Sunteți pe pagina 1din 121

200

REÞETE VEGETARIENE
DE POST ªI DIVERTISMENT

1
2
200
REÞETE VEGETARIENE
DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de
Hegyi Árpád - Gedeon

preparate cu blenderul
Soia-lakt

Editura
MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL
Arad, 2006

3
Editare ºi copertã:
MIHAELA AMBRO

Termenii care aparþin medicinei


au fost verificaþi de
dr. VALENTIN NÃDêAN

Tipãrit la S.C. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.R.L.


Arad, Str. C-tin Brâncuºi nr. 87, cod 310389
Tel./Fax: 0257 - 251626
e-mail: mmi@rdslink.ro

ISBN (10) 973-7650-33-6


ISBN (13) 978-973-7650-33-7

4
Partea I

5
A. BLENDERUL SOIA-LAKT
Recomandare - PROSPECT

Aparatul electric “Soia-lakt”, este un aparat cu care se poate obþine


lapte din cereale ºi leguminoase: soia, orz, ovãz, nãut, orez negru, ºi fructe
scorþoase migdal, cocos, alune, nuci, sau combinaþii ale acestora, precum
ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare, ºi totodatã pot
da un gust plãcut.
Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori,
ulei canola ºi conservanþi. Cu aparatele noastre de soia se poate face
mâncare de soia proaspãtã, dupã dorinþã, fãrã ingrediente adãugate.

Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt


- numele modelului KB - 603s
- energia electrica de funcþionare 220v-50hz
- puterea de încãlzire 700w
- puterea motorului 250w
- volumul de apã 1100-1300 ml
- capacitatea de boabe înmuiate 150g - (2 pahare)
- capacitatea de boabe de soia uscate - 100g (1pahar)

Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul pro-


blemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a
acestuia. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. intrarea apei la
motor, spargeri din cauza ºocurilor, exploatare, folosinþe industriale,
conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de
preparare). Vezi carnetul de garanþie.

Mod de utilizare
• Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã, puneþi întregul
set în picioare vertical, umplând vasul cu apã.
Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul
spre mânerul vasului. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de
plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un
întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe
curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã).
• Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru, 2 pahare. Acoperiþi apa-
ratul, conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. Când auziþi

6
beep-ul, unitatea centralã începe sã lucreze. Aparatul încãlzeºte apa la 80°
C în aproximativ 10 minute. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul
sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. Când laptele de soia este gata pentru
procesat se va auzi o melodie. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25
minute.
• Dacã procesaþi un pahar (8 gr.) de boabe de soia uscate, apãsaþi
butonul “dry bean”. Motorul începe imediat sã macine boabele. Dupã
aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. (Timpul
depinde de felul apei pe care o folosiþi.) Motorul va face încã câteva rotiri
înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. Când procesarea laptelui este gata
va cânta o melodie.
• Laptele poate fi consumat imediat.
• În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia,
numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare.

Curãþarea aparatului
• Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de
ceasornic, scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia, spãlaþi
vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul.
• Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a
îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire.
• Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de
încãlzire câteva minute, dupã care clãtiþi cu apã.
• La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã
(motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea
de jos a aparatului (cuþitul, electrozii, senzorul). Introduceþi filtrul în apã
caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia, apoi þineþi sub jet de apã.

Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri


• Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. Când în vas nu este
destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare;
• Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã;
• Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui; în caz
contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus;
• Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã
150g;
• Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore;
• Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore

7
iarna. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfã-
râmate boabele;
• Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor, tem-
peraturã, electricitate ºi tipul de boabe de soia, ºi spumarea apei;
• Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi
tipul aparatului);
• Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi
filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. În decurs de 3
secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui.
• Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a apa-
ratului. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la
folosirea anterioarã. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat, boabele de
soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Toate
aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi
de ca litate!
• Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite!

Probleme de utilizare; cauze ºi soluþii ale acestora

• Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start”


Cauze:
1.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare
2. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect
Soluþii:
Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start”

• Unitatea centralã nu încãlzeºte


Cauze:
1. Voltajul este prea slab
2. Voltajul are frecvent variaþii de valoare
Soluþii:
Verificaþi sursa de alimentare

• Boabele de soia nu sunt mãcinate


Cauze:
1. Timpul de înmuiere nu este suficient
2. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru
3. Prea multe sau prea puþine boabe de soia

8
Soluþii:
1. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat
2. Curãþaþi bine filtrul
3. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia

• Aparatul aruncã spuma afarã (inundã)


Cauze:
1. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii
2. Voltajul este prea mare
Soluþii:
1. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii
2. Verificaþi sursa de alimentare

B. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA

Istoria ºi cariera boabelor minune

Soia este o plantã cu o istorie veche, dar care este utilizatã de puþin
timp. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. Este menþionatã în scrieri
vechi câteva mii de ani, fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. În egalã mã-
surã au promovat ºi japonezii aceastã plantã, ºi este posibil ca la ei sã-ºi
fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. În aceastã zonã a
lumii soia, împreunã cu orezul, reprezintã alimentul de bazã al populaþiei
precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea.
Limba japonezã, care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile, a creat ºi
expresii speciale pentru definirea plantei, vorbind despre soia ca despre
carnea fãrã oase, sau carnea pãmântului.
În China anticã, soia era consideratã una dintre cele cinci culturi
sacre (alãturi de orez, grâu, orz ºi mei).
Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul
secolului al XVII-lea, iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui
botanist, la începutul secolului XVIII.
În concluzie, prin anii 1700, în grãdinile botanice mai importante
din Europa, se gãsea deja aceastã plantã deosebitã, fiind privitã ca o
curiozitate. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. Din
Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar,
iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. La sfârºitul secolului al XX-lea,
a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob.

9
În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin
anii ‘60.
De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl
conþine. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei,
fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. Acest
lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment, ea fiind uºor de
prelucrat. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru ani-
male.
Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute, cererea lor pe
piaþã a crescut foarte mult, importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa.
Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult, iar aici nu ne
referim doar la uleiul de soia, ci ºi la pãsatul din boabe de soia, coaja se-
minþei de soia, paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia, toate acestea de-
venind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Datoritã con-
þinutului mare de proteine, soia este consideratã un aliment de bazã, cu
precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vege-
tarian.
SUA este cel mai mare producãtor de soia, cu un procentaj de 65%
din producþia globului, fiind urmatã de Brazilia, China, Argentina ºi
Japonia.
Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). Unele soiuri cresc,
ajungând la înãlþimea de doi metri. Este o plantã de varã, aparþinând
familiei leguminoaselor. Floarea este de culoare alb liliachiu. Boabele,
asemenea celor ale fasolei, sunt în pãstãi. Rareori se gãsesc mai mult de
trei boabe într-o pãstaie.
Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul, dar expunerea în-
delungatã la soare îi este dãunãtoare, zilele de varã cu soare arzãtor ne-
fiind ideale pentru ea. Aceasta se constatã privind, nu atât dezvoltarea
plantei în întregul ei, cât dezvoltarea boabelor de soia. Astfel continentul
european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia.
Denumirea de „soia”, este una genericã, specia având aproximativ
1500 de soiuri. Este galbenã, verde, maro, neagrã, roºie, mãruntã, mare,
rotundã, ovalã, scundã sau înaltã. Modul de folosire este determinat de
aceste soiuri; anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare.
Soia este o plantã care poate folosi, în mod benefic, energia solarã.
Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã, anotimp, condiþii meteo-
rologice; 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%, glucide 33%,
grãsimi 25%, minerale 2,1%. Procentul de grãsime la soia crudã este de

10
20% iar cel de apã de 8-9%. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã
procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2,1% la boabele fierte
ºi uscate, ºi la 3% la boabele crude ºi uscate.
Soia este o plantã cu totul deosebitã. Putem spune cã am descoperit
alimentul secolului XXI, pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are
un grad ridicat de proteine. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie,
componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate.
Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: ali-
mentele calorice pentru copii, supele din conserve, produsele de pani-
ficaþie, fãina de soia, pãsatul de soia, uleiul de soia, lecitina. Soia ºi de-
rivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã, industria hârtiei
ºi industria textilã, la fabricarea vinului, a materiei de ferment - drojdia,
vopselelor, stopului de spumã, linoleumului, etc.
Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele, ajungând astfel sã folosim
doar soia ºi preparate din soia. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct
de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. Soia ºi pre-
paratele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã
la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã.
O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi
echilibratã. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai di-
versificatã, cu multe zarzavaturi, fructe ºi cereale, printre care sã-ºi gã-
seascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie.
La noi în þarã, soia a devenit cunoscutã în anii ‘80, când din resturi
de carne, din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit
celebrul „salam cu soia”, care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi.
Datoritã acestei realitaþi predecembriste, soia a fost consideratã de cãtre
români ca fiind ceva negativ. Din acest motiv multã vreme concetãþenii
noºtri au respins acest aliment, nãscându-se chiar adevãrate “legende“
despre “presupusele” sale efecte negative, care s-au dovedit a fi nefondate
ºi neadevãrate. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident, pro-
dusele cu soia, prelucrate în forme foarte diversificate, erau o adevãratã
delicatesã, devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri, în res-
taurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. Din fericire, aceasta
veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind, în
ultimii ani, tot mai mult prezentã în magazine. ªi mai ales în perioadele
de post.

11
Informaþii despre soiurile boabelor de soia

Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea


plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele pre-
parate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor
ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare.

Galben
Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se
realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia,
brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia.
Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de
colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „legu-
minoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin
fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare es-
te distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor
produselor din carne.

Boabe mungo
Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca
sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de
foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi
continuu.

Boabe azuchi
În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de
culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar
ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gus-
tului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor.
La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã.
Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în
special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte
scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici.

Fãina de soia
Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea
a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12
umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu.
Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din
acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine
antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente.
Cunoaºtem trei feluri de fãinã:
a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras
grãsimea, adicã uleiul;
b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul;
c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se pro-
ceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În
urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere
la preparate dulci.
Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras
gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã.
Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate.
Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru
obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De
asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru
diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte
cereale.

Laptele de soia
Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în
cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la
pahar îmbuteliat ºi la litru.
În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aro-
matizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia
poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã,
(6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul
Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele
de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri.
Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi
pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã,
deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului
devin foarte frumoase.
Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în
prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent
substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13
matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de
vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi
aminoacizi esenþiali.

Granule de soia sau carne vegetarianã


În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma
presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare,
foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor
acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.)
Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã pro-
dusul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii ali-
mentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o
metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau
fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi.
Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã fap-
tului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel
ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea
unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate
proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã.
Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi.

Ulei de soia
Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se
opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu
avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma
cantitãþi prea mari.
Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase.
Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de
bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria
panificaþiei ºi a cofetãriei.
Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust
foarte bun, ºi este uºor digerabil.
Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc.
Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de
peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Le-
citina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul
de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea
grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14
Sos de soia
Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri
ºi ca aliment pe lângã produse de bazã.
Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã, existând în
fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia, China, Thailanda, Vietnam)
reþete milenare. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori
la brânza din soia, denumitã ºi tofu.

Cremã de soia – Miso


Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mân-
care. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse
cereale. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. Existã Miºo
roºu, alb, negru. De exemplu, în cazul lui Miºo alb, perioada de reacþie
este de 2-3 ani. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. Conþine: 20%
proteine, 10% hidrat de carbon ºi 10% sare.

Brânzã de soia – Tofu (Dou fu)


Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen
(1518-1593 e.n.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”,
brânza de soia are, în China, o istorie de peste 2100 de ani. Circulã în
rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia.
Vã redãm douã dintre acestea.
În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 1238-
1644 e.n.), pe numele sãu Zhu Yuanzhang, familia sa era foarte sãracã.
Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele, el a fost nevoit sã lucreze la un
mic restaurant din localitatea Fong Yang. Un bucãtar pe nume Huang îi
dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia, pentru a-i potoli foamea. Mai
târziu, dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron, el a cerut bucãtarului
imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ, în-
scriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial,
spre a nu uita sãrãcia din copilãrie.
O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state
combatante (anii 220 - 265 e.n.), în timpul unui rãzboi între statul Zhou
ºi statul Wei, generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi s-
a retras cu armata sa în cetatea Jimen. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o
stare jalnicã, morþi de obosealã. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat gene-
ralului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii, sã înceteze lupta timp de trei zile
ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. Dupã

15
trei zile, armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut
apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei.
Doctorul Sun Yatsen, care a condus revoluþia din 1911, în timpul
cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China
republica, a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia, arãtând
cã “în reþeta vegetarienilor chinezi, brânza de soia este nelipsitã, deoarece
ea constituie carnea vegetalã, având funcþiile cãrnii, dar neconþinând to-
xinele din carne. Deci, a mânca brânza de soia este un obicei al întregului
popor chinez”.
În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia, existã sute, chiar
mii, de reþete cu specific diferit, în funcþie de localitate.
În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e.n.), marele discipol al lui
Sajiamuni, Jianzheng a pornit din Yangzhou, traversând oceanul. A ajuns
în Japonia ducând cu el, alãturi de budism, arhitecturã, sculpturã ºi me-
dicina tradiþionalã chinezeascã, ºi metoda de preparare a brânzei de soia.
La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se
gãseºte atât pe piaþa asiaticã, cât ºi pe cea americanã sau europeanã.
Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de
soia de sud, iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord.
Cea de sud se poate mânca crudã, amestecându-se cu sare, sos de soia,
praz tãiat mãrunt, ulei de susan ºi praf de gust (Weijing), iar cea de nord
reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare.
Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la
coagularea lui. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. Se preparã foarte
simplu ºi în gospodãrii. (vezi reþeta de preparat Tofu.) Aroma e neutrã, nu
are un gust propriu, de aceea se poate combina cu orice fel de preparate.
Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate);
este foarte uºor de digerat. E alimentul ideal pentru cura de slãbire - 100
g conþin 85 calorii; bãtrânii, bolnavii, copiii o pot folosi cu încredere. În
Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet, probleme car-
diologice, arteriale. Este recomandatã de medici în diete. Poate fi coa-
gulatã cu clorid de calciu. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult
mai ridicat decât în laptele de vacã. Pentru copiii în creºtere este foarte
benefic, deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura.
Este saturabilã, neputându-se consuma o cantitate foarte mare. În
Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. În multe locuri e mult mai
apreciatã decât carnea. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se
potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi.

16
Pulpa de soia – Okara
Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând
fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. Numele provine din
japonezã, însemnând „mult stimatã coajã”. În urma pregãtirii laptelui de
soia se obþine ca un produs secundar. Rãmâne în filtrul blenderului Soia-
lakt.

C. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE
ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA

• Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru


pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale, iar acele produse care sunt
sãþioase, ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. Sunt ideale
pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã, spor-
tivilor, vegetarienilor, adepþilor alimentaþiei naturiste, celor care urmãresc
o viaþã sãnãtoasã.
• “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile
din carne sunt un inamic redutabil al acestora.
Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine
din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o
consumã din belºug, se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum
ar fi cancerul, ateroscleroza, senilitatea, accidentul vascular etc. Pornind
de la aceste date, cercetãtorii din întreaga lume au început studii apro-
fundate, pentru a vedea care este secretul acestei plante, ce conferã o
anumitã protecþie, la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt.
Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul
cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine,
soia are în plus niºte substanþe speciale, numite izoflavone, care mãresc
imunitatea, împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase,
asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. Soia mai are însã
o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate ...
• Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura
vegetarianã, deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea
normalã a metabolismului, regenerarea pielii ºi creºtere. Soia conþine cei
10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. Astfel, în
mare mãsurã, ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. (La fel de eficient
pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã, sau din carnea de pasãre.) A-
minoacizii care se aflã în proteinele din soia, precum lizina, îmbogãþesc

17
proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de
origine animalã.
Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã
reprezintã o sursã de proteine ºi calciu, aceste produse au un aport moderat
de zinc, magneziu, fier ºi seleniu.
• Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul îm-
potriva cancerului. Mai mult, existã alte studii epidemiologice care susþin,
un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân.
În privinþa consumului de soia ca aliment, datele înclinã înspre
efectele favorabile, spre proprietãþile protectoare. Studiile epidemiologice
fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai
rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului
crescut de soia. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a
ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între
consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de
sân ºi prostatã, colon, uter; acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi
izoflavone, ºi a unor compuºi înrudiþi, numiþi izoflavonoizi. Despre aceºti
compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge,
“înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei.
Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de
60% dacã sunt consumate încã din copilãrie, sunt benefice în perioada de
menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu; de asemenea previn
bolile de inimã. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat
din meniu, frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Soia acþio-
neazã în acest sens la reducerea colesterolului, a tensiunii ºi la prevenirea
formarii arterosclerozei. Pentru fragilitate vascularã se recomandã con-
sumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. De fapt,
soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular, fiind de ajutor
ºi în ischemia cardiacã, în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare.
Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele
dietetice, pentru diabetici. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul
alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului
sau intestinului. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin
colesterol. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). În
urmã cu 20-30 de ani, medicii recomandau diabeticilor insulino-depen-
denþi sã consume cât mai multã carne, întrucât aceasta este foarte bogatã
în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. Noile studii au arãtat cã, deºi nu
conþine zaharuri, carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor.

