Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic „Hermes” Petroșani

Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Aviz Director


Petrescu Florentina
Calificare profesională: Organizator banqueting
Modulul: M 6- Stagiu de pregătire practică în activități de servire
Nr de ore/an :120 din care: IP:60 LT: 60
Nr. ore /săptămână: 30
Clasa: a-XII-a D Aviz Sef de catedra
Huszar Otilia
Profesor: Roșia Matilda
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Cunostinte Abilitati Atitudini


16.1.1. Precizarea etapelor planificării activităților 16.2.1. Stabilirea necesarului de obiecte de inventar 16.3.1. Implicarea responsabilă și eficientă în întocmirea
de servire necesarului de obiecte de inventar și de consumabile
16.1.2. Identificarea necesarului de obiecte de 16.2.2. Selectarea furnizorilor de obiecte de inventar și de 16.3.2. Manifestarea imparțialității în selectarea furnizorilor
inventar și de consumabile consumabile care asigură cel mai bun raport calitate-preț
16.1.3. Identificarea surselor de informare despre 16.2.3. Organizarea activităților de curățenie și de verificare 16.3.3. Implicarea responsabilă în coordonarea activităților de
posibilii furnizori de obiecte de inventar și a stării dotărilor din spațiile de servire. pregătire a spațiilor de servire. Pe baza unui plan de muncă, cu
consumabile respectarea regulilor de comunicare în cadrul echipei de lucru
16.1.4. Precizarea succesiunii și particularităților 16.2.4. Supravegherea echipei de lucru în efectuarea mise- 16.3.4. Asumarea responsabilă a regulilor de dezvoltare
operașiilor de pregătire a spațiilor de servire en-place-ului și a activităților de creare a ambientului durabilă, de igienă, de siguranță și securitate în muncă specifice
spațiilor de servire, în conformitate cu legislația și
reglementările în vigoare
16.1.5. Stabilirea detaliilor referitoare la realizarea 16.2.5. Realizarea instructajului de siguranță și securitate în 16.3.5. Implicarea activă și responsabilă în stabilirea
mise-en-place-ului și ambientului muncă în salonul de servire variantelor de meniuri pentru diferite tipuri de mese, pe baza
criteriilor de asociere a preparatelor și băuturilor și a
particularităților preparatelor și băuturilor, printr-o colaborare
eficientă și riguroasă în echipele de lucru
16.1.6. Prezentarea regulilor de igienă, siguranță și 16.2.6. Verificarea situației carnetelor de sănătate și a stării 16.3.6. Implicarea activă și responsabilă, individual și în
securitate în muncă și de dezvoltare durabilă de igienă a personalului de servire echipă, în realizarea diferitelor variante de liste de meniuri
16.1.7 Precizarea caracteristicilor preparatelor și 16.2.7. Planificarea activităților de igienizare a spațiilor de 16.3.7. Asumarea responsabilă în echipa de lucru a organizării
băuturilor oferite în unitățile de alimentație servire serviciilor în spațiile de servire
16.1.8. Prezentarea caracteristicilor diferitelor tipuri 16.2.8. Aplicarea reglementărilor referitoare la protecția 16.3.8. Implicarea activă în primirea clienților în salon, cu
de meniuri mediului și de dezvoltare durabilă. respectarea regulilor de protocol
16.1.9. Precizarea regulilor de întocmire a 16.2.9. Infomarea brigăzii de servire cu sortimentul de 16.3.9. Monitorizarea responsabilă a modului în care lucrătorii
meniurilor și a criterilor de asociere a preparatelor preparate și băuturi din oferta unității de alimentație din echipa de servire efectuează activitățile de calitate
cu băuturile în cadrul meniurilor respectând regulile de comportament profesional
16.1.10. Prezentarea principiilor de redactare a 16.2.10. Transmiterea în echipa de servire a detaliilor 16.3.10. Asumarea responsabilității în efectuarea serviciilor
listei meniurilor despre caracteristicile calitative ale preparatelor și băuturilor complexe de servire și în evaluarea riguroasă a rezultatelor
16.1.11. Precizarea funcțiunilor listei meniu 16.2.11. Întocmirea variantelor de meniuri, pentru diferite 16.3.11. Argumentarea responsabilă a propunerilor de
