Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Şcoala:
Propunător:
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VIII-a
Subiectul: Genul epic-argumentare
Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 min.
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare

Competenţe generale :

 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată ;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competenţe specifice:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite
situaţii de comunicare.
2. Recunoaşterea principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului narativ
3. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi interpretare a textului narativ.
4. Elaborarea unor argumentări pe baza textului narativ.

Competenţe derivate:
-să definească genul epic;
-sǎ precizeze trǎsǎturile specifice genului epic;
-să recunoască structura unui text argumentativ;
-sǎ argumenteze apartenenţa unui text la genul epic.

Strategii didactice:
Metode: conversaţia euristică,explicaţia, exerciţiul oral şi scris, lectura explicativă,
brainstormingul, Diagrama Venn.
Materiale: fişe de lucru,tabla,creta
Bibliografie:
-Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, de Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian,
Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2009;
- Alina Pamfil, Limba şi literatura romănă în gimnaziu – structuri didactice
deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008;
SCENARIUL DIDACTIC

I.Moment organizatoric-1 min.


Organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei;
Elevii se pregătesc pentru lecţie

II.Verificarea cunoştinţelor anterioare şi a temei pentru acasă-5 min


Se verifică tema, cantitativ şi calitativ şi se fac aprecieri asupra modului în care elevii au rezolvat tema;
În timp ce un elev citeşte din caiet tema, ceilalţi verifică dacă au scris corect.

III. Captarea atenţiei: 5 min


Se realizează prin Diagrama Venn unde se vor sublinia deosebirile și asemănările dintre cele două genuri
literare
IV.Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor: 1 min
- Se anunță titlul lecției: Genul epic-argumentare
-Comunicarea obiectivelor se va realiza într-o manieră accesibilă elevilor
VI. Dirijarea învăţării şi dobândirea de cunoştinţe noi: 30 min
Pe baza ciorchinelui din caiet,se vor recapitula trăsăturile genului epic.
Elevii sunt împărțiți în 6 grupe și răspund ,în cadrul echipei din care fac parte,la întrebările de pe fișa
dată(ANEXA1) care vizează trăsături ale genului epic și ale speciei literare ce aparține acestuia.
Răspunsurile sunt scrise și se face turul galeriilor pentru verificarea acestora.
După rezolvarea primelor trei cerințe,elevii ,tot în cadrul grupelor ,trebuie să argumenteze într-o
compunere că textul dat aparține genului epic. Răspunsurile sunt scrise și se face turul galeriilor pentru
verificarea acestora.
V. Asigurarea feedback-ului
-Se fac observaţii asupra modului cum s-a lucrat. Elevii vor fi informaţi continuu despre felul cum
îşi îndeplinesc sarcinile de învăţare.
VI. Evaluare -7 min
Pe parcursul lecţiei, profesorul notează elevii, în funcţie de răspunsurile date.
La sfârşit,le voi împărţi elevilor câte o fişă cu eseul de cinci minute(ANEXA2 ) pe care o vor completa în
ultimele minute ale orei. Se vor citi eseurile pe măsură ce elevii termină.
VII. Tema de acasă- 1 min-Varianta 1,p.18(auxiliar)
ANEXA 1
Grupa I
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:
“ A fost odată ca niciodată; a fost un împărat vestit şi avea trei feciori. Când s-au mărit, le-a dat
la fiecare câte trei sute de galbeni, să plece în lume şi să-şi facă fiecare rostul, cum s-o pricepe.
Şi au plecat feciorii câte trei, de au mers domăindu-se, ba una, ba alta, până la o răspântie.
Acolo s-au oprit:
- Iată, mă frate, glăsuieşte cel mare, să apucăm fiecare la câte o parte, unde ne-o lumina mintea,
şi, în cutare vreme, să ne întoarcem îndărăt, să ne întâlnim tot aici. Aşa?
Şi au apucat fiecare pe câte o uliţă deosebită.”(Basm popular)
Se cere:
1.Aduceți argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic.
Grupa II
FIŞĂ DE LUCRU

