Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 8.

CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU


Aplicaţia 1.
Date iniţiale: Capitalul social al „Steaua” SRL conform contractului de constituire este de 30 000 lei.
Contribuţiile fondatorilor entității constituie: numerar 20 000 lei depuse de către Cârlan I. la contul curent în monedă
naţională și materiale 10 000 lei depuse de către Tătaru V. La 12.10.201N la înregistrarea de stat a entității s-au
depus 60% din aporturile în numerar. Peste trei luni fondatorii au depus cotele restante în capitalul social.
Se cere: De întocmit Jurnalul de înregistrări cronologice și de contabilizat operațiunile de formare a
capitalului social al „Steaua” SRL.

Aplicaţia 2.
Date iniţiale: La 22 octombrie 201N a avut loc înregistrarea entității „Taifas” SA cu capitalul social format
din 30 000 de acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 100 lei/acțiunea. Acţiunile au fost plasate la preţul de 106
lei/acțiunea. Fondatorii societăţii pe acţiuni au depus numerarul la valoarea integrală a acţiunilor în octombrie 201N.
Acţiunile societăţii au fost înregistrate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la 13 noiembrie 201N.
Se cere: De contabilizat operațiunile privind constituire capitalul social la entitatea „Taifas” SA.

Aplicaţia 3.
Date iniţiale: Conform contractului de constituire capitalul social al entităţii mixte „Carpaţi” SRL constituie
120 000 dolari SUA format din: numerar – 80 000 dolari SUA; mijloace fixe – 30 000 dolari SUA; obiecte de mică
valoare şi scurtă durată – 10 000 dolari SUA. La data constituirii s-a depus numerar în sumă de 48 000 dolari SUA.
La data înregistrării de stat a entității cursul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a 1 dolar SUA este de 19,4101 lei.
Peste două luni fondatorii au depus în capitalul social cotele restante la cursul BNM a 1 dolar SUA de:
a) 19,8080 lei (varianta I);
b) 19,1311 lei (varianta II).
Se cere: De contabilizat operațiunile privind depunerea aporturilor în capitalul social al entităţii mixte „Carpaţi” SRL.

Aplicaţia 4.
Date iniţiale: Capitalul social al entității “Marco” SA constituie 30 000 acţiuni în sumă totală de 2 400 000 lei.
La 15 martie 201N “Steaua” SA a răscumpărat 2 000 acţiuni proprii la preţul de 87 lei/acțiunea. La 10 aprilie 201N a
fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, iar la 30 mai a acelueași an - la Comisia Naţională a Pieţei Financiare
micşorarea capitalului social pe seama anulării a 500 acţiuni răscumpărate anterior. În mai 201N entitatea a revândut
1 200 de acţiuni la preţul de 92 lei/acţiunea și 300 de acţiuni la preţul de 84 lei/acţiunea.
Se cere: De contabilizat operațiunile privind răscumpărarea, anularea şi revânzarea acţiunilor.

Aplicaţia 5.
Date iniţiale: Profitul net al entității „Floare” SA în anul 201N constituie 350 000 lei. Conform deciziei
adunării generale a acţionarilor în martie 201N+1 profitul a fost repartizat pentru:
1) plata dividendelor – 150 000 lei;
2) crearea capitalului de rezervă – 5% din mărimea profitului net;
3) crearea rezervelor statutare – 65 000 lei;
4) acoperirea pierderilor anilor precedenţi – 20 000 lei.
Se cere: De contabilizat operațiunile privind înregistrarea și repartizarea profitului la entității „Floare” SA pe
anul 201N și de determinat soldul contului 332 ”Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți” la
31.03.20N+1.

Aplicaţia 7.
Date iniţiale: Capitalul social al entităţii “Astra” SA constituie 40 000 de acţiuni cu valoarea nominală de 45
lei/acțiunea. La sfârşitul trimestrului II al anului 201N entitatea “Astra” SA a plătit dividende în avans în sumă de 30
000 lei în numerar de la contul curent în monedă naţională. La sfârşitul anului entitatea a determinat profit net în sumă
de 500 000 lei. În baza deciziei Adunării generale a acționarilor profitul a fost repartizat pentru:
1) achitarea dividendelor anuale– 90 000 lei, inclusiv 30 000 lei plătite în avans;
2) acoperirea pierderilor anilor precedenţi – 21 000 lei;
3) majorarea valorii nominale a acțiunilor cu 6 lei/acțiunea, care a fost înregistrată la Camera Înregistrării de
Stat și Comisia Naţională a Pieţei Financiare în iulie 201N.
Se cere: De întocmit înregistrările contabile aferente determinării şi utilizării profitului.

