Sunteți pe pagina 1din 22

CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA

PENTRU CREȘTEREA COPILULUI


2 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

CUPRINS

I. Sediul materiei .................................................................................................................. 4


II. Dreptul Unional - Directiva 2010/18 UE .................................................................. 5
Dreptul Unional - Directiva 1158/2019/UE.................................................................... 6
Concediul de paternitate........................................................................................................ 6
Concediul pentru creșterea copilului ................................................................................ 6
Concediul de îngrijitor ............................................................................................................ 7
Venituri adecvate...................................................................................................................... 8
Formule flexibile de lucru ..................................................................................................... 8
III. CCC - Domeniul de aplicare ....................................................................................... 9
IV. Condiții pentru acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea
copilului ....................................................................................................................................... 9
V. Tipuri de concedii și indemnizații pentru creșterea copilului ......................... 9
VI. Obligația angajatorului de a aproba concediul pentru creșterea copilului
10
VII. obținere de venituri supuse impozitului pe venit ......................................... 10
VIII. Baza de calcul a indemnizației de CCC................................................................ 12
IX. Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului .................................. 14
X. Acordarea concediului celuilalt părinte ................................................................ 15
XI. Stimulentul de inserție ............................................................................................ 16
XII. Stabilirea și acordarea drepturilor ..................................................................... 17
XIII. Suspendarea și încetarea plății indemnizației de creștere a copilului .. 18
XII Suspendarea și încetarea plății stimulentului de inserție ............................... 19
XIII Aspecte de ordin fiscal ................................................................................................. 21
XIV Interdicții de concediere ............................................................................................. 22
4 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

I. SEDIUL MATERIEI

1. Directiva (UE) 2010/18 de punere în aplicare a Acordului-cadru


revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEP și CES și de abrogare a Directivei
96/34 CE, publicată în J. Of. L 68/13 din data de 18.03.2010;
2. Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului
din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea
privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei
2010/18/UE a Consiliului;
3. OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor, publicată în M. Of. nr. 830 din 10.12.2010 cu
modificările și completările ulterioare;
4. HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
publicată în M. Of. nr. 78 din 31.1.2011, cu modificările și completările
ulterioare.
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 5

II. DREPTUL UNIONAL

DIRECTIVA 2010/18 UE

- A fost adoptată în scopul încercării de a reconcilia viața profesională cu cea


personală a lucrătorilor.
- Se aplică lucrătorilor, bărbați și femei, care au un contract sau raport de
muncă definit ca atare de legislațiile statelor membre.
- Se aplică și lucrătorilor care prestează activitatea în baza unor contracte de
muncă cu timp parțial, pe durată determinată, prin agent de muncă
temporară.
- Concediul pentru creșterea copilului („CCC”) se acordă lucrătorilor, bărbați
sau femei, pentru a se îngriji de copil, până la împlinirea vârstei de
maximum 8 ani de către copil.
- Durata minimă a CCC este de 4 luni, dintre care cel puțin o lună se acordă
pe o bază netransferabilă părintelui care nu a solicitat efectuarea concediului
pentru creșterea copilului.

Modalități de aplicare

Statele membre pot stabili:

 Dacă condiționează acordarea CCC de o perioadă de asigurare, care să nu


depășească un an;
 Dacă concediul de creștere a copilului se acordă integral sau fracționat,
luând în calcul atât interesele angajatorilor, cât și pe cele ale lucrătorilor;
 Stabilirea duratei preavizului de care dispune lucrătorul pentru a informa
angajatorul cu privire la intenția de a-și exercita dreptul la concediu pentru
creșterea copilului;
 Condițiile în care angajatorul poate autoriza amânarea intrării în CCC, din
motive legate de funcționarea întreprinderii.

Drepturi legate de contractul de muncă


- Este interzisă concedierea pe motive legate de solicitarea sau
efectuarea concediului de creștere a copilului;
- La sfârșitul efectuării CCC, lucrătorii au dreptul de a se întoarce la același
post sau un post echivalent;
6 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

- Continuitatea dreptului la prestații sociale în cadrul diferitelor regimuri, mai


ales asistența medicală.

