Sunteți pe pagina 1din 18

Capitolul I.

Operațiunile active ale băncii comerciale

Operaţiunile active ale băncii constau în plasarea fondurilor de care dispune banca
şi una din cele mai importante este activitatea de creditare. Ea reprezintă punerea la
dispoziţia persoanelor fizice şi juridice sau promisiunea de a dispune la dispoziţia lor a
fondurilor necesare pentru activitate. Activitatea de creditare se datorează faptului că
banca reprezintă o instituţie de intermediere între persoane cu fonduri disponibile şi
cele care au nevoie de fonduri suplimentare.
Elementele constitutive ale creditului bancar sunt:
- încrederea - provine de la greacă/ latină “încredere” şi reprezintă o cerinţă primară a
relaţiilorde credit:
- utilitate/necesitatea - care determină motivul apelării debitorului la încrederea
creditorului;
- timpul/perioada pentru care se acordă această încredere;
- bonitatea/solvabilitatea debitorului care presupune aprecierea posibilităţii acestuia
de a rambursa la timp şi integral creditul şi dobînda;
- dobînda/plata pentru credit care variază în funcţie de celelalte elemente ale creditului;
În procesul de creditare banca trebuie să respecte un şir de principii:
 la baza activităţii de creditare se află prudenţa bancară - lucru care semnifică că
banca trebuie să ia în consideraţie riscurile aferente acestei operaţiuni şi să încerce
micşorarea efectelor negative rezultate din aceste operaţiuni;
 în activitatea bancară banca trebuie să urmărească în special viabilitatea şi
soliditatea afacerii creditare care constituie obiectul de creditare;
 la acordarea creditelor banca are în vedere şi aspectele nefinanciare ale
debitorului care se referă la:
- calitatea managementului;
- piaţa pe care activează;
- locul lui pe piaţă;
- principalii concurenţi furnizori care pot influenţa afacerea acestuia şi posibilitatea
de a rambursa creditul.
 creditele şi angajamentele asumate de bancă trebuie să se bazeze pe garanţii
reale și personale oferite de către debitor şi valoarea cărora trebuie de regulă să acopere
peste 100 % valoarea creditului şi dobînda aferentă.
 acordarea creditului se face pe baza unei documentaţii pe care debitorul trebuie

4
s-o prezinte băncii.
 monitorizarea şi controlul creditelor se efectuează din momentul acordării şi
pînă la rambursarea integrală.
La baza tehnologiei de creditare al ProCredit Bank, stă practica internaţională de oferire
a serviciilor financiare de mai mult de 20 de ani. ProCredit Bank oferă credite
întreprinderilor foarte mici şi mijlocii care activează în domeniul acordării serviciilor,
comerţului, producerii şi agriculturii. Condiţia necesară pentru primirea creditului este
afacerea existentă nu mai puţin de 3 luni.Banca utilizează tehnologia de creditare unică
şi verificare, care stabileşte standarde noi de micro-creditare în Republica Moldova.
Aşa o tehnologie permite clienţilor să folosească produsele şi serviciile corespunzătoare
necesităţilor.Experţii băncii de credite analizează financiar afacerea clienţilor şi adună
informaţia necesară într-o perioadă scurtă de timp (deseori timp de o zi), ca rezultat
decizia privind acordarea creditului se ia foarte repede.Tehnologia băncii de creditare
este flexibilă, ceea ce permite să reacţionrze repede la schimbările de pe piaţă şi să
întreprindem paşii necesari pentru prevenirea riscului pentru client.

B.C”ProCredit Bank”S.A abordează profesional fiecare client în parte şi propune


creditul în sumă şi termen care se potrivește optimal afacerii.Analiza financiară
efectuată de experţii băncii de credite este obiectivă, căci este bazată pe datele privind
situaţia reală a afacerii Clientului.Banca ajută la descoperirea posibilităţilor şi
perspectivelor reale ale afacerii. În timpul analizei, angajatul ProCredit Bank oferă, în
caz de necesitate, consultanţă profesională clientului.Oferă o sistemă flexibilă de
garanţie. Practic,orice proprietate poate servi drept gaj la creditele oferite. În calitate de
garant al creditelor oferite se analizează proprietatea mobilă şi imobilă, ce aparţin
clientului sau a unei persoane terţe.Banca propunem un grafic de rambursare
convenabil şi avantajos: amânarea rambursării şi evidenţa sezonieră a
afacerii.Tehnologia băncii de creditare garantează o colaborare şi parteneriat de lungă
durată. Pentru completarea mijloacelor circulante,banca oferim credit până la 48 luni,
pentru achiziţionarea mijloacelor fixe - 120 luni.Banca are o politică de creditare
transparentă, obiectivă şi imparţială. Toţi angajaţii băncii ProCredit Bank respectă
Codul de Conduită adoptat, care stabileşte principii stricte a eticii în afaceri.

Activitatea de creditare a băncii presupune parcurgerea a mai multor etape caracterizată


prin diferite particularităţi care determină nivelul siguranţei şi profitabilităţii băncii.

