Sunteți pe pagina 1din 153

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL

Mariana GRAMA, Daniel MARTIN

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Ghid metodic

Aprobat
de Consiliul Profesoral al
Facultății de Drept a
Universităţii de Stat din Moldova

Chişinău, 2017
CEP USM
CZU……

Recenzenţi: Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat, profesor universitar,

şeful Departamentului Drept Penal,


Facultatea de Drept, USM
Liliana ROTARU, doctor în istorie,
conferențiar universitar

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

ISBN

© Mariana GRAMA,
Daniel MARTIN, 2017

2
Cuprins
Cuvânt înainte……………………………………………. 4
Tema 1. Introducere în studiul dreptului penal……………7
Tema 2. Evoluţia dreptului penal în Moldova….……...…10
Tema 3. Legea penală…………………………..………...12
Tema 4. Infracţiunea……………………………………...18
Tema 5. Raportul juridic penal...........................................20
Tema 6. Componenţa infracţiunii………………………...23
Tema 7. Obiectul infracţiunii………………………….....26
Tema 8. Latura obiectivă a infracţiuni……………….…..29
Tema 9. Subiectul infracţiunii…………………………...32
Tema 10. Latura subiectivă a infracţiunii……...................37
Tema 11. Etapele activităţii infracţionale……...................41
Tema 12. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni…………..44
Tema 13. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei..47
Tema 14. Participaţia……………………………………..52
Tema 15. Răspunderea penală….……………………...…56
Tema 16. Liberarea de răspundere penală………………..58
Tema 17. Pedeapsa penală………………………...……...61
Tema 18. Individualizarea pedepselor penale....................64
Tema 19. Liberarea de pedeapsă penală……………..…..67
Tema 20. Măsurile de siguranţă…………………….........70
Tema 21.Cauzele care înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării…………………...…..73
Tema 22. Calificarea infracţiunii………………….……...75
Activități de evaluare.Teste. Teste-grilă (Mostre).…….....79
Activităţi de lucru individual………………..……..……143
Tematica orientativă a lucrului individual…………....…152

3
CUVÂNT ÎNAINTE

Disciplina Drept penal.Partea Generală este o disciplină


fundamentală și obligatorie care se regăsește în Planurile de
învățământ de la facultățile de Drept din cadrul instituțiilor
superioare de învățământ.
Cursul universitar de Drept penal. Partea Generală este consacrat
studiului amplu al normelor juridice penale cu caracter declarativ şi
determinativ ce alcătuiesc Partea Generală în scopul aplicării lor
corecte în practica judiciară. Acest curs universitar presupune o
echilibrare a rezultatelor adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor
dezvoltării social-economice.
Cunoșterea aprofundată a dreptului penal, în general și a legii
penale, în special este o premiză importantă pentru o carieră de
succes în sistemul organelor de drept.
Ghidul metodic la disciplina Drept penal. Partea Generală prin
maniera elaborată vine în ajutorul studenților de la Ciclul I, Licență
din cadrul secțiilor cu frecvență la zi și frecvență redusă de la
facultățile de drept, pentru a însuși noțiunile, conceptele și
instituțiile de bază ale Dreptului penal. Partea Generală – disciplină
fundamentală care se conține în Planul de învățământ de la
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
Prezentul Ghid este elaborat în baza Recomandărilor privind
publicațiile științifice, științifico-metodice și didactice aprobate prin
Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT-8/1-2 din 23
decembrie 2010.
Scopul de bază al ghidului este de a oferi studenților un suport
metodic care să-i ajute să însușească materia Dreptului penal, nu
doar din perspecivele doctrinei penale, dar și a aplicabilității practice
a normelor penal-juridice.
Disciplina Drept penal. Partea Generală se axează pe trei niveluri
comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere,
aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul
Dreptului penal. Partea Generală. Aplicarea presupune formarea abi-
4
lităţilor tipice disciplinei, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea
presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi
al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de
problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate,
manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul
comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de
învăţământ la disciplina Drept penal. Partea Generală, formată prin
realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.
În cadrul disciplinei Drept penal. Partea generală, se pune accent
pe rezolvarea speţelor, lucrul cu actele normative și cele de
interpretare, analiza cazurilor practice, elaborarea lucrului individual,
proiecte în grup. Toate acestea au caracter integrator și demonstrează
atât cunoaşterea materialului teoretic, capacitatea de a gestiona
cunoştinţele şi a stabili conexiunile relevante pentru rezolvarea
situaţiilor de problemă.

Disciplina Drept penal. Partea Generală contribuie la formarea şi


dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale:

1. Cunoaşterea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiei din


domeniul juridic;
2. Utilizarea cunoştinţelor în culegerea datelor şi informaţiilor
referitoare la probleme concrete de drept;
3. Aplicarea legislaţiei Republicii Moldova, a altor instrumente
juridice europene şi internaţionale;
4. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice din domeniul juridic
în soluţionarea problemelor de ordin practic;
5. Exprimarea viziunilor proprii faţă de reglementări sau coliziuni de
drept;
6. Utilizarea de tehnici, metode şi procedee în vederea formulării
soluţiilor interpretative ale normelor juridice;
7. Formularea propunerilor în vederea perfecţionării cadrului legal
existent;

5
8. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de
eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor eticii juridice;
9. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, a surselor de
formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă
de circulaţie internaţională.

Pentru ca unui student să-i fie formate aceste compentențe


profesionale prin intermediul disciplinei Drept penal. Partea Generală,
acesta, inițial trebuie să facă cunoștință cu curriculumul la disciplina
Drept penal. Partea Generală (I) și ( II). Ghidul metodic este întocmit
în conformitate cu curriculumul la disciplină, care la rândul lui este
actualizat și reflectă modificările la zi ale legii penale a Republicii
Moldova.
Ghidul metodic conține obiectivele de referință, precum și
reperele de conținut care constituie unități de învățare atât prin
intermediul prelegerilor, cât și a seminarelor.
Pregătirea pentru seminare se face în conformitate cu sarcinile
metodico-didactice expuse în ghid, cu cercetarea bibliografiei
recomandate. Trebuie de avut în vedere, că ghidul nu poate înlocui
suportul de curs, notele de curs sau alte materiale bibliografice ori acte
normative sau de interpretare pe care responsabilul de disciplină le
utilizează pentru desfășurarea prelegerilor.

Autorii

6
Tema 1

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PENAL

I. Obiective de referinţă:
• să definească noţiunea Dreptului penal sub toate aspectele;
• să determine importanţa Dreptului penal în condiţiile statului de
drept;
• să determine locul şi rolul Dreptului penal în cadrul politicii penale
a statului;
• să elucideze conceptul, conţinutul şi sarcinile ştiinţei Dreptului
penal;
• să evidenţieze caracteristicile şi obiectul Dreptului penal;
• să formuleze şi să explice conţinutul principiilor Dreptului penal;
• să descrie sistemul Dreptului penal;
• să stabilească locul Dreptului penal ca ramură autonomă în sistemul de
drept al Republicii Moldova;
• să identifice izvoarele Dreptului penal şi specificul lor;
• să facă propuneri de modificare a legii penale cu privire la
principiile şi izvoarele dreptului penal.

II. Repere de conţinut

7
1. Conceptul Dreptului penal. Noţiunea dreptului penal ca ramură
de drept, ca ştiinţă şi ca obiect de studiu. Trăsăturile caracteristice
dreptului penal ca ramură de drept. Obiectul dreptului penal ca
ramură de drept. Conceptul politicii penale. Principalele direcţii de
dezvoltare ale politicii penale a Republicii Moldova;

2. Sistemul Dreptului penal. Noţiunea sistemului dreptului penal


ca ramură de drept. Partea Generală a dreptului penal. Partea
Specială a dreptului penal;

3. Principiile Dreptului penal. Noţiunea de principiu a dreptului


penal. Calsificarea principiilor dreptului penal. Principiul
legalităţii. Principiul umanismului. Principiul democratismului.
Principiul egalităţii. Principiul vinovăţiei. Principiul caracterului
personal al răspunderii penale. Principiul individualizării
răspunderii şi pedepsi penale;

4. Ştiinţa Dreptului penal. Noţiunea ştiinţei dreptului


penal.Obiectul de studiu al ştiinţei dreptului penal. Metodele de
studiu ale ştiinţei dreptului penal. Locul ştiinţei dreptului penal în
sistemul ştiinţelor juridico-penale. Știinţa dreptului penal în
Republica Moldova;

5. Izvoarele Dreptului penal. Noţiunea şi specificul izvoarelor


dreptului penal. Caracteristica izvoarelor dreptului penal.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea dreptului penal ca ramură de drept.
 Caracterizaţi sistemul dreptului penal.
 Definiți politica penală.
 Caracterizați principiile fundamentale ale dreptului penal.
 Identificaţi metodele de studiu ale dreptului penal.

8
 Definiți izvoarele dreptului penal.
 Caracterizați știința dreptului penal.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Identificați obiectul dreptului penal ca ramură de drept.
 Analizaţi principiile fundamentale ale dreptului penal.
 Distingeți specificul izvoarelor dreptului penal.
 Distingeţi locul dreptului penal în sistemul dreptului Republicii
Moldova.
 Comparaţi știința dreptului penal cu alte științe juridico-penale
înrudite.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Elucidaţi principalele direcții de dezvoltare a politicii penale a
Republicii Moldova.
 Evaluaţi coraportul dintre Partea Generală și Partea Specială ale
dreptului penal.
 Argumentaţi importanţa aplicării principiilor fundamentale ale
dreptului penal.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, în vigoare din 27


august 1994.
2. Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din
12.06.2003.
3. Basarab M. Drept penal. Partea generală. Vol.I. Bucureşti:
Lumina LEX, 1997.
4. Botnaru S., Şavga A., Grosu V. ş.a. Drept penal. Partea Generală.
Chişinău: Cartier Juridic, 2005.
5. Grama M. Botnaru S., Şavga A., Grosu V. Drept penal. Partea
generală. Vol.I, Chişinău, 2012.
6. Boroi A. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK,
1999.

9
7. Bulai C. Manual de drept penal. Partea generală. Bucureşti: ALL,
1997.
8. Mitrache C., Mitrache Cr. Drept penal român. Partea generală.
Bucureşti: Universul juridic, 2003.
9. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного
права. Москва, 1988.
10. Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права.
Общая часть (2 тома). – Москва: Зерцало, 1999.
11. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их
реализация в правоприменительной деятельности. Санкт-
Петербург: Юридический центр пресс, 2004.
12. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая.
Том.I. Тула: Автограф, 2001.
13. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală
(2008-2010). Culegere. Colectiv de autori: Gurschi C., Botezatu R.,
Dolea I., Grama M. Chişinău, 2012.

Tema 2

EVOLUŢIA DREPTULUI PENAL ÎN SPAȚIUL


ROMÂNESC

I.Obiective de referinţă:

 să deosebească perioadele istorice de dezvoltare a Dreptului penal;


 să distingă trăsăturile de bază ce caracterizează Dreptul penal într-o
anumită perioadă istorică;
 să estimeze principalele izvoare ale Dreptului penal ce au existat
într-o perioadă istorică sau alta în Moldova.

II.Repere de conţinut

10
1. Dreptul penal în perioada antică.
2. Dreptul penal în perioada Evului Mediu.
3. Dreptul penal în perioada modern.
4. Dreptul penal în perioada contemporană.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Caracterizați perioadele istorice de dezvoltare ale dreptului penal în
Republica Moldova.
 Stabiliţi trăsăturile caracteristice fiecărei perioade istorice de
dezvoltare a dreptului penal în Republica Moldova.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Identificaţi izvoarele dreptului penal existente în fiecare perioadă
istorică de dezvoltare a dreptului penal în Republica Moldova.
 Comparaţi perioadele istorice de dezvoltare a dreptului penal în
Republica Moldova.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Evaluaţi necesitatea studierii evoluției istorice a dreptului penal
pentru Republica Moldova.
 Propuneţi concepţii pentru cercetarea ulterioară a dezvoltării
dreptului penal.
 Propuneți diverse metode care în opinia dvs ar fi utile pentru
cercetarea dreptului penal sub aspectul evoluției istorice.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, în vigoare din 27


august 1994.
2. Aramă E. Istoria dreptului românesc. Chişinău, 1995.
3. Cantemir D. Descrierea Moldovei. Chişinău, 1988.

11
4. Cernea E., Molcuţ E. Istoria statului şi dreptului românesc.
Bucureşti, 1998.
5. Dongoroz V. Curs de drept penal. Bucureşti, 1942.
6. Stănoiu R., Griga I., Dianu T. Drept penal. Partea generală.
Bucureşti, 1992.
7. Tanoviceanu I. Tratat de drept şi procedură penală. Vol.I,
Bucureşti, 1924.
8. Ureche Gh., Costin M., Neculce I. Letopiseţul Ţării Moldovei.
Chişinău, 1980.
9. Кригер Г.А., Кузнецова Н.Ф. Новое уголовное
законодательство и его научно-практическое значение. În:
Советское государство и право, 1984, №1.
10. Кузнецова Н.Ф. К истории проектов Уголовных кодексов
Российской Федерации. În: Вестник Московского
университета, 1995, №2.
11. Кузнецова Н.Ф. О криминогенности пробелов уголовного
законодательства. Москва, 1997.
12. Ной И.С. Новое в трактовке основных уголовно-правовых
понятий. În: Советское государство и право, 1982, №7.
13. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Том.I.
Тула: Автограф, 2001.

Tema 3
LEGEA PENALĂ

I.Obiective de referinţă:

12
 să definească noţiunea de lege penală;
 să definească norma juridico-penală;
 să definească noţiunile de timp şi loc de săvârşire a infracţiunii;
 să distingă scopul legii penale;
 să clasifice legile penale;
 să clasifice dispoziţiile şi sancţiunile normei juridico-penale;
 să definească noţiunea de interpretare a legii penale;
 să caracterizeze formele de interpretare a legii penale;
 să determine momentul intrării şi ieşirii din vigoare a legii penale;
 să elucideze principiile de aplicare a legii penale în spaţiu;
 să explice însemnătatea efectului retroactiv al legii penale;
 să formuleze conceptul formelor de asistenţă juridică internaţională
în materie penală;
 să caracterizeze formele de asistenţă juridică internaţională în
materie penală;
 să caracterizeze extrădarea sub aspectul noţiunii, naturii juridice şi
condiţiilor;
 să alcătuiască speţe reieşind din principiile acţiunii legii penale în
timp şi în spaţiu;
 să raporteze practica CEDO la diverse forme de asistenţă juridică
internaţională în materie penală aplicabile în Republica Moldova.

II. Repere de conţinut

13
1. Conceptul legii penale. Noțiunea legii penale. Trăsăturile
caracteristice ale legii penale. Scopul legii penale.
2. Norma juridico-penală. Noțiunea normei juridico-penale.
Structura normei juridico-penale.
1. Interpretarea legii penale. Noţiunea interpretării legii penale.
Formele de interpretare ale legii penale. Necesitatea intrpretării
legii penale.
2. Acţiunea legii penale în timp. Timpul săvârșirii infracțiunii.
Principiile aplicării legii penale în timp: principiul activității legii
penale, principiul retroactivității legii lenale, principiul
ultraactivității legii penale.
3. Aplicarea legii penale în spaţiu. Locul săvârșirii infracțiunii. Locul
săvârșirii infracțiunii transnaționale. Principiile aplicării legii
penale în spaţiu. Principiul teritorialității legii penale. Noțiunea de
teritoriu a Republicii Moldova. Excepții de la principiul
teritorialității. Principiul personalității legii penale. Principiul
realității legii penale.
4. Forme de asistenţă juridică internaţională în materie penală.
Noțiunea de asistență juridică internațională în materie penală.
Surse de reglementare.Caracteristica formelor de asistență
juridică internațională în materie penală.
5. Extrădarea. Noţiunea extrădării. Natura juridică a extrădării. Surse
de reglementare.Condițiile de fond ale extrădării. Condițiile de
formă ale extrădării. Tipuri de extrădare.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiți legea penală.
 Caracterizați trăsăturile specifice ale legii penale
 Definiți norma juridico-penală
 Relatați despre formele de interpretare a legi penale
 Caracterizați principiile acțiunii legii penale în timp.
 Caracterizați principiile aplicării legi penale în spațiu.

14
 Cracterizați formele de asistență juridică internațională în materie
penală.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Explicați condițiile aplicării principiilor acțiunii legii penale în
spațiu.
 Explicați efectul retroactiv al legii penale.
 Identificați specificul normei juridico- penale în coraport cu alte
norme juridice.
 Distingeți extrădarea de alte instituții înrudite ( expulzarea,
readmisia etc).
 Aplicați cunoștințele teoretice și prevederile legii penale pentru
soluționarea situațiilor din practica judiciară.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Proiectați spețe practice în care ar fi posibilă aplicarea principiilor
de acțiune a legii penale în spațiu și prevederile legale referitoare la
efectul retroactiv al legii penale, a principilor de aplicare a legii
penale în spațiu.
 Argumentați importanța efectului retroactiv al legii penale.
 Argumentați importanța asistenței juridice internaționale în materie
penală.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, în vigoare din 27


august 1994.
2. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din
12.06.2003.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003,
în vigoare din 12.06.2003.
4. Convenţia CSI cu privire la asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993,
semnată la Minsk. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.402-
XIII din 16.03.1995, în vigoare pentru Republica Moldova din 26
15
martie 1996. În: Tratate internaţionale…, 1999, vol. 16, p.262
(Partea a II-a, art. 4, 5, 8, 17, 19; Partea a IV-a, Capitolul I, art.56-
71).
5. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din
18.04.1961. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Despre
aderarea Republicii Moldova la Convenţii internaţionale” nr.1135-
XII din 04.08.1992.
6. Convenţia europeană de asistenţă juridică în materie penală,
semnată la Strasbourg la 20.04.1959. Ratificată prin Hotărârea
Parlamentului nr.1332-XIII din 26.09.1997. În: Tratate
internaţionale la care Republica Moldova este parte, 1999, vol.14,
p.71.
7. Convenţia europeană de extrădare adoptată la Paris la 13.12.1957.
Ratificată prin Hotărârea Parlamentului pentru ratificarea
Convenţiei europene de extrădare nr.1183-XIII din 14.05.1997. În:
MO nr.41-42 din 26.06.1997.
8. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate din 15.11.2000, adoptată la New York la 15 noiembrie
2000. Ratificată prin Legea din 16 octombrie 2005. În: Tratate
internaţionale…, 2006, vol.35, p.333.
9. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la
practica judiciară de aplicare a legislaţiei ce reglementează
extrădarea nr.3 din 28.05.2012.
10. Lege cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie
penală nr.371-XVI din 01.12.2006. În: MO al RM nr.14-17/42 din
02.02.2007.
11. Lege cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din
27.12.2001. În: MO al RM nr.20 din 02.02.2002.
12. Lege cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova în alte state nr.1133-XII din 04.08.1992. În:
Monitorul nr.8 din 30.08.1992.
13. Lege cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova ale statelor străine în Republica Moldova
nr.1134-XII din 04.08.1992. În: Monitorul nr.8 din 30.08.1992.

16
14. Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001. În:
MO al RM, nr.36-38/ 210 din 14.03.2002.
15. Barbăneagră A. şi autorii. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009.
16. Boroi Al. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: C.H. Beck,
2010.
17. Boroi Al., Rusu I. Cooperarea judiciară internaţională în
materia penală. Bucureşti: C.H. Beck, 2008.
18. Brînză W. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Universul
juridic, 2012.
19. Dobrinoiu V., Pascu I. Convenţia şi legea penală. În: Revista
de drept penal. Bucureşti, aprilie-iunie, nr.2, 1995.
20. Giurgiu N. Legea penală şi infracţiunea. Iaşi: Gama, 1998.
21. Macari L. Cercetări istorice privind comisia rogatorie. În:
Revista naţională de drept, nr.12 2011.
22. Moldovan-Scholz M., Danişor Gh., Diaconescu H., Oroveanu-
Hantiu A., Răducanu R. Timpul şi legea penală. Bucureşti: C.H.
Beck, 2007.
23. Nistoreanu Gh., Boroi Al. Drept penal. Partea generală.
Bucureşti: ALL Beck, 2002.
24. Pasca V. Curs de drept penal. Bucureşti: Universul juridic,
2010.
25. Pasca V. Studii de drept penal. Bucureşti: Universul juridic,
2011.
26. Popescu R. Elemente de drept penal. Bucureşti: Universul
Juridic, 2008.
27. Sima C. Codul Penal adnotat. Bucureşti: Lumina LEX, 2000.
28. Ulianovschi Gh., Grama M. Extrădarea. Chişinău: Centrul de
Drept al Avocaţilor, 2009.
29. Ulianovschi Gh., Ulianovschi I. Locul săvârşirii infracţiunii.
Importanţa şi criteriile de stabilire a lui. În: Revista naţională de
drept, nr.7 2009.
30. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в
пространстве. Санкт-Петербург, 1995.

17
31. Ботнару С., Сосна А., Морару В. О некоторых проблемах
возникающих при применении законодательства,
регулирующего экстрадицию. În: Materialele Conferinţei
Internaţionale Ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a
RM la etapa actuală”, sub red. Gh.Costachi, Chişinău, Tipografia
centrală, 2004.
32. Ботнару С., Сосна А., Морару В. Правовое регулирование
экстрадиции. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-
practice „Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuală”, sub
red. Gh.Costachi, Chişinău, Tipografia centrală, 2004.
33. Климова Е. Упрощение процедуры экстрадиции: опыт
Европейского Союза. În: Международное уголовное право и
международная юстиция, 2010, №1.
34. Кочой С. Уголовное право. Общая и Особенная части.
Краткий курс, Учебник, 2010.
35. Лопашенко Н. Общая часть уголовного права. Состояние
законодательства и научной мысли. Cанкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2011.
36. Лопашенко Н. Уголовная политика. Москва: Волтерс
Клувер, 2009.
37. Рарог А.И., Степалин В.П. Уголовное право. Общая часть
в вопросах и ответах. Москва: Юристь, 2001.
38. Сумачёв А. О структуре уголовно-правовой нормы. În:
Юридическая наука и правоохранительная практика, 2009,
№4.
39. Тогель С. Курс уголовной политики. О связи с уголовной
социологией. Москва: ИНФРА-М, 2010.
40. Филимонов В. Норма Уголовного права. Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2004.
41. Чередниченко Е. Принципы уголовного законодательства:
понятие, системы, проблемы законодательной
регламентации. Москва: Волтерс Клувер, 2007.
42. Шерстнева О. Краткий курс по уголовному праву. Общая
часть. Москва: Окей-книга, 2011.

18
43. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. ş.a. Codul Penal al
Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis, 2009.

Tema 4
INFRACŢIUNEA

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de infracţiune;
 să caracterizeze trăsăturile esenţiale ale infracţiunii;
 să clasifice infracţiunile;
 să stabilească importanţa clasificării infracţiunilor;
 să rezolve situaţii de problemă;
 să deosebească infracţiunile de alte încălcări de lege (contravenţii
administrative, delicte civile, încălcări disciplinare).