DIRECTIVA 1158/2019/UE

Scopul acesteia este acela de a ameliora nivelul drepturilor existente, precum și de a


asigura o mai bună aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și
femei și promova cariera femeilor, întrucât un factor major care contribuie la
subreprezentarea femeilor pe piața muncii este dificultatea de a găsi un echilibru
între obligațiile profesionale și cele familiale.

Cadrul juridic actual al Uniunii Europene oferă puține stimulente care să-i
încurajeze pe bărbați să-și asume o parte egală a responsabilităților de îngrijire.
Lipsa unui concediu de paternitate sau a unui concediu pentru creșterea copilului
plătit în multe state membre contribuie la gradul redus de utilizare a acestor tipuri
de concedii de către tați.

Așadar, a fost reglementat concediul de paternitate – de care beneficiază exclusiv


tații, precum și cel de îngrijitor – persoană care acordă îngrijire unei rude, în caz de
boală gravă sau dependență. Prin „rudă” se înțelege fiul, fiica, mama, tatăl, soțul
(soția) sau partenerul (partenera) din cadrul unui parteneriat civil, atunci când
legislația națională prevede astfel de parteneriate, iar conceptul de „dependență”
este definit ca o situație în care o persoană are, temporar sau permanent, nevoie de
îngrijire, ca urmare a unui handicap sau a unei afecțiuni grave, alta decât o boală
gravă.

Concediul de paternitate

Tații au dreptul de a efectua un concediu de paternitate de cel puțin zece zile


lucrătoare, cu ocazia nașterii unui copil.
Dreptul la concediu de paternitate se acordă indiferent de starea civilă sau
familială, astfel cum sunt definite în dreptul intern.

Concediul pentru creșterea copilului

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul


individual la un concediu pentru creșterea copilului de cel puțin patru luni, care
trebuie efectuat anterior împlinirii de către copil a unei anumite vârste, stabilite la
minimum 8 ani.

Atunci când statele membre permit unui părinte să-și transfere dreptul la concediu
de paternitate celuilalt părinte, acestea se asigură că cel puțin două luni de concediu
pentru creșterea copilului nu pot fi transferate.
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 7

Statele membre stabilesc perioada de preaviz pe care lucrătorul o are la dispoziție


pentru a informa angajatorul atunci când își exercită dreptul la concediu pentru
creșterea copilului. În acest sens, statele membre trebuie să țină seama atât de
necesitățile angajatorilor, cât și de necesitățile lucrătorilor. Statele membre se
asigură că solicitarea lucrătorului precizează începutul și sfârșitul preconizat
al perioadei de concediu.

Statele membre pot să condiționeze dreptul la concediu pentru creșterea copilului


de un criteriu al perioadei de muncă și/sau de un criteriu al vechimii în muncă care
nu poate depăși un an.

Statele membre pot să definească circumstanțele în care, în urma unor consultări


desfășurate conform legislației, convențiilor colective și/sau practicilor naționale,
unui angajator i se poate permite să amâne acordarea concediului pentru
creșterea copilului cu o perioadă de timp rezonabilă, pe motiv că acesta ar
perturba grav buna funcționare a unității. Angajatorii justifică în scris orice amânare
a concediului pentru creșterea copilului.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul de


a solicita concediul pentru creșterea copilului și pe baza de fracțiune de normă, în
blocuri separate prin perioade de muncă sau în alte forme flexibile. Angajatorii
examinează aceste solicitări și le răspund, ținând seama atât de propriile lor
necesități, cât și de necesitățile lucrătorilor. Angajatorii justifică în scris orice refuz
al unei astfel de solicitări.

Statele membre evaluează necesitatea adaptării condițiilor de acces și a formulelor


detaliate de aplicare a concediului pentru creșterea copilului la nevoile părinților
adoptivi, ale părinților cu handicap și ale părinților ai căror copii suferă de un
handicap sau de o boală pe termen lung.

Concediul de îngrijitor

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare lucrător are
dreptul la un concediu de îngrijitor de cinci zile lucrătoare pe an.
Statele membre pot stabili detalii suplimentare în ceea ce privește domeniul de
aplicare și condițiile concediului de îngrijitor în conformitate cu dreptul intern sau
practicile naționale. Exercitarea acestui drept poate fi condiționată de prezentarea
unor dovezi adecvate în conformitate cu dreptul intern sau practicile naționale.
Statele membre pot acorda concediul de îngrijitor pe o perioadă de referință, alta
decât un an, pentru fiecare persoană care are nevoie de îngrijire sau sprijin sau
pentru fiecare caz.

