Sunteți pe pagina 1din 81

29/10/2020

FISCALITATE
E
C
C
A
R
Suport de curs
2 TVA
0
2
0

Taxa pe valoarea adaugată


Titlul VI Cod fiscal

1
29/10/2020

Ce este TVA?

 Impozit pe consum

 Colectat prin intermediul persoanelor înregistrate in scop de TVA

 Persoana inregistrata in scop de TVA = platitor de TVA

 Persoana neinregistrată in scop de TVA = neplatitor de TVA

 Nu este un cost pentru plătitorul de TVA.

 Este un cost pentru neplătitorul de TVA.

Aplicare teritorială

Uniunea Europeană = State membre UE – Teritorii excluse +


teritorii incluse

State membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă,


Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

2
29/10/2020

Legislaţie aplicabilă

La nivelul national:
Legea 227/2015, Titlul VII TVA

La nivel european:
Directiva 112/2006 privind TVA (a inlocuit Directiva a VI)
Directiva 8/2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în
ceea ce privește locul de prestare a serviciilor

Jurisprudenta:
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Operațiuni cuprinse în sfera TVA

Conditii (art. 268):

 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare


de servicii efectuate cu plată;

 locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este


considerat a fi în România;

 sunt efectuate de persoane impozabile;

 rezultă din activități economice reglementate prin lege.

3
29/10/2020

Persoane impozabile și activitatea economică (art. 269)

Persoana impozabilă:
 orice persoana (juridica sau fizica)
 desfășoară activități economice
 indiferent de loc
 de o manieră independentă
 oricare ar fi scopul
 Indiferent de rezultat

Persoane neimpozabile:
• Institutiile publice
• Orgnizatiile fără scop patrimonial
• Salariatii etc.

Persoane impozabile și activitatea economică

Activitățile economice

- activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de


servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile
profesiilor liberale sau asimilate acestora.
- exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul
obținerii de venituri cu caracter de continuitate.

De analizat:
• Cazul unei persoane fizice ce vinde proprietăți imobiliare
• Cazul unei banci
• Cazul unei companii de asigurari

4
29/10/2020

Înregistrarea în scopuri de TVA (art. 316)


Regula generala:

• are obligația înregistrării în scopuri de TVA orice persoană


impozabilă care are sediul activității economice în România și
realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică
ce implică operațiuni taxabile

Înregistrarea în scopuri de TVA (art. 316)


☟ Obligatoriu, înainte de realizarea de operațiuni economice daca:
• declară că urmează să realizeze o CA >= plafonul de scutire (300.000
lei);

☟ Obligatoriu, dacă într-un an calendaristic >= plafonul de scutire, în


termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest
plafon;

☟ Optional
• dacă CA realizată într-un an calendaristic < plafonului de scutire;
• declară că urmează să realizeze o CA < plafonului de scutire, dar
optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

10

5
29/10/2020

Plafonul de TVA (art. 310)


CA constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, a:

 livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile;


 operațiunilor scutite cu drept de deducere;
 unor operațiuni scutite fără drept de deducere (prestări anumite
servicii de natură financiar-bancară; operațiunile de asigurare,
arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile,
livrarea de construcții / părți de construcții și a terenurilor pe care
sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri);
 operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi
deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în
România.

* Calculul se face cumulat de-a lungul anului.

11

Regimul pentru întreprinderile mici (Art. 310)

• Scutire de la inregistrarea in scopuri de TVA pentru societatile cu CA


anuală inferioară plafonului de 300.000 lei.

Exemplu:
O societate impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA realizează livrari
de produse in anul curent de 100.000 lei.

NU va datora TVA pentru respectivele livrari pentru ca momentan


beneficiaza de regimul special pentru intreprinderi mici, daca nu s-a
inregistrat prin optiune.

12

6
29/10/2020

Anularea codului de TVA (art. 316 alin. 11)

Situații:

 a fost declarată inactivă fiscal conform CPF (a),


 asociații sau administratorii au înscrise în cazier infracțiuni de natură
economică (c),
 nu s-a depus nici un decont de TVA pentru o perioadă de 6 luni
consecutive (d),
 nu s-au efectuat achiziții sau livrări de bunuri ori prestări de servicii în
sfera TVA timp de 6 luni (e),
 societatea nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea
în scopuri de TVA (f)
 persoana solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire (g)
 prezintă risc fiscal ridicat (h)

13

Situația contribuabililor cu codul anulat:

 Sunt înregistrați în Registrul persoanelor cu codul de TVA anulat


(prevăzut la art. 316 (15) CF).

 Au ajustat TVA aferentă bunurilor de capital (art. 305 CF).

 Nu deduc TVA pentru achizițiile de bunuri/servicii realizate în


perioada în care au avut codul de TVA anulat.

 Au obligația să plătească TVA la nivelul cotei colectate pentru vânzări


(pe baza Declarației 311).

14

7
29/10/2020

Situația contribuabililor care au avut codul


anulat si care a fost reactivat

 vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat
în perioada în care nu au avut cod de TVA

 pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care


contribuabilii au codul anulat vor putea deduce TVA după reînregistrare;

 pentru stocuri și bunuri de capital existente la data reînregistrării, vor


efectua o ajustare pozitivă pentru stocuri și bunuri de capital ( art.305
din Codul fiscal).

15

Situația beneficiarilor care au cumpărat


bunuri/servicii de la contribuabili care au avut
codul de TVA anulat (în perioada respectivă):
Nu au avut posibilitatea să deducă TVA pe baza facturilor emise
cu TVA, de la data înregistrării furnizorilor în Registru.

 Pot deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în


care furnizorul a avut codul anulat, dacă acesta emite factură cu
TVA după reînregistrare.

16

8
29/10/2020

Cazuri posibile
S-a Au fost Dupa reinregistrare
colectat emise
TVA facturi
DA NU  emite facturi şi TVA aferentă
 nu le înscrie în decont
 beneficiarii pot deduce acest TVA
DA DA  emite facturi de corecţie (art. 330 alin. (1) lit. b) CF)
 beneficiarii pot deduce acest TVA

NU DA  emite facturi de corecţie (art. 330 alin. (1) lit. b) CF)


 beneficiarii pot deduce acest TVA

NU NU  emite facturi şi TVA aferentă


 nu le înscrie în decont
 beneficiarii pot deduce acest TVA

17

Art. 330 alin. (1) lit. b) CF


(1) Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente
care ţin loc de factură se efectuează astfel:
...
b) în cazul în care factura a fost transmisă beneficiarului:

- fie se emite o nouă factură care trebuie să cuprindă, pe de o parte,


informaţiile din factura iniţială, nr şi data facturii corectate, valorile cu
semnul minus sau, după caz, o menţiune din care să rezulte că valorile
respective sunt negative, iar, pe de altă parte, informaţiile şi valorile
corecte,

- fie se emite o nouă factură conţinând informaţiile şi valorile corecte şi


concomitent se emite o factură cu valorile cu semnul minus sau, după
caz, cu o menţiune din care să rezulte că valorile respective sunt
negative, în care se înscriu nr. şi data facturii corectate.

18

9
29/10/2020

Înregistrarea speciala în scopuri de TVA (art. 317)


• Obligatie pentru PI neinregistrate in scopuri de TVA:

• înainte de efectuarea unei AIC de bunuri, dacă valoarea achiziţiei


respective depăşeşte plafonul pentru AIC în anul calendaristic în
care are loc AIC (10.000 euro);
• înainte de prestarea unui serviciu care are locul în alt SM, pentru
care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata TVA în
SM respectiv;
• înaintea primirii de servicii de la un prestator, PI stabilită în alt SM,
servicii pentru care este obligată la plata TVA în România.

• Inregistrare doar pentru operatiuni intracomunitare


• Decont special 301 – la nevoie

19

Exemplu:

O societate impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA realizează AIC


din Italia. Până la sfârşitul lunii martie, valoarea achiziţiilor făcute este
de 7.000 euro. În luna aprilie societatea intenţionează să facă o nouă
achiziţie, în sumă de 4.000 euro.

Valoarea totală a achiziţiilor = 7.000 euro + 4.000 euro = 11.000 euro

• Ar depăşi plafonului pentru AIC.

• PI română trebuie să se înregistreze în scopuri speciale de TVA înainte


să realizeze această ultimă achiziţie.

20

10
29/10/2020

Operațiuni cuprinse în sfera TVA

• Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei sunt:

• livrarea de bunuri (art. 270);

• prestarea de servicii (art. 271);

• schimbul de bunuri sau servicii (art. 272);

• achiziţiile intracomunitare de bunuri (AIC) (art. 273);

• importul de bunuri (art. 274).

21

Livrarea de bunuri

• Livrarea de bunuri = transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și


un proprietar.

• Livrarea intracomunitară (LIC) = o livrare de bunuri care sunt


expediate sau transportate dintr-un SM în alt SM de furnizor sau de
persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în
contul acestora.

• Livrarea către sine (preluarea de bunuri utilizate in alte scopuri decât


cele economice, puse la dispozitie gratuit altor persoane, pentru
operaţiuni) ce nu dau integral drept de deducere)

22

11
29/10/2020

Operatiuni considerate livrari de bunuri

☟ Un contract cu plata în rate/ orice contract care prevede că


proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei
sume scadente.
Excepție: Contractele de leasing

☟ Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma


executării silite
Excepţie: Situaţia în care sunt transferate bunuri imobile de o PI unei
instituţii publice în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante;

☟ Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul PI, în


schimbul unei despăgubiri.

