Sunteți pe pagina 1din 2

Met.

PIPP_SEMINAR 1: SĂPTĂMÂNILE 1-2_2020


ACTIVITĂȚI DIDACTICE OPȚIONALE SAU PE BAZĂ DE PROIECT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ȘI
PREŞCOLAR

PLAN DE SEMINAR
TEMA 1_GRUPELE 1, 2:
PROIECT DE DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR SAU PRIMAR : LITERATURA ROMÂNĂ
PENTRU COPII
 Plan de dezbatere/ plan de realizare a temei pentru evaluarea semestrială a activității de seminar (evaluare sumativă):
o Proiectarea didactică a curriculum-ului la decizia şcolii (CDŞ) şi regimul ofertelor curriculare şi al activităţilor didactice
opţionale în învăţământul preşcolar şi primar. Exemple de activităţi didactice opţionale
o Asupra structurii-cadru şi a conţinutului opţionalelor de literatură pentru copii:
1. Argument (motivarea importanţei opţionalului, alegerea unui titlu adecvat și inspirat și atractiv pentru a denumi opționalul
propus, integrarea ofertei opţionale în sfera ariei curriculare sau a mai multor arii curriculare, utilitatea şi interesul pentru beneficiari,
noutatea şi atractivitatea tematicii, asigurarea diferenţierii în activităţile desfăşurate – trasee de formare alternative); criterii de succes:
(i) claritatea şi puterea de convingere a argumentului; (ii) relevanța și atractivitatea denumirii opționalului (puterea de sugestie a
titlului ales) ►alegerea unor titluri incitante (inspirate, insolite, provocatoare) pentru opționalele propuse, care să atragă și să
motiveze elevii!
2. Obiectivele sau competenţele vizate (aprofundări, extinderi sau discipline noi); criterii de succes: (i) corelaţia dintre
obiective/ competenţe, exemplele de activităţi de învățare şi conţinuturi; (ii) corelația cu denumirea opționalului (titlul ales);
3. Lista de conţinuturi literare şi alocări orare aferente temelor propuse (un opţional poate fi proiectat pentru un semestru,
pentru un an sau chiar pentru un ciclu şcolar); criteriu de succes: atractivitatea temelor şi a conţinuturilor selectate;
4. Standarde curriculare de performanță (obiective-cadru ► standarde, itemi)
5. Modalităţi de evaluare specifice, de monitorizare şi diseminare a rezultatelor; criterii de succes: (i) calitatea
descriptorilor de performanță; (ii) corelaţia dintre formelor de evaluare alese şi modul în care acestea contribuie la susţinerea
performanţelor diferenţiate şi a intereselor specifice de activitate şi de învăţare ale preşcolarilor şi ale elevilor (prin metoda
proiectelor, spre exemplu); (iii) calitatea monitorizării şi a modalităţilor de diseminare a rezultatelor (grupă, clasă, instituţie de
învăţământ, instituţii partenere, colegi, părinţi, comunitate locală etc.);
6. Bibliografie/ Webografie
7. Planificare calendaristică
o Exemple de opționale la LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII (preșcolari sau elevi de vârstă școlară mică)
 Sarcini de lucru pentru prezentări și/ sau dezbatere colectivă, după cum urmează:
1. Cercetarea unor modele de proiecte opționale de literatură pentru copii:
o Fiecare student va explora (se va documenta), va alege și își va pregăti un opțional de literatură pentru copii pe care să-l
propună ca exemplu, fie pentru învăţământul preşcolar (http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-prescolar),
fie pentru învăţământul primar (http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-primar).
2. Analiza proiectelor de literatură pentru copii propuse:
o Fiecare student se va raporta critic la structura-cadru a opționalului ales pentru exemplificare, respectiv va face 1-2 aprecieri
referitoare la: 1. Argument; 2. Obiectivele sau competenţele vizate; 4. Modalităţi de evaluare specifice, în ordinea criteriilor
de succes indicate mai sus.
o Fiecare student va pregăti 1-2 exemple de teme/ texte literare alternative la cele din 3. Lista de conţinuturi literare şi alocări
orare aferente temelor propuse și își va argumenta succint alternativele propuse.

TEMA 2/ ALTERNATIVĂ_GRUPELE 1, 2:
ACTIVITĂȚI DIDACTICE PE BAZĂ DE PROIECT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR SAU PRIMAR
 Utilizarea metodei proiectelor în învăţământul preşcolar şi/ sau primar. Exemple de aplicații în învăţământul preşcolar şi/ sau
primar
 Planul temei/ plan de dezbatere:
o Utilizarea metodei proiectelor în învăţământul preşcolar şi/ sau primar
I. Repere teoretice:
1. Proiectul – set de activităţi pentru determinarea unui progres faţă de o stare iniţială;
2. Proiectul – proces şi produs;
3. Proiectul – instrument de evaluare + strategie de învăţare;
4. Proiectul – o abordare integrată/ transdisciplinară.
II. Clasificarea proiectelor după sarcina dominantă:
1. Proiect de tip constructiv (elaborarea de afişe, colaje de fotografii, desene, colecţii de imagini, lucrări din diferite materiale);
2. Proiect de tip problemă (rezolvare de situaţii-problemă);
3. Proiect de tip învăţare (îmbunătăţirea unei tehnici, a unei proceduri de învăţare).
III. Proiecte tematice în învăţământul preşcolar/ primar. Activităţi integrate pentru preşcolari/ școlari mici
IV. Etape ale implementării metodei proiectelor
V. Exemple de aplicaţii în învăţământul preşcolar şi/ sau primar
 Sarcini de lucru pentru prezentări și/ sau dezbatere colectivă, după cum urmează:
1. Cercetarea unor modele de proiecte pentru învăţământul preşcolar şi/ sau primar:
o Fiecare student va explora baze de date (se va documenta din literatura de specialitate) și va fi pregătit să dea un exemplu de
utilizare a metodei proiectelor în învăţământul preşcolar şi/ sau primar (un tip de proiect, potrivit celor indicate în planul de
mai sus, respectiv un exemplu de aplicație în învăţământul preşcolar şi/ sau primar).
2. Analiza proiectelor propuse:

1
o Fiecare student se va raporta critic la proiectul ales pentru exemplificare, respectiv va face 1-2 aprecieri argumentate
referitoare la: (1) utilitatea sau importanța metodei proiectului sau la: (2) etape ale implementării metodei proiectului în
învăţământul preşcolar şi/ sau primar.
BIBLIOGRAFIE
I
*** http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-prescolar
*** http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-primar
*** (2002). Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti: Editura V& I Integral.
Bocoş, M., Chiş, V. (2012), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
Culea, L. et al. (2008). Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Bucureşti: Didactica
Publishing House.
Dogaru, Z. (2002), Evaluarea cunoştinţelor copiilor preşcolari, Editura Aramis, Bucureşti.
Dumitru, A., Dumitru, G. (2009), Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar, ediţia a IV-a, Editura Paralela 45, Piteşti.
Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj- Napoca.
Glava, A.; Pocol, M.; Tătaru, L. (2009), Educaţia timpurie - ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Paralela 45,
Piteşti.
Grama, F. et al. (2009). Aplicaţiile Noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Vol. I-III. Bucureşti: Didactica Publishing House.
Ilica, Anton (2007)(coord.). Didactica limbii române şi a lecturii. Arad: Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, pp. 9-118.
Molan, Vasile; Bizdună, Maria (2006). Didactica limbii şi literaturii române. Program universitar de formare în domeniul PIPP. Proiectul pentru
învăţământul rural. Bucureşti: MEC., pp. 21-44.
Norel, Mariana (2010). Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov. Unitatea de învăţare 2. Proiectarea didactică la limba şi literatura română în învăţământul primar, pp. 19-36.
Norel, Mariana; Bota, Oana (2012). Didactica domeniului experienţial Limbă şi comunicare. Cluj-Napoca: Editura ASCR (Capitolul 2.
Proiectarea didactică: de la concept la demers, pp. 31-124).
Nuţă, Silvia (2000). Metodica predării limbii române în claselor primare. Bucureşti : Editura Aramis, pp. 5-25.
Pamfil, Alina (2009). Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare. Piteşti: Paralela 45, pp. 38-69.
Pletea, Mioara; Fotache, Rodica; Spânu, Cristina et al. (2008). Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari (3-5 ani).
Bucureşti: Didactica Publishing House, pp. 5-80, 104-127, 128-133.
Preda, V. (coord.) (2009). Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Craiova: Editura Gheorghe-Cârţu Alexandru.
Şerdean, Ioan (2002). Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Bucureşti: Editura Corint, pp. 12-28.
Şerdean, Ioan; Goran, Laura (2004). Didactica specialităţii. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, pp. 60-67.

II
Repere curriculare
*** (2010). Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. ORDIN MECTS 3851/ 17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor
Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani_Anexa nr. 1_RFIDT. București: MECTS
*** (2019). Curriculum pentru educația timpurie. Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 4694/2.08.2019. Bucureşti: MECT.
*** (2019). SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie.
Bucureşti: MECT.
*** Ministerul Educaţiei Naţionale (2013). Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română – Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa
a II-a. Anexa 2. Aprobată prin Ordinul OMEN Nr. 3418/19.03.2013. Bucureşti: MEN.
*** Ministerul Educaţiei Naţionale (2014). Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr. 2
la OMEC Nr. 5003/ 02.12.2014. Bucureşti: MEN.
*** Ministerul Educaţiei Naţionale (2002). Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă şi
literatură română, învăţământ primar şi gimnazial. Bucureşti: M.E.N. – C.N.C.: Editura Aramis, pp. 102-103 (model de proiect de opţional).
*** Ministerul Educaţiei Naţionale (2001). Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Ghid de evaluare. Limba şi literatura română.
Bucureşti: M.E.N.- SNEE: Editura Aramis.
III
Probleme deschise. De la ciclul primar la ciclul gimnazial
*** MECTS (2012). Programa şcolară pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă (Curriculum la decizia şcolii pentru clasele a V-a – a
XII-a). Anexa la OMECTS Nr. 3961/03.05.2012. Bucureşti: MECTS.
Sarivan, Ligia; Cerkez, Matei (2005). Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Proiectul pentru învăţământul rural. Bucureşti: MEC.
Sămihăian, Florentina; Norel, Mariana (2005). Didactica limbii şi literaturii române, I. Proiectul pentru învăţământul rural. Bucureşti: MEC.,
pp. 57-50 (2.3. Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii).
Norel, Mariana; Sămihăian, Florentina (2006). Didactica limbii şi literaturii române, II. Proiectul pentru învăţământul rural. Bucureşti: MEC.