1
Aplicația 8.
Date inițiale: Entitatea “Alfa” SA dispune de următoarele informații privind soldurile conturilor de evidență a
rezervelor la 01.03.201N:
 321 ”Capital de rezervă” - 54 000 lei;
 322 ”Rezerve sociale” - 34 000 lei;
 323 ”Alte rezerve” - 6 000 lei.
În luna martie au fost efectuate defalcări din profitul nerepartizat al anilor precedenți pentru majorarea:
1) capitalului de rezervă – 20 000 lei;
2) rezerve statutare – 15 000 lei;
3) alte rezerve – 5 000 lei.
Conform deciziei fondatorilor în aceeași lună rezervele au fost utilizate pentru:
1) acoperirea pierderilor anilor precedenți și achitarea dividendelor pe acțiunile preferențiale – 28 000 lei –
pe seama capitalului de rezervă;
2) acordarea ajutorului material – 3 200 lei – pe seama altor rezerve.
Se cere: De întocmit înregistrările contabile și de determinat suma totala a rezervelor la 31.03.201N.

Aplicaţia 10.
Date iniţiale: În cursul perioadei de gestiune 201N la entitatea ”Alfa” SA au fost întocmite următoarele
întegistrări contabile:
1) Dt 333 Ct 351;
2) Dt 333 Ct 334;
3) Dt 311 Ct 321;
4) Dt 334 Ct 536;
5) Dt 322 Ct 332;
6) Dt 331 Ct 332;
7) Dt 332 Ct 536;
8) Dt 351 Ct 711;
9) Dt 313 Ct 311;
10) Dt 536 Ct 242;
11) Dt 536 Ct 534;
12) Dt 242 Ct 314.
Se cere: De formulat conţinutul înregistrărilor contabile prezentate în aplicație.

Tema 9. CONTABILITATEA DATORIILOR


Aplicaţia 1.
Date iniţiale: Entitatea “Faur” SA a primit următoarele credite bancare şi împrumuturi:
1. La 10.07.201N entitatea a încheiat cu BC “Moldova Agroindbanc” SA un contract de creditare care prevede:
- achitarea de către bancă a datoriei entității pentru combina agricolă procurată în sumă de 750 000 lei, pe
un termen de 2 ani, cu o dobîndă anuală de 16 %;
- încasarea sub formă de numerar în conturile bancare în sumă de 300 000 lei pe un termen de 10 luni, cu
o dobîndă anuală de 19 %;
2. La 20.09.201N entitatea a primit împrumut prin emisiune a 400 obligaţiuni cu valoarea nominală – 200 lei pe un
termen de 4 ani, cu dobîndă anuală de 9 %.
Costurile îndatorării au fost recunoscute ca cheltuieli curente. Creditele bancare şi împrumutul au fost rambursate la
scadenţă prin transferul numerarului în conturile bancare ale creditorilor.
Se cere de:
1. calculat şi indicat modul de recunoaștere a costurilor îndatorării aferente creditelor bancare și
împrumuturilor primite;
2. întocmit înregistrările contabile privind operaţiunile de primire şi rambursare a creditelor bancare şi
împrumuturilor.
Aplicația 4.
Date inițiale: La data de 04.02.201N entitatea "Beta" SRL obţine un credit bancar în sumă de 15000 USD la
cursul valutar oficial de 19,6541 lei/USD, care se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an. Dobânda anuală
este de 8% şi se achită la sfârşitul fiecărui an. La sfârşitul primului an cursul valutar oficial este de 18,9723 lei/USD,
iar la sfârşitul anului 2 aceasta este de 19,9754 lei/USD.
Se cere de:
1. contabilizat operațiunile privind primirea, rambursarea creditului și achitarea dobînzii;
2. calculat și contabilizat costurile îndatorării.