18
Mai mult decât atât, carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. Soluþia:
consumaþi carne vegetalã, adicã produse cu soia, care sunt foarte bogate
în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã.
Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament, pentru cã are foarte
puþin amidon. În schimb conþine hidrat de carbon. Experimentele medicale
au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte
capacitatea celulelor de a absorbi glucoza.
• Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. Produsele din soia au un
conþinut bogat de calciu. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de
metoda de obþinere a brânzei tofu. Conþinutul de calciu este de trei ori mai
mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). În cazul ce-
lor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia, nutriþioniºtii reco-
mandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. De exem-
plu, o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de
calciu. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã
regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. Produsele de soia, mai
ales laptele ºi fãina, sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de
pierdere a substanþei osoase. Soia are o acþiune estrogenã, estrogenul fiind
hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor.
• Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului ca-
re se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã!
Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor me-
nopauzei. În dereglãri ale ciclului menstrual, hipermenoree - se reco-
mandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele natu-
rale. La femeile care consumã zilnic produse cu soia, perioada de sânge-
rare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile, dispar
simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt
tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri, transpiraþii nocturne).
• Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în
menþinerea sãnãtãþii intestinelor. Reduc riscul deranjurilor digestive
datoritã conþinutului bogat de fibre. Acestea, adãugate într-o digestie
sãnãtoasã, reduc [riscul de] cancerul de colon - adicã al intestinului gros.
• Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce
sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer, demenþa
senilã. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii, la populaþia
baºtinaºã - mare consumatoare de soia, au arãtat cã acest aliment pro-
tejeazã celulele nervoase, ajutã la buna funcþionare, la vârste înaintate, a
memoriei ºi a altor funcþii mentale.

19
• Cercetãri:
a) În Statele Unite, Asia, Europa s-a confirmat faptul cã persoanele
care consumã 50 gr. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. Femeile
din Japonia ºi din China, unde consumul de soia este cel mai mare, au o
incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât
compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au
adoptat dieta de acolo. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la pros-
tatã, a celui la sân ºi uterin, contra cancerului la colon.
b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania,
susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia, re-
prezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tu-
morilor cu 71%.
c) Adepþii acestei leguminoase, afirmã cã fitoestrogenul îmbu-
nãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul
apariþiei cancerului de sân. În þãrile asiatice, unde soia se consumã din
belºug, numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. În
Japonia, doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune, faþã de 42% în Marea
Britanie.
d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare
cu Universitatea din Manchester, susþin cã boabele de soia au calitatea de
a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar.
Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare
în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã, decât
în cazul finlandezilor. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al
cancerului mamar, prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izo-
flavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din
alte societãþi industrializate. Un studiu recent al World Cancer Research
Fund, urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã
consumul de soia regulat ºi pe termen lung, mãreºte efectul de protecþie
împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. Cele mai bogate surse
de izoflavonoide sunt laptele din soia, iaurtul de soia ºi tofu, în timp ce
produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã!
• Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii
care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de
origine animalã.

Lecitina din soia are posibile efecte benefice


Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin

20
cunoscute. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul, de fapt
fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura mem-
branelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine.
Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Atât ino-
zitolul, cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor,
împiedicând depunerea acestora în ficat.
Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului, converteºte co-
lesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile, contribuind astfel la
eliminarea lor din organism. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe
pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã.
Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Con-
sumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi des-
fãºoare activitãþile zilnice obiºnuite.
Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Este in-
dispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor.
Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului, previne
apariþia diverselor eczeme, contribuie la intensificarea capacitãþii de me-
morizare ºi are un uºor efect sedativ.
În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor
cerebrale. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã, apatice, care
ºi-au pierdut apetitul. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea.
Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri
dezvoltarea litiazei colesterolice. Datoritã efectelor sale asupra metabo-
lismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi.
Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de
soia, etc. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea ner-
voasã; de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de
lecitinã. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã
persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale, persoanelor ex-
puse stresului, persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora
le-a scãzut capacitatea de concentrare, suplimentul de lecitinã stimulând
metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos.
Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în de-
pendenþã de schimbãrile atmosferice, de exemplu) se poate consuma mai
des decât cea obiºnuitã. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol,
necunoscându-se efecte secundare. Consumul sistematic poate încetini sau
chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist.

21
Alte întrebuinþãri ºi avantaje
ale alimentelor din soia

• Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete


delicioase, sãnãtoase ºi pe toate gusturile, cum ar fi spre exemplu: diferite
varietãþi de brânzã, mici, chiftele, budincã, îngheþatã, pateu, iaurt, kefir,
diverse creme, ciocolatã, supã, fripturã, salam, sarmale, maionezã, prãji-
turã, pâine, drob, piftele ºi multe altele.
• Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie,
a culorii, a coacerii; coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã.
• Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimen-
tele. (Creme de fructe, sosuri, etc.)
• Laptele de soia poate înlocui ouãle; adãugând lapte de soia putem
folosi mai puþine ouã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia.
• Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj
deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. Este baza idealã
pentru uleiuri aromatizate.
• Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust, putând fi astfel
aromatizatã cu orice gust sau aromã.
• Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã
gustul mâncãrii.
• Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de
vacã. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã.
• Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici.
• Pentru diete cu restricþii de sare, acid uric, colesterol redus, reu-
matism, probleme de rinichi, tensiune, probleme arteriale, piatrã de rinichi,
alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere.
• Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ief-
tin decât carnea sau laptele de vacã.

Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia


E vorba de efecte adverse, riscuri, tulburãri funcþionale cauzate de
consumul de soia.
• Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asia-
ticilor, fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în
prevenirea unor boli. Existã însã ºi soia modificatã genetic. S-a dovedit
din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici
un efect negativ, aºa cum susþin anumite grupãri.

22
• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. În
acest caz, corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe
pentru a se apãra. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima
utilizare a acestor produse, corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi.
Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se
poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee, dermatitã atipicã, coli-
tã, conjunctivitã, diaree, eczeme, febrã, hipotensiune, stãri de vomã, mân-
cãrimi, respiraþie dificilã. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare
intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine, ci felului în
care reacþioneazã organismul cuiva. Unele persoane au acest tip de alergie
la gluten, lapte, carne, fructe, etc. Problema se aflã în organismul persoa-
nei în cauzã. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care
provoacã alergii.
• Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale pro-
duselor din soia:
a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine, ci folosirea lor în can-
titãþi prea mari. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu
precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã.
Existã riscuri reale, dar nu semnificative în ce priveºte, de exemplu, izofla-
vonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. Din acest mo-
tiv, FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia
nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele
mai puþin procesate precum tofu, laptele de soia, miso, tempeh, natto -
prafuri ºi pilule din extract de soia. c) Se recomandã un consum moderat
de soia, putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã.
Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. Consumul zilnic
în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri, dar este chiar
recomandat din cauza beneficiilor dovedite. De fapt, conform piramidei
alimentaþiei, putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice
în a cãror grupã intrã ºi ea, trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi.

Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt


Programul de analizã indicã pentru 100 gr. boabe de soia preparate
cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie:
- Proteine: 2,75 g
- Grãsimi (lipide): 1,91 gr.
- Glucide: 1,81 gr.
- Fibre alimentare: 1,3 gr. (IMPORTANT)

23
- Zinc: 0,23 mg
- Potasiu: (Kaliu): 141 mg
- Fier: 0,58 mg
- Mangan: 0,17 mg
- Calciu: 4 mg

Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt


A = 217 mg D = 2,5 mg B1 = 0,13 mg B2 = 0,08 mg
Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER
ER = Echivalenþi retinol
Vitamina D: 0
Vitamina B1: 0,16 mg
Vitamina B2: 0,07 mg

Laptele de vacã
A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0,03 mg B2 = 0,17 mg
1 Microgram de Vitamina D, vit B1 ºi B2 sunt similare.

Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în %


Proteine: 36,5% /100g.
Grãsimi: (20%)
Apã: (10%)
Celulozã: (9,3%),
Reziduuri minerale la cel mult la 2,1% la boabele uscate fierte, ºi
la 3% la boabele uscate crude.

Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame


Proteine: 40 gr./100g
Grãsimi vegetale: 20 gr./100g
Lecitinã: 2 mg/100g
Calorii: 416 Kcal/100g
Colesterol: 0

Minerale ºi vitamine:
Magneziu: 242 mg/100 g
Calciu: 260 mg/100 g
Vitamina: E 1,95 mg/100 g
Vitamina: B1 0,87 mg/100 g
Fier: 15,7 mg/100 g

24
Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor

În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori


alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã;
de asemenea, în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea
alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã,
pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie, sau lipsa vitaminelor necesare,
sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii
corporale (slãbire).

Necesarul de energie consumabilã


pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore
Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem
uºoarã moderatã foarte activã de activã
MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal)
Muncã 48 (1100) 5,8 (1400) 8,0 (1900) 10,0 (2400)
(8 ore)
Odihnã la pat 2,1 (500) 2,1 (500) 2,1 (500) 2,1 (500)
(8 ore)
Activitãþi timp 3,0- (700- 3,0- (700- 3,0- (700- 3,0-6,3 (700-
liber (8 ore) 6,3 1500) 6,3 1500) 6,3 1500) 16,7 1500)
Consum ener- 11,3 (2700) 12,5 (3000) 14,6 (3500) (4000)
gie în general

Necesarul de energie consumabilã


pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore
Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem
uºoarã moderatã foarte activã de activã
MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal)
Muncã 3,3 (800) 4,2 (1000) 5,9 (1400) 7,5 (1800)
(8 ore)
Odihnã la pat 1,8 (420) 1,8 (420) 1,8 (420) 1,8 (420)
(8 ore)
Activitãþi timp 2,4- (580- 2,4- (580- 2,4- (580- 2,4- (580-
liber (8 ore) 4,1 980) 4,1 980) 4,1 980) 4,1 980)
Consum ener- 8,4 (2000) 9,2 (2200) 10,9 (2600) 12,5 (3000)
gie în general

25
Valoarea nutritivã a alimentelor

Alimentul Valoare energeticã Pro- Grã- Glucide


100 g teine simi
kJ (kcal) g g g
Cereale ºi produse din cereale

Grâu încolþit 1600 380 25,0 10,0 45,0


Pãsat de grâu 1423 340 9,4 1,0 73,4
Tãrâþe de grâu 1090 260 15,0 5,0 15,0
Fãinã integralã
de grâu 1431 342 14,0 1,8 67,4
Fãinã albã
de grâu 1443 345 13,5 1,0 70,4
Fãinã de mãlai 1452 347 9,6 3,1 70,2
Orez curãþat 1443 345 8,0 0,3 77,5
Fãinã de secarã 1439 344 10,0 1,1 73,6
Paste fãinoase 1573 376 13,1 1,8 76,8
Gluten (fãinã de
soia extrudatã) 1402 335 55,0 0,8 26,8
Proteine de
soia - izolat 1656 372 93,0 - -
Fulgi de ovãz 1573 376 14,4 6,8 64,3
Pesmet 1431 342 10,2 0,2 73,3
Pâine albã 1092 261 10,0 0,8 53,5
Pâine semialbã 1075 257 9,8 1,0 52,3
Pâine semialbã
cu cartofi 958 229 8,0 0,8 47,5
Pâine graham 1109 265 10,1 1,0 54,0
Pâine de secarã 1067 255 8,0 0,9 53,6
Pâine nesãratã 1289 308 9,1 0,6 54,4
Pâine cu soia 970 230 12,0 3,0 40,0
Tofu cu Soia-lakt 1935 170 92,5 141
Tofu la cuptor
sau din comerþ 1095 82,3 41,1 121

26
Cãrnuri

Oaie 812 194 19,7 12,7 0,3


Vitã 502 120 19,5 4,5 0,3
Pui 460 110 21,5 2,5 0,4
Gãinã 531 127 20,0 50, 0,4
Raþã, gâscã 1590 380 16,0 35,0 0,2
Ficat de gâscã 1891 452 22,1 40,2 0,5
Curcan 708 169 20,5 9,5 0,4
Cãprioarã 427 102 20,8 1,9 0,4
Porcine gras 1640 392 14,5 37,0 0,2
Porcine slab 602 144 20,3 6,8 0,4
Mistreþ 460 110 21,6 2,4 0,4
Hering 1063 254 13,2 21,6 1,8
Crap 418 100 16,0 4,0 0,1

Grãsimi

Slãninã crudã,
albã 2925 699 4,2 75,8 -
Unsoare de gâscã 3736 893 0,5 99,0 -
Unsoare de porc 3757 898 0,1 99,7 -
Margarinã
(de plante) 3180 760 0,5 84,0 0,4
Ulei de floarea
soarelui, dovleac 3757 898 - 99,8 -

Lactate

Lapte de vacã 250 60 3,5 3,0 4,6


Joghurt, lapte bã-
tut, kefir - gras 268 64 3,5 3,5 4,6
Smântânã 723 173 3,3 16,0 3,9
Unt 3026 724 0,4 80,0 0,5
Kas îndesat 1568 375 26,8 29,1 1,5
Ou 1 buc = 40 g
fãrã coajã 276 66 5,4 4,8 0,3

27
Albuº de ou
1 buc = 24 g 59 14 3,0 0,1 0,2

Zarzavaturi, pãstãioase, ciuperci, fructe, lemnoase

Cartofi 385 92 2,5 0,2 20,0


Sfeclã roºie 126 30 1,3 0,1 5,9
Salatã 67 16 1,4 0,3 2,0
Gulie 159 38 2,1 0,2 6,9
Konopidã 121 29 2,4 0,4 3,9
Varzã cãpãþânã
ºi roºie 130 31 1,6 0,2 5,7
Varzã de varã 272 65 1,1 0,2 14,7
Porumb fiert 531 127 4,7 1,6 23,6
Roºii 92 22 1,0 0,2 4,0
Pãtrunjel rãdãcinã 121 29 1,2 0,1 5,9
Pãtrunjel verdeaþã 251 60 4,4 0,4 9,8
Morcovi 146 35 1,2 0,2 8,1
Dovlecei 126 30 1,1 0,1 6,1
Castraveþi 46 11 1,0 0,1 1,7
Ceapã roºie 163 39 1,2 0,1 8,3
Þelinã rãdãcinã 121 29 1,4 0,3 5,0
Fasole verde 167 40 2,6 0,3 6,8
Mazãre verde 368 88 7,0 0,4 14,0
Ardei crud 84 20 1,2 0,3 3,0
Fasole uscatã 1310 313 21,9 1,0 54,1
Linte uscatã 1393 333 26,0 1,9 53,0
Fãinã de soia 1858 444 41,5 20,2 24,1
Fãinã de soia
degresatã 1331 318 51,6 0,5 26,8
Ciupercã de câmp 163 39 5,9 0,2 3,3
Ciup. Pleurotus 175 42 1,9 0,7 6,0
Mere Ionatane 126 30 0,4 0,4 7,0
Banana 431 103 1,3 0,1 24,2
Lãmâie 105 25 0,4 1,5 2,3
Grapefruit 146 35 0,5 1,6 7,2
Caise 192 46 0,9 0,6 10,2

28
Piersici 167 40 0,7 0,3 9,0
Pere 209 50 0,4 0,3 12,0
Mandarine 184 44 0,7 0,8 9,8
Portocale 167 40 0,6 0,4 8,5
Zmeurã 117 28 1,2 0,8 5,4
Prune bistriþene 238 57 0,7 0,5 13,1
Struguri 318 76 0,6 0,5 18,0
Pepene galben 163 39 0,3 0,1 9,5
Pepene verde 121 29 0,5 0,2 6,5
Cireºe 255 61 0,8 0,7 14,0
Viºine 213 51 0,8 1,4 11,0
Mãcieºe 209 50 3,6 1,3 8,0
Stafide 1201 286 2,5 6,7 65,0
Nuci 2740 654 18,6 57,0 11,7
Arahide 2560 610 26,7 47,2 14,7
Castane 700 167 4,8 1,5 32,6
Migdale 2630 327 27,6 52,2 6,8
Mac 2250 537 20,5 38,2 23,9
Alune de pãdure 2900 691 15,6 63,5 8,7
Seminþe de dovleac
ºi floarea soarelui 2662 636 33,9 51,5 3,6

29
Conþinutul de colesterol
la cîteva alimente exprimat în mg
Alimentul - 100 g Conþinutul de colesterol
în mg
Lapte 28
Unsoare de porc 143
Unt 187
Caº 140-170
Suncã 126
Carne de gãinã 93
Ficat de gãinã 200
Ficat de vitã 262
Carne de vitã 116
Carne de porc 98
Sânge 190
Creier 3000
Peºte 30
Conservã de vitã 70
Ouã 280
Friºcã (30% grãsime) 102
Smântânã 10% grãsime 34
Caº 30-45% grãsime 105
Lemnoase
(nuci, alune, arahide, cocos) 0
Soia 0

Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Zajkás Gábor Gaálné Póda


Bernadette

30
Partea a II-a
“Nu e meºteºug a gãti mâncare,
ci e meºteºug a o potrivi”
proverb francez

31
SFATURI UTILE
LA PREPARAREA REÞETELOR

3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Puneþi soia într-un borcan


de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. Puneþi capacul
borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la
diferite reþete de soia.

