Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică


Specializarea: Contabilitate, Audit Financiar și Expertiză Contabilă

Test la disciplina:
AUDITUL ȘI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE

Profesor coordonator:
Conf.univ. dr. Florin BOGHEAN

Temă realizată de:


Buliga (Zaharii) Anamaria

Suceava 2020
AN I,GR I

TEST DE APROFUNDARE
1. Care sunt condiţiile pentru ca guvernanţa corporativă să influenţeze pozitiv valoarea de
piaţă a întreprinderii?
Pentru ca guvernanța să influențeze pozitiv valoarea de piață a întreprinderii trebuie să
respecte două condiții:
 guvernarea corporativă trebuie să contribuie la sporirea veniturilor acționarilor
întreprinderii
 piața financiară trebuie să fie suficient de eficientă, pentru ca prețul acțiunilor să reflecte
corect indicatorii de performanță înregistrați de firmă.
Aceste condiții sunt respectate mai frecvent în țările cu piețe financiare dezvoltate.

2. Care sunt cele 10 principii coordonatoare pentru o guvernanţă corporativă eficientă?


1. Controlul acționarilor asupra afacerilor
2. Raportarea publică credibilă și completă
3. Evitarea concentrării puterii la nivelul de vârf al conducerii
4. Compoziție echitabilă a consiliului de administrație
5. Consiliul de administrație puternic și motivate
6. Un element independent în structura de conducere
7. Monitorizarea efectivă a managementului de către consiliul de administrație
8. Competență și angajament
9. Evaluarea și controlul riscurilor
10. Un proces de audit solid

3. Care sunt problemele cu care se confruntă managerul atunci când se referă la pieţele de
capital, pentru a obține finanţare?
Problemele cu care se confruntă managerul atunci când se referă la pieţele de capital,
pentru a obține finanţare cuprind urmatoarele cazuri: cum să fie garantați investitorii că au fost
selectate cele mai reușite proiecte?, au fost depuse suficiente eforturi pentru a dezvolta
întreprinderea? informația relevantă a fost dezvăluită în mod corespunzător? cum să fie
remunerați investitorii?.

4. Conform OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) care sunt


principiile unui sistem eficient de guvernare corporativă.
 Asigurarea bazei pentru un cadru al guvernanței corporative.
Cadrul guvernanței corporative trebuie să promoveze principiile de eficiență și transparența
piețelor, să fie în concordanță cu reglementările legale și să indice cu claritate separarea
responsabilităților între autoritățile de supraveghere, normalizare și implementare.
 Drepturile și tratamentul echitabil al acționarilor și al persoanelor cu funcțiile cheie
Cadrul guvernanței corporative trebuie să permită protejarea și facilitarea exercitării drepturilor
acționarilor. Cadrul guvernanței corporative trebuie să asigure un tratament echitabil tuturor
acționarilor, inclusiv celor minoritari și străini. Toți acționarii trebuie să aibă oportunitatea de a fi
recompensați pentru pierderile suferite în cazul încălcării drepturilor lor.
 Investitorii instituționali, piețele bursiere și alți intermediari.

2
AN I,GR I

Cadrul de guvernanță corporativă ar trebui să ofere stimulente solide pe tot parcursul procesului
de investiții și asigurarea piețelor bursiere să funcționeze într-un mod care să contribuie la buna
guvernanță corporativă.
 Rolul părților interesate (stakeholders) în guvernanța corporativă
Cadrul guvernanței corporative trebuie să recunoască drepturile acționarilor instituite prin lege
sau convenții mutuale și să încurajeze cooperarea între corporații și aceștia în ceea ce privește
crearea bogăției, a locurilor de muncă, precum și sustenabilitatea financiară a companiilor.
 Transparență și raportarea informațiilor
Cadrul guvernanței corporative trebuie să asigure existența unei raportări corecte și oportune cu
privire la toate aspectele de natură semnificativă privind compania, inclusiv poziția financiară,
performanțele, capitalul și guvernarea companiei.
 Responsabilitățile consiliului de administrație
Cadrul guvernanței corporative trebuie să asigure o îndrumare strategică a companiei,
monitorizarea efectivă a managementului de către consiliul de administrație, respectiv asumarea
de responsabilitate de către consiliul de administrație.

5. Care sunt atribuţiile Consiliului de Administraţie în implementarea G.C?


Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea
planului financiar;
c) numirea și revocarea directorilor numiţi în temeiul LSC și stabilirea remunerației lor;
d) supravegherea activității directorilor numiți în temeiul LSC;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea
hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

6. În funcţie de actorii implicaţi în cadrul G.C care sunt modele de G.C.? Dezvoltaţi un
model.
➢ Modelul de guvernanță corporativă american se bazează pe dominația persoanelor
independente și acționarilor individuali care nu sunt legați de corporație prin relații de afaceri
(outsiders). Capitalul social este dispersat la o mulțime de acționari care se interesează
preponderent de dividende. Acționarii sunt “agresivi și revoluționari” în sensul accelerării
implementării politicilor eficace, fiind predispuși pentru reorganizarea rapidă a subdiviziunilor
neprofitabile și finanțarea unor noi activități profitabile.
➢ Modelul de guvernanță corporativă german se bazează pe concentrarea înaltă a capitalului,
însă, spre deosebire de modelul american, cel german se manifestă prin faptul că acționarii
majoritari sunt legați de corporație prin interese comune și iau parte la conducerea și controlul
întreprinderii. Avantajul acestui model constă în faptul că acționarii sunt orientați spre o strategie
pe termen lung și stabilitate în business.
➢ Modelul de guvernanță corporativă japonez se particularizează prin coeziunea la nivelul de
companii și la nivel de afaceri a unor grupuri industriale numite holdinguri. Modelul japonez în
care statul are un rol activ s-a manifestat în decursul anilor prin participarea la planificarea
strategică a companiilor.

3
AN I,GR I

7. Conform cadrului legal din România care sunt modelele de guvernanţă corporativă?
Dezvoltaţi un model.

În România sunt în viguare două modele de guvernanță corporativă:

1. modelul sistemului unitar


2. modelul sistemului dualist

În cadrul modelului sistemului dualist, , societatea este guvernată de un directorat și de un


consiliu de supraveghere. Societățile comerciale nu dispun de cenzori, dar sunt supuse auditului
extern și prin urmare, au obligația de a organiza și funcția de audit intern.