Etapele procesului de creditare:

-examinarea cereri de creditare şi discuţia cu solicitantul de credit;

5
-evaluarea credibilităţii debitorului şi evaluarea riscului de credit aferent acestei
operatiuni;
-pregătirea şi încheierea contractului de credit;
-acordarea propriu-zisă a creditului;
-contractul privind respectarea condiţiilor contractului;
-rambursarea creditului;
-lucrul băncii cu creditele problematice.
Operaţiunea de creditare începe cu discuţia colaboratorului responsabil al
băncii„ofiţerul de credit” cu solicitantul de credite. Obiectivele discuţiei iniţiale a
colaboratorului responsabil al băncii cu solicitantul de credit sunt :
-argumentarea necesităţii creditului solicitat;
-determinarea gradului de promtitudineşi siguranţă a strategiei de dezvoltare a
clientului;
-conştientizarea de către solicitantul de credit a riscurilor la care poate fi expusă
activitatea ce urmează să fie finanţată din contul surselor puse la dispoziţia de bancă;
-evaluarea capacităţii de plată a clientului, respectiv de a genera venituri şi ichidităţi ca
principală sursă de rambursare a creditului şi de plată a dobînzilor aferente.
În cadrul discuţiei iniţiale, colaboratorul direcţiei de deservire a clientului, trebuie
să obţină următoarele informaţii mai detaliate :
• informaţia despre client (tipul firmei, data înfiinţării, genul de
activitate,conducătorul, profitabilitatea acesteia, principalii furnizori şi clienţi,
condiţiile dedesfacere a producţiei);
• informaţia cu privire la creditul solicitat (suma, termenul, condiţiile de bază,
rata
dobînzii);
• informaţii cu privire la rambursarea creditului (perioada de graţie, modalitatea
de
rambursare);
• informaţii referitor la garanţiile propuse (tipul garanţiei, valoarea şi calitatea ei,
dreptul de proprietate asupra garanţiei);
• relaţiile solicitantului de credit cu alte bănci.
În cazul în care solicitantul de credit este o persoană fizică trebuie clarificate şi
întrebările referitor la :
-starea lui materială,
-scopul creditului solicitat,

6
-tipul garanţiilor de care dispune,
-modalităţile de rambursare a creditului şi a dobînzilor aferente.
În baza datelor prezentate de solicitantul de credit, colaboratorul de credite al băncii
trebuie să răspundă la întrebările indicate în chestionarul model utilizat la etapade
negociere a creditului.
După discuţia cu solicitantul de credite se va proceda la completarea cererii de credit.
Cererea se admite a fi în formă liberă, existând şi o cerere de tip destinată persoanelor
juridice şi o cerere tip destinată persoanelor fizice.
Cererea întocmită de solicitantul de credit în formă liberă trebuie să conţină în mod
obligatoriu următoarele elemente:
• suma creditului solicitat;
• destinaţia creditului;
• modalitatea de acordare (integral, linie de credit, tranşe);
• termenul pentru care se solicită creditul;
• sursa primară de rambursare a creditului;
• garanţie;
• semnăturile persoanei autorizate să reprezinte societatea dată şi ştampila.
Caracteristica principalelor tipuri de credite ce fac parte din B.C.”ProCreditBank” S.A
sunt:
Credite cu rambursare amânată:
-pentru comercianți: rambursarea împrumutului are loc la sfârşitul termenului,
prin achitarea în întregime a dobânzii şi capitalului acumulat.
-pentru agricultori: rambursarea împrumutului are loc prin achitarea dobânzii
acumulate o dată la 6 luni, iar plata capitalului are loc la finisarea termenului.

Acte necesare
La perfectarea creditului pentru persoană fizică:
 Buletin de identitate (paşaport)
 Patentă/Certificat de înregistrarea de stat a întreprinderii
La perfectarea creditului pentru persoană juridică:
 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Certificat de înregistrarea de stat a întreprinderii
 ProExpress- permite repede, în decurs de 1 zi, de a primi suma de bani necesară
pentru dezvoltarea afacerii. Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor juridice -

7
firmelor, antreprenorilor privaţi şi persoanelor fizice), care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul Republicii Moldova.

Pentru primirea creditului ProExpress este necesar ca persoana să aibă o afacere stabilă,
fără întrerupere până la momentul depunerii cererii. Termenul minim de activitate a
debitorului:

o comerţ /servicii - 3 luni,

o producere - 3 luni,

o agricultură - 12 luni.

Acte necesare
La perfectarea creditului pentru persoană fizică:
 Buletin de identitate (paşaport)
 Patentă/Certificat de înregistrarea de stat a întreprinderii
La perfectarea creditului pentru persoană juridică:
 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Certificat de înregistrarea de stat a întreprinderii
 ProBusiness permite repede, în decurs de 5 zile, de a primi suma de bani
necesară pentru dezvoltarea afacerii. Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor
juridice - firmelor), care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul republicii
Moldova.Pentru primirea creditului ProBusiness este necesar ca persoana să aibă o
afacere stabilă, nu mai puţin de 6 luni (comerţ / servicii / producere).

