Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. 2692 /16.12.

2019

PROGRAMĂ OPȚIONAL

Opțional la nivelul disciplinei: Limbă şi comunicare


Propunător: prof. de Limba și literatura română, Gabriela Humă
Denumirea opționalului: În lumea teatrului
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2020-2021
Durata :1 an școlar
Număr de ore pe săptămână : 1 oră

Notă de prezentare

Programa şcolară pentru disciplina opţională În lumea teatrului reprezintă o ofertă pentru
curriculumul la decizia şcolii și este destinat elevilor din clasa a VI-a. Disciplina are un buget de timp
de 1 oră/săptămână, pe durata anului şcolar 2020-2021. Idealul educational al școlii românești constă
în dezvoltarea liberă și armonioasă a individualității umane, în formarea unei personalități autonome și
în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru
participarea activă în societate, pentru incluziune socială.
Modelul comunicativ -funcțional al opționalului propus presupune studiul integral al
manifestărilor artistice (literature, teatru, muzică, fotografie, muzică) în vederea consolidării
competențelor de comunicare orală și scrisă și a deprinderilor de a înțelege și a interpreta textele
literare.
Disciplina opțională În lumea teatrului are în vedere formarea competențelor de lectură și
interpretare a textelor ale unor cititori avizați care să devină creatori de artă teatrală oferind repere și
modele de bună practică pentru formarea și dezvoltarea unor competențe de comunicare artistică
elevilor. Astfel, disciplina În lumea teatrului contribuie la realizarea profilului absolventului de
gimnaziu pentru că jocul de teatru are un efect benefic asupra competențelor intelectuale, emoționale,
sociale ale personalității maximizând sensibilizarea și exprimarea culturală.
Cu siguranță esența învățării constă în ajutorul dat copiilor să se dezvolte ca ființe umane,
implicând simțurile, emoțiile, intelectul, comportamentul social, expresia fizică și, desigur,
competențele lor. Disciplina propusă aplică „ factori cheie” esențiali în formarea unui absolvent de
gimnaziu care să fie pregătit pentru provocările viitorului: flexibilitate, abilități de
comunicare( interpersonală și media), creativitate, spirit de echipă, rezistență la stres, abilitatea de a
face față conflictelor, talent organizatoric.
Se are în vedere sensibilizarea elevilor faţă de artă, descoperirea aptitudinilor actoriceşti –
interpretative, familiarizarea cu „lumea teatrului” (actori, scenarişti, scenografi, operatori, regizori
etc.).
Pilonul pe care se consolidează disciplina În lumea teatrului este conștientizarea sau
sensibilizarea, adică „explorarea a ceea ce simți tu și a ceea ce simt cei din jurul tău”, însoțită de o
mai bună înțelegere a emoțiilor și sentimentelor proprii și ale celor din jur- ceea ce nu este altceva
decât liantul care ține întreaga societate laolaltă.
Curriculumul specific disciplinei În lumea teatrului continuă demersul început de disciplinele
din trunchiul comun, care dezvoltă abilități artistice elevilor, adăugând competențe și atitudini
adaptate nevoilor de cunoaștere și dezvoltare personală: atitudine lipsită de trac, adecvată la cerinţele
scenei şi ale publicului. Prin conținuturile, activităţile şi metodele activ – participative propuse, elevii
se formează ca interpreţi, dar şi ca spectatori, urmărind a transforma elevul nu neapărat într-un mic
actor, ci într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele
scenei, respectul pentru actor, dragostea pentru teatru.

În elaborarea programei s-au avut în vedere


• Documentul de fundamentare a noului plan-cadru pentru gimnaziu (2016) i
•Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for
Lifelong Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006
• Cadrul european pentru studiul literaturii în învăţământul secundar (LiFT-2 - Literary
Framework for Teachers)iii
• Portofoliul european al limbilor (The European Language Portfolio)iv Programa de Limba și
literatura română respectă prevederea articolului 2 (3) din Legea nr. 1/5 ianuarie 2011, Legea educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare: Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane
Programa recomandă valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale elevilor, integrând cele
trei dimensiuni ale educației (formală, nonformală și informală), în manieră complementară. În
concluzie, prin complexitatea structurală şi de conţinut, la nivel gimnazial, disciplina limba şi literatura
română contribuie la formarea şi la dezvoltarea competențelor-cheie.