Absența de la locul de muncă din motive de forță majoră


8 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare lucrător are
dreptul de a absenta de la locul de muncă din motive de forță majoră în situații de
urgență familială, în caz de boală sau de accident care face indispensabilă prezența
imediată a lucrătorului. Statele membre pot limita dreptul fiecărui lucrător de a
absenta de la locul de muncă din motive de forță majoră la o anumită perioadă în
fiecare an sau pentru fiecare caz sau ambele.

Venituri adecvate
În conformitate cu circumstanțele naționale, cum ar fi legislația, convențiile
colective și/sau practicile naționale, și ținând seama de competențele delegate
partenerilor sociali, statele membre se asigură că lucrătorii care își exercită
drepturile la concediu de paternitate vor primi o remunerație sau o indemnizație
corespunzătoare cel puțin echivalentă cu cea pe care lucrătorul respectiv ar primi-o
în caz de concediu medical.
În ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului, remunerația sau
indemnizația este stabilită de statul membru sau de partenerii sociali și se stabilește
astfel încât să faciliteze efectuarea concediului pentru creșterea copilului de către
ambii părinți.

Formule flexibile de lucru

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii cu copii de


până la o anumită vârstă, care trebuie să fie de cel puțin doisprezece ani, precum și
îngrijitorii, au dreptul de a solicita formule flexibile de lucru în scopuri de
îngrijire. Durata unor astfel de formule flexibile de lucru poate fi supusă unor
limitări rezonabile.

Angajatorii iau în considerare solicitările de formule flexibile de lucru și răspund


acestor solicitări ținând cont deopotrivă de nevoile angajatorilor și ale lucrătorilor.
Angajatorii trebuie să justifice orice refuz al unei astfel de solicitări.

Atunci când formulele flexibile de lucru au o durată limitată, lucrătorul are dreptul
de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite. Lucrătorul
are, de asemenea, dreptul de a solicita revenirea la programul de muncă inițial în
momentul în care o schimbare a circumstanțelor justifică acest lucru. Angajatorii
sunt obligați să examineze aceste cereri și să le răspundă, ținând seama deopotrivă
de nevoile angajatorilor și ale lucrătorilor.
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 9

III. CCC - DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile OUG nr. 111/2010 se aplică:

(i) Persoanelor ale căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie


2011;
(ii) Persoanelor care au adoptat copilul sau cărora li s-a încredințat
copilul spre adopție sau care au copilul în plasament ori în
plasament de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist,
care poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii săi, precum și
persoana care a fost numită tutore.

IV. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI ȘI


INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Drepturile se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ


următoarele condiții:

(i) Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;


(ii) Are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
(iii) Locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită
drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.
Potrivit OUG nr. 111/2010, dispozițiile de mai sus se corelează în mod
corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică
prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr.
987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială

V. TIPURI DE CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII PENTRU


CREȘTEREA COPILULUI

I. Concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, plătit;


II. Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la
împlinirea vârstei de 3 ani, plătit;
1 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
0

III. Concediul pentru îngrijirea copilului cu handicap până la


împlinirea vârstei de 7 ani, plătit (diferit față de concediul pentru
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la
împlinirea vârstei de 18 ani).

VI. OBLIGAȚIA ANGAJATORULUI DE A APROBA


CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

- Angajatorul are obligația de a aproba efectuarea concediului pentru


creșterea copilului, în toate formele pe care acesta le poate îmbrăca.
- Concediul pentru creșterea copilului reprezintă un caz de suspendare a
contractului individual de muncă la inițiativa salariatului, întrucât acesta
este liber să decidă dacă efectuează sau nu acest tip de concediu.

VII. OBȚINERE DE VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI PE


VENIT

Pentru a beneficia de CCC, solicitanții trebuie să fi realizat, în ultimii 2 ani anteriori


datei nașterii/adopției/încredințării spre adopție a copilului, timp de cel puțin 12
luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activități independente,
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole,
silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului
fiscal.

