Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE DREPT

VÂNZAREA UNEI MOȘTENIRI– DREPT CIVIL –

Autori:
ISTRATI ROMAN
HÎRCÎIALĂ MARINA
An. III

BRAŞOV
2020
VÂNZAREA UNEI MOȘTENIRI ISTRATI ROMAN & HÎRCÎIALĂ MARINA

CUPRINS

Introducere……………….…………………………………………………………………..………….…………………………...…… 3

1. Noțiune………………………………......................…………………….……………………………….…………….….. 3

1.1. Obiectul Contractului………..…………………………………………….……………………………..…..……. 3

1.2. Forma Contractului……..……………………………………………….…………………….....…………..……. 3

2. Răspunderea vânzătorului…………………………………………………….…...………………….…………….….. 3

3. Bunurile de familie………..…………………………………………….………............………………………..……. 3

4. Efectele contractului de vânzare-cumpărare a unei moșteniri……..…….......……. 4

4.1. Obligațiile vânzătorului………….…………………………………………………………….…………………....4

4.2. Obligațiile cumpărătorului…….…………………………………………………………….…………………....4

5. Formalități de publicitate…….…………………………………………………………….………………….............5

6. Reglementarea anterioară vânzării moștenirii …….………………………………………………...….5

7. Model contract vânzare-cumpărare avand în vedere o moștenire ………...….......6

8. Late metode de înstrăinare a moștenirii………...............................................…7

9. Jurisprudență…........................................................................................….…7

Concluzii……………………………………………….…………………………………………………………………. 7

Bibliografie…………………………….…………………………………………………………………….....….… 8

2
Introducere

Moștenirea este o practică legală și socială de transmitere a proprietăților, titlurilor,


datoriilor, drepturilor si obligațiilor unei persoane defuncte către moștenitorii săi legali sau
testamentari. Moștenirea a jucat mult timp un rol important în societățile umane și în unele
părți ale lumii încă are un rol important. Normele legale cu privire la transmiterea moștenirii
diferă între societați și au fost schimbate de-a lungul timpului.

1. Noțiune

Contractul de vânzare prin care, în schimbul unui preț, se înstrăinează dreptul de a culege
o moșteniredeschisă sau o cotă din aceasta1

1.1. Obiectul contractului


Este constituit dintr-o universalitate sau o parte din acestea- moștenirea sau o cotă parte
din ea;
๏ Nu suntem în prezența unei moșteniri atunci cînd moștenitorul
înstrăineazădoar anumite bunuri, individualizate, din moștenire; in acest caz,
contractului i se vor aplica regulile de drept comun in materie de vanzare, iar nu
cele privin vânzarea unei moșteniri;
๏ Legătura cu titlu paeticular nu poate avea calitatea de vânzătoral unei moșteniri,
întrucât, deși este moștenitor testamentar, nu dobândește o universalitate sau o
fracțiune dintr-o universalitate, ci bunuri determintea din moștenire;

1.2. Forma contractului


Vânzarea unei moșteniri este un contract solemn; sub sancțiunea nulitatății absolute,
trebuie încheiată ad validitatem în formă autentică 2

2. Răspunderea vânzătorului

Vâzătorul este răspunzător față de cumpărător numai în ceea ce privește calitatea sa de


moștenitor, iar nu și în privința bunurilor care compun masa succesorală; în acest, va
răspunde doar de evicțiunea ce rezultă din lipsa calității sale de moștenitor
Vânzătorul rămâne răspnzător pentru datoriile moștenirii vândute;
În cazul în care înstrăinarea moștenirii se face cu titlu gratuit, se aplică regulile pricitoare
la garanție prevăzute în materia contractului de donație.