În cazul a 2 sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de


proprietate asupra unui bun => fiecare tranzacție = o livrare separată a
bunului.

23

Operatiuni asimilate livrărilor de bunuri


☟ preluarea de către o PI a bunurilor mobile achiziționate/ produse de
către aceasta:

• pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea


economică desfășurată;

• pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit;

☟ Orice distribuire de bunuri din activele unei PI către asociații/


acționarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau
de dizolvarea fără lichidare a PI
Excepție: Transferul de active

Conditie: Taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor


componente a fost dedusă total sau parțial a fost dedusă total sau
parțial.

24

12
29/10/2020

Transferul de active

Nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o PI stabilită


în România:

☟ Transferul tuturor activelor sau al unei părți a acestora - cu ocazia


transferului de active sau, după caz, și de pasive, realizat ca urmare a
altor operațiuni decât divizarea sau fuziunea, precum vânzarea sau
aportul în natură la capitalul unei societăți.

☟ Transferul tuturor activelor sau al unei părți a acestora, efectuat cu


ocazia divizării sau fuziunii.

Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce


privește ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege.

25

Nu sunt livrari de bunuri

ꭗ bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare


externe sau interne;

ꭗ acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă* sau în scopul


stimulării vânzărilor* sau, mai general, în scopuri legate de
desfășurarea activității economice (! Condițiile stabilite prin normele
metodologice);

ꭗ acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul


acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare
(!Condițiile stabilite prin normele metodologice);

26

13
29/10/2020

Livrarea de bunuri - Exemple

1. Societatea comercială Alfa SRL, stabilită și înregistrată în scopuri de


TVA în România, îi vinde societății comerciale Beta BV, stabilită și
înregistrată în scopuri de TVA în Olanda, mobilă în valoare de 15.000
euro (69.000 echivalent în lei), care sunt transportate din România în
Olanda de către societatea Beta BV.

2. Societatea comercială Alfa SRL, stabilită și înregistrată în scopuri de


TVA în România, îi vinde societății comerciale Beta BV, stabilită și
înregistrată în scopuri de TVA în Olanda, mobilă în valoare de 15.000
euro (69.000 echivalent în lei), care sunt transportate din Iași în
București.

Tratament?

27

Bunuri acordate gratuit


• Bunurile produse în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod
obișnuit de PI, acordate în mod gratuit clientului

Conditie:
Sunt bunuri de același fel ca și cele care sunt, au fost ori vor fi livrate
clientului.
In caz contrar, acordarea gratuită a acestora nu se consideră livrare de
bunuri dacă:
1. se poate face dovada obiectivă că acestea pot fi utilizate de către
client în legătură cu bunurile/serviciile pe care le-a achiziționat de la
respectiva PI; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate către consumatorul final și valoarea
bunurilor acordate gratuit este mai mică decât valoarea celor
furnizate acestuia;

28

14
29/10/2020

Bunuri acordate gratuit

Exemple de bunuri acordate în scop de reclamă: bunurile oferite în mod


gratuit în cadrul campaniilor promoționale, mostre acordate pentru
încercarea produselor sau pentru demonstrații la punctele de vânzare.

29

Mostre - exemple

• SC Parfumeria SRL vinde sticlute de parfum si acorda gratuit o


mostra de 3 ml dintr-un parfum nou lansat.

• Sc Beraria SRL vinde bere si acorda clientilor, la fiecare pachet de 6


doze/sticle cate o halba de bere.

30

15
29/10/2020

Protocol

• Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de


protocol <= / > plafonul de 100 lei, exclusiv TVA
• Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.

• Pentru depasirea plafonului - livrarea de bunuri în ultima zi lucrătoare


a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost
depășit plafonul.
• Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa
colectată aferentă se înscriu într-o autofactura + decont.

31

Protocol - Exemple

SC Darnic SRL cumpara de 8 martie pentru doua cliente, Ana si Maria, 2


cadouri:
1. Un cos cu esarfa (50 lei), pix (60 de lei) si parfum (290 lei). Preturile
sunt fara TVA.
2. Un cos cu dulciuri in valoare de 100 de lei + TVA.

Tratament?

32

16
29/10/2020

Tratament

Pentru primul cos, valoarea este 50 + 60 + 290 = 400 de lei.


deduce TVA pentru achizitie
colecteaza TVA 19% pentru 300 de lei (400 – 100)
emite autofactura si
declara in decontul de TVA al lunii.

Pentru cel de-al doilea cos:


se deduce TVA
nu se colecteaza, plafonul nefiind depasit.

33

Sponsorizare

• Bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau


mecenat - livrări de bunuri daca se depaseste plafonul de 3 la mie
din cifra de afaceri (Norme metodologice, art. 270, alin (8), lit. c))
• Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin
deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic.

• Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată,


respectiv se colectează taxa.
• Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit
pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

34

17
29/10/2020

Prestarea de servicii

Prestarea de servicii reprezintă orice operațiune care nu constituie


livrare de bunuri (art 271 CF).

Exemple (cateva):

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinței bunurilor în


cadrul unui contract de leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu
obiectul unui drept de proprietate: transferul și/sau cesiunea
drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a
altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfășura o activitate economică, de a nu
concura cu altă persoană sau de a tolera o acțiune ori o situație;
d) prestările de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în
numele unei autorități publice;
e) servicii de intermediere efectuate de persoane care acționează în
numele și în contul altei persoane, atunci când intervin într-o
livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

35

Operatiuni asimilate prestarilor de servicii

☟ utilizarea bunurilor folosite în cadrul activității economice, altele decât


bunurile de capital, în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori
pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor
persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice,
Condiție: Taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial

Excepție: Bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului


de deducere

☟ serviciile prestate în mod pentru uzul propriu sau al personalului acesteia


ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea
activității sale economice.

36

18
29/10/2020

Nu sunt considerate prestari de servicii

ꭗ utilizarea bunurilor folosite în cadrul activității economice sau


prestarea de servicii în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de
sponsorizare, mecenat sau protocol (! Condițiile stabilite prin normele
metodologice);

ꭗ serviciile prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul


stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea
activității economice;

ꭗ serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanție de


către furnizor.

37

Operaţiunile scutite de TVA


Operaţiunile scutite de taxă cu drept de deducere
• exporturile;

• prestările de servicii direct legate de exportul de bunuri;

• prestările de servicii direct legate de importul de bunuri;

• prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile


achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care
ulterior sunt transportate în afara UE;

• transportul internaţional de persoane;

• livrările intracomunitare şi

• transportul internaţional şi intracomunitar de bunuri.

38

19
29/10/2020

Exemplu

O societate înregistrată în scopuri de TVA în România livrează bunuri


unui cumpărător din China. Bunurile sunt transportate la București în
China, prin intermediul unui transportator.

Tratament?

39

Tratament?

 Operațiunea este considerată un export.


 Este o operaţiune scutită de TVA cu drept de deducere
 Societatea va emite o factură fără TVA
 Va avea drept de deducere pentru achiziţiile efectuate, respectiv
pentru:
- taxarea inversă aferentă AIC,
- TVA plătită furnizorului intern de bunuri şi
- TVA plătită prestatorului serviciului de transport.

40

20
29/10/2020

Operaţiunile scutite de TVA


Operaţiunile scutite de taxă fără drept de
deducere(1)

• spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de


acestea;

• prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către


stomatologi şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze
dentare efectuată de aceștia;

• prestările de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical


şi paramedical;

• transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule


special amenajate în acest scop, de către entităţi autorizate;

41

Operaţiunile scutite de TVA


Operaţiunile scutite de taxă fără drept de
deducere (2)
• activitatea de învățământ, servicii care au legătură cu practicarea
sporturilor, realizarea și difuzarea programelor de radio și televiziune
etc.;

• anumite operațiuni bancare și financiare, cum ar fi acordarea de credite,


operațiuni specifice băncilor, conform reglementărilor în vigoare,
operațiuni de asigurare și reasigurare;

• Singurele operatiuni scutite fara drept de deducere dar pentru care se


poate opta pentru taxare sunt:
• arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile;

• livrarea de construcții / părți de construcții și a terenurilor pe care sunt


construite, precum și a oricăror terenuri, altele decât cele noi.

42

21
29/10/2020

Achiziția intracomunitară de bunuri


• obținerea dreptului de a dispune, ca și un proprietar, de bunuri
mobile corporale expediate sau transportate la destinația indicată
de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către
altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către
un SM, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere
a bunurilor (Art. 273 Cod Fiscal).

• AIC de bunuri de către persoane neinregistrate în scopuri de TVA


sub plafonul de 10.000 eur

43

Achiziția intracomunitară de bunuri - Exemple

Societatea comercială Alfa SRL, stabilită în România și înregistrată în


scopuri de TVA în România, cumpără de la societatea comercială Beta
BV, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Olanda, mobilă în
valoare de 15.000 euro (69.000 echivalent în lei), care sunt
transportate în România din Olanda de către societatea Beta BV.

Tratament?

