Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA: Stefan cel Mare

FACULTATEA: Stiinte economice si administratie publica


SPECIALIZAREA: Finante si banci

Operatiunea de leasing

Realizat de: Vacarean Andreea


Grupa IV
CUPRINS

1. Leasingul-notiuni generale
1.1 Valoarea reziduala si rata de leasing
1.2 Tipuri de leasing existente pe piata din Romania

2. Contractul de leasing
2.1 Drepturile si obligatiile partilor in cadrul operatiunei de leasing

3. Incheierea contractului de leasing

4. Studiu de caz : -BCR leasing


-BT leasing

5. Concluzii
6. Bibliografie

ABSTRACT

“Presedintele Asociatiei Societatilor Financiare - ALB Romania, Bas Hoekstra, a facut publice,
astazi, datele privind piata locala de leasing dupa primele noua luni ale anului. Potrivit oficialului, daca la
finele primului semestru se plasa la o valoare de aproape 544 milioane de euro, in scadere cu 30% fata de
iunie 2009, dupa primele noua luni piata de leasing a inregistrat o scadere cu 27,6% fata de aceeasi
perioada din 2009, cumuland 780 milioane de euro (in functie de valoarea bunurilor finantate). Membrii
ALB au finantat active in valoare de 716,36 milioane de euro - 92%, iar companiile neafiliate restul pana la
cele 780 milioane de euro.
In 2009, piata leasingului s-a confruntat cu un declin de 72%, la 1,33 miliarde de euro. "ALB
crede ca exista semne pozitive in industrie si ca ne asteapta vremuri mai bune in viitor. Incet si sigur,
perioada mai putin fasta a industriei leasingului urmeaza sa se incheiei. Rezultatele de la finele lunii
septembrie ne fac sa credem ca piata leasingului va atinge un miliard de euro la finele anului 2010", si-a
exprimat optimismul Hoekstra.”

Cuvinte cheie:
Leasing-ul este un mijloc financiar care a apărut în România în 1997. În conditiile în caremediul
concurential din tara noastră devine tot mai aspru, viteza de reactie a societaţilor la schimbarile din mediul
extern este vitala. Leasing-ul, prin operativitatea sa, satisface în intervale de timp foarte scurte nevoia de
fonduri pentru investiţii a agenţilor economici.
Dobânda de leasing reprezinta rata medie a dobânzii bancare pe piata româneasca
Contractul de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda la sfârsitul perioadei de
leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului şi în cazul
rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

2
Operaţiunea de Leasing financiar

1.Leasing-notiuni generale
Leasing-ul este un mijloc financiar care a apărut în România în 1997. În conditiile
în caremediul concurential din tara noastră devine tot mai aspru, viteza de reactie a
societaţilor la schimbarile din mediul extern este vitala. Leasing-ul, prin operativitatea sa,
satisface în intervale de timp foarte scurte nevoia de fonduri pentru investiţii a agenţilor
economici.
Deasemenea, prin leasing, agenţii economici evită procedurile complicate ale
contractării de credite bancare, proceduri care presupun imobilizarea unor elemente din
patrimoniul societăţii sau cel privat pentru constituirea de garanţii.
Finantarea prin leasing are ca principala caracteristica flexibilitatea, adică
posibilitatea de a se adapta fiecarui plan de investiţii.
Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1997, operatiunile de leasing sunt acele
operaţiuniprin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada
determinata dreptulde folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti,
denumita utilizator, lasolicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de
leasing, iar la sfârsitulperioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga să respecte
dreptul de optiune alutilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing
ori de a încetaraporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului
înainte de sfârsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel şi daca utilizatorul
achita toate obligatiile asumate prin contract.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri
mobile defolosinta îndelungata, aflate în circuitul civil, cu exceptia înregistrarilor pe
banda audio şivideo, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de
autor.
În cadrul unei operaţiuni de leasing, finantator poate fi o societate de leasing,
persoana juridica româna sau straina. Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana
fizica sau juridica, româna sau straina. Societatile de leasing sunt societati comerciale
care au înobiectul de activitate desfasurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social
minim,subscris şi varsat integral la înfiintare, de 500 milioane lei, se înfiinteaza şi
functioneazapotrivit Legii nr. 31/1990, republicata. Potrivit Ordonantei de Guvern nr.
51/1997 pentruefectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va
formula uneisocietati de leasing o oferta ferma, însotita de lista cuprinzând bunurile care
vor constituiobiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situatia
să financiara. Încadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu
acordul societatii deleasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul
1.1Valoarea reziduala si rata de leasing

Pentru a putea intelege totul despre operatiunile de leasing, trebuie să cunoastem


semnificatiile termenilor şi expresiilor folositi în acest mecanism financiar.