3. Bunurile de familie
În privința bunurilor de familie (înscrisuri sau portrete de familie, decorații sau alte
asemenea bunuri), care nu au o valoare semnificativă din punct de vedere patrimonial, dar
au o valoare afectivă pentru vânzător, operează prezumția că acestea nu sunt cuprinse în
obiectul contractului de vânzare a unei moșteniri, dacă însă acestea au o valoare însemnată

1 Art. 1747 Alin. (1) C. civ.


2 Art. 1747 Alin. (2) C. civ.

3
(de exmplu, bijuteriile de familie), vânzătorul care nu și le-a rezervat expres datorează
cumpărătorului prețul lor la data vânzării.3
๏ Rezultă așadar că, aceste bunuri care au valoare patrimonială însemnată, pentru a fi
păstrate de vânzător el trebuie expres per a contrariu pentru a le păstra el va trebui sa
datoreze cumpărătorului prețul lor la data vânzării.

4. Efectele contractului de vânzare-cumpărare a unei moșteniri

4.1. Obligațiile vânzătorului

Dacă părțile nu au prevăzut altfel, „vânzătorul are obligația să predea cumpărătorului


fructele culese și alte sume de bani încasate în contul creanțelor moștenirii, inclusiv prețul
bunurilor vândute din moștenirea până la momentul încheierii contractului, precum și orice
bun care înlocuiește un bun al moștenirii(art. 1749 C. Civ.)
De asemenea, potrivit art. 1751 din codul civil, vânzătorul rămâne răspunzător pentru
datoriile moștenirii vândut. Sub acest spect, dacă vânzătorul a avut datorii față de defunct,
atunci prin efectul vânzării, datoriilestinse prin confuziune renasc; de asemenea renasc și
creanțele vânzătorului față de succesiune.
În privința garanției la care vânzătorul este obligat, disozițiile art. 1748 din codul civil,
stipulează că, în ipoteza în care nu se specifică bunurile asupra cărora se întind drepturile
reale, vânzătorul unei moșteniri garanează numai calitatea sa de moștenitor, nu și de
conținutul universalității transmise, afară de cazul în care părțile au înlăturat expres și
această garanție.
O atare dispoziție legală este fundamentală pe faptul că prin contractul de vânzare-
cumpărare a unei moșteniri, vânzătorul transmite asa bunurilor și datoriilor defunctului și nu
calitatea de moștenitor, care este personală și incesibilă, moștenitorul care a vândut
succesiunea la care avea dreptu rămânând moștenitor, însă încetând de a mai fi proprietarul
patrimoniului înstrăinat.

4.2. Obligațiile cumpărătorului

Potrivit art. 1750 din codul civil, dacă nu s-a convenit altfel, cumpărătorul este ținut să
ramburseze vânzătorului sumele plătite de acesta din urmă pentru datoriile și sarcinile
moștenirii, precum și sumele pe care moștenirea i le datorează acestuia din urmă.
Această obligație a cumpărătorului derivă din faptul că el preia odată cu vânzarea și
pasivul succesiunii. Astfel, cumpărătorul va restitui vânzătorului cheltuielile de
înmormântare ale defunctului, reparațiile făcute de către vânzător imobilului succesoral.
O precizare care se impune este accea cu privire la datoriile moștenirii față de alți
creditori de cât vânzătorul, desprinsă din literatura de specialitate anterioară intrării în
vigoare a noului cod civil. Aceste datorii trec asupra cumpărătorului în cadrul universaității
dobândite. Dar, această transmitere nu produce efecte față de creditorii moștenirii,
deoarece cesiunea de datorie între vii nu este admisă, iar debitorul nu poate să își substituie
o altă persoană fără consimțământul creditorului. În consecință, creditorii vor putea urmări
pentru datoriile moștenirii pe vânzătorul care a putut înstrăina numai drepturile succesiunii,
nu și calitatea de moștenitor.

5. Formalități de publicitate
3 Fișe de drept civil,Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae,
Contractul de vânzare, pag. 704.

