Sunteți pe pagina 1din 4

Finanțare prin Bursa de Valori vs.

Private Equity

Evaluarea realizată de brokerul care asistă Evaluarea se stabilește în urma unei discuții
tranzacția este supusă „verifică rii” de că tre directe între fond și conducerea companiei;
piață . Prețul poate fi stabilit (de exemplu, nu este nevoie să fie dezvă luită public în
14 lei pe acțiune) sau poate fi un interval la momentul încheierii unui acord.
EVALUARE

care vor subscrie investitorii (de exemplu,


între 12 și 14 lei pe acțiune), ceea ce
înseamnă că evaluarea finală va fi stabilită
de investitorii participanți în plasament
privat / IPO. De asemenea, nu există nicio
garanție că investitorii vor subscrie la
ofertă . Dacă compania este supraevaluată la
IPO / plasament privat, evaluarea poate
INVESTITORI

Atragerea de investitori din afara României În general, un singur fond va investi în


poate fi o provocare din cauza lipsei de companie. Dacă este nevoie de capital
recunoaștere internațională a brandului, suplimentar, fondul poate gă si un alt
ceea ce va solicita investiții semnificative în investitor pentru a furniza a doua rundă de
promovarea IPO-ului, mai ales dacă piața de finanțare.
listare este în afara ță rii.
INSTITUȚIONALI

De asemenea, în cazul listă rii pe AeRO -


majoritatea fondurilor de pensii și a
În cazul unui plasament privat, listarea are Opțiunea de listare nu este viabilă până
BURSA

loc în termen de 1-2 luni de la strângerea când fondul nu optează pentru exit
banilor (între timp, compania poate cheltui (exemplu; Purcari, Medlife). Existența unui
banii atrași pentru a genera rezultate). În fond de PE în companie înainte de listare
LISTARE LA

cazul unui IPO, listarea este aproape poate determina investitorii să aibă mai
imediată (1-2 să ptă mâni după atragerea de multă încredere în aceasta, deoarece este un
bani). semn că deja respectă anumite reguli mai
stricte de guvernanță corporativă înainte de
listare. În același timp, se pot face presiuni
FINANȚARESTRUCTURA

Oferă o oarecare flexibilitate în ceea ce Flexibilitate în ceea ce privește structura de


privește finanțarea. Plasament sau un IPO finanțare (poate oferi opțiuni de
poate atrage capital proaspă t în companie și ră scumpă rare, finanțare suplimentară ,
poate servi ca exit pentru unii dintre ieșire parțială pentru management /
acționari care doresc să iasă parțial/total. acționari etc.) - orice este permis în funcție
de strategia fondului.

Pregă tirea companiei pentru listare poate Perioada cea mai lungă constă în
CALENDAR

dura între 3-12 luni (în funcție de bursă , negocierea și structurarea tranzacției,
piață , structura afacerii etc.). Pregă tirea execuția și infuzia de capital ar trebui să fie
structurii corporative, audit, pregă tirea relativ rapid.
prospectului, roadshows etc. durata
procesului depinde în mare mă sură de

1
COSTURI Listarea este mai costisitoare -necesită un Opțiune mai simplă , deoarece necesită doar
broker, care va solicita un comision între 2- schimbarea structurii companiei în SA, și
5% din capitalul atras precum și o taxă fixă costuri aferente auditului și consilierilor
aferentă procesului de listare, plus costul cu juridici pentru tranzacție.
RAPORTARE / REGULI

Imediat ce compania este listată , aceasta se Compania nu trebuie să adere la alte legi
supune regulilor impuse de autoritatea de decât legea societă ților comerciale. Pentru
reglementare locală - Autoritatea de companiile care nu au primit niciodată
Supraveghere Financiară . În situația în care investiții externe / noi acționari,
acestea nu sunt respectate, compania și colaborarea cu un fond de PE poate fi utilă
conducerea ar putea fi amendate (în deoarece aduce structură și creează o
România: doar pentru încă lcă ri foarte grave) organizare mult mai eficientă .
sau deciziile managementului ar putea fi
contestate de că tre acționari. Principiile de
raportare și termenele impuse de autoritatea
APLICABILE

de reglementare / bursă trebuie respectate


începând cu Ziua 1 de când compania
/

Evaluarea poate fi volatilă și subordonată Evaluarea nu este volatilă și face obiectul


LICHIDITATEVOLATILITATEEVALUARE

rezultatelor financiare (trimestriale, unor evaluă ri periodice (care nu este


semestriale, anuale); investitorii ar putea nicodata publica).
„sancționa” compania pentru rezultate mai
slabe / neatingerea obiectivelor sau
așteptă rilor promise; în același timp,
rezultatele și realiză rile pozitive pot

Bursa oferă lichiditate, deoarece acționarii Nu există lichiditate, totuși, acționarii care
pot ieși (parțial sau integral, în funcție de doresc să vândă pot ajunge la un acord cu
participație) în orice moment, cu excepția fondul, ca acesta sau alți acționari să poată
cazului în care există o clauză în prospectul ră scumpă ra acțiunile. Însă , procesul de
de listare (ar putea exista o limitare pentru o vânzare/cumpă rare nu este instant ca în
perioadă cuprinsă între 6-24 luni în care situația companiilor listate la bursă .
acționarii nu își pot vinde acțiunile, dar
această limitare este autoimpusă de
companie și este utilizată exclusiv pentru a
restabili încrederea investitorilor în
management și dedicarea acestora față de
companie). Oferă posibilitatea fondatorilor
de a vinde mize mici din companie atunci
FINANCIARĂRAPORTARE

Există obligația de raportare, a că rei Nu necesită raportă ri periodice oficiale,


frecvență depinde de bursă / piață . Numă rul deoarece conducerea este oricum implicată
maxim de rapoarte este de patru pe an: în operațiuni și are acces la cifre.
trimestrial (T1 - în luna mai a fiecă rui an; Raportarea este supusă acordului cu fondul
T3 - noiembrie), semestrial (S1 - august) și și se va concentra mai degrabă pe atingerea
anual (preliminar - februarie; întreg anul - strategiei / obiectivelor.
aprilie) care necesită pregă tire,
complexitatea raportului variind în funcție
de bursa / piața unde este listată compania.