2
Aplicația 4.
Date inițiale: Entitatea “Gama” SRL recepţionează şi înregistrează mărfuri, după cum urmează:
a) cantitate livrată 5 100 kg la preţ unitar de 7 lei/kg, cantitate recepţionată 5 000 kg, lipsă 100 kg, din care
80 kg se impută transportatorului şi 20 kg - delegatului entității;
b) preţul de piață a unei unități de marfă constituie 9 lei/kg;
c) valoarea serviciilor de transport conform facturii transportatorului constituie 2800 lei, TVA 20%.
Plata pentru mărfuri și servicii a avut loc peste 10 zile din momentul înregistrării facturii. Achitarea datoriei a
avut loc dintr-un acreditiv.
Se cere: De contabilizat operațiile privind procurarea mărfurilor și achitarea datoriilor.

Aplicația 5.
Date inițiale: La 10.07.201N entitatea a acordat un avans în numerar în sumă de 15 000 lei, în contul livrării
ulterioare de materii prime. Furnizorul a livrat materiile prime cumpărătorului la data de 20.07.201N, valoarea acestora
constituind 28 000 lei, inclusiv TVA 20%. Serviciile de transportare a materiilor prime sunt prestate de către o entitate
specializată, costul cărora este de 1 800 lei, inclusiv TVA 20%. Furnizorul a acordat o reducere pentru achitarea
preventivă în mărime de 2%.
Se cere: De contabilizat operațiunile privind procurarea materiilor prime și achitarea datoriilor.

Aplicaţia 7.
Date iniţiale: La entitatea „Moderna” SRL activează patru angajaţi. Informaţiile privind funcţiile ocupate,
salariile calculate şi scutirile cerute de către angajaţii entităţii sunt prezentate în tabelul 9.2.
Tabelul 9.2
Borderou de calculare a salariilor nr.4 din 30.04.201N
Indem Scutiri
Nume, ni- Total PAM Venit Impo- Salariu
Nr. Salariu
prenume, zaţia salariu CIAS de la impo- zit pe spre
ord. calculat
funcția de calculat cod suma angajat zabil venit plată
boală
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Albot I.,
1. 5 000 0
director
Bradu V.
2. 2 250 0
contabil
Marcu E.
3. 3 365 0
vânzător
Tonu M
4. 2 480 812,90
vânzător
Total 13 095 812,90

Informaţii suplimentare:
 Albot I. a cerut scutirea personală şi scutirea pentru o persoană întreţinută;
 Bradu V. este angajată prin cumul și a solicitat reţinerea impozitului pe venit la cota maximă;
 Marcu E. a cerut scutirea personală;
 Tonu M. a cerut scutirea personală şi scutirea pentru două persoane întreţinute.
Se cere: De completat Borderoul de calculare a salariilor şi de contabilizat suma salariilor calculate, a reţinerilor
din salarii, precum şi suma salariilor achitate.

Aplicaţia 10.
Date iniţiale: La entitatea”Alfa” SRL pentru luna februarie 201N s-a calculat salariul:
 muncitorului secţiei de producţie Ionescu I. – 3 500 lei, scutirile de care beneficiază – PS1;
 muncitorului secţiei auxiliare Vicol V. – 2 500 lei, scutirile de care beneficiază – P;
 contabilului-şef Creangă V. – 4 000 lei, scutirile – P2;
 vînzătorului magazinului entităţii Degulea M. – 3 000 lei, scutirile – P1.
Se cere de:
1. calculat salariul spre plată al angajaţilor entităţii ”Alfa” SRL pentru luna februarie, dacă se cunoaşte că:
Ionescu I. la 15.02.201N a primit un avans – 900 lei; Vicol A. şi Creangă V. – sunt membri a sindicatelor.
Salariul se achită în numerar.

3
2. contabilizat operaţiunile economice legate de calculul salariului, efectuarea reţinerilor şi de achitarea
salariului.