Perioada sus-menționată poate fi alcătuită din:

a. Din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără


întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai
multe dintre perioadele asimilate obținerii de venituri supuse impozitului pe
venituri;
b. Din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în
care, în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau
înregistrarea uneia sau mai multora dintre perioadele asimilate obținerii de
venituri supuse impozitului pe venituri s-au produs cu întreruperi.
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 1
1

În cazul în care în luna nașterii copilului persoana îndreptățită nu a realizat


venituri supuse impozitului și nici nu s-a aflat în una sau mai multe din perioadele
asimilate obținerii de venituri supuse impozitului pe venituri, perioada de calcul a
celor 12 luni începe cu ultima lună din cei 2 ani în care aceasta a înregistrat
venituri sau s-a aflat în una dintre perioadele asimilate obținerii de venituri
supuse impozitului pe venituri.

Perioadele asimilate obținerii de venituri supuse impozitului pe venituri

Perioadele asimilate obținerii de venituri supuse impozitului pe venituri pot fi


constituite din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe din
următoarele situații:

a) Au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat


perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile
prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează
concedierile colective;
b) S-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de
şomaj;
c) Au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
d) Au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile
rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată;
e) Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f) Se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa
angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g) Au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h) Au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după
caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
i) Au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j) Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată
determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;
k) Au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
l) Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost
concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
m) Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului
preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă“, sau, după caz,
universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi
ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit
1 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
2

legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul


Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de
întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) Au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
o) Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de
învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate
fără întrerupere;
p) Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului
preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar,
cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi
începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ
universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi
ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi
începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ
universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de
zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei
alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit
legii, frecventate fără întrerupere;
t) Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului
obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului
preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de
master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau
fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj,
calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u) Au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi
perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a
dat acordul, organizate în condiţiile legii;
v) Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului
medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în
prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

VIII. BAZA DE CALCUL A INDEMNIZAȚIEI DE CCC

Baza de calcul a indemnizațiilor:


CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 1
3

 Media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni din ultimii doi ani
anteriori datei nașterii copilului (adopției, încredințării sale spre adopție,
după caz).

Veniturile care se iau în calcul pentru stabilirea nivelului indemnizației


pentru CCC:

a. Venitul din salarii


 Suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după:
o Reținerea contribuțiilor sociale;
o Plata contribuției la sistemul de pensii facultative;
o Cotizația sindicală – dacă este cazul.
Aplicarea impozitului pe venit la suma astfel rezultată.

 Suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei


de 10% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă
între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
 Suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către
plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
 Suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse
impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia
sau sunt considerate neimpozabile.
Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcţie,
venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice
alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate
de angajator potrivit legii.

b. Venituri din activități independente


 Suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net
din activități independente determinat în condiţiile legii.

c. Suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din
activităţi agricole determinat în condiţiile legii.

- În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului


din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de
aceasta.
- În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului
atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de, se iau în calcul doar veniturile realizate în ţară.
- În situaţia în care cele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii (adopției,
încredințării spre adopție) copilului se constituie numai din perioadele
1 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
4

asimilate perioadei în care se obțin venituri supuse impozitului pe venit,


fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizației pentru creşterea
copilului este de 2,5 din valoarea indicatorului social de referinţă („ISR”)
(2,5*500 de lei = 1.250 RON).
- Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul
celor 12 luni, restul reprezentând perioade asimilate perioadei în care nu
se obțin venituri supuse impozitului pe venit, baza de calcul pentru stabilirea
cuantumului indemnizației pentru creşterea copilului este reprezentată de suma
totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12.
- Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea
lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată
luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de
maternitate
- Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor
rezultă un cuantum mai mic 2,5 ISR se acordă 2,5 ISR .

IX. CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA


COPILULUI

- Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se stabilește în


cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12
luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii (adopției/încredințării
spre adopție) copilului şi nu poate fi mai mică de 2,5 ISR și nici mai
mare de 8.500 RON.
- Nivelul indemnizațiilor lunare se majorează cu 2,5 ISR pentru fiecare
copil rezultat dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți,
începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.
- Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului se cuvin pentru
fiecare dintre nașteri, adopții etc.
- În astfel de cazuri, durata de acordare a indemnizației se prelungește
corespunzător.
- Pe durata suprapunerii concediilor de creștere a copilului, cuantumul
indemnizației lunare se majorează cu 2,5 ISR pentru fiecare dintre copii,
începând cu cel de-al doilea.
- În situaţia în care persoana care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie
pentru creşterea copilului naşte unul sau mai mulţi copii ori se află într-o
nouă situaţie care generează dreptul la concediu pentru creșterea copiilor
într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru
creşterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizaţiei rezultă un
cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât
cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, se
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 1
5

acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul


anterior.