3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din


procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt.

3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care


probabil le aveþi deja, am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de
bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt:
lapte de soia, Okara/pulpã de soia ºi Tofu.

3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai


frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine), deºi probabil veþi avea
ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare).

3 Reþetele de faþã, în marea lor majoritate, sunt vegetariene, dar


puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. Un-
tul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã.

3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã


folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la
care se anexeazã aceastã carte. A nu se confunda sau folosi laptele de
soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ, deoarece acel preparat este con-
dimentat, are aditivi, îndulcitori ºi arome, motiv pentru care se schimbã
valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate
pe laptele de soia crudã!

3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de


fasole la loc rece ºi uscat.

32
3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe pe-
rioade lungi de timp. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5
zile nu se mai recomandã a fi folosit. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid
de apã la frigider, aproximativ 1 sãptãmânã. Tofu nu se pune la congelator
deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. Astfel nu mai poate fi
folosit numai fiert în supe sau fript.

3 Fructele tratate deja termic sau compoturile, dacã e cu putinþã,


sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia, pentru cã au un conþinut mic
de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr.

3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât


de puternic ca la alimentele cãrnoase, pentru cã sunt mai sensibile la
temperaturã ºi uºor se ard.

3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru perso-


nae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã.

3 La cantitãþile date, 200 gr. smântânã de exemplu este echivalent


ca volum cu 1 pahar, 100 gr. ar fi ½ pahar, semnul ½ reprezintã o
jumãtate de cantitate, ¼ un sfert etc.

3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit, la toate reþetele


de gãtit, laptele de soia. (ex. spanac, pireu de cartofi, etc) Are aceleaºi
caracteristici/comportament. Laptele de soia este laptele bucãtãriei vii-
toare!

3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele


bio, adicã cele netratate cu chimicale.

3 Pentru a avea un gust plãcut, soia trebuie condimentatã mai mult


decât carnea. De asemenea, la fripturi sau chifteluþe, se foloseºte mai mult
usturoi decât în mod obiºnuit.

3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte, nu mai este la fel de fragedã

33
ºi gustoasã, de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care
se consumã la o singurã masã.

3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt:


- Soia granule - se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale, drob,
chiftele, musaca.
- Soia cuburi - se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de
post.
- Ulei pur vegetal din soia - este obþinut din uleiul boabelor de
soia ºi nu conþine colesterol.
- Lapte de soia - în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã.
- Tofu (brânza de soia) - se prezintã în mai multe sortimente: natur,
cu sare sau cu alte condimente (mãrar, chimen).
- Salam vegetal - seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat
condimentat.
- Pateu vegetal - picant, cu ciuperci sau alte arome, este mult mai
uºor digerabil decât pateul din carne.
- Crochete vegetale în sos tomat - sunt preparate din brânzã de
soia, gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.
- Carne vegetalã în sos tomat - este un fel de tocãniþã la conservã.
Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.
- Crochete vegetale dulci - au în compoziþie lapte, ulei ºi fãinã de
soia, zahãr ºi caramel.

34
PÂINE, ALUATURI,
SANDVICIURI, PIZZA

35
1. Batoane cu tofu
Timp de preparare: 30 minute
Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu.(reþeta 6)
Ingrediente: 200 gr. fãinã integralã, 100 gr. tofu, 1 praf de copt, 3
linguri ulei de mãsline, 1 lingurã sos sau bazã de soia, 1 ou. Pentru
întindere - fãinã cu tãrâþe, pentru ungerea platoului - margarinã sau ulei.
Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan.
Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt
ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se pune fãina pe scândura de frãmântat
ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu, uleiul, baza de soia ºi
oul. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Cu
puþinã fãinã se întinde subþire, de 2-3 mm.
Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline; se
taie fâºii de 1 cm lãþime. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al
cuptorului.

2. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz, ½ linguriþã sare, ½ canã pulpã
de soia, 1½ canã apã.
Mod de preparare: Se pun toate ingredientele, cu excepþia fãinii,
în blender ºi se macinã mãrunt. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã.
Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut.
Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. Se coace la
170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. 20-30 minute).

3. Franzelã din pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia, 4 ceºti apã, 2 cepe, 1 ceaºcã orez
sau ovãz, 2 ceºti piure de tomate, 1½ linguriþã sare, 1 linguriþã salvie, 1
lingurã drojdie.
Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi
ceapã, apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. Se adaugã la celelalte
ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine.
Se coace la 150o C. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã.

36
Rezultã 4-6 porþii. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde.

4. Hamburger de Tofu
Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Brânza de soia (tofu) - 1 ½ canã, orez (fiert) - 2 cãni,
fulgi de ovãz (fierþi) - ½ canã, nucã (mãcinatã) - 1 canã, ceapã (tocatã
mãrunt) - 3 linguri, usturoi (pisat) - 4 cãþei, þelinã - 2 linguri, vegeta
naturalã - 1 lingurã, boia dulce - 1 linguriþã, suc de roºii - ½ canã, lapte
de soia - 1 canã, sare vrac - 1 linguriþã.
Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia
timp de 5 minute într-o cratiþã. Se amestecã toate ingredientele, apoi se
frãmântã pânã se omogenizeazã. Se modeleazã coca sub formã de rulou
ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. Se pun fragmentele într-un
vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute, la 180o
C.

5. Napolitanã cu pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 2¼ ceºti apã, 1½ ceºti fulgi de ovãz, 1 ceaºcã pulpã
de soia, ½ linguriþã sare.
Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul
pentru a forma un aluat. Se bagã în cuptor circa 12 minute, în forme de
napolitane.
Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin.

6. Pizza cu tofu
Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente:
Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. fãinã in-
tegralã, 100 gr. tofu, 1 praf de copt, 3 linguri ulei de mãsline, 1 lingurã
sos sau bazã de soia (vezi reþetele123, 121, 125, 126), 1 ou. Pentru în-
tindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe, iar pentru ungerea platoului - mar-
garinã sau ulei.
Pentru umpluturã: 300 gr. tofu, 2 cepe mari, 2 ciorchini de usturoi,
4 linguri ulei, 2 linguri bazã de soia, 10 boabe de mãsline uscate, 10

37
frunze de busuioc proaspete sau uscate, 1 vârf de cuþit piper, 500 gr. roºii.
Mod de preparare:
Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se
zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se
face o gropiþã în mijloc, dupã care se adaugã tofu, uleiul, baza de soia ºi
oul. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Cu
puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un
platou uns. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului.
Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin
ulei. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie a-
dâncã. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu.
Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. Se taie mãrunt frun-
zele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Deasupra se macinã puþinã boia.
Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia.
Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã
umplutura rãmasã. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. Se coace la
foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor.

7. Plãcintã de linte cu sos de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu, 1 ceaºcã susan
mãcinat, 1 lingurã sare, 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã).
Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. linte, fiartã, 2 cepe, 2
roºii, verdeaþã, 25 ml sos de soia cu 25 ml apã, sare.
Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Se întinde o foaie de ½
cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Se coace câte 5 minute, mai întâi la
115° C, apoi la 105° C.
Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia, apoi se fierb cu
roºii ºi verdeaþã, pânã se înmoaie. Se adaugã lintea. Se toarnã în forma
în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C.
Se serveºte cu salatã proaspãtã.

8. Sandvici cu maionezã de tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: clãtite groase din soia, maionezã de tofu, crenguþe de

38
pãtrunjel, mãrar, germeni de lucernã, roºii, dovlecei, avocado, castravete,
mãsline, ceapã, morcovi.
Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. Se pun
felii subþiri de roºii, dovlecei, castravete, avocado, mãsline, ceapã ºi mor-
covi. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Se ru-
leazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici.

9. Sandvici cu avocado, cu tofu ºi sos de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado, o felie de pâine din grâu
integral prãjitã, o felie subþire de tofu, sos de soia, o felie de roºie, frunze
de pãtrunjel.
Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe
o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se pune deasupra o felie subþire
de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie.
Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. Se orneazã cu frunze
de pãtrunjel.

10. Tãiþei din pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - ½ canã, sare - 1 linguriþã, fãinã in-
tegralã de grâu - 1½ canã, apã - 1 canã.
Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se
mixeazã în blender. Se obþine o pastã finã. Se amestecã toate ingre-
dientele ca sã devinã o cocã tare. Se ruleazã cât de subþire se poate, pe o
masã sau un platou. Se lasã la uscat o orã. Se taie în fâºii subþiri. Se aºazã
la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. Se pãstreazã în loc
uscat sau la frigider, pânã la prepararea sa finalã prin fierbere.

11. Tort din ceapã cu pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 300 gr. pulpã de soia (okara), 100 gr. fãinã integralã,
300 gr. ceapã, ¼ l apã mineralã carbogazoasã, ½ canã ulei, 2 linguri
seminþe de chimen, 2 linguri gluten (fãinã de soia), 2 linguriþe sare, 1
linguriþã (micã) delikat, 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi, caº de vacã rãzãluit

39
ºi felii de roºii pentru ornamentat.
Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o
puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. Se macinã chimenul ºi se
amestecã cu fãina integralã. În afarã de ulei ºi de ceapã, restul ingre-
dientelor se mãrunþesc ºi se amestecã.
Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se
presarã ceapa, apoi se toarnã coca în mod uniform. Se menþine totul aco-
perit timp de 10 minute. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de
sub capac.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi
pe cealaltã parte.
Se taie ca tortul.

12. Tort din pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Pentru un tort cu diametrul de 25 cm.
Ingrediente: 200 gr. morcovi, 150 gr. pulpã de soia, 300 gr. ceapã/
praz, 2 linguri unt, 50 gr. fãinã integralã (cu tãrâþe), 1 linguriþã praf de
copt, 1 linguriþã sare, 1 linguriþã vegeta, 1 canã smântânã, 1 lingurã bazã
de soia, 5 ouã, 1 lingurã unt/margarinã. Pentru ornament - 12 jumãtãþi
miez de nucã, 2-3 roºii, 100 gr. brânzã de vacã.
Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt, se rãzuiesc mor-
covii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. Se macinã nucile
dur împreunã cu pulpa de soia, se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeº-
te încã 5 minute. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condi-
mentele, precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle.
Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite
ºi la amestecul de fãinã. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã
deasupra cu nuci, sau cu felii de roºii ºi caº.
Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C, sau în cuptor
ventilat cu aer fierbinte la 150o C.

13. Turte de mãlai cu lapte de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia, 1 linguriþã miere, 1½ ceaºcã
mãlai, ½ linguriþã sare, 1 cutie de porumb fiert.

40
Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se adaugã
mierea ºi se amestecã cu: mãlai, sare, porumb fiert. Se pune în tigaia de
teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. Se servesc
fierbinþi.

14. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 4 ceºti de apã, 2 linguriþe vanilie, 5 curmale, ½ ceaºcã
miez de nucã,(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de
soia, 2 ceºti cu fulgi de ovãz, ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu, ¾ ceaºcã
fãinã de porumb sau de mei, 1 linguriþã sare.
Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã, vanilia,
curmalele, miezul de nucã, o ceaºcã pulpã de soia. Se adaugã la acest
amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz, fãinã integralã de grâu,
fãinã de porumb sau de mei, sare, 3 ceºti apã.
Se amestecã toate ingredientele. Se unge grãtarul pentru vafe, apoi
se toarnã din compoziþie. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai
ies aburi. Dacã compoziþia este prea groasã, se mai adaugã apã ºi se
amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe.
Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în apa-
ratul de prãjit pâine.

41
42
MAIONEZE, CREME SÃRATE,
PATEURI, UMPLUTURI
SÃRATE, CREME DULCI

43
15. Ardei umpluþi cu pulpã de soia
Timp de preparare: 1 orã
Ingrediente: 2 cepe, 2 morcovi, 1 þelinã, vegeta naturalã, 400 g
orez, 1 canã pulpã de soia, 2 linguri fãinã de mei, aprox. 1 kg ardei.
Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt, morcovii ºi þelina se
dau prin rãzãtoare. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. Se
adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un
sos. Orezul se spalã ºi se scurge, apoi se adaugã la legumele fierte îm-
preunã cu pulpa de soia, amestecând mereu pentru a nu se prinde de
fundul vasului. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de
mei ºi se amestecã pentru omogenizare; se ia de pe foc ºi se pune sare ºi
verdeaþã tocatã mãrunt. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se
pun la fiert în apa cu bulion. Se mai poate adãuga, dupã plãcerea fie-
cãruia, ºi alte legume.

16. Ardei umpluþi cu tofu


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 250 gr. tofu, ½ linguriþã boia de ardei dulce, o ceapã
micã, mãrar verde, ardei tocat, 4 ardei (potriviþi pentru umplut), mãsline
ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat.
Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu
boiaua, ceapa tocatã mãrunt, mãrarul tocat fin, ardeiul tocat cubuleþe mici.
Se potriveºte de sare.
Ardeii se spalã bine, se taie în douã (pe lungime), se curãþã de se-
minþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. Se orneazã
cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii).

17. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã, 2 cãni pulpã de soia, 500
gr. ciuperci, 2 cepe, sare, boia de ardei dulce, maionezã, bulion.
Mod de preparare: 1,5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã
un perete destul de gros pentru a nu se rupe. 0,5 kg de cartofi se curãþã,
se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi.
Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã

44
sare, 250 gr. ciuperci tãiate mãrunt, 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în
care fierbe soia este mai bunã, cu atât soia va fi mai gustoasã).
Dupã ce a fiert, soia se scoate cu spumiera, se scurge ºi se ames-
tecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã; se adaugã 250 gr. ciuperci
tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. Amestecul se pune în jumãtã-
þile de cartofi. Dacã pasta este foarte moale, se toarnã peste cartofi, iar
dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste
ea. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline.

18. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 200 gr. tofu, 1 lingurã ulei, 50 gr. castraveþi muraþi,
1 mãr acriºor, 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix, 1 lingurã oþet de mere,
1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale, ½ linguriþã mãghiran uscat
ºi zdrobit, 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt, 1 lingurã pãtrunjel tãiat
mãrunt.
Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã
bine cu ulei. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte.
Amestecãm toate ingredientele la un loc.
Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine
la frigider cel mult 5 zile.

19. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 200 gr. tofu, 1 lingurã ulei, 100 gr. smântânã din lapte
de vacã sau de soia, ½ linguriþã sare de mare, ½ linguriþã boia de ardei,
¼ linguriþã chimen, 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat, o ceapã, 1
lingurã pãtrunjel sau mãrar.
Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã, se amestecã
bine cu ulei, apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. A-
ceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau
cu mãrarul.
Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. La frigider
poate sta ºi 5 zile.

45
20. Cremã din pulpã de migdale
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale, 1 ceaºcã apã, 6-8 curmale,
½ linguriþã vanilie, 1 vârf de cuþit sare.
Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun
la rece. Se lasã sã se solidifice puþin.

21. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/


soia
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia, ½ canã seminþe de su-
san, 1 cãþel de usturoi (opþional), sare (dacã e nevoie), 1 lingurã pãtrunjel
tocat, (opþional), 3 linguri suc de lãmâie.
Mod de preparare: Se mixeazã fasolea, sarea (aproximativ ½ lin-
guriþã, dacã nãutul este nesãrat), usturoiul ºi seminþele de susan.
Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi.
Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. Rezultã 3-4 porþii.

22. Gajar cu lapte de soia


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi, 2 cãni lapte de soia, 2
linguri amidon, 2 linguri miere, ½ linguriþã sare.
Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. Se fierbe
totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã
lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Se pune pe o farfurie sau pe un platou
pentru a se rãci ºi a se îngroºa. Rezultã 4 porþii.

23. Icre de soia cu pulpã de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul
Soia-lakt, sare dupã gust, o ceapã micã, 150 ml ulei de floarea soarelui,
lzeamã de lãmâie.
Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt,
1 porþie, se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 15 minute, ames-
tecându-se continuu. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci.

46
Dupã ce s-a rãcit, se ia din compoziþie o canã sau mai mult, se adaugã
sare ºi ceapã ºi se amestecã. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. Când se
terminã uleiul, se adaugã zeama de lãmâie. Se poate pune boia dulce
pentru culoare ºi mãsline pentru ornament.

24. Icre vegetariene cu smântânã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: ½ l apã, 4 linguri griº, 1 ceapã potrivitã ca mãrime,
150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie, sare dupã
gust.
Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute, apoi se lasã la
rãcit. Se amestecã cu celelalte ingrediente, folosind mixerul. Este necesar
ca ceapa sã fie focatã foarte fin. Dacã pasta obþinutã este prea tare se
adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna.
Rezultã 5 porþii.