Aplicația 13.
Date iniţiale: În luna august 201N entitatea “Succes” SRL a efectuat livrări de bunuri şi servicii impozabile
cu diferite cote ale TVA. Suma TVA trecută în cont aferentă perioadelor precedente la 01.08.201N constituia 1 300
lei.
Tabelul 9.6
Operaţiunile economice efectuare la entitatea “Succes” SRL în luna august 201N
Nr. Documentul şi conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
crt.
Factura fiscală. S-au înregistrat livrările de mărfuri:
1.  valoarea de vînzare, fără TVA 250 000
 TVA 20% ?
Factura fiscală. S-au reflectat mărfurile procurate de la furnizorul autohton:
2.  valoarea de cumpărare, fără TVA 48 000
 TVA 20% ?
Factura fiscală. Factura. Act de retur. S-au restituit materialele recepţionate anterior de la
furnizori, plata pentru care nu a fost efectuată:
3.
 valoarea de cumpărare - 13 500 lei, inclusiv TVA ?
 TVA 20% ?
Factura fiscală. S-au înregistrat livrările de mărfuri la valoarea de vînzare –
300 000 lei , inclusiv TVA:
4.
 valoarea de vînzare, fără TVA ?
 TVA 8% ?
Factura fiscală. S-au reflectat livrările de mijloace fixe - 36 000 lei, inclusiv TVA:
 valoarea de vînzare, fără TVA
5.
 TVA 20% ?
 taxa pentru proceduri vamale – 0,4% ?
Notă contabilă. S-a casat valoarea contabilă a mijloacelor fixe vîndute:
6.
(Cost de intrare - 65 000 lei, amortizarea acumulată – 27 000 lei) ?
Notă contabilă. S-a înregistrat suma TVA aferentă diferenței dintre valoarea contabilă și cea de ?
7.
vînzare a mijloacelor fixe
8. Declarația vamală. S-a reflectat valoarea în vamă a mărfurilor exportate 21 000
Facturi fiscale. Procese-verbale. S-au acceptat facturile fiscale şi procesele-verbale de acordare a
serviciilor pentru necesităţi administrative:
a) energie electrică, fără TVA 12 000
9.
 TVA 20% ?
b) servicii telefonice, fără TVA 29 700
 TVA (20%) ?
Declarația vamală. S-au înregistrat obiectele de mică valoare şi scurtă durată importate:
 valoarea în vamă
10.
 TVA 20% 1 900
?
Se cere: De întocmit Jurnalul de înregistrări cronologice a operaţiunilor economice, indicînd documentele
justificative în baza cărora operaţiunile economice se reflectă în conturile contabile şi de calculat sumele necesare.

Tema 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR


Aplicaţia 1.
Date iniţiale: Entitatea „Busuioc” SRL la sfîrşitul anului 201N a identificat următoarele cheltuieli efectuate
în perioada de gestiune curentă.

4
Tabelul 10.3
Clasificarea cheltuielilor entității “Busuioc” SRL

Cheltuieli
Nr.
Componenţa costurilor şi cheltuielilor ale activității operaţionale ale altor activități
crt.
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. Valoarea contabilă a produselor vîndute
Valoarea contabilă a produselor nimicite în
2.
timpul incendiului
Plata serviciilor pentru paza depozitelor
3.
entității
Plata pentru serviciile de internet
4.
companiei Moldtelecom SA
Salariul calculat muncitorilor din secţiile
5.
de producţie
Amortizarea programei de contabilitate 1-
6.
C
Valoarea contabilă a utilajului transmis cu
7.
titlu gratuit
TVA din valoarea venală a utilajului
8.
transmis cu titlu gratuit
9. Diferenţe nefavorabile de curs valutar
10. Valoarea producţiei rebutate
11. Valoarea contabilă a automobilului vîndut
12. Costul serviciilor prestate
Contribuţii la asigurări sociale şi asistenţa
13. medicală aferente salariului contabilului-
şef
Cheltuieli privind delegarea şefului secţiei
14.
marketing
Dobînda calculată pentru creditul bancar
15.
primit
Valoarea contabilă al materialelor utilizate
16.
pentru reparaţia oficiului entităţii
17. Amortizarea utilajului comercial
18. Pierderi aferente creanțelor compromise
Costul motorinei utilizate la transportarea
19. fierului uzat înregistrat după demontarea
utilajului casat
Se cere: De clasificat cheltuielile entității “Busuioc” SRL cu specificarea tipului acestora. Indicaţi simbolul
contului contabil respectiv.