. Se dă textul:
“ ... Puişorul vede o linie de metal în colţul coridorului, care are la capătul de sus o maşină cu
mâner. Se suie-n piciore pe geamantan, pune mâna pe mânerul maşinii şi începe să tragă.
- Sezi binişor puişorule! să nu strici ceva! zice mam’mare.
Trenul îşi urmează drumul de la Periş cătră Buftea cu mare viteză. Dar pe la mijlocul
kilometrului 24, deodată s-aude un şuier, apoi semnalul de alarmă, trei fluiere scurte, şi trenul se opreşte
pe loc, producănd o zguduitură puternică.
« Ce e? ce e?...» Toţi pasagerii sar înspăimântaţi la ferestre, la uşi, pe scări...
- Goe! puişorule! Goe! strigă tanti Miţa şi se repede afară din compartiment.
Goe este pe coridor... De ce s-a oprit trenul?
Cineva, nu se ştie din ce vagon, a tras semnalul de alarmă.(IL Caragiale D-l Goe)
Se cere:
1.Aduceți trei argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic.
Grupa III

FIŞĂ DE LUCRU

Se dau versurile:

“ Cel mai obraznic din stejari Şi trunchiul meu nu sunt în stare


Certa modestul trandafir: Trei oameni să-l cuprindă;
- Zău, de-ndrăzneala ta mă mir, Ar trebui să mă admiri !
Cu mine tu să te compari?
Cu vârful meu eu sparg azurul - Aşa e, dar tu faci doar ghindă,
Şi sunt prieten cu vulturul, Şi eu fac trandafiri.”
( Cincinat Pavelescu – Trandafirul şi stejarul )
Se cere:
1.Aduceți trei argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic.
Grupa IV
FIŞĂ DE LUCRU

Foicica fagului,
La poalele muntelui,
Muntelui Plesuvului,
In mijlocul
Cimpului
La putul
Porumbului,
Pe cimpia verde, -ntinsa,
Si de cetine coprinsa,
Sade Toma Alimos,
Haiduc din Tara-de-Jos,
Nalt la stat,
Mare la sfat
Si vitez cum n-a mai stat.
Sade Toma tolanit
Si cu murgul priponit
In pripoane de argint,
Si maninca frumusel,
Si bea vin din burdusel,(…) (Toma Alimoș )
Se cere:
1.Aduceți trei argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului.

