Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, HENRI MATHIAS BERTHELOT ”

Ploiești , Prahova

Avizat,
Inspector înv. primar
Bibescu M.

-PROGRAMĂ DE CURS OPŢIONAL-


CLASA I D

înv. Ioniță Alina -Nicoleta

Aprobat in C.A. din __________________


An școlar 2021- 2022

Notă de prezentare

Disciplina optionala de teatru ,,MICII ACTORI” este un optional la nivelul


mai multor arii curriculare si se poate constitui ca un antrenament formativ al
capacitatii de comunicare, utilizand de aceasta data si un limbaj specific artei
dramatice.
Initierea copiilor in procesul de creatie teatrala le ofera posibilitatea de a-si
manifesta creativitatea, personalitatea, preferintele, exprimarea libera, pregatindu-i
sa-si formeze obisnuinta de a lua atitudine fata de ceea ce se intampla in jurul lor.
Prin teatru, elevii isi exerseaza lectura, memoria, capacitatea de comunicare
orala, de adaptare la atmosfera specifica a unor astfel de situatii.
Copilul implicat intr-o astfel de activitate va reusi mai usor sa-si invinga
inhibitiile, emotiile, sa se manifeste spontan si dezinvolt, sa se integreze intr-un grup.
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor
copiilor, este stimulat spiritul de echipă, îi familiarizăm cu cerinţele scenei şi
publicului, învățându-i să aibă o atitudine degajată, lipsită de emoţii.
Am ales acest curs opţional, cu atât mai mult cu cât în cadrul lui putem aplica
metode active de lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, pe care le-am
utilizat cu succes in clasa pregatitoare. Gândirea critică este posibilă la orice vârstă şi
dezvoltarea ei este un rezultat aşteptat al gândirii educaţionale actuale.
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor
copiilor, este stimulat spiritul de echipă, îi adaptăm pe elevii noştri la cerinţele scenei
şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îi educăm ca
spectatori.
Prin intermediul unor astfel de activitati, copilul isi pune in valoare prezenta
scenica dublata de dictia, mimica, siguranta de sine, placerea de a spune texte.

TIPUL OPȚIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare


- Limba si comunicare
- Arte
- Tehnologii
DURATA: 1 an scolar (2021-2022)
COORDONATOR: Ioniță Alina

COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară
3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative
4. Dezvoltarea spiritului de echipă
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar
Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1 Înțelegerea semnificaţiei globale a - audierea/vizionarea unor piese de teatru
mesajului audiat (CD-uri, casete audio/video, direct în sala
de spectacol)
- exerciţii de sesizare a elementelor
semnificative dintr-un mesaj ascultat prin
formulare de întrebări şi răspunsuri
1.2 Stabilirea unor legături între - raportarea informaţiilor din text la
informaţiile din textul dramatic şi fapte experienţa de viaţă;
de viaţă - compararea mesajului literar dintr-o
piesă de teatru cu cel transmis prin
pictură, muzică, dans;
-jocuri de rol, mimă;

1.3 Identificarea însuşirilor fizice şi - exerciţii de recunoaştere a însuşirilor


morale ale personajelor din text fizice şi psihice ale personajelor;
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare
1.4 Participarea cu interes la dialoguri - jocuri de exersare a unor reguli de
scurte, în diverse situaţii de comunicare comunicare eficientă: vorbire pe rând,
ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii;
- dezbatere pe diferite teme

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1 Identificarea informaţiilor - exerciţii de povestire a întâmplărilor din
semnificative din textul literar/ piesa de text;
teatru - exerciţii de transformare a vorbirii
directe în vorbire indirectă;
- exerciţii de separare a unităţilor logice
de conţinut din text;
2.2 Exprimarea expresivă a propriilor idei - exerciţii de interpretare a rolului, în faţa
faţă de situaţii prezentate în textul literar unui auditoriu, exprimând propriile
audiat/ vizionat păreri, idei, sentimente;
- discuţii în grup pe marginea unor
spectacole vizionate sau audiate

3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 Redarea în manieră personală a unor - realizarea unor dialoguri improvizate pe
întâmplări şi fapte prezentate în piese de anumite teme şi în situaţii determinate;
teatru - exerciţii de creaţie literară – crearea
propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece
şi prezentarea acestora;
- interpretarea unui rol în mai multe
variante, în manieră proprie
- exerciţii de povestire prin desen
3.2 Exprimarea trăirilor interioare ale - jocuri de rol;
personajelor prin gestică, mimică, timbrul - jocuri de mimă;
vocii, volum, mişcare scenică - jocuri de simulare;
-utilizarea limbajului verbal şi nonverbal
corespunzător, în vederea asigurării/
menţinerii atenţiei interlocutorului
(contact vizual, expresie facială, claritate
în exprimare, ton)
3.3 Realizarea unor elemente specifice - confecţionare de păpuşi, marionete,
teatrului măşti, costume, decoruri, costume;
- elaborarea unor afişe teatrale;
- iniţiere în tehnica machiajului de scenă

