti cu scop misionar108;
c) stabileste normele (instructiunile) de administrate a bunurilor
bisericesti centrale, in materiile care nu sunt stabilite printr-o
alta norma statutara sau regulamentara109;
d) exercita si alte atributii care ii sunt date prin statut, regulamente
sau prin hotarari ale Sfantului Sinod si ale Adunarii Nationale
Bisericesti110.
>
art. 36 - Permanenta Consiliului National Bisericesc are urmatoarele
atributii:

104 Cf. art. 113 alin. 1 lit. h din Statut, hot. sin. nr. 3781 din 18 iunie 2009 si nr. 4645 din
7 iulie 2010.
105 Cf. art. 114 alin. 1 lit. g din Statut.
106 Cf. art. 32 lit. j din Statut.
107 Cf. art. 30 lit. b din Statut.
108 Cf. art. 30 lit. c din Statut.
109 C f art. 30 lit. e din Statut.
110 C f art. 30 lit. g din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 46

a) verifica si aproba inventarul bunurilor bisericesti care apartin


Patriarhiei Romane, precum si inventarele institutiilor centrale
ale Bisericii Ortodoxe Romane, intocmite de sectorul de resort;
b) hotaraste cu privire la modul de administrate a bunurilor mobile
si imobile ale Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si
de Misiune Ortodoxa, ale celorlalte institutii centrale bisericesti
cu scop misionar si ale fundatiilor bisericesti centrale111;
c) stabileste normele (instructiunile) de administrate a bunurilor
bisericesti centrale, in materiile care nu sunt stabilite printr-o
alta norma statutara sau regulamentara;
d) se ingrijeste de pastrarea, intretinerea si punerea in valoare a
bunurilor Patriarhiei Romane;
e) acorda subventii, ajutoare si burse institutiilor bisericesti sarace
si scolilor pentru pregatirea personalului bisericesc;
f) aproba, potrivit dispozitiilor din prezentul regulament,
achizitionarea de bunuri imobile;
g) duce la indeplinire hotararea Sinodului Permanent in privinta
instrainarii in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare
de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale
Patriarhiei Romane, cu exceptia bunurilor sacre, care sunt
inalienabile;
h) aproba bugetele si conturile de gestiune ale centrelor misionar-
pastorale si sociale apartinand Patriarhiei Romane;
i) indruma, verifica si controleaza administrarea si gestiunea
bunurilor bisericesti care apartin unitatilor componente locale
ale Bisericii Ortodoxe Romane;
j) exercita si alte atributii care ii sunt date prin Statutul pentru
organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane si
regulamente sau prin hotararile Sfantului Sinod si ale Adunarii
Nationale Bisericesti.
j j

111 Cf. art. 32 lit. f din Statut.


47 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

art. 37 - In ceea ce priveste administrarea bunurilor bisericesti centrale,


Patriarhul Romaniei are urmatoarele atributii:
a) indruma si controleaza direct, prin delegati sau prin corpul de
inspectie si control, modul in care se realizeaza administrarea
bunurilor Patriarhiei Romane112;
b) aproba actele de gestiune intocmite de Consiliul National
Bisericesc, de Permanenta acestuia, de Sectoarele Administratiei
Patriarhale si de institutiile misionare centrale.
5 >

art. 38 - (1) Atributiile Sectorului Constructii si Monumente Bisericesti


si ale Sectorului economic-financiar ale Administratiei Patriarhale sunt
5 5

urmatoarele:
a) aduc la indeplinire toate hotararile Consiliului National
Bisericesc, ale Permanentei Consiliului National Bisericesc si
1 5 J J

ale Patriarhului Romaniei referitoare la bunurile bisericesti; 5

b) intocmesc, conform normelor in vigoare, inventarul bunurilor


Patriarhiei Romane si il supun spre verificare si aprobare
Permanentei Consiliului National Bisericesc;
c) refera asupra tuturor problemelor privitoare la administrarea
bunurilor Patriarhiei Romane si > ale unitatilor
> subordonate
acesteia;
d) intocmesc si/sau verifica, potrivit normelor legale, planurile si
devizele pentru repararea si construirea edificiilor Patriarhiei
Romane;
e) verifica tehnic toate edificiile Patriarhiei Romane si ale unitatilor
subordonate acesteia si face propuneri pentru aducerea lor in
buna stare;
f) supravegheaza lucrarile de constructie si reparatie a edificiilor
Patriarhiei Romane si a unitatilor din subordinea acesteia;
g) refera asupra tuturor problemelor cu caracter tehnic pentru
bunurile Patriarhiei Romane si ale unitatilor din subordine;1
5 >