Acte necesare
 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
 Documente primare legate de activitatea economică
 ProRapid permite repede, în decurs de 3 zile, de a primi suma de bani necesară
pentru dezvoltarea afacerii. Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor juridice -
firmelor, antreprenorilor cu patente şi persoanelor fizice), care îşi desfăşoară activitatea
pe teritoriul republicii Moldova.Pentru primirea creditului ProRapid este necesar ca
persoana să aibă o afacere stabilă, fără întrerupere până la momentul depunerii cererii.
Termenul minim de activitate a debitorului:

o comerţ /servicii - 3 luni,

o producere - 6 luni,

o agricultură - 12 luni.

8
Acte necesare
La perfectarea creditului pentru persoană fizică sau juridică:
 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Patentă/Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
 Documente primare legate de activitatea economică
 ProInvest permite repede, în decurs de 7 zile, de a primi suma de bani necesară
pentru dezvoltarea afacerii. Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor juridice -
firmelor), care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul republicii Moldova.Pentru primirea
creditului ProInvest este necesar ca persoana să aibă o afacere stabilă, nu mai puţin
de 12 luni (comerţ / servicii / producere).

Acte necesare

 Buletin de identitate (paşaport), al directorului şi fondatorilor


 Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
 Documente primare legate de activitatea economică

 Credit pentru procurarea imobilului este destinat persoanelor juridice


( antreprenorilor mici, firmelor) ce doresc să procure un imobil pentru propria
afacere.Pentru primirea creditului este necesar ca persoana să aibă o afacere stabilă, nu
mai puţin de 6 luni (comerţ / servicii / producere).

Acte necesare
 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
 Documente primare legate de activitatea economică
 ProAgro permite repede, în decurs de 3 zile, de a primi suma de bani necesară
pentru dezvoltarea afacerii. Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor juridice -
firmelor, antreprenorilor cu patente şi persoanelor fizice), care îşi desfăşoară activitatea
pe teritoriul republicii Moldova.Pentru primirea creditului ProAgro este necesar ca
persoana să aibă o afacere stabilă, nu mai puţin de 12 luni.

Acte necesare la perfectarea creditului pentru persoană fizică sau juridică:


 Buletin de identitate (paşaport) al directorului şi fondatorilor
 Patentă/Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
 Documente primare legate de activitatea economică (de la 30 000 până la 300
000 MDL)

9
 ProRenovare este destinat persoanelor fizice, cu un venit regulat(salariu),
pentru reparaţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai:

 schimbarea uşilor şi ferestrelor;

 înlocuirea sau reparaţia sistemului de încălzire;


 izolarea pereţilor interni și externi;
 schimbarea tehnicii de uz casnic și instalațiilor sanitare;
 procurarea materialelor de construcţie;
 alte lucrări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai.
Condiţii pentru primirea creditului ProRenovare sunt:
a. cetăţean al Republicii Moldova
b. angajat şi stagiul de muncă - minim 6 luni în cadrul unei companii
c. vârsta minimă - 20 ani, iar vârsta maximă fiind 62 ani pentru bărbaţi şi 57
pentru femei( în ziua rambursării integrale a creditului)
d. salariul lunar(venitul total pe familie) trebuie să fie egal sau mai mare de 3000
MDL
e. debitorul sau familia debitorului trebuie să aibă proprietate privată
Acte necesare pentru perfectarea creditului:
 Buletin de identitate (paşaport)
 Carnet de muncă/Contract de muncă
 Adeverinţă de salariu
 Date despre plăţile comunale pentru ultima lună
 ProPractic este destinat persoanelor fizice, ce primesc salariul prin
intermediul ProCredit Bank. Creditul este acordat pentru satisfacerea nevoilor dvs.
personale şi a familiei dvs.:
 procurarea tehnicii de uz casnic
 achitarea tratamentelor
 acoperirea datoriilor mai vechi
 procurarea foilor de odihnă
 acoperirea altor cheltuieli zilnice
Condiţii de obţinere a creditului ProPractic:
• Cetăţean al Republicii Moldova ce primeşte salariul lunar prin intermediul
proiectului salarial oferit de bancă ( cel puţin un salariu)
• Angajat oficial cu stagiu de muncă în cadrul unei organizaţii (cel puţin 3 luni)

10
• Vârsta maximă - 61 ani pentru bărbaţi şi 56 pentru femei
• Mărimea medie a salariului net pentru ultimele 3 luni trebuie să fie de minim 2
000 MDL
Acte necesare pentru perfectarea creditului:
 Buletin de identitate (paşaport)

Tipurile de credite:
După modul de acordare
-linii de credit - poate fi aprobată doar pentru alimentarea capitalului circulant.
Pentru a beneficia de Linia de Credit Standard trebuie să prezentaţi venituri regulate
stabile şi garanţii flexibile.Se eliberează antreprenorilor mici (persoanelor juridice -
firmelor, antreprenorilor), care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii
Moldova.

-credite overdraf - se oferă pe un termen foarte scurt şi este destinat acoperii


decalajului temporar de casă şi susţinerii operative a clientului.