tipuri de mese, respectând criteriile de asociere motivare a personalului prin diferite recompense
16.1.12. Precizarea sarcinilor de serviciu ale 16.2.12. Alegerea variantelor de liste de meniu adaptate 16.3.12. Implicarea responsabilă și proactivă în respectarea
personalului specificului unității de alimentație normelor de dezvoltare durabilă, de igienă, de securitate și
siguranță a muncii și de PSI
16.1.13. Identificarea modalităților de reactualizare 16.2.13. Întocmirea diferitelor variante de liste de meniu în 16.3.13. Asumarea responsabilității acordării primului ajutor în
a listei meniurilor concordanță cu specificul unității situații de urgență
16.1.14. Prezentarea regulilor de politețe 16.2.14. Stabilirea sarcinilor membrilor echipei de servire 16.3.14. Implicarea activă , individual și în echipă , în
amenajarea barului și întreținerea aparaturii
16.1.15. Prezentarea standardelor de comportament 16.2.15. Verificarea calității și autenticității listelor meniu 16.3.15. Manifestarea responsabilității și corectitudinii în
profesional necesare lucrătorilor gestionarea stocurilor de băuturi folosind fișele de stocare
16.1.16. Identificarea modalitătilor optime de 16.2.16. Primirea clienților în spațiile de servire, respectând 16.3.16. Implicarea activă în derularea acțiunilor de preparare
comunicare cu clienții regulile de politețe și servire a diferitelor produse și băuturi, de calcul al prețurilor
16.1.17. Identificarea elementelor particulare 16.2. 17. Amplasarea clienților la masă în funcție de 16.3.17. Monitorizarea responsabilă a activităților din bar,
serviciilor complexe de servire preferințele lor aplicând principii și sisteme de control specifice
16.1.18. Precizarea aspectelor urmărite pe parcursul 16.2.18. Coordonarea activității echipei de servire cu scopul
acțiunilor de monitorizare a activităților de servire respectării regulilor de comportament profesional și de
comunicare cu clienții
16.1.19. Precizarea normelor de depozitare și de 16.2.19. Verificarea modului în care lucrătorii își adaptează
respectare a circuitului deșeurilor servirea la specificul unității, preferințele și așteptările
clienților
16.1.20. Prezentarea tipurilor de accidente de 16.2.20. Executarea serviciilor complexe de servire,
muncă și a regulilor de prim ajutor adaptate cerințelor consumatorilor.
16.1.21. Prezentarea tipurilor de baruri 16.2.21. Monitorizarea activităților de servire pentru
evaluarea personalului
16.1.22. Prezentarea categoriilor de dotări , de 16.2.22. Propunerea recompenselor pentru motivarea
ustensile și obiecte de inventar din baruri personalului
16.1.23. Identificarea modalităților de selecție a 16.2.23. Monitorizarea respectării regulilor de depozitare și
surselor de aprovizionare și a furnizorilor manipulare a deșeurilor
16.1.24. Descrierea tehnicilor de depozitare a 16.2.24. Acordarea primului ajutor în cazul unor accidente
produselor din bar și a documentelor specifice de muncă
stocării
16.1.25. Prezentarea particularităților activității de 16.2.25. Implicarea în amenajarea barului cu mobilier,
servire în bar instalații și aparatură specifică
16.1.26. Descrierea procedurilor de degustare a 16.2.26. Gestionarea ustensilelor și obiectelor de inventar
băuturilor utilizate în bar
16.1.27. Prezentarea modalităților de stabilire a 16.2.27. Utilizarea mijloacelor de informare eficiente pentru
preșurilor în bar selectarea furnizorilor de produse pentru bar
16.1.28. Precizarea aspectelor legate de 16.2.28. Derularea procedurilor de aprovizionare a barului
corectitidinea angajaților din baruri și de sistemele
de control din bar
16.2.29. Desfășurarea activităților specifice de stocare a
băuturilor
16.2.30. Desfășurarea activităților specifice barului
16.2.31. Derularea etapelor specifice degustării băuturilor
16.2.32. Folosirea operațiilor matematice adecvate pentru
stabilirea prețului băuturilor porționate și a băuturilor în
amestec
16.2.33. Monitorizarea modului de aplicare a sistemelor de
control din bar, asupra procedurilor, a activităților și
produselor