112 Cf. can. 34, 38, 39, 40 si 41 ap., 7 si 8 Gangra, 24 si 25 Antiohia, 26 IV ecum., 11 si 12
VII ecum., 2 Sf. Chiril al Alexandriei si art. 32 lit. f din Statut.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 48

h) organizeaza licitatii pentru adjudecarea lucrarilor edilitare de la


unitatile Patriarhiei Romane;
i) executa toate operatiunile de contabilitate si casierie, dupa
normele legale in vigoare si hotararile Sfantului Sinod;
j) refera asupra tuturor aspectelor financiare privind administrarea
veniturilor si cheltuielilor eparhiale si ale unitatilor bisericesti
5 i > 5 5

din subordinea Patriarhiei Romane;


k) controleaza, prin organele de control financiar, operatiunile
bugetare si gestionare ale unitatilor bisericesti din subordinea
Patriarhiei Romane.
(2) Sectorul Monumente si Construct^ Bisericesti si Secto
economic-financiar ale Administratiei Patriarhale pot indeplini atributii
similare si pentru celelalte unitati componente ale Bisericii Ortodoxe
Romane, la cererea Centrelor eparhiale sau ca urmare a hotararii
organismelor bisericesti centrale.
7. Supravegherea administrarii patrimoniului bisericesc
dreptul de devolutiune
art. 39 - (1) Patriarhul Romaniei, pe baza dreptului de devolutiune,
prevazut de canonul 11 al Sinodului VII Ecumenic si de art. 26 lit. v din
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane,
are indatorirea de a supraveghea modul in care se face administrarea
intregului patrimoniu bisericesc, hind in drept a lua toate masurile legale
de indreptare acolo unde demnitatea Bisericii si buna chivernisire a acestui
patrimoniu o cer113.

113 Cf. can. 11 V II ecum., can. 52 si 55 Cartagina, Novela 123,1,2, si art. 26 lit. v din Statut.
Cuvantul ..devolutiune” inseamna - din punct de vedere juridic - trecerea unui drept, a unui
bun sau a unui ansamblu de bunuri ce compun un patrim oniu catre unui sau mai multe patri­
monii. Astfel, in drept, se vorbeste despre „devolutiunea succesorala”. In Biserica Ortodoxa,
acest cuvant este inteles mai ales intr-un sens extensiv, caci canonistii ortodocsi nu il folosesc
decat pentru a indica rezultatul unui transfer de competente. De fapt, acestia afirma ca „drep-
tul de devolutiune” este dreptul de supraveghere si de indrumare frateasca exercitat ex officio
de catre intaistatatorul unei Biserici locale, atunci cand unui dintre episcopii acestei Biserici,
49 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

(2) Masurile de indreptare sau restabilire a ordinii privind


administrarea patrimoniului bisericesc in mitropoliile sufragane sau
in eparhiile aflate sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane luate de
Patriarhul Romaniei sunt obligatorii. Cei care nu le aduc la indeplinire se
fac vinovati de neascultare fata
5 ■>
de autoritatile bisericesti si vor fi sanctionati
1 J > S ?

ca atare114.
(3) Aceleasi indatoriri si drepturi le au mitropolitii pentru eparhiile
sufragane, iar Sinodul Permanent pentru bunurile bisericesti ale Patriarhiei
Romane115.
(4) Fiecare eparhie este obligata ca anual, in primul trimestru al
anului urmator, sa prezinte mitropoliei de care apartine raportul financiar-
contabil si lista patrimoniului eparhial achizitionat sau instrainat in
anul precedent. Arhiepiscopia in care se afla sediul unei mitropolii este
obligata sa trimita Patriarhiei Romane raportul financiar-contabil si lista
patrimoniului mitropoliei achizitionat sau instrainat in anul precedent,
iar Administratiaj Patriarhala sa-1 trimita Sinodului Permanent116.
(5) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege,
eparhiile vor realiza si un audit extern, iar raportul de audit extern va insoti
raportul financiar-contabil inaintat forului ierarhic superior.
(6) In anumite situatii temeinic motivate, Patriarhul Romaniei,
mitropolitul sau Chiriarhul pot dispune ei insisi un audit extern de
specialitate la unitatile de cult din subordine.
(7) Chiriarhul sau loctiitorul de Chiriarh raspund in fata Sinodului
mitropolitan, in cazul episcopiilor sau arhiepiscopiilor, ori in fata Sinodului
Permanent, in cazul mitropoliilor, pentru aducerea la indeplinire a
recomandarilor facute in urma auditului intern sau extern.

din neglijenta sau prin abuz, nu isi respecta obligatiile prevazute de catre sfintele canoane. In
plus, este precizat ca acest drept nu poate fi aplicat decat in cazul problemelor administrative.
Canonistii ortodocsi recunosc ca dreptul de devolutiune, chiar daca a fost aplicat inca din
vechime in Biserica, nu este propriu Bisericii, ci a fost im prum utat din dreptul roman.
114 Cf. art. 34 alin. 1 din RACDIJBOR.
115 Cf. art. 114 alin. 4 lit. g din Statut.
116 Cf. pet. 3 al hot. sin. nr. 3781/2009.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 50

(8) Auditul intern isi desfasoara activitatea in baza planului anual


de audit intern si conform ordinelor de serviciu aprobate de Chiriarh.
Auditul intern raspunde pentru constatarile si recomandarile formulate,
ca urmare a misiunilor de audit, pe care le va inainta Chiriarhului.
(9) Potrivit legislatiei in vigoare, pentru unitatile mari bisericesti,
este obligatoriu si auditul extern117.