II. Repere de conţinut


1. Conceptul infracțiunii. Noţiunea infracțiunii. Trăsăturile esenţiale ale
infracţiunii.
2. Clasificarea infracţiunilor. Criterii de clasificare. Categorii de
infracțiuni. Importanța clsificării infracțiunilor.
3. Delimitarea infracţiunilor de alte încălcări de lege.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiți noțiunea de infracțiune.
 Relatați despre evoluția istorică a conceptului de infracțiune.
 Caracterizați categoriile de infracțiuni.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Distingeți criteriile de clasificare a infracțiunilor.
 Clasificați infracțiunile din punctul de vedere al legii penale.
 Stabiliți deosebirile dintre infracțiuni și alte încălcări de lege.

19
 Soluționați spețe practice pentru a stabili existența faptei
prejudiciabile.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Argumentați importanța clasificării infracțiunilor.
 Proiectați spețe în care ar exista diverse categorii de infracțiuni.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din
12.06.2003.
2. Antoniu G. Reflecţii asupra conceptului de infracţiune. În: CSJ,
1980, nr.2.
3. Aramă E. Istoria dreptului românesc.Chişinău, 1995.
4. Bekkaria C. О преступлениях и наказаниях. Mосква, 1939.
5. Bulai C., Filipaş A., Mitrache C. Instituţii de drept penal.
Bucureşti: TREI, 2001.
6. Florea C.N. Infracţiunea, vinovăţia şi circumstanţele ce înlătură
caracterul penal al faptei. Chişinău, 1994.
7. Florea C.N., Carpov T.I. Noţiunea de infracţiune şi aplicarea
pedepsei. Chişinău, 1976.
8. Giurgiu N. Infracţiunea. Iaşi: Gama, 1994.
9. Macari I. Infracţiunea şi semnele ei.În: Revista naţională de drept,
2002, nr.5.
10. Pitulescu I., Abraham P., Derşidan E., Ranete I. Dicţionar
explicativ şi practic de drept penal şi procesual penal. Bucureşti:
Naţional, 1997.
11. Tulbure A. Fapta care nu prezintă pericolul social al unei
infracţiuni şi înlocuirea răspunderii penale.În: Revista naţională de
drept, 1996, nr.2.
12. Zolyneak М., Michinici М. Drept penal, Partea generală.Iaşi:
Editura Fundaţiei “Chemarea”, 1999.

20
13. Загородников Н.И. Классификация преступлений и ее
значение для деятельности органов внутренних дел. Москва,
1993.
14. Иванов Н. Библия и уголовный закон. În: Советская юстиция,
1992, №78.
15. Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права. Москва:
ИНФРА-М, 1997.
16. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном
праве. Свердловск, 1987.
17. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков,
1979.
18. Макарь И. Уголовное право Республики Молдова, Часть
общая.Кишинев: МГУ, 2003.
19. Номоконов В.А. Преступное поведение, детерминизм и
ответственность. Владивосток, 1989.
20. Прохоров В.С. Преступление и ответственность.
Ленинград, 1984..

Tema 5
RAPORTUL JURIDIC PENAL

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de raport juridic penal;
 să identifice specificul raportului juridic penal;
 să stabilească diferite categorii de raport juridic penale;
 să caracterizeze elementele raportului juridic penal;
 să decidă asupra momentului naşterii, modificării şi stingerii
raportului juridic penal.

II. Repere de conţinut

21
1. Conceptul raportului juridic penal. Noţiunea şi specificul
raportului juridic penal. Categorii de raport juridic penal.
2. Elementele raportului juridic penal. Obiectul raportului juridic
penal. Subiecții raportului juridic-penal.Conținutul raportului
juridic penal.
3. Durata raportului juridic penal. Naşterea raportului juridic penal,
Modificarea raportului juridic penal. Stingerea raportului juridic
penal.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea raportului juridic penal.
 Identificaţi categoriile de raport juridic penal.
 Determinați elementele raportului juridic penal.
B. Sarcini de nivelul II – aplicare
 Analizaţi fiecare categorie de raport juridic penal sub
aspectul specificului său.
 Stabiliţi corelaţia dintre raportul juridic penal de conformare
și cel de conflict.
 Stabiliți diferențele dintre raportul juridic penal de
conformare și cel de conflict.
C. Sarcini de nivelul III – integrare
 Elucidaţi momentul nașterii și stingerii raportului juridic
penal.
 Decideți asupra cauzelor de modificare a raportului juridic
penal.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din
12.06.2003.
2. Avornic Gh. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier juridic,
2004.
22
3. Bulai C., Bulai B. Manual de drept penal. Partea generală.
Bucureşti: Universul juridic, 2007.
4. Butuc C. Elemente de drept penal. Bucureşti: Lumina LEX, 1998.
5. Derşidan C., Abraham P. Dicţionar de termeni juridici. Bucureşti:
Naţional, 2000.
6. Dima T. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Hamangiu, 2007.
7. Djuvara M. Teoria generală a dreptului /Enciclopedia juridică/ -
Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv. Bucureşti: ALL, 1995.
8. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Grosu V. Drept penal. Partea
Generală, vol.1. Chişinău: Tipografia centrală, 2012.
9. Hotca Mihai Adrian. Codul Penal. Comentarii şi explicaţii.
Bucureşti: C.H. Beck, 2007.
10. Loghin O. Raportul juridic penal şi răspunderea penală. În:
Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”, tom. XXIV, 1978.
11. Mastacan O., Vladila L. Instituţii de drept penal. Bucureşti:
Universul juridic, 2012.
12. Mitrache C. Drept penal român. Partea generală. Bucureşti:
ŞANSA, 1997.
13. Mitrache C., Mitrache Cr. Drept penal român. Partea generală.
Bucureşti: Universul juridic, 2010.
14. Oancea I. Raportul juridic execuţional penal. În: Revista de drept
penal, anul I, 1994, nr.1.
15. Oancea I. Tratat de drept penal, Partea generală. Bucureşti: ALL,
1995.
16. Oancea I. Unele consideraţii cu privire la raportul juridic penal.
În: CSJ, 1958, nr.2.
17. Pasca V. Curs de drept penal. Partea generală. Bucureşti:
Universul juridic, 2011.
18. Popa N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Tipografia
Universităţii, 1995.
19. Streteanu F. Tratat de drept penal. Partea generală. Bucureşti:
C.H. Beck, 2008.
20. Бойко А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. Ростов-на-Дону: Феникс, Зевс, Сорока,
1996.
23
21. Иванов И., Никулин С., Яцеленко Б. Курс российского
уголовного права. Общая часть. Москва: Экономика, 2010.
22. Козаченко И.Я., Незнамов З.А. Уголовное право. Общая
часть. Москва: Норма ИНФРА, 1998.
23. Комиссаров В. Научные основы уголовного права и процессы
глобализации. Москва: Проспект, 2010.
24. Комиссаров В. Уголовное право в вопросах и ответах.
Москва: Проспект, 2011.
25. Лопашенко Н. Введение в уголовное право. Москва: Волтерс
Клувер, 2009.
26. Прохоров В.С., Крапачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм
уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение,
ответственность. – Краснодар, 1989.
27. Рарог А. Уголовное право России. Части общая и особенная.
Москва: Проспект, 2012.
28. Таганцев H.С. Русское уголовное право, Часть общая, в 2-х
томах. Тула: Автограф, 2001.
29. Чучаев А. Уголовно-правовое воздействие. Понятие, объект,
механизм, классификация. Москва: Проспект, 2010.

Tema 6
COMPONENŢA INFRACŢIUNII

I. Obiective de referinţă:
 să reproducă noţiunea legală a componenţei infracţiunii;
 să caracterizeze elementele componenţei infracţiunii;
 să determine importanţa semnelor componenţei infracţiunii;
 să clasifice semnele componenţei infracţiunii;
 să clasifice componenţele infracţiunilor după diferite criterii;
 să argumenteze importanţa componenţei infracţiunii;
 să decidă asupra coraportului dintre infracţiune şi componenţa
infracţiunii.

II. Repere de conţinut


24
1. Conceptul componenței infracțiunii. Noţiunea componenței
infracțiunii. Importanţa componenţei infracţiunii. Coraportul
dintre infracţiune şi componenţa infracţiunii.
2. Structura componenței infracțiunii. Elementele componenței
infracțiunii. Semnele componenţei infracţiunii.
3. Clasificarea componențelor infracțiunilor. Clasificarea după gradul
de prejudiciabilitate a infracțiunilor. Clasificarea după spcificul
structurii componențelor infracțunilor. Calsificarea după modul de
descriere a semnelor componenței infracțiunii.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiți noțiunea componenței infracțiunii.
 Distingeți modalitățile componenței infracțiunii.
 Definiți elementul și semnul componenței infracțiunii.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Clasificați componențele infracțiunilor.
 Caracterizați elementele și semnele componenței infracțiunii.
 Soluționați spețe practice pentru a stabili prezența componenței
infracțiunii.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Argumentați importanța semnelor componenței infracțiunii.
 Decideți asupra importanței componenței infracțiunii.
 Decideți asupra coraportului dintre infracțiune și componența
infracțiunii.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din


12.06.2003.

25
2. Antoniu G. Din nou despre conţinutul infracţiunii. În: Revista
română de drept, 1982, nr.5.
3. Barbăneagră A. şi alţii. Codul Penal al Republicii Moldova,
Comentariu. Chişinău, Centrul de Drept al Avocaţilor, 2003.
4. Carpov T., Florea C., Grecu R. Componenţa de infracţiune.
Chişinău: CE USM, 1989.
5. Pitulescu I., Abraham P., Derşidan E., Ranete I. Dicţionar
explicativ şi practic de drept penal şi procesual penal. Bucureşti:
Naţional, 1997.
6. Stănoiu R. şi colaboratorii. Drept penal, Partea generală.
Bucureşti: Hyperion XXI, 1992.
7. Trainin A.N. Teoria generală a conţinutului infracţiunii. Bucureşti:
Editura Ştiinţifică, 1959 (ediţie română).
8. Болдырев С.В., Галкин В.М. Уголовно-правовая норма и
состав преступления. Москва, 1977.
9. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как
явление и понятие в уголовном праве. Владивосток, 1997.
10. Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и
состав преступления. Лекция. Москва, 1996.
11. Карпушин М.П., Курлянский В.И. Уголовная
ответственность и состав преступления. Москва, 1974.
12. Козоркин И.Д. Уголовное законодательство зарубежных
стран /Англии, США, Франции, Германии, Японии/. Москва:
Зерцало, 1999.
13. Кузнецова Н.Ф. Новое уголовное право России, Общая часть.
Москва: Зерцало ТЕИС, 1996.
14. Кузнецова Н.Ф. Состав преступления. Спорные вопросы.
În:Вестник Московского университета. Серия «Право», 1997,
№4.
15. Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе.În:
Государство и право, 1996, №7.
16. Молодцов Н.С. Состав преступления как основание уголовной
ответственности. Москва, 1975.

26
17. Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации. Москва: ИНФРА-М НОРМА,
1996.

Tema 7
OBIECTUL INFRACȚIUNII

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de obiect al infracţiunii;
 să determine importanţa obiectului infracţiunii;
 să distingă felurile obiectului infracţiunii;
 să caracterizeze obiectul juridic al infracțiunii;
 să caracterizeze obiectul material al infracţiunii;
 să aprecieze care este coraportul dintre obiectul juridic şi obiectul
material al infracţiunii;
 să aprecieze coraportul dintre obiectul material şi mijlocul
(instrumentul) de săvârşire a infracţiunii.
II. Repere de conţinut
1. Noţiunea obiectului infracţiunii. Definiția obiectului infracțiunii.
Importanța obiectului infracțiunii.
2. Modalitățile obiectului infracţiunii. Obiectul general. Obiectul
generic. Obiectul special. Obiectul material. Importanța obiectului
material al infracțiunii.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea obiectului infracțiunii.
 Identificaţi modalitățile obiectului infracțiunii.
 Determinaţi importanța obiectului juridic al infracțiunii și
importanța obiectului material al infracțiunii.
B. Sarcini de nivelul II – aplicare

27
 Determinați deosebirile dintre obiectul infracțiunii și
obiectul dreptului penal.
 Stabiliți asemănările și deosebirile dintre obiectul material
al infracțiunii și mijlocul sau instrumentul de săvârșire a
infracțiunii.
 Identificați situația în care obiectul material devine semn
obligator a componenței infracțiunii.
 Stabiliți în spețe modalitățile obiectului infracțiunii.
C. Sarcini de nivelul III – integrare
 Argumentaţi importanța obiectului infracțiunii.
 Argumentați importanța obiectului material a infracțiunii în
cazul în care este semn facultativ și semn obligatoriu a
componenței de infracțiune.
 Elucidați obiectul infracțiunii din punct de vedere
comparativ cu legislația penală a altor state.
 Alcătuiţi speţe în care să existe obiectul material al
infracțiunii ca semn facultativ și ca semn obligatoriu a
componenței infracțiunii.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din
12.06.2003
2. Boroi A. Drept penal. Partea generală, ed. a 2-a. Bucureşti: C.H.
Beck, 2008.
3. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Grosu V. Drept penal. Partea
generală, vol.I. Chişinău: Tipografia centrală, 2012.
4. Hotca M. Drept penal. Partea generală, ed.I. Bucureşti: C.H. Beck,
2007.
5. Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea generală.
Chişinău: CEP USM, 1999.
6. Mitrache C. Drept penal român, Partea generală. Bucureşti:
ŞANSA, 1997.
7. Păvăleanu V. Drept penal general. Bucureşti: Universul Juridic,
2012.

28
8. Ponta V., Dragnea D., Mitroi M. Drept penal. Partea generală.
Bucureşti: Hamangiu, 2007.
9. Popa N. Obiectul material al infracţiunii. Bucureşti: Universul
juridic, 2010.
10. Rusu M. Instituţii de drept penal. Partea generală. Bucureşti:
Hamangiu, 2007.
11. Ţurcan I. Obiectul material al infracţiunii luarea de mită. În:
Revista naţională de drept, nr.9 2001.
12. Винокуров В. Понятие объекта преступления как
общественных отношений и применение уголовного закона. În:
Уголовное право, 2011 №1.
13. Винокуров В. Субъекты правоотношений как способ
установления объекта преступления. În: Уголовное право,
2010 №5.
14. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой
охраны. Москва, 1980.
15. Коржанский Н.И. Понятие непосредственного объекта
преступления. Москва, 1978.
16. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 1996.
17. Мальцев В. Понятие непосредственного индивидуального
объекта преступления. În: Уголовное право, 2011 №5.
18. Мальцев В. Понятие объекта преступления. În: Уголовное
право, 2011 №2.
19. Наумов А. Российское уголовное право. Общая часть. Курс
лекций. Москва: Волтерс Клувер, 2008.
20. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому
уголовному праву. Москва, 1960.
21. Радько Т. Основы уголовного права. Учебное пособие.
Москва: Проспект, 2012.
22. Ревин В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник.
Москва: Юрайт-Издат, 2010.
23. Рыбальская В.Я. Уголовно-правовое, уголовно-процессуальное
и виктимологическое понятие потерпевшего. Москва, 1976.
24. Самилык Г.М. Еще раз о предмете преступления. Киев, 1978.

29
25. Сверчков В. Уголовное право. Общая и особенная части.
Москва: Юрайт-Издат, 2012.
26. Спиридонов Л.И. Общественные отношения как объект
уголовно-правовой охраны. Москва, 1977.
27. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому
уголовному праву. Харьков, 1982.

Tema 8
LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII
I. Obiective de referinţă:

 să definească noţiunea de latură obiectivă a infracţiunii;


 să determine importanţa laturii obiective a infracţiunii;
 să caracterizeze semnele laturii obiective a infracţiunii;
 să atribuie semnele laturii obiective a infracţiunii situaţiilor
practice;
 să aprecieze formele faptei prejudiciabile, consecinţele prejudiciabile şi
tipurile legăturii cauzale.

II. Repere de conţinut

30
1. Noţiunea şi importanţa laturii obiective a infracţiunii.
Caracteristica generală a laturii obiective a infracțiunii. Importanța
laturii obiective a infracțiunii.
2. Fapta prejudiciabilă.Trăsăturile faptei prejudiciabile. Formele
faptei prejudiciabile. Acțiunea prejudiciabilă. Inacțiunea
prejudiciabilă.
3. Urmările prejudiciabile. Noțiunea urmărilor prejudiciabile.
Clasificarea urmărilor prejudiciabile. Importanța urmărilor
prejudiciabile.
4. Legătura de cauzalitate. Noțiunea legăturii de cauzalitate. Criteriile
legăturii de cauzalitate. Tipurile legăturii de cauzalitate.Impotanța
legăturii de cauzalitate.
5. Semnele facultative ale laturii obiective a infracţiunii. Locul
săvârșirii infracțiunii.Timpul săvârșirii infracțiunii. Metoda
săvârșirii infracțiunii. Mijloacele și instrumentele săvârșirii
infracțiunii. Împrejurările săvârșirii infracțiunii. Importanța
semnelor facultative ale laturii obiective a infracțiunii.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiți noțiunea de latură obiectivă a infracțiunii.
 Relatați despre semnele obligatorii și facultative ale laturii
obiective a infracțiunii.
 Determinați importanța laturii obiective a infracțiunii.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Determinați trăsăturile caracteristice ale acțiunii și inacțiunii
prejudiciabile.
 Stabiliți sursele legale din care poate fi dedusă obligația persoanei
de a acționa într-un anumit mod.
 Clasificați urmările prejudiciabile.
 Analizați criteriile legăturii de cauzalitate.
 Clasificați legăturile de cauzalitate.

31
 Expuneți-vă asupra importanței existenței legăturii de cauzalitate.
 Soluționați spețe în care să identificați diverse semne ale laturii
obiective.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Atribuiți semnele laturii obiective a infracțiunii situațiilor practice.
 Proiectați spețe în care ar fi prezente diverse semne obligatorii sau
facultative ale laturii obiective a infracțiunii.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din


12.06.2003.
2. Antoniu G. Infracţiunea de omisiune.În: Revista română de drept.
Bucureşti, 1982, nr.6.
3. Antoniu G. Raportul de cauzalitate în dreptul penal.Bucureşti:
Editura Ştiinţifică, 1968.
4. Jidveian V. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. Aspecte
practice. Alba-Iulia: Mesagerul, 1995.
5. Ungureanu A. Drept penal, Partea generală. Bucureşti: Lumina
LEX, 1995.
7. Блум М.И. Время и место совершения преступления.Москва,
1974.
8. Бойко А.И. Преступное бездействие.Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2003.
9. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа
совершения преступления. Омск, 1978.
10. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного
вреда. Новосибирск, 1991.
11.Кудрявцев В.H. Объективная сторона преступления. Москва,
1960.
12.Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий в
советском уголовном праве. Москва, 1958.

32
13.Козаченко И Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы
причины и причинной связи в институтах Общей и Особенной
частей отечественного уголовного права. Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2003.
14.Малинин В.Б.Причинная связь в уголовном праве.Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2000.
15.Номоконов В.А. Преступное поведение, детерминизм и
ответственность. Владивосток, 1989.
16.Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная
ответcтвенноcть. Харьков, 1982.
17.Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного
поведения. Москва, 1980.
18.Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне
преступления. Ростов-на-Дону, 1977.

Tema 9
SUBIECTUL INFRACȚIUNII

I. Obiective de referinţă:

33
 să definească noţiunea de subiect al infracţiunii;
 să definească noţiunile de responsabilitate, responsabilitate redusă
și iresponsabilitate;
 să analizeze criteriile iresponsabilităţii şi coraportul dintre ele;
 să relateze despre facilităţile de care se bucură minorii în dreptul
penal;
 să caracterizeze vârsta ca condiţie de tragere la răspundere penală a
persoanei fizice;
 să formuleze noţiunea de subiect special;
 să relateze despre noţiunea de persoană juridică ca subiect al
infracţiunii;
 să relateze despre condiţiile în care este posibilă tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice;
 să argumenteze necesitatea includerii în legea penală a persoanei
juridice ca subiect al infracţiunii;
 să decidă asupra coraportului dintre răspunderea penală a
persoanei fizice şi cea a persoanei juridice pentru aceeaşi faptă.

II. Repere de conţinut


1. Conceptul subiectului infracţiunii. Noțiunea subiectului
infracțiunii. Caracteristica generală a subiectului infracțiunii.
2. Persoana fizică – subiect al infracţiunii. Caracterul fizic.
Responsabilitatea - trăsătură a subiectului infracțiunii. Criteriile
iresponsabilității. Responsabilitatea redusă. Răspunderea pentru
infracțiunea săvârșită în stare de ebrietate. Vârsta – trăsătură a
subiectului infracțiunii. Stabilirea vârstei subiectului infracțiunii.
Subiectul special.
3. Persoana juridică – subiect al infracţiunii. Noțiunea persoanei
juridice. Condițiile de tragere la răspundere penală a persoanei
juridice.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
34
 Formulaţi noţiunea subiectului infracțiunii.
 Identificaţi trăsăturile persoanei fizice ca subiect al
infracțiunii.
 Definiţi persoana juridică ca subiect a infracțiunii.
 Caracterizați responsabilitatea ca trăsătură a persoanei
fizice- subiect al infracțiunii.
 Caracterizați criteriile iresponsabilității.
 Relatați despre subiectul special al infracțiunii.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Explicați semnele criteriului medical al iresponsabilității.
 Determinați care sunt modalitățile de stabilire a vârstei
subiectului infracțiunii.
 Decideți asupra consecințelor stabilirii responsabilității sau
iresponsabilității persoanei.
 Explicați mecanismul răspunderii penale pentru infracțiunile
săvârșite în stare de ebrietate.
 Analizaţi condițiile de tragere la răspundere penală a
persoanei juridice.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Elucidaţi coraportul dintre răspunderea penală a persoanei
juridice și a persoanei fizice.
 Argumentaţi oportunitatea includerii în legea penală a
persoanei juridice ca subiect a infracțiunii.
 Proiectaţi spețe în care ar fi subiect special a infracțiunii;
persoane responsabile sau iresponsabile; persoana juridică-
subiect al infracțiunii.

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din


12.06.2003.