25. Maionezã din pulpã de soia sau tofu


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu - 1 canã, lapte de soia - 1½
canã, ulei - 1 canã, sare - 1 linguriþã, usturoi - 7 cãþei, ceapã tocatã fin -
½ buc, suc de lãmâie - 30 ml.
Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de
canã lapte de soia. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15
minute la foc mic, amestecându-se continuu. Se lasã apoi sã se rãceascã.
Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor, toate deodatã. Se
mixeazã bine. Maioneza rezultatã, aproximativ 1 l, se pune în borcane cu
capac ºi se pãstreazã la frigider. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã,
fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol.

26. Pastã de avocado cu miez de nucã


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã, (rãmas de la laptele de nucã)
½ ceaºcã apã, 2 avocado, ¼ ceaºcã ceapã tocatã, ½ lingurã suc de lãmâie.
Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin
o cremã.

47
27. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia
Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: Ciuperci Champignon - ½ kilogram, pulpã de soia
fiartã - ½ canã, usturoi 2 cãþei, mãsline (nesãrate fãra sâmburi) - 7 bucãþi,
ulei de mãsline - 4 linguri, suc de roºii ¼ canã, sare vrac - 1 linguriþã, apã
- 1 litru.
Mod de preparare: Se curãþã, se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1
litru de apã timp de 20 de minute, la foc mic. O canã din apa în care au
fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2
minute. Se serveºte ca pastã pe pâine.

28. Pastã de soia din pulpã de soia


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 1½ canã lapte de soia, 1/3 canã
fãinã albã, 1¾ canã apã, ½ linguriþã sare, 2 linguri suc de lãmâie, ¼
linguriþã praf de usturoi, 1 linguriþã de miere.
Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer
pânã rezultã o pastã finã. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute
la 150o C. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp
de 3 minute. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. Puneþi ºi ingre-
dientele rãmase, amestecând bine.
Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. Se
amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Dacã este
prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Se foloseºte pentru sandviciuri sau
ca ºi garniturã pentru salatã, în acelaºi fel în care este consumatã ºi
maioneza.

29. Pastã de þelinã cu tofu


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 500 g þelinã, 150 g tofu, 200 g smântânã de soia, 100
g ceapã, 1 linguriþã boia dulce, vegeta.
Mod de preparare: Se curãþã þelina, se spalã ºi se rade pe rãzã-
toarea finã. Se adaugã tofu ras, ceapa tãiatã mãrunt, smântâna, boiaua,
vegeta. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. Se serveºte ca
aperitiv. Rezultã 8 porþii.

48
30. Pastã din miez de nucã
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã, 1 ceaºcã apã, 50-60 gr. ardei
capia roºu, ½ linguriþã sare, 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi, ½ linguriþã
pudrã de ceapã, 2 linguriþe suc de lãmâie, cimbru.
Mod de preparare: Se dau nucile, apa, sarea, pudra de usturoi,
ardeiul capia, pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. Se fierbe compoziþia
pânã se îngroaºã, amestecându-se mereu, apoi se adaugã sucul de lãmâie.

31. Pateu de linte din pulpã de linte


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte, 400 g cartofi, maionezã de
pufuleþi, sare, usturoi.
Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb, apoi se zdrobesc.
Se amestecã cu pulpã de linte, maionezã, sare ºi usturoi pisat.

32. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte, 400 g cartofi, maionezã de
pufuleþi, sare, usturoi.
Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb, apoi se zdrobesc.
Se amestecã cu pulpa de linte, maioneza, sarea ºi usturoiul pisat.

33. Pateu din pulpã de nãut


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut, 400 g cartofi, maionezã de
pufuleþi, sare, usturoi.
Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb, apoi se zdrobesc.
Se amestecã cu pulpa de nãut, maioneza, sarea ºi usturoiul pisat.

34. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia, 1 ceapã, 1 morcov, 300 ml ulei,
1 lingurã muºtar, 1 linguriþã delikat, cimbru, busuioc, 1 lingurã zeamã de
lãmâie, sare, 1 gogoºar (opþional), 2 castraveþi muraþi.

49
Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un mor-
cov ºi o ceapã mãrunþite. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele.
Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã, dupã rãcire se vor mixa. Uleiul
se adaugã treptat, apoi aromele, muºtarul ºi zeama de lãmâie. La sfârºit
se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz
nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie).

35. Pateu de mazãre verde cu tofu


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã), 50 gr. tofu, 100 ml ma-
ionezã de soia, mãrar verde, sare, dupã gust.
Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurã-
toare pânã se scurge bine de apã. Se mixeazã în mixer împreunã cu
celelalte ingrediente. Rezultã 5 porþii.

36. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 1 canã, usturoi - 5 cãþei, cartofi (fierti
în coajã) - 2 bucãþi, pãtrunjel verde - 1 legãturã, maionezã de soia - ½
canã, sare vrac - 1 linguriþã, apã - 1 litru.
Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. Toate ingredi-
entele se dau la mixer 2-3 minute. Se serveºte ca pastã pe pâine.

37. Pateu de spanac cu tofu


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: 1 kg de spanac, 150 gr. tofu, 100 ml smântânã, sare
dupã gust.
Mod de preparare: Spanacul se spalã bine, se opãreºte în apã cu
puþinã sare, apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. Dupã ce s-a scurs
bine se toacã, apoi se amestecã cu tofu ras fin, smântânã ºi sare. (5 porþii)

38. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui
de nãut cu Soia-lakt), 3 cartofi, o ceapã, 4-5 cãþei de usturoi, 150 ml ma-

50
ionezã de soia, sare, dupã gust, ½ linguriþã busuioc, ½ linguriþã boia de
ardei dulce.
Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. Ceapa
se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. Se amestecã nãutul cu cartofii, ceapa
ºi restul ingredientelor.
Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. Rezultã 6 porþii.

39. Pateu de þelinã cu tofu


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 þelinã micã, 1 canã tofu moale, 1 linguriþã sare, ½
linguriþã mãghiran, facultativ 4-6 mãsline.
Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Se amestecã toate
ingredientele bine într-un castron. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã
la frigider pentru mai târziu.
Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã.

40. Pateu din pulpã de nãut


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut, 1 legãturã pãtrunjel, 1 ceapã, 1
þelinã micã, 1 morcov, 10 ml suc de lãmâie.
Mod de preparare: Se fierb legumele, în afarã de ceapã. Când sunt
fierte, se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas
în filtru Soia-lakt), ceapa crudã tocatã fin, sarea ºi uleiul.

41. Pateu cu susan din pulpã de nãut


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut, ½ canã zeamã/lapte de nãut, 2
linguri de susan uºor prãjit, 2-3 cãþei de usturoi, 1 ceapã tãiatã mãrunt, 1
linguriþã sare, 1 linguriþã condiment Plafar, suc de lãmâie dupã gust.
Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când
compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. Se lasã la rece câteva ore
înainte de a se consuma, pentru un gust mai bun.

42. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune


Timp de preparare: 10 minute

51
Ingrediente: 500 gr. pulpã de alune neprãjite, (rãmas de la laptele
de alune) 1 morcov potrivit, 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte
ºi decojite), 1 canã apã.
Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se con-
dimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. Se fierb aproximativ o
orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã, la foc mic.
Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni.

43. Roºii umplute cu pulpã de soia


Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã)
Ingrediente: 10 roºii mai mari, 1 canã pulpã de soia, 1 pa-chet de
soia granule, delikat, mãrar, pãtrunjel, ulei, 2 cepe, 2-3 linguri de orez.
Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari, li se taie capacul ºi
se scobesc în interior. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul, cu 2 cepe
tocate mãrunt, cu 2-3 linguri de orez nefiert, cu mãrar ºi pãtrunjel. Se
umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. Peste ele se
toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã
se înmoaie roºiile. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã.

44. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia, fulgi de cartofi 30 gr.
(cca. 6 linguri) sau un cartof ras, ceapã, usturoi, piper, sare, vegeta dupã
gust, 100 gr. orez fiert.
Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã, dupã care
se adaugã celelalte ingrediente. Compoziþia astfel obþinutã poate fi fo-
lositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. De asemenea se pot modela în
fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare.

45. Smântânã de soia din lapte de soia


Timp de preparare: 20 minute
Mod de preparare: 6 linguri orez, 250 ml lapte de soia, 500 ml ulei
(aproximativ), sare, suc de lãmâie.
Mod de preparare: Orezul se pune la fiert, apoi se rãceºte ºi se
pune în mixer împreunã cu laptele de soia, se lasã 2-3 minute la mixat

52
dupã care se adaugã uleiul, treptat, ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la
capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). În final se adaugã sucul de
lãmâie ºi sare dupã gust.
Dacã dorim sã facem maionezã, procedãm la fel, doar cã vom pune
ulei mai mult, pânã când pasta se îngroaºã.

46. Unt din pulpã de migdale


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale, 1½ ceaºcã apã, 3-4 linguri
fãinã de cartofi, 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare, ¼ linguriþã praf de
usturoi, ¼ linguriþã boia de ardei, puþinã sare, condimente dupã gust.
Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale, apa ºi condi-
mentele. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroa-
ºã ºi devine finã. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe.
Rezistã în frigider 3-5 zile.

47. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 1 canã, lapte de soia - 1 canã, ulei de
floarea soarelui - 1 canã, usturoi - 5 cãþei, cimbru - 1 linguriþã, busuioc
- 1 linguriþã, maghiran - ½ linguriþã, sare vrac - 1 linguriþã, apã 1½ canã.
Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia
pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o
maionezã, cu mixerul, adãugând ulei în picãturi. Rezultã o pastã untoasã.
Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. Rezultã untul de soia. Ne putem
opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider.
Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente
ºi le mixãm timp de 2 minute. Se pãstreazã în caserole sau borcane, la
frigider.

CREME

48. Cremã de banane cu lapte de nuci


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 1 l lapte de nuci, ¼ canã tapioca, 1-2 linguri miere,

53
vanilie (opþional).
Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp
de 15 minute. Se fierbe 5 minute, amestecând din când în când. Se ia de
pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. Se amestecã bine.
Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe.
Rezultã 4-5 porþii.

49. Cremã de ciocolatã din soia


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: 300 gr. pulpã din orz, 3 linguri bazã sau pastã de soia,
(reþeta 28), 2 linguriþe cacao, 1 vârf de cuþit sare, 2-3 vârfuri de cuþit
esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã, 1 l lapte de
soia, 100 gr. miere, 100 gr. unt de cocos sau margarinã eventual ulei.
Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia,
apoi se amestecã la un loc cu baza de soia, cacaua, sarea, vanilia, scor-
þiºoara. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. Acesta
se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Se pãstreazã în
borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni.

50. Cremã de mere cu miez de nucã


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se
pun în mixer (nu se curãþã de coajã). Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere, ½
ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã), 1 linguriþã
suc de lãmâie.
Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã fi-
nã. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale
sau pâine prãjitã.

51. Cremã de soia cu fructe din lapte soia, pulpã de soia


Timp de preparare: 1 h
Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia, 1canã pulpã de soia,
200 ml ulei, fructe de sezon, 1 lingurã suc de lãmâie.
Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se
amestecã pulpa de soia. Pasta obþinutã, la care se adaugã sare, se pune

54
într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute ames-
tecându-se continuu, deoarece se prinde foarte repede. Se lasã la rece.
Când s-a rãcit, se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu
fructele. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul, iar la urmã sucul
de lãmâie. Când este gata, se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se
foloseºte ca orice cremã.

52. Cremã de soia din pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 2 cãni, lapte de soia - 2 cãni, miere -
4 linguri, sare ¼ linguriþã, ulei - 1 canã, esenþã de vanilie - 1 linguriþã,
zeama de la 1 lãmâie, afine - ½ canã.
Mod de preparare: Pulpa de soia, laptele de soia, mierea ºi sarea
se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã, la care se
adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele,
amestecându-se pânã la omogenizare. Crema poate fi folositã la tort din
biscuiþi, clãtite, etc.

53. Cremã din miez de nucã


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã), 1 ceaºcã
de apã, 8 curmale, ½ linguriþã vanilie, puþinã sare.
Mode de preparare:
Se amestecã în mixer toate ingrediente. Cantitãþile sunt calculate
pentru 5 porþii.

54. Cremã din lapte de soia pentru desert


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: Lapte de soia concentrat - 1 canã, orez fiert - ½ canã,
stafide - ½ canã, cocos - ¼ canã, miere - 2 linguri, vanilie (esenþã na-
turalã) - 2 linguriþe.
Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de
2 minute.
Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi.

55
55. Cremã din miez de nucã ºi banane
Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã),
½ ceaºcã suc de ananas, ½ ceaºcã apã, 3 banane congelate, ¼ linguriþã
vanilie, 2 linguri curmale tãiate, ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de
arþar).
Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas
pânã se obþine o cremã. Se adaugã celelalte ingrediente. Se pune puþin în
congelator ºi se serveºte.

56. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere, ¼ ceaºcã
pulpã de migdale, 2 curmale.
Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se deco-
jesc. Se amestecã toate ingredientele în mixer.

57. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece, 1 vârf de
cuþit sare, 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt, puþinã
vanilie, câteva picãturi suc de lãmâie.
Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. La
îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Dupã aceasta, se lasã
la frigider pentru ca sã se întãreascã.

58. Pastã de prune cu miez de nucã


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ½ kg prune, 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele
de nucã). 1½ l lapte de soia
Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã
o pastã finã. Se spalã bine prunele, se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în
mixer împreunã cu nucile.

56
59. Pastã de stafide, miez de nucã ºi pulpã migdale
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui
de nucã), 1 ceaºcã pulpã de migdale, 3 cãni lapte de soia, 1 lingurã coajã
de lãmâie rasã, ½ linguriþã coriandru, 1 ceaºcã suc de portocale, 1 ceaºcã
stafide.
Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia
pânã rezultã o pastã finã. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi cori-
andru. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele, amestecându-
se bine.

60. Pastã din pulpã de alune


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 400 g pulpã de alune, ½ linguriþã miere.
Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã.
Se lasã sã se odihneascã puþin motorul, se adunã alunele mãcinate de pe
pereþii robotului în partea de jos a vasului, apoi se mixeazã din nou.
Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tar-
tinat. Se pãstreazã la frigider, în borcane de sticlã.

61. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale, 3 linguri lapte de soia sau de
nuci, 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un pro-
cent de pulpã de soia).
Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã, apoi se fac pireu. Se
taie nucile fin. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte.

57
58
SALATE

59
62. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã, 1 canã pulpã de soia, 2
cepe, 500 ml bulion, sare de mare, 3 linguri fãinã.
Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. Soia se fierbe
în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust, apoi se scoate ºi se
scurge. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. Se amestecã soia cu
ceapa, sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã.
Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un
strat de cartofi, apoi se pune umplutura º.a.m.d. Ultimul strat trebuie sã
fie de cartofi. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. Dupã
ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin, se unge cu ulei amestecat cu boia
de ardei dulce. Se serveºte cu mujdei de usturoi.

63. Salatã de ceapã cu pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 200 gr. pulpã de soia, 1 canã lapte de soia, ½ l apã,
4 cepe, 2 castraveþi muraþi în oþet dulce, 2 banane, 1 lingurã rasã praf
pentru supã (sau delicat), 2 linguri busuioc mãrunþit, 1 foaie de dafin, 200
gr. smântânã, 2 linguri ulei, 4-5 linguriþe de cafea muºtar, ½ linguriþã de
cafea boia de ardei dulce, 1 linguriþã chimen, 3 vârfuri de cuþit piper
negru mãcinat, 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie, 1 lingurã
pãtrunjel.
Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu
laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. Se adaugã
toatã apa, praful pentru supã sau delikatul, condimentele, busuiocul, foaia
de dafin ºi ceapa. Totul se fierbe 20 minute. Castravetele murat în oþet
dulce se taie cubuleþe, banana se decojeºte ºi se taie felii. Toate ingre-
dientele rãmase se amestecã împreunã, în afarã de pãtrunjelul care se
presarã deasupra. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se
omogenizeze gusturile.

64. Salatã de germeni cu tofu


Timp de preparare: 15 minute,
Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite, în orice combinaþie:

60
linte, nãut, fasole, soia, 2 roºii medii tãiate cubuleþe, ½ ceaºcã tofu ras sau
tãiat cubuleþe mici, 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui, de preferat
nesãrate ºi neprãjite, ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite, nesãrate (se pun în
tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când, pânã capãtã o
culoare maronie), 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie, 4 linguri
de ulei presat la rece.
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se
consumã imediat. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau
spanac.

65. Salatã de soia cu pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 2 cãni, 100 ml oþet de mere + 50 ml
lapte de soia sau apã simplã, 50 ml ulei de mãsline, 1 ceapã mare (aprox.
100 gr.),1 lingurã zahãr, 2 linguri muºtar, 1 frunzã de mentã, 1 lingurã sos
de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi), 1 lingurã muºtar boabe, 1
vârf de cuþit tarhon; se adaugã sare numai dacã este nevoie.
Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. Se adaugã oþetul,
zahãrul, sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. Cu uleiul
ºi muºtarul se pregãteºte un sos. Se adaugã menta tãiatã mãrunt, tarhonul
ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Pulpa se lasã la rãcit. Se ada-
ugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. Poate fi servitã fie
ca aperitiv, fie ca bazã de mâncare. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru
verde, salata fiind deosebit de aspectuoasã.