44

22
29/10/2020

Importul de bunuri

• intrarea pe teritoriul Comunității de bunuri care nu se află în


liberă circulație în înțelesul art. 24 din Tratatul de înființare a
CE;

• intrarea în Comunitate a bunurilor care se află în liberă


circulație, provenite dintr-un teritoriu terț, care face parte din
teritoriul vamal al Comunității.

45

Operatiuni triunghiulare

• Operaţiunile triunghiulare = tranzacţii intracomunitare cu bunuri


realizate între 3 persoane înregistrate în scopuri de TVA:
• producătorul;
• cumpărătorul revânzător;
• beneficiarul final,

• înregistraţi în scopuri de TVA în 3 SM diferite:


• SM 1 – în care este înregistrat în scopuri de TVA producătorul;
• SM 2 – în care este înregistrat în scopuri de TVA cumpărătorul
revânzător;
• SM 3 – în care este înregistrat în scopuri de TVA beneficiarul final.

46

23
29/10/2020

Operatiuni triunghiulare

factura B
A
RO ROMANIA
FR
S+Î S+Î

FRANTA

Bunuri transportate Factura


de furnizor sau
cumpărător- A sau B au sarcina
revânzător C transportului.
BG
S+I
Legenda:
S – stabilit in scop de TVA BULGARIA
Î – înregistrat in scop de TVA

47

Operatiuni triunghiulare

Societatea A:
- face LIC în Franta pe care o declară cu “L”

Societatea B:
- NU declară AIC
- face LIC ulterioară într-o OT pe care o declară în Romania

Societatea C:
- Face AIC în Bulgaria pe care o declară cu “A”

48

24
29/10/2020

Livrări în lanţ

• Operaţiunile triunghiulare reprezintă un caz particular al operaţiunilor


de livrare în lanţ.
• Operaţiunile de livrare în lanţ prezintă următoarele caracteristici:

 Bunurile sunt livrate succesiv, prin urmare sunt necesare cel putin
3 persoane implicate in tranzactia in lant;

 Bunurile trebuie expediate sau transportate dintr-un SM într-un


alt SM;

 Bunurile trebuie expediate sau transportate de la primul furnizor


la ultimul cumpărător din lanț.

49

Livrări în lanţ
Regula generala:
Daca aceleași bunuri sunt livrate succesiv și sunt expediate sau
transportate dintr-un SM în alt SM direct de la primul furnizor la ultimul
client din lanţ, expedierea sau transportul este atribuit numai livrării
efectuate către operatorul intermediar.

Excepţia:
Epedierea sau transportul este atribuit numai livrării de bunuri efectuate
de către operatorul intermediar în cazul în care acesta a comunicat
furnizorului său codul de TVA care i-a fost eliberat de către SM din care
sunt expediate sau transportate bunurile.

«Operator intermediar» = un furnizor din lanţ, altul decât primul furnizor


din lanţ, care expediază sau transportă bunurile, fie el însuși, fie prin
intermediul unei părţi terţe care acţionează în numele său.

50

25
29/10/2020

Caz 1

ROMANIA
transport C
A
PL
RO

factura factura

B
RO
POLONIA

B se ocupa de transport.

51

Caz 2

ROMANIA
transport C
A
PL
RO

factura

factura B
PL

POLONIA
B se ocupa de transport.

52

26
29/10/2020

Transferuri / Non-transferuri

Atunci când un bun nu se livrează, dar se transportă dintr-un SM al UE în


alt SM al UE, trebuie analizat tratamentul pentru TVA al expedierii, ce
trebuie încadrat in:

Non-transfer

Transfer

53

NON-TRANSFER

ROMÂNIA FRANŢA

Transfer de bunuri Bunurile se


SC Alfa SRL utilizează
persoană temporar eventual
impozabilă pentru prestari
în România servicii, iar ulterior
acestea se intorc in
Romania.
Transportul se face:
☟ fie de către SC Alfa SRL;
☟ fie de către altă persoană în contul lui SC Alfa
SRL.

54

27
29/10/2020

Exemplu

Caz 1: Societatea A, inregistrata in scop de TVA in Romania, trimite


bunuri in Bulgaria la un targ pentru a fi folosite drept exponate. Dupa
incheierea targului bunurile se intorc in Romania.

NONTRANSFER!

🢣La trimitere:
Registrul non-transferurilor

🢢La intoarcere:
Registrul non-transferurilor

55

TRANSFER

ROMÂNIA FRANŢA

Transfer de bunuri
Bunurile se
SC Alfa SRL
utilizează în scopul
persoană
activităţii
impozabilă
economice a lui SC
în România
Alfa SRL

Transportul se face:
☟ fie de către SC Alfa SRL;
☟ fie de către altă persoană în contul lui SC Alfa SRL.

56

28
29/10/2020

Exemplu

Caz 2: Societatea A, inregistrata in scop de TVA in Romania, trimite


bunuri in Bulgaria la un targ pentru a fi folosite drept exponate.
Bunurile se vand in cadrul targului si NU se mai intorc in Romania.

🢣La trimitere: NONTRANSFER


Registrul non-transferurilor

🢨La vanzare: NON-TRANSFERUL se transforma in TRANSFER.


Societatea A realizeaza:
1. LIC in Romania
2. AIC in Bulgaria
3. Livrare locala in Bulgaria

57

Stocuri la dispozitia unui client

- o operațiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un


depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul
proprietății bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care
clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în
procesul de producție. -> MODIFICARE DECLARATIA 390

58

29
29/10/2020

Conditii generale de simplificare

☟ Atât furnizorul, cât și cumparatorul vizat sunt persoane impozabile;

☟ Furnizorul nu este stabilit și nu are un sediu fix în SM în care sunt


expediate sau transportate mărfurile;

☟ Furnizorul înregistrează expedierea/ transportul bunurilor într-un


registru special;

☟ Mărfurile sunt transportate dintr-un SM în altul pentru a fi furnizate


acolo într-o etapă ulterioară unui client deja cunoscut;

☟ Durata perioadei de simplificare este de 12 luni (timp in care trebuie


transferat dreptul de proprietate)
59

59

Conditii generale de simplificare

☟ Furnizorul menționează doar codul de TVA al cumparatorului vizat


(nu si valoarea mărfii) în declarația sa recapitulativă depusă pentru
perioada de transport a mărfurilor;

☟ Clientul este înregistrat în scopuri de TVA în SM în care sunt


transferate mărfurile;

☟ Identitatea cumparatorului și codul de TVA sunt cunoscute de


furnizor la momentul începerii expedierii sau a transportului;

☟ Bunurile sunt transportate dintr-un SM în altul, excluzând astfel


importurile, exporturile și livrările locale.

60

60

30
29/10/2020

Exemplu - Stocuri la dispozitia unui client

• Societatea A SRL, stabilită în România (și nestabilită în Franta),


transportă mărfuri în februarie în cadrul unui acord de stocuri la
dispoziția clientului (call-off stock) către Franța. Aceste mărfuri sunt
destinate societăţii B SARL care este identificată în scop de TVA
(stabilită sau nu) în Franța.

• În luna noiembrie a aceluiași an, B SARL preia proprietatea (o parte) a


mărfurilor.

• B SARL ar putea folosi mărfurile în procesul său de producție sau


pentru a le vinde mai departe către clienții săi.

61

Tratament

ROMÂNIA FRANŢA

A SRL B SARL
Transport de Clienti
bunuri

La momentul transportului:
A SRL – Registru + D Recap (notificare specială cu codul TVA a lui Beta)
B SARL – Registru
La momentul în care B SARL face vânzarea către clienti (B utilizează
bunurile):
A SRL – LIC, Registru
B SARL – AIC, Registru

62

31
29/10/2020

Locul operaţiunilor cuprinse in


sfera TVA

63

Locul livrarii de bunuri

Regula generala: locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe


expedierea sau transportul

Cazuri particulare

☟ locul unde se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor sau


de către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac
obiectul unei instalări sau al unui montaj

☟ locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția


cumpărătorului, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate

☟ locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrările de


bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren

64

32
29/10/2020

Locul livrarii de bunuri

Vânzările la distanță sub  Locul este in statul furnizorului (unde


plafon începe expedierea sau transportul
bunurilor)

 FARA inregistrarea prin optiune a


vanzatorului in tara beneficiarului

Vânzările la distanță peste  Locul este in statul in care se încheie


plafon transportul sau expedierea

65

Locul livrarii de bunuri - Exemplu

O societate impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România vinde


mobilier către o societate înregistrată în scopuri de TVA în Spania, în
valoare de 50.000 euro.
Bunurile sunt transportate din România în Spania, existând documente
care dovedesc transportul.

Tratament

 livrare de bunuri cu transport - locul este considerat locul unde se


găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau
transportul (Romania).

 O LIC pentru care locul este considerat România.

66

33
29/10/2020

LIC – Condiții de scutire


Din 1 ianuarie 2020

Descriere operațiune Tratament TVA

1.Clientul este înregistrat în scopuri TVA


România Stat membru (AIC este impozabilă)
2.Transportul este realizat de Furnizor sau
Furnizor Client Client (Dovada că bunurile au părăsit
România și au ajuns într-un alt SM)
3.NOU: Codul TVA al clientului trebuie să
Transport fie valid si prezentat corect pe factură.
4.NOU: LIC trebuie declarată corect în
D390.
5.NOU: Dovada transportului în SM de
sosire
67

67

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Din 1 ianuarie 2020

Transportul în sarcina furnizorului (1)

Furnizorul să dețină cel puțin cel puțin 2 dovezi care


nu sunt contradictorii, si care:

 trebuie să fie emise de 2 terțe părți diferite, care sunt independente


atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător.