3
În primul rând, trebuie să stim ca valoarea de intrare reprezinta acea valoarea la
care a fost achizitionat bunul de catre finantator, adica costul de achizitie. Valoare totala
reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala, iar
valoare reziduala este valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face
transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. Rata de leasing
reprezinta, în cazul leasingului financiar, cota parte din valoarea de intrare a bunului şi a
dobânzii de leasing.
Dobânda de leasing reprezinta rata medie a dobânzii bancare pe piata
româneasca.
În cazul leasingului operational, rata de leasing reprezinta cota de amortizare
calculata în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de partile
contractante.
1.2 Tipuri de leasing existente pe piata din Romania

Conform legislatiei in vigoare, exista doua tipuri de leasing şi anume leasing-ul


financiar şi leasing- ul operational.
Leasing financiar reprezinta acea operatiune de leasing care îndeplineste una sau
mai multe dintre urmatoarele conditii:
•riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din
momentul încheierii contractului de leasing;
•partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
•utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare vareprezenta
cel mult 50 la suta din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are ladata la care
optiunea poate fi exprimata;
•perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75 la suta dindurata
normata de utilizare a bunului, chiar daca în final dreptul de proprietate nu estetransferat.
Leasing operational este operatiunea de leasing care nu îndeplineste nici una
dintre conditiile prevazute mai sus.
Instituţiile Financiare Nebancare Pot Executa Operaţiuni de
Leasing?
Institutiile financiare nebancare sunt persoane juridice constituite cu scopul de a
desfasura, cu titlu profesional, activitati de creditare incluzand şi leasing-ul financiar.
Sursele lorde finantare provin din resurse proprii sau împrumutate de la institut ii de
credit, de la alteinstitutii financiare sau, dupa caz, din alte surse prevazute în legi speciale.
Institutiile financiare nebancare pot executa şi ele operaţiuni de leasing în anumiteconditii
stabilite de normele Bancii Nationale a Romaniei.
Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati
comerciale pe actiuni. Organizarea şi functionarea acestora sunt reglementate de
Ordonanta de Guvern nr. 28/2006 şi de Legea nr. 31/1990 privindsocietatile comerciale,
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi, dupa caz, de alte legi
speciale în materie.
În momentul îndeplinirii criteriilor prevazute prinreglementa rile emise de Banca
Nationala a României, institutiile financiare nebancare vor fiînscrise în mod automat în
Registrul special şi vor fi supuse supravegherii Bancii Nationale aRomâniei.

4
Reglementarile Ordonantei de Guvern nr. 28/2006 completeaza ordonanta cu privirela
operatiile de leasing.

2. Contractul de leasing

Contractul de leasing trebuie să cuprinda minimum urmatoarele elemente:


a) partile în contractul de leasing respectiv locatorul/ finantatorul şi utilizatorul;
b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totala a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plata a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.
Contractul de leasing financiar trebuie să cuprinda, pe lânga elementele prevazute
mai sus,valoarea initiala a bunului şi clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu
privire la cumpararea bunului şi la conditiile în care acesta poate fi exercitat.
Contractul de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda la
sfârsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului
sau a prelungirii contractului şi în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a
utilizatorului.
Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an. Potrivit
Codului fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de vedere
fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operational,locatorul are aceasta
calitate.
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre
utilizator, în cazul leasingului financiar, şi de catre locator, în cazul leasingului
operational, cheltuielile fiind deductibile. În cazul leasingului financiar, utilizatorul
deduce dobânda, iar în cazul leasingului operational, locatorul deduce chiria (rata de
leasing).

2.1 Drepturile si obligatiile partilor in cadrul operatiunei de leasing

În cadrul unei operaţiuni de leasing, locatorul/finantatorul se obliga:


a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
b) să încheie contract de vânzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, în
conditiile
expres formulate de catre acesta;
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmita acestuia, în
temeiulcontractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-
cumparare, cuexceptia dreptului de dispozitie;
d) să respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta
pentru

5
prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
e) să îi garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, în conditiile în care acesta a
respectat toate clauzele contractuale;
f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.
Utilizatorul se obliga în cadrul unei operaţiuni de leasing:
a) să efectueze receptia şi să primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
b) să exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor şi să asigure
instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul
finantatorului;
d) să efectueze platile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la
termenele prevazute în contractul de leasing;
e) să suporte cheltuielile de întretinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de
leasing,să îsi asume pentru întreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulatii
contrare, totalitateaobligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii
sai, inclusiv riscul pierderii,distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi
continuitatea platilor cu titlu de ratade leasing pâna la achitarea integrala a valorii
contractului de leasing, să permita finantatoruluiverificarea periodica a starii şi a modului
de exploatare a bunului care face obiectul contractuluide leasing, să îl informeze pe
finantator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului deproprietate, venita din partea
unui tert, să nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului,să restituie bunul în
conformitate cu prevederile contractului de leasing.
În temeiul contractului de leasing utilizatorul are dreptul de actiune directa
asuprafurnizorului, în cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica,
service-ul necesarîn perioada de garantie şi postgarantie şi de a exercita actiunile
posesorii fata de terti.