Aplicaţia 2.
Date iniţiale: Entitatea „Gama” SRL – producător de jucării pentru copii – la sfîrşitul lunii iunie a identificat
următoarele cheltuieli efectuate în perioada de gestiune curentă.
Tabelul 10.2
Clasificarea cheltuielilor ale activității operaționale al entității “Gama” SRL
Cheltuieli
Nr.
costul cheltuieli de cheltuieli alte
crt. Componenţa cheltuielilor
vînzărilor distribuire administrative cheltuieli
1 2 5 6 7 8
1. Cheltuieli privind sancțiunile
Cheltuieli privind transportarea jucăriilor la
2.
magazinul entității
Materiale consumate în procesul remedierii
3.
producţiei rebutate

5
4. Salariile personalului administrativ al entităţii
Amortizarea camionului destinat pentru
5.
transportarea produselor finite la magazine
6. Cheltuieli privind publicitatea produselor
7. Salariile personalului comercial
8. Casarea facturilor fiscale eliberate cumpărătorilor
9. Amortizarea computerilor din contabilitate
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
10.
utilizate în secţia de marketing
Cheltuieli privind ambalarea produselor la
11.
depozit
Valoarea contabilă a jucăriilor acordate
12. cumpărătorilor în cadrul unei acţiuni de
promovare a produselor

Se cere: De clasificat cheltuielile entităţii cu specificarea tipului acestora. Indicaţi simbolul contului contabil respectiv.

Tema 11. CONTABILITATEA VENITURILOR


Aplicaţia 1.
Date iniţiale: În perioada de gestiune la entitatea „Plai” SRL au fost înregistrate următoarele operaţiuni:
Tabelul 11.4
Operaţiile economice efectuate în perioada de gestiune
Nr. Suma,
cr. Conţinutul operaţiilor economice lei
S-a calculat plata sub formă de redevenţe pentru dreptul de a utiliza brevetul de producere al
1. 24 000
ambalajelor transmis în folosinţă temporară
2. S-a reflectat venitul din vânzarea automobilului, cu achitarea ulterioară 35 400
3. Înregistrarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cu achitarea ulterioară 478 000
4. S-a calculat dividendele aferente acţiunilor deţinute în capitalul social al „Grande”SA 6 570
Calcularea despăgubirilor de asigurare care urmează a fi primite de la companiile de asigurări pentru
5.
acoperirea pierderilor din calamităţi 3 254
Calcularea penalităţilor pentru nerespectarea condiţiilor contractuale recunoscute de către
6. 3 578
„Lina”SRL
Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente creditelor pe termen scurt primite în
7.
valută străină 1 490
8. Înregistrarea veniturilor din recuperarea lipsurilor de materiale constatate în rezultatul inventarierii 364
9. Calcularea dobânzilor pentru împrumuturile acordate altor entităţi 2 200
10. Înregistrarea costului programului informatic primit cu titlu gratuit 21 700
11. Calcularea plăţii pentru predarea în leasing operaţional a clădirii depozitului 1 940
Înregistrarea veniturilor din vânzarea unor materiale de construcţie rămase după reparaţia oficiului,
12. 3 987
cu achitarea ulterioară
Reflectarea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente soldului numerarului în monedă străină
13. 156
de la contul curent în valută străină
Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor din vânzări acumulate la rezultatul financiar
14. ?
total
Decontarea la finele anului de gestiune a altor venituri din activitatea operaţională acumulate la
15. ?
rezultatul financiar total
Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor din operaţiuni cu activele imobilizate acumulate
16. ?
la rezultatul financiar total
17. Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor financiare acumulate la rezultatul financiar total ?
Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor excepţionale acumulate la rezultatul financiar
18. ?
total

Se cere:
 de contabilizat operaţiunile economice;
 de deschis conturile de evidenţă a veniturilor;

6
de calculat rulajele şi de închis conturile de evidenţă a veniturilor.

