Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ- STANDARDUL OCUPAȚIONAL PENTRU

FORMATOR

CUPRINS:
1. Analiza standardului ocupațional
2. Competența revizuită
3. Designul programului de foormare
4. Evaluarea programului de formare

1. Analiza standardului ocupațional

FUNCȚII ACTIVITĂȚI REZULTATELE ETALOANE ETALOAN CUNOȘTINȚ


MAJORE ACTIVITĂȚILOR CALITATIVEE E
PT. CALITATI TEORETICE
ACTIVITATEVE PT.
REZULTAT
E
PROIECTAR Elaborează  Desfăsurarea Instrumente Instrumente Managementu
EA materialele suport; sesiunilor de specializate( relevante l timpului;
ACTIVITĂȚ Identificarea training; relevant)  Se obțin Managementu
II DE finalitățilo,   Se
Aplicarea testelor de derulează informațiile lui clasei/sălii;
FORMARE variabilelor; evaluare; analiza din raport Stiluri de
 Stabilirea  Urmărirea atingerii învățare;
obiectivelor formării obiectivelor cursului Cunoștințe
 Resurselor de instruire. despre
 Redactarea personalitate/e
instrumentelor de ducația
evaluare; adulțior;
 Elaborarea structurii
raportului de curs, pt.
fiecare curs de
formare;
 Identificarea
riscurilor;
 Analiza SWOT;
 Analiza de nevoi
(document scris-
raport)

2. Competența revizuită

Funcții Activități Rezultatele activităților Etaloane Etaloane Cunoștințele


majore calitative calitative teoretice
pentru pentru
activități rezultat
Proiectarea 1. Identificarea scopului 1. Scopul și obiectivele Instrumente Instrumente Managementul
activității principal sunt clare și respectă specializate( relevante timpului;
de formare 2. Elaborarea clară a competențele urmărite relevant) Se obțin Managementulu
obiectivelor în concordanță cu 2. Cunoașterea Analiza de informațiile i clasei/sălii;
competențele cursanților în urma nevoi din raport Stiluri de
3. Acumularea informațiilor acumulării informațiilor Chestionar învățare;
relevante și corecte despre 3. Structura clară de informativ Cunoștințe
cursanți activități ce trebuie despre
4. Crearea activitatilor de realizate personalitate/ed
formare adaptate obiectivelor, 4. Resursele sunt ușor de ucația adulțior;
grupului și resurselor. accesat și înțeles Cunoștințe
5. Realizarea planificării 5. Cunoașterea clară a specifice
conform legislației, obiectivelor activităților și a domeniului
și grupului. rezultatelor așteptate
6. Suportul și materialele sunt
adaptate cerințelor grupului
7. Informarea cursanților în ceea
ce privește desfășurarea
activităților.

Elemente de competenta Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate modului de


rezultatului activitatii descrise de îndeplinire a activitatii descrisa de
elementul de competenta elementul de competenta
1. Stabilirea temei abordate 1.1. Tema respectă nevoi de dezvoltare
1.2. Este accesibilă și utilă, acoperind
nevoile de dezvoltare ale
cursanților

2. Definirea scopului și 2.1. Scopul reprezintă nevoia primară


obiectivelor de dezvoltare a cursanților
2.2. Obiectivele sunt clar explicate și
ajută la atingerea scopului

3 Acumularea informațiilor 3.1. Stabilirea numărului de cursanți


relevante și corecte despre 3.2. Adunarea de informații despre
cursanți aceștia și nevoile lor de formare
3.3. Informațiile trebuie să fie corecte
și exacte
4 Crearea activitatilor de 4.1. Activitățile sunt clare, acoperind
formare adaptate nevoile de formare
obiectivelor, grupului și 4.2. Ele urmăresc pas cu pas
resurselor. obiectivele propuse
4.3. Diversificarea activităților
5. Realizarea planificării conform 5.1. Planificarea respectă legislația
legislației, obiectivelor și grupului. curentă
5.2. Se planifică utilizarea resurselor pe
durata procesului de formare
5.3. Obiectivele sunt integrate în
planificare
6. Suportul și materialele sunt 6.1. Materialele sunt ușor accesibile de
adaptate cerințelor și nevoilor către participanți
grupului 6.2. Suportul este împărțit cursanților