 Var 1: Două documente din categoria A

 Var 2: Un document din categoria A și unul din categoria B

68

34
29/10/2020

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Din 1 ianuarie 2020

Transportul în sarcina furnizorului (2)


Categoria A Categoria B
 Documente referitoare la expedierea Dovezile necesare folosind unul dintre
sau transportul mărfurilor: CMR documentele menționate la categoria A,
semnat//o scrisoare de trăsură împreună cu unul dintre următoarele:
semnata, AWB, conosament;
• o poliță de asigurare pentru transportul de
 O factura de transport aerian/naval; mărfuri;
• documente bancare care prezintă plata
 O factură de la transportatorul costurilor de transport;
mărfurilor. • confirmarea primirii mărfurilor în SM de
destinație de către o autoritate publică;
• confirmarea, furnizată de către un depozit din
SM de destinație, că articolele livrate sunt în
depozitare.
Ex: Certificatul de intrare a mărfurilor
(Germania) 69

69

Regulament 1912/2018 - Art. 45a alin. (1) lit. b)


Transportul în sarcina clientului
Vânzătorul se află în posesia următoarelor:
Deține cel puțin 2 din sau Unul dintre documentele de la
următoarele documente: categoria A, împreună cu unul dintre:
 CMR semnat/o scrisoare de  o poliță de asigurare pentru
trăsură semnata transportul de mărfuri;
 Conosament  documente bancare care prezintă
 Factură de transport aerian plata costurilor de transport;
 Factură de la transportatorul  confirmarea primirii mărfurilor în
mărfurilor. SM de destinație de către o
autoritate publică;
 confirmarea, furnizată de către un
depozit din SM de destinație, că
articolele livrate sunt în depozitare.
SI
Deține o declarație scrisă emisă de client ce atestă faptul că a aranjat transportul,
o trimite pana intr-a zecea (10) zi a lunii următoare livrării.
70

70

35
29/10/2020

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Din 1 ianuarie 2020

Declarația scrisă a cumpărătorului


Cumpărătorul atestă faptul că el/un terț în contul său a realizat transportul.

Informații:
 data emiterii;
 numele și adresa cumpărătorului;
 natura bunurilor;
 data și locul de sosire a bunurilor;
 SM de destinație a bunurilor;
 numărul de identificare al mijlocului de transport în cazul livrării cu
mijloace de transport;
 identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

71

71

Locul prestarii de servicii

Reguli generale:

•locul unde beneficiarul este stabilit, în relaţia PI către PI (B2B)

•locul unde prestatorul este stabilit, în relaţia PI către persoană


neimpozabilă (B2C)

•Exceptii de la B2B si B2C

•Exceptii de la B2C

72

36
29/10/2020

Locul prestarii de servicii - Exemplu


O PI înregistrată în scopuri de TVA în România prestează servicii de
consultanță fiscală către o societate înregistrată în scopuri de TVA în
Spania.

Tratament

prestare de servicii

Având în vedere că atât prestatorul, cât și beneficiarul sunt persoane


înregistrate în scopuri de TVA, deci persoană impozabila (business),
locul este unde beneficiarul este stabilit – Spania (regula B2B).

73

Locul prestarii serviciilor - Exceptii de la regula B2B


si B2C
ꭗ Servicii legate de bunuri imobile

ꭗ Servicii de transport de calatori

ꭗ Servicii culturale, artistice, targuri, expozitii

ꭗ Serviciile de restaurant si catering

ꭗ Serviciile de restaurant si catering la bordul navelor, aeronavelor,


trenurilorin timpul unei parti a unei operatiuni de transport de
calatori efectuata in Comunitate.

ꭗ Inchirierea pe termen scurt a mijloacelor de transport

74

37
29/10/2020

Locul prestarii serviciilor


Exceptii de la regulile B2B si B2C

Prestările de servicii efectuate în Locul unde sunt situate bunurile


legătură cu bunurile imobile (cazare, imobile
constructii, arhitectura etc.)

Servicii de transport calatori Locul unde se efectueaza


transportul in functie de
distantele parcurse
Inchirierea pe termen scurt a Locul unde mijlocul de transport
mijloacelor de transport este efectiv pus la dispozitia
clientului

75

Locul prestarii serviciilor


Exceptii de la regulile B2B si B2C

Servicii de restaurant si catering (cu Locul prestarii efective


exceptia celor furnizate efectiv la
bordul navelor, aeronavelor, trenurilor
in timpul unei parti a unei operatiuni
de transport de calatori efectuata in
Comunitate)

Servicii de restaurant si catering Locul de plecare a transportului


furnizate efectiv la bordul navelor, de calatori
aeronavelor, trenurilor in timpul unei
parti a unei operatiuni de transport de
calatori efectuata in Comunitate

76

38
29/10/2020

Locul prestarii serviciilor - Exceptii de la regula B2C

☟ Servicii de intermediere

☟ Transport de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de


bunuri

☟ Serviciile de transport intracomunitar

☟ Lucrarile si evaluarile bunurilor mobile corporale si serviciile


accesorii transportului (încărcarea, descărcarea, manipularea etc)

☟ Servicii intangibile realizate catre persoane neimpozabile stabilite


in afara UE

☟ Servicii furnizate pe cale electronica, telecomunicatii,


radiodifuziune si televiziune

77

Locul prestarii serviciilor


Exceptii de la regula B2C

Servicii de intermediere Locul operatiunii principale

Transport de bunuri, altul decat cel Locul unde se desfasoara


intracomunitar transportul, proportional cu
distantele parcurse

Serviciile de transport intracomunitar Locul de plecare al TIC

78

39
29/10/2020

Locul prestarii serviciilor


Exceptii de la regula B2C

Lucrarile si evaluarile bunurilor mobile Locul în care activitățile se


corporale desfășoară efectiv
Serviciile accesorii transportului

Serviciile de telecomunicații; Locul unde beneficiarul


Serviciile de radiodifuziune și televiziune; este stabilit
Serviciile furnizate pe cale electronică.

Servicii principale si auxiliare legate de Locul prestarii efective


activitati culturale, artistice, sportive,
stiintifice (inclusiv organizarea
evenimentului)

79

Locul prestarii serviciilor


Exceptii de la regula B2C

Servicii intangibile:
Locul unde
₋ închirierea/leasing bunurilor mobile corporale, beneficiarul este
cu exceptia mijloacelor de transport stabilit daca acesta
₋ transferul și/sau cesiunea drepturilor de autor este o persoana
si altele similare neimpozabila
₋ serviciile de publicitate stabilita in afara UE
₋ serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor și
avocaților, contabililor și experților contabili,
ale birourilor de studii și alte servicii similare,
prelucrarea de date și furnizarea de informații
₋ operațiunile de natură financiar-bancară și de
asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția
închirierii de seifuri;
₋ punerea la dispoziție de personal etc.

80

40
29/10/2020

Sistemul M1SS

Regimul special pentru serviciile electronice, de


telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de
către persoane impozabile stabilite în UE, dar într-un alt stat
membru decât SM de consum.
(Art 315 CF)

Regimul special pentru serviciile electronice, de


telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate
de către PI nestabilite în UE.
(Art. 314 CF)

81

Declaratia M1SS (D399)

D399 - O declaraţie specială de TVA prin mijloace electronice (in


termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic):

 codul special de înregistrare in scopuri de TVA;

 valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice,


de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune efectuate în
cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi
valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui SM de consum
în care taxa este exigibilă;

 valoarea totală a taxei datorate în SM de consum.

82

41
29/10/2020

Declaratia M1SS (D399)

• Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro.

• PI trebuie să achite suma totală a taxei datorate în UE într-un


cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la
data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.

83

M1SS – Exemplu

O societate impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România


prestează servicii constănd în mentenanța la distanță a unui website
pentru o persoană fizică din Belgia.
Societatea din România nu se deplasează în Belgia.

Tratament?

84

42
29/10/2020

Tratament?

• o prestare de servicii pe cale electronică


• locul operațiunii fiind unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul
stabil sau reședința obișnuită, conform art. 278 alin. (5), lit. h) din
Codul fiscal => Belgia.

• Prestatorul trebuie să emită o factură cu TVA 21%, cota din Belgia, și,
prin urmare, ar putea fi obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în
Belgia.

85

Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri

Regula generala:

• Locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie


expedierea sau transportul bunurilor

86

43
29/10/2020

Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri

Exemplu
O societate impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în Franta vinde
moblier către o societate înregistrată în scopuri de TVA în Romania, în
valoare de 30.000 euro.
Bunurile sunt transportate din Paris în Bucuresti, existând documente
care dovedesc transportul.

Achizitie intracomunitara - locul unde se găsesc bunurile în momentul


în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor (Romania).

87

Locul importului de bunuri

Regula generala:

•pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră


pe teritoriul european

88

44
29/10/2020

Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă
pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art.
296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
103/2016

Observații importante:
 Ordinul nr. 2148/2020 introduce modificări care vizează condițiile de
justificare a scutirilor de TVA aplicabile pentru:
- exporturi / alte operațiuni similare,
- livrări intracomunitare
- transportul internațional și intracomunitar.

