Sunteți pe pagina 1din 16

ANEXA Nr.

2
la metodologie

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Ocupaţia: ADMINISTRATOR DE REŢEA DE CALCULATOARE


Cod COR – 522101

Durata (în ore de pregătire): 100 ore

Unităţi de competenţă:

Nr.
Categorii de competenţe Crt. Titlul unităţii
1 Comunicarea la locul de muncă
2 Lucrul în echipă
3 Dezvoltarea profesională
Generale 4 Aplicarea normelor de tehnica securităţii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
5 Aplicarea procedurilor de calitate
6 Organizarea activităţilor
7 Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de reţea
8 Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de
conectare şi de comunicaţii
Specifice
9 Administrarea serverelor
10 Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet
11 Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei
12 Instruirea şi asistarea utilizatorilor

AUGUST – 2014 1
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
Competeţă comună: Comunicarea la locul de muncă

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Colaborează cu toate Metodele de comunicare Expunerea Suport de curs Respectarea raporturilor
1. compartimentele funcţionale ale Modul de adresare Conversaţia Regulament ierarhice, operative şi
organizaţiei Schema organizatorică euristică intern funcţionale şi procedurile
Informează personalul asupra Raporturile ierarhice, operative şi Dialogul interne de raportare
2.
noutăţilor tehnice din domeniu funcţionale Utilizarea unui limbaj specific
Comunică cu utilizatorii Terminologia de specialitate Modul de adresare al ideilor
3.
Reguli şi norme interne de conduită

Competeţă comună: Lucrul în echipă

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Identifică rolurile specifice Teoria grupurilor, conducerea Expunerea Suport de curs Integrarea în practică a
1.
muncii în echipă echipelor, gestionarea şi prevenirea Conversaţia Regulament cunoştinţelor teoretice
2. Efectuează lucrul în echipă conflictelor, rolul membrilor echipei, euristică intern Capacitatea de a rezolva
Coordonează tehnic personalul dinamica grupurilor şi a echipelor Dialogul probleme şi conflicte
din subordine Modalităţi de stabilire a obiectivelor şi Spiritul de prevedere,
3. evaluarea gradului lor de îndeplinire evaluarea şi asumarea
riscurilor, evaluarea
consecinţelor unor acţiuni

AUGUST – 2014 2
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
Competeţă generală: Dezvoltarea profesională

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Identifică necesarul de Materiale documentare de Expunerea Suport de curs Autoinstruirea şi organizarea
1. cunoştinţe specifice activităţilor specialitate: publicaţii, studii, lucrări de Conversaţia Materiale propriei munci
din organizaţie cercetare, Ghiduri de utilizare a euristică documentare de Capacitata de analiză şi
Îşi însuşeşte cunoştinţe noi echipamentelor şi componentelor Dialogul specialitate: sinteză a informaţiilor
hardware şi software Consecvenţa şi aplecarea
Surse de informare spre excelenţă în domeniul de
2. interes
Selectarea informaţiilor utile,
de a primi şi împărtăşi
cunoştinţele dobândite

Competeţă generală: Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Aplică normele de protecţia Norme de protecţia muncii Conversaţia Suport de curs Aplicarea normelor de
1. muncii Norme de prevenire şi stingere a Explicaţia Legea sănătate şi securitate în
Aplică normele de prevenire şi incendiilor specifice locului de muncă protecţiei, muncă se realizează cu
2. stingere a incendiilor Planul de evacuare în caz de sănătăţii şi atenţie
accidente majore sau incendii securităţii în Sesizarea / raportarea
3 Identifică pericolele Sistemele de siguranţă şi protecţie a muncă pericolelor ce apar la locul de

AUGUST – 2014 3
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
echipamentelor Acte normative muncă se realizezaă cu
Aplică procedurilor de urgenţă Sistemele de avertizare, de specifice promptitudine şi rapiditate
4. şi evacuare amplasare a hidranţilor Regulament Respectarea procedurilor de
interior urgenţă şi evacuare se
realizează cu stricteţe
Aplicarea normelor de tehnica Suport de curs
securităţii şi de prevenire şi Norme de
Aplică normele de protecţia Corectitudinea şi
stingere a incendiilor protecţia muncii
muncii promptitudinea cu care
- legislaţia şi normele de protecţia Expunerea Norme de
Aplică normele de prevenire şi acţionează în caz de accident
5. muncii – instructajul periodic Explicaţia prevenire şi
stingere a incendiilor Capacitatea de prevedere,
- legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a
Identifică pericolele şi aplică operativitatea în luarea
stingere a incendiilor incendiilor
procedurile de urgenţă deciziilor
- identificarea pericolelor specifice locului
de muncă

