Sunteți pe pagina 1din 7

Spețe privind analiza marjei comerciale

A. Aspecte teoretice privind marja comercială

Definiția marjei comerciale: excedent al vânzărilor de mărfuri în raport cu costul de cumpărare.


Surse informationale:
- contul de profit şi pierdere, componentă a situaţiilor financiare anuale;
- balanţa de verificare, prin utilizarea rulajelor conturilor:
707.”Venituri din vânzarea mărfurilor”,
709. „Reduceri comerciale acordate”,
607. „Cheltuieli privind mărfurile”,
609. „Reduceri comerciale primite”.

Forme ale marjei comerciale:


a) Marja comercială brută ( MCb ) : reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri din vânzări

de mărfuri ( CA ) şi cheltuielile privind mărfurile vândute ( Cmf ):

MCb  CA  Cmf
b) Marja comercială netă ( MCn ) reprezintă marja comercială brută ajustată cu reducerile
comerciale primite ( R p ) şi reducerile comerciale acordate - Ra (primite ulterior
facturării, respectiv acordate ulterior facturării):

MCn  (CA  Ra )  (Cmf  Rp )  (CA  Cmf )  ( Ra  Rp )  MCb  ( Ra  R p )


Sau
MCn  (CA  Ra )  (Cmf  Rp )  CAn  Cmfn
unde:
CAn = cifra de afaceri netă din vânzări de mărfuri; Cmfn = cheltuielile nete privind mărfurile

vândute.
Rată marjei comerciale: marja comercială comparată cu cifra de afaceri a firmelor cu activitate
comercială.
Forme ale ratei marjei comerciale:
MCb
- rata marjei comerciale brute ( R MCb ) : RMC b   100
CA
MCn
- rata marjei comerciale nete ( R MCn ) : RMCn   100
CAn

București, 2019 Page 1


Spețe privind analiza marjei comerciale

Rata marjei comerciale brute, în cazul firmelor cu vânzare cu amănuntul, poate fi comparată cu
rata medie a marjei aferente stocului de marfă ( R Mst )

M st
R Mst   100
St mf
unde:
M st = marja aferentă stocului de marfă (valoarea soldului final al contului 378 „Diferenţe de preţ
la mărfuri” din balanţa de verificare);
Stmf = valoarea la preţ cu amănuntul a stocului de marfă corectată cu TVA (valoarea soldului

final debitor al contului 371 „Mărfuri” din care se scade soldul final creditor al contului 4428
„TVA neexigibilă”).
Analiza factorială a marjei comerciale se poate face pe baza modelelor:
- în cazul marjei comerciale brute: MCb  CA  RMCb

- în cazul marjei comerciale nete: MCn  CAn  RMCn

Analitic, rata medie a marjei comerciale poate fi calculată:

Rmc 
g r
i mci
,
100 2
unde: gi = structura vânzărilor de mărfuri; rmci = rata marjei comerciale pe tipuri de mărfuri.
Sistemul factorial de analiză a marjei comerciale brute este:
CA

MCb
gi
RMC b
rmcbi
iar al marjei comerciale nete:

CA
CAn
Ra
MCb
gi
RMC n
rmcni

București, 2019 Page 2


Spețe privind analiza marjei comerciale

B. Spețe privind analiza marjei comerciale

1. Firma Delta SRL a înregistrat în anul N o cifră de afaceri netă în valoare de 1.000.000 lei și o
rată a marjei comerciale nete de 15%. În anul N+1 se obține o creștere a cifrei de afaceri nete de
20%. Calculați și analizați efectul modificării cifrei de afaceri nete asupra marjei comerciale.
2. Firma Delta SRL a înregistrat în anul N+1 o cifră de afaceri netă în valoare de 1.000.000 lei și o
creștere cu 15% fată de N a ratei marjei comerciale nete. Calculați și analizați efectul modificării
ratei nete asupra marjei comerciale.
3. Calculați și analizați marja comercială pentru firma Delta SRL, avand in vedere urmatoarele
informatii preluate din documentele contabile:

Indicatori N N+1
Cifra de afaceri brută 1,000,000 1,500,000
Rata marjei comerciale 10% 15%
Rata marjei comerciale recalculată - 12%

4. Indicați efectele modificărilor ce pot caracteriza activitatea unei firme asupra indicatorilor:
marja comercială brută, marja comercială netă, rata marjei comerciale brută și netă:
Indicatori Marja Marja Rata marjei Rata marjei
comercială comercială comerciale comerciale
Modificare brută netă brută nete
Scăderea valorii stocurilor de produse
finite
Creșterea reducerilor comerciale primite
Scăderea veniturilor din vanzarea de
produse finite
Creșterea costului mărfurilor vândute
Creșterea cifrei de afaceri
Scăderea veniturilor din prestarea de
servicii
Scăderea reducerilor comerciale
acordate
Scăderea costului materiilor prime și al
materialelor

Folosiți (+) pentru a indica o creștere, (-) pentru a indica o descreștere și (0) pentru nici o mișcare
sau dacă nu se poate determina.