 Date fiind aceste modificări, este important ca societățile vizate (care


desfășoară operațiuni precum cele de mai sus) să își
revizuiască/actualizeze procedurile interne și documentele justificative
pentru a securiza scutirile de TVA aplicate.

Atenție: Termenul de prezentare a documentele justificative aferente


scutirii de taxă se prelungește de la 90 la 150 de zile calendaristice de la
data la care a intervenit faptul generator !!!

89

Modificările introduse de către Ordinul 2148/2020 vizează:

1. EXPORTUL BUNURILOR , astfel:


o Introducerea unui NOU concept (exportatorul în sensul TVA, care poate fi diferit de
exportatorul în sens vamal)
o Din punct de vedere al TVA, persoana care transportă bunuri în afara Uniunii Europene, în
lipsa unei tranzacții comerciale este considerată exportator.
o În mod particular, furnizorii care nu pot avea calitatea de exportatori din punct de vedere
vamal, pot utiliza declarația vamală de export ca document justificativ pentru scutirea de
TVA cu condiția ca datele de identificare ale exportatorului în sensul TVA, precum și seria și /
sau numărul facturii aferente exportului să se regăsească în caseta 44.
o În ceea ce privește produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând
EMCS, justificarea scutirii de TVA de către exportatorul în sensul TVA se poate realiza și cu
raportul de export care atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii
Europene.
Atenție:
În concordanță cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Milan Vinš (C-
275/18), este permisă justificarea scutirii de TVA în cazul operațiunilor de export și prin alte
mijloace de probă, atunci când nu este posibilă justificarea exportului !

90

45
29/10/2020

2. Prestările de servicii, astfel:


o Sunt servicii legate direct de exportul de bunuri numai:
o serviciile prestate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor
exportate
o care contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export, în
concordanță cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în
cauza „L.Č.” IK C-288/16).
o Modificarea prezintă relevanță mai ales pentru serviciile de transport și
serviciile accesorii transportului (de ex. încărcare, descărcare
manipulare) în legătură cu bunuri exportate.
o Scutirea de TVA pentru serviciile de prelucrare a bunurilor provenite din
import nu se mai condiționează de aplicarea unui regim vamal specific
(exemplu: perfecționarea activă în sistem de rambursare), ci doar de faptul ca
bunurile obținute după prelucrare să fie transportate în afara Uniunii Europene.
o În acest sens, sunt necesare documentele specifice din care să rezulte
faptul că bunurile prelucrate au fost transportate în afara Uniunii
Europene de către prestatorul serviciilor / clientul nestabilit în România
(ori de către altă persoana în numele oricăruia dintre aceștia), potrivit
cerințelor de scutire a exportului conforme cu Ordinul nr. 2148/2020.

91

3. Operațiuni direct legate de nave (navigație în largul mării), astfel:

o Conform cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Grup


Servicii Petroliere SA (C-291/18), navele utilizate cu precădere în
poziție imobilă pentru a explora / exploata zăcămintele de hidrocarburi în
mare nu sunt considerate nave atribuite navigației în largul mării.
o Pentru ca o navă să fie efectiv și preponderent utilizată pentru navigație în
largul mării trebuie ca aceasta să fie utilizată în ultimii 5 ani sau pe întreaga
perioadă de utilizare, dacă aceasta este mai mică de 5 ani.
o Scutirea de TVA pentru livrarea de carburanți și provizii destinate a fi utilizate
pe nave se aplică și în cazul unor livrări efectuate către intermediari, dacă în
momentul livrării este cunoscută destinația finală a bunurilor și intermediarul
preia proprietatea asupra bunurilor cel mai devreme sau în același moment în
care proprietatea este transferată operatorului de navă.
o Conform cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza A-Oy (C-
33/16), sunt scutite de TVA serviciile de încărcare / descărcare pe / de pe o
navă atribuită navigației în largul mării prestate
către proprietarul / operatorul navei sau către agentul de navă, cât și serviciile
prestate într-o etapă anterioară.

92

46
29/10/2020

4. Operațiuni direct legate de aeronave, astfel:

o Conform cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene


în cauza A-Oy (C-33/11), scutirea de TVA aferentă
operațiunilor legate de aeronavele utilizate de companiile
aeriene care realizează în principal transport internațional
de persoane și / sau de bunuri cu plată se poate aplica și
pentru livrarea unei aeronave către un operator economic
care nu este el însuși companie aeriană, dar care
achiziționează aeronava respectivă în scopul utilizării sale
exclusive de către o astfel de companie (de exemplu,
pentru operațiuni de leasing).

93

5. Livrări intracomunitare de bunuri în contextul pachetului de remedii


rapide (Quick Fixes), astfel:
o Dată fiind aplicarea /recunoașterea reglementărilor europene în
legislația națională, anumite scutiri de TVA pentru livrările
intracomunitare de bunuri se justifică având în vedere condițiile /
documentele speciale de scutire privind transportul intracomunitar
introduse prin art. 45a din Regulamentul UE 282/2011, așa cum acesta
a fost modificat prin Regulamentul 2018/1912 (în continuare
Regulamentul 282/2011).
o Astfel, art. 45a din Regulamentul UE 282/2011 prevede două situații în
care se prezumă că bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un
stat membru către o destinație aflată în afara teritoriului său, dar în
interiorul Comunității. Astfel, documentele care atestă că bunurile au
fost transportate din România în alt stat membru sunt cele prevăzute la
alin. (1) şi (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011, care trebuie sa
fie emise de parți independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător
și de cumpărător. Ordinul nr. 2148/2020 definește conceptul de părți
independente prin prisma relațiilor de afiliere prevăzute in Codul Fiscal
la art. 7 pt. 26.

94

47
29/10/2020

5. Livrări intracomunitare de bunuri în contextul pachetului de remedii rapide


(Quick Fixes), astfel: (continuare)
o În situația în care nu se pot aplica prezumțiile prevăzute de Regulamentul
282/2011, inclusiv în cazul transferului propriilor bunuri, pentru a justifica
transportul bunurilor din România în alt stat membru sunt necesare atât:
o Factura care să menționeze codul de TVA valid al cumpărătorului din alt stat
membru sau, în cazul transferului efectuat de persoana impozabilă, auto factura
care să menționeze codul de TVA al persoanei valid din alt stat membru, și
o Documentele de transport (precum un document CMR semnat, sau o scrisoare
de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport
aerian) precum și
o unul dintre următoarele documente suplimentare: o poliță de asigurare
aferentă transportului bunurilor, documente bancare care atestă plata
transportului, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică (precum un
notariat) sau un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un
depozitar din statul membru de destinație, o declarație specifică scrisă din
partea cumpărătorului care atestă expedierea în statul membru de destinație.

95

Observație importantă:
Situațiile în care nu se pot aplica prezumțiile din Regulamentul
282/2011 sunt exemplificate în Ordinul 282/2011.

Atenție:
o Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, altele
decât mijloacele de transport noi sau produsele accizabile care
circulă în regim suspensiv, este condiționată de îndeplinirea
obligațiilor privind raportarea corectă a acestora în
declarația recapitulativă.
o În cazul în care există deficiențe privind informațiile raportate,
obligația se consideră îndeplinita dacă furnizorul poate justifica
deficiența într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile
fiscale competente, precum și dacă deficiența este remediată
ulterior, dar nu mai târziu de finalizarea inspecției fiscale.
Regăsim în legislație cazuri /situații în care deficiența de
raportare este remediată corespunzător.

96

48
29/10/2020

o În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri


accizabile care circulă în regim suspensiv de accize către
un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil
de înregistrare în scopuri de TVA, scutirea de TVA se
justifică cu documentul administrativ în format electronic și
raportul de primire.
o În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport
noi care se deplasează singure către un cumpărător care nu
comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în
scopuri de TVA scutirea de taxă se justifică prin factură
și documentele care atestă că bunurile au fost transportate
din România în alt stat membru (i.e. contractul de vânzare-
cumpărare din care rezultă transportul în alt stat membru și
dovada înmatriculării în statul membru de destinație).

97

Faptul generator și exigibilitatea


TVA

98

49
29/10/2020

Faptul generator
Regula generala:

Faptul generator intervine la:

☟data livrării bunurilor

☟data prestării serviciilor

99

Faptul generator - exceptii

Situație Data livrării/prestării


Livrarea bunurilor de la consignant la Data la care bunurile sunt
consignatar în baza unui contract de livrate de consignatar
consignație clienților săi

Bunurile sunt transmise în vederea testării Data acceptării bunurilor de


sau verificării conformității către beneficiar
Contracte cu plata în rate sau care prevăd că Data la care bunul este
proprietatea este atribuită cel mai târziu în predat beneficiarului
momentul plății ultimei sume scadente
(excepție făcând contractele de leasing)
Stocuri la dispozitia clientului Data la care bunurile sunt
retrase de client

100

50
29/10/2020

Faptul generator - exceptii

Situație Data livrării/prestării

Prestări de servicii care Determină Data la care sunt emise situații de


decontări sau plăți succesive, cum lucrări, rapoarte de lucru și alte
sunt serviciile de construcții- documente similare pe baza
montaj, consultanță, cercetare, cărora se stabilesc serviciile
expertiză efectuate
Data acceptării acestora de către
beneficiari

Operațiuni de închiriere, leasing, Data specificată în contract pentru


concesionare, arendare de bunuri efectuarea plății
etc. Data emiterii unei facturi

101

Exigibilitatea TVA
Regula generala:
Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (FG).

