Sunteți pe pagina 1din 15

Spețe privind analiza cifrei de afaceri

A. Aspecte teoretice privind cifra de afaceri

Definiția cifrei de afaceri: totalitatea veniturilor din vânzări de marfă, executări de lucrări,
prestări de servicii

Surse informaționale privind cifra de afaceri

 Contul de profit şi pierdere - componentă a situaţiilor financiare anuale;


 Note explicative ale situaţiilor financiare anuale;
 Balanţa de verificare (conturile din grupa 70);
 Situaţii interne cu privire la cifra de afaceri.

Forme ale cifrei de afaceri

a. Cifra de afaceri totală ( CAT ): volumul total al veniturilor ( vi ) din vânzări de mărfuri,
vânzări de produse finite, executări de lucrări şi prestări de servicii, fără a lua în calcul
taxa pe valoarea adaugată.
n
CAT   vi
i 1
Cifra de afaceri totală se calculează:
- fie pe baza balanţei de verificare, prin însumarea rulajelor creditoare ale conturilor 701.
<Venituri din vânzarea produselor finite>, 702. < Venituri din vânzarea
semifabricatelor>, 703. < Venituri din vânzarea produselor reziduale>, 704. <Venituri
din servicii prestate>, 705. <Venituri din studii şi cercetări>, 706. <Venituri din
redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii>, 707. <Venituri din vânzarea mărfurilor>, 708.
<Venituri din activităţi diverse> şi 7411. <Venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri>;
- fie pe baza contului de profit şi pierdere - componentă a situaţiilor financiare anuale:
CAT  Qvv  Vvmf  Vdb  Vsbv
unde:
Qvv  producţia vândută; Vvmf  venituri din vânzarea mărfurilor
Vdb  venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în
derulare contracte de leasing; Vsbv  venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
b. Cifra de afaceri netă ( CAN ): cuprinde sumele provenind din vânzarea de bunuri şi
servicii ce intră în categoria activităţilor curente ale firmei, după scăderea reducerilor
comerciale, fără a lua în calcul taxa pe valoarea adăugată.
CAN  CAT  R
c. Cifra de afaceri încasată ( CAI ) este redată de volumul total al încasărilor realizate de
firmă corespunzator vânzărilor de mărfuri, executărilor de lucrări, prestărilor de servicii
realizate efectiv in perioada analizata. Informaţii privind dimensiunea cifrei de afaceri
încasate sunt regăsite în balanţa de verificare, prin prelucrarea rulajului creditor al
contului 411“Clienţi”, respectiv eliminarea încasărilor aferente anilor precedenţi, dar şi a

București, 2019 Page 1


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

eventualelor reduceri comerciale acordate ulterior vânzării şi corectarea lui cu taxa pe


valoarea adăugată.
R  incasari aferente an precedent  reduceri ulterioare
CAI  C 411
1  CI
unde: C i = cota de TVA aplicabilă
d. Cifra de afaceri medie ( ca m ), respectiv cifra de afaceri netă pe unitate de produs sau tip
de prestaţie:
CANi
ca m 
Qvi
e. Cifra de afaceri marginală ( CAm ) este definită ca excedentul de vânzare atras de
comercializarea unei unităţi suplimentare de produs sau serviciu:
CAI CAI 1  CAI 0
CAm  
qvi qvi1  qvi 0

f. Cifra de afaceri critică ( CACR ) este acel volum al vânzărilor pentru care este asigurată
acoperirea cheltuielilor, în contextul unui profit nul.
F
CACR  _
1 v
_
unde: F = suma cheltuielilor fixe, iar v = cheltuiala variabilă unitară

g. Cifra de afaceri restricţionată: cifra de afaceri solicitată în contextul creşterii într-o


anumită măsură a capitalurilor proprii
K PP
CA  _
 100
RRC  (1  c i )  c cp

Unde:
_
RRC = rata medie a rentabilităţii comerciale; c cp = cota de capitalizare a profitului;
_
c i = cota medie de impozitare a profitului; K PP = capitaluri proprii;

h. Cifra de afaceri fiscală: este folosită pentru stabilirea naturii, dimensiunii sau a
termenelor de plata a sarcinii fiscale a firmei.