Tranzacţii REPO - este o operaţiune ce include tranzacţii consecutive de vînzare -


cumpărare, acţiunile sale fiind la un preţ mai înalt decât cel ce este la baza
ratelorprocentuale la creditele oferite de bancă. Acţionarii societăţii pot beneficia
detranzacţiile REPOatît în interesele proprii, cît şi pentru asigurarea surselor
suplimentarede finanţare a societăţii pe acţiuni.
După termen :
-credit pe termen scurt(1 an sau mai puţin);
-credit pe termen mediu (de la 1 la 5 ani);
-credit pe termen lung (mai mult de 5 ani);
După scop :
-finanţarea mijloacelor circulante - este un credit destinat suplimentar
mijloacelorcirculante ale întreprinderii, finanţării stocurilor sezoniere şi temporare
pentru produse.Se acordă pe un termen pînă la 18 luni.
-finanţarea investiţiilor - este destinată achiziţiei, modernizării mijloacelor fixesau
realizării proiectelor investiţionale de perspectivă. Creditul se acordă pe un termende
până la 60 luni.
După destinaţia utilizării resurselor:
-credite destinate agriculturii si industriei alimentare – ex.: cresterea pastrarea
sicomercializarea recoltei; cresterea, ingrasarea si vinzarea septelui;
pisciculturii;silviculturii, etc.

11
După valută :
-fiecare produs estedisponibil în lei sau în valută convertibilă - dolari SUA şi EURO
-persoanelor juridice care practică activitate de antreprenoriat
După sursa de finanţare :
-din resursele atrase de pe piaţa internă;
-din resursele instituţiilor financiare internaţionale.
Dezvoltarea activităţii de creditare în sistemul bancar din Moldova a fost puternic
influenţată de declinul economic. Portofoliul de credite consolidat s-a redus cu 23,5%,
iar calitatea sa s-a deteriorat semnificativ: rata creditelor cu restanţe mai mari de 30 de
zile s-a majorat până la 16,3% la sfârşitul anului (2008: 5,9%).ProCredit Bank nu a
urmat această tendinţă. Ea a înregistrat rezultate excelente în activitatea de creditare
datorită concentrării clare asupra calităţii deservirii şi respectării stricte a politicilor
privind managementul riscului de credit.
Portofoliul de credite brut s-a majorat cu 160,0% până la 31,8 milioane dolari SUA
(391,5 milioane lei), iar numărul creditelor curente a crescut cu 125,8% până la 6 715.
Banca a acordat peste 6 100 credite cu o valoarea totală de 35,9 milioane dolari SUA,
ceea ce semnifică o sumă medie a creditelor de 5 793 mii dolari SUA (64 375 mii lei).
Angajaţii băncii au reuşit să extindă toate segmentele portofoliului, vizitând potenţialii
clienţi la sediul întreprinderilor acestora pentru a prezenta banca şi serviciile sale
speciale. Datorită efectuării primului pas către construirea unor relaţii strânse cu
clienţii, sunt capabili să sporiască recunoaşterea publică a instituţiei.
Creditele curente acordate întreprinderilor foarte mici (până la 10 000 dolari SUA) au
constituit 41,5% din portofoliu şi au înregistrat o creştere cu 208,7%
pe parcursul anului. Reflectând angajamentul puternic faţă de acest sector, 94,5% din
toate creditele debursate în anul 2009 au fost acordate întreprinderilor foarte mici.
Segmentul care cuprinde întreprinderile mici (creditele de la 10 001 mii dolari SUA
până la 150 000 mii dolari SUA) s-a majorat cu 158,5% până la circa 11 milioane dolari
SUA, constituind 33,8% din portofoliu. Banca a debursat peste 300 de credite cu o
valoarea combinată de 10,7 milioane dolari SUA clienţilor din această categorie.
Creşterea în segmentul întreprinderilor mijlocii a fost extrem de semnificativă. Banca a
înregistrat o majorare a volumului creditelor curente mai mari de 150 001 mii dolari
SUA cu 377,6% până la 7,9 milioane dolari SUA.Această creştere reflectă eforturile
noastre depuse pentru a satisfacerea necesităţile financiare ale clienţilor, care doresc să
efectueze investiţii mai mari, dar au nevoie de termene mai lungi şi grafice de