66. Salatã de spanac cu tofu


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 150 gr. spanac proaspãt, 100 gr. tofu, ¼ linguriþã de
cafea vegeta, 50 gr. salvie, 1 lingurã bazã de soia, ½ suc de lãmâie, 1
linguriþã de cafea sare.
Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de cen-
timetru. Uleiul, sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile
de tofu. Dupã ce se amestecã totul, se lasã sã stea puþin. Spanacul se cu-
rãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. Se scurge ºi se taie
totul în fâºii.

61
Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul
cu tofu chiar înainte de folosire. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau
ca mâncare de bazã.

67. Salata de varã cu roºii ºi tofu


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau to-
catã, 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) - 100 gr. tofu (brânzã de
soia) cu mãrar sau simplã - tãiatã cubuleþe; mãrar proaspãt tocat (merge
ºi uscat), cimbru, zeama de la ½ lãmâie, 1 lingurã ulei (de preferat de
mãsline), sare dupã gust.
Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol.

68. Salatã de vinete cu maionezã de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 1 kg vinete, 1 ceapã, 100 ml maionezã de soia (re-
þeta 25), sare dupã gust.
Mod de preparare: Vinetele se coc, se curãþã când sunt încã
fierbinþi, apoi se pun la scurs 15 minute. Se toacã bine cu un cuþit de lemn
sau plastic, special pentru vinete. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt, apoi
smântâna de soia. Se sãreazã dupã gust.

69. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 200 gr. tofu, o varzã micã (cam de un kg), o conservã
de ciuperci, o ceapã, zeamã de lãmâie, ulei, sare, condimente, verdeaþã.
Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe, ciupercile - mãrunt,
varza - fin. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. Se pun
ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. La sfârºit, se amestecã varza,
tofu ºi sarea, verdeaþa ºi zeama de lãmâie.

70. Salatã picantã cu tofu


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 400 gr. tofu, 200 gr. morcovi, 200 gr. maionezã din
soia (reþeta 25), o capãþânã de usturoi, mãrar ºi pãtrunjel.

62
Mod de preparare: Se rade tofu, morcovul ºi usturoiul pe rãzã-
toarea mare, dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu ver-
deaþa.

71. Salatã rusticã de roºii cu tofu


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 500 gr. roºii, 1 ceapã roºie, ½ linguriþã de cafea sare
mãruntã, 2 linguriþe busuioc mãrunþit, 2-3 vârfuri de cuþit piper negru
mãcinat, 1 lingurã ulei, 200 gr. tofu.
Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa
ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. Tofu se taie în cu-
buleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate.
Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare.
Aceastã salatã, de regulã, e un aperitiv, dar poate fi servitã ºi cu
cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã.

72. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: ½ avocado, ½ roºie, ¼ ceaºcã tofu (sãrat), 1 frunzã de
salatã, mãsline negre, maionezã din tofu (reþeta 25), seminþe de lucernã
germinate.
Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã ger-
minate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã:
capul - jumãtate de roºie, cu partea bombatã în sus,
corpul - jumãtate de avocado, tãiat pe lungime, cu partea alungitã
în sus ca sã formeze gâtul,
pãrul - lucernã sau mãsline înfipte în maionezã,
braþele - beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado,
ochii ºi gura - mãsline înfipte în roºie.

63
64
ªNIÞELE, CHIFTELE,
DROBURI

65
73. Brânzã americanã din miez de nucã
Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 1 ceaºcã de apã, 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã
vegetalã, 1¼ ceaºcã apã clocotitã, 2 ceºti miez de nucã (rezultat din
prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt), 3 linguri fulgi de drojdie, 2
linguriþe pudrã de ceapã, ¼ linguriþã pudrã de usturoi, 2-3 linguri suc de
lãmâie*, 100 gr. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de
ardei dulce, 1½ linguriþã sare.
Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în
mixer, în timp ce se preparã celelalte ingrediente. Se toarnã apã clocotitã
peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin, ca sã se dizolve. Se rãceºte
câteva minute. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. Se
adaugã celelalte ingrediente. Se amestecã compoziþia în mixer pânã de-
vine o cremã, fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Se toarnã într-o
formã ºi se rãceºte. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. Dupã
ce s-a întãrit la frigider, brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este
nevoie sã fie folositã.
Observaþie: Pentru a prepara brânza albã, ingredientele marcate cu
(*) trebuie sã fie dublate. În loc de ardei roºu capia, se folosesc 3 linguri
de morcov ras.

74. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105)


Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere
Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã
aprox 200 gr. tofu (brânzã), 2 l lapte de soia coagulat prin una din ur-
mãtoarele variante:
a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare, fiind
un element natural). Chinezii numesc coagulantul “nigari” - un fel de sa-
re (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau
de la importator - firma SC Hapax Company SRL).
b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie), dizolvat
în 1/4 canã apã. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele
se limpezeºte.
c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant;
1-2 linguri condimente – ardei, vegeta, chimen, mãrar sau altele

66
dupã preferinþe. Apã curatã - 2 pahare.
Mod de preparare: În laptele fierbinte, proaspãt preparat, se a-
mestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute, dupã care se vor aduna
fulguleþe în lapte. Se adaugã condimentele. Se strecoarã prin tifon ºi se
preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. Dacã avem la
dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic.
Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine - vezi
tabelul pag. 26 - se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã
zilnic. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile.
Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori,
spãlat pe pãr, ca aliment pentru animale, întreþinerea tenului. Din cauza
conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de
borº), dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. Adãugat la ciorbe -
supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã.

75. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 1 kg cartofi, 500 gr. ciuperci, 250 gr. tofu, 200 ml
smântânã de soia (reþeta 45), 2 linguri fãinã, vegeta, cayenne ºi frunze
de pãtrunjel.
Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare
mare. Tocãniþa se preparã din 500 gr. ciuperci, vegeta, cayenne ºi frunze
pãtrunjel.
Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi
tocãniþa de ciuperci, 250 gr. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. Deasupra se pun
200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Se dã tava la cuptor
20 minute. Rezultã 6 porþii.

76. Burger din pulpã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 1 canã, fãinã integralã de grâu - ½
canã sau fãinã albã - ¾ canã, tãrâþe cernute - ¼ canã, ulei - 1-2 linguri,
morcov ras - ¼ canã, varzã tocatã - ½ canã (opþional), 1-3 cãþei usturoi
(1 lingurã praf de usturoi), condimente - busuioc, cimbru, coriandru (aro-
me pt. cârnaþi), vegeta.

67
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã
burgerii. Se pun la copt în tava unsã cu ulei, în cuptor. Se întorc pe cea-
laltã parte ºi se mai lasã 10 minute.

77. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure, ¼ canã apã, 1
canã miez de nucã,(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi
de ovãz, 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei, 3 linguri
de apã ºi ½ linguriþã sare), 1 lingurã vegeta, 1 linguriþã sare, ½ linguriþã
cimbru, ¼ linguriþã maghiran, 2 cãþei de usturoi, ½ linguriþã pudrã de
ceapã - opþional, 1¾ canã lapte de soia.
Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin
cremã. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente, apoi
se amestecã. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã
în castron. Se amestecã împreunã bine. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii
de ovãz sã absoarbã lichidul. Se formeazã burgerii folosind eventual o
formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. 8 cm ºi o înãl-
þime de 1 cm. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Se coc câte 20
minute pe fiecare parte. Rezultã 13 burgeri. Sunt delicioºi dacã sunt ser-
viþi cu ketchup.

78. Cartofi cu tofu la tigaie


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 kg cartofi, 300 gr. mazãre, 500 gr. tofu, 1 ceapã, 1
lingurã ulei, piper negru dupã gust, ¼ l apã, 2 linguri vegeta, 1 linguriþã
busuioc, 1 lingurã praf pentru supã.
Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã; se adaugã
cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru, apoi tofu mãrunþit cuburi.
Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã,
busuiocul ºi celãlalte ingrediente. Se fierbe sub capac timp de 15-20 mi-
nute.

79. “Chicken Nuggets” tofu


Timp de preparare: 45 minute

68
Ingrediente: 400 gr. tofu foarte ferm, ½ cãni (250 ml) pesmet, 1-
2 linguriþe praf de usturoi, ¼ linguriþe piper negru, ½ cãni (250 ml) apã,
sare, dupã gust.
Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l
în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. Se congeleazã pentru
cel puþin 24 de ore. În urmãtoarea zi, dezgheþaþi-l punându-l într-un cas-
tron, în cuptorul cu microunde*, dar numai dupã ce aþi scos tofu din pun-
ga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la
fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã.
Dupã ce s-a dezgheþat bine, apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de
apã. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. Tãiaþi
tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. Preîncãlziþi
cuptorul la 180o Celsius.
Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu con-
dimentele ºi amestecaþi bine. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare
bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã, apoi daþi prin pesmetul
condimentat. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã
cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute, pânã când încep sã capete o
culoare maroniu deschis ºi devin crocante.
Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos.

80. Chiftele vegetale din pulpã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt - 1 canã, fulgi de
cartofi - 30 gr. (cca. 6 linguri) sau cartof ras, ceapã, usturoi, piper, sare,
vegeta dupã gust, 2 ouã.
Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingre-
diente, se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei.

81. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia


Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea
Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt, 4 bucãþi
cartofi, 7 cãþei usturoi, 1 ceapã, mãrar, pãtrunjel frunze, 1 ou, 1 lingurã
seminþe de susan, 2 linguri ovãz, fulgi, sare dupã gust.
Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. Se

69
adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele
ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor.
Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute.

82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz


Timp de preparare: 35 minute
Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz
1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de
nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel
verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1
linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de
mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã.
Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se
amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susa-
nului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob.
Se coc într-o tigaie de teflon.
Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau
mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se
presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã
un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu
ketchup.
În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci.

83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian)


Timp de preparare: 50 minute
Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de
soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3
linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã
pulpã de soia.
Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se
pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste
carne. Se lasã 30 de minute la marinat.
Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se
taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se
pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70
scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte.
Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3
minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã
cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac.

84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1
cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau
caºcaval, 3 ouã.
Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi
sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu
condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma
în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se
scoate din cuptor se pune ulei deasupra.
Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei.

85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de
ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã
pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust).
Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã
sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc.
Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia
ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute.

86. Drob din pâine ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 70 minute
Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1
cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi
de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei.
Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul
(care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de
pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71
În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de
ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud
ras pe rãzãtoarea micã).
Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la
foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra
puþin ulei.

87. Fripturã mexicanã de tofu


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr.
porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia,
1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã
pãtrunjel verde.
Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin
la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se
tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit
cca. 10 minute pânã devin aurii.
Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie
cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat
fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit
amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare
ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cu-
buleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza
gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel.

88. Grãtar de tofu cu citrice


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc
de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei
de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de
soia, 1 vârf de cuþit piper negru.
Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingre-
dientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 8-
9 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru
marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72
gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. Se
pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte.
Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte.

89. Iahnie-sos de nãut


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: 500gr. pulpã de nãut, 2 cepe, sare, coriandru, ulei,
vegeta naturalã.
Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blende-
rul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. Ceapa se pune
la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã, foi de dafin, ardeiul tocat mãrunt
ºi puþin bulion. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. La sfârºit
se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei.

90. Mâncare de porumb cu pulpã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia, 1 ceaºcã apã, 1 ceaºcã ceapã
verde tocatã, 3 ceºti cremã de porumb, 1 ceaºcã roºii tocate, 1 linguriþã
sare, 2 ceºti lapte de soia, verdeaþã pentru presãrat, dacã doriþi.
Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã
de apã. Când se înmoaie se adaugã porumbul, roºiile ºi sarea. La servire
se poate adãuga lapte de soia. Se poate consuma cu pâine de porumb.
Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare.

91. Mãruntai picant cu tofu


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 1 canã tofu, 500 gr. roºii, 100 gr. smântânã, 2 cepe,
2 ciorchini de usturoi, 4 linguri ulei, 1 lingurã chimen, 1 ardei roºu ºi 1
ardei verde, 1 roºie, 1 canã apã, 2 linguri pastã soia, 1 lingurã oregano.
Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã
pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreu-
nã cu chimenul, ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile, dupã care se adaugã apa ºi
condimentele. Totul se fierbe încã 15 minute. Smântâna se adaugã dupã
îndepãrtarea de pe foc. Se dã gust gust cu sos de soia.
Se consumã cu pilaf de orez, sau paste fierte.

73
92. Mei fiert cu pulpã de soia
Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 150 grame mei, 2 cãni pulpã de soia, ¼ l apã, 2 dl
lapte de soia, ¼ linguriþã sare.
Mod de preparare: Când fierbe apa, laptele ºi sarea, se presarã
meiul ºi pulpa. Se þine 10 minute pe foc, dupã care se îndepãrteazã ºi se
lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire.
Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri.

93. Mici din tofu


Timp de preparare: 35 minute
Ingrediente: Tofu moale - 2 cãni, pesmet - ¼ canã, nuci mãcinate
- ¼ canã, ceapã - 1 bucatã, chimen - 1 linguriþã, sare - 1 linguriþã, usturoi
- 3-4 cãþei, condimente pentru cârnaþi - ½ lingurã, boia de ardei dulce
pentru culoare - 1 linguriþã.
Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã, se
frãmântã tofu cu o furculiþã, se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate
ingredientele, în afarã de boia. Se formeazã mici prin presare. Deasupra
se poate presãra puþinã boia.
Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de
20 minute, dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin, pentru rumenire.
Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma.

94. Muguri de soia fãrã procesare


Timp necesar: 7 zile
Ingrediente: 1 canã boabe de soia, 1 borcan, apã. Se obþin germeni
de soia fãrã procesare.
Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un
sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. Se toarnã apã cãl-
duþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon, astfel
încât sã putem sã îl umplem, respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge
germenii cu mâna.
Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore, dupã care se scurge apa.
Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade, cu gura în jos,
pentru mai multe ore. Apoi, vreme de 5-7 zile, pânã când seminþele ger-

74
mineazã, boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare
datã (aºezând borcanul cu gura în jos), astfel încât sã fie mereu umede,
dar sã nu stea în apã. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se
scot germenii din borcan, se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boa-
bele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider.
Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt
amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat), nu
trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. De regulã,
depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. Se
preparã sub formã de salatã, la care se adaugã puþin ulei, sare, suc de
lãmâie, eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. (Despre proprietãþile tera-
peutice ale acestor germeni, precum ºi ale boabelor de soia, în general,
vezi prima parte a cãrþii.)
Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt
gustoase ºi deosebit de sãnãtoase.

95. Musaca de cartofi cu pulpã de soia


Timp de preparare: 50 minute
Ingrediente: 1 kg de cartofi, 1 porþie pulpã de soia, o ceapã, condi-
mente, pastã de roºii.
Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã.
Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdea-
þã. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un
rând de cartofi, un rând de soia ºi pastã de roºii. Se dã la cuptor pânã se
rumeneºte.

96. Pulpã de soia sau okara - ingredient de bazã


Timp de preparare: 20 minute
Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâ-
ne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de
soia. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine
ºi foarte multe fibre. Are un rol important în digestie. Consumat în stare
crudã nu este gustos, dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete.
Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile.
Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz, ovãz, orez

75
brun) sau fructe (nuci, migdal, alune, cocos) poate fi folosit ca desert
(budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite, sau ca element de bazã
pentru reþetele gãsite în carte.

97. Pârjoale cu pulpã de migdale


Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere
Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rã-
masã în filtru Soia-lakt, ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui, ½ ceaºcã
nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã, 1 ceaºcã
apã fierbinte, 1 ceaºcã fulgi de ovãz, ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt, 1 lin-
guriþã sare, 1 linguriþã maghiran, 1 ceapã tãiatã mãrunt, 1 ceaºcã pesmet
condimentat.
Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã
obþinându-se o cremã. Se taie migdalele. Se amestecã toate ingredientele
ºi se lasã sã stea câteva minute. Rezultã o compoziþie vâscoasã. Se for-
meazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine, acoperite, într-o formã
pentru pâine, timp de 45-60 de minute, la foc potrivit. Sunt foarte bune
pentru cãlãtorie.

98. Paste italiene la cuptor cu tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori, sau vezi reþeta
10), 2 cãni tofu, 2 cãni sos de tomate, ½ canã mãsline tãiate.
Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ
un strat de paste, un strat de tofu ºi un strat de sos. Ultimul rând trebuie
sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. Vasul se pune la cuptor pentru 15-
20 minute. Pastele se servesc calde.

99. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian)


Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h
Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi, sos de soia (din comerþ, sau
vezi reþeta 123, 126), 2 linguri fãina, ulei pentru prãjit.
Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se
acoperã cu sosul de soia; se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau
peste noapte în frigider. Dupã ce s-a marinat, se presarã peste carne ºi sos

76
cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. Se prãjeºte
amestecul în ulei încins. Se serveºte cu orez fiert.

100. Ruladã cu pateu de soia


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml), 2/3 canã apã (250 ml), 10
grame drojdie proaspãtã, fãinã cât cuprinde, 1 bucatã ceapã micã, tãiatã
mãrunt, 1 linguriþã boia dulce, sare, pateu de soia (vezi reþeta 47).
Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei, apã,
drojdie ºi fãinã, care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. Dupã
ce se coc ambele foi, se þin în prosop pentru a se menþine moi. Se unge
fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã, boia ºi sare, apoi se
ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. Se
lasã de 30 minute la rece.

101. Salam de soia cu pulpã de soia


Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute
Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 2 cepe, 1 ciorchine de usturoi,
1 linguriþã vegeta, 1 vârf de cuþit sare, 3 foi de dafin, ¼ linguriþã de cafea,
boia de ardei, ¼ linguriþã chimen, 250gr. caºcaval (de vacã), 250gr.
caºcaval afumat, 2 ouã (opþional).
Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare, ceapa ºi usturoiul
tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã
într-un vas. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. Se coace
în cuptor, la foc mic, 20-25 de minute. Se taie dupã rãcire.

102. Sarmale cu pulpã de soia


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 2 cãni de 200 gr., cepe - 3-4 bucãþi,
cartof crud ras - 1 bucatã, ulei - 4-6 linguri, varzã dulce sau acrã, verdeaþã
(cimbru, mãrar, pãtrunjel) sare, bulion - 3-5 linguri, orez - 100 gr.
Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei, apoi se
pune orezul 5 minute sã se umfle. Se rãceºte. În aceastã compoziþie se
pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã, sarea, verdeaþa, 2-3 linguri ulei
ºi 1-2 linguri bulion. Se adaugã pulpa, se amestecã ºi se fac sarmale cu

77
foi de varzã dulce sau acrã. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o
cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion.
Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi, se acoperã cu apã clocotitã se
pun la fiert sau la cuptor.

103. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia


Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10)
Ingrediente: 200 gr. spaghete, 150 gr. ciuperci fierte, o lingurã po-
rumb boabe, 50 gr. tofu, 5 linguri smântânã de soia. (reþeta 45)
Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. Din ciu-
perci, porumb, tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spa-
ghetele fierte. Rezultã 3 porþii.

104. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente:
Sos alb: 2 linguri fãinã, 200 ml smântânã (reþeta 45), apã.
Sos roºu: 2 linguri fãinã, 250 ml bulion, 1 lingurã miere, busuioc,
oregano, o lingurã ulei, apã, sare, 100 gr. brânzã tofu.
Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã, se
trec sub un jet de apã rece, se scurg bine, apoi se amestecã cu sosul alb.
Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu, apoi
spaghetele ºi restul de sos roºu, iar deasupra se rade tofu. Se dã la cuptor
20 de minute. Se obþin 5 porþii.

105. Tofu – mod de preparare II (idem 74)


Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h
Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt, fierbinte, preparat cu
blenderul Soia-lakt, 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu), arome
(ardei, vegeta, piper, chimen, ciuperci, foi dafin, mãrar, cimbru, diferite
condimente).
Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt, fierbinte, adã-
ugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. Lãsaþi 2
minute. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). Adãugaþi arome dupã
preferinþe. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic

78
dacã presa este pãtratã. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic,
accesorii la aparat). Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. Se poate consuma sau gãti
dupã preferinþe. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit.
Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. Nu se
pune în congelator.

106. Tofu la grille


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 600 gr. tofu, bine scurs de apã, 1½ canã de apã caldã,
3 linguri suc de lãmâie proaspãt, 2 linguriþe ulei de susan, 2 cãþei de
usturoi tocaþi, 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate), 2
linguriþe ghimbir (ras sau praf), 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½
lingurã mentã uscatã, boia de ardei pentru gust.
Mod de preparare: În reþeta de faþã, tofu se þine într-un sos mari-
nat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile), ceea
ce îi oferã un gust deosebit.
Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale, apoi în felii de 1 cm care se
pun într-un vas. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un
vas separat. Se toarnã peste feliile de tofu, se acoperã ºi se lasã la rece 24
de ore, întorcându-le o datã sau de douã ori. Se pregãteºte aparatul pentru
grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Se pun feliile de
tofu, se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe am-
bele pãrþi. Se obþin 4 porþii.
Se serveºte alãturi de salatã, roºii, felii de ceapã, pãtrunjel ºi/sau
felii de castraveþi.

107. Vinete “Parmigiana” cu tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 kg de vinete, 1 canã de pesmet, 1 lingurã vegeta, 1
porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125, 126, sau alte sosuri), 200 gr. tofu.
Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitu-
dinale cu grosimea de ½ cm. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã
fiecare felie prin acest amestec. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la
cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. Când sunt coapte, se scot din
cuptor. Se pune într-o tavã yena un strat de sos, un strat de vinete, un strat

79
de tofu. Se continuã aºa, pânã sunt puse toate ingredientele. Se dã la
cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. În loc de vinete se pot folosi
dovlecei.

108. Zarzavaturi cu tofu


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 400 gr. tofu, 100 gr. morcovi, 2 cepe, 2 linguriþe
vegeta, ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate, amestec de zarzavaturi
mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel, morcov, pãstârnac, 4 linguri fãinã cu
tãrâþe, 1 ou, 1 linguriþã sare, puþin ulei.
Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu
furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. Se fierbe totul la foc mare timp
de 2 minute amestecând continuu. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se
îndepãrteazã tigaia de pe foc. În acest amestec se pune ceapa ºi zarza-
vaturile curãþate ºi tocate mãrunt, fãina, sarea ºi oul. Se omogenizeazã ºi
se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute.

80
SOSURI, TOCÃNIÞE

81
109. Castraveþi cu tofu
Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 500 gr. castraveþi pentru salatã, 400 gr. tofu, 200 gr.
smântânã de soia (vezi reþeta 45), 1 ceapã, 1 lingurã ulei, 1 linguriþã sare,
l lingurã mãrar mãrunþit.
Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei; cas-
traveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute, sub capac.
Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. Totul
se fierbe împreunã 10 minute, la foc încet. Dupã ce se ia de pe foc se
adaugã mãrarul ºi smântâna.

110. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: 400 gr. praz, 200 ml lapte de soia, 100 ml smântânã
de soia (reþeta 45), 1 legãturã mãrar, 2 linguri fãinã, sare dupã gust.
Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu
puþinã sare pânã se înmoaie bine. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele
de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. În final se mai ada-
ugã mãrarul tocat fin. Se sãreazã dupã gust. Rezultã 3 porþii.

111. Mazãre cu tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 500 gr. mazãre dulce, 300 gr. mazãre proaspãtã, crudã
(se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi), 2 linguri unt, 300
gr. tofu, 1 ceapã, ½ linguriþã sare, ½ linguriþã vegeta, 2 linguriþe busuioc
mãrunþit, 2 linguri pãtrunjel.
Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã
apã. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute.
Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura
de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Se adaugã sarea ºi vegeta
ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. Mazãrea fiartã se scurge
de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Se presarã busuioc ºi se mai
fierbe 5 minute sub capac.
La sfârºit se presarã pãtrunjel.

82
112. Omletã din spanac cu pulpã de soia
Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: 500 gr. pulpã opãritã, 750 gr. spanac proaspãt, o
ceapã, puþin unt, 50 gr. fãinã integralã, 1½ lingurã praf pentru supã/
vegeta, 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã), 1 lingurã delikat, 2
vârfuri de cuþit piper, 4 ouã, ½ canã smântânã sau ulei.
Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu
(sau apã), pânã scade. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. Ceapa opãritã
în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã, cu praful pentru supã,
cu drojdia, delikatul, smântâna, pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. Din
albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. Într-
o tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt.
Se potriveºte cu salate.

113. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 20 minute
Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112), dar se
înlocuieºte spanacul cu 500 gr. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. mazãre. Se
fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. Se condimen-
teazã cu piper.

114. Omletã cu praz ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 20 minute
Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112), dar se
înlocuieºte spanacul cu 200 gr. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. Se lasã la
opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. Se condimenteazã cu piper
negru ºi cu boia de ardei.

115. Omletã de ciuperci cu tofu


Timp de preparare: 45 minute
Ingrediente: O ceapã, ½ kg ciuperci (champignon), 250 gr. tofu,
2 cãþei de usturoi, o linguriþã de pãtrunjel verde, o linguriþã de ulei, sare
dupã gust.
Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã
împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. Când a scãzut

83
apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. Se adaugã
usturoiul pisat, frunzele de pãtrunjel, iar în final uleiul. Rezultã 2 porþii.

116. Omletã din pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 2 cãni apã fiartã, 2½ cãni apã
rece, 2 linguri de ulei, 1 ceapã micã tãiatã mãrunt, 1 lingurã vegeta, 3-
4 cãþei de usturoi zdrobiþi.
Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa, uleiul
ºi ceapa. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. Se
adaugã vegeta ºi usturoiul, se pune compoziþia în tigaie la foc încet,
amestecându-se continuu, pânã se îngroaºã. Se acoperã vasul ºi se mai
þine puþin la foc redus, pânã când se usucã având consistenþa omletei de
ou.
Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde.

117. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112), dar înlocuim
spanacul cu 200 gr. ciuperci ºi 500 gr. fasole.
Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie.
Fasolea se fierbe. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei.

118. Omletã de fructe cu pulpã de soia


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 400 gr. pulpã din blenderul Soia-lakt, 500 gr. fructe
(pot fi agriºe, viºine, zmeurã, cãpºuni, mere, pere, prune), 50 gr. fãinã
integralã sau fulgi de ovãz, coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie, 2 vârfuri de
cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat), 2 vârfuri de cuþit scor-
þiºoarã mãcinatã, 150 gr. miere sau zahãr brun, 100 gr. friºcã, 4 ouã, 100
gr. alune mãcinate, nuci sau migdale.
Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare
ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. Se frige într-o
tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã.

84
119. Omletã de tofu
Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã, ½ linguriþã vegeta, ½
linguriþã sare dacã este nevoie, ½ linguriþã boia de ardei, 2 cãni tofu.
Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã.
amestecându-se bine cu lingura de lemn. Se serveºte ca ºi omleta, cu
pâine prajitã. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. Se
orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat.

120. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 20 minute
Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112), dar se în-
locuieºte spanacul cu 150 gr. conopidã în amestec cu broccoli (opþional).
Acestea se fierb pânã se înmoaie, apoi se condimenteazã cu ceapã.

121. Sos de ceapã cu pulpã de nuci


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 2 ceºti apã, ½ linguriþã sare, 1 canã lapte de soia sau
de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci, ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu.
Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã
devin fragede. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul
ingredientelor, amestecându-se continuu pânã se îngroaºã, dupã care se
acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Se adaugã apã pentru a se
obþine consistenþa doritã. Se poate adãuga usturoi, dacã doriþi.
Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi
sau copþi, sau cu pâine integralã de grâu prãjitã.

122. Sos de cireºe cu pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 250 gr. cireºe, 2 linguri miere, 2 linguri pulpã de soia,
1 lingurã rasã fãinã de mãlai, 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie, sau 1 plic
zahãr vanilat, 1 vârf de cuþit scorþiºoarã, coaja rasã de la ½ lãmâie, 1½
dl apã.
Mod de preparare: Ingredientele, în afarã de cireºe, se amestecã
pânã se omogenizeazã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com-

85
poziþiei de mai sus. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu.
La fel se preparã ºi sosul de zmeurã, viºine, mere.

123. Sos de tofu pentru pizza


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: 3 cepe, 250 gr. tofu sfãrâmat cu furculiþa, 225 gr. sos
de roºii, 1 lingurã pastã de curmale, 1 linguriþã sare, 1 linguriþã busuioc,
1 linguriþã oregano.
Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. Se
adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. Se toarnã sosul peste
blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). Se mai pot folosi diferite ingrediente
presãrate deasupra sosului: mãsline, dovlecei, ciuperci, miez de anghi-
nare, ardei gras, brânzã rasã.
Se coace la 200o C timp de 10 minute.

124. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: Sos de roºii - 1 ceaºcã, bucãþi de ananas neîndulciþi
- 1 ceaºcã, ºi sucul lui, amidon de porumb - 1 lingurã, compot fructe
(cubuleþe) - ¼ ceaºcã, suc de lãmâie - 2 linguri, sare - ¼ linguriþã, zahãr
brun - 2 linguri.
Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas, cu excepþia
amidonului, ºi se dau într-un clocot. Se adaugã amidonul dizolvat în pu-
þinã apã, se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia.
Se pune tofu dulce ºi acru, pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste
cuburile de tofu. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez
integral.
Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. Acest preparat
este compatibil cu o masã de fructe.

125. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - o canã, ciuperci - 4 bucãþi, morcov
(rãzuit) - 2 linguri, þelinã (rãzuitã) - 1 lingurã, conopidã (mãrunþitã) - 1
lingurã, ceapã - 1 linguriþã, suc de roºii - ½ canã, sare vrac - 1 linguriþã,

86
apã - 4 cãni.
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20
de minute la foc mic, apoi se dau la blender 2 minute. Compoziþia se
serveºte numai proaspãtã.

126. Sos natural din brânzã tofu


Timp de preparare: 10 minute
Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, roºii decojite - 2 bucãþi, morcov
ras - 1 lingurã, nucã mãcinatã - 2 linguri, suc de lãmâie - 2 linguriþe, sare
vrac - ½ lingurã, apã - 2 cãni.
Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele, 1 minut.
Se serveºte în stare proaspãtã.

127. Terci dulce din miez de nucã ºi soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã)
- ½ canã, pulpã de soia - ½ canã (sau nuci mãcinate), miere - 2 linguri,
vanilie - 1 plic, sare vrac - ½ linguriþã, apã - 4 cãni.
Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã
se obþine un terci mai moale. Se ia de pe foc, se lasã sã se rãceascã, apoi
se adaugã celelalte ingrediente. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare.

128. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt, 1 canã de ardei verde
tãiat mãrunt, 4 cãþei de usturoi tocat, 2 linguri de ulei, 2 cãni pulpã de
soia, 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia, 1 linguriþã cimbru, 1 linguriþã
miere (opþional), 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii, 2 linguriþe
pãtrunjel verde, 2 foi de dafin, sare dupã gust.
Mod de preparare: Se cãleºte ceapa, ardeiul ºi usturoiul în puþinã
apã ºi în cele douã linguri de ulei. Se adaugã restul ingredientelor ºi se
fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade.

87
88
SUPE, CIORBE

89
129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia
Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu
râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri
apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat
proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit.
Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în
ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta.
Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba
se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra
pãtrunjel, dupã preferinþe.

130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia


Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie,
vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust.
Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã
peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã du-
pã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele
ºi prãjitã) sau periºoare vegetale.

131. Supã-cremã de soia - tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente,
sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l.
Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste
amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã
care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã
pãtrãþele ºi prãjitã).

132. Supã-cremã de cartofi cu tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml
smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri
bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prã-
jitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90
Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa
pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune
vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã
cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute.
Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã cru-
toane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de
pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.

133. Supã egipteanã


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri
ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de
mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii
proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde
tocat, 5 cãni de apã.
Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare
ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi do-
vlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi do-
vlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se
potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi.
Rezultã 6 porþii.
În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu
boabe de porumb ºi se serveºte în boluri.

134. Supã de vegeta din zãrul de tofu


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de
supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel.
Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii
brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o
linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã
ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc.

135. Zãr de tofu


Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91
92
DESERTURI, DULCIURI

93
136. Banane delicioase cu pulpã de cocos
Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 2 ceºti mei fiert, orez sau fulgi de ovãz, 3 banane,
cereale, 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni, afine, cremã de nuci etc.),
6 linguri cocos ras.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de
cocos)
Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert, orez sau fulgi de
ovãz (compoziþia sã fie groasã). Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în
jumãtate pe lungime. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de ce-
reale. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri
cocos ras.
Folosiþi-vã imaginaþia!

137. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia


Timp de preparare: 20 minute
Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale
fãrã sâmburi, 1 ceaºcã de caise uscate, 1 ceaºcã stafide, 1½ ceaºcã miez
de nucã.
Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte
gros de soia sau de nuci, 1 linguriþã coajã de portocalã, puþinã sare.
Se rãceºte compoziþia. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin
nuci mãcinate.

138. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia, 1 ceaº-
cã curmale bucãþi, 1 linguriþã vanilie, ¾ ceaºcã nuci, 2½ ceºti apã fier-
binte, 1 pacheþel drojdie, ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã).
Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine
cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu, 2 ceºti fulgi de ovãz, ½ ceaºcã fãinã
de orz, 2 ceºti stafide, 1 linguriþã sare, ½ ceaºcã seminþe de floarea
soarelui. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. Se coc
la 170° C, timp de 20 minute. Se lasã sã se rãceascã complet.
Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimi-
neaþã sãnãtoasã ºi delicioasã.