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale


invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.

16.1.1 16.2.1 16.3.1 Activități practuce privind


16.1.2 16.2.2 16.3.2 utilizarea obiectelor de
16.1.3 inventar și consumabile 3 3 28.09-2.10 28.09-
- Identificarea necesarului în 2.10
funcție de : categoria și tipul
unității, capacitatea unității,
rulajul zilnic de clienți,
intervalul de reînnoire

- Stabilirea necesarului de 28.09-


3 3 28.09-2.10 2.10
consumabile: șervețele,
scobitori, suporturi de pahare,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
elemente de decor, materiale de
igienă și curățenie

- Relaționarea cu furnizorii de
obiecte de inventar și 3 3 28.09-2.10 28.09-
consumabile: analiza ofertei, 2.10
întocmirea comenzilor,
încheierea contractelor,
urmărirea derularii contractelor,
comunicarea directă și scrisă

2.
16.1.4 16.2.3 16.3.3. Activități practice de pregătire
16.1.5 16.2.4 a spațiilor de servire
- efectuarea curățeniei 28.09-
3 3 28.09-2.10
- verificarea stării dotărilor 2.10
- efectuarea mise-en-place-ului
- crearea ambientului

Reguli de siguranță și
3. 16.1.6 16.2.5 16.3.4 securitate în muncă, igienă și
16.2.6 dezvoltarea durabilă
16.2.7 - instructajul la locul de
28.09-2.10 28.09-
16.2.8 muncă :norme de igienă, SSM 3 3
2.10
și PSI specifice unităților de
alimentașie, completarea fișei
individuale de instructaj
- carnete de sănătate: analize
medicale și de laborator
specifice lucrătorilor în
alimentație , respectarea
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
termenelor
- activități de 3 3 16-20.11 16-
igienizare :dezinsecție, 20.11
dezinfeție, deratizare, zugrăvire
- reglementări de dezvoltare
4. 16.1.7 16.2.9. 16.3.5 durabilă : legislație, acțiuni
16.1.8 16.2.10. specifice activității (fluxuri de
16.1.9 16.2.11 ambalaje, deșeuri, noxe, factori
poluanți) 3 3 16-20.11 16-
20.11

Activități practice de stabilire


a sortimentului de preparate și
băuturi
Respectarea în activitățile
practice a regulilor de asociere
a preparatelor și băuturilor:
- alegerea preparatelor și
băuturilor în funcție de tipul de
meniu și categoria de clienți 16-
3 3 16-20.11
pentru care sunt oferite 20.11
- condiții de asociere corectă:
interdicții de asociere a unor
preparate cu anumite băuturi
Întocmirea diferitelor tipuri
de meniuri respectând:
- tipurile de meniu
- structura de ansamblu a
meniurilor pe grupe de preparate
- regulile de întocmire a 16-20.11 16-
3 3 20.11
meniurilor
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- criteriile de asociere a
preparatelor culinare cu diferite
băuturi

5. 16.1.10 16.2.14 16.3.6. Realizarea și utilizarea listelor


16.1.11 meniu
- funcțiunile listei de meniu
- modele de prezentare a listelor 3 3 16-20.11 16-
meniu 20.11