X. ACORDAREA CONCEDIULUI CELUILALT PĂRINTE

Dreptul la concediul pentru creșterea copilului se acordă pe bază netransferabilă,


în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile
de acordare a acestuia, după cum urmează:
i. Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a
copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest
drept;
ii. În situaţia în care persoana în cauză nu solicită dreptul la concediul
care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la
concediu în locul acesteia. În acest caz, concediul și indemnizația
pentru creșterea copilului sau, după caz, acordarea stimulentului de
inserție se reduc cu o lună.

Celălalt părinte sau cealaltă persoană care nu a solicitat dreptul la indemnizație


poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap.

Solicitarea concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului se face pe bază


de cerere și documente doveditoare până cel târziu în ziua anterioară împlinirii
de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În situația în care persoana îndreptățită nu solicită dreptul la concediul propriu de


cel puțin o lună, aceasta are obligația de a anunța în scris agenția pentru plăți și
inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în
continuare agenție teritorială.

În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru


creșterea copilului, dreptul la concediu de o lună poate fi solicitat de celălalt
părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și
a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind
netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu numărul de suprapuneri
înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate.

Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt


părinte, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate primului
părinte se reduc cu o lună.
1 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
6

Pe durata în care celălalt părinte beneficiază de concediu pentru creșterea copilului


de o lună, persoana îndreptățită, care se află în concediu pentru creșterea copilului,
poate opta pentru:

(i) Concediu fără plată acordat de angajator sau, după caz,


(ii) Realizarea de venituri supuse impozitului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile sus-menționate nu se aplică în cazul


(i) persoanei singure sau (ii) în cazul în care celălalt părinte nu îndeplinește
condițiile de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.

De asemenea, dispozițiile cu privire la acordarea concediului pentru creșterea


copilului pe o durată de 1 lună celuilalt părinte, nu se aplică în următoarele situații:

(i) Persoana – beneficiară a CCC - solicită numai acordarea stimulentului de


inserție sau
(ii) Stimulentul de inserție este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap.

XI. STIMULENTUL DE INSERȚIE

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul


pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani obţin venituri supuse
impozitului au dreptul la un stimulent de inserție, care, începând cu luna aprilie
2017, este de 650 de lei.

Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile
înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară şi solicită dreptul la


stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă.
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 1
7

Salariata/salariatul are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de


zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la
acordarea stimulentului de inserţie dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia sus-
menționată.

XII. STABILIREA ȘI ACORDAREA DREPTURILOR

Cererile pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau a stimulentului


de inserție, precum și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor de
acordare1 a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv
sectoarelor municipiului București pe raza căruia solicitantul își are domiciliul.

Primăriile au obligația, până la data de 5 a fiecărei luni, să transmită pe bază de


borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele
justificative, la agențiile pentru prestațiile sociale județene, respectiv a
Municipiului București.

Cererile se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la


agenția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere,
emisă de directorul executiv.

Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare.

Drepturile reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum


urmează:

1Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent


de inserţie, se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se
solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de
către persoana care primeşte documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care
solicită dreptul;
c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;
d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru
creşterea copilului;
f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
1 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
8

a. Începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul


de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de
la acea dată;
b. Începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc
condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a
indemnizaţiei aferente;
c. Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau
încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la
data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a
copilului;
d. De la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru
cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)–c).