35
2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind
minorii nr.39 din 22.11.2004.
3. Antoniu G. Răspunderea penală a persoanei juridice. În: Revista
de drept penal, nr.1 1996.
4. Avrigeanu T. Pericol social, vinovăţie personală şi imputare
penală. Bucureşti: Wolters Kluwer, 2010.
5. Baciu Gh. Medicina legală. Chişinău: Ştiinţa, 1995.
6. Boroi A. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK,
1999.
7. Botnaru S. Particularităţile calificării infracţiunii săvârşite de o
persoană hipnotizată. În: Materiale ale Conferinţei ştiinţifice
internaţionale ,, Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi
inovare, USM, 25-26 septembrie 2012.
8. Botnaru S. Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul
belgian. În: Analele ştiinţifice ale USM, 2003.
9. Botnaru S. Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul
penal al Republicii Moldova. În: Analele Facultăţii de Drept, 2002.
10. Botnaru S., Buravcenco I. Unele reflecţii asupra persoanelor
juridice ca subiect al infracţiunii. În: Revista Naţională de Drept,
nr.11, 2008.
11. Costin D. Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român.
Bucureşti: Universul juridic, 2010.
12. Crişu A. Tratamentul infractorului minor în materie penală, ed. a
II-a. Bucureşti: C.H. Beck, 2007.
13. Dascăl T. Minoritatea în dreptul penal român. Bucureşti: C.H.
Beck, 2011.
14. Florea C.N., Carpov T.I. Subiectul şi latura subiectivă a
infracţiunii. Chişinău: CEP USM, 1974.
15. Grama M. Aspecte generale ale iresponsabilităţii în dreptul penal.
În: Studia Universitatis,nr.3, Seria “Ştiinţe sociale”, Chişinău, CEP
USM., 2007.
16. Grosu V. Persoana juridică şi pedeapsa penală. În: Revista
naţională de drept, nr.4, 2002.

36
17. Grosu V. Persoana juridică şi problematica subiectului în dreptul
penal. În: Revista naţională de drept, nr.3, 2001.
18. Ilie A. Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice.
Bucureşti: C.H. Beck, 2011.
19. Jurma A. Persoana juridică. Subiect al răspunderii penale.
Bucureşti: C.H. Beck, 2010.
20. Lefterache L. Justiţia în cazul minorilor. Bucureşti: Universul
juridic, 2011.
21. Marinescu C. Răspunderea penală a persoanei juridice. De la
teorie la practică. Bucureşti: Universul juridic, 2011.
22. Mirişan V. Drept penal. Partea generală, ed. a II-a. Bucureşti:
Lumina Lex, 2008.
23. Pascu I. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Hamangiu,
2009.
24. Raţă R., Kmen M. Răspunderea penală a minorului. Bucureşti:
Hamangiu, 2007.
25. Streteanu F., Chiriţă R. Răspunderea penală a persoanei juridice,
ed. a II-a. Bucureşti: C.H. Beck, 2007.
26. Streteanu F., Chiriţă R. Răspunderea penală a persoanei juridice.
Bucureşti: ROSETTI, 2002.
27. Ulianovschi Gh. Răspunderea penală a persoanelor juridice. În:
Revista naţională de drept, 2002, nr.2.
28. Антонова Е. Концептуальные основы корпоративной
«коллективной» уголовной ответственности. Москва:
Юридический центр Пресс, 2011.
29. Антонова Е. Ответственность юридических лиц в уголовном
праве: аргументы за и против. În: Уголовное право, 2009 №5.
30. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические
аномалии. Москва, 1987.
31. Бирюков П. Уголовная ответственность юридических лиц за
преступления в сфере экономики «опыт иностранных
государств». Москва: Юрлитинформ, 2008.
32. Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. Уголовное право. Общая часть.
Москва: Новый юрист, 1997.

37
33. Звечаровский И. Уголовное право России. Общая часть.
Москва: Норма, 2010.
34. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в
советском уголовном праве. Владивосток, 1983.
35. Морозов Г.В., Печерникова Т.П., Шостакович Б.В.
Методические проблемы вменяемости – невменяемости.
Проблемы вменяемости в судебной психиатрии. Москва, 1983.
36. Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. Орел, 1993.
37. Подройкина И., Серешна Е., Илезько С. Уголовное право.
Общая часть, том I. Москва: Юрайт-Издат, 2012.
38. Устименко В.В. Специальный субъект преступления.
Харьков, 1989.
39. Хачатуров Р.П., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность.
Тольятти, 1995.
40. Шостакович М. Судебная психиатрия. Москва, 1997.

Tema 10
LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII

I. Obiective de referinţă:

38
 să definească noţiunea laturii subiective a infracţiunii;
 să caracterizeze vinovăţia ca semn obligatoriu al laturii subiective a
infracţiunii;
 să formuleze noţiunea legală a intenţiei;
 să caracterizeze modalităţile intenției;
 să formuleze noţiunea legală a imprudenţei;
 să caracterizeze modalităţile imprundenţei;
 să definească noţiunile de infracţiune săvârşită cu două forme de
vinovăţie şi faptă săvârşită fără vinovăţie;
 să determine corect forma vinovăţiei prezentă într-o situaţie
practică;
 să relateze despre motivul şi scopul infracţiunii;
 să construiască mecanismul psihologic al vinovăţiei;
 să identifice locul emoțiilor în cadrul laturii subiective a infraciunii;
 să exemplifice modalităţile intenţiei şi ale imprudenţei;
 să deosebească intenţia indirectă de încrederea exagerată;
 să determine importanţa laturii subiective a infracţiunii;
 să formuleze conceptul erorii în dreptul penal;
 să califice fapte infracţionale comise cu eroare.

II. Repere de conţinut

39
1. Noţiunea şi importanţa laturii subiective a infracţiunii. Noțiunea
laturii subiective a infracțiunii. Caracteristica generală a semnelor
laturii subiective a infracțiunii. Rolul emoţiilor în conduita
criminală.
2. Vinovăţia şi formele ei. Concept şi caracterizare. Mecanismul
psihologic al vinovăţiei.
3. Intenţia. Noţiunea intenției. Intenția directă și intenția indirectă.
Intenția premeditată și intenția spontană. Intenția determinată și
intenția nedeterminată. Alte modalități ale intenției.
4. Imprudenţa. Noţiunea imprudenței. Îcrederea exagerată și
neglijența.
5. Infracţiunea săvârşită cu două forme de vinovăţie. Noțiunea faptei
săvârșite cu două forme de vinovăție. Caracteristica Noțiunea faptei
săvârșite cu două forme de vinovăție.
6. Fapta săvârşită fără vinovăţie. . Noțiunea faptei săvârșite fără
vinovăție. Caracteristica faptei săvârșite fără vinovăție. Deosebirea
dintre fapta săvârșită fără vinovăție și neglijență.
7. Motivul şi scopul infracţiunii. Noțiunea motivului infracțiunii.
Noțiunea scopului infracțiunii. Clasificarea motivelor și scopurilor
infracționale.Importanța semnelor facultative ale laturii subiective a
infracțiunii.
8. Eroarea şi influenţa ei asupra răspunderii penale a făptuitorului.
Noțiunea erorii în dreptul penal. Eroarea de drept. Eroarea de fapt.
Alte tipuri de eroare în dreptul penal. Influența erorii asupra
răspunderii penale a făptuitorului.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiți latura subiectivă a infracțiunii.
 Carcterizați semnele laturii subiective a infrațiunii.
 Definiți intenția ca formă a vinovăției.
 Carcterizați modalitățile intenției ca formă a vinovăției.
 Definiți imprudența ca formă a vinovăției.

40
 Caracterizați modalitățile imprudenței ca formă a vinovăției.
 Definiți infracțiunea săvîrșită cu două forme de vinovăție și fapta
săvîrșită fără vinovăție.
 Caracterizați infracțiunea săvîrșită cu două forme de vinovăție și
fapta săvîrșită fără vinovăție.
 Relatați despre motivul și scopul infracțiunii.
 Relatați despre eroarea în dreptul penal.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Exemplificați modalitățile intenției și ale imprudenței.
 Deosebiți intenția directă de cea indirectă; intenția indirectă de
încrederea exagerată; încrederea exagerată de neglijență; neglijența
de întîmplare (cazus).
 Analizați modalitățile erorii de drept și erorii de fapt.
 Determinați corect forma vinovăției prezentă într-o situație
practică.
 Determinați importanța laturii subiective a infracțiunii.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Construiți mecanismul psihologic al vinovăției.
 Calificați faptele infracționale comise cu eroare.
 Alcătuiți spețe în care ar fi prezentă eroarea.
 Alcătuiți și rezolvați spețe practice cu determinarea formei
(modalităților) vinovăției (intenției sau imprudenței).

IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din


12.06.2003.
2. Antoniu G. Vinovăţia penală. Bucureşti: Editura Academiei
României, 1995.
3. Botnaru S. Eroarea în dreptul penal.În: Analele ştiinţifice ale
U.S.M. Vol.I. Chişinău, 2001.

41
4. Botnaru S., Roşculeţ L. Cazul fortuit în practica medicală.În:
Revista naţională de drept, 2003, nr.3.
5. Cosnier J. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor.
Iaşi: Polirom, 2002.
6. Florea C.N., Carpov T.I. Subiectul şi latura subiectivă a
infracţiunii. Chişinău, 1974.
7. Ботнару С. Мотив преступления.În: Закон и жизнь, 2003, nr.4.
8. Ботнару С. Некоторые проблемы неосторожной формы
вины.În: Закон и жизнь, 2003, nr.4.
9. Ворошилин В.В., Кригер Г.Н. Субъективная сторона
преступления Москва: Изд-во МГУ, 1987.
10. Жордания И.М. Структура и правовое значение способа
совершения преступления.Тбилиси, 1977.
11. Ильхамов А.Н. Преступная неосторожность. Москва, 1983.
12. Квашиш В.Е. Преступная небрежность. Владивосток, 1986.
13. Коржанский Н.И. Квалификация преступления при ошибке в
объекте и предмете посягательства. Москва, 1974.
14. Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Учебник уголовного права,
Общая часть. Москва: Спарк, 1996.
15. Молейна М.Н. Юридическая идентификация медицинской
ошибки. Москва, 1984.
16. Нерсесян В.А. Неосторожные преступления. Красноярск,
1991.
18.Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2004.
20.Нуртаев Р.Т. Борьба с неосторожными видами преступлений.
Алма-Ата, 1990.
22.Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987.
23.Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. Москва, 1982.
24.Тяжкова И.М.Неосторожные преступления. Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.
26.Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
Казань, 1988.

42
Tema 11
ETAPELE ACTIVITĂȚII INFRACȚIONALE

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de forme ale infracţiunii intenţionate în raport
cu etapele de desfăşurare;
 să formuleze noţiunea etapelor de desfăşurare a infracţiunii;
 să caracterizeze pregătirea de infracţiune;
 să caracterizeze tentativa de infracţiune;
 să explice modalitatea de incriminare a pregătirii și tentativei de
infracțiune;
 să caracterizeze instituția renunțării de bună voie la săvârșirea
infracțiunii;
 să rezolve şi să proiecteze situaţii de problemă;
 să deosebească trăsăturile infracţiunii consumate de cele ale
infracţiunii epuizate.

II. Repere de conţinut


1. Etapele de desfăşurare a infracţiunii intenţionate. Noțiunea
etapelor activității infracționale.Caracteristica generală a etapelor
activității infracționale.
2. Pregătirea de infracţiune. Noțiunea pregătirii de infracțiune.
Modalitățile pregătirii de infracțiune. Incriminarea pregătirii de
infracțiune.
3. Tentativa de infracţiune. Noțiunea tentativei de
infracțiune.Trăsăturile tentativei de infracțiune. Modalitățile
tentativei de infracțiune. Incriminarea tentativei de infracțiune.
4. Infracţiunea consumată. Noțiunea infracțiunii consumate.
Momentul consumării infracțiunii în funcție de tipul infracțiunii.
Epuizarea infracțiunii.
5. Renunțarea de bună voie la săvârșirea infracțiunii. Noțiunea
renunțării de bună voie la săvârșirea infracțiunii. Condițiile
renunțării de bună voie la săvârșirea infracțiunii.

43
III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea etapelor activității infracționale.
 Caracterizați etapele activității infracționale.
 Definiți instituția renunțării de bună voie la săvârșirea
infrațiunii.
 Elucidați condițiile renunțării de bună voie la săvârșirea
infracțiunii.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Distingeți fazele activității infracționale intenționate.
 Determinați trăsăturile caracteristice ale fiecărei etape a
activității infracționale.
 Descrieți modalitățile pregătirii de infracțiune.
 Descrieți modalitățile tentativei de infracțiune.
 Identificați momentul consumării infracțiunii în funcție de
tipul ei.
 Analizațaicondițiile renunțării de bună voie la săvârșirea
infracțiunii

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Stabiliţi gradul de prejudiciabilitate al fiecărei etape a
activității infracționale.
 Alcătuiți spețe cu diverse etape ale activității infracționale.
 Alcătuiți spețe în care să fie prezente condițiile renunțării de
bună voie la săvârșirea infracțiunii.
 Rezolvați spețe în care să fie prezente oricare din etapele
activității infracționale; renunțarea de bună voie la
săvârșirea infracțiunii.
 Elucidaţi rolul definiţiei legale a concurenţei dintre o parte
şi un întreg.
 Argumentaţi posibilitatea existenței etapelor activității
infracționale la infracțiunile săvârșite din imprudență.
44
IV. Bibliografie selectivă recomandată

1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, în vigoare din


12.06.2003.
2. Antoniu G. Tentativa. Bucureşti: Editura Societăţii TEMPUS,
1995.
3. Antoniu G. Unele reflecţii cu privire la tentativă în cazul
infracţiunii complexe. Bucureşti, 1983.
4. Dima T. Drept penal, Partea generală, vol.I-II. Bucureşti: Lumina
LEX, 2001.
5. Floareş C. Acte preparatorii. Tentativa şi infracţiunea consumată.
Bucureşti, 1960.
6. Şavga A. Conceptul de infracţiune consumată. În: Analele
ştiinţifice ale USM, vol.I, Seria “Ştiinţe socioumanistice”.
Chişinău, 2001.
7. Şavga A. Modalităţi speciale ale pregătirii de infracţiune. În:
Revista naţională de drept, 2001, nr.1.
8. Дурманов Н. Стадии совершения преступления по советскому
уголовному праву. Москва, 1955.
9. Здравомыслов Б.В., Красиков Ю.А., Рарог А.И. Уголовное
право, Общая часть. Москва: Юридическая литература, 1994.
10. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. Москва,
1972.
11. Кригер Г. Добровольный отказ от совершения преступления.
Москва, 1975.
12. Панько К. Добровольный отказ от совершения преступления
по советскому уголовному праву. Воронеж, 1975.
13. Тер-Акопов А. Добровольный отказ от совершения
преступления. Москва, 1982.
14. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.
15. Ткаченко В. Понятие и виды покушений на преступление.
Москва, 1976.
45
Tema 12
UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNE

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunile de infracţiune unică şi pluralitate
de infracţiuni;
 să caracterizeze modalităţile infracţiunii unice;
 să caracterizeze modalităţile pluralităţii de infracţiuni;
 să determine importanța clasificării recidivei;
 să decidă asupra deosebirilor dintre infracţiunea unică şi
pluralitatea de infracţiuni.

II. Repere de conţinut


1. Consideraţii generale privind unitatea și pluralitatea de
infracțiune. Caracteristica generală a unității de infracțiuni.
Trasăturile generale ale unității de infracțiuni. Caracteristica
generală a pluralității de infracțiuni.
2. Infracțiunea unică: noțiune și modalități. Definiția unității
de infracțiune și trăsăturile ei de bază. Unitatea naturală de
infracțiune și modalitățile ei. Uitatea legală de infracțiune și
modalitățile ei.
3. Pluralitatea de infracţiuni. Definiția pluralității de
infracțiuni și trsăturile ei de bază. Concursul de infracțiuni:
concursul ideal și concursul real. Recidiva și modalitățile ei.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiţi noţiunea de: infracţiune unică; pluralitate de
infracţiuni.
 Stabiliţi modalităţile: infracţiunii unice; pluralităţii de
infracţiuni.
46
 Enumeraţi tipurile de recidivă.
 Stabiliţi trăsăturile infracțiunii unice și a recidivei.
 Determinaţi criteriile de clasificare a recidivei.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi infracțiunea unică și pluralitatea de infracţiune.
 Stabiliţi specificul infracțiunii unice și pluralității de
infracțiune.
 Distingeţi concursul ideal de concursul real.
 Comparaţi infracţiunea infracțiunea unică și pluralitatea de
infracțiune.
 Analizaţi modalităţile pluralităţii de infracţiuni: concursul
de infracţiuni; recidiva.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Apreciaţi importanţa calificării recidivei.
 Propuneţi situaţii care vor putea fi calificate ca și concurs
real sau concurs ideal de infracțiune.
 Estimaţi coraportul dintre infracțiunea complexă și
concursul real de infracțiune.
 Alcătuiţi speţe unde să fie posibilă recidiva periculoasă sau
recidiva deosebit de periculoasă.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Botnaru S., Grama M., Şavga A., Grosu V. Drept penal.
Partea Generală. – Chişinău, 2012.

47
2. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu /Sub red.
Barbăneagră A. – Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor,
2003. – 836 p.
3. Barbăneagră A. şi alţii. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. Centrul de Drept al Avocaţilor. – Chişinău,
2009.
4. Boroi A. Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: All
Beck, 1999.
5. Braunştein B. Cu privire la tratamentul juridic al
concursului de infracţiuni. - Iaşi, 1967.
6. Papadopol V., Pavel D. Formele unităţii infracţionale în
dreptul penal român. - Bucureşti: Şansa, 1992.
7. Martin D., Copețchi S. Calificarea concursului de
infracțiuni. – Revista Națională de Drept 2015, nr. 1.
8. Copețchi S. Unele reflecții asupra practicii judiciare în
cauzele penale privind aplicarea pedepsei în cazul
concursului de infracțiuni. – Revista Națională de Drept
2013, nr. 5.
9. Lișcinschi G. Unele aspecte ale diferențierii răspunderii
penale în cazul pluralității de infracțiune. – Revista
Națională de Drept 2006, nr. 10.
10. Sîli V. Analiza circumstanțelor care exclud starea de
recidivă. – Revista Națională de Drept 2007, nr. 9.
11. Sîli V. Opinii și controverse privind clasificarea recidivei.
– Revista Națională de Drept 2005, nr. 12.
12. Sîli V. Semnificația conceptului de recidivă și definirea
acestuia. – Revista Națională de Drept 2005, nr. 7.
13. Мальков В.П., Тимершин Х.А. Множественность
преступлений. - Уфа, 1995.
14. Никифоров А. Совокупность преступлений. - Москва,
1965.
15. Кузнецова Н.Ф. Новое уголовное право России, Oбщая
часть. – Москва: Зерцало ТЕИС, 1996.

48
Tema 13
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL
AL FAPTEI
I. Obiective de referinţă:
 să reproducă noţiunile fiecăreia din cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei;
 să argumenteze necesitatea existenței în Codul Penal al RM
a instituției cauzelor care înlătură caracterulpenal al faptei;
 să identifice condiţiile în care fiecare din cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei este legală;
 să determine locul şi rolul fiecăreia din cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei în sistemul altor cauze care
înlătură caracterul penal al faptei;
 să determine natura juridică a fiecărei cauze care înlătură
caracterul penal al faptei;
 să sintetizeze asemănările şi deosebirile dintre cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei prevăzute în Codul Penal
al RM.
 să recomande perfecţionarea instituției cauzelor care
înlătură caracterul penal al faptei;
 să estimeze oportunitatea introducerii în Codul Penla al RM
a altor cauze care înlătură caracterul penal al faptei.

II. Repere de conţinut


1. Caracteristica general a cauzelor care înlătură caracterul
penal al faptei. Definiţia instituției cauzelor care înlătură
caracterul penal al faptei. Trăsăturile generale ale cauzelor
care înlătiră caracterul penal al faptei. Evoluția istorică a
cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. Aspecte de
drept comparat ale cauzelor care înlătură caracterul penal al
faptei.
2. Noțiunea, natura juridică și condițiile legitimei apărări.
Definiția legitimei apărări. Condițiile cu privire la atac.

49
Condițiile cu privire la apărare. Depășirea limitelor legitimii
apărări. Efectele legitimei apărări.
3. Noțiunea, natura juridică și condițiile reținerii
infractorului. Definiția reținerii infractorului. Condițiile care
determină legalitatea și temeinicia reținerii infractorului.
Condițiile care caracterizează acțiunile persoanei care
efectuează reținerea. Reținerea ca instituție procesula penală
și penală. Condițiile reținerii infractorului. Corelația dintre
reținerea infractorului și legitima apărare.
4. Noțiunea, natura juridică și condițiile stării de extremă
necesitate. Definiția stării de extremă necesitate.
Caracteristica generală a stării de extremă necesitate.
Condițiile cu privire la pericol. Condițiile cu privire la actul
de salvare. Depășire limitelor stării de extremă necesitate.
Corelația dintre starea de extremă necesitate și legitima
apărare.
5. Noțiunea, natura juridică și condițiile constrîngerii fizice
sau psihice. Definiția constrângerii fizice și constrângerii
psihice. Condițiile cu privire la constrîngerea fizică.
Condițiile cu privire la constrîngerea psihică.
6. Noțiunea, natura juridică și condițiile riscului întemeiat.
Definiția riscului întemeiat. Tipurile de riscuri. Condițiile
riscului întemeiat. Cazurile cînd riscul nu se consideră
întemeiat.
7. Noțiunea, natura juridică și condițiile executării ordinului
sau a dispoziției superiorului. Noțiunea de ordin sau a
dispoziției superiorului. Condițiile în care executarea
ordinului sau a dispoziției superiorului reprezintă o cauză
care înlătură caracterul penal al faptei. Consecințele
executării unui ordin vădit ilegal.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
50
 Definiţi noţiunea fiecărei din cauze care înlătură caracterul
penal al faptei.
 Relataţi despre importanţa cauzelor care înlătură caracterul
penal al faptei.
 Identificaţi condiţiile în care fiecare dintre cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei este legală.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Determinaţi locul şi rolul fiecărei din cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei în sistemul altor cauze care
înlătură caracterul penal al faptei.
 Evidenţiaţi caracteristicile fiecărei dintre cauzele care
înlătură caracterzul penal al faptei.
 Determinaţi natura juridică a fiecărei cauze care înlătură
caracterul penal al faptei.
 Caracterizaţi condiţiile atacului şi ale apărării în cadrul
legitimei apărări.
 Stabiliţi specificul condițiilor fiecărei din cauzele care
înlătură caracterul penal al fapte.
 Distingeţi trasăsăturile legitimei apărări și reținerii
infractorului.
 Comparaţi legitima apărare și starea de extremă necesitate.
 Determinaţi condițiile în care riscul este întemeiat.
 Deosebiţi constrângerea fizică de constrângerea psihică.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Sintetizaţi asemănările şi deosebirile dintre cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei prevăzute în Codul Penal
al RM.
 Evaluaţi necesitatea introducerii în legislaţia penală a
Republicii Moldova a altor cauze care înlătură caracterul
penal al faptei.
 Proiectaţi o prevedere normativă care ar elimina lacuna
legislativă prevăzută la ar. 40 Cod Penal al RM.

