Sunteți pe pagina 1din 34

CAPITOLUL 1

FURNIZORII

1.1 DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA FURNIZORILOR

Furnizorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce livrează unui client o marfă,
un produs sau prestează un anumit servici.

Acesta are o organizare eficientă şi procese interne eficace necesare acordării


unor servicii sociale de calitate. Furnizorul relaţionează şi comunică permanent cu alţi
furnizori şi cu întreaga comunitate, promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele
mai bune practici, inovaţia şi conceptul unei societăţi incluzive.

Furnizorii se angajează să protejeze şi să promoveze drepturile beneficiarilor în


ceea ce priveşte egalitatea de şanse autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală. Furnizorii întreprind acţiuni nediscriminatorii şi positive.

Furnizorul îşi defineşte o politică şi obiective concrete pe o perioadă de trei până la


cinci ani, cuprinse într-un plan strategic elaborat cu sprijinul personalului şi în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Furnizorul facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege


ca potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau
naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile
de servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile.

Furnizorul se asigură că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le


cunosc şi pe care trebuie să le respecte.

1
Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale, furnizorul trebuie să
beneficieze de aportul unor echipe multidisciplinare şi să dezvolte parteneriate
multilaterale cu alţi furnizori, care să valorifice contribuţiile tuturor utilizatorilor de servicii
sociale şi ale partenerilor potenţiali, inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor
factori de interes.

Furnizorul acordă servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor şi are în


vedere, permanent, evoluţia situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru
Furnizorul, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigură beneficiarilor
respectarea demnităţii, gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate
personală.

Furnizorul elaborează propriul cod de etică, ale cărui prevederi sunt aduse la
cunoştinţa personalului ce va fi obligat să le respecte. Codul de etică este revizuit în
mod regulat, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la conţinutul acestuia.

Furnizorul elaborează proceduri de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor cu privire


la condiţiile de furnizare a serviciilor sociale şi facilităţile oferite, aduse la cunoştinţa
beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali.

Regulamentele interne ale furnizorului cuprind proceduri privind înregistrarea,


medierea şi soluţionarea reclamaţiilor formulate de beneficiari, familiile acestora sau
reprezentanţii lor legali.

elaborarea unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul


concret de acordare a serviciilor sociale, cât şi în procesul decizional cu privire la
dezvoltarea comunitară.

Furnizorul îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu alţi furnizori, cu angajatori şi


finanţatori din sectorul public sau privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor,
grupuri locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game variate de servicii
sociale şi asigurării unui impact mai efficient asupra beneficiarilor.

Furnizorul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor


deservite, familiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul

2
serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă, reprezentând un element
important al proceselor de îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.

Exemple de furnizori:

-         producatorii, distribuitorii, importatorii de materii prime, materiale, semifabricate,


componente

-         prestatorii de servicii (banci, agentii de resurse umane, firme de consultanta,


agentii de publicitate etc.)

-         persoane fizice

Furnizorii se pot clasifica astfel:

 Furnizori de bunuri şi servicii;


 Furnizori de informaţie;
 Furnizori de utilităţi.

Furnizorii de utilităţi reprezintă personae juridice care în baza unui contract


asigură partii contractate utilităţi, gaz, apă, energie termică şi energie electric.

3
1.2 CLASIFICAREA FURNIZORILOR DIN PUNCT DE VEDERE
CONTABIL ÎN BAZA CODULUI FISCAL

În contabilitate furnizorii sunt evidenţiaţi distinct, clsificându-se astfel:

- Furnizori de imobilizari;
- Furnizori – debitori;
- Furnizori;
- Furnizori – facturi nesosite.

Contul 404 “furnizori de imobilizări”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de


imobilizari corporale sau necorporale, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin
interese de participare.
Contul 404 “Furnizori de imobilizari” este un cont de pasiv.
În creditul contului 404 “Furnizori de imobilizari” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terti
pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 223, 224,
231, 233);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul
financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului
financiar, si a dobanzii aferente (167, 666);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
– taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor de imobilizari (4426);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665);

4
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv
la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 404 “Furnizori de imobilizari” se inregistreaza:
– sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate
furnizorilor de imobilizari (512, 531, 541, 232, 234);
– valoarea garantiilor depuse la terti (167);
– valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari,
la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in
functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii
lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