Exceptii:
• la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine FG.;
• la data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans efectuate
înainte de data la care intervine FG.
• la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau
prestările de servicii realizate prin mașini automate de vânzare, de
jocuri sau alte mașini similare;
• la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de
bunuri ori a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care
optează pentru sistemul TVA la încasare

102

51
29/10/2020

Exemple (1)

O societate vinde în luna februarie bunuri în valoare de 50.000 lei,


sumă ce va fi încasată se societate în luna aprilie, conform
contractului dintre părți.

Tratament

Exigibilitatea intervine la momentul livrării bunurilor


Societatea trebuie să colecteze TVA.
TVA colectata = 19% * 50.000 lei = 9.500 lei

103

Exemple (2)

O societate încasează în luna mai un avans în sumă de 10.000 lei,


reprezentând 20% din valoarea unei livrări de mărfuri care
urmează să se efectueze în luna iulie.

Tratament
Exigibilitatea intervine la momentul încasării avansului.
Furnizorul trebuie să emită factură de avans pentru suma de
10.000 lei.
TVA colectată în acest caz este de 1.900 lei.

104

52
29/10/2020

Alte operatiuni

Operațiuni Exigibilitatea taxei


LIC de bunuri La data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cea de-a 15-a
scutite de taxă zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul
generator
AIC de bunuri La data emiterii facturii, în cazul în care factura nu a fost
emisă, în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a
intervenit faptul generator
Importuri de La data la care bunurile sunt supuse taxelor vamale sau, în
bunuri cazul în care sunt scutite, la data la care s-ar supune unor
astfel de taxe.

105

Exemplu

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA recepționează


materii prime livrate din Ungaria în România în cursul lunii ianuarie. Până
la data de 15 februarie, societatea nu primește factura aferentă bunurilor
recepționate în luna ianuarie N și, în consecință, va emite autofactura la
data de 15 februarie, aplicând cota de TVA de 19%.

Tratament

AIC de bunuri se declară în decontul de TVA și în declarația


recapitulativă aferente lunii februarie N.

106

53
29/10/2020

Exemplu

Stat membru Romania


Livrare intracomunitară scutita de Achizitie intracomunitară supusa
TVA TVA si taxabila

Data livrarii: 29/06/2019 Data achizitiei IC: 29/06/2019


Data facturii: 20/07/2019
Fapt generator: 29/06/2019 Fapt generator: 29/06/2019
Data exigibilităţii: 15/07/2019 Data exigibilităţii AIC:15/07/2019

Livrarea este inclusa in declaratia Achizitia este inclusa in declaratia


recapitulativa a trimestrului III al recapitulativă al trimestrului III al
anului 2019. anului 2019.

107

Exemplu

Stat membru Romania


Livrare intracomunitară scutita de Achizitie intracomunitară supusa
TVA TVA si taxabila

Data livrarii: 29/06/2019 Data achizitiei IC: 29/06/2019


Data facturii: 29/07/2019 Fapt generator: 29/06/2019
Fapt generator: 29/06/2019
Data exigibilităţii: 29/06/2019 Data exigibilităţii AIC: 29/06/2019

Livrarea este inclusa in declaratia Achizitia este inclusa in declaratia


recapitulativa a trimestrului II al recapitulativă al trimestrului II al
anului 2019. anului 2019.

108

54
29/10/2020

Sistemul TVA la încasare

• Sistem optional
Exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau
parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

Pot aplica sistemul:


• PI înregistrate în scopuri de TVA care:
au sediul activităţii economice în România;
au realizat în anul calendaristic precedent o cifră de afaceri care nu a
depăşit plafonul de 2.250.000 lei;

• PI care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care optează


pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării
în scopuri de TVA.

109

Sistemul TVA la încasare

• Nu se aplică pentru următoarele operațiuni:

ꭗ livrările de bunuri / prestările de servicii pentru care beneficiarul este


persoana obligată la plata TVA;

ꭗ livrările pentru care sunt aplicabile măsurile de simplificare;

ꭗ livrările de bunuri / prestările de servicii scutite de TVA;

ꭗ operaţiunile supuse regimurilor speciale pentru agenţiile de turism,


pentru bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecţie
și antichităţi și pentru aurul de investiţii;

ꭗ livrările de bunuri / prestările de servicii pentru care beneficiarul este


o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

110

55
29/10/2020

Sistemul TVA la încasare

Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare:

☟ colectează TVA la încasarea facturilor;

☟ nu deduc TVA pentru toate achiziţiile efectuate decât atunci când îşi
vor plăti furnizorii (indiferent dacă furnizorii sunt sau nu în sistemul
TVA la încasare).

111

Sistemul TVA la încasare

Situații Reguli
Persoana impozabilă nu a aplicat Aplică acest sistem începând cu
sistemul TVA la încasare în anul prima zi a celei de-a 2-a perioade
precedent. fiscale din anul următor celui în care
nu a depășit plafonul, cu condiția ca
Persoana impozabilă optează pentru la data exercitării opțiunii să nu fi
aplicarea sistemului TVA la încasare. depășit plafonul pentru anul în curs.

Este obligată să aplice sistemul cel


puțin până la finele anului.

112

56
29/10/2020

Exemplu

O PI nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul tocmai încheiat N. Ca


urmare a faptului că CA realizată este sub plafonul de 2.250.000 lei,
hotărăşte să opteze pentru aplicarea sistemului TVA la încasare în anul
N+1, exprimându-şi opţiunea prin depunerea la organele fiscale
competente a notificării 097 până la data de 25.01.N+1.

Care este data de la care societatea va aplica sistemul TVA la încasare?

113

Tratament

Persoana impozabilă va aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima


zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a
depăşit plafonul, respectiv:

• 01.02.N+1 (pentru perioada fiscala luna);

• 01.04.N+1. (pentru perioada fiscala trimestru).

114

57
29/10/2020

Sistemul TVA la încasare

Situații Reguli
 PI a aplicat sistemul TVA la  Poate continua aplicarea sistemului TVA la
încasare în anul încasare, fără depunerea vreunei notificări,
precedent. dacă este eligibilă - se consideră că a optat
pentru continuarea aplicării sistemului.
 CA pentru anul precedent sau
este inferioară plafonului  Poate solicita oricând în cursul anului să fie
de 2.250.000 lei. radiată din Registru prin depunerea unei
notificări, chiar dacă este eligibilă.
 PI optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare.  Iese din sistem începând cu data de 1 a
perioadei fiscale următoare celei în care a
fost depusă notificarea.

115

Sistemul TVA la încasare

Situații Reguli
PI a aplicat sistemul TVA la încasare Are obligația să depună până la
în anul precedent. data de 25.01.N o notificare daca a
depășit plafonul de 2.250.000 lei,
CA pentru anul anterior este în ultima perioadă fiscală a anului
superioară plafonului de 2.250.000 N-1, în vederea radierii din
lei. Registrul persoanelor care aplică
sistemul TVA la încasare.

116

58
29/10/2020

Exemplu

• O persoană impozabilă stabilită în România care aplică sistemul TVA la


încasare prestează servicii si emite o factură.

A. Factura emisa în data de 25.05.N si achitată în data de 25.06.N -


Exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii
serviciilor prestate, respectiv la data de 25.06.N;

B. Factura este emisă în data de 01.05.N şi achitată în data de


01.07.N - Exigibilitatea taxei intervine la data încasării
contravalorii serviciilor prestate, respectiv la data de 01.07.N;

C. Factura este emisă în data de 01.06.N contravaloarea serviciilor


este încasată integral în data de 25.05.N - Exigibilitatea taxei
intervine la data încasării contravalorii serviciilor prestate,
respectiv la data de 25.05.N.

117

Baza de impozitare

☟constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau


care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea
cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.

118

59
29/10/2020

Baza de impozitare

Nu se cuprind în baza de impozitare (art. 286, alin 4):

• rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț,


acordate de furnizori direct clienților la data exigibilității taxei;
• sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre
judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă, penalizările și orice
alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a
obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau
tarifele negociate;
• dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăți cu
întârziere;
• valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin
schimb, fără facturare.

119

Baza de impozitare
Baza de impozitare se reduce în situații precum:

• desființarea totală/ parțială a contractului pentru livrarea de bunuri/


prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au
fost emise facturi în avans;

• refuzurile totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile


bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;

• rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț sunt


acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

• returul ambalajelor în care s-a expediat marfa care circulă prin facturare
etc.

120

60
29/10/2020

Exemplu
O societate înregistrată în scopuri de TVA îi acordă clientului său în
momentul facturării reduceri comerciale (rabat 15% şi remiză 10%)
pentru bunurile livrate (în valoare de 5000 lei).

Tratament

Valoare brută 5.000 lei


– Rabat 15% = 5.000 lei x 15% = 750 lei
– Remiză 10% = (5.000 lei – 750 lei) x 10% = 425 lei
= Baza de impozitare a TVA = 3.825 lei

TVA = 3.825 lei x 19% = 727 lei.