51
 Estimaţi opiniile doctrinare existente cu privire la condiţiile
în care se consideră că au fost depăşite limitele legitimei
apărări.
 Soluţionaţi speţele prectice cu aplicarea prevederilor legale
şi a cunoştinţelor teoretice cu referire la fiecare cauză care
înlătură caracterul penal al faptei.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Grama M., Botnaru S., Şavga A, Martin D. Drept penal.
Partea generală.Volumul II – Chişinău, 2016;
2. Ionuş R.G. Consideraţii generale privind cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de codul penal
al României // Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 5;
3. Botnaru S. Extrema necesitate – cauză care înlătură
caracterul penal al faptei // Analele ştiinţifice ale USM,
Vol. 1, seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău, 2001;
4. Botnaru S. Cauzele care exclud caracterul penal al faptei
în reglementările statutului Curţii Criminale Internaţionale
// Analele ştiinţifice ale USM, 2004;
5. Faigher A. Delimitarea riscului întemeiat de alte cauze
care înlătură caracterul penal al faptei // Legea şi Viaţa,
2010, nr.10;
6. Bernicova A. Definiţia, temeiurile şi condiţiile legalităţii
acţiunilor de reţinere a infractorului // Revista Naţională de
Drept, 2003, nr. 5;
7. Alecu Gh., N. Manole N. Unele consideraţii privind
vinovăţia făptuitorului în cazul constrângerii fizice şi
constrângerii morale // Legea şi viaţa, 2010, nr.11;
8. Ulianovschi X. Executarea ordinului ca circumstanţă care
exclude caracterul penal al faptei // Revista Naţională de
Drept, 2006, nr.6;
9. Martin D. Executarea ordinului sau a dispoziției
superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al
faptei. Rezumatele comunicărilor conferinței științifice
52
”Integrare prin cercetare și inovare”. 26-28 septembrie
2013. CEP USM, 2013;
10. Файгер A. Условия правомерности обоснованного
риска // Закон и жизнь, 2008 г., N 10;
11. Пархоменко C. Уголовно-правовая регламентация
превышения пределов крайней необходимости //
Уголовное право, 2004 г., N 2;
12. Храмов C. Причинение вреда преступнику при его
задержании и необходимая оборона: Сравнительный
анализ институтов // Судовы весник, 2004 г., N 2;
13. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния - Харьков, 1991;
14. Ткаченко В. Отграничение необходимой обороны
от крайней необходимости – Москва, 1979.

Tema 14
PARTICIPAȚIA

I. Obiective de referinţă:
 să definească conceptul de participație penală ca formă a
pluralității de infractori;
 să elucideze condițiile participației;
 să clasifice participanții la infracțiune
 să caracterizeze participanții la infracțiune și formele
participației;
 să identifice particularitățile fiecărui participant;
 să determine particularitățile răspunderii penale a
participanților la infracțiune;
 să compare diferite forme ale participației;
 să delimiteze implicarea la infracțiune de participația
penală.
 să argumenteze necesitatea delimitării participației penale
de implicarea la infracțiune.

II. Repere de conţinut


53
1. Considerații generale privind participația. Noțiunea
participației. Definiția pluralității de infractori și tipurile
acesteia. Trăsăturile participației. Pluralitatea de subiecte.
Activitatea în comun a participanților la infracțiune.
Unitatea intenției. Cooperarea doar la o infracțiune
intenționată.
2. Participanții. Clasificarea participanților la infracțiune.
ategoriile dialecticii filosofice. Autorul. Organizatorul.
Instigatorul. Complicele.
3. Formele participației. Participația simplă. Participația
complex. Grupul criminal organizat. Organizația (asociația)
criminală.
4. Răspunderea penală a participanților la infracțiune.
Temeiul răspunderii penale în caz de participație.
Participația în cazul excesului de autor. Excesul cantitativ și
calitativ. Participația la infracțiuni cu subiect special. Alte
particularități ale răspunderii penale ale participanților.
5. Implicarea la infracțiune. Noțiunea implicării la infracțiune.
Formele implicării la infracțiune. Favorizarea infracțiunii.
Aspecte de drept comparat cu privire la implicarea la
infracțiune. Deosebirea implicării la infracțiune de
participația penală.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea participației penale.
 Relataţi despre fiecare din participanții la infracțiune.
 Identificați trăsăturile fiecărui participant la infracțiune.
 Identificaţi condiţiile specifice fiecărei forme de
participație.
 Definiți noțiunea de favorizare a infracțiunii.
 Stabiliţi trăsăturile esenţiale ale implicării la infracțiune.

54
B. Sarcini de nivelul II – aplicare
 Determinaţi trăsăturile specifice ale fiecărui participant.
 Evidenţiaţi caracteristicile fiecărei forme de participație.
 Determinaţi trăsăturile specifice ale răspunderii
participanților.
 Caracterizaţi condiţiile specifice ale implicării la
infracțiune.
 Distingeți participația penală de implicarea la infracțiune.
 Analizaţi modalităţile de instigare la infracțiune.
 Comparaţi excesul cantitativ și excesul calitativ.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Sintetizaţi asemănările şi deosebirile dintre participația
simplă și participația complexă, grupul criminal organizat și
oranizația criminală.
 Evaluaţi necesitatea introducerii în legislaţia penală a
Republicii Moldova a altor forme ale implicării la
infracțiune.
 Estimaţi opiniile doctrinare existente cu privire la
renunțarea benevolă a participanților.
 Soluţionaţi speţele prectice cu aplicarea prevederilor legale
şi a cunoştinţelor teoretice cu privire la participația penală.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Macari I. Noţiunea de participaţie la infracţiune // Legea şi
viaţa 2006, nr. 8;
2. Grama M., Timotin V. Conceptul de implicare la infracţiune
şi delimitarea de instituţia participaţiei penale. //Revista
Naţională de Drept, 2002, nr.5;
3. Grama M. Organizatorul infracţiunii în legislaţia penală a
Republicii Moldova. // Revista Naţională de drept”, 2002,
nr.4;
4. Grama M. Participanții la infracțiune și particularitățile
răspunderii lor. Monografie, Chișinău, 2004;
55
5. Mariţ A. Participaţia la actele infracţionale imprudente.
Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa
comună a infractorului şi a victimei // Revista Naţională de
Drept, 2005, nr.8;
6. Alecu Gh., Culcea R.-M. Instigarea - forma a participaţiei
penale // Legea şi viaţa, 2005, nr.7;
7. И. Макарь. Соучастие в преступлении (понятие, виды и
формы соучастия) // Закон и жизнь", 2006, nr. 6;
8. С. Макаров. Квалификация соучастия в преступлении с
ненадлежащим субъектом // Российский судья", 2005,nr.
8
9. А. Арутюнов. Эксцесс исполнителя преступления,
совершенного в соучастии. // Уголовное право", 2003, nr.
1;
10. Mондохонов. Банда – форма соучастия в
преступлении? // Законность, 2002,nr. 11;
11. Н. Иванов. Соучастие со специальным  субъектом. //
Российская юстиция, 2001, nr.3;
12. С. Аветисян. Ответственность за организацию,
подстрекательство и пособничество в преступлении со
специальным составом. // Закон и право, 2004, nr. 2;
13. Р. Григораш. Признаки организованной преступной
группы. // Закон и жизнь, 2006, nr 4;
14. А. Мондохонов. Понятие и признаки организованной
группы. // Законность, 2004, nr.10;
15. А. Андрианов. Преступная организация и преступное 
сообщество - самостоятельные уголовно-правовые
категории. // Уголовное право, 2004, nr. 1;
16. А. Мондохонов. Преступное сообщество (преступная
организация): понятие, признаки и проблемы
квалификации. // Российская юстиция, 2003, nr. 11.

Tema 15
RĂSPUNDEREA PENALĂ
56
I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de răspundere penală;
 să relateze despre principiile şi temeiul răspunderii penale;
 să determine formele răspunderii penale;
 să explice mecanismul de realizare a răspunderii penale;
 să aprecieze coraportul dintre răspunderea penală şi
pedeapsa penală.

II. Repere de conţinut


1. Noțiunea de răspundere penală și formele ei. Definiţia
legală şi doctrinară a răspunderii penale. Trăsăturile
răspunderii penale. Formele răspunderii penale. Măsurile de
constrîngere care pot preceda condamnarea.
2. Principiile răspunderii penale. Principiul legalității
răspunderii penale. Infracțiunea – unicul temei al
răspunderii penale. Principiul umanismului. Principiul
răspunderii penale personale. Principiul unicității
răspunderii penale. Principiul inevitabilității răspunderii
penale. Principiul individualizării răspunderii penale.
Principiul prescriptibilității răspunderii penale.
3. Mecanismul de realizare a răspunderii penale. Etapele de
realizare a răspunderii penale. Etapa inițială. Etapa tragerii
la răspundere penală. Etapa condamnării. Etapa executării
pedepsei. Etapa antecedentelor penale.
4. Temeiul răspunderii penale. Temeiul real al răspunderii
penale. Temeiul juridic al răspnderii penale.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiţi noțiunea de răspundere penală.
 Enumerați principiile răspunderii penale.
 Identificați etapele tragerii la răspundere penală.

57
 Stabiliţi trăsăturile răspunderii penale.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi principiile răspunderii penale.
 Identificaţi măsurile de constrîngere care pot preceda
condamnarea.
 Elucidaţi trăsăturile formelor de răspundere penală.
 Explicați mecanismul de realizare a răspunderii penale.
 Comparaţi temeiul real și temeiul juridic al răspunderii
penale.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Evaluaţi necesitatea elaborării principiilor răspunderii
penale.
 Decideți asupra coraportului dintre răspunderea penală și
pedeapsa penală.
 Elaborați situații practice în care survine răspunderea penală
pentru infracțiunea neconsumată.
 Elucidaţi situațiile cînd răspunderea penală nu trece toate
etapele de realizare a sa.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. ş.a. Codul penal al
Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis,
2009.
2. L. Simion. Răspunderea penală ca instituţie fundamentală a
dreptului penal. // Legea şi viaţa, 2010, nr. 1;
3. A. Borodac, V. Gherman. Răspunderea penală. // Legea şi
viaţa, 2005, nr. 11;
4. Gh. Gladchi, B. Glavan. Noţiunea şi conţinutul răspunderii
penale. // Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 1;
5. L. Simion. Principiile răspunderii penale. // Legea şi viaţa,
2008, nr. 12;

58
6. G. Lişcinschi. Unele aspecte ale concepţiilor privind
noţiunea răspunderii penale. // Revista Naţională de Drept,
2005, nr. 12.
7. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D. Drept penal.
Partea Generală. Volumul II. Chişinău: Tipografia Centrală,
2016.

Tema 16
LIBERAREA DE RĂPUNDERE PENALĂ

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de liberare de răspundere penală;
 să identifice temeiul liberării de răspundere penală;
 să stabilească condiţiile liberării de răspundere penală;
 să determine tipurile liberării de răspundere penală;
 să caracterizeze tipurile liberării de răspundere penală;
 să diferenţieze tipurile liberării de răspundere penală;
 să explice însemnătatea liberării de răspundere penală;
 să propună noi modalităţi şi condiţii de liberare de
răspundere penală.

II. Repere de conţinut


1. Considerații generale privind liberarea de răspundere
penală. Definiția liberării de răspundere penală. Trăsăturile
instituției liberării de rspundere penală. Temeiul și condițiile
liberării de răspundere penală.
2. Tipurile liberării de răspundere penală. Liberarea de
răspundere penală a minorilor. Liberarea de răspundere
penală cu tragerea la răspundere contravențională. Liberarea
de răspundere penală în legătură cu renunțarea de bună voie
la săvîrșirea infracțiunii. Liberarea de răspundere penală în
legătură cu căința activă. Liberarea de răspundere penală în
legătură cu schimbarea situației. Liberarea condiționată de
răspundere penală. Prescripția tragerii la răspundere penală.

59
III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiţi noțiunea de liberare de răspundere penală.
 Determinați tipurile de răspundere penală.
 Nominalizaţi trăsăturile comune ale diferitor tipuri de
liberare de răsundere penală.
 Stabiliţi condițiile fiecărui tip de liberare de răspundere
penală.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizați tipurile de liberare de răspundere penală.
 Analizați temeiurile de liberare de răspundere penală.
 Explicați semnificația și importanța instituției liberării de
răspundere penală.
 Argumentaţi cum variază termenul de prescripție de tragere
la răspundere penală în dependență de clasificarea
infracțiunilor.
 Distingeţi suspendarea curgerii termenului de prescripție de
întreruperea termenului de prescripție.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Apreciaţi coraportul dintre liberarea de răspundere penală în
legătură cu renunțarea de bună voie la săvărșirea infracțiunii
și liberarea de răspundere penală în legătură cu căința
activă.
 Evaluaţi asupra necesității prescripției tragerii la răspundere
penală.
 Elaborați anumite situații practice de întrerupere și
suspendare a curgerii termenului de prescripție.

60
IV. Bibliografie selectivă recomandată
1. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D.. Drept penal.
Partea Generală.Volumul II. Chişinău: Tipografia Centrală,
2016.
2. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. ş.a. Codul penal al
Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis,
2009.
3. B. Glavan. Aspecte juridico-penale privind liberarea de
răspundere penală a minorilor (art.54 CP al RM). // Legea şi
viaţa, 2008, nr.12.
4. Gh. Gladchi. Noi temeiuri ale liberării de  răspundere
penală:  necesitate şi probleme de aplicare. // Analele ştiinţifice
ale Universităţii de Stat din Moldova, 2004, nr.7.
5. M. Laşcu. Liberarea de răspundere penală în legătură cu
căinţa activă prevăzută în noul Cod penal al Republicii
Moldova. // Revista Naţională de Drept, 2003, nr.3.
6. F. Sârbu. Unele aspecte ale prescripţiei răspunderii penale. //
Revista Naţională de Drept, 2007, nr.3.
7. M. Mutu. Condiţiile renunţării benevole. // Revista
Naţională de Drept, 2004, nr.6.
8. F. Sîrbu. Imprescriptibilitatea răspunderii penale în cazul
infracţiunilor contra păcii şi omenirii. // Revista Naţională de
Drept, 2007, nr.5.
9. И. Камынин. Особенности определения сроков давности
по длящимся и продолжаемым преступлениям. //
Законность, 2004 г., N 1.
10. Л. Вербицкая, О. Деменко. Добровольный отказ от
совершения преступления. // Закон и жизнь, 2011 г., N 4.
11. М. Селезнев. Неоконченное преступление и
добровольный отказ. // Российская юстиция, 1997 г., N 11.
12. Н. Сухарева. Некоторые проблемы освобождения от
уголовной ответственности в связи с истечением срока
давности. // Российский судья, 2005, nr. 8.

61
13. Н. Сухарева. Классификация видов освобождения от
уголовной ответственности. // Российский судья, 2005, nr
5.
14. Ю. Матвеева, А. Сумин. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием. //
Российская юстиция, 2001,nr. 9.

Tema 17
PEDEAPSA PENALĂ

I. Obiective de referinţă:
 să reproducă noţiunea pedepsei penale;
 să distingă trăsăturile pedepsei penale;
 să identifice scopul şi funcţiile pedepsei penale;
 să clasifice pedepsele penale în funcţie de diverse criterii;
 să caracterizeze categoriile pedepselor penale aplicate
persoanelor fizice;
 să caracterizeze categoriile pedepselor penale aplicate
persoanelor juridice;
 să recomande alte pedepse penale, a căror includere în
sistemul pedepselor penale al Republicii Moldova ar fi
raţională.

II. Repere de conţinut


1. Conceptul de pedeapsă penală. Definiția pedepsei penale.
Trăsăturile pedepsei penale.
2. Scopul și funcțiile pedepsei penale.
3. Clasificarea pedepselor penale. Pedepsele aplicate
persoanelor fizice și cele aplicate persoanelor juridice.
Pedepsele principale, pedpesele complementare și pedepsele
mixte. Pedepsele cu termen și fără termen.
4. Sistemul pedepselor penale.

62
5. Pedepsele aplicate persoanelor fizice. Muca neremunerată
în folosul comunității. Închisoarea. Detențiunea pe viață.
Amenda. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau
de a exercita o anumită activitate. Retragerea gradului
military sau special, a unui titlu special, a gradului de
calificare (clasificare) și a distincției de stat.
6. Pedepsele applicate persoanelor juridice. Amenda. Privarea
de dreptulde a exercita o anumită activitate. Lichidarea.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiţi noțiunea de pedeapsă penală.
 Indentificaţi trăsăturile pedepsei penale.
 Formulaţi noţiunea fiecărui tip de pedeapsă penală.
 Stabiliţi scopurile și funcțiile pedepsei penale.
 Enumeraţi tipurile de pedepse penale applicate persoanelor
juridice și persoanelor fizice.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi scopurile pedepsei penale.
 Stabiliţi corelaţia între scopurile și funcțiile pedepsei penale.
 Clasificaţi pedepsele penale în funcție de mai multe criterii.
 Comparaţi pedepsele principale cu pedepsele
complementare.
 Analizaţi conţinutul fiecărui tip de pedeapsă penală.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Evaluaţi eficiența pedepselor penale aplicate persoanelor
juridice.
 Elucidaţi importanţa introducerii în Codul penal a
restabilirii echității sociale ca și scop al pedepsei penale.
 Propuneţi pedepse noi care ar eficientiza sistemul
pedepselor penale.
63
 Apreciaţi perspectiva introducerii unor pedepse alternative
noi.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. ş.a. Codul penal al
Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis,
2009.
2. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Marin D. Drept penal.
Partea Generală. Volumul II. Chişinău: Tipografia Centrală,
2016.
3. I. Graur. Esenţa pedepsei penale. // Revista Naţională de
Drept, 2006, nr.10;
4. C. Florea. Pedeapsa penală. Scopurile şi aplicarea ei. //
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova,
1998, nr.1;
5. V. Grosu. Persoana juridică şi pedeapsa penală. // Revista
Naţională de drept, 2002, nr.4;
6. Ciobanu. Pedeapsa cu închisoarea sau pedeapsa cu
moartea: opinii şi controverse // Legea şi viaţa", 2006, nr.4;
7. D. Martin. Conceptul şi trăsăturile pedepsei penale. //
Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe
socioumanistice”, V.1, Chişinău, 2001;
8. D. Martin. Scopurile pedepsei în legislaţia penală a RM. //
Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe
socioumanistice”, V.1, Chişinău, 2002;
9. D. Martin. Unele consideraţii privind amenda ca pedeapsă
penală. // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe
socioumanistice”, V.1, Chişinău, 2004;
10. D. Martin, Al. Carapunarlî. Unele probleme privind
aplicarea şi executarea pedepsei penale sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunităţii. // Revista
ştinţifică Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Anul 1,
nr. 3, 2007;

64
11. D. Martin. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii
sau de a exercita o anumită activitate – pedeapsă alternativă
privaţiunii de libertate. // Revista ştinţifică Studia
Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, nr. 6, 2007.

Tema 18
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR PENALE

I. Obiective de referinţă:
 să definească conceptul individualizării pedepselor;
 să determine necesitatea individualizării pedepselor;
 să stabilească fazele de realizare a individualizării pedepsei;
 să distingă formele de individualizare a pedepselor;
 să caracterizeze mijloacele şi criteriile de individualizare a
pedepselor;
 să clasifice circumstanţele agravante şi cele atenuante;
 să analizeze circumstanţele agravante şi cele atenuante;
 să aprecieze efectele circumstanţelor agravante şi cele
atenuante;
 să stabilească concursul dintre circumstanţele agravante şi
cele atenuante;
 să distingă regulile aplicării pedepsei;
 să estimeze pericolul social a infracțiunilor săvîrșite cu
circumstanțe atenuante și a celor cu circumstanțe agravante;
 să recomande perfecționarea cadrului legislativ privind
aplicarea pedepsei penale.

II. Repere de conţinut


1. Conceptul de individualizare a pedepselor. Necesitatea
individualizării pedepselor. Formele de individualizare a
pedepselor. Criteriile și mijloacele de individualizare a
pedepselor.
2. Circumstanțele atenuante și agravante. Noțiunea
circumstanțelor atenuante și agravante. Circumstanțele
65
atenuante. Circumstanțele agravante. Efectele
circumstanțelor agravante și atenuante. Concursul dintre
circumstanțele agravante și atenuante.
3. Aplicarea pedepsei. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea
prevăzută de lege. Aplicarea pedepsei în cazul acordului de
recunoaştere a vinovăţiei. Aplicarea pedepsei pentru
infracţiunea neconsumată. Aplicarea pedepsei pentru
recidiva de infracţiuni. Aplicarea pedepsei pentru
participaţie. Aplicarea pedepsei în cazul uni concurs de
infracţiuni. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de
sentinţe. Aplicarea pedespei în cazul executării hotărîrii
unui stat străin. Calcularea termenelor pedepsei şi
computarea arestului preventiv.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea individualizării pedepselor.
 Determinaţi fazele și formele de individualizare a
pedepselor.
 Identificaţi criteriile și mijloacele de individualizare a
pedepselor.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi mijloacele și criteriile de individualizare a
pedepselor.
 Analizaţi circumstanțele atenuante și agravante.
 Stabiliţi efectele circumstanțelor atenuante și agravante.
 Descrieţi condițiile de aplicare a pedepsei în cazul acordului
de recunoaștere a vinovăției, pentru recidivă de infracțiuni,
pentru participație, precum și în alte cazuri speciale.
 Comparaţi aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de
infrcațiuni cu aplicarea pedepsei în cazul cumului de
sentințe.
66
 Elucidați condițiile de aplicare a pedepsei mia blînde decît
cea prevăzută de lege.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Elucidaţi specificul aplicării pedepselor în cazul concursului
de circumstanțe atenuante și agravante.
 Decideți asuprea importanței individualizării pedepselor.
 Argumentaţi importanţa computării arestului preventiv la
aplicarea pedepsei.
 Elaboraţi spețe prcatice în care să fie prezente condițiile de
aplicare a unei pedepse mai blînde decăt cea prevăzută de
lege.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat
de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.
2. Iancu Tănăsescu. Circumstanţele atenuante. // Dreptul,
1996, nr.10;
3. D. Popescu. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante
la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
lege. // Revista Naţională de Drept”, 2011, nr.10-11;
4. D. Popescu. Caracterul şi gradul influenţei circumstanţelor
atenuante şi a celor agravante asupra categoriei şi mărimii
pedepsei. // Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2001;
5. D. Popescu. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele
agravante – creteriu de bază al individualizării şi aplicării
pedepsei. // Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2001.
6. I. Ristea. Analiza circumstanţelor agravante reglementate în
noul Cod penal. // Dreptul (România), 2012, nr.4;
7. M. Andreescu. Consideraţii referitoare la individualizarea
pedepselor. // Dreptul (România), 2011, nr.10.
8. HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE
JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA nr.8 din
11.11.2013 Cu privire la unele chestiuni ce vizează
67
individualizarea pedepsei penale. // Buletinul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.1-2.