Contul 409 "Furnizori – debitori"

din OMFP 3055/2009/Reglementari Contabile - D IV/CAP. VII Functiunea


conturilor/CLASA 4 "Conturi de terti"/GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate"
comentarii(0)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor


pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii.
Contul 409 “Furnizori – debitori” este un cont de activ.
În debitul contului 409 “Furnizori – debitori” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor facturate (401);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (401);
– diferentele favorabile de curs valutar,aferente avansurilor in valuta acordate
furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in
functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea

5
exercitiului financiar (768).
În creditul contului 409 “Furnizori – debitori” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia
(401);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor, precum
si valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor,
retinute in stoc (381);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate
furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

Contul 401 “Furnizori”

din OMFP 3055/2009/Reglementari Contabile - D IV/CAP. VII Functiunea


conturilor/CLASA 4 "Conturi de terti"/GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate"
comentarii(1)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu


furnizorii, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare,
pentru aprovizionarile de bunuri sau serviciile prestate.
Contul 401 “Furnizori” este un cont de pasiv.
În creditul contului 401 “Furnizori” se inregistreaza:
– valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) al materiilor prime,
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor,
marfurilor si ambalajelor, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301,
302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum si
diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora
se tine la preturi standard (308, 368, 388);

6
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul
financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (604,
605);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor
de inventar, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei
inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
– valoarea serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
– valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca
facturi nesosite (408);
– taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
– valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori
achizitionate (532);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658);
– valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate, aferente
perioadei (652);
– diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv
la inchiderea exercitiului financiar (668);
– valoarea avansurilor facturate (409).
În debitul contului 401 “Furnizori” se inregistreaza:
– platile efectuate catre furnizori (512, 531, 541, 542);
– valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia
(409);
– sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare, ca plata in
natura potrivit prevederilor contractuale (345);

7
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (609);
– valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului (409);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori, la decontarea
acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in
functie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele
lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

Contul 408 "Furnizori – facturi nesosite"

din OMFP 3055/2009/Reglementari Contabile - D IV/CAP. VII Functiunea


conturilor/CLASA 4 "Conturi de terti"/GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate"
comentarii(1)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru


aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 408 “Furnizori – facturi nesosite” este un cont de pasiv.
În creditul contului 408 “Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si
a altor datorii catre acestia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626,
628, 658);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul
financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele
lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre
furnizori (665);
– diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau la inchiderea exercitiului,
aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei
valute (668).

8
În debitul contului 408 “Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea facturilor sosite (401);
– diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in
functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv
la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

1.3 JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII

Jurnalul privind decontările cu furnizorii este un formular tipizat ce serveşte:

   - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor privind decontările cu furnizorii


pentru materiale, mărfuri, lucrări executate, servicii prestate etc., la unităţile care aplică
forma de înregistrare "pe jurnale";

- la ţinerea contabilităţii analitice a furnizorilor;

- la completarea registrului Cartea mare.

    Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi


furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.

    Se completează pe baza documentelor justificative (facturi, note de recepţie şi


constatare de diferenţe etc.) sau pe bază de centralizatoare, pentru operaţiunile
înregistrate în creditul contului de furnizori şi pe baza documentelor justificative anexate
la extrasul de cont primit de la bancă sau registrul de casă, pentru operaţiunile
înregistrate în debitul acestui cont.

9
    În cazul înregistrării pe bază de centralizatoare, evidenţa analitică a furnizorilor se
ţine separat de jurnal, utilizându-se Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7) sau
alte formulare (Fişa de cont pentru operaţiuni diverse, cod 14-6-22).

    Facturile rămase neachitate (nelichidate) până la sfârşitul lunii se înregistrează în


Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7).

    La sfârşitul lunii, se determină rulajul creditor total, precum şi totalurile fiecăruia din
conturile corespondente debitoare care se trec în Cartea mare.

    Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

    Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

    Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

    - denumirea unităţii;

    - denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului; contul;

    - ziua înregistrării; numărul şi data notei de recepţie/factură;furnizorul -


localitatea (explicaţii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de
furnizori;

    - plata facturilor (debit cont furnizori): ziua achitării, cont corespondent creditor,
nr. document, suma;

    - semnături: întocmit, verificat.