4
Cumpărătorul unei moșteniri nu dobândește drepturile reale asupra imobilelor cprinse în
moștenire decât potrivit regulilor privitoare la carte funciară;
După finalizarea lucrărilor de cadastru, cumpărătorul unei moșteniri va dobândi drepturile
reale numai prin înscrierea lor în cartea funciară, până atunci înscrierea făcându-se numai în
scop de opozabilitate față de terți.
Cumpărătorul unei moșteniri nu poate opune terțelor persoane dobândirea altor drepturi
cuprinse în moștenire decât dacă a îndeplinit formalitățile cerute de lege pentru a face
opozabilă dobândirea fiecăruia dintre aceste drepturi4
În practică vânzătorul trebuie să prezinte acte de stare civilă prin care să facă dovada
vocației succesorale generale și a gradului de rudenie cu de cuius sau în testament care să
cuprindă legate universale sau cu titlu universal.5
De precizat că o moștenire nedeschisă nu poate fi înstrăinată, nici chiar cu
consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba, manifestarea de voință fiind
în acest caz imorală. Sancțiunea nerespectării cerinței de fond este, fără excepție nulitate
absolută6

6. Reglementarea anterioară vânzării moștenirii: Cod Civil 1864

‣ Art. 1399. Cel ce vinde o moștenire, fără a specifica cu de-amănuntul obiectele într-
însa cuprinse, nu răspunde decât de calitatea sa de moștenitor;
‣ Art. 1400. Dacă s-a folosit de fructele vreunui fond, sau a primit plata vreunei creanțe
ereditare, sau a vândut lucruri de ale succesiunii, este dator să întoarcă toate acestea
cumpărătorului, dacă nu și le-a rezervat anume la vânzare;
‣ Art. 1401. Cumpărătorul este dator și el să întoarcă vânzătorului sumele plătite de
acesta pentru datoriile și sarcinile succesiunii, și să-i țină seama de sumele de care era el
însuși creditor al succesiunii, dacă nu e stipulație contrarie;
Moștenirea(sau cota-parte din aceasta) poate face obiect al vânzării doar dacă este
deschisă și acceptată de către vânzător.
Indiferent de nature bunurilor care compun masa succesorală, contractul de vânzare a
unei moșteniri trebuie să se incheie în formă autentică. 7

7. Model contract vânzare-cumpărare având ca obiect o moștenire8

4Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae Fise de Drept Civil,
București: Editura Hamangiu, Ediția 4, revizuită și adăugită, 2019.
5Clauze contractuale tipice în cazul vânzării moștenirii, Revista Universul Juridic, Cornelia Șuș,
28.05.2019 (NR.5/2019), https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrtguyq/clauze-contractuale-tipice-in-cazul-
vanzarii-mostenirii?pid=287343502&expression=#p-287343502
6Vânzarea de moștenire, legeaz.net ,https://legeaz.net/dictionar-juridic/vanzarea-de-mostenire-
drepturi-succesorale
7 Cod Civil 1864
8 LegeAZ, https://legeaz.net/modele/model-contract-vanzare-mostenire

5
Între subsemnaţii:

               1.  ………………….. domiciliat în …….. CNP...........în calitate de vânzător (V) şi

               2.  ……................domiciliat în ……..CNP ......... în calitate de cumpărător (C)

              În conformitate cu prevederile art.1747 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul contract de

vânzare în următoarele condiţii:

              Subsemnatul (V) vând lui (C) întregul meu drept asupra succesiunii[1] defunctului …………..

decedat la data de …………, CNP ........, cu ultimul domiciliu în …… ,succesiune pe care declar că o

accept expres (sau după caz pe care am acceptat-o la data de …… conform declaraţiei autentificată

sub nr…..).

              Garantez pe cumpărător că am calitatea de moştenitor al defunctului în baza..  [2]     Preţul

acestei vânzări este de ………….., pe care eu, vânzătorul l-am primit în întregime de la cumpărător

astăzi, data autentificării.

              Subsemnatul (V) mă oblig/nu mă oblig să remit cumpărătorului fructele  bunurilor pe care le-

am cules şi plăţile primite pentru creanţe precum şi preţurile bunurilor vândute şi orice bun înlocuieşte

un bun al moştenirii.