Analiza dinamică și structurală a cifrei de afaceri

a. Cota de piaţă absolută ( C pa ) exprimă procentual cât din cifra de afaceri realizată la
nivelul sectorului ( CAS ) reprezintă cifra de afaceri înregistrată la nivel de firmă ( cai ).
ca
C pa  i  100
CAS

București, 2019 Page 2


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

b. Cota de piaţă relativă ( C pr ): caracterizează poziţia strategică a unei firme în cadrul


sectorului în care îşi desfăşoară activitatea prin compararea faţă de cifra de afaceri
înregistrată de firma considerată leader ( CAL ) .
ca
C pr  i  100
CAL
c. Modificări absolute: abaterea asolută a cifrei de afaceri realizate sau programate faţă
de cea înregistrată în perioada considerată bază de referinţă:
CA  CA1  CA0
d. Modificări relative:indici cu bază fixă sau în lanţ:
CA1
I CA   100
CA0
e. Coeficientul de sezonalitate:
CA
Ks 
CA
unde:
CA = cifra de afaceri medie lunară sau trimestrială
CA = media generală lunară sau trimestrială a cifrei de afaceri.

f. Mărimi relative de structură, ce presupun determinarea ponderii deţinute de diferite


elemente (produse, mărfuri, servicii, activităţi, secţii etc) în totalul cifrei de afaceri:
ca
g i  i 100
CA
unde:
gi – ponderea deţinută de cifra de afaceri corespunzatoare categoriei „i“ în totalul cifrei de
afaceri; cai – cifra de afaceri realizată de categoria „i“; CA – cifra de afaceri.

g. Coeficientul de structură Gini-Struck:


n g i  1
2

G i 1

n 1
în care:
n – numărul de termeni ai seriei;
gi – structura vânzărilor pe categorii de activităţi, grupe de produse, unităţi operative ş.a.

Coeficientul de concentrare Gini-Struck poate lua valorile care aparţin intervalului [0;1),
semnificaţia acestora fiind:
- dacă G→1, atunci în structura activităţii firmei un număr redus de elemente
componente deţine o pondere foarte importantă în cifra de afaceri, altfel spus,
gradul de concentrare a activităţii este ridicat;
- dacă G→0, vânzările sunt repartizate relativ uniform între categoriile de
structurare a activităţii.

București, 2019 Page 3


Spețe privind analiza cifrei de afaceri
n
h. Coeficientul de concentrare Herfindhal: H   g i
2

i 1
1
În cazul indicelui Herfindhal, limitele de variaţie sunt incluse în intervalul [ ;1], astfel:
n
- dacă H→1/n, vânzările sunt repartizate în proporţii aproape egale între
activităţile, produsele sau unităţile participante la structurarea cifrei de afaceri;
- dacă H→1, în structura activităţii firmei un număr redus de elemente
componente participă cu o pondere importantă la realizarea cifrei de afaceri,
gradul de concentrare a activităţii fiind foarte mare.

i. metodei ABC (Pareto sau 20/80): folosită pentru analiza structurală a cifrei de afaceri
pe produse/sortimente, dar şi pe clienţi.

Analiza factorială a cifrei de afaceri

a) Modelul multiplicativ de analiză a cifrei de afaceri, ce corelează evoluţia acesteia cu cea


a numărului mediu de salariaţi, a productivităţii medii anuale şi a gradului de valorificare
a producţiei obţinute destinate livrării:

Qf CA
CA  Ns  
Ns Qf
unde:
CA = cifra de afaceri; Ns = numărul mediu de salariaţi; Qf = producţia obţinută destinată
livrării;
Qf
= productivitatea medie anuală calculată pe baza producţiei obţinute destinate livrării;
Ns
CA
= gradul de valorificare a producţiei obţinute destinate livrării.
Qf
b) Modelul multiplicativ de analiza factorială a cifrei de faceri în cazul firmelor ce
desfăşoară activitate productive, prin care se pune în evidenţă relaţia cu capitalul fix
utilizat, eficienţa utilizării lui, dar şi cu gradul de valorificare a producţiei fabricate
destinate livrării:
Mf Mf ' Qf CA
CA  Ns * * * 
Ns Mf Mf ' Qf
unde:
Mf = valoarea medie anuală a activelor fixe;
Mf ' = valoarea medie anuală a activelor fixe direct productive;
Mf Mf '
= gradul de înzestrare tehnică; = ponderea activelor fixe direct productive în totalul
Ns Mf
activelor fixe;