Tema 19
LIBERAREA DE PEDEAPSĂ PENALĂ

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de liberare de pedeapsă penală;
 să identifice tipurile de liberare de pedeapsă penală
 să caracterizeze tipurile liberării de pedeapsă penală;
 să argumenteze importanța liberării de pedeapsă penală;
 să utilizeze cunoştinţele referitoare la instituţia liberării
de pedeapsă penală faţă de situaţiile din practica juridică;
 să facă propuneri de perfecționare a legii penale în
vigoare.

II. Repere de conţinut


1. Conceptul și importanța liberării de pedeapsa penală.
Noțiunea liberării de pedeapsă penală. Trăsturile instituției
liberării de pedeapsă penală. Importanța instituției liberării
de pedeapsă penală.
2. Tipurile liberării de pedeapsă penală. Condamnarea cu
suspendarea condiționată a executării pedepsei. Liberarea
condiționată de pedeapsă înainte de termen. Înlocuirea părții
neexecutate din pedepasă cu o pedeapsă mai blîndă.
Liberarea de pedeapsă a minorilor. Liberarea de pedeapsă
datorită schimbării situației. Liberarea de executarea
pedepsei a persoanelor grav bolnave. Amînarea executării
pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în
vărstă de pănă la 8 ani. Prescripția executării sentinței de
condamnare.

III. Sarcini metodico-didactice

68
Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea liberării de pedeapsă penală.
 Identificaţi tipurile de liberare de pedepasă penală.
 Definiţi fiecare tip de liberare de pedeapsă penală.
 Identificaţi trăsăturile specifice ale fiecărui tip de liberare de
pedeapsă penală.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi fiecare tip de liberare de pedepasă penală.
 Determinaţi importanţa instituției liberării de pedeapsă
penală.
 Clasificaţi tipurile de liberare de pedepasă penală în
dependență de mai multe citerii.
 Analizați condițiile stipulate de lege pentru fiecare tip de
liberare de pedeapsă penală.
 Apreciaţi importanța termenului de probă în cadrul
condamnării cu suspendarea condiționată a executării
pedepsei.
 Analizaţi efectele liberării de pedeapsă penală.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Elucidaţi importanţa și necesitatea instuției liberării de
pedepasă penală.
 Apreciaţi eficiența liberării de pedepasă a femeilor gravide
sau a celor care au copii în vîrstă de pănă la 8 ani.
 Propuneţi modificări legislative de optimizare a instituției
liberării de pedeapsă penală.
 Proiectați spețe practice în care să fie prezente condițiile de
liberare de pedeapsă penală.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D. Drept penal.
Partea Generală. Chişinău: Tipografia Centrală, 2016.
69
2. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu /Sub red.
A. Barbăneagră. – Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor,
2003. – 836 p.
3. Barbăneagră A. şi alţii. Codul penal al Republicii Moldova,
Comentariu. centrul de Drept al Avocaţilor. – Chişinău,
2009.
4. I. Tipa. Reflectarea instituţiei liberării de pedeapsa penală în
actele normative internaţionale. // Revista Naţională de
Drept”, 2009, nr.2;
5. I. Tipa. Modalităţi de liberare de pedeapsa penală în unele
state europene. // Revista Naţională de Drept”, 2008, nr.12;
6. Gh. Gladchi, C. Bucur. Natura juridică a condamnării cu
suspendarea condiţionată e executării pedepsei. // Revista
Naţională de Drept”, 2011, nr.2;
7. D. Martin. Natura juridică şi temeiurile de aplicare a
condamnării cu suspendarea condiţionată a executării
pedepsei în noul Cod penal al RM. // Analele ştiinţifice ale
USM, Chişinău, 2003;
8. D. Martin. Amînarea executării pedepsei pentru femeile
gravide şi femeile care au copii în vărstă de pînă la 8 ani. //
Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2004.

Tema 20
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

I. Obiective de referinţă:
 să definească conceptul de măsuri de siguranță;
 să distingă măsurile de siguranță de pedepsele penale;
 să caracterizeze măsurile de siguranță;
 să identifice conținutul fiecărei măsuri de siguranță;
 să explice natura juridică a măsurilor de siguranță;
 să decidă asupra aplicării la practică a măsurilor de
siguranță;
 să facă propuneri de perfecționare a legii penale în vigoare.

70
II. Repere de conţinut
1. Considerații generale privind măsurile de siguranță.
Definiția măsurilor de siguranță. Trăsăsturile măsurilor de
siguranță. Scopul măsurilor de siguranță. Deosebirea
măsurilor de siguranță de pedepsele penale.
2. Măsurile de siguranță cu caracter medical. Noținea
măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Tipurile
măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Măsurile de
constrîngere cu caracter medical aplicate alienaților mintali.
Măsurile de constrîngere cu caracter medical aplicate
alcoolicilor și narcomanilor.
3. Măsurile de constrîngere cu caracter educativ. Noțiunea
măsurilor de constrîngere cu caracter educative. Trăsăturile
măsurilor de constrîngere cu caracter educative. Tipurile
măsurilor de constrîngere cu caracter educative.
4. Expulzarea. Noțiunea expulzării. Persoanele față de care se
aplică expulzarea.
5. Confiscarea specială. Noțiunea confiscării speciale.
Bunurile care pot fi supuse confiscării special. Cazurile
cănd nu este posibilă confiscarea special.
6. Confiscarea extinsă. Noțiunea confiscării extinse. Bunurile
care pot fi supuse confiscării extinse.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea măsurilor de siguranță.
 Definiți fiecare tip de măsură de siguranță.
 Identificaţi trăsăturile specifice ale fiecărui tip de măsură de
siguranță.
 Stabiliţi natura juridică a măsurilor de siguranță.
 Enumeraţi varietăţile măsurilor de constrîngere cu caracter
medical.
71
B. Sarcini de nivelul II – aplicare
 Caracterizaţi fiecare măsură de siguranță în parte.
 Analizaţi condițiile de aplicare a fiecărei măsuri de
siguranță în parte.
 Apreciați efectul aplicării măsurilor de siguranță cu caracter
medical.
 Comparaţi confiscarea specială cu confiscarea extinsă.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Argumentaţi necesitatea introducerii confiscării extinse în
Codul penal al RM.
 Formulaţi propuneri de perfecţionare a cadrului legal cu
privire la măsurile de siguranță.
 Decideți asupra necesității extinderii numărului de măsuri
de siguranță.
 Apreciaţi dacă măsurile de constrîngere cu caracter educativ
reprezintă o măsură de siguranță sau constituie o instituție
distincă a Drepului penal.
 Alcătuiţi speţe în care să fie posibilă aplicarea măsurilor de
siguranță.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D. Drept penal.
Partea Generală. Volumul II. Chişinău: Tipografia Centrală,
2016;
2. A. Opalco. Măsurile de siguranţă cu caracter educativ în
contextul măsurilor de siguranţă. // Revista Naţională de
Drept”, 2012, nr. 3;
3. V. Moraru. Măsurile de siguranţă în dreptul penal al
Republicii Moldova: unele propuneri de lege ferenda. //
Revista Naţională de Drept”, 2008, nr.3;
4. V. Moraru. Expulzarea ca măsură de siguranţă. // Analele
ştiinţifice ale USM, 2005;
72
5. S. Botnaru. Noţiunea şi natura juridică a măsurilor de
siguranţă. // Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2002;
6. V. Macovei. Confiscarea specială. // Revista Naţională de
Drept”, 2011, nr.6-7;
7. S. Botnaru, M. Buravcenco. Starea de pericol social –
condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrîngere
cu caracter medical. // Revista Naţională de Drept”, 2009,
nr.10-12;
8. Daniel Martin. Confiscarea extinsă – măsură de siguranță
nouă în legislația penală a Republicii Moldova. // Conferința
științifică națională cu participare internațională “Integrare
prin cercetare și inovare”. 10-11 noiembrie 2014.
Rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2014, pag. 134-137.

Tema 21
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSĂUNDEREA
PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII

I. Obiective de referinţă:
 să definească noţiunea de cauze care înlătură răspunderea
penală sau consecinţele condamnării;
 să sistematizeze cauzele care înlătură răspunderea penală
sau consecinţele condamnării;
 să descrie condiţiile aplicării cauzelor care înlătură
răspunderea penală sau consecinţele condamnării;
 să estimeze consecinţele juridice ale aplicării cauzelor care
înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării
 să identifice condițiile în care este posibilă împăcarea
părților;
 să compare amnistia cu grațierea;
 să reproducă exemple practice în care ar fi posibilă
reabilitarea judecătorească.

II. Repere de conţinut


73
1. Conceptul privind cauzele care înlătură răspunderea penală
sau consecințele condamnării. Definiția instituției cauzelor
care înlătură răspunderea penală sau consecințele
condamnării. Trăsăturile instituției cauzelor care înlătură
răspunderea penală sau consecințele condamnării.
2. Amnistia. Definiția amnistiei. Natura juridică și trăsăturile
amnistiei. Obiectul amnistiei. Tipurile amnistiei. Efectele
amnistiei.
3. Grațierea. Noțiunea, natura juridică și trăsăsturile grațierii.
Obiectul grațierii. Tipurile grațierii. Efectele grațieirii.
4. Împăcarea. Noțiunea și trăsăturile împăcării. Condițiile
împăcării. Efectele împăcării.
5. Antecedentele penale. Noțiunea și trăsăturile antecedentelor
penale. Stingerea antecedentelor penale.
6. Reabilitarea judecătoreasca. Noțiunea și trăsăturile
reabilitării judecătorești. Condițiile reabilitării judecătorești.
Efectele reabilitării judecătorești. Anularea reabilitării
judecătorești.

III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Definiţi conceptul de cauze care înlătură răspunderea penală
sau consecințele condamnării.
 Definiți noțiunea de antecedent penal.
 Stabiliţi trăsăturile împăcării.
 Determinaţi obiectul grațierii.
 Nominalizaţi condițiile reabilitării judecătorești.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizații condițiile amnistiei și grațierii.
 Comparaţi amnistia cu grațierea.
 Analizaţi regulile de calificare a concursului real cu
conexitate.
74
 Clasificaţi tipurile de amnistie.
 Deosebiţi stingerea antecedentelor penale de reabilitarea
judecătorească.
 Argumentaţi necesitatea reabilitării judecătorești.
 Caracterizaţi condițiile împăcării.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Estimaţi oportunitatea extinderii instituției cauzelor care
înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării.
 Alcătuiţi speţe în care să fie punctate regulile de aplicare a
amnistiei sau grațierii.
 Propuneţi modificări legislative care ar îmbunătăți istituția
împăcării.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D. Drept penal.
Partea Generală. Volumul II. Chişinău: Tipografia Centrală,
2016.
2. C.-A. Lupu. Natura juridică a amnistiei și a grațierii. //
Legea și viața 2013, nr. 4;
3. C.-A. Lupu. Mecanismul de realizare a instituției grațierii și
căile de perfecționare a acestuia. // Revista Națională de
Drept 2013, nr. 3
4. I. Tipa. Împăcarea pe cauzele penale şi consecinţele
juridico-penale pentru cel vinovat de săvîrşirea
infracţiunii. // Revista Naţională de Drept”, 2011, nr. 8;
5. E. Buguţa. Temeiurile juridice ale înlăturării răspunderii
penale în legătură cu împăcarea oprţilor // Legea şi viaţa,
2012, nr. 12;
6. E. Buguța. Procedura încheierii acordului de împăcare –
condiție de înlăturare a răspunderii penale. // Revista
Națională de Drept, 2013, nr. 8;
7. D. Martin. Împăcarea – instituţie juridico-penală privită prin
prisma legislaţiei procesula-penale. // Analele ştiinţifice ale
USM, 2005;
75
8. S. Lenuţa. Amnistia – noţiune şi natură juridică. // Legea şi
viaţa, 2010, nr. 2.

Tema 22
CALIFICAREA INFRACŢIUNII

I. Obiective de referinţă:
 să definească conceptul de calificare a infracţiunilor;
 să enumere modalităţile de calificare a infracţiunilor;
 să identifice varietăţile de semne ce pot fi evidenţiate în
cazul unei infracţiuni concrete;
 să determine etapele calificării infracțiunii;
 să explice regulile calificării infracțiunilor în cazul unui
consurs de infracțiuni și în cazul concurenței normelor
penale;
 să stabilească etapele aplicării normei juridico-penale;
 să elucideze locul calificării infracţiunilor în procesul de
apli-care a normelor juridico-penale;
 să argumenteze importanţa calificării corecte a
infracţiunilor;
 să construiască spețe în care să propună diverse situații de
calificare.

II. Repere de conţinut


1. Conceptul calificării infracţiunilor. Definiţia legală şi
doctrinară a calificării infracţiunilor. Calificarea infracţiunilor
în sens larg şi în sens restrâns. Calificarea infracţiunii ca proces
şi ca rezultat. Calificarea infracţiunii ca proces logic.
2. Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de
infracțiuni.
3. Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței normelor
penale. Concurența dintre normele generale și
speciale.concurența dintre normle speciale. Concurența dintre
parte și întreg.
76
III. Sarcini metodico-didactice

Activităţi de autoevaluare
A. Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere
 Formulaţi noţiunea legală şi doctrinară a calificării
infracţiuni-lor.
 Stabiliţi trăsăturile esenţiale ale calificării infracţiunilor.
 Determinaţi accepţiunile calificării infracţiunilor.
 Identificaţi varietăţile de semne care pot fi evidenţiate în
cazul unei infracţiuni concrete.
 Nominalizaţi modalităţile de calificare a infracţiunilor.

B. Sarcini de nivelul II – aplicare


 Caracterizaţi conţinutul procesului calificării infracţiunilor.
 Analizaţi modalităţile de calificare a infracţiunilor.
 Evidenţiaţi bazele ştiinţifice şi metodologice a procesului
calificării infracţiunilor.
 Distingeţi accepţiunile calificării infracţiunilor.
 Deosebiţi procesul calificării infracţiunilor de aplicarea legii
penale.
 Comparaţi calificarea infracţiunilor oficială cu cea
neoficială.

C. Sarcini de nivelul III – integrare


 Elucidaţi importanţa metodologică a filosofiei şi în special a
categoriilor dialecticii ca singularul şi generalul, concretul şi
abstractul, adevăratul absolut şi relativ în procesul calificării
in-fracţiunilor.
 Evaluaţi locul calificării infracţiunilor în cadrul aplicării
norme-lor juridico-penale.
 Argumentaţi care este importanţa calificării corecte a
infracţiu-nilor.

77
 Propuneţi o schemă de determinare a legăturii semnelor
compo-nenţei de infracţiune cu alte categorii de semne
prezente în cazul săvîrşirii unei infracţiuni.

IV. Bibliografie selectivă recomandată


1. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. ş.a. Codul penal al
Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis,
2009.
2. Borodac A., Gherman M. Calificarea infracţiunilor.
Chişinău, 2006.
3. Botnaru S., Şavga A., Grosu V. ş.a. Drept penal. Partea
Generală. Chişinău: Cartier Juridic, 2005.
4. Copeţchi St., Ojoga A. Modalităţile şi principiile calificării
infracţiunilor. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei.
2015, nr.1, p.21-27.
5. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон,
теория, практика. Москва: АО „Центр ЮрИнфоР”,
2001.
6. Горбунова Л.В. Общая теория квалификации преступ-
лений: Учебное пособие. Казань, 2004.
7. Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений:
понятие, виды, проблема правового регулирования:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Самара, 2009.
8. Кабулов Р., Отажонов А.А. и др. Квалификация пресс-
туплений: Учебник для высших учебных заведений
МВД. Ташкент: МВД Республики Узбекистан, 2012.
9. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы
судебного толкования. Теория и практика: Учебное
пособие. Москва: Норма, 2003.
10. Коробов А.П. Правовая квалификация: основы,
понятие, значение, этапы: Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора юридических наук,
Саратов, 2005.
78
11. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации
преступлений: Учебное пособие. Москва: Проспект,
2008.
12. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации
преступлений. Москва, Юристъ, 2004.
13. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации
преступлений: Лекции по спецкурсу „Основы
квалификации преступлений” / Науч. ред. и предисл.
aкадемика В.Н. Кудрявцева. Москва: Городец, 2007.
14. Мубаракшин Р.Г. Принципы квалификации
преступлений. În: Вестник ТИСБИ, 2006, nr.1.
15. Никонов В.А. Научные основы квалификации
преступлений: Учебное пособие. Тюмень: Юридический
институт МВД России, 1996.
16. Плотников А.И. Теоретические основы
квалификации преступлений: Учебное пособие.
Оренбург, 2001.
17. Сабитов Р.А. Принципы квалификации уголовно-
правовых деяний. În: Вестник ЧелГУ „Право”, 2001, nr.1.
18. Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации
уголовно-правовых деяний. Москва, 2003.

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE.

INDICAȚII METODICO-DIDACTICE.

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului


didactic, identificăm trei strategii de evaluare:

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-


educative, pentru a stabili nivelul la care se situează studenții;
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic,
organizând verificări sistematice în rândul tuturor studenților din toată
materia;
79
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei
perioade mai lungi de instruire ( testări, examene de curs, examene de
licență)

Evaluarea inițială se realizează de către profesorul de la curs sau


seminar la începutul cursului de Drept penal, Partea generală pentru a
cunoște nivelul pe care îl posedă studentul la acest moment. Evaluarea
inițială poate fi relizată prin intermediul lucrărilor scrise cu întrebări
clar formulate sau testelor. Conținutul lucrărilor sau testelor rămâne la
discreția profesorului în funcție de contingentul de studenți care este
evaluat.

Evaluarea formativă este realizată de către profesorul , de regulă, de


la seminar, pe tot parcursul studierii disciplinei Drept penal, Partea
generală pentru monitorizarea cunoștințelor obținute de studenți și
perfecționarea continuă a acestora. Evaluarea formativă poate fi
realizată prin intermediul lucrărilor scrise( mostre sunt atașate mai
jos), testelor( moste sunt atașate mai jos), testelor-grilă( mostre sunt
atașate mai jos).

Evaluarea sumativă este realizată de către profesorul, de regulă, de la


curs la finalul studiului , în cadrul examenului de curs. Evaluarea
sumativă se realizează prin interrmediul testelor în care obligator se
conțin două subiecte alcătuite fiecare din trei itemi. Fiecare item
corespunde sarcinilor metodico-didactice de cunoaștere și înțelegere,
aplicare și integrare.

A. SUBIECTE PENTRU LUCRĂRI SCRISE ( Mostre)

Tema: INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PENAL

Varianta I
1. Caracterizaţi dreptul penal ca ramură de drept....................3 puncte
80
2. Faceţi o generalizare asupra ştiinţei dreptului penal............5 puncte
3. Decideţi asupra locului şi rolului dreptului penal ca ramură de drept
în sistemul dreptului Republicii Moldova......................7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi dreptul penal sub aspectul noţiunii şi trăsăturilor
caracteristice............................................................................3 puncte
2. Analizaţi izvoarele dreptului penal......................................5 puncte
3. Decideţi asupra direcţiilor de dezvoltare ale politicii penale
contemporane a Republicii Moldova.......................................7 puncte

Tema: LEGEA PENALĂ

Varianta I
1.Caracterizaţi legea penală.................................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra acţiunii legii penale în timp.............5
puncte
3. Proiectaţi o speţă în care ar fi posibilă aplicarea principiului
realităţii legii penale.............................................................7 puncte

Varianta II
1.Relataţi despre locul săvîrşirii infracţiunii transnaţionale....3 puncte
2.Faceţi o generalizare asupra principiilor aplicării legii penale în
spaţiu în cazul comiterii unei infracţiuni în străinătate..5 puncte
3.Organele de drept ale Republicii Moldova l-au reţinut pe D.,cetăţean
al Albaniei,vinovat de comiterea actelor de terorism pe teritoriul
Spaniei şi Israelului.
Conform legii penale a cărei ţări trebuie să fie tras la
răspundere penală D.?Argumentaţi răspunsul……………...7 puncte

Tema: INFRACȚIUNEA

1. Caracterizaţi infracţiunea şi trăsăturile ei esenţiale ........3 puncte


81
2. Clasificaţi infracţiunile.....................................................5 puncte
3. Argumentaţi necesitatea clasificării infracţiunilor............7 puncte

Tema: RAPORTUL JURIDIC PENAL

1. Caracterizaţi raportul juridic penal sub aspectul noţiunii şi a


specificului său.......................................................................3 puncte
2.Stabiliţi diferenţele dintre raportul juridic penal de conformare şi cel
de conflict..........................................................................5 puncte
3. Decideţi asupra duratei raportului juridic penal.................7 puncte

Tema: COMPONENȚA INFRACȚIUNII

1.Relataţi despre elementele componenţei infracţiunii...........3 puncte


2. Clasificaţi componenţele de infracţiuni...............................5 puncte
3. Proiectaţi o speţă în care un semn facultativ al componenţei
infracţiunii ar deveni obligator.........................................7 puncte

Tema: OBIECTUL INFRACȚIUNII

1. Caracterizaţi obiectul material al infracţiunii...................3 puncte


2. Analizaţi modalităţile obiectului juridic al infracţiunii....5 puncte
3. Marcu, care nu avea copii, era unicul moştenitor a soţiei sale.
Dorind să primească moştenirea cât mai repere, Marcu pe
parcursul a câteva luni, ducea cu soţia sa, bolnavă de paralizie
progresivă, discuţii despre aceea „că în altă lume” viaţa este mai
bună, convingând-o să se sinucidă. După aceste discuţii ea s-a
sinucis.
Stabiliţi obiectul general, generic şi special al infracţiunii.
Argumentaţi răspunsul.............................................................7 puncte

Tema: LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII


82
Varianta I
1. Caracterizaţi semnele facultative ale laturii obiective a
infracţiuni……………………………………………...3 puncte
2. Analizaţi criteriile legăturii de cauzalitate...........................5 puncte
3. Ameninţînd-o cu cuţitul,M.şi-a impus soţia să consume o substanţă
otrăvitoare.Experiza medico-legală a stabilit că soţia a decedat
în urma unui atac de cord care s-a produs înainte ca substanţa
otrăvitoare să înceapă a acţiona.
Stabiliţi dacă între acţiunile lui M. şi moartea soţiei sale există
legătură de cauzalitate. Argumentaţi răspunsul............7 puncte

Varianta II
1.Caracterizaţi urmările prejudiciabile……………………… 3puncte
2. Analizaţi trăsăturile faptei prejudiciabile………………… 5 puncte
3. În apartamentul familiei Cereş a avut loc o petrecere. Unul dintre
oaspeţi Mardari, fiind în stare de ebrietate, fără niciun motiv, a tras
câteva împuşcături de revolver în camera plină cu oaspeţi, în urma
cărora, Urzică a fost omorât, iar altor trei oaspeţi le-au fost cauzate
vătămări corporale.
În ce formă se exprimă vinovăţia lui Mardari? Caracterizați factorul
intelectiv și cel volitiv ale formei date de vinovăție…………..7 puncte