Aplicaţia 5.
Date iniţiale: Entitatea „Foişor” SRL dispune de următoarea informaţie extrasă din evidenţa contabilă în luna
decembrie 201N:
Tabelul 11.6
Operaţiunile economice pe luna decembrie 201N
Nr. Suma,
Documentul şi conţinutul operaţiunilor economice
cr. lei
Procesul-verbal de primire a mijloacelor fixe.S-a primit un lot de rechizite de birou în calitate de
1.
donaţie 60 000
Factura fiscală. S-a vândut cumpărătorilor produse cu achitarea ulterioară:
2. a) preţ de vânzare 120 000
b) TVA 20% ?
3. Nota contabilă. S-a reflectat valoarea contabilă a produselor vândute cumpărătorilor 70 000
Nota contabilă. S-a înregistrat sumele cheltuielilor de deplasare ale conducătorului entităţii
4.
4 280
5. Nota contabilă. S-a calculat dobânda aferentă creditului pe termen scurt în monedă naţională 6 000
Borderoul de calcul al amortizării. S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie
6.
administrativă 15 000
Factura fiscală. S-a calculat plata pentru mijloacele fixe transmise în leasing operaţional:
a) valoarea fără TVA
7.
b) TVA 20% 60 000
?
Borderou de calcul a salariilor. Calculul salariilor:
8. a) muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor la depozitul de produse finite 4 800
b) muncitorilor ocupaţi cu demolarea unei clădiri a entităţii 6 000
c) administratorilor entităţii 12 000
Nota contabilă. Calculul contribuţiilor la asigurări sociale şi asistenţa medicală din salariile
calculate:
9. a) muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor la depozitul de produse ?
b) muncitorilor ocupaţi cu demolarea unei clădiri a entităţii ?
c) administratorilor entităţii ?
Factura fiscală. Consumul de energie electrică achiziţionat de la ”Union Fenosa”SA pentru:
10. a) iluminarea depozitului de produse finite 3 800
b) iluminarea oficiului 4 300
11. Nota contabilă. Decontarea costului produselor distruse în urma inundaţiei depozitului comercial 4 350
Factura fiscală. Reflectarea venitului din vânzarea unui program informatic, cu achitarea
ulterioară:
12.
a) preţ de vânzare 5 000
b) TVA 20% ?
13. Nota contabilă. Decontarea valorii contabile a programului informatic vândut 3 500
14. Factură. Reflectarea costului liniei tehnologice primită cu titlu gratuit 20 000
Proces-verbal de inventariere. În urma inventarierii anuale s-au constatat lipsuri de produse
15.
finite 1 204
Nota contabilă. Valoarea produselor constatate lipsă la inventariere a fost imputată persoanelor
vinovate:
16.
a) la preţ de vânzare 1 600
b) TAV 20% ?
Nota contabilă. Reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor pe
17.
termen scurt acordate 450
Nota contabilă. Se trec la rezultatul financiar total veniturile acumulate pe tipuri de activităţi:
a) ...........................................................................................
b) ........................................................................................... ?
18.
c) ........................................................................................... ?
d) ........................................................................................... ?
e) ........................................................................................... ?

7
?
Nota contabilă. Se trec la rezultatul financiar total cheltuielile acumulate pe tipuri de activităţi:
a) .............................................................................................
b) ............................................................................................. ?
c) ............................................................................................... ?
19.
d) ................................................................................................. ?
e) ............................................................................................... ?
f) .............................................................................................. ?
g) ............................................................................................. ?
20. Nota contabilă. S-a calculat datoria privind impozitul pe venit ?
Nota contabilă. La finele anului de gestiune se trec la rezultatul financiar total cheltuielile privind
21.
impozitul pe venit ?
22. Nota contabilă. Se reflectă profitul net (pierderea netă) al (a) perioadei de gestiune ?
Se cere:
1) întocmiţi înregistrările contabile privind reflectarea veniturilor şi cheltuielilor.
2) reflectaţi în conturile contabile operaţiile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli în luna
decembrie.
3) determinaţi profitul net (pierderi nete) pentru perioada de gestiune.
4) completaţi Situaţia de profit şi pierdere.