Programa școlară pentru disciplina În lumea teatrului are următoarea structură:


• Notă de prezentare
• Competențe generale
• Competențe specifice și exemple de activități de învățare
• Conținuturi
• Sugestii metodologice
COMPETENȚE GENERALE

1. RECEPTAREA MESAJULUI AUDIO-VIZUAL DE DIVERSE TIPURI

2. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A COMUNICA, FOLOSIND LIMBAJ SPECIFIC ARTEI


DRAMATICE

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. RECEPTAREA MESAJULUI AUDIO-VIZUAL DE DIVERSE TIPURI

Competențe specifice
Exemple de activități de învățare

1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale - ascultarea unor mesaje audio-vizuale diverse, cu


dintr-un mesaj audio-vizual scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima
acest lucru la schimbarea rolului de receptor cu cel
1.2. înțelegerea semnificaţiei globale a de emiţător
mesajului audio-vizual
- participarea la interacţiuni în care să dovedească
1.3. concentrarea atenţiei pentru a recepta înţelegerea replicilor şi capacitatea de continuare a
mesajele audio-vizuale dialogului
- exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei distributive şi
1.4. exprimarea curiozității pentru mesajul a capacităţii de a urmări mesajul audio-vizual
audio-vizual - exersarea ascultării mesajelor orale în diverse
situaţii de comunicare, în scopul formarii unui
comportament de ascultător activ
- selectarea unor informaţii, idei, opinii în funcţie
de substanţa mesajelor receptate

2.DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

2.1Relatarea amănunţită sau succintă, - situaţii diverse de dialog, povestire , relatare,


coerent, prin cuvinte proprii, fără ticuri explicare a unor situaţii şi întâmplări personale sau pe
verbale şi pauze nejustificate între cuvinte bază de imagini sau benzi desenate;
şi idei - Exerciții de respirație, vorbire și retorică
2.2Exprimarea naturală, corectă şi - interacțiuni- dialog pe teme date, improvizație
conştientă a articulării cuvintelor şi - exerciţii de intervenţie în convorbire
sunetelor - antrenament pentru exprimarea opiniilor şi
2.3Aplicarea în diverse dialoguri a atitudinilor proprii;
formulelor de salut, de politeţe, de toleranţă - antrenament de utilizare a formulelor de adresare, de
faţă de părerile partenerilor menţinere şi de închidere a unui dialog (conversaţie în
2.4 Cultivarea plăcerii de a citi, de a grup ).
viziona un spectacol de teatru sau de film. - exprimarea părerilor şi sentimentelor personale;
-vizionare de spectacole de teatru (piese de teatru și
dramatizări ale unor fragmente de proză)

3.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A COMUNICA, FOLOSIND LIMBAJ SPECIFIC


ARTEI DRAMATICE

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

3.1 integrarea contribuțiilor celorlalți - jocul de pantomimă


într-un tot unitar -jocul de societate- crearea unui tablou în lanț din
3.2 înlănțuirea logică a frazelor în diferite elemente reprezentate de elevi în lanţ, intrare în
textul redactat, utilizând corect comunicare, continuarea comunicării, previziunea unui
semnele ortografice şi de final neaşteptat
punctuaţie exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text;
3.3 formarea unor reprezentări - selectarea informaţiei solicitate;
culturale privind evoluția si - structurare detaliilor în jurul ideii principale;
valorile literaturii, teatrului. -prezentarea unor informaţii privitoare la realitatea
3.4 Exersarea modului de a aplana în înconjurătoare;
mod constructive conflictele. - exerciţii de relatare a unor fapte/ întâmplări;
- motivarea opiniei, pornind de la diverse teme
discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la
textele studiate
- povestirea unor texte narative/piese de teatru vizionate
etc.;
- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare
nuanţată oferite de utilizarea diverselor forme de
exprimare;
- exerciţii de transformare a fragmentului de text
narativ în dialog ( secvență dramatizată)
- povestirea unui film, a unei piese de teatru

Conținuturi
1.Lumea teatrului – elemente specifice teatrului

2.Termeni specifici teatrului: interpretare, actori, scenă, décor, repetiție,


scenograf…

3.Moduri de expunere: dialogul şi monologul


4. Ritm și muzică
5. Percepție și exprimare
6.Lectura şi interpretarea unor fragmente din opere dramatice sau secvențe
dramatizate
-Schițe, I.l.Caragiale
-Amintiri din copilărie, I.Creangă
- Dumbrava minunată, M.Sadoveanu
- Vrem să vă dăruim câte o fereastră, M. Vișniec
- Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, M.Vișniec

7.Improvizație. Jocuri de pantomimă. Jocuri de energizare.Jocuri pentru exprimarea


emoțiilor, stimularea concentrării
8.Dramatizarea unor opere epice (Povestea lui Harap – Alb, Amintiri din
copilărie, Schiţe de I.L. Caragiale etc.)

