Sunteți pe pagina 1din 15

Metode si tehnici fiscale

Teme de proiect
1) Impozitul pe venit
 Venituri din cedarea folosintei bunurilor
 Venituri din investitii
 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare
 Aspecte fiscale internationale
 Venituri din premii si din jocuri de noroc
2) Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
3) Impozitul pe profit
 Plata impozitului
 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
 Calculul rezultatului fiscal
 Impozitul pe dividente
4) Taxa pe valoare adaugata (TVA)
 Operatiuni impozabile
 Persoane impozabile( in sfera de cuprindere a TVA)
 Cotele de TVA
 Operatiuni scutite de taxe
 Persoanele obligate la plata taxei
5) Impozite si taxe locale
 Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri
 Impozitului pe teren si taxa pe teren
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
6) Contriburii sociale obligatorii
 Dispozitii generale. Contrinutii de asigurari sociale datorate bugetelor asigurarilor
sociale de stat(BAS)
 Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate
(Cate 2 persoane)
Lucrarea sa cuprinda tema, cuprins, introducere, cuprinsul temei, concluzii si recomandari,
bibliografie.
Scris times new roman; 1,5 rand; nr.12; margini 2,5. Minim 10-14 pagini
Ppt (prezentare)
Unde putem, punem exemplu de calcul
Bibliografie
1) Codul fiscal actual 2021
2) BNR
3) Minister finante.ro
Curs 1- 21.10.2021
Impozitul pe venit
Venituri din activitati independente. Articolul 67 cod fiscal, definirea veniturilor din activitati
independente = cuprind venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii, venituri
din profesii liberale veniturile din dreptul de proprietate intelectuale, realizate in mod individual
si/ sau intr-o forma de asociere inclusiv din activitati independente.
Constituie venituri din profesii liberale, din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit
actelor normative speciale, care reglementeaza organizarea si exercitatea profesiei respective.
Alin.3 veniturile din valorificarea sub orice forma a dreoturilor de proprietate intelectuala, provid
din dreptul de autor si drepturi conexe dreptului de autor, brevete de inventie, desene, marci,
indicatii geografice si altele asemenea.
Articolul 68. Reguli generale de stabilire a venitului net anual, din activitati independente
determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si
cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri( cu excepta situatiilor in care
sunt aplicabile prevederile articolului 69 si 70.
Alin. 2 - venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei, al veniturilor in natura din
desfasurarea activitatii
- Veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din acte creante utilizate in
legatura cu activitatea independenta
- Castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizare in activitatea
independenta
- Veniturile din angajamentul de a nu desfasura activitatea independenta sau de a nu
concura cu o alta persoana.
- Veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata, aparute in legatura cu o
activiate independenta.
- Veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate cu aparate de
taxat pe autovehicule de transport peroane sau bunuri in regim de taxe.
Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efecuate in scopul
desfasurarii activitatii independente
1) Sa fie efectuale in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente
2) Sa fie cuprinde in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost
platite
3) Sa reprezinte cheltuili cu salarii, si celor asimilate salariilor
Alin.5, art 68. Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat
a) Cheltuielile de sponsorizare si pentru acordarea de burse private efectuale conform legii
in limita unei cote de 5%.
b) Cheltuielile de protocol ( in limita unei cote de 2%)
c) Cheltuielile sociale ( limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de 5% a supravalorii
anuale )
d) cheltuielilor efectuale cu salariile personalului pentru destinatiile prevazute la art.25 alin
3, cazaminte, perifetabilitati, pierderile rezultate din depozitare, manipulare potrivit
legislatilei in materie, inclusiv cheltuielile cu bucuri cu termen depasit de valabilitate
e) Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori
f) Cheltuielile cu vaucherele de vacanta
g) Contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit legii 20 din 2006
h) Primele de asigurare voluntare de sanatate conform legii nr.96,2006.
i) Cheltuieli reprezentand contriburii obligatorii datorate pt salariati inclusiv cele pentru
asigurarea accidentelor de munca, boli profesionale potrivit legii.
j) Cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii din munca
k) Dobanzi averente imprumuturilor de la persoanele fizice si juridice altele decat
instritutiile care desfasoara activiatea de creditare.
l) Cotizatii platite la asociatiile profesionale
Alin. 7 Nu sunt cheltuieli deductibile urmatoarele:
a. Sumele sau bunurile utilizate de contribualili pentru uzul peronal
b. Cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile( surse aflate pe teritoriul
Romaniei)
c. Impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu inclusiv impozitul pe venit realizat
in stainatate.
d. Cheltuielile cu primele de asigurare si donatii de orice fel
e. Dobanzile sau majorarile de intarziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor
confiscate.
f. Ratele aferente creditelor angajate
g. Impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit
h. 50% din cheltuielile aferente vechiculelor rufiere motorizate, folosite in scopul
desfasurarii activitatii.
Curs 2-1 04.11.2021