Tema: SUBIECTUL INFRACȚIUNII

Varianta I
1. Caracterizaţi subiectul special.............................................3 puncte
2. Descrieţi condiţiile în care este posibilă tragerea la răspundere
penală a persoanei juridice.............................................5 puncte
3. Argumentaţi „pro” sau „contra” includerii în legea penală a
prevederilor referitoare la persoana juridică ca subiect al
răspunderii penale..........................................................7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi responsabilitatea redusă .................................3 puncte
83
2. Analizaţi condiţiile tragerii la răspundere penală a persoanelor care
au săvîrşit infracţiunea în stare de ebrietate......................5 puncte
3 P.,care suferea de o anumită dereglare psihică,viola şi omora
copii.Cu toate că el nu putea în deplină măsură să dirijeze cu
propriile acţiuni,expertiza medico-legală l-a recunoscut
responsabil.
Daţi apreciere penal –juridică a faptelor lui P. Poate fi P.tras
la răspundere penalăt? Argumentaţi răspunsul......................7 puncte

Tema: LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII

Varianta I
1. Caracterizaţi modalităţile imprudenţei................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra erorii de fapt..........................5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care ar fi prezentă fapta săvârşită fără
vinovăţie .................................................................................7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi modalităţile imprudenţei................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra erorii de fapt..........................5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care ar fi prezentă fapta săvârşită fără
vinovăţie ................................................................................7 puncte

Tema: ETAPELE ACTIVITĂȚII INFRACȚIONALE

Varianta I
1. Relataţi despre renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii...3
puncte
2. Faceţi o generalizare asupra tentativei de infracţiune......... 5 puncte
3. F,în vîrstă de 14 ani şi G.în vîrstă de 16 ani,înarmîndu-se cu pistoale
–jucărie,au pătruns noaptea în casa pensionarului I.despre care ştiau că
în ziua aceea a primit pensia cu scopul să-i sustragă banii .I.,crezînd că
aceştea într-adevăr sînt înarmaţi le-a dat toţi banii pe care îi avea.
84
Calificaţi acţiunile lui F.şi G.Argumentaţi răspunsul........7 puncte

Varianta II
1. Caracterizați pregătirea de infracțiune……………………. 3puncte
2. Faceţi o generalizare asupra conceptului și modalităților tentativei
de infracţiune……………………………………………….. 5 puncte
3. Fetescu, dorind să provoace moartea unei persoane în vârstă cu care
locuia, pentru a obţine spaţiul locativ al acesteia, i-a dat să bea un
pahar cu ceai în care a amestecat mercurul scos dintr-un termometru.
Fiind trimisă în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de
omor, inculpata a fost achitată cu motivarea că miercurul este toxic
numai în stare de vapori sau de pulverizare lichidă, iar consumarea în
stare lichidă nu poate produce moartea unei persoane. Întrebuinţarea
acestei substanţe, în modul în care a fost concepută, exclude
posibilitatea de a comite infracţiunea de omor.
Arătaţi dacă soluţia este corectă. Argumentați răspunsul…...7puncte

Tema: UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI

Varianta I
1. Caracterizaţi infracţiunea unică...................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra formelor pluralităţii de
infracţiuni…………………………………................5 puncte
3. Caraman a bănuit-o pe soţia sa precum că aceasta ar avea
legături intime cu vecinul lor. Convingându-se de acest lucru, a
omorât-o. În timpul urmăririi penale s-a stabilit că Caraman cu
7 ani în urmă a fost liberat din penitenciar, unde a executat
pedeapsa închisorii pe un termen de 5 ani pentru omor
intenţionat din gelozie a primei soţii.
Poate fi Caraman considerat recidivist? Argumentaţi
răspunsul............................................................................7 puncte

Varianta II
1. Relataţi despre noţiunea şi formele pluralităţii de
infracţiuni…………..………………………………..3 puncte

85
2. Faceţi o generalizare asupra conceptului şi tipurilor recidivei
de infracţiuni……………………….…….………….5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care ar exista concurs de infracţiuni dintre o
acţiune şi o inacţiune infracţională...........................7 puncte

Tema: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL


AL FAPTEI

Varianta I
1. Reproduceţi noţiunea legitimei apărări.................3 puncte
2. Descrieţi condiţiile legitimei apărări.....................5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care pot fi aplicate prevederile alin.(3)
art.36 CP al RM.....................................................7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi riscul întemeiat................................3 puncte
2. Identificaţi asemănările şi deosebirile dintre legitima
apărare şi starea de extremă necesitate, legitima apărare şi
reţinerea infractorului.............................................5 puncte
3. Axenti avea nevoie de operaţie urgentă, transplant de
rinichi, în caz contrar ar fi decedat în scurt timp. Rinichi
pentru transplant nu era. Medicul Ionaşcu i-a transplantat
lui Axenti, un rinichi de la Munteanu care se afla în spital
în stare de comă şi evident nu şi-a putut da consimţămîntul
asupra acestui fapt. Drept rezultat viaţa lui Axenti a fost
salvată şi Munteanu la fel nu a decedat. Poate fi tras la
răspundere penală medicul Ionaşcu pentru cele comise?
Argumentaţi răspunsul..........7 puncte

Tema: PARTICIPAȚIA

Varianta I
1. Relataţi despre temeiul răspunderii penale a participanţilor
la infracţiune...................................3 puncte

86
2. Determinaţi particularităţile răspunderii penale a
participanţilor la infracţiune în cazul excesului de
autor.......................................................................5 puncte
3. Doi angajaţi, Antohi şi Barbu, s-au înţeles să mute cu
macaraua o încărcătură nestandardă. Fiind fixată incorect,
încărcătura a căzut, provocând moartea unei persoane. Este
prezentă participaţia la infracţiune în acţiunile lui Antohi
şi Barbu?Argumentaţi răspunsul...............7 puncte

Varianta II
1. Definiţi conceptul de participaţie..........................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra participanţilor la
infracţiune..............................................................5 puncte
3. După consumarea în comun a băuturilor alcoolice, între
Rudic M. şi soţia sa s-a iscat o ceartă, în cursul căreia Rudic M.,
instigat de mamă-sa Rudic D., a început să-şi bată soţia. Ultima,
încercând să se apere, a sărit prin geamul apartamentului ce se afla la
etajul doi, accidentându-se grav. Aceasta însă nu l-a oprit pe făptuitor,
el a ieşit după victimă şi a continuat să-i aplice lovituri, deşi vedea în
ce stare gravă se află. Între timp Rudic D. împiedica încercările altor
persoane terţe de a curma bătaia. În ziua următoare victima a decedat
în urma leziunilor corporale ce i-au fost cauzate prin bătaie şi căderea
de la etajul doi.
Efectuaţi încadrarea juridică a acţiunilor lui Rudic M. şi Rudic D.
Stabiliţi rolul fiecărui participant la infracţiune. Argumentaţi
răspunsul............................................................................7 puncte

Tema: RĂSPUNDEREA PENALĂ

Varianta I
1. Formulați noțiunea și trăsăturile răspunderii penale..........3
puncte
2. Explicați mecanismul de realizare a răspunderii penale..5
puncte

87
3. Apreciaţi necesitatea elaborării principiilor răspuunderii
penale…………………………………………....7 puncte

Varianta II
6. Enumerați principiile răspunderii penale…........…3 puncte
7. Determinaţi temeiurile rpsunderii penale………....5 puncte
8. Elaborați situații practice în care survine răspunderea penală
pentru o infracțiune neconcumată ………...7 puncte

Tema: LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

Varianta I
1. Relataţi despre conceptul şi tipurile liberării de răspundere
penală......................................................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra prescripţiei tragerii la
răspundere penală....................................................5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care să fie posibilă liberarea de
răspundere penală....................................................7 puncte

Varianta II
1. Relatați despre liberarea de răspundere penală a
minorului……………………………...…………..3 puncte
2. Stabiliți condițiile de liberere de răspundere penală în
legătură cu căința
activă…………………………………………..….5 puncte
3. Alcătuiți o speță în care să fie posibilă liberarea de
răspundere penală în legătură cu renunțarea de bună voie la
săvîrșirea infracțiunii………………………...
……………....7 puncte

Tema: PEDEAPSA PENALĂ

Varianta I
88
1. Definiţi pedeapsa penală. Distingeţi pedeapsa penală de alte
tipuri de sancțiuni.............................................3 puncte
2. Descrieţi amenda şi munca neremunerată în folosul
comunităţii ca pedepse penale………………….....5 puncte
3. Argumentaţi necesitatea înlocuirii pedepsei cu moartea cu
detenţiunea pe viaţă.................................................7 puncte

Varianta II
1. Relataţi despre închisoare ca pedeapsă penală.......3 puncte
2. Clasificaţi pedepsele penale...................................5 puncte
3. Decideţi asupra oportunităţii stabilirii pedepsei detențiunii
pe viață…………………………………...…........7 puncte

Tema: INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Varianta I
1. Relataţi despre mijloacele de individualizare a
pedepsei…………………………………………...3 puncte
2. Descrieţi acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi condiţiile
aplicării pedepsei pentru el......................................5 puncte
3. Burcă a fost condamnat pentru furt în baza alin.2 art.186 CP
RM la închisoare pe termen de 6 ani. În timpul executării
pedepsei s-a descoperit că el până la condamnare a mai
săvârşit un jaf şi în baza alin.2 art.187 CP RM a fost
condamnat la închisoare pe termen de 7 ani. La momentul
pronunţării acestei sentinţe, Burcă executase deja doi ani de
închisoare din pedeapsa stabilită prin sentinţa anterioară.
Care prevederi ale Codului penal sunt aplicabile pentru
stabilirea pedepsei definitive lui Burcă?Stabiliţi pedeapsa
definitivă lui Burcă şi termenul pedepsei care urmează a fi
executat de el. Argumentați
răspunsul.................................................................7 puncte

Varianta II
89
1. Definiţi circumstanţele atenuante şi agravante......3 puncte
2. Descrieţi condiţiile aplicării pedepsei în cazul executării
hotărîrii unui stat străin………………...………...5 puncte
3. Proiectaţi o speţă în care să fie posibilă aplicarea pedepsei
pentru recidivă periculoasă....................................7 puncte

Tema: LIBERAREA DE PEDEAPSĂ PENALĂ

Varianta I
1. Enumeraţi tipurile liberării de pedeapsă
penală......................................................................3 puncte
2. Faceţi o generalizare asupra amînării executării pedepsei
pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă
la 8 ani.............................................................5 puncte
3. Pentru omorul a două persoane aflate în stare de neputinţă,
Scobov a fost condamnat la detenţiune pe viaţă. După
pronunţarea sentinţei, profitând de neatenţia gardienilor,
Scobov a evadat. După 16 ani el s-a prezentat la organele de
drept cu cererea “de a fi reabilitat în legătură cu expirarea
termenului de prescripţie a executării sentinţei de
condamnare”. Ce trebuie să întreprindă în acest caz
organele de drept?Argumentaţi răspunsul………...7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi condamnarea cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei...................................................3 puncte
2. Descrieţi condiţiile aplicării prescripţiei executării sentinţei
de condamnare..........................................................5 puncte
3. Bobu în vârstă de 19 ani a fost condamnat în baza alin.2
art.287 CP RM (o infracțiune gravă) la 3 ani închisoare.
Poate fi Bobu liberat condiţionat de pedeapsă înainte de
termen, dacă va executa 2 ani din termenul închisorii şi va
dovedi prin comportarea sa că s-a corectat? Ce s-ar schimba

90
în situaţia dată, dacă vom presupune că Bobu a săvârşit
această infracţiune fiind minor?.................7 puncte

Tema: MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

Varianta I
1. Definiţi noţiunea, scopul şi tipurile măsurilor de
siguranţă..................................................................3 puncte
2. Descrieţi condiţiile aplicării expulzării şi confiscării
speciale....................................................................5 puncte
3. Scobioală, fiind responsabil, a săvârşit un şir de infracţiuni
grave. Ulterior, fiind traumat la cap, acesta a devenit
iresponsabil. În legătură cu acest fapt faţă de Scobioală a
fost aplicată internarea într-o instituţie psihiatrică cu
supraveghere riguroasă. După 1 an şi 11 luni comisia
medicală a stabilit că Scobioală s-a însănătoşit. Cine şi în ce
ordine este în drept să dispună încetarea aplicării măsurilor
cu caracter medical alienaţilor mintali? Este în drept
instanţa de judecată să aplice faţă de Scobioală pedeapsa
penală pentru infracţiunile săvârşite? Dacă da, atunci în
cazul în care acesta va fi condamnat la 20 ani închisoare,
cum trebuie să procedeze instanţa de judecată cu termenul
de 1 an şi 11 luni pe parcursul căruia Scobioală a fost
internat într-o instituţie
psihiatrică?.............................................................7 puncte

Varianta II
1. Definiţi noţiunea, scopul şi tipurile măsurilor de
siguranţă..................................................................3 puncte
2. Elucidaţi condiţiile aplicării masurilor de constrîngere cu
caracter medical......................................................5 puncte
3. Dezvoltaţi ideea că minorilor li se aplică măsuri de
constrîngere cu caracter educativ şi nu pedepse penale.
Argumentaţi: de ce?................................................7 puncte

91
Tema: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ
RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE
CONDAMNĂRII

Varianta I
1. Caracterizaţi împăcarea părţilor..............................3 puncte
2. Stabiliţi diferenţele dintre amnistie şi graţiere........5 puncte
3. Alcătuiţi o speţă în care să nu fie posibilă reabilitarea
judecătorească.........................................................7 puncte

Varianta II
1. Caracterizaţi amnistia şi graţierea...........................3 puncte
2. Determinaţi reieşind din prevederile legii penale momentul
stingerii antecedentelor penale..............................5 puncte
3. Panfil, condamnat la 12 ani de închisoare pentru luare de
ostatici în interes material, a executat în întregime pedeapsa
stabilită prin sentinţa instanţei de judecată. Să se stabilească
dacă peste 5 ani din ziua executării pedepsei Panfil este în
prezenţa sau absenţa antecedentelor penale. Argumentaţi
răspunsul................................................................7 puncte

Tema: CALIFICAREA INFRACȚIUNII

Varianta I
1. Nominalizaţi modalităţile de calificare a
infracţiunilor………………………………………....3 puncte
2. Distingeţi calificarea infracţiunii de calificarea contravenţiei
administrative şi sancţiunii
disciplinare……………………………………….......5 puncte
3. Apreciaţi rolul diferitor categorii de semne ale faptei în
procesul de calificare a infracţiunilor………...…..….7 puncte

Varianta II

92
1. Enumeraţi varietățile concurenței dintre normele generale și
cele speciale…………………………………….3 puncte
2. Argumentaţi dacă calificarea incorectă poate atrage după
sine o hotărâre judiciară greşită referitor la acţiunea civilă ce
rezultă din dosarul penal examinat………...…..5 puncte
3. Evaluaţi esenţa coraportului dintre singular şi general,
concret şi abstract, prin prisma unor speţe din practica
judiciară………………………………………..…7 puncte

NOTĂ: Baremul de notare peentru toate variantele de


lucrări scrise este același (atașat mai jos)

Barem de notare

Nota Punctajul

5 3
6 4-6
7 7-9
8 10-12
9 13-14
10 15

B. TESTE PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ( Mostre)

Tema: INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PENAL

1. Definiți dreptul penal ca ramură de drept (1 punct )


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

93
2. Caracterizați știința dreptului penal (1 punct )
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________

3. Enumerați izvoarele dreptului penal(1 punct )


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________
4. Care tratate internaționale sunt considerate izvor de drept penal.
Exemplificați (1 punct )

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________
5. Codul penal al Republicii Moldova a fost adoptat la: (1 punct )
a) 18 aprilie 2003
b) 18 aprilie 2002
c) 12 iunie 2003
6. Când tratatele internaționale sunt izvor de drept direct a dreptului
penal? (1 punct )
______________________________________________________
______________________________________________________

94
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________
7. Completaţi tabelul: (1 punct )

Principii fundamentale ale DP Principii instituționale ale DP

8. Explicați conținutul principiului vinovăției (1 punct )


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________

95
9. Exemplificați sub formă de speță principiul non bis in idem (1
punct )
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________
10. Enumerați trei formele de manifestare a principiului
umanismului în dreptul penal al Republicii Moldova(1 punct )

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________

NOTĂ: Fiecare răspuns corect la fiecare subiect din test se


notează cu 1 punct

Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
96
9 9
10 10

Tema: LEGEA PENALĂ

1. Care categorii de dispoziţii cuprind normele de drept penal stipulate


în Partea Generală a Codului Penal: (1 punct )

a) de blanchetă

b) determinative

c) declarative

d) de trimitere

e) alternative

2. Ce tipuri de sancţiuni conţin normele de drept penal: (1 punct )

a)

b)

c)

3. Care sunt categoriile de persoane care nu pot fi trase la răspundere


penală conform legislaţiei penale a RM. (1 punct )
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________
4. Cînd legea penală se consideră mai blândă(1 punct )

97
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________
5. Determinaţi asemănările şi deosebirile dintre principiul realităţii şi
universalităţii pe baza cărora legea penală poate fi aplicată în spaţiu(1
punct )
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________

6. Care dintre următoarele tipuri de interpretare pot fi atribuite la


clasificarea interpretării după metodă: (1 punct )
a) legală c) gramaticală e) judiciară

b) extensivă d) sistematică f) istorică

98
7. Explicaţi noţiunea de efect retroactiv al legii penale. (1 punct )
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
8.Care dintre următoarele categorii de persoane nu pot fi extrădate
conform legislaţiei RM: (1 punct )

a) cetăţenii străini

b) persoanele cărora li s-a acordat azil politic

c) cetăţenii RM

d) persoanele care dispun de imunitate

e) apatrizii cu domiciliul pe teritoriul RM

9. Enumerați formele de asistență juridică internațională în materie


penală prevăzute în legislaţia Republicii Moldova (1 punct )
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

99
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________

10. Completaţi tabelul. Stabiliţi asemenarile şi deosebirile dintre


retroactivitatea şi ultraactivitatea legii penale: (1 punct )

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

NOTĂ: Fiecare răspuns corect la fiecare subiect din test se


notează cu 1 punct

Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

100
Tema: COMPONENȚA INFRACȚIUNII

Test

1. Definiți componenţa infracţiunii(0,5 puncte )


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________

2. Determinaţi elementele şi semnele componenţei de infracţiune


(completaţi tabelul). (1 punct )

Nr. Elementele Semnele componenţei de


componenţei de infracţiune
infracţiune
1.

2.

3.

4.

3. Stabiliți diferența dintre elementul și semnul componenței


infracțiunii(0,5 puncte )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
101
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________

4. Definiți latura subiectivă a infracțiunii( 0,5 puncte )

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
5. Clasificaţi componenţele de infracţiune în dependenţă de
specificul structurii acestora şi stabiliţi momentul de consumare prin
exemple concrete (completaţi tabelul). (2 puncte )

Nr. Tipul componenţei Momentul de Exemplu


consumare
1.

2.

3.

6. Definiți componența de infracțiune formală( 0,5 puncte )


________________________________________________________
________________________________________________________
102
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________

7. Clasificați componențele de infracțiuni după gradul de


prejudiciabilitate(1 punct )

Nr. Tipul componenţei Exemplu


1.

2.

3.

8. Stabiliți coraportul dintre infracțiune și componența


infracțiunii(1 punct )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
103
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________
9. Dați un exemplu de componență de infracțiune alternativă (1 punct )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
10. Chirurgului Vlasov în timpul unei operații foarte complicate la
coloana vertebrală i-a tremurat mîna și ca urmare a acestui fapt
pacientului i-a fost pricinuită vătămare gravă a integrității corporale
care a provocat paralizia totală a corpului pacientului.
Se conțin oare în acțiunile lui Vlasov semnele unei componențe
a infracțiunii?Argumentați răspunsul. (2 puncte )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________
104
Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI

1. Definiți infracțiunea unică ( 0,5 puncte )


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
2. Enumerați modalitățile unității legale de infracțiune ( 0,5 puncte )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
3. Stabiliți momentul consumării infracțiunii continue ( 0,5 puncte )
105
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________________

4. Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre infracţiunea prelungită şi


cea de obicei (completaţi tabelul). (2 puncte )

Asemănări Deosebiri

5. Explicaţi noţiunea de concurs real de infracţiuni (1 punct )


_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

106
6. La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele
penale: ( 0,5 puncte )

a)
b)
c)
d)
e)
f)

7. Enumerați situațiile cînd recidiva se consideră deosebit de


periculoasă ( 0,5 puncte )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________

8. Definiți infracţiunea complexă_( 0,5 puncte )________________


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

107
9. Exemplificaţi, sub formă de speţă, concursul ideal de infracţiuni ( 2
puncte )
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________
10. În seara de 14 aprilie 2006, când a ajuns acasă, A.S. a constatat că
din geantă îi lipseau mai multe bunuri şi, crezând că i-au fost sustrase
de către B.A., împreună cu care consumase alcool într-un local înainte
de a ajunge acasă, s-a deplasat la locuinţa acestuia pentru a-i cere
restituirea bunurilor, B.A. nerecunoscând că a sustras inculpatului
bunurile reclamate. La scurt timp, A.S. a luat o sticlă de jumătate de
litru în care se afla benzină şi un par care avea legat la un capăt mai
multe materiale textile, după care s-a deplasat la locuinţa lui B.A. şi,
cînd a ajuns în faţa casei acestuia, a dat foc capătului învelit cu
materiale textile al parului, aruncînd benzină pe unul din geamurile
casei şi aprinzînd tocul din lemn. Auzind că A.S. a revenit pentru a-şi
recupera bunurile, B.E., mama lui B.A., a deschis uşa de la poarta
casei şi i-a permis acestuia să intre în curte, iar A.S., trecând pe lîngă
uşa de acces din hol, a aruncat benzina şi a incendiat-o. La strigătele
mamei sale, B.A. a ieşit din cameră în dreptul uşii, iar A.S. văzîndu-l,
a aruncat benzină peste acesta şi cu parul aprins i-a dat foc. Din
raportul de constatare medico-legală a rezultat că partea vătămată B.A.
a avut arsuri, fiindu-i afectată 10% din suprafaţa corporală, precum şi
că leziunile au fost produse prin arsură termică cu flacără şi au

108
necesitat pentru vindecare 45 de zile de îngrijiri medicale, fără ca viaţa
victimei să fie pusă în primejdie.
Analizaţi acţiunile lui A.S. şi stabiliţi dacă acesta poate fi tras la
răspundere penală pentru infracţiune consumată sau neconsumată.
Argumentați răspunsul.( 2 puncte)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________

Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

109
Tema: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL
AL FAPTEI

1. Definiți conceptul de cauze care înlătură caracterul penal al faptei .


( 0,5 puncte)

________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________

2. Enumeraţi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei conform


Codului penal al RM: .( 0,5 puncte)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. Stabiliţi deosebirile dintre constrângerea fizică şi constrîngerea


psihică.( 1 punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

110
4.Definiți riscul întemeiat şi explicaţi oportunitatea acestei cauze care
înlătură caracterul penal al faptei pentru legislaţia penală a Republicii
Moldova.( 1 punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________
5. Completaţi tabelul privind condiţiile legitimei apărări.( 1 punct)