121

Exemplu:

O societate plătitoare de TVA a achiziţionat materii prime de 500.000


lei.
Ambalajele în care au fost livrate materiile prime sunt în valoare de
20.000 lei, luate la schimb.
Întreprinderea a livrat marfă de 900.000 lei şi a prestat servicii în
valoare de 100.000 lei.
Operaţiunile nu includ TVA.

Tratament?

122

61
29/10/2020

Tratament

TVA colectată (livrări de bunuri şi prestări de servicii de către societate)


= Baza de impozitare x Cota de TVA = (900.000 lei + 100.000 lei) x 19%
= 190.000 lei

TVA deductibilă (achiziţii de bunuri şi prestări de servicii de către


societate) = Baza de impozitare x Cota de TVA = 500.000 lei x 19% =
95.000 lei

Notă: Contravaloarea ambalajelor nu intră în baza impozabilă, acestea


fiind luate la schimb.

TVA colectată > TVA deductibilă


TVA de plată = TVA colectată – TVA deductibilă = 190.000 lei – 95.000
lei = 95.000 lei.

123

Cotele de TVA

• Cota standard de TVA 19%

• Cota redusă 9%:

 livrarea de proteze şi accesorii ale acestora,


 livrarea de produse ortopedice;
 livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu
excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi
animal,
 livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură,
seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau
plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice
utilizate în sectorul agricol etc.

124

62
29/10/2020

Cotele de TVA
• Cota redusă 5%:

 cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie


similară
 serviciile de restaurant şi de catering,
 dreptul de utilizare a facilităților sportive
 Serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de
distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt
încadrate la codurile
 manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate
exclusiv sau în principal publicităţii;
 serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case
memoriale
 livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, etc.

125

Exemplu (1)
O pizzerie pune la dispoziția clienților mese cu scaune în spațiul
deținut în folosință, precum și servicii de debarasare și curățare a
meselor. O parte din produse se consumă la fața locului și o parte
este livrată la destinația indicată de client.

 Pizza este consumată de client în locația pizzeriei => se


consideră că are loc o prestare de servicii de restaurant (cota
5%).

 Clientul își exprimă opțiunea de a lua pizza la pachet => se


consideră că are loc o livrare de bunuri (cota 9%).

126

63
29/10/2020

Exemplu (2)

O societate furnizează servicii de mese festive și oferă mese gata


pentru consum la o anumită oră și la cererea specială a clientului
pentru o sărbătoare a acestuia.
Societatea pune la dispoziția clientului veselă și tacâmuri.
Personalul societatii aranjează bufetul introducând alimentele în
dispozitivele de încălzire, aranjează mesele clientului, debarasează
și curăță mesele la finalul evenimentului.

Societatea realizeaza servicii de catering => cota TVA aplicabilă 5%

127

Exemplu (3)

O societate furnizează servicii de catering și oferă mese gata pentru


consum la o anumită oră. Societatea doar livreaza alimentele in
cutii, fără să mai realizeze alte servicii conexe.

Societatea realizeaza livrări de bunuri alimentare, cota TVA


aplicabilă 9%.

128

64
29/10/2020

Cotele de TVA

• Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul


generator.

• Este aplicată cota în vigoare la data exigibilității taxei în situațiile de


mai jos:

la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul
generator;

la data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans


efectuate înainte de data la care intervine faptul generator.

129

Aplicarea structurii de comisionar

Are loc o refacturare de cheltuieli daca:


a) PI urmăreşte doar recuperarea contravalorii unor achiziţii de
bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele său, dar în contul
altei persoane și
b) PI nu recuperează mai mult decât cheltuiala efectuată.

Se cuprind în baza de impozitare:


• Orice cheltuieli cu impozitele şi taxele datorate de o PI în legătură cu
o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, dacă nu sunt incluse în
preţul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de
la clienţi prin refacturare: impozit pe cladire (platit de proprietar),
ecotaxa

130

65
29/10/2020

Exemplu

O societate X înregistrată în scopuri de TVA închiriază către alte


societăţi spaţii dintr-un imobil pe care-l deţine în proprietate.
Societatea X are încheiate contracte cu furnizorii de utilităţi.
Conform contractelor încheiate, societatea X refacturează către
chiriaşi aceste utilităţi, care sunt considerate distincte de închiriere.

Tratament?

131

Tratament

În luna decembrie 2019 furnizorii de utilităţi emit facturi către


societatea X - faptul generator (art. 281 alin. (8) CF) - la data emiterii
facturilor (luna decembrie 2019)

•În luna ianuarie 2020, societatea X refacturează utilităţile către


chiriaşi.

•Exigibilitatea pentru operaţiunile refacturate intervine la data


emiterii facturii de către persoana care refacturează cheltuieli
efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operaţiunilor
refacturate.

•Faptul generator pentru operaţiunile refacturate rămâne


neschimbat şi a intervenit în luna decembrie 2019, cota aplicabilă la
refacturare este cea din 2020.

132

66
29/10/2020

Situatii
Nu se includ in baza de impozitare:

 Refacturarea de către locator a costului exact al asigurării (operaţiune


de asigurare scutită de TVA)
 Sumele achitate în numele altei persoane şi în contul altei
persoanedacă factura este emisă de această altă persoană către un
terţ dacă factura este emisă de această altă persoană către un terţ *

* Platitorul nu exercită dreptul de deducere pentru sumele achitate, nu


colectează taxa pe baza facturii de decontare şi nu înregistrează aceste
sume în conturile de cheltuieli, respectiv de venituri.
Pentru recuperarea sumelor achitate în numele şi în contul altei persoane
se poate emite, în mod opţional, o factură de decontare.

133

Regimul deducerilor

• Dreptul de deducere apare la momentul exigibilității taxei.

• Au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în


mod normal (cu art. 316).

• Dreptul de deducere este exercitat prin decontul de taxă.

134

67
29/10/2020

Regimul deducerilor

Limitări speciale ale dreptului de deducere

• 50% drept de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei


intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule
rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de
vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei
impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în
scopul activităţii economice.

135

Exemplu
O societate înregistrată în scopuri de TVA în România achiziţionează un
autoturism din România, care va fi folosit parţial în scop economic.
Costul de achiziţie este de 80.000 lei, TVA 19%.

TVA deductibilă = 80.000 lei x 19% = 15.200 lei


TVA de dedus = 15.200 lei x 50% = 7.600 lei
Diferenţa neacceptată la deducere va fi înregistrată în costul de
achiziţie al autoturismului.

136

68
29/10/2020

Regimul deducerilor

• Deducerea TVA pentru PI cu regim mixt și pentru persoana parțial


impozabilă

• PI cu regim mixt este persoana impozabilă care realizează sau


urmează să realizeze atât operațiuni care dau drept de deducere, cât
și operațiuni care nu dau drept de deducere în ceea ce privește TVA
(Persoana parţial impozabilă).

• Persoana parţial impozabilă poate aplica pro rata în situaţia în care


nu poate ţine evidenţe separate pentru activitatea desfăşurată în
calitate de PI şi pentru activitatea pentru care nu are calitatea de PI.

137

Dreptul de deducere - Prorata

Livrări şi prestări care dau drept la deducere


Pro-rata =
Livrări şi prestări totale

TVA de dedus = TVA deductibilă * Pro-rata

138

69
29/10/2020

Exemplu

În cursul anului N au fost realizate următoarele operațiuni:

• achiziții de materii prime de la furnizori interni în valoare de


100.000 lei, TVA 19%;
• livrări de bunuri la intern în valoare de 100.000 lei (operațiune
taxabilă);
• prestări de servicii la intern în valoare de 50.000 lei (operațiune
scutită fără drept de deducere);
• import de mărfuri în valoare de 30.000 euro, taxa vamală 10%,
care vor fi vândute ulterior la pretul de 200.000 lei (operațiune
taxabilă).

Cursul de schimb valutar aplicabil importului este de 4,5 lei/euro.

Tratament?

139

Tratament

Prorata TVA definitivă se calculează pe baza formulei menționate


anterior: (Livrări impozabile + livrări scutite cu drept de deducere) /
Total livrări

Venituri impozabile + Venituri scutite cu drept de deducere = (100.000


+ 200.000) = 300.000 lei

Total venituri = 100.000 + 50.000 + 200.000 = 350.000 lei

Prorata TVA = 300.000 / 350.000 = 86%

140

70
29/10/2020

TVA deductibilă:
TVA aferentă achizițiilor de materii prime + TVA aferentă achizițiilor
din import

TVA aferentă achizițiilor de materii prime = 100.000 x 19% = 19.000


lei
TVA aferentă achizițiilor din import = (30.000 euro + 30.000 euro x
10%) x 4,5 lei/euro x 19% = 148.500 x 19% = 28.250 lei
Total TVA deductibilă = 47.215 lei

141

TVA colectată
TVA livrări taxabile de produse = 100.000 x 19% = 19.000 lei
TVA prestări de servicii la intern = 0 lei (fiind scutită)
TVA livrări ulterioare importului = 200.000 x 19% = 38.000 lei
Total TVA colectată: 57.000 lei

Prorata TVA = 86%


TVA de dedus = 47.215 x 86% = 40.605 lei
TVA de plată = 57.000 – 40.605 = 16.395 lei

142

71
29/10/2020

Dreptul de deducere - Ajustarea TVA

Ajustarea TVA este o măsură menită să dea dreptul de deducere numai


în măsura în care operațiunea pentru care s-a făcut deducerea inițială
participă, direct sau indirect, la realizarea de operațiuni impozabile.