V. Instrainarea, transmiterea folosintei, grevarea cu sarcini si


afectarea de servituti a bunurilor bisericesti
) 9

art. 40 - (1) Bunurile sacre si pretioase apartinand oricaror unitati


bisericesti sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile si ca atare nu
pot fi instrainate, schimbate, grevate, urmarite sau sechestrate.
(2) Bunurile sacre de la bisericile desfiintate vor fi pastrate in muzeul
eparhial. In cazul in care acestea nu sunt de o valoare mare, vor fi folosite
conform dispozitiilor Chiriarhului.
(3) Bunurile pretioase trebuie pastrate in incaperi speciale sau in sali
de muzeu prevazute cu sisteme de supraveghere video si alarma in caz de
efractie.
9

(4) In cazuri cu totul exceptional si numai pentru binele Bisericii,


la propunerea Chiriarhului, respectiv a Patriarhului Romaniei, Sinodul
mitropolitan, respectiv Sinodul Permanent pot aproba ca unele bunuri
pretioase sa fie daruite altor unitati bisericesti, muzeelor sau unor
binefacatori ai Bisericii118.
art. 41 - (1) Instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de
drepturi litigioase etc.) a bunurilor bisericesti cu caracter comun, grevarea
cu sarcini si afectarea de servituti a acestora se realizeaza exclusiv in urma
9 9

aprobarii scrise a Consiliului eparhial si sunt posibile numai cand astfel de


operatiuni aduc avantaje reale misiunii Bisericii119.

117 C f. Legii contabilitdtii nr. 82/1991, Ordinelor Ministrului Finantelor Publice nr. 3103/2017,
470/2018 si 10/2019.
118 Cf. art. 172 alin. 4 din Statut.
119 Cf. art. 174 alin. 10 din Statut.
51 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r BlSERICEfTI

(2) Actele juridice de instrainare sau transmitere a folosintei


incheiate fara respectarea prezentului Regulament sunt lovite de nulitate
absoluta120.
(3) Instrainarea bunurilor imobile bisericesti (terenuri sau edificii)
este permisa doar cu conditia dobandirii sau construirii altor bunuri
imobile cu fondurile obtinute.
j
(4) Centrul eparhial nu poate instraina sau transmite folosinta
proprietatilor unitatilor bisericesti din eparhie in numele sau pentru
unitatile detinatoare, iar actele de instrainare a proprietatii sau folosintei
bunurilor bisericesti sunt nule in lipsa aprobarii Consiliului eparhial,
in cazul bunurilor protopopesti, parohiale si manastiresti, a Sinodului
mitropolitan, in cazul bunurilor eparhiale, si a Sinodului Permanent, in
cazul bunurilor Patriarhiei Romane.
(5) In cazul existentei unor litigii patrimoniale, responsabilitatea
financiara a fiecarei unitati de cult este proprie. Nu se poate antrena
responsabilitatea solidara a altei unitati bisericesti, nici chiar de rang
superior.
(6) Toate contractele care au ca obiect bunuri bisericesti vor cuprinde
o clauza explicita prin care partile confirma ca au luat la cunostinta si
respecta prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si
regimulgeneral al cultelor, ale Statutuluipentru organizarea sifunctionarea
Bisericii Ortodoxe Romane si ale prezentului Regulament.
art. 42 - (1) Instrainarea bunurilor bisericesti, prin vanzare sau cedare de
drepturi, se realizeaza prin licitatie.
(2) Transmiterea folosintei bunurilor bisericesti (inchirier
comodat, arendare etc.) se realizeaza prin licitatie sau concurs de oferte,
cu aprobarea prealabila a Permanentei Consiliului eparhial si in conditiile
hotarate de aceasta.

120 Cf. art. 178 alin. 3 din Statut.


R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 52

(3) Personalul angajat in cadrul organismelor bisericesti poate primi,


prin ordin de repartitie aprobat de Permanenta Consiliului eparhial,
la propunerea Consiliului parohial, respectiv a Consiliului economic al
manastirii, spatiu locativ cu regim de locuinta de serviciu.
(4) Schimbul, grevarea cu sarcini si afectarea de servituti a bunurilor
bisericesti se face prin negociere directa, cu aprobarea prealabila a
Consiliului eparhial.
(5) Perioada in care pot fi depuse ofertele este de cel putin 30 zile
de la data publicarii anuntului si va fi adusa la cunostinta celor interesati
prin publicarea sa la avizierul unitatii de cult care detine bunul respectiv,
pe site-ul Centrului eparhial, dupa caz, in cotidianul Ziarul Lumina al
Patriarhiei Romane si/sau un cotidian local.
(6) Cu ocazia publicarii perioadei in care pot fi depuse ofertele, se
vor preciza si detalii suficiente cu privire la respectivul bun bisericesc, in
vederea obtinerii unei oferte corespunzatoare valorii acestuia. In acest
sens, in prealabil, unitatea bisericeasca va solicita o expertiza tehnica si o
evaluare a bunului respectiv.
(7) Caietul de sarcini trebuie sa fie cat mai complet si sa cuprinda
proiectul contractului care urmeaza sa fie semnat de catre castigatorul
licitatiei.
1. La parohii
art. 43 - (1) Instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, cedare de drepturi
etc.) a bunurilor parohiale cu caracter comun, precum si transmiterea
folosintei acestora (inchiriere, comodat, arendare etc.) se realizeaza dupa
urmatoarea procedura:
a) Consiliul parohial va fi convocat de preotul paroh anume in
acest scop, spre a delibera si hotari asupra chestiunii, cu cel putin
2/3 din numarul membrilor care formeaza Consiliul parohial;
b) procesul verbal al Consiliului parohial se va incheia in doua
exemplare, dintre care unul se va pastra in arhiva parohiei,
53 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