94
139. Biscuiþi cu pulpã de cocos
Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 1 kg fãinã, 100 g pulpã de cocos (rãmas din blen-
derului Soia-lakt), 300 ml ulei, ½ linguriþã de drojdie uscatã, coaja de la
2 lãmâi, 3 plicuri zahãr vanilat, 200 gr. zahãr brun, un vârf cuþit de sare,
apã cãlduþã.
Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul.
Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã, se adaugã restul ingredientelor. Se
frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare.
Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ata-
ºeazã maºinii de tocat. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã
ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). Se aºazã pe tavã
ºi se coc în cuptor la foc potrivit.

140. Biscuiþi din pulpã de nuci


Timp de preparare: 30 minute
Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã, 1 linguriþã
sare, 1 ceaºcã pulpã de nuci, 2 linguriþe vanilie, ½ ceaºcã de curmale.
Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã,
1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale), 1 ceaºcã stafide. Se
amestecã toate ingredientele. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. Se
coace la temperatura de 170° C, timp de 20-25 minute.

141. Brânzoaice cu tofu


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 1 kg fãinã, 200 ml ulei, 50 g drojdie, ½ linguriþã sare,
apã mineralã.
Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã ames-
tecatã cu drojdie ºi puþinã apã. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul,
sarea ºi maiaua, apoi se frãmântã cu apã mineralã. Se lasã la dospit.
Aluatul se împarte în trei pãrþi. Din fiecare parte se obþine, dupã întin-
dere, câte o foaie de 0,5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se
umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. tofu, 4 plicuri vanilie, coaja de la o
lãmâie, 50 gr. stafide, 200 gr. miere, pesmet (în cazul în care crema este
prea moale).

95
Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut ast-
fel: 300 g miere, 300 ml apã caldã. Deasupra se presarã nucã de cocos
sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi).

142. Brioºe cu porumb ºi soia


Timp de preparare: 50 minute
Ingrediente: Pulpã de soia - 2 ceºti, apã - 2 ceºti, miere sau pastã
de curmale - l lingurã, 1½ linguriþã sare, fulgi de ovãz - ¼ ceaºcã, mãlai
- 2 ceºti.
Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer - în afarã
de mãlai - pânã devin o cremã. Se adaugã mãlaiul. Se încãlzeºte cuptorul
la 200o C. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de
35-40 de minute.

143. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz, 10-12 curmale, 5
linguri amidon de porumb, ¼ ceaºcã cocos neîndulcit,(din filtru Soia-
lakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob), 1 linguriþã cereale, 1 linguriþã
vanilie, ½ linguriþã sare.
Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele, apoi
se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. Se toarnã în farfurioare pentru ºer-
bet. Se acoperã cu o foaie de plastic. Se lasã la rãcit. Deasupra se poa-
te presãra cocos ras sau nuci tãiate.

144. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã


Timp de preparare: 25 minute
Ingrediente: 250 gr. orez, 900 ml lapte de soia, 120 gr. miere, 50
gr. pulpã de nucã, 20 gr. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui
de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt), 50 gr. stafide.
Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia, se îndul-
ceºte adãugându-se mierea, apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. Se
pune în boluri ºi se orneazã.

96
145. Budincã din pulpã de cocos
Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos,(din filtru Soia-lakt) 1 ceaº-
cã cuburi de portocale, 1 ceaºcã banane tãiate felii, 1 ceaºcã de cuburi de
ananas, 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale, 1½ - 2 linguri tapioca
(sau amidon).
Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia
devine transparentã. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. Se
rãceºte ºi se serveºte.

146. Castane false din miez de nucã


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 4 cartofi, 1½ canã miez de nucã, (din filtru Soia-lakt)
1 pahar zahãr (200 gr.), 1 vârf de cuþit de sare.
Mod de preparare: Se pun cartofii la copt, dupã care se curãþã de
coajã, fierbinþi, ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte
puþinã sare. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã.
Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tã-
vãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos.

147. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 55 minute
Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia, 2 ceºti apã, ½ ceaºcã apã,
1 ceapã potrivitã, ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate, 3
linguri granule de drojdie, ½ ceaºcã susan mãcinat.
Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert, cald, ¼ ceaºcã miez de se-
minþe de floarea soarelui, 1 ceaºcã pesmet condimentat, ½ ceaºcã mig-
dale tãiate mãrunt, ½ linguriþã sare, puþinã salvie mãcinatã.
Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un
pireu. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 mi-
nute. Se formeazã gãluºti. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40
de minute într-o tavã la foc potrivit. Se pot folosi pentru sandviciuri or-
nate cu verdeaþã, roºii, castraveþi, ardei etc.
Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ lin-
guriþã sare se fierb aprox. 45 de minute.

97
148. Chifteluþe din tofu
Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: 2 ceºti tofu, 2 ceºti orez brun fiert, 2 cepe verzi,
tocate fin, ½ linguriþã sare, ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.
Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii
de grâu. Se coc la 190o C timp de ½ de orã.

149. Ciocolatã din lapte de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Lapte de soia gros - 1 ceaºcã, susan - 1 lingurã, se-
minþe de floarea soarelui - 1 lingurã, bananã - 1 bucatã, miere - 1½ lin-
gurã, nucã de caju sau alte nuci, puþinã vanilie.
Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. Ciocolata
devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere; pe
lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau
pesmet dur). Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã.

150. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã)


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: Fulgi de ovãz - ½ ceaºcã, fãinã integralã de grâu - ½
ceaºcã, lapte de soia - 1½ ceaºcã, zahãr brun - 1 linguriþã, sare de mare
- 1 vârf de cuþit.
Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã
consistenþa de cremã moale. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia
rezultatã, în tigaie de teflon. Se rumenesc pe ambele pãrþi.

151. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã)


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare - 1 canã, pulpã de soia
- 2/3 canã, ceapã tocatã - 2 linguri, fãinã integralã - 2 linguri, sare - 1
linguriþã, gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã.
Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon, apoi se
amestecã cu celelalte ingrediente. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm,
So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. Se servesc cu legume, ketchup,
spanac sau varzã cãlitã.

98
Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere, gem
sau nucã de miere.

152. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece, ½ ceaºcã miez de nucã,(din filtru
Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert, 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe, ¼ ceaºcã
de curmale, sare, 1 linguriþã suc de lãmâie.
Mod de preparare: Se amestecã în mixer, se rãceºte ºi se serveºte.
Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe
proaspete.

153. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 1 canã pulpã, 1 canã lapte de soia, 120 gr. unt, miere
sau zahãr brun, 1 coajã de lãmâie rasã, 1 lãmâie stoarsã.
Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se
obþine o pastã finã. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu
sucul de lãmâie. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Se ung uniform foile
de piºcot.

154. Cremeº cu lapte de soia


Timp de preparare: 60 minute (cu blatul)
Ingrediente: 500 gr. fãinã, 250 gr. unt de cocos, ½ linguriþã sare,
1 linguriþã suc de lãmâie, apã mineralã.
Mod de preparare:
Foile: 250 gr. de fãinã se amestecã cu sarea, sucul de lãmâie ºi
apa mineralã. Se face un aluat potrivit de tare. Untul de cocos lãsat la loc
cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. Aluatul se
întinde cu sucitorul; peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de
unt cu fãina. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. Se întinde ºi restul
de pastã; apoi rulãm din nou. Aluatul se împarte în douã. Se fac 2 foi care
se coc pe dosul tãvii.
Crema: 2,5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt, 250 gr.
amidon alimentar (sau praf de budincã), 4 plicuri vanilie, 200 gr. miere,

99
coaja de la 2 lãmâi, 100 gr. unt de cocos.
Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de
lãmâie. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. Se
lasã sã fiarbã 2-3 minute. Se ia de pe foc, se pune mierea ºi untul de
cocos. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi.

155. Foietaj dulce ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, fructe preparate termic (gem),
fructe proaspete rãzuite (mere, pere, prune, etc.) 1 foietaj, zahãr brun sau
miere 2-4 linguri, scorþiºoarã, ¼ linguriþã de cafea.
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe
un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ), se ruleazã ºi se taie din 2 în 2
cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã, ºi
se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin.

156. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 1 canã zarzavaturi rãzãluite, 1
canã cartofi rãzuiþi, 1-2 cepe, 2-3 linguri fãinã integralã, 1 lingurã vegeta,
¼ linguriþã sare, 2 vârfuri de cuþit piper, 1 foietaj.
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe
un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ); se ruleazã ºi se taie din 2 în 2
cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi
se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin.

157. Fructe cu tofu


Timp de preparare: 20 minute
Ingrediente: 300 gr. tofu, 100 gr. bazã de soia, 2 linguri miere, 4
dl friºcã, 300 gr. viºine, 100 gr. coajã de portocale.
Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de
soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa, apoi mierea ºi coaja de portocale. Se
toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Viºinele se adaugã doar înainte
de consum.

100
158. Îngheþatã “tutti-frutti”
Timp de preparare: 70 minute
Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti
lapte de soia, 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos, ¾ ceaºcã suc
concentrat de portocalã, 1 vârf de cuþit sare, 4 banane mari, 3 ceºti cu
bucãþi de ananas, 1 linguriþã vanilie.
Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci, laptele de soia ºi
sucul de ananas pânã rezultã o cremã. Se adaugã suc concentrat de por-
tocale ºi se mixeazã din nou. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se
amestecã din nou în mixer. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de
îngheþatã. Se obþin 4 litri.

159. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: Amidon de porumb - 1 lingurã, apã - 1 ceaºcã, lapte
de soia - 2 ceºti, nuci de caju sau alte nuci - ½ ceaºcã, banane - 2 bucãþi,
curmale tãiate mãrunt - 12 buc, miere - 1 lingurã.
Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1
minut în apã, se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. Celelalte ingrediente
se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert
în apã. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea
tare.

160. Îngheþatã din spumã de lãmâie


Timp de preparare: 5 minute, îngheþare - 55 minute
Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian), 1
vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat, 3 linguri lapte de
soia preparat cu Soia-lakt, suc de la ½ de lãmâie.
Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi
mierea, dupã care se adaugã laptele de soia. Se mai bate 2 minute, apoi
se toarnã zeama de lãmâie. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul
pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. Se þine o orã la frigider. Dacã se
amestecã cu puþin tofu (necondimentat), zdrobit fin în lapte de soia,
spuma devine ºi mai tare.
Se poate consuma cu fructe sau simplã.

101
161. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia
Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: 20 linguri ulei, 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr
brun), 20 linguri lapte de soia, 2 plicuri vanilie, coaja de la o lãmâie,
fãinã cât cuprinde, ½ linguriþã de drojdie uscatã.
Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã
de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. Se pune fãina ºi se obþine un aluat
potrivit de tare. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii.
Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt, 150
gr. miere, 4 plicuri vanilie, 7 linguri griº, 1 lãmâie (coaja ºi scul).
Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie;
se adaugã griºul. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos, mierea ºi
sucul de lãmâie. Se întinde pe fiecare foaie.

162. Nuci de tofu ºi cereale


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Tofu - 2 cãni, fulgi de ovãz (fierþi) - ½ canã, mãmã-
ligã - 1 canã, pesmet - ½ canã, cartofi (pireu) - 2 cãni, ceapã (tocatã mã-
runt) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 lingurã (sau 1 linguriþã
pulbere), susan - 1 canã, boia dulce - 1 linguriþã, vegeta naturalã - 1 lin-
gurã, sare vrac - 1 linguriþã, suc de roºii - 2 cãni.
Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu
bulion. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele, cu excepþia susa-
nului, pânã se omogenizeazã. Se modeleazã coca rezultatã sub formã ro-
tundã, cât o nucã mai mare, care se trece prin seminþele de susan. Nucile
se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute, la
180o C. Se serveºte cu diverse sosuri.

163. Nuci din pulpã de soia


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia, ½ l apã, 200 gr.
miere, 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie, nuci, alune sau cocos mãcinat,
fructe uscate 200-300 gr.
Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. miere
ºi va-nilie (amestecând continuu), sau pe aburi. La acest sos de soia se

102
vor adãuga câte 100 gr. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere,
piersici, stafide, coajã de portocale ºi lãmâie). Mai adaugãm la preparat
½ suc de lãmâie. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin
nuci, alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun - opþional).

164. Plãcintã cu ceapã ºi tofu


Timp de preparare: 30 minute
Ingrediente: Apã - 1 ceaºcã, nuci - ½ ceaºcã,(din filtrul Soia-lakt)
praf de ceapã - 1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã, tofu scurs de zãr -
450 gr., suc de lãmâie - 1 lingurã, busuioc - 2 linguriþe, amidon de
porumb - 2 linguriþe, praf de usturoi - ½ linguriþã, sare - 2 linguriþe.
Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. Se fierbe înãbuºit
ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei
împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. Se toarnã toatã compoziþia în-
tr-o formã pentru plãcintã, ºi se coace 170o C, timp de o orã, acoperitã cu
o folie de aluminiu. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt
pânã ce umplutura s-a întãrit. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel
tocat pe deasupra. Rezultã 8 porþii.

165. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã


Timp de preparare: 60 minute
Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã,(din filtru Soia-
lakt) 1 lingurã coriandru, ½ linguriþã sare, 1 linguriþã vanilie, ½ ceaºcã
de curmale, ½ lingurã pudrã de nucºoarã, 1¼ ceºti apã, 450gr.,dovleac
pastã, foietaj sau foaie de plãcintã.
Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se ames-
tecã bine. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾
ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. Se pune peste o
foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de
minute la 170o C.
La umpluturã se pot adãuga, înainte de coacere, nuci tãiate (½
ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte.

166. Prãjiturã cu tofu (cremã)


Timp de preparare: 40 minute

103
Ingrediente: Tofu - 4 cãni, seminþe de floarea soarelui - ½ canã,
suc de ananas ¼ -½ canã, 2/3 canã miere sau zahãr brun, coriandru 1½
linguriþã, sare - 1 linguriþã, suc de lãmâie - 1 lingurã, vanilie - ½ linguriþã
- blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã
preferinþe)
Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin
mixer. Dacã nu încap toate odatã, se împart în douã. Se toarnã com-
poziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute, pânã se ru-
meneºte.

167. Budincã din lapte de cereale


Timp de preparare: 15 minute
Ingrediente: 0,5 l lapte din cereale, (de soia, morz, ovãz, etc.), 1
plic budincã dr. Oetker, 3 linguri zahãr brun.
Mod de preparare: Se dã laptele în clocot; budinca ºi zahãrul se
amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la
laptele în fierbere. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. Se pune în
vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite.

168. Tartã cu tofu


Timp de preparare: 40 minute
Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged - 1 foaie, tofu - 4 cãni,
esenþã de vanilie - 2 linguri, sare - 1 linguriþã, miere - 2/3 canã, ulei - ½
canã, zeamã de lãmâie - 1 lingurã, coriandru - ½ linguriþã.
Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu
toate celelalte ingrediente. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se
mixeazã bine; la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. Se toarnã în
douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când
marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte.
Dupã ce se rãceºte, se toarnã peste formã un jeleu fin de afine,
cãpºuni sau ananas. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. (Compotul de
ananas se zdrobeºte parþial, lãsând ºi bucãþele întregi.)

169. Tofu cu miere


Timp de preparare: 15 minute

104
Ingrediente: 200 gr. tofu, 4 piersici, sau 2 banane, 2 portocale, 2
linguri unt de cocos sau margarinã, 2 linguri miere, 2 vârfuri de cuþit
esenþã de vanilie, sau 2 plicuri zahãr vanilat, 1 vârf de cuþit scorþiºoarã.
Mod de preparare: Untul, mierea ºi condimentele se topesc într-
o tigaie. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare
în tigaie. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de
tofu încep sã devinã maronii. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica
tãiatã fâºii mãrunte. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã
5 minute amestecând încet ºi continuu. Se consumã cald.

170. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos


Timp de preparare: 35 minute
Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt, ¼ canã apã, ½ canã miere,
2 linguri ulei, 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac), 1 canã miez de
cocos, ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu, ½
linguriþã sare.
Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras, se amestecã toate
ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 mi-
nute. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã,
dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Li se dã formã rotunjitã ºi se
coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. Seamãnã puþin la gust cu
halviþa.
Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare).
Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul
din el.
Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. Se adaugã puþin cori-
andru ºi suc de ananas, doar atât cât sã lege soia. Se preseazã într-o tãviþã
rotundã de yena.

105
106
BÃUTURI, SUCURI,
LAPTE, RÃCORITOARE

107
RÃCORITOARE - SUCURI

În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia


care sunt energizante, uºor digerabile, hrãnitoare, sting setea ºi îndepãr-
teazã obolseala acumulatã în timp. Se utilizeazã cu succes ºi în gospo-
dãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Nu existã efecte secundare
negative.