9 Activităţi creative – imaginarea unor scenete inspirate din viaţa clasei sau din
timpul liber
( La aniversare, În recreaţie, La muzeu etc.)

10. Recitări. Montajul literar pe o anumită temă

11. Carnavalul

12. Afişul teatral

13. Realizarea unui spectacol. Prezentarea în fața publicului a unei piese de teatru
Sugestii metodologice

În principiu este posibil să efectuăm toate exrcițiile într-o sală de clasă, fără a fi nevoiți să
producem modificări în spațiul pe care îl aveți la dispoziție. Rămâne la latitudinea profesorului dacă e
nevoie să se mute mesele și scaunel pentru ca elevii să aibă mai mult spațiu de mișcare. Pentru astfel
de manevre trebuie să calculăm câteva minute atât la începutul, cât și la sfârșitul orei.
Exerciții pentru începutul orei
- Povestea cu trei cuvinte
- Să construim o mașină
- Bună ziua tuturor!
-
Pledez pentru eliminarea timpilor morți în timpul orei. Dacă, de exemplu, se repeat o scenă în
două personaje, dar în sală sunt 20 de elevi, soluția nu este ca doi să repete și ceilalți să privească
( învățarea prin vizionare poate funcționa pentru scurt timp), ci să se folosească acele alternative care
implicătoți copiii. La anumite intervale de timp și pe termen scurt întregul grup ia parte la repetiție
( jumătate dintre copii joacă în același timpunul dintre cele două roluri și cealaltă jumătate procedează
în mod identic cu celălalt rol b. un sfert dintre copii joacă în același timpunul dintre cele două roluri în
pantomime, în timp ce un sfert citesc cu voce tare , de pe margine, textul, cealaltă jumaătate face
același lucru petru celălalt rol c. folosirea curții școlii pentru grupuri mici de copii după ce câțiva dintre
ei au fost desemnați drept regizori , urmând ca profesorul să se concentreze pe scena inițială de două
personaje).

Munca profesorului înseamnă entuziasm la disciplina În lumea teatrului, cee ace presupune ca
activitățile pe care le alegem să fie plăcute, iar entuziasmul să devină molipsitor pentru copii. Același
criteriu ne ghidează și în alegerea textelor- să ne placă cu adevărat. Desigur, copiii preferă un text care
are o poveste care îi prinde și e comedie ( copiilor de până la 14 ani nu le place tragedia). Un text bine
ales nu este neapărat un text facil, cu un limbaj simplist. Nu ne ferim de clasici! Este de preferat un
text care să reprezinte o provocare pentru copii, însoțit de u limbaj care necesită un mic efort pentru a-l
stăpâni. Va trebui să recunoaștem linia fină de demarcație între a pune prea multă sau prea puțină
presiune pe copii.
Motto-ul Lumii teatrului este politețea de la sine înțeleasă. Astfel, pot spune cu mâna pe inimă
că În lumea teatrului ni se trezesc curajul, energia și entuziasmul și ne fac viața mult mai plăcută!

Modalitatile de evaluare vor fi concepute în strânsă legatură cu specificul cursului opțional


propus. In acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele tradiționale de evaluare la strategii
de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:
• ceea ce știu (ca ansamblu de cunoștințe);
• ceea ce pot să facă (utilizarea cunoștințelor ca instrumente de raportare critică la medii).
În acest context, evaluarea vizează:

• realizarea unor portofolii pe teme date;


• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;
• observarea sistematica a activității și comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
• elaborarea de proiecte pe teme date.
• transpunerea în scenă a unei dramatizari de către micii actori
• realizarea de spectacole, scenete, dramatizări, imitații
• realizarea unor machete, pagini de jurnal, felicitări.

BIBLIOGRAFIE

1.Sus cortina…pentru viață! Pedagogie teatrală- jocuri și exerciții, Sylvia Rotter, Dr. Brigitte
Sindelar, Ed. a 2-a, București, UNATC Press, 2015
2. O didactică a limbii și literaturii române, Florentina Sâmihăian, Editura ART, București, 2014
3.