iar altul se va inainta protoieriei, cu raport motivat, distinct,


din partea parohului, in care se va cere trimiterea lucrarilor la
Permanenta Consiliului eparhial pentru aprobarea de principiu
a instrainarii sau a transmiterii folosintei bunului parohial;
c) Permanenta Consiliului eparhial, cu avizul Sectorului Bunuri
Bisericesti, al Sectorului economic-financiar si al Oficiului
> 5

Canonico-juridic, va hotari asupra aprobarii de principiu


a instrainarii sau a transmiterii folosintei bunului parohial
si va aproba caietul de sarcini, termenele, precum si forma
contractului ce urmeaza a fi incheiat;
d) dupa obtinerea acordului de principiu, se va publica perioada
in care ofertele se vor putea depune la unitatea de cult care
instraineaza sau transmite folosinta bunului;
e) dupa incheierea perioadei de depunere a ofertelor, preotul
paroh va inainta Centrului eparhial, prin protoierie, toate
ofertele primite, cu propunerea motivata de aprobare a uneia
dintre acestea sau de a fi respinse toate, in cazul in care ofertele
nu sunt multumitoare;
5 7

f) in cazul in care Consiliul eparhial nu aproba niciuna dintre


oferte, va putea hotari sa se organizeze o noua licitatie sau un
nou concurs de oferte, iar daca dupa doua licitatii sau concursuri
consecutive rezultatul nu este favorabil, Consiliul eparhial va
putea decide amanarea instrainarii sau transmiterii folosintei
bunului in cauza;
g) in cazul in care Consiliul eparhial aproba una dintre oferte,
Permanenta Consiliului eparhial ia masurile necesare pentru
incheierea contractului, delegand pe preotul paroh si pe un
alt reprezentant al Centrului eparhial, de regula din cadrul
Oficiului Canonico-juridic, pentru a-1 semna121. Pentru

121
Cf. pet. 1 al hot. sin. nr. 852 din 25-26 februarie 2009.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e $t i 54

contractele cu o valoare deosebita, se poate apela si la cabinete


de avocatura;
h) dupa incheierea contractului de instrainare, bunul respectiv va
fi scos din registrul inventar.
(2) Personalul clerical si neclerical angajat la parohiile care detin case
parohiale va beneficia de un spatiu locativ, prin contract de comodat, in
baza hotararii Consiliului parohial al parohiei proprietare si cu aprobarea
Permanentei Consiliului eparhial. In vederea ocuparii si folosintei casei
parohiale, au intaietate (in aceasta ordine): preotul-paroh, ceilalti clerici
ai parohiei, personalul neclerical, alte persoane - cu acordul Consiliului
parohial.
(3) Desi locatiunea se face in baza unui contract de comodat,
comodatarii vor avea obligatia sa achite din fonduri proprii catre parohia
proprietara o contribute, cu titlul de sustinerefo n d imobiliar bisericesc, al
carei cuantum va fi stabilit de Permanenta Consiliului eparhial, precum
si cheltuielile curente de intretinere (energie electrica, gaz, apa etc.) a
spatiului locativ ocupat.
(4) Sumele obtinute prin sustinerea fondului imobiliar bisericesc vor
fi folosite de unitatile de cult exclusiv pentru reparatiile spatiilor locative
din imobilele bisericesti.
(5) Casarea bunurilor de patrimoniu, a bunurilor imobile (cladiri),
autovehiculelor si a altor bunuri de valoare se face cu aprobarea Permanentei
Consiliului eparhial, in cazul bunurilor care apartin Centrului eparhial,
protopopiatelor, parohiilor si manastirilor, si a Permanentei Consiliului
National Bisericesc, in cazul bunurilor care apartin Patriarhiei Romane.
2. La manastiri
art. 44 - ( 1) Instrainarea sau transmiterea folosintei bunurilor manastiresti
se face dupa procedura prevazuta de art. 40-43, insa la propunerea staretului
sau a economului, avizata favorabil de (catre) Consiliul economic al
manastirii, de Soborul manastiresc si de exarhul manastirilor.
(2) In cazul instrainarii sau transmiterii folosintei bunurilor
manastiresti, Permanenta Consiliului eparhial va dispune incheierea
55 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