10
1.4. FURNIZOR UNIC-FURNIZOR MULTIPLU

            Aprovizionarea de la un furnizor unic

            Daca în general se recomandă să nu se apeleze la un singur furnizor - pentru


evitarea creşterii gradului de dependenţă de acesta - există situaţii în care această
formă de aprovizionare este eficientă şi anume:

1.        În cazul existenţei unor relaţii  anterioare eficiente, sau al folosirii contractelor pe
termen lung, eventual al stabilirii unor relaţii de parteneriat.

2.        În cazul în care furnizorul deţine monopolul tehnic în ce priveşte fabricarea unui
produs.

3.        Daca un furnizor oferă un nivel de calitate, preţ şi service deosebit.

4.        Daca nivelul comenzilor nu asigură împarţire economică a acestora la mai mulţi
furnizori (apar costuri suplimentare de lansare a comenzilor).

5.        În cazul în care se pot obţine reduceri de preţ sau a cheltuielilor de


aprovizionare.

6.        În cazul unor produse care se caracterizeaza printr-un nivel calitativ deosebit.

7.        Este mai facilă şi eficienta o planificare riguroasa, respectiv trecerea către
aprovizionarea de tip "J.I.T.".

            Principalele dezavantaje ale unei asemenea forme de aprovizionare sunt


imposibilitatea punerii în concurenţa a furnizorilor şi riscul de creştere a gradului de
dependenţă faţă de furnizor. Dezavantajele acestei forme de organizare a aprovizionării
reies din analiza avantajelor aprovizionarii de la mai mulţi furnizori.

            Aprovizionarea de la mai mulţi furnizori

            În vederea reducerii puterii de negociere a furnizorilor se recomandă


aprovizionarea pentru aceeaşi resursa de la mai mulţi furnizori. Argumentele unei
asemenea opţiuni, ca şi condiţiile în care este eficientă sunt foarte diverse dintre care:

11
1.        Se asigură punerea în concurenţă a furnizorilor: obţinerea unor preţuri mai bune,
creşterea eforturilor de adaptare la cerinţele consumatorului, etc.

2.        Se evita posibilitatea încetarii totale a aprovizionărilor în condiţiile apariţiei unor


situaţii deosebite: greve, incendii, faliment, etc.

3.        Se asigură aprovizionarea cu aceeaşi resursă la diferite nivele calitative (de preţ)
în funcţie de segmentele de piaţă pe care întreprinderea îşi vinde produsele şi care
solicită produse diferite din punct de vedere calitativ respectiv de preţ.

4. Există cazuri în care prin hotărâri legislative sunt stimulate relaţiile cu întreprinderi
mici sau locale, dar care nu pot să asigure fiecare în parte necesarul total de resurse al
consumatorului pentru un anumit produs.

1.5. APROVIZIONAREA PE BAZĂ DE CONTRACT


APROVIZIONAREA LA COMANDĂ

            Asigurarea resurselor materiale necesare pe bază de contract sau pe bază de


convenţie (comanda) va fi rezultatul unei decizii,  determinată de avantajele oferite de
fiecare formă de aprovizionare.

            Astfel, contractul - ofera o reducere a riscului în aprovizionare din punct de


vedere cantitativ, calitativ dar şi al condiţiilor de aprovizionare (preţ, service, etc.)

            Pe de altă parte contractul reprezintă o dependenţă faţă de anumite clauze care
încalcate provoacă efecte negative asupra consumatorului. Apare astfel imposibilitatea
fructificarii anumitor oportunităţi pe piaţă cum ar fi reducerile de preţ, apariţia de noi
furnizori, modificări ale condiţiilor de aprovizionare, etc.

            Rezultă că folosirea contractului ca formă de reducere a riscului trebuie


analizată cu discernamânt si în general se recomandă:

-            în condiţiile unei pieţe cu risc ridicat;

12
-            pentru resursele de importanţă economica ridicată (vezi clasele A si B din
sistemul "ABC");

-            în cazul posibilitătţii negocierii eficiente a clauzelor contractuale în funcţie de


condiţiile existente pe piaţă dar şi a anticiparii evoluţiilor viitoare.

            În acest sens pot fi avute în vedere folosirea sau formularea unor clauze
asiguratorii ca de exemplu condiţiile de modificare a preţului, a caracteristicilor
produsului, etc.

            De remarcat că negocierea clauzelor contractuale este strâns dependenta de


raportul de putere furnizor-consumator, (de exemplu în cazul unui furnizor foarte
puternic şi care nu este dispus sa cedeze,  negocierile practic sunt fară şansă) În acest
caz nu se recomandă totuşi renunţarea la aprovizionarea pe bază de contract ci
formularea unor strategii de acţiune prin care să se obţina maximum de avantaje în
condiţiile date, dar mai ales să se obţină o modificare a raportului de forţa furnizor-
consumator, în perspectivă.