3. Incheierea contractului de leasing

În cazul în care utilizatorul refuza să primeasca bunul la termenul stipulat în


contractul de leasing sau daca se afla în stare de insolventa, societatea de leasing are
dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. În acest caz,
finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este
livrat utilizatorului.
În cazul în care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de
doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar
utilizatorul este obligatsă restituie bunul, să plateasca ratele scadente, cu daune-interese,
daca în contract nu se prevede altfel.
Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza
daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea să de
circulatie,calculata la data expirarii contractului de leasing. Daca în timpul derularii
contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt
finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca şi vânzatorul,
care ramâne garant al îndeplinirii obligatiilor fata de utilizator.

6
Din momentul încheierii contractului de leasing şi pâna la expirarea acestuia şi
reintrarea în posesia bunului, finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti
pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

4. Studiu de caz

Caracteristici
Oferta BCR LEASING IFN iti permite sa alegi schema financiara care ti se
potriveste. Iata conditiile noastre generale de finantare:
Perioada Avans Valoare Rata Comision
Asigurare
contractului Minim reziduala dobanda de analiza*
12-24 luni
25% 0% 8,5% 2%
(inclusiv) Full CASCO
12-36 luni fara fransiza,
30% 0% 8,5% 2% prin asiguratori
(inclusiv)
agreati
12-48 luni
35% 0% 8,5% 2%
(inclusiv)
12-60 luni
35% 0% 8,5% 2%
(inclusiv)
Comisionul de analiza se va aplica la valoarea finantata.
Dobanda de finantare este variabila, fara prag minim, revizuibila trimestrial, in
functie de indicele EURIBOR .
-comision de rambursare anticipata: 0% pentru contractele cu dobanada variabila;
-taxa administrare contract: 0,15%/luna, aplicat la soldul contractului
-inmatriculare: 30 EUR + cheltuielile in relatia cu autoritatile
-cheltuieli inchidere contract: 30 EUR + cheltuielile in relatia cu autoritatile
procent penalizare intarzieri: 0,25%, aplicat la valoarea restantei de plata.
-DAE(dobanda anuala efectiva): 11.32% pentru un autoturism al carui pret este de 10.000
EUR fara TVA, avans 25%, valoare reziduala 0 si perioada de leasing 48 de luni.
Pentru contractele incheiate anterior datei de 4.01.2010, cursul de facturare a
platilor este cursul BNR+1% din data emiterii facturii. Pentru contractele incheiate
ulterior acestei date, cursul de facturare a platilor va fi cursul de vanzare EUR/RON al
BCR din ziua emiterii facturii.

Avantaje

7
Leasingul este drumul cel mai scurt catre masina pe care ti-o doresti. BCR
LEASINGcrede in planurile tale de viitor, oferindu-ti un sistem de finantare rapid si
comfortabil, perfect adaptat posibilitatilor tale financiare, cu urmatoarele avantaje:
-posibilitatea platii unei rate lunare reduse: iti poti alegeţi valoarea avansului si durata
perioadei de finanţare, astfel incat efortul financiar sa fie minim
-accesul imediat la folosinta bunului
-pachet de servicii integrate (finantare, asigurare prin asiguratori agreati, la tarife
preferentiale, inmatriculare/radiere, procesare servicii vamale, consiliere)
-documentatie simplificata si procesare rapida

Beneficii suplimentare:
-larga accesibilitate la finantare
-nu se solicita garantii
-transparenta, profesionalism si siguranta