              Subsemnatul (C) mă oblig /nu mă oblig să rambursez vânzătorului sumele plătite de acesta

pentru datoriile şi sarcinile moştenirii precum şi sumele pe care i le datorează ceilalţi moştenitori.

              Bunurile de familie, dintre care unele au valoare patrimonială însemnată[3]  nu fac obiectul

prezentului contract de vânzare, în conformitate cu prevederile art.1752 Cod civil.

              Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

              Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului

notarial,  un exemplar pentru Biroul de  cadastru  şi publicitate imobiliară, ..... exemplare s-au eliberat

părţilor.

              VÂNZĂTOR,                                                                                         CUMPĂRĂTOR,

8. Alte metode de înstrăinare a moștenirii

Conform prevederilor din materia vânzării moștenirii se aplică și altor forme de


înstrăinare, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, a unei moșteniri(dexemplu, moștenirea se
înstrăinează în schimbul rentei viagere sau al întreținerei ori intervine un contract de schimb.

6
9. Jurisprudență

În situația în care adevăratul proprietar moștenește(deci a fost vândut bunul altuia) și


introduce o acțiune în revindicare împotriva cumpărătorului, reclamantul(moșenitorul-
proprietar) va avea câștig de cauză în cadrul acțiunii în revindicare dar va fi ținut să răspundă
pentru evicțiune deoarece a preluat prin moștenire obligația vânzătorului de garanție contra
evicțiunii.
Prin urmare, vor fi admise atât acțiunea în revindecare a reclamantului-proprietar
împotriva pârâtului cumpărător, cât și acțiunea în garanție contra evicțiunii formulată de
către cumpărător împotriva moștenitorului vânzătorului.
Cu alte cuvinte, deși cumpărătorul nu va putea să invoce cu succes excepția de garanție,
va pierde bunul, moștenitorul proprietar va fi ținut să-l despăgubească pe cumpărător
potrivit dreptului comun al evicțiunii cu precizarea că va răspunde în limitele activului
succesoral dobândit.9

10. Concluzii

Vânzarea moștenirii poate avea loc doar după deschiderea succesiunii, o moștenire
nedeschisă, sub sancțiunea nulității absolute nu poate fi înstrăinată.
O atare conclude privitoare la interdicția vânzării unei moșteniri nedeschise, stipulează că,
dacă prin lege nu se prevede altfel, sânt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca
obiect drepturi eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă precum actele prin care se
acceptă moștenirea sau se renunță la aceasta, înaintea de deschiderea ei, ori actele prin care
se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la
deschiderea succesiunii.

9 Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de Drept Civil. Contracte speciale, Volumul I, Vânzarea.
Schimbul, Ed. a V-a, actualizată de R. Popescu, Editura Universul Juridic, București, 2017, pag. 141

7
BIBLIOGRAFIE

- Doctrină -

& Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae Fise de Drept
Civil, București: Editura Hamangiu, Ediția 4, revizuită și adăugită, 2019.

- Legislaţie -

& Cod Civil, Titlul IX, Diferite contracte speciale, Capitolul I - Contractul de vânzare,
Secțiunea 3, Vânzarea moștenirii, Art. 1747-1754.
& Cod Civil 1864

- Jurisprudență -

& Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de Drept Civil. Contracte speciale, Volumul I,
Vânzarea. Schimbul, Ed. a V-a, actualizată de R. Popescu, Editura Universul Juridic, București,
2017, pag. 141

- Alte documente -

& Clauze contractuale tipice în cazul vânzării moștenirii, Revista Universul Juridic, Cornelia
Șuș, 28.05.2019 (NR.5/2019), https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrtguyq/clauze-contractuale-
tipice-in-cazul-vanzarii-mostenirii?pid=287343502&expression=#p-287343502
& Vânzarea de moștenire, legeaz.net ,https://legeaz.net/dictionar-juridic/vanzarea-de-
mostenire-drepturi-succesorale
& Cerere de vânzare-cumpărare, LegeaAZ, https://legeaz.net/modele/model-contract-
vanzare-mostenire