12
rambursare flexibile.O prioritate pe termen lung pentru ProCredit Bank este asigurarea
disponibilităţii creditelor pentru clienţii din sectorul de producere şi agricultură, care
reprezintă coloana vertebrală a economiei Republicii Moldova.
În 2009 am eliberat peste 2 100 credite pentru aceste sectoare, ceea ce a dus la creşterea
cotei lor în portofoliul creditelor curente al băncii de la 16,0% până la 22,9%.Angajaţii
băncii au menţinut întotdeauna relaţii profesionale strânse cu clienţii şi tind să găsească
soluţii reciproc convenabile, atunci când graficul de rambursare nu poate fi respectat.
Pentru a îmbunătăţi managementul restanţelor, la începutul anului banca a format
echipe speciale care lucrează cu creditele problematice. Dificultăţile temporare de
rambursare au fost deseori soluţionate prin restructurarea creditelor: la sfârşitul anului
2009 creditele restructurate reprezentau 6,51% din portofoliul total de credite.
Segmentele cu cea mai proastă calitate a portofoliului au fost creditele mici sub 50 000
mii dolari SUA şi creditele foarte mici între 3 000 mii dolari SUA şi 10 000 mii dolari
SUA. Pentru această categorie, portofoliul expus riscului (PER) mai mare de 30 de zile
a constituit 1,13% şi 0,65% respectiv la sfârşitul anului 2009. Pentru întregul portfoliu,
PER mai mare de 30 de zile a constituit doar 0,47% (2008: 0,53%). Amortizările nete
au constituit 0,77% din portofoliul la sfârşit de an. Datorită abordării noastre
conservative în legătură cu stabilirea rezervelor, provizioanele pentru pierderi la credite
au constituit 1,82% din portofoliul la sfârşit de an şi au acoperit PER mai mare de 30 de
zile cu o marjă de 385,8%.
Pentru a asigura recuperarea creditelor în situația în care debitorul nu-și respectă
obligațiile contractuale de rambursare a ratelor scadente,onorează plata dobînzelor și a
celorlalte obligații stipulate în contract de motive ce n-au putut fi prevăzute la acordarea
creditului,banca solicită împrumutaților garanții asiguratorii .care pot fi oferite atiît de
debitori cît și de terțe personae fizice sau juridice,numite garanții.
Garanția se utilizează în scopul de a indica orice metodă,instrument sau angajament ce
se referă la contractul de credit.
Garanţia bancară(anexa ) joacă un rol tot mai important în comerţul local şi
internaţional. În conformitate cu o garanţie bancară, banca acţionează ca garant pentru
o pretenţie sau obligaţie, care vă acordă statutul de partener sigur şi demn de încredere.
B.C “ProCredit Bank”S.A emite diferite tipuri de garanţii în valută naţională şi străină:
• Garanţie de plată
• Garanţia de restituire a avansului
• Garanţie de participare la licitaţie
• Garanţie de bună execuţie a contractelor comerciale

13
• Garanţie vamală şi altele
ProCredit Bank emite garanţii finanţate de bancă, precum şi garanţii în baza unui gaj
constituit în formă de depozit bancar.
Activele și angajamentele condiționale ale băncii se evaluează și se include în
categoriile:
-standarde
-supravegheate
-substandarde
-dubioase
-compromise
Dacă activele/angajamentele condiținate pot fi clasificate diferit,conform
criteriilor,aceasta se referă la o categorie mai dură.Suma necesară a mijloacelor pentru
rezervarea în coturile reduceri/provizioane pentru pierderi la active/angajamente
cndiționate din fiecare categorie de clasificare sunt:
(1) standarde 2 % (3) substandarde 30%
(2) supravegheate 5% (4) dubioase 60%
(5) compromise 100%
Completarea conturilor reduceri/provizioane pentru pierderi la active/angajamente
conditionate pînă la nivelul necesar se efectuează în volum integral din contul
cheltuielelor și se reflectă în bilanțul cntabil(anexa )raportul privind rezultatele
financiare ake băncii(anexa ).
Banca clasifică activele şi angajamentele condiţionale şi calculează reducerile pentru
pierderi la active şi provizioanele pentru pierderi la angajamente condiţionale în
conformitate cu actele normative în vigoare şi regulamentele interne ale Bancii in
valuta activului sau angajamentului conditional. Defalcările de reduceri pentru pierderi
la active şi provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale efectuate sunt
recunoscute ca cheltuieli deductibile ale perioadei de gestiune (an fiscal) în temeiul
prevederilor Codului Fiscal.
La clasificarea valorilor mobiliare si cotele de participare,evaluare se efectuează ținînd
cont de situația financiară a emitentului,valorile mobiliare și respectiv agentului
economic în care banca deține cote de participare.
Suma valorilor mobiliare investițiomale supusă clasificării trebuie să includă după
caz,prima sau scontul.La clasificarea angajamentelor condiționate se evaluează
persoana care va deveni debitorul băncii sau care va avea creanță față de bancă ca
urmare a realizării contractului aferent angajamentului respectiv.

14
În scopul minimizării riscului de credit,BNM reglementează unele tipuri de
credite,precum:
-credite de consorțiu
-credite “mari”
-credite acordate persoanelor afeliate
-credite acordate funcționarilor bancari.
Consorțiul bancar reprezintă asociația mai multor bănci în vederea acordării unui credit
de mare anvergură unui creditor.Creditul de consorțiu se perfectează printr-un acord de
credit între banca coordonatoare și băncile participante la creditul de consorțiu și prin
contracte de credit țntre debitor și fiecare bancă participantă la creditul de
consorțiu.Acordul de credit conține în principal următoarele informații:
• Date privind banca coordonatoare și băncile participantela consorțiu;
• Lista băncilor participante la consorțiu,sumele acordate de fiecare bancă și cota
procentuală din valoarea totalăa creditului;
• Rata dobînzei,termenul utilizării creditului,scadențele și modalitatea de
rambursare a creditului și de achitare a dobînzii;
• Obligațiile băncii coordonatoare și ale bănciilor participante;
• Responsabilitatea părtilor și alte informații.
Creditul “mare”constituie datoria netă aunei persoane sau a unui grup de persoane
acționînd în comun,alcătuind zece la sută sau mai mult din capitalul normativ total al
băncii.Restricțiile la acordarea creditelor “mari”sunt următoarele:
a).datoria netă la creditele acordate de bancă unei persoane sau unui grup de persoane
nu trebuie sa depășească 25% din capitalul normativ total al băncii;
b).suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane nu trebuie sa depășească
50% din portofoliul total a creditelor băncii;
c).valoarea tuturor creditelor “mari” nu trbuie să depășescă mai mult de 5 %din
capitalul normativ total.
Orice cerere de acordare creditelor „mari”(anexa ) trebuie să fie preliminar aprobată
prin vot de către majoritatea membrilor Consiliului Băncii.
La categoria persoanelor afiliate băncii sunt următoarele restricții:
a).datoria totalăa creditelor acordate unei persoane afiliate nu trebuie să depășească 20
la sută din capitalul nrmativ total.
b).valoarea totală a datoriilor aferente creditelor acordate persoanelor affiliate băncii nu
trebuie sa depășească mărimea capitalului de gradul I al băncii.
La acordarea creditelor funcționarilor bancari,banca ia în considerare mai mulți factori:

15
vehimea în muncă în sistemul bancar și nemijlocit la banca dată,importanța
subdiviziunii în care lucrează funcționarul și aportul lui la realizarea obiectivelor
băncii.Modul de acordare a creditelor funcționarurilor bancari nu diferă de acordarea
creditelor celorlalți clienți ai băncii.
Investiţiile păstrate până la scadenţă reprezintă active financiare nederivate cu plăţi
determinabile şi scadenţe fixate, pe care conducerea Băncii are intenţia pozitivă şi
abilitatea de a le păstra până la scadenţă.
Dacă Banca nu ar dori să vândă decât o sumă nesemnificativă a activelor păstrate până
la scadenţă, întreaga categorie ar fi afectată şi reclasificată ca disponibile pentru
vânzare.În timpul recunoaşterii iniţiale, investiţiile păstrate până la scadenţă sunt
înregistrate la valoarea justă plus costul tranzacţiei. Ulterior, ele sunt înregistrate la
valoarea amortizată.
Evidenţa operaţiunilor de creditare se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la
activitatea de creditare a băncilor, care opereaza în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.153 din 25 decemrie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare.Evidenţa operaţiunilor de creditare se efectuează în
secţiunea contractelor separate atît în conturile de bilanţ şi în conturile convenţionale, cît şi în
conturile memorandum.Pentru fiecare creanţă se formează reduceri pentru pierderi la credite,
care în totalitate formează fondul de risc. Modalitatea de formare şi mărimea reducerilor pentru
pierderi la credite se determină în conformitate cu Regulamentul cu privire la clasificarea
activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi
provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.224 din 30 august 2007, cu modificările şi
completările ulterioare.Pe măsura rambursării creditelor se corectează suma alocărilor în fondul
de risc.Creditul este considerat în stare de neacumulare (fără dobîandă) în cazul în care plata n-a
fost achitată mai mult de 60 zile. Dobînda la creditul dat nu se sporeşte, veniturile sporite
anterior se storneaza şi se reflectă în conturile memorandum.
În cazul cînd conform deciziei conducerii Băncii (în baza deciziei instanţei de judecată) Banca ia
în posesie active în schimbul rambursării creditului, evidenţa lui are loc:
a) în conturile de bilanţ (1809, 1811) la suma cea mai mică a:
- preţului de piaţă,
- datoriei de bază la credit;
b) în conturile memorandum la valoarea de gaj (în contul 7754 se înregistrează suma care
era reflectată în contul 7102).

16
În cazul cînd activul nu este realizat în decurs de 18 luni, la decizia Consiliului Băncii,
valoarea lui se trece la cheltuieli, cu înregistrarea sumei corespunzătoare în contul memorandum
7702 pentru evidenţa şi realizarea ulterioară. În cazuri excepţionale, la decizia Consiliului Băncii
cu 4 luni înainte de expirarea termenului sus-indicat, Banca poate să adreseze Bancii Nationale a
Moldovei un demers privind prelungirea termenului, dar nu mai mult de 12 luni.