Documente necesare la intocmirea dosarului de leasing


-Cerere finantare si fisa sintetica (semnate de solicitant) – original
-Factura proforma / instiintare de pret / precontract vanzare-cumparare – copie
-Specificatie tehnica in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale autovehiculului,
lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora - copie;
-Documente de identificare : buletin/ carte identitate / pasaport -copie;
-Fisa fiscala semnata si stampilata de catre angajator aferenta anului fiscal anterior -
copie;
-Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare - original;
-Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor - original;
-Documente care atesta realizarea de venituri eligibile, inclusiv, dar fara a se limita la
tipurile de documente mentionate in tabelul de mai jos:
Tip venituri eligibile Documente
Venituri realizate in Romania
» adeverinta de venit tip BCRL(original),
mentionand salariul de incadrare si venitul
» salariu lunar
net pe ultimele 3 luni;
» comisioane din vanzari
» carte de munca/ contract individual de
» norma de hrana
munca si, dupa caz, acte aditionale (copie, cf.
cu originalul) **;
» adeverinta de venit tip BCRL(original),
mentionand salariul de incadrare si venitul
net pe ultimele 3 luni;
» contractul de mandat (copie, cf. cu
» contract de mandat
originalul) semnat si stampilat de catre
» contract de management
ambele parti (mandant si mandatar);
» contract de management (copie, cf. cu
originalul) semnat si stampilat de catre
ambele parti;

8
» ultimul cupon de pensie (copie);
» decizia de pensionare (copie, cu exceptia
pensiilor militare);
» pensii » decizia comisiei medicale (copie, in cazul
» indemnizatii ingrijire copil pensionarii din motive medicale);
» adeverinta eliberata de angajator privind
acordarea indemnizatiei pentru ingirjire copil
(copie);
» adeverinta care atesta obtinerea veniturilor
din renta viagera sau un document din care sa
» rente viagere
reiasa drepturile de incasare a rentei viagere
(original*);
» contract(e) de inchiriere (copie), vizate de
» chirii
Administratia Financiara teritoriala;
» venituri din transferul drepturilor de » contract(e) de cesiune a drepturilor de
proprietate intelectuala proprietate intelectuala (copie);
» carte de munca/contract individual de
munca si, dupa caz, acte aditionale (copie);
» Adeverinta de venit - traducere legalizata
(copie)
» Contractele de ambarcare incheiate in
ultimii doi ani – pentru navigatori (marinari)
» Venituri realizate de personalul navigant (copie)
» Foaia matricola emisa de Autoritatea
Navala Romana – pentru navigatori
(marinari) (copie)
» Scrisoare de recomandare de la angajator
(firma de crewing-sea service) - pentru
personalul navigant (crew)
Venituri realizate in strainatate
»Contract de munca (traducere legalizata,
copie)
» Contractele de ambarcare incheiate in
ultimii doi ani – pentru navigatori (marinari)
(traducere legalizata, copie)
» Foaia matricola de la Autoritatea Navala
» Venituri realizate de personalul navigant
Romana - pentru navigatori (marinari)
(copie)
» Scrisoare de recomandare de la angajator
(firma de crewing-sea service) - pentru
personalul navigant (crew)
» Alte venituri*** » Contract de munca (traducere legalizata,
copie)

9
»Adeverinta de venit (traducere legalizata,
copie)

1. LEASING STANDARD
Leasing-ul reprezinta un instrument modern si avantajos de finantare a bunurilor
de folosinta indelungata, favorizand extinderea activitatii, cresterea competitivitatii prin
retehnologizare si un management eficient al resurselor.
Avantajele produsului ”STANDARD”:
- Conditii flexibile de finantare;
- Rapiditate in acordarea raspunsului;
- Operativitate in achizitionarea bunului;
- Transparenta contractuala si operationala.

La BT Leasing beneficiezi de solutii de finantare pentru achizitionarea de:


> Autoturisme noi si second-hand;
> Autovehicole comerciale noi si second-hand;
> Utilaje/echipamente noi.

Conditii Standard de finantare pentru bunuri procurate


din UNIUNEA EUROPEANA:
- Perioada: pana la 4 ani;
- Avans minim: 20%;
- Comision de acordare: pana la 2,25%;
- Rata dobanzii: 12,50%-13,50%;
Persoane fizice:
- Varsta cuprinsa intre 21 – 64 ani;
- Cu domiciliul sau resedinta sau locul de munca in Republica Moldova;
- Angajat cu contract de munca, cu vechime de minim 6 luni la actualul loc de
munca.
Documente necesare pentru analiza
persoanelor fizice:
1. Copia după actul de identitate cu anexele acestuia a solicitantului;
2. Copia după cartea de muncă (completată la zi) sau contractul de munca cu ultimul act
adițional,conformizată cu originalul de către angajator, sau prezentată în original la
reprezentantul “BT Leasing pentru conformizare cu originalul;
3. Adeverința de venit de la locul de muncă de bază a solicitantului (format BT
Leasing );
4. Factura de plată pentru energia electrică de la domiciliul solicitantului;

10
5. Acordul soțului / soției privind achiziționarea în sistem leasing a bunului solicitat
(format BTLeasing );
După caz, pentru definitivarea analizei, BT Leasing poate solicita și alte documente
suplimentare care pot aduce clarificări asupra situației solicitantului de leasing.