7. Informarea cursanților în ceea ce 7.1. Informațiile despre desfășurarea


privește desfășurarea activităților. activităților sunt accesibile cursanților
7.2. Informațiile sunt clare și exacte
7.3. Informațiile prezentate cursanților
prezintă clar rezultatele așteptate

3. Designul programului de formare

Planificarea programului de formare:

1. Stabilirea temei abordate;


2. Definirea scopului și obiectivelor;
3. Acumularea informațiilor relevante și corecte despre cursanți;
4. Crearea activităților de formare adaptate obiectivelor, grupului și resurselor;
5. Realizarea planificării conform legislației, obiectivelor și grupului;
6. Suportul și materialele sunt adaptate cerințelor și nevoilor grupului;
7. Informarea cursanților în ceea ce privește desfășurarea activităților.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE FORMARE:

1. Obiectivele modulului de formare

O1. Dezvoltarea competențelor de planificare, pentru studenții de la programul de masterat


Formarea formatorilor și formatorilor certificați cărora le lipsește această competență;

O2. Dezvoltarea competențelor de realizare a activităților de formare conform obiectivelor,


adaptate grupului și resurselor.

2. Competențele cursanților la finalul modulului de formare


- Stabilirea temei abordate;
- Definirea scopului și obiectivelor;
- Acumularea informațiilor relevante și corecte despre cursanți;
- Crearea activităților de formare adaptate obiectivelor, grupului și resurselor;
- Realizarea planificării conform legislației, obiectivelor și grupului;
- Suportul și materialele sunt adaptate cerințelor și nevoilor grupului;
- Informarea cursanților în ceea ce privește desfășurarea activităților.
3. Durata modulului
- Durata de desfășurare a modulului este de 60h.
4. Bugetul
- Spații;
- Materiale papeterie;
- Echipamente;
- Cheltuieli de masă;
- Cheltuieli cazare, transport;
- Materiale;
- Editări.
5. Grup țintă
- Studenții de la masterul Formarea formatorilor (15), formatori certificați la nivel național
cărora le lipsește competența de planificare (10) .
6. Activitățile (teoretice, aplicative, de evaluare)
- Teoretice 18h;
- Practice 36;
- Evaluare 6 h.
7. Agenda programului de formare

ACTIV. TEORETICE ACTIV.PRACTICE EVALUARE


Face to face - 10h 18h 2h
Online – 8h 18h 4h

Ziua 1- face to face (7h):

3h teorie+4h practică

9.30-10.45- Sesiunea 1:

- Intercunoaștere/ Cunoașterea reciprocă 40 min

- Prezentarea generală a programului de formare 15 min

- Enunțarea obiectivelor urmărite și tematicii 20 min

10.45-11.00- Pauză de cafea


11.00-12.30- Sesiunea 2:

- teorie 30 min

- Activitate? 30 min

- teorie ? 30 min

12.30-13.30- Pauză

13.30-15.00- Sesiunea 3:

- activitate? 15 min

- teorie ? 40 min

- activitate? 35 min

15.00-15.15- Pauză de cafea

15.15-17.00- Sesiunea 4:

- activitate 30 min

- teorie 45 min

- activitate 30 min

Ziua 2 - face to face (7h):

3h teorie+4h practică

9.30-10.45- Sesiunea 1:

- activitate 40 min

- teorie 35 min

10.45-11.00- Pauză de cafea

11.00-12.30- Sesiunea 2:

- teorie 30 min

- Activitate? 30 min

- teorie ? 30 min
12.30-1a3.30- Pauză

13.30-15.00- Sesiunea 3:

- activitate? 15 min

- teorie ? 40 min

- activitate? 35 min

15.00-15.15- Pauză de cafea

15.15-17.00- Sesiunea 4:

- activitate 30 min

- teorie 45 min

- activitate 30 min

Ziua 3 – online (7h):

2h teorie+4h practică+1h evaluare

8.30-10.40- Sesiunea 1:

- activitate 40 min

- evaluare 1h

- activitate 30 min

10.40- 11.00- Pauză

11.00-12.40- Sesiunea 2:

- activitatea 30 min

- teorie 30 min

- activitatea 40 min

12.40-13.40- Pauză

13.40-15.20- Sesiunea 3:

- teorie 30 min

- activitate 40 min
-teorie 30 min

15.20-15.35-Pauză

15.35-17.05- Sesiunea 4:

- activitate 30 min

- teorie 30 min

- 30 min activitate

Ziua 4 - online (7h):

2h teorie+4h practică+1h evaluare

8.30-10.40- Sesiunea 1:

- activitate 40 min

- evaluare 1h

- activitate 30 min

10.40- 11.00- Pauză

11.00-12.40- Sesiunea 2:

- activitatea 30 min

- teorie 30 min

- activitatea 40 min

12.40-13.40- Pauză

13.40-15.20- Sesiunea 3:

- teorie 30 min

- activitate 40 min

-teorie 30 min

15.20-15.35-Pauză

15.35-17.05- Sesiunea 4:
- activitate 30 min

- teorie 30 min

- 30 min activitate

Ziua 5 – face to face (7h):

2h teorie+4h practică+1h evaluare

9.00-10.40- Sesiunea 1:

- activitate 40 min

- teorie 30 min

- activitate 30 min

10.40- 11.00- Pauză de cafea

11.00-13.10- Sesiunea 2:

- activitate 30 min

- evaluare 1h

- activitatea 40 min

13.10-14.10- Pauza

14.10- 15.50- Sesiunea 3:

- teorie 30 min

- activitate 40 min

- teorie 30 min

15.50- 15.05- Pauză de cafea

15.05-16.35- Sesiunea 4:

- activitate 30 min

- teorie 30 min

- activitate 30 min
Ziua 6 - online (7h):

2h teorie+4h practică+1h evaluare

8.30-10.40- Sesiunea 1:

- activitate 40 min

- evaluare 1h

- activitate 30 min

10.40- 11.00- Pauză

11.00-12.40- Sesiunea 2:

- activitatea 30 min

- teorie 30 min

- activitatea 40 min

12.40-13.40- Pauză

13.40-15.20- Sesiunea 3:

- teorie 30 min

- activitate 40 min

-teorie 30 min

15.20-15.35-Pauză

15.35-17.05- Sesiunea 4:

- activitate 30 min

- teorie 30 min

- 30 min activitate

Ziua 7 - online (9h):

2h teorie+ 6h practică+1 h evaluare


Ziua 8 – face to face (9h):

2h teorie+6h practică+1h evaluare

8. Conținuturile învățării (suport de curs) la general succint


Capitolul I ( ):
- Specificul managerial al formării formatorilor

Capitolul II ( ):
- Proiectul de formare:
a. Motivația proiectului
b. Numele (titlul programului)
c. Plasarea în timp și durată a proiectului
d. Scopurile proiectului
e. Temele propuse
f. Modalitățile și instrumentele de monitorizare și evaluare
g. Formele de atestare/ acreditare ale formării
h. Bugetul estimat al proiectului
i. Rolurile formatorului/ formatorilor
j. Prezentarea generală a suportului de curs și a auxiliarelor folosite

Capitolul III ( ):
Programul de formare:
a. Obiective/ Caracteristici
b. Resurse ( identificare)
c. Suportul de curs ( Cum trebuie să fie ?)