Capitolul II.Operațiunile valutare-tipuri și modul de organizării lor


Operațiunile valutare reprezintă operațiunile legate de trecerea dreptului de proprietate și a
altor drepturi(fără a obține în schimb alte active) asupra valutei străine, valorilor mobiliare și
instrumentelor de plata exprimate în valută străină, precum și operațiunile în cadrul cărora valuta
straină și instrumentele de plată exprimate în valută straină se utilizează în calitate de mijloc de
plată.Ele includ, dupa caz, încheierea și derularea tranzacțiilor și operațiunilor, precum și plățile
și transferurile care se primesc/se efectuează în cadrul acestor tranzacții și operațiuni.
În baza Legii Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională a Moldovei, din 12 iulie 1995,
deţine dreptul de a reglementa şi a supraveghea operaţiunele cu valută pe teritoriul Republicii
Moldova. De competenţa Banca Naţională a Moldovei privind reglementările valutare sunt:
- emiterea de acte bancare normative privind reglementarea operaţiunelor persoanelor fizice şi
juridice, inclusiv ale băncilor comerciale şi ale organelor de stat;
- eliberarea şi retragerea autorizaţiilor, supravegherea şi reglementarea activităţii unităţilor de
schimb valutar şi a băncilor;
- stabilirea restricţiilor poziţiilor valutare pentru băncile comerciale;
- determinarea modalităţilor de stabilire a cursului leului moldovenesc în raport cu alte monede.
În scopul reglementării operaţiunelor valutare, Banca Naţională a Moldovei are dreptul să emită
acte normateve bancare care oferă posibilitatea de a supraveghea totalitatea operaţiunelor
efectuate de participanţii pieţii valutare interne.
În principal, putem menţiona următoarele acte normative elaborate de Banca Naţională a
Moldovei ce reglementează efectuarea operaţiunilor cu valută de băncile comerciale:
- Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova din 13.01.94;
- Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii nr. 126 din 28.11.97;
- Regulamentul cu privire la autorizarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar nr10018-20
din 06.05.1994;
- Instrucţiunea privind modul de transferare,scoatere din Republica Moldova a mijloacelor
băneşti de către unele categorii de persoane fizice nr.196 din 07.08.2003;
- Instucţiunea privind ordinea acordării creditelor în valută străină nr. 8-1001din 02.02.1996.

17
-Regulamentul cu privire la reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova din
13.01.1994 serveşte drept bază pentru gestionarea operaţiunelor valutare în Republica Moldova.
În Republica Moldova, conform actelor normative sunt acceptate 12 valute liber convertibile:
-euro;-lira sterlină,-frncul elveţian;-coroana daneză;-coroana islandeză;-coroana norvegiană;
-coroana suedeză;-dolarul SUA;-dolarul canadian;-dolarul australian;-dolarul neozeelandez;
-yenul japonez.
Valuta convertibilă este moneda care se schimbă liber contra altei monede naţionale.Ea
presupune existenţa unui angajament al ţării emitente de a converti propria monedă, la cererea
oricărui deţinător, în orice altă monedă.
Valutele liber utilizabile reprezintă monedele aprobate de FMI, pe care fondul le recunoaşte ca
valute utilizabile pe plan larg pentru efectuarea de plăţi în tanzacţii internaţionale, negociate pe
principalelepieţe de schimb. Ca valute liber utilizabile au fost aprobate de FMI următoarele:
-dolarul SUA, -yenul japonez,- francul francez, -marca germană şi lira sterlină.
O dată cu introducerea monedei euro şi scoaterea din circulaţie a francului francez şi a mărcii
germane, euro le ia locul, fiind aprobat de FMI ca valută liber utilizabilă.Diferenţa dintre valuta
liber convertibilă şi cea liber utilizabilă este următoarea:prima presupune existenţa unui
angajament general al ţării emitente de a-şi converti propria monedă într-o altă monedă de la un
curs fix sau cunoscut, în timp ce a doua presupune un angajament al tuturor ţărilor membre ale
FMI de a furniza valută liber utilizabilă în schimbul propriei monede sau al DST, precum şi de a
converti orice sumă în valută liber utilizabilă într-o altă valută,în cadrul operaţiunelor FMI.
Controlul îndeplinrii tuturor operaţiunilor cu valută stăină conform legislaţiei este efctuat de
Banca Naţională a Modovei şi Guvernul Republicii Moldova. Date fiind împuternicirile
acestora,aceste organe au dreptul de a reglementa, şi a supraveghea prin acte legislative, acte
normative bancare, cît şi prin crearea unor organe specializate de control operaţiunele cu valută
efectuate pe teritoriul Republicii Moldova.
Operaţiunile valutare ale băncii sunt toate tipurile de tranzacţii efectuate de bancăîn altă valută
decât moneda naţională. Banca poate efectua operaţiuni valutare sub 2modalităţi:
1.din cont şi numele clientului
-gestiunea de operaţiuni import - export ale clientului;
-efectuarea transferurilor internaţionale;
-acordarea de credite în valută;
-cumpărarea/vînzatrea valutei;
-emisiunea de documente necesare pentru efectuarea plăţilor internaţionale şi garantarea lor;
-acceptarea de depozite în valută;
-servicii de consultanţă pe piaţa valutară;