6. Stabiliţi deosebirile dintre reţinerea infractorului şi legitima apărare.


( 1 punct)

111
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

7. Poate fi invocată legitima apărare în cazul cînd atacatorul este o


persoană iresponsabilă:
a) nu
b) da

8. Comentaţi următoarea prevedere din Codul Penal, art. 36 (legitima


apărare) „Este în legitimă apărare şi persoana care săvîrşeşte fapta,
prevăzută la alin.(2), pentru a împiedica pătrunderea, însoţită de
violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de
ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, într-un spaţiu de
locuit sau într-o altă încăpere.( 0,5 puncte)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

112
________________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
9. Determinaţi soluţia încadrării juridice în cazul depăşirii limitelor
legitimei apărări .( 0,5 puncte)
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

10. Stabiliţi şi argumentaţi dacă pot fi considerate legitima apărare şi


extrema necesitate un drept sau o obligaţie a persoanei_.( 0,5 puncte)
________________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

11. Determinaţi asemănările şi deosebirile dintre legitima apărare şi


extrema necesitate. ( 1 punct)
Asemănări Deosebiri
113
12. Definiți reţinerea infractorului .( 0,5 puncte)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
13. Consideraţi necesar introducerea în Codul Penal al RM şi a altor
cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Argumentaţi răspunsul.
( 0,5 puncte)
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
114
________________________________________________________
_______________________________________________
14. Formulaţi o speţă în care pot fi regăsite elementele riscului
întemeiat.( 1punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________

Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
115
Tema: PARTICIPAȚIA

1.Definiți participația penală. ( 0,5 puncte)


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

2. Explicați conținutul trăsăturii „ activitatea în comun „.( 1 punct)


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

3. Completaţi tabelul prin enumerarea particularităților răspunderii


penale a participanților la infracțiune în cazul : ( 2 puncte)

Excesului de autor Renunțării de bună Stabilirii pedepsei


voie la săvîrșirea penale
infracțiunii

116
4. Stabiliţi deosebirile dintre grupul criminal organizat și organizația
criminală.( 1 punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________________

5. Explicați deosebirile dintre favorizare ca modalitate a complicității


la infracțiune și modalitate a implicării la infracțiune.( 1 punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
117
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________

6. Definiți autorul infracțiunii .( 0,5 puncte)


_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
7.Enumerați condițiile instigării la infracțiune .( 1 punct)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

8. Înlăturarea obstacolelor este o modalitate a complicității materiale


sau morale? Argumentați răspunsul .( 1 punct)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________
9. Exemplificaţi, sub formă de speţă, participația simplă.( 1 punct)

118
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________
10. Ionaşcu, Vasile şi Burduja au mers cu bicicletele la scăldat. Ajunşi
la lac, Ionaşcu şi Vasile s-au dezbrăcat şi au intrat în apă, iar Burduja,
deşi s-a dezbrăcat, neştiind să înoate, a rămas pe mal. La un moment
dat, glumind pe seama lui Burduja şi pentru a-i produce o emoţie
puternică, Vasile i-a propus lui Ionaşcu să-l arunce în apă. Acesta,
determinat de îndemnul lui Vasile, l-a împins cu putere pe Burduja în
apă, care, după scurt timp, s-a înecat.
Indicaţi care este forma vinovăţiei cu care a acţionat Ionaşcu. Cum
trebuie calificată contribuţia fiecăruia dintre ei la săvârşirea
infracţiunii?Argumentați răspunsul.( 1 punct)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

119
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________

Barem de notare

Nota Punctajul

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

C. TESTE-GRILĂ PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ


( Mostre)

Tema: UNITATEA ȘI PLURALITAEA DE INFRACȚIUNI

1. Unitatea de infracțiune există atunci cănd:


a) activitatea infracțională a persoanei reprezintă o singura
faptă;
b) în activitatea infracțională a persoanei identificăm
conținutul unei singure componențe de infracțiune;
c) în activitatea infracțională a persoanei identificăm
conținutul unei singure sau a mai multor componențe de
infracțiune. (1 punct)
120
2. Modalitățile unității naturale de infracțiune sunt:
a) infracțiunea simplă și infracțiunea continuă;
b) infracțiunea continuă și infracțiunea prelungită;
c) infracțiunea simplă și infracțiunea complexă. (1 punct)
3. Modalitățile unității legale de infracțiune sunt:
a) infracțiunea continuă, infracțiunea prelungită și
infracțiunea complexă;
b) infracțiunea prelungită, infracțiunea complexă și
infracțiunea de obicei;
c) infracțiunea continua și infracțiunea complexă. (1
punct)
4. Infracțiunea continua se consumă din momentul:
a) încetării activității infracționale sau datorită survenirii
unor evenimente ce împiedică această activitate;
b) săvărșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale;
c) survenirii urmărilor prejudiciabile. (1 punct)
5. Infracțiunea prelungită se consumă din momentul:
a) săvărșirii primei acțiuni sau inacțiuni infracționale;
b) săvărșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale;
c) survenirii urmărilor prejudiciabile. (1 punct)
6. Pluralitatea de infrațiuni reprezintă, după caz:
a) consurs real sau concurs ideal de infracțiuni;
b) concurs de infracțiuni sau recidivă;
c) concurs de infracțiuni, repetarea de infracțiuni și
recidiva. (1 punct)
7. Concursul de infracțiuni poate fi:
a) real și ideal;
b) simplu, periculos și deosebit de periculos;
c) consumat și neconsumat. (1 punct)
8. Concursul real există cînd persona:
a) săvîrșește o faptă reală care poate fi calificată ca și
infracțiune;
b) prin două sau mai multe acțiuni (inacțiuni) săvîrșește
două sau mai multe infracțiuni;

121
c) persoana săvîrșete o acțiune (inacțiune) care întrunește
elementele a mai multor infracțiuni. (1 punct)
9. Se consider recidivă:
a) comiterea uneia sau a mai multor infracțiuni de o
persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune gravă,
deosebit de gravă sau excepțional de gravă;
b) comiterea uneia sau a mai multor infracțiuni de o
persoană cu antecedente penale;
c) comiterea cu intenție a uneia sau a mai multor
infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o
infracțiune săvărșită cu intenție. (1 punct)
10. Modalitățile recidivei sunt:
a) simplă, periculoasă și deosebit de periculoasă;
b) mai puțin gravă, gravă și deosebit de gravă;
c) reală, ideală și materială. (1 punct)

Barem de notare

Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL


AL FAPTEI

1. Cauzele care înlătură caracterul infracțional al faptei:


a) sunt prevăzute expres și exhaustiv în Capitolul III,
Partea Generală a Codului Penal al RM;

122
b) instanțele de judecată pot identifica și alte cauze care
înlătură caracterul penal al faptei, chiar dacă ele nu sunt
prevăzute în Codul Penal al RM;
c) cauzele care înlătură caracterul penal al faptei se prevăd
atît în codul penal, cît și în alte acte normative. (1
punct)
2. Atacul în cadrul legitimei apărări trebuie să fie:
a) personal, serios, material și iminent;
b) direct, imediat, material și real;
c) direct, material, grav și personal. (1 punct)
3. Prin legitima apărare se poate respinge un atact îndreptat:
a) doar împotriva celui care se apără;
b) atît împotriva celui care se apără cît și împotriva altor
persoane sau a unui interes public;
c) doar împotriva unui interes public. (1 punct)
4. Reținerea infractorului se săvîrșește în scopul:
a) reținerii persoanei care a comis infracțiunea și al
predării ei organelor de drept;
b) pedepsirii persoanelor care au comi infracțiuni;
c) apărării drepturilor și intereselor persoanelor care au
suferit de pe urma infracțiunii. (1 punct)
5. Este în extremă necesitate persoana care săvîrșește fapta
pentru:
a) a apăra un interes public de la un pericol iminent;
b) a salva propia viață sau viața altei persoane;
c) a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a
altei persoane ori un interes public de la un pericol
imminent care nu poate fi înlăturat altfel. (1 punct)
6. Nu este în stare de extremă necessitate persoana care:
a) în momentul săvârșirii faptei își dă seama că provoacă
urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut
produce dacă pericolul nu era înlăturat;
b) a provocat urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi
putut produce dacă pericolul nu era înlăturat;

123
c) a provocat urmări egale sau mai grave decât cele care s-
ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. (1
punct)
7. Constrângerea fizică sau psihică există atunci când persoana
datorită constrângerii:
a) putea, dar nu dorea să-și dirijeze acțiunile;
b) nu putea să-și dirijeze acțiunile;
c) menținea posibilitatea de a-și dirija acțiunile. (1 punct)
8. Riscul întemeiat se admite pentru:
a) a realiza scopuri socialmente utile;
b) a realiza scopuri personale;
c) a realiza atît scopuri personale, cît și scopuri
socialmente utile. (1 punct)
9. Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă:
a) a provocat prejudicii considerabile drepturilor și
intereselor persoanelor sau unui interes public;
b) era cu bună știință îmbinat cu pericolul pentru viața
persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru
ecologic ori social;
c) a provocat daune vieții și sănătății persoanelor.
(1 punct)
10. Se consideră ordinul sau dispoziția superiorului vădit
ilegale dacă:
a) este dat pentru a comite un act de genocid sau o
infracțiune împotriva umanității;
b) este contrar prevederilor legale;
c) executarea lui va cauza prejudicii drepturilor și
intereselor persoanelor. (1 punct)

Barem de notare
Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
124
9 9
10 10

Tema: PARTICIPAȚIA

1. Se consideră participație:
b) cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane
la săvîrșirea unei infracțiuni intenționate;
c) cooperarea două sau mai multor persoane la comiterea
unei sau mai multor infracțiuni;
d) comiterea unei infracțiuni de către două sau mai multe
persoane. (1 punct)
2. Participanții la infracțiune sunt:
a) autorul, organizatorul, favorizatorul și complicele;
b) autorul, organizatorul, instigatorul și complicele;
c) autorul, conducătorul, favorizatorul și complicele. (1
punct)
3. Autorul este persoana care:
a) săvîrșește în mod nemijlocit infracțiunea;
b) organizează și conduce comiterea infracțiunii;
c) săvîrșește în mod nemijlocit infracțiunea, precum și
persona care a săvîrșit infracțiunea prin intermediul
persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală
din cauza vărstei, iresponsabilității sau din alte cauze
prevăzute de legea penală. (1 punct)
4. Complicele este persoana care:
a) săvîrșește în mod nemijlocit infracțiunea;
b) organizează și conduce comiterea infracțiunii;
c) contribuie la săvîrșirea infracțiunii prin sfaturi,
indicații, prestare de informații, acordare de mijloace
sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și
persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe
infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de
săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele
dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis
125
din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. (1
punct)
5. Pentru a fi considerată participația, participanții trebuie să:
a) întrunească semnele subiectului infracțiunii;
b) fie persoane fizice;
c) comită o infracțiune. (1 punct)
6. În funcție de gradul de cooperare a acțiunilor participanților
se deosebesc următoarele forme ale participației:
a) participația simplă, participația complicată, grupul
criminal ornanizat, organizația (asociația) criminală;
b) participația simplă, participația complexă, grupul
criminal organizat, organizația (asociația) criminală;
c) participația simplă, coautoratul, participația complicată,
grupul criminal organizat. (1 punct)
7. Înracțiunea se consideră săvârșită în participație simplă
dacă:
a) la săvârșirea ei au participat în comun, în calitate de
coautori, două sau mai multe persoane, fiecare
realizând latura obiectivă a infracțiunii;
b) la săvărșirea ei participanții au contribuit în calitate de
autor, organizator, instigator sau complice;
c) la săvârșirea ei au contribuit în comun două sau mai
multe persoane. (1 punct)
8. Excesul de autor poate fi:
a) calitativ sau cantitativ;
b) calitativ sau necalitativ;
c) reușit sau nereușit. (1 punct)
9. Pentru excesul de autor, la răspundere penală poate fi tars:
a) doar autorul;
b) autorul și organizatorul;
c) oricare din participanți.
10. Favorizarea ca și formă a implicării la infracțiune
reprezintă o activitate:
a) promisă din timp;
b) nepromisă din timp;

126
c) după caz, o activitate fie promisă, fie nepromisă din
timp. (1 punct)

Barem de notare
Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

1. Persoana poate fi liberate de răspunderea penală de către:


a) procuror;
b) instanța de judecată;
c) după caz, de către procuror sau instanța de judecată. (1
punct)
2. Liberarea de răspundere penală este:
a) un drept al organului care aplică liberarea;
b) o obligație a acestuia;
c) după caz, fie un drept, fie o obligație. (1 punct)
3. Minorul pate fi liberat de răspundere penală doar în cazul în
care a comis:
a) doar o infracțiune ușoară;
b) o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă;
c) o infracțiune ușoară, mai puțin gravă sau gravă. (1
punct)
4. Persoana care a renunțat de bună voie la săvârșirea
infracțiunii:
a) trebuie să fie liberată de răspundere penală;
b) poate fi liberată de răspundere penală;

127
c) după caz, poate sau trebuie să fie liberată de
răspunderea penală. (1 punct)
5. Persoana poate fi liberată de răspundere penală în legătură
cu căința activă dacă ea:
a) s-a autodenunțat de bună voie;
b) s-a căit sincer;
c) nu a cauzat prejudiciu prin infracțiune. (1 punct)
6. Persoana poate fi liberată de răspundere penală în legătură
cu schimbarea situației dacă datorită schimbării situației se
va stabili că:
a) persoana nu mai prezintă pericol social;
b) fapta săvîrșită nu mai prezintă pericol social;
c) persoana sau fapta săvîrșită nu mai prezintă pericol
social. (1 punct)
7. Liberarea condiționată de răspundere penală poate fi
dispusă:
a) doar de către procuror;
b) doar de către instanța de judecată;
c) atât de către procuror, cât și de către instanța de
judecată. (1 punct)
8. Pentru a libera condiționat de răspundere penală persoana
trebuie:
a) să recunoască vinovăția;
b) să se căiască sincer;
c) să recunoască vinovăția și să se căiască sincer. (1 punct)
9. Prescripția tragerii la răspundere penală curge din:
a) ziua săvârșirii infracțiunii;
b) ziua reținerii persoanei;
d) ziua în care organul de urmărire penală a aflat despre
comiterea infracțiunii. (1 punct)
10. În caz de comitere a unei noi infracțiuni pentru care
legea penală prevede o pedeapsă cu închisoarea pe un
termen mai mare de 2 ani, curgerea prescripției:
a) se întrerupe;
b) se suspendă;
128
c) după caz, fie se întrerupe, fie se suspendă. (1 punct)
Barem de notare
Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: PEDEAPSA PENALĂ

1. Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un


mijloc de corectare și reeducare a condamnatului care se
aplică:
a) doar de către instanțele de judecată;
b) de către procuror sau agentul constatator;
c) după caz, de către instanța de judecată, procuror sau
agentul constatator. (1 punct)
2. Pedepasa penală are drept scop:
a) restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului,
prevenția generală și specială;
b) corectarea condamnatului, prevenția generală și
specială, înlăturarea unui pericol care emană de la
condamnat;
c) restabilirea echității sociale, înlăturarea unui pericol
care emană de la condamnat, prevenția generală și
specială. (1 punct)
3. În actualul sistem al pedepselor penale care pot fi aplicate
persoanelor fizice lipsește așa pedepasă ca:
a) munca neremunerată în folosul comunității;
b) detențiunea pe viață;
129
c) pedeapsa capitală. (1 punct)
4. Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:
a) amenda, confiscarea averii și lichidarea;
b) amenda, privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate și lichidarea;
c) amenda, publicarea sentinței de condamnare, lichidarea.
(1 punct)
5. Amenda reprezintă o pedeapsă:
a) principală;
b) complementară;
c) care poate fi aplicată ca și pedepasă principală sau
complementară. (1 punct)
6. Munca neremunerată în folosul comunității se calculează în:
a) ore;
b) zile;
c) săptămâni. (1 punct)
7. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita o anumită activitate poate fi aplicată:
a) doar dacă este prevăzută de sancțiunea articolului
corespunzător;
b) doar în cazul în care nu este prevăzută de sancțiunea
articolului corespunzător, dar instanța de judecată va
considera imposibilă păstrarea de către condamnat a
dreptului de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita
o anumită activitate;
c) atît în cazul în care este prevăzută de sancțiunea
articolului corespunzător, cît și în cazul în care nu este
prevăzută de sancțiunea articoului, dar instanța de
judecată va considera imposibilă păstrarea de către
condamnat a dreptului de a ocupa o anumită funcție sau
de a exercita o anumită activitate. (1 punct)
8. Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a
gradului de calificare (clasificare) și a distincției de stat
poate fi aplică:

130
a) în cazul comiterii infracțiunilor grave, deosebit de grave
sau excepțional de grave;
b) în cazul comiterii oricărei infracțiuni;
c) în cazul comiterii infracțiunilor deosebit de grave și
excepțional de grave. (1 punct)
9. Închisoarea se stabilește pe un termen:
a) de la 3 luni la 20 de ani;
b) de la 1 an la 25 de ani;
c) de la o lună la 30 de ani. (1 punct)
10. Detențiunea pe viață nu poate fi aplicată:
a) persoanelor grav bolnave și invalizilor de gradul I și II;
b) persoanelor care au atins vârsta de pensionare;
c) femeilor și minorilor. (1 punct)

Barem de notare
Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

1. Individualizarea pedepselor cunoaște următoarele forme:


a) legală, judiciară și administrativă;
b) legală, judiciară și contravențională;
c) judiciară, parlamentară și guvernamentală. (1 punct)
2. Instanța de judecată poate reține și alte circumstanțe decît
cele prevăzute de lege dacă ele sunt:
b) atenuante;
c) agravante;
d) fie atenuante, fie agravante. (1 punct)
131
3. În cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe
atenuante, pedeapsa penală:
a) poate fi redusă;
b) trebuie să fie redusă;
c) în anumite cazuri expres prevăzute de lege, trebuie să
fie redusă. (1 punct)
4. O pedeapsă mai blîndă decît cea prevăzută de lege nu poate
fi aplicată față de:
a) cei care au comis o infracțiune deosebit de gravă sau
excepțional de gravă;
b) cei care au comis o infracțiune în stare de recidivă;
c) cei care nu au recuperat prejudiciul cauzat prin
infracțiune. (1 punct)
5. În cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției,
pedeapsa maximă se reduce cu:
a) o doime;
b) o treime;
c) o pătrime. (1 punct)
6. Mărimea pedepsei pentru recidivă, recidivă periculoasă și
recidivă deosebit de periculoasă se calculează din:
a) limita maximă a celei mai blînde pedepse;
b) limita maximă a celei mai aspre pedepse;
c) instanța de judecată nu este ținută de limitele minime sau
maxime ale pedepsei. (1 punct)
7. Termenul pedepsei aplicate unei persoane care nu au atins
vîrsta de 18 ani, în cazul unui concurs de infracțiuni nu
poate depăși:
a) 15 ani;
b) 12 ani și șase luni;
c) 10 ani. (1 punct)
8. Pedeapsa definitivă în cazul concursului de infracțiuni se
aplică prin:
a) cumulul total al pedepselor;
b) cumulul total sau parțial al pedepselor;

132
c) cumulul total sau parțial, sau prin absorbirea pedepsei
mai ușoare de pedeapsa mai aspră. (1 punct)
9. Pedeapsa aplicată în cazul uni cumul de sentințe nu poate
depăși:
a) 35 de ani;
b) 30 de ani;
c) 25 de ani. (1 punct)
10. Timpul aflării persoanei sub arest preventiv până la
judecarea cauzei se include în termenul închisorii,
calculîndu-se:
a) o zi pentru o zi;
b) o zi pentru două zile;
c) 2 zile pentru 3 zile. (1 punct)

Barem de notare
Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: LIBERAREA DE PEDEAPSĂ PENALĂ

1. Persoana poate fi liberată de la executarea reală a pedepsei:


a) în totalitate;
b) în parte;
c) în totalitate sau în parte. (1 punct)
2. Liberarea de pedepasă reprezintă:
a) un drept al instanței de judecată;
b) o obligației a instanței de judecată;
c) după caz, un drept sau o obligație a instanței de
judecată. (1 punct)
133
3. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării
pedepsei nu se aplică:
a) în cazul infracțiunilor grave, deosebit de grave sau
excepțional de grave;
b) în cazul infracțiunilor deosebit de grave sau excepțional
de grave, precum și în caz de recidivă;
c) în cazul în care nu a fost reparat prejudiciul cauzat prin
infracțiune. (1 punct)
4. Perioada de probațiune sau termenul de probă se stabilește în
limitele:
a) de la 1 la 5 ani;
b) de pînă la 5 ani;
c) permenului de pedeapsă stabiltă prin sentința de
condamnare. (1 punct)
5. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen nu se
aplică:
a) persoanelor condamnate la detențunea pe viață;
b) condamnaților care în timpul detenției s-au automutilat;
c) persoanelor cau au fost condamante pentru infracțiuni
excepțional de grave. (1 punct)
6. Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai
blîndă se poate dispune în privința persoanei care execută
pedeapsa cu închisoarea pentru o infracțiune:
a) ușoară, mai puțin gravă sau gravă;
b) ușoară sau mai puțin gravă;
c) oricare infracțiune. (1 punct)
7. Liberarea de pedeapsă a minorului se aplică în cazul
condamnării acestuia pentru:
a) o infracțiunea ușoară sau mai puțin gravă;
b) ușoară, mai puțin gravă sau gravă;
c) ușoară. (1 punct)
8. Liberarea de pedeapsă a persoanei care în timpul executării
pedepsei s-a îmbolnăvit de o boală psihică care o lipsește de
posibilitatea de a-și da seama de acțiunile sale sau de a le
dirija este:
134
a) obligatorie;
b) facultativă;
c) în dependență de gravitatea infracțiunii, este obligatorie
sau facultativă. (1 punct)
9. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei
care au copii în vărstă de pînă la 8 anu nu se aplică:
a) celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare
de 5 ani pentru infracțiuni grave, desebit de grave sau
excepțional de grave contra persoanei;
b) celor care nu au reparta prejudiciul cauzat prin
infracțiune;
c) celor condamnate pentru infracțiuni grave, deosebit de
grave și excepțional de grave. (1 punct)
10. Prescripția nu înlătură executarea pedepselor aplicate
pentru:
a) infracţiunile excepțional de grave;
b) infracţiunile contra păcii și securității omenirii sau
infracțiini de război;
c) infracţiunile contra persoanei și de corupție. (1 punct)