            Aprovizionarea pe bază de comanda are avantajul ca se pot negocia condiţiile


de aprovizionare în funcţie de situaţia existenta pe piaţă la un moment dat. Riscul mare
consta în modificarea defavorabila a conditiilor si care ar fi putut fi formulate în cadrul
unor contracte la parametrii mai favorabili - de exemplu cumpararile la termen - (când
se încheie un contract pentru aprovizionari care se vor face ulterior, dar în conditii
stabilite în prezent)

            Rezultă ca aprovizionarea la comanda se recomandă :

-            în condiţiile unei pieţe concurenţiale (cu risc redus);

-            pentru resursele cu impact redus .

13
1.6 MODELUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Prezentul model prezintă clauzele minimale ale contractului de achiziţii


(furnizare de produse) , care de la caz la caz, poate fi completat.

CONTRACT DE ACHIZIŢII

- FURNIZARE DE PRODUSE -

NR .......................DIN...........................

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost incheiat între :

1. Autoritatea contractantă Universitatea din Bucureşti, cu sediul


în ................................, cod fiscal ………………, cont …….., reprezentată prin Rector
prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, în calitate de Achizitor

şi

2. Furnizorul..........................................., cu sediul în......................., cod fiscal/cod unic


de înregistrare…………, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr…….. , cont
(trezorerie/bancă)……, telefon/fax…….., reprezentată prin.................., în funcţia de
……….în calitate de Furnizor

Art.2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

14
2.1.Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină
…………………

(denumirea produselor sau, în cazul în care există o anexă în care sunt menţionate
produsele, se va face trimitere la acea anexă cu specificarea că anexa face parte
integrantă din contract) în perioada sau perioadele convenite şi în conformitate cu
obligaţiile contractuale

2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul cuvenit pentru


îndeplinirea contractului, în sumă de …….. lei, din care TVA….. lei.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de ……….

3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină


produsele, astfel cum este prevăzut în graficul de livrare/anexă/în prezentul prezentul
contract (după caz), în decurs de ….. zile/luni (după caz ) de la data încheierii
contractului.

Art.4. MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ

4.1. Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de …….


………..de la data primirii facturii.

4.2. Plata se va efectua prin O.P./ prin casierie/cont bancar

4.3. Plata transportului produselor de la furnizor la beneficiar este suportată de


către furnizor.

Art. 5. PENALITĂŢI

15
5.1. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data
scadentă, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi în cuantum de ….%/zi de întârziere.

5.2. În cazul în care din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ….% din preţul contractului pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, respectiv recepţia
produselor.

Art.6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Obligaţiile furnizorului sunt următoarele:

- să predea achizitorului, la destinaţia indicată de acesta, produsele ce fac


obiectul prezentului contract, respectând datele din graficul de livrare şi termenul
stabilit, factura fiscală, certificatul de garanţie;

- să acorde garanţie produselor livrate.

6.2. Obligaţiile achizitorului sunt următoarele:

- după instalarea şi după recepţia produselor, să certifice că acestea au fost


livrate parţial sau total, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare;

- să plătească suma de bani ce reprezintă valoarea contractului, la termenul


pevăzut în prezentul contract.

Art.7. GARANŢII

7.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu


prezintă vicii ascunse.

16
7.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor
vândute şi de defecţiunile bunului.

7.3. Perioada de garanţie acordată bunurilor achiziţionate este cea declarată în


propunerea tehnică sau oferta financiară, care fac parte integrantă din contract sub
acest aspect; garanţia este de.…………….

7.4. Perioada de garanţie a produselor începe la data recepţiei finale.

7.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-
mail sau prin poştă, orice plângere sau reclamaţie intervenită în perioada de garanţie.

7.6. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia sau
de a înlocui produsul în 5 zile, pe baza unui proces - verbal încheiat între reprezentanţii
părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

7.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze


defecţiunea în 5 zile, achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese.

7.8. Dacă Furnizorul nu îşi execută obligaţiile referitoare la garanţii sau dacă
bunul, în mod repetat, se defectează, astfel încât Achizitorul nu îl poate utiliza în
scopurile avute în vedere la încheierea contractului, Achizitorul poate considera
contractul desfiinţat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

Art.8. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE

8.1. Punerea în funcţiune, precum şi toate operaţiunile de întreţinere şi service în


perioada de garanţie vor fi făcute de furnizor sau, în numele şi pe cheltuiala furnizorului,
de firme de service autorizate de către acesta.