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic.
Grupa V
În cea dintâi duminică, părintele Trandafir ține o predică înaintea oamenilor ce s-au adunat în număr
mare ca să vadă pe popa cel nou. Nu este mai mare mulțumire pentru omul ce dorește binele altora decât
aceea când vede că este ascultat de către alții și că vorbele lui prind rădăcini. Gândul bun se-nmulțește,
cuprinzând loc în mai multe suflete, și cine îl are și poartă, mai ales atunci dacă îl prețuiește, se bucură
când vede că-și face cale-n lume. Părintele Trandafir se simțea norocit într-acea zi. Niciodată el n-a fost
ascultat cu atâta luare-aminte ca astă dată. Părea că oamenii aceia ascultă ceea ce știu, dar nu știu bine,
și-i sorbeau vorbele cu atâta sete, încât părea că ar voi să-i scoată sufletul, ca mai ușor să culeagă din el
învățătura.
S-a citit în ziua aceea evanghelia asupra fiului rătăcit. Părintele Trandafir a arătat cum Dumnezeu, în
nesfârșita lui iubire de oameni, l-a făcut pe om spre fericire. Fiind omul în lume, Dumnezeu voiește ca el
să simtă toate plăcerile curate ale vieții, pentru că numai așa poate să o iubească și să facă bine într-
însa. Omul care din vina sa ori în urma altor întâmplări simte numai amar și necazuri într-astă lume nu
poate iubi viața și, neiubind-o, disprețuiește în chip păcătos acest înalt dar dumnezeiesc.
Ce fac însă oamenii leneși, oamenii care nu-și dau nicio silință, care nici mâna nu și-o întind ca să ia
darul? Sunt păcătoși! căci nu numai dorințe avem, ci și pofte trupești. Poftele cele curate sunt date
omului ca să le astâmpere prin rodul muncii; dorințe îi sunt date în suflet ca să cuprindă lume și
Dumnezeu în sine și, fericit, să le privească. Lucrarea este dar legea firii omenești, și cine nu lucrează
greu păcătuiește.
(Popa Tanda de Ioan Slavici)
Se cere:
1.Aduceți trei argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic.
Grupa VI
Stapane,stapane
Mai cheama s-un cane
Domnul Dumnezeu, dupa ce a alcatuit lumea, a pus randuiala si semn fiecarui neam. Pe tigan l-a
invatat sa cante cu cetera si neamtului i-a dat surubul. Dintre jidovi, a chemat pe Moise si i-a  poruncit:
Tu sa scrii olege, si cand va veni vremea, sa pui pe farisei sa rastigneasca pe  fiul meu cel prea iubit Isus,
si dupa aceea sa indurati mult nacaz si prigonire, iar pentru aceasta eu am sa las sa curga spre voi banii
ca apele. A chemat pe ungur cu degetul si i-a ales, din cate avea pe langa sine, jucarii: Iaca, dumitale iti
dau boftori si pinteni si rasina sa-ti faci sfarcuri la mustati, sa fii fudul si sa-ti placa petrecerile cu sotii.
S-a infatisat si turcul: Tu sa fii prost, dar sa ai putere asupra altora, cu sabia. Sarbului i-a pus in mana
sapa. Pe rus l-a invrednicit sa fie cel mai betiv dintre toti si sa se dovedeasca bun cersetor si cantaret la
iarmaroace. A poftit pe boieri si domni la ciubuc si cafea: Mariilor voastre vi-i dat sa traiti in
dezmierdare, rautate si ticalosie, pentru care sa faceti bine sa puneti a mi se zidi biserici si manastiri.
La urma au venit si muntenii s-au ingenuncheat la scaunul imparatiei. Domnul Dumnezeu s-a uitat la
ei cu mila: 
— Dar voi, nacajitilor, de ce ati intarziat?
  —Am intarziat, Prea slavite, caci suntem cu oile si cu asinii. Umblam domol, suim poteci oable si
coboram prapastii. Asa ostenim zi si noapte, tacem, si dau zvon numai talancile. Iar asezarile nevestelor
si  pruncilor ne sunt la locuri stramte intre stanci de piatra. Asupra noastra fulgera, trasneste si bat
puhoaiele. Am dori stapaniri largi, campuri cu holde si ape line. 
— Apoi ati venit cei din urma, zice Domnul cu parere de rau. Dragi imi sunteti, dar n-am ce va
face.Ramaneti cu ce aveti. Nu va mai pot da intr-adaos decat o inima usoara ca sa va bucurati cu al
vostru. Sa va  para toate bune, sa vie la voi cel cu cetera, si cel cu bautura, si s-aveti muieri frumoase si
iubite.
Povestea asta o spunea uneori Nechifor Lipan la cumatrii si nunti, la care in vremea iernii era nelipsit.
Zice el c-ar fi invatat-o de la un baci batran, care fusese jidov in tinereta, si binevoise Dumnezeu a-l face
sa cunoasca credinta cea adevarata.(Mihail Sadoveanu Baltagul)
Se cere:
1.Aduceți trei argumente pe marginea textului prin care să arătați că aparține genului epic
2.Precizați ce specie a genului epic este textul dat
3.Demonstrați răspunsul vostru aducând două argumente pe marginea textului

4. Model de argumentare a apartenenţei unui text la genul epic

În opinia mea, opera ................... (titlul), de ............................. (numele autorului), aparţine


genului epic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate
în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu.
În primul rând, se remarcă prezenţa naraţiunii, ca mod de expunere specific. Aceasta se face la
persoana .................... (la ce persoană se face naraţiunea), implicând prezenţa unui narator .....................
(obiectiv/ subiectiv-personaj/ subiectiv-martor, în funcţie de persoana la care se face naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje .................. (ce personaje apar în textul suport), care sunt
implicate în derularea unor evenimente ................ (se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acţiuni
sunt plasate într-un anumit timp ................. (exemple de indici de timp din text) şi spaţiu ....................
(exemple de indici de spaţiu).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul epic
Anexa3
Eseul de 5 minute

1.Prezintă în trei rânduri informațiile pe care ți le-ai clarificat despre genul epic în timpul orei

2 Adresează o întrebare în legătură cu tema discutată