Barem de notare

Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

1. Măsurile de siguranță au drept scop:


135
a) corectarea și reeducarea persoanei față de care se
aplică;
b) înlăturarea unui pericol și preântâmpinarea săvârșirii
faptelor prevăzute de legea penală;
c) tratamentul persoanelor bolnave și educarea minorilor.
(1 punct)
2. Măsurile de siguranță pot fi aplicate doar față de persoanele
care:
a) au comis o infracțiune;
b) au comis o faptă prevăzută de legea penală;
c) și față de alte persoane. (1 punct)
3. Codul penal al RM prevede următoarele măsuri de
siguranță:
a) măsuri de costrîngere cu caracter medical, măsuri de
constrângere cu caracter educativ, expulzarea,
confiscarea specială și confiscarea extinsă;
b) măsuri de costrângere cu caracter medical, măsuri de
constrângere cu caracter educativ, expulzarea,
confiscarea specială;
c) măsuri de costrângere cu caracter medical, măsuri de
constrângere cu caracter educativ, expulzarea,
confiscarea restrânsă și confiscarea extinsă.
(1 punct)
4. La măsurile de constrângere cu caracter medical aplicate
persoanelor alienate mental se atrbuie:
a) internarea într-o instituție psihiatrică deschisă,
seminânchisă sau închisă;
b) internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere
obișnuită sau cu supravegere riguroasă;
c) tratamentul psihiatric forțat în instituțiile specializate (1
punct)
5. Tratamentul medical forța de alcoolism sau narcomanie se
aplică dacă infracțiunea a fost săvîrșită:
a) în stare de ebrietate sau narcotică;
b) de un alcoolic sau narcoman;
136
c) în stare de ebrietate alcoolică sau narcotic de o persoană
care suferă de alcoolism sau narcomanie. (1 punct)
6. Măsurile de constrîngere cu caracter educativ sunt
prevăzute:
a) exhaustiv de Codul penal al RM;
b) instanța de judecată poate aplica și alte măsuri de
constrîngere cu caracter educativ decât cele prevăzute
de Codul penal al RM;
c) tipurile măsurilor de constrîngere cu caracter educativ
nu sunt prevăzute de Codul penal al RM, instanța
stabilind de la caz la caz tipul acestora. (1 punct)
7. Măsurile de constrîngere cu caracter educativ pot fi aplicate:
a) doar de către instanța de judecată;
b) doar de către procuror;
c) atît de către instanța de judecată, cît și de către procuror.
(1 punct)
8. Expulzarea poate fi aplicată față de:
a) cetățenii străini și apatrizii condamnați pentru comiterea
infracțiunilor;
b) doar față de cetățenii străini care au fost condamnați
pentru comiterea infracțiunii;
c) față de oricare persoană care a fost condamnată pentru
comiterea unei infracțiuni, iar rămînerea ei în
continuare pe teritoriul RM este periculoasă. (1 punct)
9. Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în
proprietatea statului a bunurilor:
a) utilizate la săvârșirea infracțiunii sau rezultate din
săvârșirea infracțiunii;
b) care au legătură cu săvîrșirea infracțiunii;
c) dobândite pe cale infracțională. (1 punct)
10. Confiscarea extinsă se aplică doar în privința bunurilor:
a) care pot fi supuse confiscării speciale;
b) și altor bunuri decât cele care pot fi supuse confiscării
speciale;
c) legislația RM nu prevede confiscarea extinsă. (1 punct)
137
Barem de notare

Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tema: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ


RĂSPUNDEREAPENALĂ SAU CONSECINȚELE
CONDAMNĂRII

1. Amnistia este actul care are ca efect:


a) înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei, fie
reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei;
b) doar înlăturarea pedepsei;
c) doar înlăturarea răspunderii penale. (1 punct)
2. Amnistia poate fi aplicată prin:
a) lege;
b) decretul Președintelui RM prezidenția;
c) lege, decretul Președintelui RM sau alt act normativ. (1
punct)
3. Grațierea se poate aplica față de:
a) persoana care a fost condamnată;
b) persoana care a fost trasă la răspunderea penală;
c) persoana care a comis o faptă prevăzută de Legea
penală. (1 punct)
4. Grațierea se acordă de către:
a) Parlamentul RM;
b) Președintele RM;

138
c) instanța de judecată. (1 punct)
5. Amnistia și grațierea nu se aplică față de persoanele care au
comis:
a) infracțiuni împotriva minorilor;
b) infracțiuni împotriva femeilor;
c) infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de
grave. (1 punct)
6. Împăcarea nu se admite în cazul în care au fost comise
infracțiuni:
a) de o gravitate sporită;
b) în stare de recidivă;
c) asupra minorilor a unor infracțiuni. (1 punct)
7. Antecedentul penal apare din momentul:
a) rămînerii definitive a sentinței de condamnare;
b) comiterii infracțiunii;
c) tragerii persoanei la răspunderea penală. (1 punct)
8. În cazul persoanelor condamnate la închisoare pentru
infracțiuni excepțional de grave antecedentele penale:
a) se sting după expirarea a 10 ani din momentul
executării pedepsei;
b) nu se sting în general;
c) stingerea antecedentelor penale se hotărăște de instanța
de judecată. (1 punct)
9. Reabilitatea judecătorească poate fi aplicată în privința
persoanei:
a) care execută pedeapsa penală;
b) care a executat pedeapsa penală;
c) care este trasă la răspundere penală. (1 punct)
10. Prin reabilitatea judecătorească:
a) persoana se eliberează înainte de termen de la
executarea pedepsei;
b) se stinge anticipat antecedentul penal;
c) persoana se eliberează de răspunderea penală. (1 punct)

139
Barem de notare

Nota Punctajul
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

D. TESTE PENTRU EVALUAREA SUMATIVĂ (Mostre)

TEST NR._1_

Pentru examen la disciplina „Drept penal. Partea Generală ”

Ciclul I, Licență, Anul II


Forma de realizare a examenului: scrisă

Subiectul I: Legea penală.

1.1.Caracterizaţi legea penalăsub aspectul noțunii și trăsăturilor


specifice (3 puncte)
1.2. Faceţi o generalizare asupra acţiunii legii penale în timp(5 puncte)
1.3. Proiectaţi o speţă în care ar fi posibilă aplicarea principiului
realităţii legii penale(7 puncte)

Subiectul II: Trăsăturile subiectului infracţiunii.

2.1. Caracterizaţi responsabilitatea-ca trăsătură a subiectului


infracţiunii(3 puncte)
2.2. Analizaţi criteriile iresponsabilităţii(5 puncte)
2.3.F.,înainte de a împlini vîrsta de 14 ani,i-a aplicat victimei
D.,minoră, o lovitură, care,din cauza complicaţiilor survenite, a avut
140
drept urmare decesul acesteia, fapt care s-a produs după ce minorul
F.,a împlinit vîrsta de 14 ani.
Arătaţi dacă fapta minorului F.antrenează răspunderea
penală.Argumentaţi răspunsul (7 puncte)

Barem de notare

Nota Punctaj maxim

5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30

TEST NR._2_

Pentru examen la disciplina „Drept penal. Partea Generală”

Ciclul I, Licență, Anul II


Forma de realizare a examenului: oral

Subiectul I: Formele de asistenţă juridică internaţională în


materie penală

1.1. Caracterizaţi extrădarea ca formă de asistență juridică


internațională în materie penală (3 puncte)
1.2. Faceţi o generalizare asupra altor forme de asistenţă juridică
internaţională în materie penală prevăzute în legislaţia Republicii
Moldova(5 puncte)

141
1.3. Proiectaţi o situaţie în care infracţiunea s-ar fi comis pe teritoriul
Republicii Moldova de un cetăţean străin, însă extrădarea lui nu
ar fi posibilă(7 puncte)

Subiectul II: Latura subiectivă a infracţiunii.

2.1. Caracterizaţi modalităţile imprudenţei(3 puncte)


2.2. Faceţi o generalizare asupra erorii de fapt(5 puncte)
2.3. Alcătuiţi o speţă în care ar fi prezentă fapta săvârşită fără
vinovăţie (7 puncte)

Barem de notare

Nota Punctaj maxim

5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30

ACTIVITĂȚI DE LUCRU INDIVIDUAL

INDICAȚII METODICO-DIDACTICE.

Potrivit documentelor normative-reglatorii universitare ( vezi site-


ul Universității de Stat din Moldova www.usm.md) și curriculei
disciplinei Drept penal , Partea generală, fiecare student pe parcursul
semestrului de studii trebuie să execute obligator un anumit număr
de ore de lucru individual.

142
Lucrul individual presupune o investigație ( în sensul de cercetare)
pentru a deprinde studenții să gândească şi să acţioneze
independent.
La începutul semestrului, profesorul stabileşte lista orientativă de
teme ( este atașată mai jos) pe care studenții urmează să le
abordeze, criteriile de evaluare, termenii de realizare, strategiile de
realizare, produsul preconizat. Studentul își poate alege oricare din
temele propuse de profesor sau o altă temă, la proprie discreție, însă
obligator din curricula disciplinei.
Cercetarea se realizează individual.
Este de preferat ca rezultatele să fie analizate ăn cadrul grupului de
studenți, pentru ca profesorul să poată formula observaţii, aprecieri şi
concluzii.
Pe baza analizei activităţii studentului şi a rezultatelor obţinute de el
în cadrul cercetării individuale, profesorul acordă note.
La disciplina Drept penal, Partea generală sunt propuse studenților
următoarele modalități de realizare a lucrului individual:

REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o


temă dată fiind menit să contribuie la formarea sau dezvoltarea
deprinderilor de muncă independentă ale studenţilor), este şi o
posibilă probă de evaluare a gradului în care studenţii şi-au însuşit un
anumit segment al curriculei, cum ar fi o temă sau o problemă mai
complexă dintr-o temă.
El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate
de profesor, fie pe baza unei investigaţii prealabile, în acest din urmă
caz, referatul sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu ajutorul
unor metode specifice (observarea, convorbirea, ancheta etc.).
Când referatul se întocmeşte în urma studierii anumitor surse de
informare, el trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor studiaţi în
problema analizată, cât şi propriile opinii ale autorului.
Nu va fi considerat satisfăcător referatul care va rezuma sau va
reproduce anumite lucrări studiate, cu speranţa că profesorul, fie nu
cunoaşte sursele folosite de student, fie nu sesizează plagiatul.

143
Referatul are, de regulă cinci-zece pagini şi este folosit doar ca
element de portofoliu sau pentru acordarea unei note parţiale în cadrul
evaluării efectuate pe parcursul instruirii.
Deoarece el se elaborează în afara clasei de studii, studentul putând
beneficia de sprijinul altor persoane, se recomandă susţinerea
referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune
diverse întrebări din partea profesorului şi a colegilor.
Răspunsurile la aceste întrebări sunt, de regulă, edificatoare în ceea
ce priveşte contribuţia autorului la elaborarea unui referat, mai ales
când întrebările îl obligă la susţinerea argumentată a unor idei şi
afirmaţii.

PORTOFOLIUL, este un produs mai complex, acesta


cuprinzând aspectele doctrinaire ale problemei cercetate, rezolvări de
spețe practice, studii de caz, jurisprudență națională și internațională,
interviuri, fișe de evaluare etc.
Portofoliul include în sine diverse rezultate ale activităţii desfăşurate
de student pe parcursul instruirii, înregistrate fie cu ajutorul metodelor
considerate „tradiţionale” (orale, scrise şi practice), fie cu ajutorul
celor numite „complementare” (observarea, proiectul, investigaţia).
La portofoliu studentul trebuie să lucreze pe parcursul întregului
semestru de studii. Volumul portofoliului depinde de tema cercetată.
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a studentului, prin care
profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv,
atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul
unui interval de timp mai lung (un semestru sau un an de studii).
Ce conţine un portofoliu?
Portofoliul cuprinde:
 lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei
lucrări/fişe etc. şi numărul paginii la care se găseşte);
 argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce
este importantă fiecare şi cum se articulează între ele într-o viziune de
ansamblu a studentului/grupului cu privire la subiectul respectiv;
 lucrările pe care le efectuează studentul individual sau în grup;

144
 rezumate;
 eseuri;
 articole, referate, comunicări;
 fişe individuale de studiu;
 proiecte şi experimente;
 temele de zi cu zi;
 probleme rezolvate;
 rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;
 teste şi lucrări semestriale;
 chestionare de atitudini;
 înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de student
individual sau împreună cu colegii săi;
 observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;
 reflecţiile proprii ale studentului asupra a ceea ce lucrează;
 autoevaluări scrise de student sau de membrii grupului;
 interviuri de evaluare;
 alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitatea care reflectă
participarea studentului/ grupului la derularea şi soluţionarea temei
date;
 viitoare obiective pornind de la realizările curente ale
studentului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate;
 comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor
grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu,
părinţii.

STUDIUL DE CAZ . Studiul de caz este una dintre


metodele de a realiza o cercetare in domeniul stiintelor sociale,
inclusiv dreptul penal.
Studiul de caz, în general, este o analiza amânunțită a unei persoane
sau a unui grup, in mod special ca model al unui fenomen pishologic
sau social, medical sau de altă natură. 
Un studiu de caz demonstreaza, modul in care problema a fost

145
identificata, care dintre soluții a fost aleasa si evidențiază rezultatul
final, pentru un domeniu anume. 
În general, un studiu de caz este structurat pe maximum 5-7 pagini
normale, fara exces de continut grafic.
Ca forma si continut, un studiu de caz se imparte in 3 mari sectiuni,
denumite in funcție subiect și de domeniul de activitate: 

 Problemă / ipoteză
 Soluție / implementare
 Rezultat / finalizare

Studiul de caz se focalizează pe o singură problemă, centrat pe


prezentarea soluției oferite sau pe avantajul produsului in discuție.
Mentine atenția celui care citește studiul de caz prin accentuarea
explicațiilor in rezolvarea problemei, prin termeni măsurabili si
cuantificabili. Susține materialul prin date statistice, grafice sau tabele,
in funcție de caz.  Un studiu de caz iese in evidență prin limbajul
folosit. Studentul trebuie să consulte profesorul în alegerea temei
pentru studiu de caz. Tema trebuie selectată astfel, încât să aibă
tangență cu practica judiciară. Nu orice temă din curricula disciplinei
poate fi obiect de cercetare pentru studiu de caz.

ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a


exprima liber şi cât mai incitant, anumite opinii, sentimente şi
atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un
număr de pagini cât mai mic), poate fi folosit şi ca metodă de evaluare
a cunoștințelor studenților.
Problematica eseului în învăţământ este foarte diversă putând fi
abordată şi cu mijloace ştiinţifice, într-un spaţiu care, nu depăşeşte
trei-cinci pagini.
Rostul eseului este acela de a-i da studentului posibilitatea de a se
exprima liber, de a-şi formula nestingherit opiniile faţă de un anumit
subiect, neîncorsetat de anumite scheme sau de prejudecăţi.

146
Eseul ca şi referatul, poate oferi informaţii limitate despre
nivelul de pregătire al unui student, informaţiile lui urmând a fi
corelate cu informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare.
Oricum, eseul este folosit în rândul studenţilor şi, atunci când
este bine folosit (ca moment şi ca domeniu de aplicare), le oferă
evaluatorilor informaţii foarte interesante, cel puţin în ceea ce priveşte
capacitatea de gândire a studenţilor, imaginaţia lor, spiritul critic,
puterea de argumentare a unor idei personale şi altele asemenea, ce nu
pot fi „măsurate”, la fel de precis, cu alte metode de evaluare.

PROIECTUL are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi


folosit de studenţi pentru învăţarea unor teme mai complexe, care se
pretează la abordări pluridisciplinare, interdisciplinare şi
transdisciplinare sau ca metodă de evaluare sumativă. Cu ajutorul lui
studenţii, pot face dovada că au capacitatea de a investiga un subiect
dat, cu metode şi instrumente diferite, folosind cunoştinţe din diverse
domenii
Studenţii sunt orientaţi şi îndrumaţi şi (eventual) sprijiniţi de
profesor în colectarea datelor necesare (potrivit temei alese sau
repartizate), iar pe parcursul realizării proiectului să beneficieze de
consultaţii şi de evaluări parţiale.
La aceste evaluări, ca şi la evaluarea finală (când proiectul se
prezintă sau se susţine), profesorul operează cu anumite criterii,
referitoare, atât la proces (documentarea, utilizarea datelor şi a
informaţiilor în formularea concluziilor etc.), cât şi la produs (structura
proiectului, concordanţa dintre conţinut şi temă, capacitatea de analiză
şi sinteză, relevanţa concluziilor, caracterul inedit al rezultatelor etc.).
Proiectul trebuie să conțină nu mai puțin de zece pagini. Proiectul
trebuie obligator să conțină abordarea tematicii alese din punct de
vedere teoretic și practic. La elaborarea proiectului studentul trebuie să
aplice metodele de cercetare: logică, istorică, comparativă, statistică.
Proiectul începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru
– eventual şi prin începerea rezolvării acesteia – se continuă acasă pe
parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care studentul are
permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, prin
147
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute
şi, dacă este cazul, a produsului realizat.
Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi
încurajează transferul de cunoştinţe, deprinderi capacităţi, facilitează şi
solicită abordările interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale
ale studenţilor.
Realizarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape:
 Identificarea unei probleme/teme/subiect;
 Culegerea, organizarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate
de problema sau tema aleasă;
 Elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei;
 Evaluarea soluţiilor şi deciderea pentru cea mai bună variantă.
În funcţie de tema aleasă, există, şi un al cincilea pas în care studenţii
trec efectiv la aplicarea soluţiei pentru care au optat, ceea ce
presupune elaborarea unui plan de implementare, cu etape, resurse,
responsabilităţi, modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute.

148
Produsul Strategii de Termen de
Criterii de evaluare
preconizat realizare realizare
 Profunzimea
 Identificarea
studiului
surselor
 Diversitatea
bibliografice
surselor
 Acumularea
 Analiza critică a
informației
rezultatelor
Referat  Elaborarea Pe parcursul
prezentate
propriu-zisă a semestrului
 Identificarea
lucrării
posibilităţilor de
 Prezentarea
aplicare a
publică a
rezultatelor
rezultatelor
 Volumul (5-10
obţinute
pag.)
 Concordanţa
hotărîrilor
judecătoreşti cu
legislaţia penală în
vigoare
 Concordanţa
hotărîrilor
 Acumularea
judecătoreşti cu
informaţiei
practica CSJ şi
 Realizarea
CEDO Pe parcursul
Portofoliu obiectivelor/sarci
 Utilitatea/ semestrului
nilor
actualitatea
 Prezentarea
materialelor
rezultatelor
acumulate
 Corectitudinea
utilizării termenilor
 Relevanţa
concluziilor
 Conținutul propriu-
zis al portofoliului
149
 Selectarea a
maxim 3 ( de  Profunzimea
regulă un singue studiului
caz) cauze penale  Corectitudinea
la una și aceeași utilizării termenilor
tematică de specialitate
 Corectitudinea
 Analiza soluţiilor aplicării legislației
Studiu de de încadrare date în vigoare Pe parcursul
caz de către subiecţii  Analiza critică a semestrului
oficiali de rezultatelor
aplicare în prezentate
concret a legii  Relevanţa
penale; concluziilor și
 Formularea soluțiilor
propriilor  Volumul (5-7
concluzii și pag.)
soluții
 Identificarea
metodei de
 Profunzimea
abordare
expunerii
 Elaborarea
 Analiza critică a
Eseul propriu-zisă a Pe parcursul
tematicii cercetate
eseului semestrului
 Originalitatea
 Prezentarea
ideilor
publică a
 Volumul (3-5 pag.)
rezultatelor
obţinute
Proiectul  Identificarea  Profunzimea Pe parcursul
surselor studiului semestrului
bibliografice  Diversitatea
 Studiu surselor
experimental  Analiza critică a
 Elaborarea rezultatelor

150
prezentate
 Identificarea
propriu-zisă a
posibilităţilor de
lucrării
aplicare a
 Prezentarea
rezultatelor
publică a
 Originalitatea
rezultatelor
studiului
obţinute
 Volumul (10-15
pag.)

TEMATICA ORIENTATIVĂ A LUCRULUI INDIVIDUAL

1. Evoluţia dreptului penal în Moldova


2. Coraportul dintre dreptul penal şi alte ramuri de drept
3. Cadrul politicii penale în Republica Moldova
4. Principiile acţiunii legii penale în timp
5. Principiile aplicării legii penale în spaţiu
6. Forme de asistenţă juridică internaţională în materie penală.
7. Extrădarea – formă de asistenţă juridică internaţională în materie
penală
8. Infracţiunea neconsumată: concept, forme
10. Teorii referitoare la raportul de cauzalitate
11. Responsabilitatea şi iresponsabilitatea: aspecte de drept penal şi
psihiatrie
12. Necesitatea includerii în legea penală a persoanei juridice ca
subiect al infracţiunii
13. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare
de ebrietate
14. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare
de afect
15. Rolul mobilului în comportamentul criminal
151
16. Problemele motivării şi personalităţii
17. Locul emoţiilor în mecanismul psihologic al vinovăţiei
18. Eroarea şi importanţa ei penal-juridică
19. Practica judiciară de examinare a cauzelor în care are loc
renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunilor la etapa de
tentativă consumată
20. Repetarea infracţiunii: formă a unităţii sau pluralităţii de
infracţiuni
21. Pluralitatea de infracţiuni: considerente teoretico-practice
22. Evoluţia istorică a unor cauze care înlătură caracterul penal al faptei
23. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte de drept
comparat
24. Practica judiciară de examinare a cauzelor în care are loc depăşirea
limitelor legitimei apărări, stării de extremă necesitate, reţinerii
infractorului
25. Probleme actuale privind participaţia penală
26. Natura juridică a participaţiei
27. Răspunderea penală a participanţilor pentru infracţiunile săvârşite cu
două forme de vinovăţie.
28. Autorul mediat: ficţie sau realitate?
29. Formele participației
30. Răspunderea penală ca mijloc de realizare a principiilor dreptului
penal în activitatea de aplicare a normelor juridice
31. Dreptul la viaţă: probleme actuale ale legislaţiei, teoriei şi practicii
32. Munca neremunerată în folosul comunității
33. Închisoarea – categorie de pedeapsă penală
34. Pedeapsa cu moartea ori detenţiunea pe viaţă: opinii şi controverse
35. Pedepsele aplicate persoanelor juridice
36. Individualizarea pedepselor
37. Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege
38. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaștere a
vinovăției
39. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni
40. Liberarea de răspundere penală şi pedeapsă penală a minorilor
41. Prescripţia în dreptul penal
152
42. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical: aspecte
ştiinţifico-practice
43. Aplicarea măsurilor cu caracter educativ
44. Amnistia şi graţierea
45. Împăcarea: opinii şi controverse
46. Expulzarea şi confiscarea specială: măsuri de siguranţă
47. Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul penal şi dreptul
internaţional
48. Confiscarea specială
49. Confiscarea extinsă
50. Stingerea antecedentelor penale
51. Amnistia și grațierea
52. Calificarea infracțiunii

153

S-ar putea să vă placă și