8.2. Furnizorul poate acorda asistenţă tehnică sau service pentru defecţiunile
care nu-i sunt imputabile, apărute în perioada de garanţie şi post–garanţie, la cererea
expresă a achizitorului şi pe cheltuiala acestuia.

17
Art.9. MARCARE ŞI AMBALARE

9.1. Marcarea şi ambalarea produselor prevăzute în anexele contractului intră în


obligaţiile furnizorului şi se efectuează conform standardelor, normelor tehnice şi
documentaţiilor de execuţie în cazul bunurilor din contract

9.2. Preţul ambalajelor este /nu este inclus în preţul produsului.

Art.11. REZILIEREA CONTRACTULUI9.3. Toate materialele de ambalare a


produselor şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, lăzi, cutii şi
foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

9.4. Ambalajele din carton nu sunt restituibile.

9.5. Pentru ambalajele din lemn de tip paletă şi cele din metal şi lemn de tip container,
achizitorul are obligaţia de a restitui ambalajele în termen de 60 de zile de la primirea
produselor pe cheltuiala furnizorului. În situaţia în care furnizorul nu şi-a ridicat în acest
termen ambalajele menţionate, acestea rămân de plin drept în proprietatea
Achizitorului.

Art.10. EXPEDIEREA ŞI TRANSPORTUL

10.1. La data predării produselor se transmit dreptul de proprietate, precum şi


riscurile.

10.2. La predarea produselor, furnizorul este obligat să anexeze:

- certificatul de calitate;

- procesul – verbal de recepţie şi documentele aferente

- instrucţiuni de întreţinere.

10.3. Expedierea şi transportul cad în sarcina furnizorului.

18
11.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune – interese.

11.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de


furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.

11.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru


partea in contract îndeplinită până la denunţarea unilaterală a contractului.

11.4. Rezilierea contractului se poate face din iniaţiativa temeinic motivată a


uneia dintre părţi.

11.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o


perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi
încetarea de pălin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată
pretinde celeilalte daune interese. Încetarea de plin drept a contractului se face fără
intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o clauză compromisorie de gradul IV.

Art.12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Forţa majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă, pe toată


durata producerii acesteia.

12.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei


majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.

12.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră împejurările independente de


voinţa părţilor, survenite după încheierea contractului, imprevizibile şi de neânlăturat şi
care atrag imposibilitatea absolută de executare totală sau parţială a obligaţiilor
contractuale, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

19
12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile
de la apariţia ei s-o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar în
termen de 10 zile este obligată să remită un document relevant emis de către organele
competente prin care acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii.

12.5. Partea care se află în imposibilitatea eecutării obligaţiilor contractuale din cauza
producerii unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în
vederea limitării consecinţelor.

Art. 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situaţii:

- la expirarea duratei pentru care a fost încheiat


- la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părţilor
- prin denunţare unilaterală, conform art. 11.2.
- în cazul în care operează rezilierea
- la data la care împotriva furnizorului a fost declanşată procedura prevăzută de
Legea 64/1995 republicată şi modificată

Art.14. LITIGII’

14.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi


soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

Art.15. DISPOZIŢII FINALE

15.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,


trebuie să fie transmisă în scris.

15.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii,
cât şi în momentul primirii.

20
15.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

15.4. Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind


achiziţiile publice, ale legislaţiei civile sau comerciale aplicabile.

15.5. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul
părţilor, sub forma unui act adiţional, care va face parte integrantă din contract.

15.5. Părţile contractante sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare
intervenită pe perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare.

15.6. Furnizorul se obligă să comunice în scris achizitorului, în termen de ………


zile modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.

15.7. Livrarea produselor se va face la adresa indicată de beneficiar, prin recepţie


cantitativă, calitativă şi valorică sau prin autorecepţie, pe baza documentelor emise de
furnizor.

15.8. Certificatul de calitate şi garanţie împreună cu procesul – verbal de


autorecepţie vor însoţi documentul de expediere şi factura.

15.9. Proprietatea produselor se transferă de la furnizor la beneficiar la data şi


locul livrării, recepţia cantitativă, calitativă şi valorică.

Contractul a fost încheiat astăzi................... la sediul achizitorului, în 2 exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură părţile atestă că
se află în posesia unui exemplar.

