Sunteți pe pagina 1din 7

Complex Școlar Cronos

An școlar 2019-2020

PROIECT DE LECȚIE

PROPUNĂTOR: Stănilă Ana-Maria


UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Complexul Școlar „Cronos”
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
CLASA: a IX-a
UNITATEA: Joc şi joacă
SUBIECTUL: Tablouri biblice (Versuri de abecedar) - Tudor Arghezi: Adam și Eva
TIPUL LECȚIEI: Lecție de predare-învățare
DURATA: 50 de minute

COMPETENȚE GENERALE:
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1: să identifice câmpurile semnatice predominante în textul poetic studiat;
O2: să menţioneze tema, viziunea despre lume şi motivele literare prezente în textul poetic studiat;
O3: să identifice trăsăturile genului liric.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

1. Metode și procedee: conversația, brainstorming, harta conceptuală, explicația, lucrul în echipă, prezentarea orală, reflecția,
feedback-ul,
2. Resurse materiale: manual, tablă, fișe de lucru, caietele elevilor, bilețele.
3. Forme de organizare a activității: activitate frontală, individuală, în perechi/echipe.
4. Metode de evaluare: orală, scrisă (completarea fișelor), observare sistematică.

Etapele Timp Ob. Conținutul Strategia didactică


lecției Op Metode și Resurse Forme de Evaluare
procedee materiale organizare
1. Momentul Salutul și prezentarea. Conversația Frontal
organizatoric Profesorul organizează clasa și pregătește
2 min. resursele.
2. Verificarea Se verifică tema pentru acasă. Conversația Caietele Frontal Aprecieri
temei elevilor verbale
5 min.
Sugestii
3. Captarea Profesorul le arată elevilor o imagine în care Conversația Tabla Frontal Aprecieri
atenției se află câţiva copii care se joacă (anexă 1), verbale
7 min. după care le adresează următoarele întrebări Brainstorming Individual
care au rolul de a-i introduce în tema unităţii, Sugestii
Joc și joacă:
- Ce vedem în imagine?
- Ce este copilăria?
- Care este jocul vostru preferat din copilărie?
- Credeți că jocurile sunt doar pentru copii?
De ce?
- Ce știm despre dumnezeu?

2
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

- Ce știm despre Adam și Eva?


4. Anunțarea Profesorul anunță subiectul lecției, Tablouri Conversația Frontal
subiectului lecției biblice (Versuri de abecedar) - Tudor
și a obiectivelor Arghezi: Adam și Eva, și obiectivele propuse.
1m.
5. Dirijarea O1 După lectura textului și împărtășirea Explicația Fişa de În perechi Observare
învățării impresiilor despre acesta, elevilor li se Conversația lucru –
propune să identifice în text, în perechi, Harta organizator Aprecieri
elementele din care a fost creat Adam și conceptuală grafic verbale
trăsăturile acestuia. Apoi, tot pe baza textului,
să identifice alte elemente din care ar fi trebuit Tabla
să fie creat Adam și alte trăsături pe care le-ar
fi obținut în urma celuilalt amestec. Ce au în
comun acestea? Se ajunge, prin organizatorul
grafic de tipul spider map (anexă 2) la
existența celor două câmpuri semantice în
20 min jurul cărora este construit textul: elemente ale
creaţiei şi trăsături umane.
O2 Pe baza activității anterioare se stabilește tema Explicația Manual Individual Observare
operei, creația, și motivele literare care o
susțin. Rezolvarea exercițiilor 2, 4, 6, 8, de la Conversaţa Tablă Aprecieri
pagina 7 din manual, și verificarea orală a verbale
acestora conduc elevii spre formularea Caiet
viziunii despre lume în operă. (*elevii sunt
încurajați să propună alte teme și să formuleze
viziunea despre lume în concordanță cu
acestea.)
Povestea textului liric: Pornind de la Explicația Tablă În perechi Observare
O3 întrebarea De ce a ales autorul ca formă

3
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

textul liric? și de la activitățile anterioare, în Conversaţia Manual Aprecieri


perechi, elevii realizează oral o prezentare a verbale
genului liric, din perspectiva acestuia, Prezentarea
menționând trăsături care se găsesc sau nu în orală
opera studiată.
6. Fixarea În echipe de câte 3, elevii vor avea de realizat Explicaţia Caiete În echipe Onservare
cunoștințelor o hartă conceptuală în care să cuprindă toate
asimilate în etapa modalitățile prin care au abordat opera Conversaţia Tablă Aprecieri
anterioară studiată în această oră, de aceea, în centrul verbale
5 min hărţii se va afla titlul lecţiei, de la care vor Harta Manual
porni câmpurile lexicale, tema, viziunea conceptuală
despre lume, motive literare, trăsăturile
genului liric.
7. Obținerea Fiecare elev scrie în caiet un scurt comentariu Explicația Caietele Frontal Aprecieri
performanței al textului liric în care să surprindă toate verbale
6 min. aspectele abordate în lecţie (câmpurile Conversația Individual
lexicale, tema, viziunea despre lume, motive
literare, trăsăturile genului liric).
8. Asigurarea Profesorul le comunică elevilor tema pentru Explicația Fișa de Individual Aprecieri
retenției și a acasă și le propune să completeze cele trei lucru verbale
transferului enunţuri de feedback de pe fișa de lucru: Conversația (feedback)
4 min. Cel mai mult mi-a plăcut...
Mi-a plăcut mai puțin...
Aș fi vrut să...

4
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

Anexă 1

5
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

6
Complex Școlar Cronos
An școlar 2019-2020

Anexă 2 - spider map

S-ar putea să vă placă și