2. LEASING RAPID

Leasing Rapid este un produs de leasing adresat persoanelor juridice, care se


realizează doar pentru o listă agreată de marci şi modele de autovehicule noi sau rulate.
Destinaţia: Achiziţia de autovehicule conform listei agreate
Moneda: Euro
Durata finaţării: 12-48 luni- în funcţie de vechimea autovehiculului
Garanţii: Bunul achiziţionat
Avans: Min 30%, variabil în funcţie de marcă şi vechime
Dobânzi atractive
Pe toate autovehiculele se va monta GPS.
Costul acestuia este de 195 Euro +TVA (montajul inclus).
PERSOANE FIZICE
-Factura PROFORMA din partea furnizorului
-Copie fata verso dupa cartea auto - in cazul in care obiectul leasing-ului este un auto
second.
-Formular de solictare leasing
-Declaratie privind angajamentele de plata
-Declaratie pe proprie raspundere
-Acord de consultare in CRB (Centrala Riscurilor Bancare
-Adeverinta de venit de la locul de munca
-Copie carte de munca, (cu mentiunea angajatorului ca este conforma cu originalul)
-Copie lizibila dupa actul de identitate
-Copie dupa ultimul extras de cont curent in RON, pentru certificare cod IBAN
-Ultima fatura de utilitati (IN ORIGINAL), de la domiciliul stabil ( ex: telefon mobil sau
fix,gaz, electricitate, etc)

11
5.CONCLUZII

Leasingul este opţiunea aleasă pentru un contract, în general pentru avantajele pe


care le prezintă atât pentru client cât şi pentru furnizor.
Pentru client, plata în sistem leasing, constituie un avantaj prin economisirea, în
faza iniţială, a capitalului propriu, plata unui avans nefiind obligatorie. Un avantaj este
acela că, perioada de inchiriere poate fi astfel stabilită încât întreprinderea să fie dotată
permanent cumaşinile cele mai moderne şi cu cel mai bun randament. Un alt avantaj care
decurge din aceşti factori este acela că într-o perioadă relativ scurtă de utilizare a
maşinilor pentru care nu se justifică cumpărarea, se poate realiza o economie importantă.
De asemenea, se poate conveni cu furnizorul să înlocuiască utilajul închiriat, cu altul mai
modern, clientul fiind astfel ferit de efectele uzurii morale, foarte intensă în condiţiile
revoluţiei tehnico-ştiinţifice actuale.
Pentru furnizor, toţi aceşti factori se materializează în avantaje, astfel:
•Furnizorul are posibilitatea să realizeze pe lângă exportul tradiţional şi pe cel în leasing,
al cărui mecanism contribuie efectiv la extinderea cererii pentru o serie de mărfuri
devaloare ridicată;
•Atragerea de noi beneficiari care nu pot plăti preţul întreg, în cazul vânzărilor cash,
sau avansul în cazul vânzărilor pe credit;
•Câştigarea de noi clienţi şi ca atare rolul promoţional al leasingului se realizează,
deasemenea, prin faptul că un anumit echipament este mai întâi închiriat, pentru a-
1convinge pe client de randamentul său, iar apoi în cazul unui rezultat pozitiv,
acestapoate achiziţiona echipamentul (leasingul experimental);
•Asigurarea obţinerii unor câştiguri suplimentare din revânzarea sau
reînchiriereamaşinilor şi utilajelor care au fost returnate după expirarea perioadei de
închiriere debază;
In concluzie leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finanţare a
investiţiilor productive, oferind un plus de siguranţă deţinătorului de capital;
-unele proiecte ale statului pot fi finanţate prin intermediul leasingului public;
-investiţiile comunităţilor pot folosi leasingul comunal;
-leasingul combinat cu facilităţi fiscale poate fi un mijloc eficient de dezvoltare a
regiunilor subdezvoltate;
-leasingul este o alternativă modernă la creditul clasic, dar poate fi şi o metodă de
remobilizare a capitalului imobilizat.
-se încurajează întreprinderile rentabile, capabile să aducă profitul necesar redevenţelor.

12
Aceasta formă de finanţare oferă creditorului drept garanţie însuşi dreptul de
proprietate, fapt ce dă creditului un grad de risc scăzut;

Bibliografie:

1. www.asebucuresti.ro
2. www.btleasing.ro
3. www.bcrleasing.ro
4. www.financiarul.ro

13

S-ar putea să vă placă și