ACHIZITOR FURNIZOR

21
1.7. LEGE PRIVIND ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI
CONTRACTUALE ÎNTRE COMERCIANŢI ŞI FURNIZORI

Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.  1.  - Prin prezenta lege se intentioneaza imbunatatirea cadrului  contractual privitor
la raporturile comerciale derulate intre comercianti si furnizorii de produse.

Art.  2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele


definiţii:

- Comerciant - persoanele juridice ce desfasoara comertul in locuri special


amenajate ca suprafete comerciale, entitati cunoscute generic sub denumirea de
“hipermarket” sau “supermarket”.
- Furnizor – orice producatori agricoli, producatori din  industria alimentara,
precum si companiile distribuitoare ce desfasoara raporturi contractuale cu
entitatile mai sus mentionate;

Capitolul II

Dispoziţii referitoare la relaţiile comerciale derulate între comercianţi şi furnizori


şi termene de plată

Art. 3. [1]Comerciantii si Furnizorii vor stabili de comun acord in cadrul contractelor


incheiate, termene de plata a facturilor fiscale rezultate urmare a relatiilor comerciale
derulate

[2] Termenele de plata stabilite intre comercianti si furnizori vor trebui sa tina cont de
tipul produselor si de specificul vanzarii marfii si vor fi stabilite la un nivel rezonabil fara
a depaseasii 30 de zile pentru produsele agroalimentare si 60 zile pentru celelalte

22
categorii de produse.
Art. 4. Comerciantii  şi furnizorii pot să decidă de comun acord a reduce termenul
maxim de plată fixat la Art. 3 alin. [2].

Art. 5. Nerespectarea termenelor de plata mai sus mentionate, atrage pe langa plata
penalitatilor de intarziere si sanctiuni contraventionale conform prevederilor prezentei
legi.

Capitolul III

Sanctiuni

Art. 6.- Nerespectarea prevederilor referitoare la stabilirea  termenelor de plata mai sus
mentionate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 60000 lei.

Capitolul IV

Dispozitii Finale

Art. 7. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege   sunt


in sarcina organelor de control ale Garzii Financiare.

Art. 8. - (1) Prezenta lege se completeaza cu prevederile OG 2/2001 privind regimul


juridic al contraventiilor aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 188/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.9. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,  


Ministerul  finantelor publice va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei
legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 La intrarea în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării  în Monitorul
Oficial al României , Partea I.

23
CAPITOLUL 2

GESTIUNEA FURNIZORILOR FOLOSIND MICROSOFT


ACCESS 2007

2.1 CE REPREZINTĂ MICROSOFT ACCESS

Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă


la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să
stocăm şi să administrăm volume mari de date, organizate în unităţi numite înregistrări.

O bază de date Access constă din următoarele obiecte:


• Tabele – conţin toate înregistrările
• Interogări – localizează înregistrări specifice
• Formulare – afişează înregistrările din tabele, una cîte una
• Rapoarte – tipăresc loturi de înregistrări
• Pagini de acces la date – pun la dispoziţie date prin intermediul paginilor Web
• Macrocomenzi – acţiuni automate uzuale
• Module – stochează declaraţii si proceduri Visual Basic, care ne permit să scriem
programe pentru bazele de date, astfel încât acestea să poată interacţiona cu alt
software.

Utilitarele de asistenţă din aplicaţia Access asigură un proces simplu, pas cu


pas, de configurare a tabelelor, formularelor, paginilor de acces la date, rapoartelor şi
interogărilor.

24
2.2 EXEMPLIFICAREA UNEI BAZE DE DATE PENTRU
GESTIUNEA FURNIZORILOR

Pentru exemplificare am ales să creez o bază de date privind gestiunea


furnizorilor in Microsoft Access 2007 .

În Microsoft Access 2007 avem la indemână foarte multe şabloane de baze de


date, toate aceste şabloane conţin baze de date deja realizate.

O să incep o bază de date noua numita “liliserv”. Deschid aplicatia Microsoft


Access2007. Lansarea în execuţie a programului se face urmând calea: Start –All
programs – Microsoft Office-Microsoft Access 2007.

25
Selectez locaţia în care doresc să salvez baza de date apoi apasăm butonul
Creare pentru a începe să creez componentele unei baze de date. Interfaţa Accesului
porneşte cu un table nou.