Competenţă generală: Aplicarea normelor de calitate

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
1. Aplică procedurile de calitate Instrucţiuni de lucru, proceduri, Expunerea Suport de curs Capacitatea de a lua decizii în
standarde de calitate Conversaţia Acte normative conformitate cu procedurile
Verifică rezultatele şi Planuri de asigurarea calităţii euristică de calitate în vigoare
2.
remediază neconformităţile Acţiuni preventive sau corective Cunoaşterea standardelor de
Propune actualizări / modificări calitate aplicabile organizaţiei
3.
ale normelor de calitate

Competenţă generală: Organizarea activităţilor

Nr. Competenţe specifice Conţinut tematic Metode / Mijloace de Criterii de performanţă


crt. forme de instruire /
formare materiale de
AUGUST – 2014 4
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
învăţare
Identifică activităţile echipei Instrumente, tehnici pentru Expunerea Suport de curs Capacitatea de organizare şi
1.
organizarea activităţilor şi pentru Conversaţia Standarde de planificare
Elaborează proiectul de alocare monitorizare şi supraveghere euristică conectivitate: Rigurozitatea în îndeplinirea
a resurselor materiale şi umane Criterii pentru stabilirea parametrilor Observaţia IEEE 802.3, 10 sarcinilor
2. normali de funcţionare a reţelei Base-2, Respectarea termenelor
pentru reţeaua aflată în
funcţiune Măsuri, tehnici şi instrumente pentru 10Base-5, Delegarea competenţelor de
Planifică desfăşurarea măsurarea performanţelor 10Base-T, supraveghere, monitorizare,
activităţilor necesare întreţinerii componentelor hardware şi sofware 802.11 configurare şi administrare
şi menţinerii în funcţiune a Tehnici şi instrumente de configurare Capacitatea de a conduce şi
reţelei de calculatoare existente hardware şi software a controla îndeplinirea
Arhitecturi de reţea, standarde, sarcinilor
protocoale, conexiuni la reţea,
interconectarea reţelelor, acces la/din
3. reţeaua Internet
Servicii, servere, proceduri client
Standarde de conectivitate: adaptoare
de reţea, topologii, tipuri de cabluri,
lungimi minime şi maxime, tipuri de
conectori, echipamente de legătură
Arhitecturi: Ethernet, FDDI, Token
ring, ATM, Frame Relay

Competenţă specifică: Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurilor de reţea