PREPARATE DE BAZÃ

VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE,


SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE:
171. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. 6-9)
172. Lapte de ovãz
173. Lapte din grâu încolþit
174. Lapte de hriºcã
175. Lapte de orez brun
176. Lapte de porumb
177. Lapte de mei
178. Lapte de migdale
179. Lapte de cocos
180. Lapte de nuci
181. Lapte de alune de pãdure
182. Lapte de nucã Cashew
183. Lapte de nucã de Brazilia
184. Lapte de seminþe de floarea soarelui
185. Lapte de seminþe de susan
186. Lapte din seminþe de dovleac
187. Lapte din arahide etc.

PREPARATE VARIATE

188. Lapte de soia cu banane


Timp de preparare: 5 minute
1/6 ceaºcã migdale mãcinate, 1 bananã coaptã, ½ linguriþã de

108
vanilie, ¼ linguriþã sare, 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã, în aºa fel încât
cantitatea sã echivaleze cu un litru.

189. Lapte de nucã


Timp de preparare: 5 minute
Se amestecã în mixer pânã devin cremã, urmãtoarele ingrediente:
1½ - 2 ceºti lapte de nucã (sau migdale, nucã de caju), ¼ linguriþã sare,
2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ, numai dacã doriþi laptele îndulcit).
Se pune compoziþia într-un vas mai mare, se adaugã 1-2 ceºti apã,
se acoperã ºi se pune la frigider. Înainte de folosire, se amestecã bine.
Acest lapte nu este o bãuturã, dar este excelent dacã se consumã fierbinte
sau rece împreunã cu cereale, cât ºi pentru alte reþete care au lapte în
compoziþie.

190. Lapte de cocos ºi migdale


Timp de preparare: 3 minute
Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale, 2 ceaºcã lapte de cocos, ¼
linguriþã sare (sau mai puþin), ¼ linguriþã vanilie, 3-4 ceºti apã (dupã
consistenþa doritã), 2 linguri miere sau zahãr brun.
Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Se adaugã apa (mai
multã apã = mai puþin cremos, mai puþinã apã = mai cremos). Se poate
strecura dupã dorinþã.

191. Lapte de cereale


Timp de preparare: 5 minute
Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”, dar se scade cantitatea de nucã
la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. Se adaugã suficientã apã
ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid.

AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR

192. Bãuturã de carob cu lapte de soia


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã, ¼ linguriþã vanilie,
2-4 linguri fãinã de carob, un praf de sare.

109
Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se
mixeazã pânã la omogenizare. Se serveºte rece sau cald. Rezultã 4 porþii
mici. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã.

193. Cacao de soia


Timp de preparare: 17-30 minute
Ingrediente: Boabe de soia, arome de îndulcire dupã gust.
Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã, sau pe
plita sobei, sau în cuptor, dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia
cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. 6-8).
Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei
din boabe. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat, deoarece îºi
pierde aroma în câteva zile.

194. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia


Timp de preparare: 2 minute
Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka, 2 linguriþe miere,
o ceaºcã lapte de soia.
Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere, apoi
se dizolvã în lapte fierbinte.

195. Lapte de ananas


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. ananas
proaspãt, ½ suc de grapefruit, ½ l lapte de soia, 2 linguriþe de miere.
Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã
împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. (Opþional se poate
îndulci ºi mai mult). Se poate încerca ºi cu alte fructe. (Aceste preparate
devin puþin mai groase ºi cremoase, dar sunt gustoase. Avantajul e cã nu
se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã.)

196. Lapte de pasãre


Timp de preparare: 5 minute, îngheþarea - 55 minute
Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt, 5
linguri fulgi de ovãz, 5 ouã, 4 linguri miere, 4 linguri bazã de soia.

110
Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. Din albuº se
bate o spumã tare, amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Laptele se pune
la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Se lasã sã
fiarbã pânã se întãresc gãluºtele, dupã care se scot. În lapte se mai adaugã
gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Se lasã la fiert pânã
se îngroaºã. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire.

197. Lapte de soia cu banane


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blen-
derul Soia-lakt 4 cãni, 1 plic vanilie, 1 vârf de cuþit sare, 1-4 banane.
Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi
peste cereale.
Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã.

198. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã


Timp de preparare: 5 minute
Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. Adã-
ugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. Cotorul tre-
buie înlãturat, dar seminþele, miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender.
Mixaþi 1-2 minute.

199. Prepararea iaurtului din lapte de soia


Timp de preparare: 42 minute + fermentare - 16 ore
Ingrediente: Lapte din soia, ferment (se poate comanda la firma
importatoare S.C. Hapax Company S.R.L.), cutie din amporã, borcan,
termometru. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto
bacilus...) cremos ºi fin, ideal pentru desert dulce, acid lactic 95%, timp
de fermentare 6-8 ore la 42o C, 1 pachet la max. 3 l (puteþi refolosi ºi din
iaurtul anterior pentru fermentare).
Mod de preparare:
1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu
ajutorul termometrului.
Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. (Un pli-
culeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri.)

111
Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte.
Turnaþi laptele cu fermentul în borcan, ºi închideþi borcanul.
Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore
la temperatura camerei. A nu se miºca!
Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a
obþine gustul iaurtului ideal.
O
Fermentaþi la C perioadã ore
Pentru:
Iaurt natural 42 5-7
Iaurt L(+) 42 6-8
Iaurt probiotic 38 9-11
Cremã de iaurt 42 6-8
Kefir 20 24
Lapte acru 20 18-22

Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte
de vacã.

200. Shake de fructe cu tofu


Timp de preparare: 5 minute
Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. tofu, 50 gr. cãpºuni (sau alte
fructe: ananas, portocale, 1/2 bananã, 100 gr. viºine coapte, cireºe, piersici
sau combinaþii), 1 lingurã miere, 1 linguriþã sirop de migdal, 1 linguriþã
glucozã, sucul de la o ½ de lãmâie, ¼ l apã, sau lapte de soia.
Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp
de 1 minut. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se re-
comandã folosirea laptelui de soia; dacã se doreºte mai uscat se preparã
cu apã.
Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra.

112
BIBLIOGRAFIE

1. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München.

2. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria - Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh.


Nicolescu. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000.

3. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. Doru Laza 2004 Fãgãraº.

4. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 1991.

5. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti.

6. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména”


Gyéresi Mária 2000 Tg. Mureº.

7. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRÃ CARNE”


”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. 1990.

8. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan


1993 Tg. Mureº.

9. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette.

10. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ - „A Biblia a helyes


táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. 1991.

113
114
Cuprins

Partea 1 ................................................................................................5
A . Blenderul Soia-Lakt ...................................................................... 6
B. Despre planta leguminoasã soia ................................................... 9
C. Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ............. 17

Partea a II-a ......................................................................................31


Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............................................. 32

PÂINE, ALUATURI, SANDVICIURI, PIZZA ......................... 35


1. Batoane cu tofu ........................................................................... 36
2. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ................................................. 36
3. Franzelã din pulpã de soia .......................................................... 36
4. Hamburger de Tofu ..................................................................... 37
5. Napolitanã cu pulpã de soia ........................................................ 37
6. Pizza cu tofu ............................................................................... 37
7. Plãcintã de linte cu sos de soia ................................................... 38
8. Sandvici cu maionezã de tofu ..................................................... 38
9. Sandvici cu avocado, cu tofu ºi sos de soia ................................ 39
10. Tãiþei din pulpã de soia ............................................................... 39
11. Tort din ceapã cu pulpã de soia .................................................. 39
12. Tort din pulpã de soia ................................................................. 40
13. Turte de mãlai cu lapte de soia ................................................... 40
14. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ....................................... 41

MAIONEZE, CREME SÃRATE, PATEURI,


UMPLUTURI SÃRATE, CREME DULCI ................................ 43
15. Ardei umpluþi cu pulpã de soia ................................................... 44
16. Ardei umpluþi cu tofu ................................................................. 44
17. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ............................... 44
18. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ............................................. 45
19. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ........................................ 45
20. Cremã din pulpã de migdale ....................................................... 46
21. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ...... 46
22. Gajar cu lapte de soia .................................................................. 46
23. Icre de soia cu pulpã de soia ....................................................... 46

115
24. Icre vegetariene cu smântânã de soia ......................................... 47
25. Maionezã din pulpã de soia sau tofu .......................................... 47
26. Pastã de avocado cu miez de nucã .............................................. 47
27. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia .............................................. 48
28. Pastã de soia din pulpã de soia ................................................... 48
29. Pastã de þelinã cu tofu ................................................................. 48
30. Pastã din miez de nucã ................................................................ 49
31. Pateu de linte din pulpã de linte .................................................. 49
32. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte .................................... 49
33. Pateu din pulpã de nãut ............................................................... 49
34. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ................................ 49
35. Pateu de mazãre verde cu tofu .................................................... 50
36. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi .................................. 50
37. Pateu de spanac cu tofu ............................................................. 50
38. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ............................. 50
39. Pateu de þelinã cu tofu ................................................................ 51
40. Pateu din pulpã de nãut ............................................................... 51
41. Pateu cu susan din pulpã de nãut ................................................ 51
42. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ........................................... 51
43. Roºii umplute cu pulpã de soia ................................................... 52
44. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ............................. 52
45. Smântânã de soia din lapte de soia ............................................. 52
46. Unt din pulpã de migdale ............................................................ 53
47. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ........................................ 53
48. Cremã de banane cu lapte de nuci .............................................. 53
49. Cremã de ciocolatã din soia ........................................................ 54
50. Cremã de mere cu miez de nucã ................................................. 54
51. Cremã de soia cu fructe din lapte soia, pulpã de soia ................. 54
52. Cremã de soia din pulpã de soia ................................................. 55
53. Cremã din miez de nucã ............................................................. 55
54. Cremã din lapte de soia pentru desert ......................................... 55
55. Cremã din miez de nucã ºi banane ............................................. 55
56. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ............................... 56
57. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ............................. 56
58. Pastã de prune cu miez de nucã .................................................. 56
59. Pastã de stafide, miez de nucã ºi pulpã migdale ......................... 56
60. Pastã din pulpã de alune ............................................................. 57
61. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ...................................... 57

116
SALATE ..................................................................................... 59
62. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ............................................... 60
63. Salatã de ceapã cu pulpã de soia ................................................. 60
64. Salatã de germeni cu tofu ........................................................... 60
65. Salatã de soia cu pulpã de soia ................................................... 61
66. Salatã de spanac cu tofu .............................................................. 61
67. Salata de varã cu roºii ºi tofu ...................................................... 62
68. Salatã de vinete cu maionezã de soia .......................................... 62
69. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ............................ 62
70. Salatã picantã cu tofu .................................................................. 62
71. Salatã rusticã de roºii cu tofu ...................................................... 63
72. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ............................... 63

ªNIÞELE, CHIFTELE, DROBURI ........................................... 65


73. Brânzã americanã din miez de nucã ........................................... 66
74. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ......................................... 66
75. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ......................................... 67
76. Burger din pulpã de soia ............................................................. 67
77. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ................................... 68
78. Cartofi cu tofu la tigaie ............................................................... 68
79. “Chicken Nuggets” tofu .............................................................. 68
80. Chiftele vegetale din pulpã de soia ............................................. 69
81. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ......................................... 69
82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ............................................. 70
83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ...................... 70
84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ....................................... 71
85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ............................................... 71
86. Drob din pâine ºi pulpã de soia .................................................. 71
87. Fripturã mexicanã de tofu ........................................................... 72
88. Grãtar de tofu cu citrice .............................................................. 72
89. Iahnie-sos de nãut ....................................................................... 73
90. Mâncare de porumb cu pulpã de soia ......................................... 73
91. Mãruntai picant cu tofu ............................................................... 73
92. Mei fiert cu pulpã de soia ........................................................... 74
93. Mici din tofu ............................................................................... 74
94. Muguri de soia fãrã procesare .................................................... 74
95. Musaca de cartofi cu pulpã de soia ............................................. 75
96. Pulpã de soia sau okara - ingredient de bazã .............................. 75

117
97. Pârjoale cu pulpã de migdale ...................................................... 76
98. Paste italiene la cuptor cu tofu .................................................... 76
99. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ................................ 76
100. Ruladã cu pateu de soia .............................................................. 77
101. Salam de soia cu pulpã de soia ................................................... 77
103. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ....................... 78
104. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia .......................... 78
105. Tofu – mod de preparare II (idem 74) ........................................ 78
106. Tofu la grille ............................................................................... 79
107. Vinete “Parmigiana” cu tofu ....................................................... 79

SOSURI, TOCÃNIÞE ................................................................ 81


108. Zarzavaturi cu tofu ...................................................................... 80
109. Castraveþi cu tofu ........................................................................ 82
110. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ............................ 82
111. Mazãre cu tofu ............................................................................ 82
112. Omletã din spanac cu pulpã de soia ............................................ 83
113. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ........................................... 83
114. Omletã cu praz ºi pulpã de soia .................................................. 83
115. Omletã de ciuperci cu tofu .......................................................... 83
116. Omletã din pulpã de soia ............................................................ 84
117. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ............................. 84
118. Omletã de fructe cu pulpã de soia .............................................. 84
119. Omletã de tofu ............................................................................ 85
120. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ......................................... 85
121. Sos de ceapã cu pulpã de nuci .................................................... 85
122. Sos de cireºe cu pulpã de soia .................................................... 85
123. Sos de tofu pentru pizza .............................................................. 86
124. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.............................................. 86
125. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ..................................... 86
126. Sos natural din brânzã tofu ......................................................... 87
127. Terci dulce din miez de nucã ºi soia ........................................... 87
128. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia .............................. 87

SUPE, CIORBE .......................................................................... 89


129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia .............................................. 90
130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia ......................................... 90
131. Supã-cremã de soia - tofu ........................................................... 90

118
132. Supã-cremã de cartofi cu tofu ..................................................... 90
133. Supã egipteanã ............................................................................ 91
134. Supã de vegeta din zãrul de tofu ................................................. 91
135. Zãr de tofu .................................................................................. 91

DESERTURI, DULCIURI ......................................................... 93


136. Banane delicioase cu pulpã de cocos .......................................... 94
137. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ........... 94
138. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia .............................................. 94
139. Biscuiþi cu pulpã de cocos .......................................................... 95
140. Biscuiþi din pulpã de nuci ........................................................... 95
141. Brânzoaice cu tofu ...................................................................... 95
142. Brioºe cu porumb ºi soia ............................................................ 96
143. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz .................................... 96
144. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ........ 96
145. Budincã din pulpã de cocos ........................................................ 97
146. Castane false din miez de nucã ................................................... 97
147. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ...................... 97
148. Chifteluþe din tofu ....................................................................... 98
149. Ciocolatã din lapte de soia .......................................................... 98
150. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) .............................................. 98
151. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .................. 98
152. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ............................................. 99
153. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ....................................... 99
154. Cremeº cu lapte de soia .............................................................. 99
155. Foietaj dulce ºi pulpã de soia .................................................... 100
156. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ............................. 100
157. Fructe cu tofu ............................................................................ 100
158. Îngheþatã “tutti-frutti” ............................................................... 101
159. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ........................................... 101
160. Îngheþatã din spumã de lãmâie ................................................. 101
161. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ....................................... 102
162. Nuci de tofu ºi cereale .............................................................. 102
163. Nuci din pulpã de soia .............................................................. 102
164. Plãcintã cu ceapã ºi tofu ........................................................... 103
165. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ........................................ 103
166. Prãjiturã cu tofu (cremã) ........................................................... 103
167. Budincã din lapte de cereale ..................................................... 104

119
168. Tartã cu tofu .............................................................................. 104
169. Tofu cu miere ............................................................................ 104
170. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ......................................... 105

BÃUTURI, SUCURI, LAPTE ................................................. 107


171. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. 6-9) ............... 108
172. Lapte de ovãz ............................................................................ 108
173. Lapte din grâu încolþit ............................................................... 108
174. Lapte de hriºcã .......................................................................... 108
175. Lapte de orez brun .................................................................... 108
176. Lapte de porumb ....................................................................... 108
177. Lapte de mei ............................................................................. 108
178. Lapte de migdale....................................................................... 108
179. Lapte de cocos .......................................................................... 108
180. Lapte de nuci............................................................................. 108
181. Lapte de alune de pãdure .......................................................... 108
182. Lapte de nucã Cashew .............................................................. 108
183. Lapte de nucã de Brazilia ......................................................... 108
184. Lapte de seminþe de floarea soarelui ........................................ 108
185. Lapte de seminþe de susan ........................................................ 108
186. Lapte din seminþe de dovleac ................................................... 108
187. Lapte din arahide etc. ................................................................ 108
188. Lapte de soia cu banane ............................................................ 108
189. Lapte de nucã ............................................................................ 109
190. Lapte de cocos ºi migdale ......................................................... 109
191. Lapte de cereale ........................................................................ 109
192. Bãuturã de carob cu lapte de soia ............................................. 109
193. Cacao de soia ............................................................................ 110
194. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ...................................... 110
195. Lapte de ananas......................................................................... 110
196. Lapte de pasãre ......................................................................... 110
197. Lapte de soia cu banane ............................................................ 111
198. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ................................. 111
199. Prepararea iaurtului din lapte de soia ....................................... 111
200. Shake de fructe cu tofu ............................................................. 112

Bibliografie ......................................................................................... 119

120
121

S-ar putea să vă placă și