contractului in forma stabilita si avizata de catre Oficiul Canonico-juridic,


delegand pe staret (stareta) pentru a-1 semna. Pentru contractele cu o
valoare deosebita, se poate apela si la cabinete de avocatura.
3. La protopopiate
art. 45 - (1) Bunurile protoieriilor pot fi instrainate sau transmise spre
folosinta, la propunerea protopopului si cu aprobarea Permanentei
Consiliului eparhial, cu respectarea dispozitiilor referitoare la instrainarea
si transmiterea folosintei bunurilor parohiale (art. 40-43).
(2) In cazul instrainarii sau transmiterii folosintei bunuri
protopopesti, Permanenta Consiliului eparhial va dispune incheierea
contractului in forma stabilita si avizata de catre Oficiul Canonico-juridic,
delegand pe protopop pentru a-1 semna. Pentru contractele cu o valoare
deosebita, se poate apela si la cabinete de avocatura.
4. La eparhii (episcopii si arhiepiscopii)
art. 46 - ( 1) Instrainarea sau transmiterea folosintei bunurilor eparhiale se
face dupa procedura prevazuta de art. 40-43, la propunerea Consilierului
de la Sectorul Bunuri Bisericesti, cu avizul Oficiului Canonico-juridic si al
Sectorului economic-financiar.
(2) In cazul instrainarii bunurilor eparhiale, Permanenta Consiliului
eparhial va solicita aprobarea prealabila a Sinodului mitropolitan122. De
asemenea, Permanenta Consiliului eparhial va transmite Sinodului
mitropolitan toate ofertele primite, precum si proiectul de contract, in
vederea aprobarii.
(3) Dupa obtinerea aprobarii Sinodului mitropolitan, Chiriarhul,
intr-o sedinta a Consiliului eparhial, dispune incheierea contractului
in forma stabilita, delegand pe vicarul eparhial sau pe consilierul de la
Sectorul Bunuri Bisericesti, precum si pe un alt reprezentant al Centrului
eparhial, din cadrul Oficiului Canonico-juridic, pentru a-1 semna123.

122 Cf. art. 98 lit. i din Statut.


123 Cf. punctul 1 al hot. sin. nr. 852 din 25-26 februarie 2009.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 56

5. Lamitropolii
art. 47 - (1) Sinodul mitropolitan valideaza sau invalideaza hotarari ale
Consiliilor eparhiale din cuprinsul mitropoliei privind instrainarea in
orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a
bunurilor imobile (cladiri sau terenuri) eparhiale124.
(2) Mitropolitul exercita dreptul de devolutiune in eparhiile din
mitropolie pentru restabilirea ordinii administrative125.
6. La Patriarhia Romana
art. 48 - (1) Instrainarea sau transmiterea folosintei bunurilor Patriarhiei
Romane se face dupa procedura prevazuta de art. 40-43, la propunerea
consilierului patriarhal de la sectorul care administreaza respectivul bun,
cu avizul Oficiului Canonico-juridic si al Sectorului economic-financiar
ale Patriarhiei Romane, prin hotararea Sinodului Permanent, respectiv a
Permanentei Consiliului National Bisericesc.
J 5

(2) In cazul instrainarii bunurilor Patriarhiei Romane, Permanenta


Consiliului National Bisericesc va solicita aprobarea prealabila a Sinodului
Permanent126. De asemenea, Permanenta Consiliului National Bisericesc
va transmite Sinodului Permanent toate ofertele primite, precum si
proiectul de contract, in vederea aprobarii.
(3) Dupa obtinerea aprobarii Sinodului Permanent, Permanenta
Consiliului National Bisericesc dispune incheierea contractului in forma
stabilita, delegand pe vicarul adm inistrate patriarhal si pe un reprezentant
al Oficiului Canonico-juridic pentru a-1 semna127.
(4) Contractul nu produce efecte juridice si nu poate fi semnat si
autentificat decat dupa avizarea lui de catre Oficiul Canonico-juridic al
Cancelariei Sfantului Sinod si dupa aprobarea lui de catre Patriarhul
Romaniei.

124 Cf. art. 113 alin. 1 lit. h din Statut, hot. sin. nr. 3781 din 18 iunie 2009 si nr. 4645 din
7 iulie 2010.
125 Cf. art. 114 alin. 1 lit. g din Statut.
126 Cf. art. 30 lit. f din Statut.
127 Cf. pet. 1 al hot. sin. nr. 852 din 25-26 februarie 2009.
57 R .E G U L A M E N T U L A d M IN IS T R A R II B u N U R IL O R B lS E R I C E f T I