București, 2019 Page 4


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

Of
= randamentul activelor fixe direct productive (producţia obţinută destinată livrării la un
Mf '
CA
leu active fixe); = gradul de valorificare a producţiei obţinute destinate livrării.
Qf

c) Modelul de analiză factorială a cifrei de afaceri în funcţie de cantitate şi preţ, pretabil nu


numai pentru activitatea de producţie, ci şi pentru activitatea de comerţ sau prestări de
servicii
n _
CA   qvi p i
i 1
unde:
n= numărul de categorii de produse sau sortimente comercializate de firmă
qvi  cantitatea vândută din unitatea de produs/sortiment i
pi  preţul mediu de vânzare pentru produsul/sortimentul i

n _
 producţia (vânzarea) nu are caracter omogen: CA   q vi p i
i 1
_
n n n

n _  qvi    qvi q vi
T  
 qvi  NS 
i 1
i 1

 NS  Wa iar Wa  i 1

 i 1

T
 
 t  Wh
NS NS NS

Unde:

NS  numărul mediu de salariaţi; T = fond total de timp de lucru (ore);
t = timp mediu lucrat de un salariat în perioada analizată (ore);
_ _
Wa = productivitatea medie anuală pe un salariat; Wh = productivitatea medie orară pe un
salariat;
n _

p1 n _ q vi1 pi1
CA1
Indicele preţurilor: I p    qvi1 p i 0  i 1
 ,
p0 i 1 Ip Ip

q1 n _ n _
Indicele de volum: Iq    q vi1 p i 0  ( q vi 0 pi 0 )  I q  CA0  I q
q0 i 1 i 1

 producţia (vânzarea) are caracter omogen:

n _ _
CA   q vi p i  Qv  p
i 1

unde: Qv = volumul total al vânzărilor; pi = preţ mediu de vânzare.

București, 2019 Page 5


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

B. Spețe privind analiza cifrei de afaceri

1. Prin analiza evoluției cifrei de afaceri la firma Gama SRL, se constată o creștere a cifrei
de afaceri în anul N comparativ cu N-1 cu 20%, în contextul în care în ambii ani se
realizează profit. Presupunând că celelalte constante de eficiențâ rămân nemodificate,
indicați care sunt efectele creșterii cifrei de afaceri asupra următorilor indicatori:

Indicatori Efect
Profit
Eficienței utilizării activelor fixe
Cheltuielilor cu personalul
Capital social
Rezerve din reevaluarea activelor fixe
Viteza de rotație a activelor circulante
Productivitatea medie anuală
Marja comercială
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar
Venituri din vânzarea activelor fixe
Folosiți (+) pentru a indica o creștere, (-) pentru a indica o descreștere și (0) pentru nici o mișcare
sau dacă nu se poate determina.

2.Identificați elementele componente ale cifrei de afaceri, marcând cu “da” sau “nu” în campul
de observații:

Element Observație
Venituri din producţia de investiţii imobiliare
Venituri din servicii prestate
Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
Venituri din donaţii primite
Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
Venituri din vânzarea produselor reziduale
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
Venituri din subvenţii pentru investiţii
Venituri din dobânzi
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
Reduceri comerciale primite
Venituri din studii şi cercetări

București, 2019 Page 6


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

3.Identificați elementele componente ale cifrei de afaceri, marcând cu “da” sau “nu” în campul
de observații:

Element Observatie
Venituri din vânzarea produselor finite
Venituri din vânzarea produselor agricole
Reduceri comerciale acordate
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
Venituri din producţia de imobilizări necorporale
Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale
Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital
Venituri din vânzarea semifabricatelor
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din activităţi diverse
Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
Venituri din sconturi obţinute
Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

4.Firma Delta are ca obiect de activitate vânzarea en gross de medicamente dar și închirierea de
spații comerciale. Din activitatea desfasurată în anul N-1 și N au rezultat:

Denumire N-1 N
Cheltuieli cu salariile 45,000 60,000
Cheltuieli cu servicii prestate de terți 14,000 16,500
Cheltuieli cu telecomunicațiile 2,000 4,000
Cheltuieli de deplasare 10,000 15,000
Cheltuieli de protocol 6,000 8,500
Costul mărfurilor vândute 800,000 1,000,000
Reduceri comerciale acordate 25,000 48,000
Reduceri comerciale primite 12,000 19,000
Venituri din închirieri 800,000 700,000
Venituri din plusuri de marfă la inventariere 9,200 3,600
Venituri din vânzarea mărfurilor 1,000,000 1,200,000
Venituri din vânzarea mijloacelor de transport utilizate în activitatea
firmei 15,000 12,000
Venituri din diferențe de curs valutar 6000 2000
Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri 16000 13000
Calculați și analizați evoluția următorilor indicatori: cifra de afaceri brută, cifra de afaceri netă.

București, 2019 Page 7


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

5. Firma X desfasoară activități de comercializare de marfă, închirieri și administrare de spații


comerciale. În anii N-1 si N a obținut următoarele rezultate:

Indicatori N-1 N
Venituri din vânzarea mărfurilor 1,000,000 1,500,000
Reduceri comerciale acordate (25,000) (47,000)
Venituri din chirii 4.400.000 4.500.000
Venituri din amenajarea spațiilor comerciale închiriate 420,000 480,000
Venituri din administrarea spațiilor comerciale 150,000 270,000
Venituri din studii privind piața imobiliară 75,000 35,000

a) Calculați și analizați evoluția indicatorilor cifra de afaceri brută și cifră de afaceri neta,
indicatori realizați de firma X iîn anii N-1 și N;
b) Analizați structural evoluția cifrei de afaceri.

6. La un supermarket din București s-au înregistrat urmatoarele vânzari în anii N-1 și N:

An
Nr crt
Sortiment N-1 N
1 Mezeluri 820,000 590,000
2 Legume și fructe 840,000 950,000
3 Produse de panificație 640,000 820,000
4 Băuturi non alcoolice 900,000 1,200,000
5 Băuturi alcoolice 500,000 600,000
6 Cosmetice 450,000 280,000
7 Produse pentru menaj 900,000 780,000
8 Carne 2,200,000 2,800,000
9 Peste 620,000 750,000
TOTAL 7,870,000 8,770,000
Analizați evoluția dinamică și structurală a vânzărilor.

7.Analizați dinamic, structural și factorial evoluția cifrei de afaceri la firma Delta SRL, având în
vedere vânzările realizate prin comercializarea produselor sale în anii N-1 și N:

Cantitatea vândută Preț de vânzare


Produs
N-1 N N-1 N
A 13,000 15,000 53 55
B 16,000 20,000 59 61
C 28,000 36,000 47 42
D 35,000 28,000 35 36
E 47,000 55,000 27 25

București, 2019 Page 8


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

8. Analizați evoluția structurală a vânzărilor firmei Gama SRL, avand în vedere următoarea
distribuire a acestora pe clienți în anii N-1 și N:

Cifra de afaceri
CLIENT
N-1 N
A 9,600 30,600
B 48,000 115,600
C 7,200 23,800
D 30,000 68,000
E 7,200 23,800
F 2,400 17,000
G 4,800 17,000
H 1,800 10,200
I 1,200 6,800
J 600 3,400
K 4,200 13,600
L 3,000 10,200

9. Analizați evoluția structurală a vânzărilor firmei Gama SRL, având în vedere următoarea
distribuire a acestora pe produse comercializate în anii N-1 și N:

Cifra de afaceri
Produse
N-1 N
A 112,000 189,000
B 630,000 735,000
C 84,000 147,000
D 350,000 399,000
E 84,000 147,000
F 28,000 105,000
G 28,000 105,000
H 7,000 63,000
I 14,000 42,000
J 7,000 21,000
K 21,000 84,000
L 35,000 63,000

București, 2019 Page 9


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

10. Prin analiza evoluției cifrei de afaceri la firma Gama SRL, se constată o scădere a
cifrei de afaceri în anul N comparativ cu N-1 cu 20%, în contextul în care în ambii ani se
realizează profit. Presupunând că celelalte constante de eficiență rămân nemodificate,
indicați cel puțin patru indicatori care sunt afectați de scăderea cifrei de afaceri,
menționând și sensul.

11. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate producția și vânzarea de confecții dar și
închirierea de spații comerciale și servicii de management și consultanță. Activitatea
desfasurată în anul N-1 a implicat utilizarea unui număr mediu de 25 de salariați iar în
anul N de 29 salariați, obținându-se următoarele rezultate:

Denumire indicatori N-1 N


Venituri din vânzări de produse finite 7,500,000 10,200,000
Venituri din chirii 270,000 331,200
Venituri din studii și cercetări 680,000 850,000
Veniturile aferente costurilor producției neterminate existente în stoc (sold
creditor) 750,000 1,400,000
Veniturile aferente costurilor produselor finite existente în stoc (sold debitor) 900,000 1,326,000
Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie existente in stoc (sold
creditor) 272,000 510,000
Venituri din producţia de investiții imobiliare 1,200,000 800,000

Analizați factorial cifra de afaceri totală obținută de firma Delta SRL.

12. Analizați evoluția cifrei de afaceri sub incidența următorilor indicatori:

Variație valoare - mii lei


Variația cifrei de afaceri - total, din care datorită: -100,000
modificării volumului vânzărilor 120,000
modificării numarului mediu de salariați ?
modificării productitivității medii anuale 160,000
modificării timpului mediu de lucru pe un salariat 20,000
modificării productivității medii orare ?
modificării prețului mediu de vânzare ?

Identificați strategii de creștere a cifrei de afaceri pentru perioada viitoare, având în


vedere situația identificată.

București, 2019 Page 10


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

13.Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Producția fabricată destinată livrării 112
Cifra de afaceri 104
Valoarea medie anuală a imobilizărilor corporale 105
Valoarea medie anuală a imobilizărilor corporale direct productive 107

14.Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Producția fabricată destinată livrării 109
Cifra de afaceri 112
Valoarea medie anuală a imobilizărilor corporale 105
Gradul de înzestrare tehnică a muncii 106

15.Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Cifra de afaceri 109
Gradul de valorificare a producției obținute 97
Numărul mediu de salariați 99
Valoarea medie anuală a imobilizărilor corporale direct productive 107

16.Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Productia fabricată destinată livrării 109
Gradul de valorificare a producției obținute 97
Randamentul imobilizarilor corporale calculat in functie de cifra de afaceri 107

17.Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Cifra de afaceri 102
Producția fabricată destinată livrării 109
Productivitatea medie anuală a muncii calculată pe baza producței marfă
fabricată 113
Valoarea medie anuală a imobilizarilor corporale 105

București, 2019 Page 11


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

18. Firma Delta SRL a obținut în anul N-1 urmatoarele rezultate:

Indicatori Valoare
Profit mediu la un leu cifra de afaceri 0.2
Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifră de afaceri 100
Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri 800
Rata marjei comerciale (%) 30
Cifra de afaceri - lei 1,000,000

In anul N se estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 20%. Calculați și analizați efectul


creșterii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori.

19. Firma Delta SRL a înregistrat în anul N-1 o cifră de afaceri netă în valoare de
1.000.000 lei. În anul N se obține o creștere a cifrei de afaceri de 20%, în condițiile în
care indicele prețurilor este de 104%. Calculați și analizați efectul modificării volumului
vânzărilor asupra cifrei de afaceri.

20. Firma Delta SRL a înregistrat în anul N-1 o cifră de afaceri netă în valoare de
1.000.000 lei. În anul N se obține o creștere a cifrei de afaceri de 20%, în condițiile în
care indicele de volum este de 98%. Calculați și analizați efectul modificării volumului
vânzărilor asupra cifrei de afaceri.

21. Firma X SRL a înregistrat următoarele rezultate:

Denumire indicatori N-1 N


Venituri din vânzări de produse finite 9,500,000 12,000,000
Venituri din chirii 378,000 552,000
Venituri din studii și cercetări 1,000,000 850,000
Venituri din prestări de servicii 1,200,000 980,000
Veniturile aferente costurilor producției neterminate existente în stoc (sold
creditor) 1,140,000 1,680,000
Veniturile aferente costurilor produselor finite existente în stoc (sold creditor) 1,900,000 1,200,000
Venituri din vânzarea de marfă 3,200,000 3,800,000
Venituri din producţia de imobilizări corporale 1,200,000 800,000

Numărul mediu de salariați folosiți în activitate în anul N-1 a fost de 30, iar în anul N de
33. Timpul mediu lucrat de un salariat a fost de 1920 ore în anul N-1 și de 1940 ore în
anul N. În condițiile în care indicele prețurilor a fost de 102%, analizați factorial evoluția
cifrei de afaceri.