2
AUDIT RAPORTARE Necesită rapoarte curente publicate în Informațiile despre companie (procese,
termen de 24 de ore de la apariția unui investiții planificate etc.) ră mân private,
eveniment semnificativ în viața unei între companie și fond, și nu este necesară
companii, care poate avea un impact pozitiv anunțarea publică a unor astfel de
sau negativ asupra prețului acțiunii. evenimente. Totuși, fondul trebuie să fie

Audit anual obligatoriu din momentul Cerința de audit anual depinde de


listă rii. Înainte de listare: pentru AeRO înțelegerea cu fondul (va fi foarte probabil
rezultatele auditate pentru cel puțin 1 an necesară ).
(recomandat); pentru piața principală :
SOP ULTERIOARERUNDE

Odată listată , o companie are acces Fondul poate furniza runde de finanțare
simplificat la runde ulterioare de finanțare ulterioare, fie prin fonduri proprii, fie prin
(fie majoră ri de capital, fie emisiuni de fonduri subsidiare, în funcție de strategie.
obligațiuni corporative). Cu toate acestea, existența în companie a
unui fond de PE exclude listarea la bursă
până când fondul se decide să iasă (de

Există opțiunea de recompensare a Pot fi agreate mă suri de recompensare a


angajaților cu un Stock Option Plan. În conducerii / angajaților. Un Stock Option
funcție de reglementarea dintr-o anumită Plan poate fi o opțiune, însă , deoarece
ACȚIONARILORIMPLICAREA

țară , acest proces ar putea necesita fie compania nu este listată , angajații nu
ră scumpă rarea acțiunilor din piață de că tre beneficiază de lichiditate.
companie, fie emiterea de acțiuni noi. Prima

În cazul în care pachetul majoritar este Chiar dacă va prelua o participație


deținut de că tre fondatori, este puțin minoritară , un fond de PE se va implica în
probabil să existe probleme cu acționarii, activitatea de zi cu zi - se va fi integra în
atâta timp cât compania continuă să aibă activită țile consiliului de administrație, va
performanțe bune - în general, investitorii dori să fie inclus în deciziile majore de
nu vor dori să se implice (excepție fac afaceri. Un fond de PE nu doar furnizează
„acționarii activiști”, dar acest fenomen este capital ci și solicită să fie implicat în toate
foarte puțin probabil în România) deci deciziile majore.
operațiunile ar trebui să continue sub
DESTINAȚIA

În afară de respectarea promisiunilor fă cute Fondul de PE va avea un cuvânt de spus în


în momentul atragerii de capital, modul în care va fi investit capitalul atras,
investitorii nu se vor implica în modul în va solicita adoptarea unei strategii și
care este investit capitalul. Cu toate executarea acesteia.
acestea, în fiecare an, aceștia vor aproba
bugetul anual de venituri și cheltuieli,
CAPITALULUI

planurile de M&A, etc. (cu toate acestea,


LA

Odată ce compania este listată , aceasta Fondul de PE se va implica în management,


trebuie să trateze toți acționarii imparțial. ceea ce va oferi companiei acces la
INFORMAȚIIACCES

Prin urmare chiar dacă există un acționar profesioniști și expertiză internațională .


semnificativ (un fond de investiții),
compania nu îi poate furniza informații
suplimentare acestuia, decât în situația în
care reprezentantul fondului este membru al
consiliului.

3
STRUCTURA ASPECTE Nerespectarea unor aspecte procedurale (în Fondul și compania au același obiectiv - să
special legate de Adunarea Generală a crească afacerea și să maximizeze
Acționarilor - publicarea convocatorului, rezultatele, prin urmare, investitorul nu va
documentele suport în termenele limită aduce niciodată prejudicii companiei
PROCEDURALE

etc.), ar putea fi contestată de acționari pe contestând AGA pe motive procedurale.


motive procedurale. În același timp,
activismul acționarilor nu este foarte

Se interacționează cu un numă r mai mare de Se interacționează cu un singur investitor,


investitori (pe AeRO - în principal care trebuie implicat în toate deciziile
ACȚIONARIAT

investitori de retail) - care au nevoie de majore.


acces egal la toate informațiile pentru a lua
decizii în cunoștință de cauză . În general,
investitorii care investesc în companii
publice sunt mai relaxați și nu se implică în
operațiunile zilnice ale companiei, atâta

Listarea este un angajament pe termen lung. Investiția unui fond de PE este de obicei
Cu toate acestea, există opțiunea de pentru o perioadă de 4 ani, ar putea fi
delistare - necesită ră scumpă rarea prelungită dacă nu există opțiuni bune de
ORIZONT

acțiunilor, precum și respectarea anumitor exit (fă ră cumpă ră tori) sau dacă compania
proceduri. a avut un an mai slab. De obicei se
urmă rește strategia de exit cea mai benefică
pentru fond (cea care oferă cea mai mare
evaluare a afacerii).