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
1. Stabileşte elementele reţelei Infrastructura de reţea Conversaţia Suport de curs Rezolvarea problemelor
Serviciile instalate euristică Cărţi şi reviste tehnice prin oferirea de
2. Asigură buna funcţionare a Soluţiile IT&C Expunerea de specialitate alternative, iniţiativa,
sistemelor / subsistemelor IT & Calculatoarele şi subsistemele Dialogul capacitatea de inovare
C bazate pe existenţa şi
AUGUST – 2014 5
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
hardware Observaţia Sesizarea riscurilor,
funcţionarea reţeleir de Sisteme de operare şi componente asumarea riscurilor
calculatoare software, sisteme de fişiere, Evaluarea consecinţelor
3. Asigură şi verifică utilizarea permisiuni, drepturi, privilegii şi diferitelor acţiuni
corectă şi sigură a restricţii, machete şi reguli de Capacitatea de a lua rapid
componentelor reţelei de către securitate predefinite decizii, concentrarea
personalul organizaţiei Servicii de reţea şi aplicaţii folosite în Asumarea rolului de
reţea conducător, obiectivitatea,
Securitatea reţelelor şi a datelor rigurozitatea în aplicarea
folosite în reţea regulilor şi a hotărârilor,
Instalarea şi configurarea sistemelor consecvenţa, operativitatea în
de operare şi a aplicaţiilor selectarea şi atingerea
Proceduri de configurare / obiectivelor
reconfigurare hardware şi software
Gestiunea riscurilor
4. Elementele componente ale unui
Îşi reaminteşte arhitectura unui sistem de calcul
calculator Descrierea resurselor hardware
Materiale
Defineşte noţiunile hardware şi - carcasa (placa de bază, procesorul,
multimedia pe
software memoria, hard disk-ul, floppy disk, Expunerea
CD Exerciţiul oral
Identifică componentele sursa de alimentare) Dialogul
Suport curs
hardware ale unui calculator - monitor
Tabla
Identifică aplicaţiile software - tastatura
Lansează consola - mouse -ul
Descrierea resurselor software
5. Defineşte noţiunea de reţea Tipuri de reţele
peer-to-peer şi reţea bazată pe Suport curs
server În funcţie de tipul de partajare a Expunerea Materiale
Defineşte noţiunea de topologie datelor: reţele peer-to-peer; reţele Conversaţia multimedia pe Test grilă
de reţea bazate pe server euristică CD Exerciţiul oral
Realizează direferenţa dintre În funcţie de dispunerea în teren Explicaţia Tabla
topologiile magistrala, inel şi - Topologii magistrale Calculatorul
stea. - Topologii inel
AUGUST – 2014 6
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
Defineşte noţiunea de reţea - Topologii stea
LAN În funcţie de răspândirea geografică
Defineşte noţiunea de reţea - reţele LAN
MAN - reţele MAN
Defineşte noţiunea de reţea - reţele WAN
WAN

6. Îşi însuşeşte cunoştinţele


despre evoluţia reţelelor
Identifică principalele
organizaţii de standardizare
Descrie organizaţiile de
standardizare
Nivelurile de referinţă Suport curs
Evidenţiază avantajele
Expunerea Materiale
organizaţiilor de standardizare
Evoluţia reţelelor Conversaţia multimedia pe Test grilă
Recunoaşte principalele
Organizaţii de standardizare euristică CD Exerciţiul oral
modele de referinţă.
Nivelul de referinţă OSI Explicaţia Tabla
Demonstrează importanţa
Nivelul de referinţă TCP/IP Calculatorul
modelelor de referinţă
Descrie modelul de referinţă
OSI
Descrie modelul de referinţă
TCP/IP

7. Îşi însuşeşte cunoştinţele


Plasarea datelor pe cablu
despre rolul şi metodele de
Suport curs
plasare a datelor pe cablu
Metoda de acces multiplu Expunerea Materiale
Descrie modul de funcţionare al
- cu detectarea coliziunilor Conversaţia multimedia pe Test grilă
metodei CSMA/CD
CSMA/CD euristică CD Exercitiul oral
Descrie modul de funcţionare al
- cu evitarea coliziunilor CSMA/CA Explicaţia Tabla
metodei CSMA/CA
Metoda Token Ring Calculatorul
Compară metodele CSMA/CD
Metoda cu prioritate la cerere
şi CSMA/CA
AUGUST – 2014 7
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
Descrie modul de funcţionare al
metodei Toke Ring
Descrie modul de funcţionare al
metodei cu prioritate la cerere
Determină domeniile de
utilizare a metodelor de plasare
a datelor pe cablu
8. Identifică componentele Elementele hardware ale unei reţele Expunerea Suport curs Test grilă
hardware ale unei reţele de de calculatoare Conversaţia Calculatorul Exerciţiul oral
calculatoare euristică Internet
Descrie ce este o placa de Placa de retea (NIC) Explicaţia Tabla
reţea şi la ce nivel al modelului Concentrator (HUB)
de referinţă OSI operează Concentrator nerepetor
acesta Punte (Bridge)
Descrie ce este un concentrator Router
şi la ce nivel al modelului de Mediul fizic de transmisie
referinţă OSI operează acesta - Mediul Tangibil
Descrie ce este un concentrator - Mediul Intangibil
nerepetor şi la ce nivel al Comutator ( swich)
modelului de referinţă OSI Repetor
operează acesta
Subliniează diferenţele dintre
un concentrator repetor şi unul
nerepetor
Descrie ce este o punte şi la ce
nivel al modelului de referinţă
OSI operează acesta
Descrie ce este un router şi la
ce nivel al modelului de
referinţă OSI operează acesta
Demonstrează importanţa unui
router
Descrie mediul fizic de
AUGUST – 2014 8
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
transmisie
Descrie ce este un comutator
Descrie ce este un repetor
Deeetermină domeniul de
utilizare ale acestor
componente