- principii de redactare a listei


meniu
- variante de liste de meniu
- etapele întocmirii listelor de
meniu

16.1.12. 16.2.14. 16.3.7. Efectuarea serviciilor în


6. 16.1.13. 16.2.15. 16.3.8. spațiile de raportarea la :
16.1.14. 16.2.16. - sarcinile de serviciu
16.2.17. - calitatea listelor de meniuri
Efectuarea primirii clienților
în spațiile de servire avându-
se în vedere:
- reguli de politețe 6 6 22-
22-26.02
- preferințe de amplasare 26.02
- plasarea clienților la masă

Implicarea activă în sarcinile


Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
specifice activității echipei cu
7. 16.1.15 16.2.18. 16.3.9 respectarea
16.1.16. 16.2.19 - standardelor de comportament
profesional
- competențelor profesionale
- regulilor de comunicare cu 3 3 22-
clienții 22-26.02 26.02
- aplicarea serviciilor
personalizate

8. 16.1.17. 16.2.20. 16.3.10. Efectuarea serviciilor


16.1.18. 16.2.21. 16.3.11. complexe în condiții de igienă
16.1.19. 16.2.22. 16.3.12. și securitatea muncii
16.2.23. 16.3.13. - realizarea serviciilor
16.2.24. complexe:sisteme și
tehnici de servire
3 3 22-26.02 22-
particularizate, adaptarea 26.02
la nivelul maxim al
cerințelor clienților,
realizarea activităților
bazate pe măiestrie
profesională
- Identificarea accidentelor de
muncă: accidente mecanice,
termice, electrice, reguli de
acordare a primului ajutor
- Respectarea normelor de 22-26.02 22-
3 3
protecție a muncii, de igienă si 26.02
PSI: reglementări legale în
vigoare privind normele de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
protecție a muncii, reguli de
igienă și PSI
- Respectarea regulilor de
depozitare și a circuitului 3 3 24-28.05 24-
deșeurilor și reziduurilor: 28.05
- reglementări legale privind
depozitarea deșeurilor și
reziduurilor
- reguli privind circuitul
deșeurilor și rezidurilor

16.1.21. 16.2.25. 16.3.14. Activități practice de


9.
16.1.22, 16.2.26. 16.3.15. organizare și pregătire a
16.1.23. 16.2.27. barului cu respectarea:
16.1.24. 16.2.28. - regulior de amenajare a barului
16.2.29 - modului de utilizare a dotărilor 24-
3 3 24-28.05
din bar 28.05
- modului și tehnicilor de
utilizare a ustensilelor și
obiectelor de inventar
- organizării procedurilor de
aprovizionare
- selectării surselor de
aprovizionare
- organizării stocării băuturilor

16.1.25. 16.2.30. 16.3.16. Efectuarea activităților din


10. 16.1.26. 16.2.31. 16.3.17 bar
16.1.27. 16.2.32. - prepararea și servirea
16.1.28. 16.2.33. băuturilor în amestec 24-28.05 24-
3 3
- prepararea și servirea cafelei, 28.05
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ceaiului și băuturilor aromate
- servirea băuturilor aperitive
- servirea vinului
- servirea berii
- servirea băuturilor digestive
- servirea băuturilor răcoritoare a
apei minerale și a apei plate
Derularea acivităților de
degustare
- pregătirea degustării, ustensile
pentru degustare analiza vizuală,
3 3 24-28.05 24-
analiza olfactivă, analiza 28.05
gustativă, analiza tactilă
Calcularea costurilor
băuturilor
Aplicarea sistemelor de
control
- control la sticlă,
controlul potenșial de
vânzări, inventarul,
controlul bufetelor și
evenimentelor, liste de
control

16.1.25. 16.2.30. 16.3.16. Verificarea procedurilor din 3 3 24-28.05 24-


16.1.26. 16.2.31. 16.3.17 bar- respectarea rețetelor, 28.05
16.1.27. 16.2.32. utilizarea mărcilor casei ,
16.1.28. 16.2.33. înregistrarea corectă a
vânzărilor, afișarea listei de
prețuri, documentele specifice
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
barului.

Întocmit, Roșia Matilda