Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT

privind situația securității și sănătății în muncă în anul 2017

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile legislației specifice să nă tă ții și


securită ții în muncă și este supus spre dezbatere Comitetului de securitate și să nă tate în muncă constituit
la nivelul SC SRL.

CAPITOLUL I
Situația securității și sănătății în muncă în anul 2017.
Acțiuni întreprinse și eficiența acestora

Compania SC SRL abordează o politică de promovare a securită ții și să nă tă ții în muncă în


conformitate cu normele naționale și europene, avâ nd o permanentă preocupare pentru a îmbună tă ți și
menține starea de să nă tate a angajaților la locurile de muncă .
Conducerea consideră calitatea SSM a propriilor angajați drept o componentă esențială a calită ții
sistemului general de management.
În decursul anului 2017 au fost realizate o serie de mă suri de prevenire și protecție care au
deservit scopului de a implementa sistemul de management al SSM în sistemul general de management.
Astfel:
- S-a luat mă sura efectuă rii verifică rilor privind rezistența de dispersie a electricită ții
statice(PRAM) de că tre firme specializate și autorizate pentru a preveni accidentele de muncă
cauzate de curentul electric;
- S-a luat mă sura protejă rii conductorilor de alimentare cu energie electrică împotriva șocurilor
mecanice;
- S-au achiziționat doar echipamente de muncă care corespund normelor europene de calitate și
siguranță ;
- Securitatea fizică a angajaților este asigurată de că tre firma de pază ce deservește proprietarul
clă dirii unde compania își desfă șoară activitatea;
- Spațiile de lucru sunt dotate cu camere video și senzori de fum, a că ror funcționare este
verificată periodic;
1/3
- Pentru asigurarea unui climat de lucru corespunză tor, au fost achiziționate echipamente de
lucru și piese de mobilier care asigură un nivel optim de ergonomie;
- Examină rile medicale de medicina muncii sunt asigurate de că tre reprezentantul partenerului
de servicii medicale, la sediul companiei, pentru a evita deplasarea angajaților;
- Instruirea salariaților în domeniul SSM este asigurată prin intermediul lucră torului desemnat
cu SSM;
- Consultarea lucră torilor ă n domeniul SSM este asigurată de reprezentanții aleși în cadrul
CSSM;
- S-a efectuat identificarea și evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnă vire
profesională la nivelul locurilor de muncă și s-a întocmit Planul de prevenire și protecție în
domeniul SSM;
- Sunt asigurate mă surile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și
evacuarea persoanelor în caz de urgență , societatea fiind dotată cu un numă r de 40 de
extinctoare și 20 truse medicale;
- S-au organizat 1 curs de prim ajutor, 2 cursuri de stress management, 2 cursuri de situații de
urgență , la care au participat un numă r de 100 de angajați.
- S-a organizat un exercițiu de evacuare la care au participat aproximativ 300 de angajați;
- Este asigurat un microclimat optim prin asigurarea de apă potabilă , materiale igienico-
sanitare, puncte sanitare suficiente;
- Activitatea de cură țenie este asigurată de că tre angajatele societă ții.
- În anul 2017, la nivelul companiei nu au fost înregistrate accidente de muncă . Conducerea
societă ții apreciază că mă surile de prevenire și protecție au fost eficiente, însă , pentru
prevenirea de astfel de accidente, s-a procedat la revizuirea instrucțiunilor proprii de SSM și
prelucrarea evenimentului cu angajații societă ții.

2/3
CAPITOLUL II
Propuneri de măsuri care fac obiectul Planului de prevenire și protecție în
domeniul SSM pentru anul 2018

1. Se vor asigura mă surile necesare acordă rii primului ajutor, stingerii incendiilor și evacuă rii
persoanelor în caz de urgență prin achiziționarea de material specific și/sau înlocuirea la
termenul de expirare a celor existente;
2. Se vor organiza cursuri de prim ajutor, cursuri de stress management, cursuri de ergonomie
pentru instruirea angajaților și pentru menținerea unui climat sigur de muncă ;
3. Se va organiza un exercițiu de evacuare pentru formarea deprinderilor angajaților în caz real
de urgență ;
4. Se va efectua verificarea PRAM;
5. Se vor lua toate mă surile necesare instruirii salariaților pentru a asigura un standard ridicat al
să nă tă ții și securită ții în muncă .

Președinte CSSM,

3/3