Competenţă specifică: Asigurarea funcţionalităţii reţelei e calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt.
Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Monitorizează funcţionareaCaracteristicile hardware Conversaţia Suport de curs Spiritul analitic, atenţia la
1.
reţelei Caracteristicile software euristică Cărţi şi reviste detalii, disponibilitatea de a
Detectează nefuncţionalităţile Procedurile şi mijloacele de corectare Explicaţia de specialitate rezolva probleme tehnice prin
2.
hardware şi software Parametrii de stare ai sistemelor / Expunerea oferirea de alternative,
Stabileşte parametrii etalon subsistemelor, serviciilor, aplicaţiilor şi iniţiativă
proceduri de colectare, păstrare, Sesizarea riscurilor,
interpretare ale valorilor parametrilor asumarea riscurilor
Instrumente, tehnici pentru Evaluarea consecinţelor
monitorizarea, supravegherea diferitelor acţiuni. Inclusiv
funcţionării componentelor hardware consecinţele lipsei de acţiune,
şi a celor software spiritul de prevedere,
3.
Instrumente, tehnici pentru hotărârea
monitoprizarea (audit) accesului
utilizatorilor la resurse
Sisteme de fişiere şi reguli de
securitate
Resurse distribuite în reţea şi acces
concurent
4. Identifică componentele Elementele software ale unei reţele Expunerea Suport curs Test grilă
software ale unei reţele de calculatoare Conversaţia Calculatorul Exerciţiul oral
AUGUST – 2014 9
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
Descrie ce este un protocol Internet
Protocolul euristică
Descrie ce este un driver Tabla
Driver Explicaţia
Descrie ce este un soft Soft pentru comunicatii
5. Identifică principalele arhitecturi
de reţea
Descrie arhitectura Ethernet
Descrie domeniul de aplicare a
Arhitecturi de reţele Suport curs
arhitecturii Ethernet Expunerea
Calculatorul
Descrie arhitectura Conversaţia Test grilă
Arhitectura Ethernet Internet
FastEthernet euristică Exerciţiul oral
Arhitectura FastEthernet Tabla
Descrie domeniul de aplicare a Explicaţia
Arhitectura Token Ring
arhitecturii FastEthernet
Descrie arhitectura Token Ring
Descrie domeniul de aplicare a
arhitecturii Toke-Ring
6. Descrie noţiuni generale despre Sistemul de operare windows NT Expunerea Suport curs Test grilă
instalarea sistemelor de Conversaţia Calculatorul Exerciţiul oral
operare Windows Noţiuni generale despre sistemele de euristică Internet Exerciţiu practic
Execută instalarea sistemul de operare Windows Explicaţia Tabla
operare Windows Instalarea sistemul de operare Exerciţii Server
Realizează o reţea peer-to- Windows ca staţie de lucru
peer utilizand sistemul de Configurarea unei reţele peer-to-peer
operare Windows folosind sistemul de operare Windows
Execută instalarea şi Instalarea sistemul de operare Win
configurarea sistemul de NT server
operare Windows NT Server Tipuri de server NT (PDC, BDC, stand
Explică diferenţele dintre alone server)
tipurile de server NT (PDB, Construirea şi gestionarea conturilor
BDC şi stand alone server) de utilizatori (folosirea programului
Realizează conturi şi grupuri de User Manager for Domains local şi de
utilizator folosind programul la distanţă)
Windows Manager for Domains Construirea şi gestionarea grupurilor
AUGUST – 2014 10
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
local şi de la distanţă.
Descrie principalele operaţii de utilizatori (folosirea programului
care trebuiesc executate pentru User Manager for Domains local şi de
a partaja directori şi fişiere în la distanţă)
reţea. Partajarea directorilor şi fisierelor în
Acordă permisiuni la nivel de reţea
partajare şi permisiuni special Permisiuni de partajare şi permisiuni
NTFS speciale NTFS
Instalează şi configurează Instalarea şi configurarea serviciului
serviciul DHCP-Server şi DNS- DHCP-server şi DNS-server
Server Instalarea şi configurarea serviciului
Instalează şi configurează Telnet-Server
serviciul Telnet-server Conectarea clienţilor la serverul de ftp
Conectează de la distanţă Instalarea şi configuarea serviciului
folosind serverul de telnet şi Internet Information Server – web şi
administrează directorii şi ftp
fişierele pe server Configurarea si conectare clientilor la
Instalează şi configurează serverul de FTP şi WEB
serviciul FTP-server şi serviciul Serviciul e-mail-Server
IIS-server Configurarea clienţilor. Conectarea la
Instalează şi configurează serverul de e-mail
serviciul e-mail-Server
7. Descrie noţiuni generale despre Sistemul de operare Linux Expunerea Suport curs Test grilă
instalarea sistemelor de Conversaţia Calculatorul Exerciţiul oral
operare Linux Planificarea instalării euristică Internet Exerciţtiul practic
Execută instalarea sistemului Instalarea sistemului de operare Linux Explicaţia Tabla
de operare Linux Alegerea pachetelor Exerciţii Server
Identifică principalele pachete Generalităţi despre sistemul de
care vor fi instalate operare Linux
Utilizează corect principalele Comenzi de bază ale sistemului de
comenzi Linux operare Linux
Execută instalarea şi Instalarea şi dezinstalarea
dezinstalarea de programe programelor din îmbinare utilizând
AUGUST – 2014 11
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
utilizând managerul de pachete
RPM
Execută instalarea şi
dezinstalarea programelor din RPM-ul
surse utilizând arhive de format Instalarea şi dezinstalarea
tar.gz programelor din surse utilizând arhive
Execută instalarea serviciului tar.gz şi comenzile configure, make şi
Samba-server şi partajează în make install
reţea directori şi fişiere utilizând Instalarea şi configurarea serviciului
acest serviciu Samba-server pentru
Instalează serviciul SSH-server interconectivitatea dintre reţele Linux
şi administrează serverul de la şi Windows
distanţă utilizând acest serviciu Instalarea şi configurarea serviciului
Configurează un router SSH-Server pentru administrarea
utilizând IPTABLES sau serverului de la distanţă
IPCHAINS Configurarea unui router
Instalează un program de Testearea vulnerabilităţii propriului
verificat parole şi testează server prin verificarea porturilor
parolele de pe server cu deschise şi a parolelor slabe la
ajutorul lui conturile de utilizator
Instalează un program de
scanat porturi şi scanează
propriul server după
vulnerabilităţi în servicii

