Sunteți pe pagina 1din 5

DREPT ANUL I IF ŞI IFR

Disciplina: DREPT CIVIL PARTEA GENERALĂ


Profesor titular: Prof.univ.dr. Petrică Truşcă
- Tema referat -

FORMA ACTULUI JURIDIC


NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet fără indicarea surselor se notează cu nota 1
(unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini. Se vor trimite pe adresa
petrica.trusca@ucdc.ro pana la data de 24 mai, ora 18.00.
3. Examenul se va derula prin efectuarea prezenței pe platforma ZOOM .

GHID TEHNOREDACTARE ESEU


Eseurile vor fi redactate pe format A4, orientare portret şi nu vor depăşi un număr de ---------
de pagini.
Formatul adoptat va fi:
 A4, TNR 12;
 spaţiul dintre rânduri: 1,5;
 stânga: 2,50 cm;
 dreapta: 2 cm;
 sus: 2 cm;
 jos: 2 cm.
 paragrafele vor fi aliniate între marginile din stânga şi din dreapta (opţiunea justified);
 folosirea diacriticelor este obligatorie;
 numerotarea se face începând cu pagina de titlu;
 cuprinsul / planul se plasează la începutul eseului după pagina de titlu;
 bibliografia și anexele (dacă există) se plasează la finalul eseului, după concluzii;
 notele de subsol se introduc cu opțiunea references – insert footnote;

1
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
ȘI ADMINISTRATIVE
Programul de studii universitare de licență/master...................................................

(PROIECT)(ESEU)(PORTOFOLIU)
DISCIPLINA .......................................

TEMA: (Actul juridic


civil)................................

Cadru didactic titular

................................................................

Student

Nume: ..................................

ANUL ...........

Forma de învățământ: ...........

Grupa: ..........
-2020-

2
+

ACTUL JURIDIC CIVIL


INTRODIUCERE
CAPITOLUL I. NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE
1.1.Noțiunea actului juridic civil
1.2.Sensurile expresiei „act juridic civil”
1.3.Clasificarea actelor juridice civile

CAPITOLUL II. CONDIȚII PENTRU VALABILITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL


2.1.Definiția și clasificarea condițiilor actului juridic civil
2.2.Capacitatea de a încheia actul juridic civil
2.3.Consimțământul
2.4.Obiectul actului juridic civil
2.4.Cauz(scopul)actului juridic civil

CAPITOLUL III. FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL


3.1.Definiție și terminologie
3.2.Principiul consensualismului
3.3.Forma cerută ad validitatem
3.5.Forma cerută ad probaționem
3.7.Forma cerută pentru opozabilitate față de terți

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

3
CAPITOLUL I

NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

1.1 Noțiunea actului juridic civil

În lipsa unei definiţii legale a actului juridic civil, care să facă abstracţie de diferitele
specii de acte juridice civile, în literatura de specialitate se admite, în general, că actul juridic
civil ar reprezenta acea manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice,
adică de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret1.

1.2 Sensurile expresiei„act juridic civil”

Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice actului juridic civil sunt
următoarele:
Prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau de la mai multe
persoane fizice ori juridice;
Manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile
(prin acest element, actul juridic civil se deosebeşte de faptul juridic civil, acesta din urmă
fiind săvârşit fără intenţia de a se produce efecte juridice, efecte care însă se produc în temeiul
legii);

1
Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan Dumitrache, Instituţii de drept civil,
Bucureşti, Universul Juridic, 2009, p. 7. Actul juridic civil a mai fost definit ca fiind “o manifestare de
voinţă – unilaterală, bilaterală sau multilaterală – săvârşită cu intenţia de a stabili, modifica sau stinge,
potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice, cu condiţia ca de existent acestei intenţii să depindă însăşi
producerea efectelor juridice” – D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1969, p. 14; pentru o definiţie asemănătoare, a se vedea şi A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria
generala a dreptului civil, Bucureşti, 1980, p. 186-187, care însă subliniază că introducerea în cuprinsul
definiţiei a unui element de clasificare nu este de esenţa fenomenului definit – apud Gabriel Boroi, Drept
civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a III-a, Bucureşti, Hamangiu, 2008, p. 185.

4
BIBLIOGRAFIE
CURSURI, TRATATE ȘI MONOGRAFII
1. Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea noului
Cod civil, Editura C.H. Beck, București, 2012.
2. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, în reglementarea noului Cod
civil, Editura Hamangiu, București, 2013.
3. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil,
ediție revăzută și adăugită de Marian Nicolae și Petrică Trușcă, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007.

LEGISLAȚIE
1. Legea nr. 11/1990 privind încuviințarea înfierii, publicat în M. Of. nr. 95 din 1 august
1990.
2. Legea nr. 48/1991 pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale privind înfierea
publicată în M. Of. nr. 147 din 17 iulie 1991.
3. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat,
publicată în M. Of., Partea I, nr. 254 din 26 octombrie 2010.
4. Noul Cod civil
5. Codul penal
6. Codul de procedură civilă

ARTICOLE DIN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Apostol Tofan Dana, Despre natura juridică și regimul juridic aplicabil ordonanțelor
Guvernului, în Revista de Drept Public nr. 1/1995.
2. Apostol Tofan Dana, Considerații în legătură cu regimul juridic aplicabil ordonanțelor
guvernului, în Revista Dreptul nr. 4/1998.
3. Cârstea Valentin, Condițiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constituție pentru adoptarea
ordonanțelor de urgență ale Guvernului, în Revista de Drept Public nr. 1/2005.

CULEGERI DE PRACTICǍ JUDICIARǍ

1. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe


judecătorești pe anii 1969-1975.
2. Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială, Decizia nr. 1747 din 05 aprilie 1998.
3. Curtea de Apel București, Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998.

RESURSE WEB:

1. Consiliul Europei: www.coe.int


2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului: www.echr.coe.int
3. Uniunea Europeană: http://europa.eu

S-ar putea să vă placă și