Ajustarea se poate realiza așadar în următoarele moduri:

☟ livrarea/prestarea către sine;

☟ calculul și înregistrarea efectivă ale taxei de ajustat;

☟ calculul proratei, exemplificat mai sus.

143

Ajustarea TVA - Exemplu

O societate, înregistrată în scopuri de TVA în Romania, achiziționează


un telefon mobil, care ulterior este pus la dispoziția unuia dintre
asociați, pentru uzul propriu. Valoarea de achiziție de 3.000 lei s-a
înregistrat și s-a dedus o taxă în sumă de 570 lei (3.000 lei x 19%).

Tratament?

• Trebuie ajustată taxa dedusă la achiziție prin efectuarea unei livrări


către sine – o factură care atât la furnizor, cât și la beneficiar are
înscrise datele societății.

• Factura se emite doar în scopul colectării de TVA. În acest fel,


deducerea inițială de 570 lei este practic anulată prin colectarea, în
urma livrării către sine, a sumei echivalente de 570 lei.

144

72
29/10/2020

Ce inseamna ajustare?

• Daca achizitionez un bun de capital si deduc TVA, pe perioada de


ajustare trebuie sa am grija ca daca afectez acel bun unei operatiuni
ce nu da drept de deducere, am obligatia de a ajusta TVA, in sensul
de a diminua deducerea initiala!

• Daca achizitionez un bun de capital si NU deduc TVA, pe perioada de


ajustare trebuie sa am grija ca daca afectez acel bun unei operatiuni
ce imi da drept de deducere - am dreptul de a ajusta TVA, in sensul
de a creste deducerea initiala

• Daca suma ajustarii este mai mica de 1.000 lei nu se face ajustare.

145

Pe o perioadă de 5 ani, pentru:

 bunurile de capital achiziţionate


sau fabricate, altele decât cele de
mai jos;
TVA aferentă
bunurilor de se ajustează
Pe o perioadă de 20 de ani, pentru:
capital
 construcţia sau achiziţia unui bun
imobil

 pentru transformarea sau


modernizarea unui bun imobil,
dacă valoarea fiecărei
transformări sau modernizări
este de cel puţin 20% din
valoarea totală a bunului imobil
astfel transformat sau
modernizat;
146

73
29/10/2020

Ajustarea TVA

• Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare (5 sau 20 ani),


pentru 1/5 sau, după caz, 1/20 din taxa dedusă iniţial, pentru
fiecare an în care apare o modificare a destinaţiei de utilizare.

• Ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervine


evenimentul care generează obligația de ajustare sau, după caz, în
ultima perioadă fiscală a fiecărui an, în condițiile prevăzute prin
normele metodologice.

147

Ajustarea TVA - Exemplu


O PI înregistrată în scopuri de taxă conform art. 316 CF achiziţionează
un imobil (1.000.000 lei) în anul 2016 în vederea desfăşurării de
operaţiuni cu drept de deducere şi deduce integral taxa (190.000 lei) la
data achiziţionării în sumă.

• În anul 2020 închiriază 40% din suprafaţa imobilului în regim de


scutire de TVA.

Tratament?

148

74
29/10/2020

Tratament

Perioada de ajustare este de 20 de ani: 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie


2035 inclusiv.

• Ajustarea trebuie să se efectueze pentru 1/20 din taxa dedusă iniţial, in


fiecare an in urmatorii 20 ani.

• 190.000 x 40% / 20 = 3.800 lei ajustare negativă/an (in defavoarea


societatii)

149

Persoana obligată la plata TVA


Regula generală:
Persoana obligată la plata TVA, este persoana impozabilă care
efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii.

Exemplu:
O societate din Iași, înregistrată în scopuri de TVA, achiziționează
produse, de la o societate din București, înregistrată în scopuri de TVA.
Produsele sunt transportate din București în Iași.

Tratament?

 Operațiunea este o achiziție locală, locul operațiunii este considerat


România.
 Persoana obligată la plata taxei va fi funizorul (societatea din
București).

150

75
29/10/2020

Persoana obligată la plata TVA- Exceptii:

• persoana înregistrată, căreia i se livrează produsele, dacă aceste


livrări sunt realizate de o PI care nu este stabilită în România sau nu
este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri pe
teritoriul României

• beneficiarul serviciilor care au locul prestării în România și care sunt


furnizate de către o PI care nu este stabilită pe teritoriul României
sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de
servicii pe teritoriul României.

151

Exemplu

O societate, înregistrată în scopuri de TVA în România, achiziționează


produse, de la o societate, înregistrată în scopuri de TVA în Spania.
Produsele sunt transportate din Spania în România.

Tratament?

Operațiunea este o achiziție intracomunitară.


Locul operațiunii este considerat România având în vedere că
furnizorul nu este stabilit în România, iar beneficiarul este stabilit
pe teritoriul național.
Persoana obligată la plata taxei va fi societatea din România care va
face taxare inversă.

152

76
29/10/2020

Măsuri de simplificare (art. 331)

Se aplică taxare inversă pentru:

☟ deşeuri feroase şi neferoase;

☟ livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase;

☟ livrarea de cereale şi plante tehnice, inclusiv seminţe oleaginoase


şi sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare
consumatorilor finali;

☟ construcțiile, părțile de construcție și terenurile de orice fel,


pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul
legii sau prin opțiune;

☟ furnizările de console de telefoane mobile, jocuri, tablete PC şi


laptopuri etc.

153

Exemplu:
O societate înregistrată în scopuri de TVA livrează un teren.

Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA în următoarele situații:

Terenul este construibil.


 Se aplică regimul de taxare inversa prin efectul legii

Terenul este agricol și nu se optează pentru taxare.


 Nu se vor aplica măsurile de simplificare. Livrarea se va face fără
TVA în regim de scutire fără drept de deducere.

Terenul este cu destinație agricolă și se optează pentru taxare.


 Se vor aplica măsurile de simplificare. Livrarea se va face fără TVA,
în regim de taxare inversă la cumpărător.

154

77
29/10/2020

Regimuri speciale

☟ Regimul special pentru agenţiile de turism (art. 311 Cod fiscal);

☟ Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de


colecţie și antichităţi (art. 312 Cod fiscal);

☟ Regimul special pentru aurul de investiţii (art. 313 Cod fiscal);

☟ Regimul special pentru pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de


radiodifuziune sau de televiziune prestate de către PI nestabilite în UE (art.
314 Cod fiscal);

☟ Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de


radiodifuziune sau de televiziune prestate de către PI stabilite în Uniunea
Europeană, dar într-un alt SM decât SM de consum (art. 315 Cod fiscal);

☟ Regimul special pentru agricultori (art. 3151 Cod fiscal).

155

Perioada fiscală

Regula generala: luna calendaristică.

Exceptii - perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru


persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a
realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro

156

78
29/10/2020

Perioada fiscală
Situații posibile Perioada fiscală
CA recalculată depășește plafonul. luna calendaristică

CA recalculată nu depășește plafonul. trimestrul calendaristic.

CA recalculată nu depășește plafonul, dar PI a luna calendaristică


efectuat în cursul anului calendaristic respectiv
una sau mai multe AIC de bunuri înainte de
înregistrarea în scopuri de TVA conform art.
316 din Codul fiscal.

157

Perioada fiscală
Situații posibile Perioada fiscală
CA efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în luna
baza activității corespunzătoare unui an calendaristic calendaristică în
întreg, depășește plafonul. anul următor.
CA efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în trimestrul
baza activității corespunzătoare unui an calendaristic calendaristic.
întreg, nu depășește plafonul.
CA efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în luna
baza activității corespunzătoare unui an calendaristic calendaristică.
întreg, nu depășește plafonul, dar PI a efectuat în
cursul anului calendaristic precedent una sau mai
multe AIC de bunuri.

158

79
29/10/2020

Caz particular: Schimbarea perioadei fiscale pentru


achizitii intracomunitare

Luna tranzactiei Prima perioada fiscala luna

I luna din I luna a trimestrului curent


trimestru
II luna din III luna a trimestrului curent
trimestru
III luna din I luna a trimestrului urmator
trimestru

159

Documente şi declaraţii specifice.


Obligaţii de plată

160

80
29/10/2020

Declaratii fiscale

☟ Decontul de taxă (formularul 300) se depune la organele fiscale


competente, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

☟ Decontul special de taxă (formularul 301) se depune la organele fiscale


competente de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu
trebuie să se înregistreze în mod normal în scopuri de TVA conform
art. 316 din Codul fiscal.

! Trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea


taxei, cu anumite excepţii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.

Exemplu: PI inregistrate cu art. 317, care realizeaza AIC de bunuri


taxabile

161

Declaratii informative

• Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările


intracomunitare (formularul 390 VIES) se depune lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către PI
înregistrate în scopuri de TVA atât în mod normal, cât şi special
(MODIFICATA)

• Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate


pe teritoriul naţional (formularul 394) - cu privire la operațiunile locale
(naționale) desfășurate în România etc. (MODIFICATA)

162

81