București, 2019 Page 3


Spețe privind analiza marjei comerciale

5. Analizati evolutia marjei comerciale nete sub incidența următorilor indicatori:


Variatie valoare - mii lei
Variația marjei comerciale nete- total, din care datorită: 100,000
modificării cifrei de afaceri nete 120,000
modificării ratei marjei comerciale nete ?
modificării structurii cifrei de afaceri nete ?
modificării ratei marjei comerciale nete pe categorii de produse comercializate 20,000

Identificați strategii de creștere a marjei comerciale nete pentru perioada viitoare, având în
vedere situația identificată.
6. Analizați factorial evoluția marjei comerciale brute și a marjei comerciale nete pentru firma
Delta, avand în vedere urmatoarele informații preluate din contabilitatea financiară:

Reduceri
Costul marfurilor Costul net al
Cifra de afaceri comerciale Reduceri primite
Produs vindute marfurilor vindute
acordate

n-1 n n-1 n n-1 n n-1 n n-1 n


cosmetice 500,000 400,000 80,000 90,000 350,000 288,000 50,000 30,000 300,000 258,000
papetarie 200,000 220,000 25,000 35,000 150,000 158,400 10,000 12,000 140,000 146,400
confectii 300,000 600,000 35,000 50,000 228,000 474,000 20,000 25,000 208,000 449,000
incaltaminte 600,000 800,000 100,000 80,000 432,000 600,000 45,000 35,000 387,000 565,000
bijuterii 200,000 600,000 15,000 55,000 160,000 468,000 10,000 15,000 150,000 453,000
electrocasnice 800,000 600,000 75,000 90,000 656,000 480,000 50,000 35,000 606,000 445,000
Total 2,600,000 3,220,000 330,000 400,000 1,976,000 2,468,400 185,000 152,000 1,791,000 2,316,400

7. Analizați factorial evoluția marjei comerciale brute pentru firma Delta, având în vedere
urmatoarele informații preluate din contabilitatea financiară:

Rata marjei comerciale


Cifra de afaceri
Produs brute
n-1 n n-1 n
A 10,000 12,000 23.00% 26.00%
B 50,000 80,000 15.00% 20.00%
C 140,000 190,000 22.00% 18.00%
D 14,000 10,000 38.00% 28.00%
E 250,000 410,000 20.00% 15.00%
F 14,000 25,000 30.00% 28.00%

București, 2019 Page 4


Spețe privind analiza marjei comerciale

8. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Cifra de afaceri 102
Venituri din vânzare de marfuri 109
Costul mărfurilor vândute 107
Producția obtinută destinată livrării 115

9. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Cifra de afaceri 97
Venituri din vânzare de mărfuri 105
Costul mărfurilor vândute 107
Reduceri comerciale acordate 115

10. Analizați factorial evoluția marjei comerciale brute pentru firma Delta SRL, având în vedere
urmatoarele informații preluate din contabilitatea financiară:

Cifra de afaceri Rata marjei comerciale brute


Produs
n-1 n n-1 n
A 12,000 10,000 20.00% 26.00%
B 80,000 50,000 17.00% 22.00%
C 190,000 140,000 18.00% 20.00%
D 10,000 14,000 40.00% 35.00%
E 410,000 250,000 21.00% 15.00%
F 25,000 14,000 32.00% 29.00%
Total 727,000 478,000 20.40% 18.42%

11. Firma Delta SRL a obținut în anul N comparativ cu N-1 o creștere a cifrei de 10%, o scădere a
costului mărfurilor vândute cu 5%, o creștere de 4% a reducerilor comerciale acordate și o
scădere a reducerilor comerciale primite cu 6%. Caracterizați evoluția activității comerciale în
anul N comparativ cu N-1.

București, 2019 Page 5


Spețe privind analiza marjei comerciale

12. In anul N firma Delta a obținut o scădere a costului mărfurilor vândute cu 10% fața de anul N-1.
Indicați care sunt efectele scăderii costului mărfurilor vândute asupra urmatorilor indicatori:
Indicatori Efect
Profit
Cifra de afaceri netă
Marja comercială netă
Active imobilizate
Capital social
Rata marjei comerciale nete
Reduceri comerciale primite
Marja comerciale brută
Cifra de afaceri brută
Rezultat financiar
Folosiți (+) pentru a indica o creștere, (-) pentru a indica o descreștere și (0) pentru nici o mișcare
sau dacă nu se poate determina.

13. Din balanțele de verificare la 31.12.N și 31.12.N-1 s-au extras următoarele informații privind
activitatea comercială a firmei Delta:

Indicatori N-1 N
Cifra de afaceri brută 1,000,000 1,250,000
Costul mărfurilor vândute 800,000 980,000
Marja comercială aferentă stocului de marfă 12,500 17,000
Valoarea la preţ cu amănuntul a stocului de marfă corectată cu TVA 59,500 48,500
Caracterizați activitatea comercială desfășurată de firma Delta în anii N-1 și N.

14. Indicați efectele modificărilor ce pot caracteriza activitatea unei firme asupra indicatorilor: marja
comercială brută, marja comercială netă, rata marjei comerciale brută și netă:
Indicatori Marja Marja Rata marjei Rata marjei
comercială comercială comerciale comerciale
Modificare brută netă brută nete
Scăderea valorii stocurilor de produse finite
Scăderea reducerilor comerciale primite
Scaderea veniturilor din prestări de servicii
Scăderea costului marfurilor vandute
Scăderea cifrei de afaceri
Scăderea veniturilor din chirii
Creșterea reducerilor comerciale acordate
Scaderea cheltuielilor cu serviciile prestate
de terți

București, 2019 Page 6


Spețe privind analiza marjei comerciale

Folosiți (+) pentru a indica o creștere, (-) pentru a indica o descreștere și (0) pentru nici o mișcare
sau dacă nu se poate determina.

București, 2019 Page 7