București, 2019 Page 12


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

22. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vânzarea de marfă - medicamente, dar și
producția și vânzarea de produse parafarmaceutice. În firma Delta au lucrat 22 de salariați (cu un
timp mediu lucrat de un salariat de 1900 de ore) în anul N-1, iar în anul N au lucrat 25 de
salariați (cu un timp mediu lucrat de un salariat de 1920 de ore). Atât la 31.12.N-1 cât și la
31.12.N au existat în stoc doar produse finite, valoarea produselor neterminate fiind 0. Contul de
profit și pierdere aferent anului N are structura mai jos prezentată. În condițiile în care indicele
prețurilor a fost de 102%:
a. analizați factorial evoluția cifrei de afaceri;
b. analizați impactul modificării cifrei de afaceri asupra profitului aferent cifrei de
afaceri câtșsi asupra eficienței utilizării forței de muncă.

Nr. Exerciţiul financiar


Denumirea indicatorilor
rd. Precedent Curent
A B 1 2
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 9,450,000 11,100,000
Producţia vândută 5,500,000 6,500,000
2
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 4,200,000 4,950,000
1
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 250,000 350,000
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul
5
general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 6
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie Sold C 7 135,000
2
(ct. 711 + 712) Sold D 8 205,000
Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 350,000 280,000
3 9
721 + 722)
4 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 100,000 150,000
5 Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11
7 Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13 35,000 75,000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 16 9,730,000 11,740,000
+ 12 + 13)
8 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile (ct. 601 + 602) 17 2,100,000 2,500,000
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 80,000 250,000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 19 77,000 87,000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20 2,900,000 3,600,000
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 290,000 370,000
9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 2,210,000 2,630,000
a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 1,750,000 2,150,000
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 24 460,000 480,000
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 160,000 210,000
25
10 necorporale (rd. 26 - 27)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 160,000 210,000

București, 2019 Page 13


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

a.2) Venituri (ct. 7813) 27


b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 -22,500 -9,000
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29 12,500 9,000
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30 35,000 18,000
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1,225,500 1,405,000
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 1,140,000 1,270,000
32
+ 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
11 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte assimilate (ct. 17,500 27,000
33
635 + 6586*)
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 13,000 18,000
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 25,000 55,000
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 30,000 35,000
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41) 39 -20,000 20,000
- Cheltuieli (ct. 6812) 40 300,000 380,000
- Venituri (ct. 7812) 41 320,000 360,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 8,420,000 10,323,000
42
25 + 28 + 31 + 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42) 43 1,310,000 1,417,000
- Pierdere (rd. 42-16) 44
Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 5,000 70,000
13
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48
14 Venituri din subvenţii pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50 100,000 150,000
15
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52 105,000 220,000
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56 7,000 150,000
17 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 110,000 65,000
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 117,000 215,000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59) 60
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 12,000 -5,000
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 9,835,000 11,960,000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 8,537,000 10,538,000
Profitul sau pierderea brut(ă)
18 - Profit (rd.62 - 63) 64 1,298,000 1,422,000
- Pierdere (rd.63 - 62) 65
19 Impozitul pe profit (ct. 691) 66 145,000 85,000
21 Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar: 1,153,000 1,337,000

București, 2019 Page 14


Spețe privind analiza cifrei de afaceri

23. Caracterizați evoluția dinamică și structurală a cifrei de afaceri obținută de


Conpet SA în perioada 2016-2018, pe baza datelor ce pot fi accesate utilizând
următoarele link-uriȘ
https://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2019/04/3.-COTE-24.04.2019-ASF-Situatii-
Financiare-2018-RO.pdf - pag 40
si
https://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2018/04/4%20-
%20Situatii%20financiare%20la%2031.12.2017.pdf – pag 41

București, 2019 Page 15