Competenţă specifică: Administrarea serverelor

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt.
Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
1. Instalează, configurează şi Resursele hardware (tipul de Conversaţia Suport de curs Instalarea resurselor
administrează hardware ale calculator, numărul de procesoare, euristică Cărţi şi reviste hardware
AUGUST – 2014 12
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
tipul şi numărul de hard discuri, Expunerea de specialitate Respectarea strategiei de
serverului dimensiunea memoriei, numărul şi Dialogul securitate a reţelei
2. Instalează, configurează tipul adaptoarelor de reţea) Folosirea instrumentelor
serviciile Resursele software (sistemul de specifice la administrarea
3. Supraveghează utilizarea operare) serviciilor
serviciilor Strategia de securitate Păstrarea jurnalelor obţinute
Serviciile: DNS, DHCP, poşta prin monitorizarea serviciilor
electronică, publicarea şi accesul la Identificarea intruşilor şi
site-uri web, servicii Director sau atacatorilor din interior şi
Catlaog de resurse exterior
Protocoale
Servicii de baze de date distribuite
Instrumente şi tehnici de administrare
a serviciilor, inclusiv administrare la
distanţă
Instrumente, tehnici pentru
monitorizarea, supravegherea
funcţionării componentelor hardware
şi software
Instrumente, tehnici pentru
monitorizarea (audit) accesului
utilizatorilor la resurse
Sisteme de fişiere şi reguli de
securitate
Resurse distribuite în reţea şi acces
concurent
Intruşii şi atacatorii sistemului de
operare
4. Instalează, configurează Administrarea serverelor Expunerea Suport curs Capacitatea de organizare,
administrează echipamentele Conversaţia Calculatorul spiritul analitic, atenţia la
de hardware ale serverului Resursele hardware (tipul de euristică Internet detalii, disponibilitatea de a
Instalează, configurează calculator, numărul de procesoare, Explicaţia Server rezolva probleme tehnice prin
administrează serviciile tipul şi numărul de hard discuri, Exerciţii oferirea de alternative
AUGUST – 2014 13
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
numărul şi tipul adaptoarelor de
(serviciu=funcţie oferită pentru reţea)
altcineva de un program sau Resursele software (sistemul de
calculator) operare, protocoalele folosite,
Supraveghează utilizarea procedurile de filtrare a accesului
serviciilor folosite)
Permisiunile de administrare