4. Dezvoltarea spiritului de echipă


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1 Identificarea elementelor - dialog pe tema organizării activităţii;
organizatorice ale grupului de lucru -stabilirea de responsabilități și reguli
specifice activităţilor de grup
-amenajarea unui spațiu/ colț al „micilor
actori” în sala de clasă, cu rol informativ,
expozitiv
-activităţi de analiză obiectivă a
interpretării colegilor de grup
4.2 Identificarea modalităților de - completarea unor grafice/ panouri cu
promovare a rezultatelor muncii în echipă titluri/ autori/ personaje ale textelor citite,
discutate, dramatizate
-realizarea de colaje cu aspecte din
activitatea grupului de lucru
- realizarea de afișe, postere
-realizarea unui jurnal de impresii
ELEMENTE DE CONŢINUT:

1. Elemente specifice teatrului (machiaj, costume, măşti, marionete, afişul teatral)


2. Termeni specifici teatrului (scenă, decor, actor, regizor, sufleor, scenariu,
spectator, cortină, culise, spectacol, festival, paradă)
3. Elemente de cultură teatrală:
 date despre piese de teatru: titlul, autorul, personajele pozitive/negative
 poezii, povestiri, poveşti
 audiţii
 jocuri de rol
 carnaval
 serbări
4. Activităţi extracurriculare:
 vizionări de spectacole

VALORI ȘI ATITUDINI:
 Atitudine apreciativă pentru artă- teatru, literatură
 Atitudine motivantă pentru învăţare;
 Atitudine de respect faţă de efortul, prestația colegilor de echipă
 Altruism, toleranță, stimă de sine, spontaneitate.
 Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua decizii;

SUGESTII METODOLOGICE:
Această etapă de școlaritate reprezintă un moment important în dezvoltarea și
formarea elevului. În acest sens, în cadrul opționalului „Micii actori”, se va insista
pe dezvoltarea încrederii în sine, a expresivității și creativității, pe trezirea interesului
elevilor pentru activitățile derulate.
Astfel, vor fi îmbinate exerciții- joc pentru stimularea creativității, jocuri de
rol, audieri și vizionări de povești, piese de teatru, activități practice, dramatizări.
Se urmărește asigurarea contextului pentru participarea activă, individuală și în grup,
care să permită exprimarea liberă a propriilor idei și sentimente. Prin jocuri și
antrenamente amuzante ce evidențiază caracterul ludic al activităților, elevii își
dezvoltă spontaneitatea, descoperă plăcerea de a interacționa, coopera, comunica.
Activitatea didactică se va desfășura într-o interacțiune permanentă cu copiii, aceștia
sunt stimulați să întrebe, să intervină, să aibă inițiativă, să exprime idei și sentimente
despre ceea ce văd, aud, citesc, observă.
Un alt aspect important vizează folosirea nonverbalului pentru exprimarea
personalizată a unei idei, întâmplări, a unui concept, sentiment. Îmbinarea verbal-
nonverbal facilitează dezvoltarea expresivității, creativității, gândirii dar și a
competențelor de comunicare.
Confecționarea de către elevi a decorurilor, costumelor, marionetelor, măștilor,
afișelor determină înțelegerea complexității actului teatral, sporind în același timp
încrederea în sine căci conștientizează importanța rolului lor în succesul activității.
Aceste etape vor fi derulate cu precădere pe grupe de lucru, centrate tematic și ca
scop după nevoile activității.
Amenajarea unui colț în sala de clasă care să fie reprezentativ pentru activitatea
elevilor-actori precum și realizarea promovării opționalului vor fi activități derulate
tot în cadrul unor grupe, echipe de lucru. Modalitățile de realizare vor fi alese de
elevi, rolul cadrului didactic va fi de asigurare a materialelor necesare, de sprijin.
Contactul direct cu scena, teatrul prin vizitarea Teatrului de Artă Braila va
spori interesul pentru toate activitățile din cadrul opționalului și cred că va rămâne o
experiență unică, memorabilă, educativă.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

1. METODE TRADIŢIONALE:
a. probe orale și practice

1. METODE ALTERNATIVE:
a. observaţia sistematică a comportamentului elevului;
b. portofoliul
c. autoevaluarea;
d. expoziții
e. albume foto
f. postere
g. dramatizări

TIMP ALOCAT: 1 an școlar (2018-2019);


1 oră/săptămânal;

BIBLIOGRAFIE:
1. Ghidurile L.S.D.G.C., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles
Temple, 1998
2. „Hai să facem un spectacol!”- teatru şcolar pentru clasele I-IV, Marcela
Peneş
3. „Jocuri de creaţie”- îndrumar, Georgeta Roman
4. „Primii artişti” – vol I, Claudia Toma
5. Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar ;
6. „ Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – programă – curs
opţional”, înv. M. Toader – Coman, prof. G. Vintilă;
7. „Carte de construit pentru copii” – Ursula Barff şi alţii
8. www.dltk-teach.com
9. www.clipart.com
10. www.kidzone.ws