(5) Schimburile, grevarile cu sarcini si afectarea de servituti a


bunurilor bisericesti se fac prin licitatie sau negociere directa si se aproba de
Consiliul eparhial in cazul bunurilor parohiale, protopopesti, manastiresti
si eparhiale si de catre Sinodul Permanent in cazul bunurilor Patriarhiei
Romane.
(6) In cazul instrainarii sau schimburilor de imobile, Permanenta
catre Consiliului eparhial pentru parohii, protoierii, manastiri si eparhii
si Permanenta Consiliului National Bisericesc pentru bunurile Patriarhiei
Romane vor desemna comisii speciale de expertiza tehnica si evaluare,
care vor merge la fata locului si vor stabili daca si in ce conditii se pot face
asemenea operatiuni.
(7) Odata cu inaintarea actelor pentru aprobarea unei instrainari,
transmiteri de folosinta, grevari cu sarcini sau afectari de servituti, unitatea
bisericeasca respectiva trebuie sa trimita autoritatii superioare un plan al
imobilului, o descriere a acestuia, evaluarea lui aproximativa si un extras din
cartea funciara, precum si hotararea Consiliului parohial sau a Soborului
manastiresc de aprobare in principiu a respectivului demers juridic.
(8) Instrainari de bunuri bisericesti sacre sau de bunuri imobile cu
caracter comun, pe cale de donatie, nu se pot face decat in mod exceptional
si numai catre unitati de cult sau institutii bisericesti.
> > 5 >

(9) Aceste donatii trebuie sa fie aprobate la parohii, protopopiate,


manastiri si eparhii, de Permanenta Consiliului eparhial, prezidata de
Chiriarh, iar la Patriarhia Romana de Permanenta Consiliului National
Bisericesc, prezidata de Patriarhul Romaniei.

VI. Administrarea bunurilor asociatiilor


> si
> fundatiilor
> cu caracter
religios si ale institutiilor de xnvatamant teologic
art. 49 - Bunurile bisericesti provenite din donatii de orice natura,
afectate pentru o destinatie speciala, se administreaza de organismele
de administratie si gestiune ale unitatilor componente ale Bisericii
Ortodoxe Romane carora le sunt afectate, dupa normele prevazute in acest
Regulament, in vederea realizarii scopului stabilit de donator.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 58

art. 50 - (1) Bunurile asociatiilor si fundatiilor cu caracter religios, care au


personalitate juridica, se administreazasub controlul autoritatii eparhiale in
raza caruia isi au sediul legal, de organismele prevazute in actele constitutive
sau in statute. Numai in lipsa unor asemenea dispozitii, administrarea se
realizeaza de Sectorul Bunuri Bisericesti al Centrului eparhial.
(2) Veniturile acestor asociatii si fundatii bisericesti se intrebuinteaza
in scopul prevazut in actele constitutive sau statute,
art. 51 - (1) Patrimoniul asociatiilor si fundatiilor bisericesti cu
personalitate juridica constituite de Biserica este proprietatea acestora si
se administreaza de Biserica in limita si in conditiile actelor constitutive
3 3

si conform dispozitiilor Statutului de organizare si functionare a Bisericii


Ortodoxe Romdne'28.
(2) Administrarea bunurilor acestor asociatii si fundatii se realizeaza
sub controlul organismelor bisericesti ale Centrului eparhial care le-a
infiintat sau a acordat binecuvantare pentru infiintare.
art. 52 - (1) Bunurile asociatiilor si fundatiilor bisericesti cu personalitate
juridica pot fi instrainate, schimbate sau grevate, dupa normele prevazute
pentru bunurile parohiale.
(2) Modificarea patrimoniului acestor asociatii si fundatii
mentionate la alin. 1 se poate realiza numai cu aprobarea Permanentei
Consiliului eparhial.
(3) Chiriarhul are dreptul de a decide, in caz de divergenta intre
ctitori si epitropii speciali, asupra utilitatii instrainarii, grevarii sau
schimbarii imobilului in cauza.
art. 53 - (1) Asociatiile si fundatiile infiintate cu binecuvantarea Sfantului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane sau cu binecuvantarea Chiriarhului
au obligatia de a prezenta Cancelariei Sfantului Sinod, respectiv Centrului
eparhial, de doua ori pe an (primavara si toamna), rapoarte privind
activitatea desfasurata si, o data pe an, raportul privind situatia financiara.128

128 Cf. art. 175 din Statut.


59 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

(2) Patriarhia Romana, respectiv Centrul eparhial, prin Sectorul


Control Financiar si Audit Intern, poate verifica inopinat situatia financiara
si patrimoniala a respectivelor asociatii sau fundatii, impreuna sau separat
de cenzor sau comisia de cenzori, iar, in cazul in care constata deficiente
si lipsuri, Patriarhia Romana sau Centrul eparhial adopta masuri pentru
remedierea acestora129.
(3) In cazul dizolvarii asociatiilor sau fundatiilor bisericesti, bunurile
ramase in urma lichidarii vor fi preluate, conform dispozitiilor legale, de
catre unitatea de cult fondatoare sau de catre unitatea de cult care a acordat
binecuvantare pentru functionarea asociatiei sau fundatiei respective,
art. 54 - (1) Bunurile institutiilor de invatamant teologic eparhiale se
administreaza de Sectorul Bunuri Bisericesti al Centrului eparhial si prin
organismele prevazute de regulamentele de organizare ale acestor institutii.
(2) Imobilele bisericesti ale institutiilor teologice preuniversitare si
universitare pot fi date, pe termen limitat, in administrarea institutiilor
publice, in vederea efectuarii de investitii cu fonduri din bugetele acestora.