Capitolul IV ():
Organizarea stagiilor de formare:
a. Listarea activităților/ acțiunilor concrete
b. Metodologia utilizabilă
c. Clasificarea/gruparea activităților

9. Resurse ( cum selectăm resura umană, ce background trebuie să aibă)

4. Evaluarea programului de formare


1. Test

2. Ce reprezintă funcția de planificare?


3. Enumerați 3 avantaje și 3 dezavantaje ale funcției de planificare.
4. Redactați un eseu de 100-150 de cuvinte prin care să demonstrați importanța
funcției de planificare.
5. Explicați interacțiunea dintre procesul de planificare și cel de control.
6. Pe ce ar trebui să se concentreze eforturile de planificare?
7. Argumentați ideea conform căreia procesul de planificării este la fel de important
ca și rezultatele.
8. De ce sunt importante obiectivele pentru procesul de planificare?
9. Care este importanța unei planificări eficiente?
10. Cum evaluați sesiunea de activități pe o scală de la 1 la 5?
11. Ce performanță au obținut cursanții?

Performanță scăzută (sub nota 5) - cursanții au dat răspunsuri incomplete,


parțiale;
- nu cunoscut conținutul.

Performnanță minimală (nota 5-6) -cursanții au dat răspunsuri complete, parțial


adecvate în raport cu tema evaluată;
- cursanții au fost nesiguri în răspunsurile pe care
le-au dat, nu s-au pus la punct cu conținutul.

Performanță medie (nota 7-8) - cursanții au dat răspunsuri corecte și parțial


corecte;
- cursanții dețin cunoștințe specifice unității
parcurse.
Performanță maximală (nota 9-10) - cursanții au dat răspunsuri complete, corecte;
- cursanții demonstrează că și-au însușit
competențele necesare.

2. Scrisoare de recomandare

Catre .................................. [se mentioneaza societatea, departamentul / sectia]

Subsemnata/ul X lucrez impreuna cu Y in cadrul ..................................... [societatea,


departamentul/sectia/biroul] inca din 2015
În calitatea mea de .manager de proiect am avut ocazia să-mi pot forma o parere obiectivă despre
Y, fapt ce consider că ma îndreptățește să redactez această scrisoare de recomandare.

Țin să menționez, înainte de orice, ca Y este în primul rând o/un bun/a coleg/a, o fire mereu
optimista care reuseste si in cele mai delicate momente sa insufle incredere colectivului in care isi
desfasoara activitatea.

Am dorit sa fac aceasta precizare, deoarece, personal, consider ca este una dintre cele mai
importante, daca nu cea mai importanta calitate aY.

Daca ar fi sa mentionez calitatile profesionale ale Y , in primul rand ar trebui sa subliniez faptul
ca, pe langa pregatirea de specialitate, ea/el face parte din acea categorie de persoane gata oricand
sa invete ceva, sa se puna la curent cu tot ce este nou atat in domeniul strict de specialitate, cat si
in alte domenii conexe, care ar putea sa ii foloseasca in activitatea de zi cu zi [se pot mentiona
unele aspecte, in functie de specificul activitatii din firma respectiva].

Dorinta de perfectionare a facut Y sa castige atat increderea colegilor, cat si a superiorilor


ierarhici, care i-au incredintat unele activitati ce necesitau o responsabilitate crescuta. Este vorba,
de exemplu, despre coordonarea anumitor proiecte a caror durata scurta de finalizare necesita un
grad mare de mobilizare din partea intregii echipe.

De asemenea, i s-a incredintat mentinerea legaturii directe cu clientii, datorita abilitatilor de


comunicare si a usurintei in stabilirea de contacte.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, o/il recomand cu multa caldura pe Y care va fi, cu
siguranta, un angajat de baza pentru orice companie.

Data emiterii scrisorii

23.04.2016

Numele si semnatura celui care a redactat scrisoarea