XIII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PLĂȚII


INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE A COPILULUI

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:


a. Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b. Beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c. Beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în
vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d. Beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în
vederea menţinerii măsurii de plasament;
e. Beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în
arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f. Copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire
publică sau privată;
g. Beneficiarul a decedat;
h. În situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art. 12 (nu mai are domiciliul în România, nu mai
locuiește împreună cu copiii pe teritoriul României, nu se mai ocupă
de creșterea/îngrijirea acestora);
i. Beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a
împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
j. Se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate
poştale returnate.
Plata indemnizaţiei pentru creșterea copilului nu se suspendă în situaţia în
care beneficiarii acestei indemnizații:
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 1
9

 Primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a


contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru
creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei
activităţi în perioada de concediu. Prevederile se aplică şi în cazul
consilierilor locali;
 Realizează în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului,
prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror
nivel nu depăşeşte de cinci ori valoarea corespunzătoare a 2,5 ISR.
 Sumele reprezentând drepturile încasate necuvenit se recuperează de la
beneficiarii acestora, în condițiile legii, pe baza deciziei emise de directorul
executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie.
Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării
deciziei.
 În situaţia în care pe durata concediului pentru creşterea copilului au fost
realizate venituri peste nivelul a de cinci ori valoarea corespunzătoare a
2,5 ISR, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul
diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea
copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi
avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat
o activitate.
 În situaţia în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii pentru
creşterea copilului au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat,
materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenţie, a unor documente
despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de
către aceasta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor
informaţii, prevederile de mai sus nu se aplică.
 Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se
recuperează de la acesta, în condiţiile legii.
 Decizia menționată constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la
care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut la
alin. Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai
urmăresc.

Dreptul la indemnizaţii încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a. Copilul a decedat;
b. A expirat perioada de acordare a CCC.

XII SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PLĂȚII STI MULENTULUI DE


INSERȚIE
2 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
0

Dreptul la stimulentul de inserție se suspendă începând cu ziua următoare celei


în care:
a. Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b. Beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c. Beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în
vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d. Beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în
vederea menţinerii măsurii de plasament;
e. Beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în
arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f. Copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire
publică sau privată;
g. Beneficiarul a decedat;
h. În situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art. 12 (nu mai are domiciliul în România, nu mai
locuiește împreună cu copiii pe teritoriul României, nu se mai ocupă
de creșterea/îngrijirea acestora);
i. Se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate
poştale returnate.

Pe cale de excepție, potrivit OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor


acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, acordarea stimulentului de inserţie se efectuează fără
întrerupere, pe o perioadă de 90 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020
(i.e. 21.03.2020) în cazul persoanelor care se află în una sau mai multe dintre
următoarele situaţii:

a) beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) din


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
c) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (i.e.
întreruperea temporară a activității);
d) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a
instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 2
1

urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu


modificările şi completările ulterioare.

Dreptul la indemnizații încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a. Copilul a decedat;
b. Copilul a împlinit vârsta de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, cu excepția cazului în care beneficiarului CCC obține venituri
supuse impozitului pe venit cu 60 de zile înainte de împlinirea de către
copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
c. Beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit și
nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului;

În situațiile de suspendare a indemnizației pentru CCC sau a stimulentului de


inserție, acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă
îndeplinește condițiile reglementate de ordonanță.

Beneficiarul drepturilor este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare


intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii
drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.
Drepturile prevăzute de OUG 111/2010 se cuvin şi se acordă noului beneficiar de
la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile
lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii,
dacă cererea a fost depusă după acest termen.

XIII ASPECTE DE ORDIN FISCAL

- Indemnizația de CC, precum și stimulentul de inserție nu pot fi executate silit


decât pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
- Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza
deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale pentru prestații
sociale, cu respectarea termenului general de prescripție.
- Decizia constituie titlu executoriu.
- Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai
urmăresc.
- Asupra acestor drepturi nu se datorează impozit și nici nu se plătesc
contribuții sociale.
- Contribuțiile:
2 CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
2

o La sănătate: persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul


asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate;
o La pensii: constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare; constituie
perioadă de vechime în muncă și în serviciu.
o La șomaj: constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare;
o Indemnizații și asigurări sociale de sănătate: constituie perioadă
asimilată stagiului de cotizare.

XIV INTERDICȚII DE C ONCEDIERE

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de


serviciu în cazul:
a. Salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap;
b. Salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie,
acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu handicap.
Interdicţia se extinde o singură dată, cu 6 luni după revenirea definitivă a
salariatei/salariatului în unitate.
Aceste prevederi nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

S-ar putea să vă placă și