18
-serviciul de diling.
2.din cont şi nume propriu
-procurarea şi vînzarea de valută pe piaţa interbancară şi de la Banca Naţională a Moldovei
inclusiv scopurile speculative;
-efectuarea de tranzacţii interbancare şi internaţionale;
-operaţii de acoperirea riscurilor (hedging valutar);
Din punct de vedere al termenului avem 2 tipuri de operaţiuni valutare:
1.La vedere -today ( 6 zile), tommorow (1 zi, mîine), spot (2 zile, poimîne).
2.La termen - contract la termen ( Futures, Forward, Options, SWAP).
Operaţiunile valutare pot fi emise atît de persoanelorfizice cît şi juridice.
B.C. “ProCreditBank” S.A. oferă persoanelor fizice următoarele servicii aferente
operaţiunilor în valută străină :
-deschiderea şi deservirea conturilor curente în valută străină;
conturile în valută străină pot fi deschise la orice filială a B.C. “Energbank” S.A. la
prezentarea buletinului de identitate precum şi documentele ce îl înlocuiesc.
Conturile curente ale persoanelor fizice-rezidente sunt de tip “A” şi “B”.
Conturile de tip“A”, presupun situaţii cînd :
-valuta străină, provenienţa căreia deţinătorul o poate confirma, prezentînd băncii:
1. Declaraţia vamală, ce confirmă introducerea valutei străine în ţară.
2.Autorizaţia de a scoate valuta străină din ţară, emisă de o bancă autorizată a Moldovei.
3. Autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei :
-valuta străină transferată de peste hotare în favoarea deţinătorului de cont;
-valuta străină ce urmează a fi plătită conform cecurilor emise de către băncile
străine.
Conturile de tip“B”, conţin valuta străină, provenienţa căreia nu poate fi justificată de
către deţinătorul valutei.
Conturile curente ale personaleor fizice – nerezidente se supun regulilor de
deservire a conturilor curente ale persoanelor fizice-rezidente ”A”.
- transferuri internaţionale (Western Union,DHL,TNT,vmt.)
Western Union şi SWIFT
Sistemul SWIFT este o reţea de comunicaţii prin intermediul căreia sunt transmise
informaţii, în baza acestora se pot efectua plăţi de la o bancă la altă. Reţeaua SWIFT
este utilizată pentru a transmite toate mesajale de plăţi denominate, care urmează a fi
compensate între băncile participante la compensare.SWIFT nu reprezintă un sistem de
clearing, ci un sistem de comunicare care se bazează pe principiul transmiterii reciproce

19
de informaţii între două bănci sau între doi participanţi. Chiar şi aşa cele două bănci:
cea iniţiatoare a trimiterii mesajului şi cea destinatară a mesajului nu se află în legătură
directă, informaţia fiind transmisă prin intermediul centrului de operare la care este
racordată ţara din care porneşte mesajul. În prezent există patru asemenea centre: două
în Olanda (Amsterdam), unul din Belgia (Bruxelles) şi unul în S.U.A. (Culpeper).
Accesul utilizatorilor la sistem se realizează prin punctele de acces SAP. Acestea
pot fi reprezentate de linii individuale de acces, pentru un singur utilizator, sau linii
comune de acces pentru mai mulţi utilizatori.
CP -reprezintă accesoriile de comunicare, ele asigură legătura dintre utilizator şi
procesoarele regionale. Aici se realizează un prin nivel de verificare şi incriptare a
informaţiilor.
RP - reprezintă procesoarele regionale. Orice informaţie care ajunge în acest
procesor este supusă unei proceduri de control a codurilor, validare a
mesajelor,verificare a totalurilor de control generate a confirmărilor de mesaje.
SP - procesoare intermediare asigură controlul mesajelor în sistem.
SCP - procesorul de control al sistemului supraveghează întregul sistem.
Date fiind toate aceste elemente, reţeaua de comunicaţii SWIFT a fost aleasă şi
pentru a se derula tranzacţiile aferente sistemului„ TARGET”.
TARGET
Iniţiat în 1997, sistemul a devenit operaţional în 1999, pînă în 2002 fiind o
perioadăde tranziţie. TARGET reprezintă acronimul pentru Transeuropean Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer, numele sistemului de transfer interbancar
de fonduricare a asigurat integrarea pieţei monetare şi implicit punerea în aplicare a
politicii monetare unice în Uniunea Economică şi Monetară Europeană. Este un sistem
de plăţi pe baza brută în timp real aferente sistemului, este demarat de către Banca
Centrală Europeană şi are următoarele: acordarea priorităţilor plăţilor internaţionale;
scăderea substanţială a costurilor plăţilor internaţionael; implimentarea cît mai rapidă a
noilor standarte.
-operaţiuni de vînzare- cumpărare a valutei străine.
Persoanele fizice pot beneficia de serviciii de schimb valutar al caselor şi filialelor
băncii.
B.C. “ProCreditBank” S.A. prestează clienţilor corporativi (rezidenţi şi nerezidenţi)
următoarele servicii în valută străină:
1.deschiderea şi gestionarea conturilor în valută străină;
2.înregistrarea în cont a mijloacelor fără numerar şi înnumerar în valută străină;

20
3.transferuri de mijloace valutare;
4.vînzarea-cumpărarea mijloacelor în valută străină prin virament şi în numerar;
5.operaţiuni de convertire a valutelor pe piaţa internă şi externă;
6.prelucrarea cecurilor nominale;
7.operaţiuni cu băncile corespondente;
8.controlul repatrierii mijloacelor valutare;
9.controlul plăţilor ce nu au ajuns la beneficiar;
10.eliberarea valutei străine în numerar;
11.renumărarea, schimbul şi verificarea autenticităţii bancnotelor;
12.informarea privind intrarea mijloacelor băneşti în cont;
13.eliberarea certificatelor tipizate (privind disponibilul şi mişcarea mijloacelor în cont,
confirmarea soldului în cont);
14.pregătirea certificatelor netipizatela solicitarea clienţilor;
15.interpelări şi examinarea executării dispoziţiilor de plată;
16.consultări privind alegerea unei forme mai convenabile de decontare pe piaţa
internaţională.

21