VII. Responsabilitatile administratorilor bunurilor bisericesti


art. 55 - (1) Personalul cu functii de conducere sau executie de la Patriarhia
Romana, de la Centrele eparhiale, protopopiate, parohii, manastiri,
asociatii si fundatii bisericesti, precum si persoanele care utilizeaza sau
administreaza bunuri bisericesti (epitropi, consilieri parohiali, voluntari
etc.) au obligatia depunerii Juramdntului sau actului de onestitate si
fidelitate fata de Biserica, prevazut de hotararea Sfantului Sinod nr. 54
din 14 ianuarie 2016, la momentul angajarii sau investirii acestora intr-o
responsabilitate privind gestionarea bunurilor bisericesti130.

129 Cf. art. 14 alin. 2 si art. 88 alin. 2 din Statut si hotararii sinodale nr. 8578 din 25 oc-
tombrie 2011.
130 In sedinta din 14 ianuarie 2016, Sfantul Sinod a aprobat ca ,Juramantul sau actul de
onestitate si fidelitate fata de Biserica sa fie depus, la m om entul angajarii sau investirii intr-o
responsabilitate, de intregul personal bisericesc am intit in hotararea sinodala nr. 3781 din
18-19 iunie 2009, personal cu functii de conducere sau executie de la Patriarhia Romana, de
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 60

(2) Administratorii bunurilor bisericesti sunt raspunzatori pentru


pagubele pricinuite acestor bunuri prin rea-credinta, neglijenta sau
incompetenta.
(3) Raspunderea civila nu exclude raspunderea penala, iar aprobarea
gestiunii bunurilor nu inseamna inlaturarea raspunderii pentru neregulile
constatate ulterior.
(4) Monahii si ierarhii au responsabilitatea de a-si reglementa din
timpul vietii situatia bunurilor personale astfel:
a) bunurile personale ale monahilor si ierarhilor sunt acele bunuri
mobile si > imobile care au fost dobandite anterior intrarii in
monahism si in arhierie, precum si acele bunuri care se dobandesc
ulterior din salarii, mosteniri etc131;
b) din momentul intrarii in monahism sau in arhierie, monahii
si ierarhii nu mai pot primi donatii in nume personal, ci doar
pentru manastirea sau eparhia in care isi desfasoara activitatea132;
c) monahii si ierarhii au obligatia sa lase prin act autentic (testament,
donatie etc.) manastirii sau eparhiei bunurile mobile si imobile
dobandite in timp ce au fost slujitori ai Bisericii, cu exceptia
bunurilor personale, care nu au fost obtinute din banii Bisericii,
de la slujitorii sau credinciosii Bisericii133;

la Centrele eparhiale, protopopiate, parohii, manastiri, asociatii si fundatii bisericesti, precum


si de persoanele nesalarizate care utilizeaza sau administreaza bunuri bisericesti (epitropii si
consilierii parohiali si voluntarii)” (pet. 2 al hot. 54 din 14 ianuarie 2016). De asemenea,
Sfantul Sinod a aprobat „caJurdm dntul sau actul de onestitate sifidelitatefata de Bisericd sa fie
depus de intregul personal bisericesc am intit in hotararea sinodala nr. 3781/2009, care ocupd
deja fu n ctii de conducere sau executie la Patriarhia Romdnd, la Centrele eparhiale, protopopi­
ate, parohii, manastiri, asociatii sifu n d a tii bisericesti, precum si de persoanele nesalarizate care
utilizeaza sau administreaza bunuri bisericesti (epitropii si consilierii parohiali si voluntarii) ”
(pet. 3 al hot. 54/2016).
131 Cf. can. 40 ap., 24 Antiohia, 32 Cartagina, 2 Chiril al Alexandriei si pet. 1.3 din hot. sin.
nr. 945 din 17 februarie 2012.
132 Cf. can. 12 VII ecum., 49 trulan, 24 si 25 Antiohia, 32 Cartagina si pet. 1.4 din hot. sin.
nr. 945 din 17 februarie 2012.
133 Cf. can. 38 ap., 40 ap., 12 si 19 VII ecum., 24 Antiohia, 22 si 81 Cartagina, 11 Teofil al
Alexandriei si pet. 1.1 din hot. sin. nr. 945 din 17 februarie 2012.
61 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i