Tema 12. SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ENTITĂŢILOR


Aplicaţia 1.
Situaţia soldurilor conturilor contabile la 31 decembrie 201N la entitatea „Prosperitate” SA
Nr. Suma,
Denumirea contului
cont. lei
112 Imobilizări necorporale 40 000,00
113 Amortizarea imobilizărilor necorporale 22 100,00
121 Imobilizări corporale în curs de execuţie 374 500,00
123 Mijloace fixe 3 839 000,00
124 Amortizarea mijloacelor fixe 1 097 850,00
141 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 14 700,00
151 Investiţii imobiliare 5 108 370,00
211 Materiale 396 750,00
217 Mărfuri 7 152 900,00
221 Creanţe comerciale 5 858 060,00
226 Creanţe ale personalului 13 440,00
234 Alte creanţe curente 110 400,00
241 Casa 152 700,00
242 Conturi curente în monedă naţională 299 400,00
261 Cheltuieli anticipate curente 29 340,00
311 Capital social 154 000,00
321 Capital de rezervă 15 400,00
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 8 238 720,00
411 Credite bancare pe termen lung 5 157 400,00
412 Împrumuturi pe termen lung 2 890 000,00
512 Împrumuturi pe termen scurt 3 481 800,00
521 Datorii comerciale curente 3 823 560,00
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 184 000,00
532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii 6 890,00
533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale 49 680,00
534 Datorii faţă de buget 58 850,00
535 Venituri anticipate curente 60 800,00
544 Alte datorii curente 388 410,00
Se cere: De întocmit Bilanţul entităţii „Prosperitate” SA pe anul 201N.

8
Aplicaţia 4.
Date iniţiale: Entitatea „Dorinţa” SA dispune de următoarele informaţii privind veniturile şi cheltuielile din
alte activităţi în perioada de raportare (tabelul 12.11).
Tabelul 12.11
Veniturile şi cheltuielile entităţii „ Dorinţa” SA la 31 decembrie 201N
Nr. Componența veniturilor/cheltuielilor perioadei de gestiune Suma,
crt. lei
1. Venituri din vînzarea materialelor 7 500,00
2. Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise ale entităţii „Laur” SRL 31 247,00
3. Costul mărfurilor vândute 2 150 412,00
4. Cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe termen lung ieşite 120 000,00
5. Cheltuieli din diferenţe de sumă 4 850,00
6. Venituri din mijlocul fix intrat cu titlu gratuit 45 100,00
7. Cheltuieli cu personalul administrativ 335 640,80
8. Venituri din vânzarea mărfurilor 2 785 114,00
9. Impozitele şi taxele datorate bugetului 28 463,75
10. Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă 65 112,35
11. Venituri din plusurile de obiecte de mică valoare şi scurtă durată constatate la inventariere 2 900,00
12. Cheltuieli cu personalul comercial 35 158,60
13. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă 42 112,08
14. Venituri din dividende primite de la entitatea „Zîmbet” SA 75 110,00
15. Cheltuieli privind întreţinerea clădirii cu destinaţie comercială 120 450,65
16. Valoarea contabilă aferentă materialelor vândute 6 100,00
17. Venituri din vânzarea acţiunilor pe termen lung 155 400,00
18. Cheltuieli de publicitate 35 110,00
19. Venituri din sancţiunile calculate entităţii „Linar” SRL 4 850,00
20. Cheltuieli privind impozitul pe venit ?
21. Venituri din diferenţe de curs valutar 52 119,34
22. Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă 14 120,00
Se cere: de întocmit Situaţia de profit şi pierdere în baza informațiilor conturilor de venituri şi cheltuieli ale
entităţii „Dorinţa” SA.

Aplicaţia 5.
Date iniţiale: Entitatea „Farmec” SA dispune de următoarele solduri ale conturilor contabile privind elementele
capitalului propriu la 01.01.201N (tabelul 12.12):
Tabelul 12.12
Soldurile conturilor contabile entităţii „ Farmec” SA la 01 ianuarie 201N
Numărul (codul) şi denumirea contului Suma, lei
1 2
311 „Capital social” (850 de acţiuni simple cu valoarea nominală 700 lei) 595 000,00
312 „Capital suplimentar” 64 118, 00
321 „Capital de rezervă” 85 500,00
322 „Rezerve statutare” 35 270,00
323 „Alte rezerve” 23 104,00
332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” (30 560,00)

La 25 mai 201N adunarea generală a acţionarilor „Farmec” SA a luat decizia privind majorarea valorii nominale
a acţiunilor plasate de la 700 la 800 lei pe seama capitalului suplimentar în sumă de 64 118 lei şi a rezervelor
statutare în sumă de 20 882 lei. La 16 iunie 201N „Farmec” SA a înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare
majorarea valorii nominale a acţiunilor, iar la 22 iunie 201N a fost efectuată înregistrarea de stat a majorării
capitalului social.
Pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi a fost utilizat capitalul de rezervă în sumă de 26 000 lei şi alte
rezerve în sumă de 4 560 lei.
La finele perioadei de gestiune entitatea a înregistrat un profit net în sumă de 48 725 lei. Totodată au fost
depistate unele erori ale anilor precedenţi, şi anume:

9
 supraevaluarea venitului din prestarea serviciilor în sumă de 17 580 lei;
 neînregistrarea TVA aferentă lipsurilor de materiale constatate la inventariere – 8 640 lei;
 neînregistrarea diferenţei de curs valutar nefavorabile aferentă importului de materiale – 6 784 lei.
Erorile depistate au fost corectate în perioada curentă prin utilizarea contului 331 „Corecţii ale rezultatelor
anilor precedenţi”.
Se cere: de întocmit în baza operaţiunilor efectuate la entitatea „Farmec” SA înregistrările contabile respective
şi Situaţia modificărilor capitalului propriu pentru anul 201N.

Aplicaţia 9.
Date iniţiale: Entitatea „Succes” SRL dispune de următoarele solduri ale conturilor contabile privind
numerarul la 01.01.201N ( tabelul 12.16).
Tabelul 12.16
Soldurile conturilor entităţii „Succes” SRL la 01 ianuarie 201N
Numărul (codul) şi denumirea contului Suma, lei
241 „Casa” 920,00
242 „Conturi curente în monedă naţională” 252 400,00
243 „Conturi curente în valută străină” * 362 718,00

Notă. Pentru efectuarea operaţiunilor în valută străină entitatea „Succes” SRL a deschis la BC ”Moldova
Agroindbank” SA un cont curent în euro. Soldul contului la 01.01.201N a constituit 18 000 euro. Cursul oficial al
leului moldovenesc la data de 01.01.201N – 20, 1510 lei/euro.
Pe parcursul anului 201N, au fost efectuate următoarele operaţiuni (tabelul12.17):
Tabelul 12.17
Operaţiunile economie efectuate la entitatea „Succes” SRL în anul 201N
Nr. Conţinutul operaţiunii economice Suma,
crt. lei
1. S-a încasat numerar în contul achitării creanţelor:
- din vânzarea produselor proprii 218 000
- din vânzarea mijloacelor fixe 104 000
- din vânzarea materialelor 59 000
2. S-au primit avansuri de la cumpărători în contul livrării produselor proprii 92 600
3. S-a încasat numerar din vânzarea cotelor de participaţie răscumpărate anterior de la fondatori 20 000
4. S-a primit un credit bancar pe termen scurt 150 000
5. S-a primit un împrumut pe termen scurt de la o persoană juridică pentru procurarea utilajului 90 000
6. S-a restituit avansul pe termen scurt acordat anterior altor entităţi 32 145
7. S-au achitat din contul curent datoriile faţă de angajaţi privind salariile şi alte plăţi 280 000
8. S-au achitat datoriile comerciale curente 340 000
9. S-a achitat pentru procurarea dreptului de utilizare a terenului 87 362
10. S-a achitat pentru procurarea titlurilor de valoare 18 200
11. S-au încasat dividende 15 315
12. S-au achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii 41 315
13. S-au achitat primele de asigurare obligatorie de asistenţa medicală 19 800
14. S-au achitat datoriile faţă de buget privind impozitele şi taxele 95 000
15. S-au achitat dobânzile pentru împrumutul pe termen scurt 12 360
16. S-au achitat dobânzile pentru creditul bancar pe termen scurt 22 500
17. S-a virat din contul curent în monedă naţională numerarul în casierie 36 000
18. S-a transmis numerar din casierie la contul curent în monedă naţională 17 830
19. S-au achitat datoriile faţă de furnizorul străin pentru serviciile prestate ?
(10 000 euro la cursul oficial al leului moldovenesc – 19,8467 lei/euro)
20. S-au reflectat diferenţele de curs valutar nefavorabile aferente soldurilor la conturile curente ?
în valută străină (cursul oficial al leului moldovenesc la 31.12.201N –19.8215 lei/euro)

Se cere: de întocmit în baza operaţiunilor efectuate la entitatea „Succes” SRL înregistrările contabile şi Situaţia
fluxurilor de numerar pentru anul 201N.

10