Competenţă specifică: Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
1. Proiectează soluţia de Arhitecturi de reţea – exemple de Conversaţia Suport de curs Configurarea componentelor
interconectare a reţelelor arhitecturi: Ethernet, Token Ring, euristică Cărţi şi reviste hardware şi software
2. Implementează soluţia de FDDI, Frame Relay Expunerea de specialitate Instalarea şi configurarea
interconectare Echipamentele de legătură între reţele Dialogul produselor de tip „firewall”
3. Proiectează şi realizează Servici de rutare, protocoale de Implementarea regulilor de
conectarea la reţeaua Internet rutare, protocoale rutabile, tablete de securitate pentru accesul la şi
4. Monitorizează accesul la rutare, adrese de reţea din reţeaua Internet
serviciile locale

Competenţă specifică: Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Defineşte strategia de Produse antivirus, corecţii, patch-uri, Conversaţia Suport de curs Identificarea cerinţelor de
1.
securitate a reţelei upgrade-uri euristică asigurare a securităţii reţelei
2. Construieşte şi implementează Proceduri, tehnici pentru izolarea Explicaţia şi a transmisiilor de date
procedurile cuprinse în serverelor şi a serviciilor, proceduri Expunerea Respectarea procedurilor de
AUGUST – 2014 14
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
pentru blocarea accesului la securitate
strategia de securitate diferite surse Analizarea jurnalelor de
Urmăreşte aplicarea Conturile utilizatorilor, politica de evenimente
procedurilor de securitate parole a organizaţiei Creşterea siguranţei reţelei
Drepturi, privilegii, permisiuni, de calculatoare
restricţii, machete de securitate,
configurarea restrictică a mediului de
operare al utilizatorilor, inhibarea
3. componentelor software şi hardware
nefolosite
Autentificarea în reţea. Metode de
autentificare, servicii de autentificare,
certificare, chei publice – chei private,
criptări şi decriptări, semnătură
digitală, algoritmi de
criptare/decriptare

Competenţă specifică: Instruirea şi asistarea utilizatorilor

Mijloace de
Metode /
Nr. instruire /
crt. Competenţe specifice Conţinut tematic forme de Criterii de performanţă
materiale de
formare
învăţare
Stabileşte cerinţele de instruire Modalităţile de stabilire a nevoilor de Conversaţia Suport de curs Organizarea unui mediu de
1. ale utilizatorilor reţelei de instruire individuală: interviu, euristică instruire sau de studiu
calculatoare chestionar, activităţi practice Explicaţia individual sau în grup
Organizează activităţile legate semnificative, observare directă Expunerea Coordonarea echipei
de instruirea / autoinstruirea Tehnici de instruire: prezentări responsabile
2.
utilizatorilor reţelei de teoretice, demonstraţii practice,
calculatoare simulări
Verifică modul de desfăşurare a Obiectivele instruirii / autoinstruirii:
3. - echipamentele şi componentele
instruirii utilizatorilor
4. Asistă utilizatorii de aplicaţii în software folosite;
AUGUST – 2014 15
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
- pregătirea profesională şi
reţea pentru derularea acestora experienţa angajaţilor;
în condiţii optime - specificul de activitate al
organizaţiei;
- fişa postului;
- caracteristicile funcţionale ale reţelei;
- competenţele individuale; aplicaţii
folosite

AUGUST – 2014 16
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.