d) bunurile sacre (odoare si vesminte bisericesti, card de ritual, cruci,


engolpioane, bastoane, carje, moaste si alte bunuri prevazute
in art. 172 din Statut), obiectele de cult si biblioteca nu pot fi
lasate mostenire sau donate decat unor unitati de cult apartinand
Bisericii Ortodoxe Romane134;
e) monahii si ierarhii sunt indatorati sa reglementeze juridic
statutul bunurilor personale in termen de cel mult un an de la
dobandirea lor, bunuri care pot fi donate unor unitati bisericesti,
membrilor familiei sau altor persoane juridice si fizice, cu exceptia
persoanelor eterodoxe, chiar daca ar fi rude135.
(5) Clericii de mir nu pot vinde, lasa mostenire sau donatie bunu
sacre, obiectele de cult sau bunuri mobile si imobile cumparate din banii
parohiei, ci numai bunurile personale136.
art. 56 - (1) Organismele abilitate cu exercitarea controlului actelor si
activitatilor de administrate si gestiune sunt solidar raspunzatoare cu
administratorii bunurilor pentru toate pagubele cauzate acestor bunuri
bisericesti, prin neefectuarea controlului obligatoriu sau prin exercitarea
unui control insuficient si superficial.
(2) Valoarea pagubelor aduse bunurilor bisericesti va fi stabilita de
catre un expert independent (extern).
art. 57 - Neinregistrarea sau inregistrarea incorecta in gestiunea parohiala
a veniturilor banesti destinate parohiei (donatii, taxe stabilite de Consiliul
parohial, arende, chirii, subventii pentru teren agricol si forestier etc.),
precum si neinventarierea sau inventarierea incorecta a bunurilor
patrimoniale (obiecte, edificii, terenuri etc.)137, constituie abatere
administrative si se sanctioneaza potrivit Regulamentului autoritdtilor

134 Cf. can. 40 ap., 73 ap., 12 VII ecum., 24 Antiohia, 33 si 81 Cartagina, 10 I-II Constan-
tinopol, 11 Teofil al Alexandriei si pet. 1.2 din hot. sin. nr. 945 din 17 februarie 2012.
135 Cf. can. 40 ap., 12 VII ecum., 24 Antiohia, 33 si 81 Cartagina, 1 I-II C onstantinopol si
pet. 1.6 din hot. sin. nr. 945 din 17 februarie 2012.
136 Cf. pet. 1.5 din hot. sin. nr. 945 din 17 februarie 2012.
137 Cf. art. 35 alin. 2 din RACDIJBOR.
R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r B is e r ic e s t i 62

canonice disciplinare si al instantelor de judecata ale Bisericii Ortodoxe


Romdne.
art. 58 - (1) In toate situatiile de gestionare incorecta a bunurilor
bisericesti, mobile si imobile, autoritatea bisericeasca va impune
recuperarea prejudiciului138.
(2) Administratorii bunurilor bisericesti sunt obligati sa depuna
sumele cu care au pagubit patrimoniul bisericesc, in termen de 30 zile de
la data incunostintarii. Daca nu se recupereaza prejudiciul, clericul va fi
caterisit, iar autoritatea bisericeasca va sesiza autoritatile Statului, in baza
legislatiei civile si penale139.
art. 59 - (1) Administratorii, gestionarii, persoanele care exercita atributii
de control, personalul Sectorului Control Financiar si Audit Intern,
precum si ceilalti functionari cu atributii in administrarea de bunuri
bisericesti, care se fac vinovati de pagubirea in orice mod a patrimoniului
bisericesc, vor fi suspendati din functie si trimisi in fata instantelor de
judecata bisericeasca, daca fac parte din personalul clerical, iar mirenii vor
fi destituiti din functiile pe care le ocupa, precizandu-se obligativitatea
recuperarii prejudiciului. In cazul nerecuperarii prejudiciului, autoritatea
bisericeasca va sesiza autoritatile Statului, in baza legislatiei civile
si penale140.
(2) Pentru activitate ostila Bisericii sau in cazul in care au pricinuit
pagube patrimoniului bisericesc, membrii Consiliului parohial pot
fi revocati de Permanenta Consiliului eparhial, la cererea motivata a
parohului, avizata de protopop, sau in urma constatarii de catre autoritatea
superioara bisericeasca. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de 5 ani in
Consiliul parohial141.

138 Cf. art. 35 alin. 3 din RACDIJBOR.


139 Cf. art. 35 alin. 4 din RACDIJBOR.
140 Cf. art. 35 alin. 5 din RACDIJBOR.
141 Cf. art. 60 din Statut.
63 R e g u l a m e n t u l A d m in is t r a r ii B u n u r il o r BlSERICEfTI

(3) Membrii Permanentelor Consiliilor eparhiale si membrii


Permanentei Consiliului National Bisericesc, in cazul in care au pricinuit
pagube patrimoniului bisericesc, pot fi revocati prin decizia Chiriarhului,
respectiv prin decizia Patriarhului Romaniei.
(4) In locul acestor membri revocati (demisi), Chiriarhul, respectiv
Patriarhul Romaniei, numeste alti membri ai Permanentei respective.

VIII. Dispozitii finale


art. 60 - ( 1) Acest Regulament intra in vigoare de la data aprobarii de catre
Sfantul Sinod si abroga alte regulamente anterioare privind administrarea
bunurilor bisericesti.
j

(2) In cazul unor dispozitii contrare, se aplica prevederile prezentului


Regulament al administrarii bunurilor bisericesti.
T IP O G R A F I A C A R T IL O R B IS E R IC E S T I
In trarea M iro n C ristea nr. 6; 040162, B ucuresti
Telefon: + 4 0 335 21 29; + 4 0 335 21 28; Fax: 3 5 5 1 9 0 0