Planificare calendaristică

Nr. Unităţi de Obiective Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. învăţare de ore
referinţă
Semestrul I
1 Amintiri din 1.1;1.4;  Actualizarea rolurilor 2 I- II
clasa 3.2;3.3; interpretate în diferite
Pregatitoare 4.1 scenete, serbări, etc.;
 Elemente specifice
teatrului – machiaj
(facepainting)
2 În lumea 1.1;1:2;  Audierea şi repovestirea 4 III –
minunată a 1.3;1.4; unui text literar; VI
teatrului 2.1;2.2;
 Exerciţii - joc de
3.1;3.2;
creativitate şi atenţie;
,,Hai cu noi la 3.3;4.1;
teatru !,, 4.2;4.3  Joc de rol pe scenariu
versificat
 Vizită la Teatrul
Catrabus din Braila
 Elemente specifice
teatrului
(costume şi măşti) –
confecţionare;
3 Atelierul de 1.1;1.2;  Poveşti – audiere, 3 VII –
creaţie 1.3;1.4; repovestire, creare de către X
2.1;2.2; copii, modificare final
Scenete hazlii 3.1;3.2; (jocuri de creaţie),
3.3;4.1, dramatizare;
4.2;4.3
 Elemente specifice
teatrului (marionete) –
confecţionare şi mânuire;
 Jocuri de rol pe scenariu
versificat/ improvizat de
copii
 Sanzeana si Pepelea
 Pacala si palaria tatalui
 Pupaza din tei
4 Obiceiuri și 1.4;2.2;  Scenetă inspirată din 3 XI-
tradiții de 3.2;4.2; obiceiurile și tradițiile XIII
iarnă specifice zonei;
 Joc de rol;
 Elemente specifice
teatrului (decoruri, costume)
– confecţionare;
 Decorarea sălii de clasă
pentru scenetă + Serbare
Vacanța de Crăciun
5. Sus cortina ! 1.1;1:2;  Vizionarea filmului 3 XIV-
1.3;1.4; serbării de Crăciun şi XVI
2.1;2.2; analizarea punctelor
3.1;3.2; tari/slabe;
3.3;4.1;
 Poveşti – audiere,
4.2;4.3
repovestire, colorare postere,
modificarea conţinutului
(jocuri de creaţie);
 Joc de rol pe scenariu
versificat
 Elemente specifice
teatrului (afişul);
 Elemente de cultură
teatrală (autor, titlu,
personaje);
6. Recapitulare- Dramatizarea unui scurt text, 1 XVII
Evaluare la prima vedere

Semestrul al II-lea
7. Scenete hazlii 1.1;1.3;  Exercitii de memorare 2 I-II
1.4;2.1; si recitare expresiva
2.2;3.2;
 Joc de rol pe scenariu
3.3;4.1;
diversificat
4.2;4.3
 Realizarea unor decoruri
simple
8. Mâini 1.1;1.2;  Elemente specifice 2 III-IV
îndemânatice 1.3;1.4; teatrului (scenografie -
în lumea scenei 2.1;2.2; costume - confecţionare);
3.1;3.2;
 Prezentarea costumelor
3.3;4.1;
realizate (rolul
4.2;4.3
„manechinului”- model şi al
prezentatorului de modă);
 Organizarea unei parade
a modei;
 Poveşti – audiere,
repovestire, exerciţii-joc,
dramatizare;
 Joc de rol pe scenariu
versificat

9. Micii păpuşari 1.1;1.2;  Elemente specifice 4 V-


1.3;1.4; teatrului (marionete, decoruri VIII
2.1;2.2; - confecţionare);
3.1;3.2;
 Povestiri create de copii
4.1;4.2;
pentru a valorifica
4.3
marionetele confecţionate;
 Poveşti – audiere,
repovestire, exerciţii-joc,
dramatizare;
 Confectionare papusi pe
linguri de lemn
10. Hai la 1.4;2.2;  Elemente specifice 3 IX-XI
carnaval! 3.2;3.3; carnavalului (măşti,
4.1;4.2; costume);
Dansul scenic 4.3
 Elemente specifice
si
teatrului – elaborare de afiş,
antrenamentul
invitaţii, program-
expresiei
desfăşurător;
corporale
 Desfăşurarea unui
carnaval folosind costume,
măşti, decoruri şi personaje
din poveştile dramatizate pe
parcursul anului şcolar;
 Organizarea unei
expoziţii cu materialele
realizate de învăţător şi elevi
în cadrul acestui proiect
 Participarea la concursuri
de teatru
11. Lumea 1.2;1.4;  Activităţi XII-
teatrului şi a 2.2;4.1; extracurriculare derulate XIV
poveştilor … 4.2 pe parcursul mai  Conform
dincolo de multor : programului
sala de clasă - ore - vizionarea unui teatrului de
spectacol pentru copii la papusi din
Teatrul de Papusi din Braila
Braila”;
-excursie didactica
„Pe urmele paşilor lui
Sadoveanu”(în timpul
taberei de vară de la
Oglinzi – Neamţ)
12. Recapitulare- Dramatizarea unei piese/ 1 XV
Evaluare povești
Analiza comportamentului
unui personaj
Interpretarea unui rol in
cadrul unor piese de teatru
-