Orice coloană dintr-un tabel se numeşte camp, orice linie se numeşte


înregistrare iar intersecţia dintre o linie şi o coloană se numeşte valoare.

Cea mai importantă linie este acea linie care defineşte tabelul. Ea se numeşte
cap de tabel . Acesta este primul lucru pe care îl creem atunci când dorim să facem un
table.

Capul de table conţine definiţia coloanelor din tabelul respective.

Tabelele din Access sunt mult mai “inteligente” decat cele din Excel. Au o
structură bune definită, fiecare coloană având un anumit tip de date, o anumită
dimensiune, etc.

Voi crea un prim tabel numit “detalii factură” al cărui cap de tabel vor fi:

 Nr fatură
 Cod fz
 Data factură
 Valoare factură
 Data scadentă.

26
În interiorul tabelului am introdus în baza facturilor existente detaliile cerute de capul de
tabel astfel:

Am creat următoarele tabele “ furnizori” şi “facturi”având următoarea structură:

 Furnizori: ( cod fz, denumire fz, adresă fz, telefon si adresa)


 Facturi: (nr factură, cod fz, valoare factură, tip factură şi denumire fz).

27
Am introdus în tabel următorii furnizori cărora le-am atribuit cate un cod unic după
cum urmează:

 Macromex , cod 204;


 Roniv, cod 210;
 Ted, cod 203;
 Napolact, cod 201;
 Lactamar, cod 209;
 Albalact, cod 211;
 Intersnack, cod 212.

De asemenea am introdus în campuri datele de identificare pentru fiecare factură şi


pentru fiecare furnizor.

28
În acest moment putem vizualiza tabelele în modul Vizualizare (View) pentru a
putea introduce noi date dacă se cere acest lucru.Navigarea de la o valoare la alta se
poate face apăsând tasta Tab.

CREAREA RELAŢIILOR

Fiecare tabel dintr-o bază de date trebuie să stocheze valori bine definite din
viaţa reală. Pentru entităţi diferite din viaţa reală trebuie să crem tabele diferite.

În acest caz exisă mai multe tabele, deci se impune ca aceste tabele să fie
relaţionate, aşa cum entităţile din viaţa reală sunt relaţionate. Acest concept legat de
relaţionare stă la bazaq teoriei relaţionale, care este inima noţiuni unei baze de date.
Deosebirea esenţială dintre o bază de date Access şi un alt software ( Excel, Word)
este tocmai aceea că obiectele, entităţile, tabelele din interiorul bazei de date sunt
relaţionate.

În acest moment tabelele din baza noastră de date nu sunt relaţionate, astfel vom
crea relatii intre aceste tabele urmând calea: Database tools – Relationships, şi astfel
se va deschide o fereastră:

29
Unde selectam tabele intre care dorim să stabilim relaţii, în acest caz am
selectat toate tabelele şi am creat următoarele relaţii:

Una dintre cele mai puternice operaţii în Access este aceea prin care reuşim să
interogăm diferite obiecte. De exemplu, am interogat tabelul “detalii factură” şi tabelul
“facturi” pentru a-mi structura detaliile care ma intresează: cod fz, valoare factură şi data
scadentă.

30
De asemenea am creat o interogare care-mi furnizează date cu privire la
facturile a căror scadenţă urmează, denumirea şi codul furnizorului precum şi valoarea
facturii de plătit.

Access ne permite creerea unor formulare cu datele pe care le solicităm oferindu-


ne posibilitatea păstrării datelor atât pe support electronic cât sip e support de hârtie.

31
Astfel am crea un formular cu datele de identificate ale furnizorilor existenţi în baya
de date pe care l-am numit “ identificare furnizori”:

De asemenea am creat un formular care-mi permite sa vad care sunt furnizorii a


căror factură este scadentă într-o perioadă sau dată definită, în acest caz am ales data
de 13.02. 2011.

32
Se pot crea formulare şi rapoarte pentru o mai bună gestionare a bazei de date .

În momentul în care un furnizor a fost platit este trecut în tabelul “ Furnizori platiţi”.

Am creat o interogare care să-mi arate ce valoare din factură mai este de achitat si
furnizorul.
33
Această bază de date oferă posibilitatea vizualizării, modificării şi creerii unor noi
tabele, relationarea dintre acestea, posibilitatea efectuării interogărilor, formularelor,
rapoartelor, toate acestea permiţându-ne saă avem o imagine reală a gestiunii asupra
furnizorilor.

34

S-ar putea să vă placă și