Venitul din investitii


Art.91. definirea veniturilor din investitii
Veniturile din investitii cuprind:
1. Venit din dividente
2. Dobanzi
3. Castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente
financiare inclusiv intrumente financiare derivate
4. Castiguri din transferurl aurului financiar, definit potrivit legii
5. Venituri din lichidarea unei persoane juridice
Art.92 definirea veniturilor din romania din transferul titlurilor de valoare
In cazul titlurilor de valoare veniturile din trasferul tirlurilor de valoare asfet cum sunt
denumite la art.7.41, emise de rezidenti romani sunt considerate ca fiind obtinute din
romania infideret daca sunt primite din romania sau strainatate.
Art.93 venituri neimpozabile
1. Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:
 Veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care
atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ
teritoriale indiferent de piata sau locul de tranzactionare unde are loc
operatiunea
 Venituri repartizate membrilor CER, in functie in functie de fonsul social
detinut
 Veniturile realizate la prima tranzactionare la prima tranzactionare a
actiunilor emise de fondul proprietatea de catre persoanele fizice cacora le-
au fost emise aceste actiuni. Acelasi regim fiscal se aplica si veniturilor
realizate la prima tranzactionara a actiunilor emise de catre fonsul
proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau a actiunilor
dobandite inainte de prima tranzactionare.
 Veniturilor aferente titlurilor de plata. Obtinute de perfoanele indreptatite
potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta comisiei centrale pentru
stabilirea despagubililor sau mostenitorii acestora.
2. Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:
 Transferul de titluri de valoare si sau aur financiar, la momentul dobandirii
acestora cu titlul de mostenire ordonatie.
 Tranferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare partilor sociale
in urmatoarele situatii:
- Iesirea din idiviziune la momentul transferului respectiv
- Tranferul intre soti
 Acordarea si Valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masiru
compensatorii de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau
mostenitorii acestora in conformitate cu prevederile legii numarul 165/2013
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire in natura sau prin
echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv, in perioada regimului cominist in
romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Conversia certiificatelor de depozit in actiuni suport sau drepturi de alocare
suport si a actiunulor, drepturi de alocare in cerficicate de depozit, in
conformitatea cu prevederele legislatiei in materie, privind actiunile suport
pentru certificate de depozit.
 Acordarea valorilor mobiliare sub forma dreptutilor de preferinta in
conformitate cu prevederile legislatiei in materie inclusiv subscrierea.
 Distribuirea de titluri de participare noi, definite la art.7, sau majorarea valorii
nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se detin titluri de valoare efectuata de o persoana juridica, unui
participant la peroana juridica drept consecinta a detinerii unor titluri de
participare la aceea persoana juridica.
 Distribuirea in bani sau in natura efectuata ca urmare a restituirii cotei parti din
aporturi cu ocazia reducerii capitalului social potrivid legii.
 Distribuirea de primei de emisiune proportinal cu partea ce ii revine fiecarui
participant la peroana juridica.
 Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator, sau a actiunilor la purtator
in actiuni nominative; a actiunilor dintro categorie in cealalta, a unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni in conformitate cu prevederile
legislatiei in materie.
 Transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare in momentul transferului
ca efect al imprumutului de valori mobiliare , conform legislatiei aplicabile, de la
cel care da cu imprumut, debimit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le
returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare
imprumutate.
 Tranferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare in momentul constrituirii
de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobliare, conform legislatiei
aplicabile.
Art.94. Determinarea castigului sau pierderii din transferul titlurilor de valoare altele
decat instrumentele financiare derivatesi din transferul aurului financiar.
1. Castig/ pierderea Din transferul titlurilor de valoare altele decat instrumentele
financiare derivate si cele reglementate la aliniatele 2.6 reprezinta diferenta pozitiva sau
negativa, realizata intre valoare de intrainare sau pretul de vanzare si valoare fiscala
dupa caz pe tipuri de titluri de valori care include costurile aferente tranzactiei si
costurile legate de transferul de proprietate aferente imprumutului de valori mobiliare
dovedite cu documente justificative.
2. In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, in cadrul
programului de privatizare in masa, castigul sau pierderea se determina ca diferenta
pozitiva sau negativa realizata intre pretul de vanzare si valoare fiscala reprezentata de
valoare nominala a acestora.
3. In cazul tranzactiilor cu actiuni dobandite la preferential sau gratuit, vastigul se
determina ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea fiscala a acestora,
reprezentata de pretul de achizitie preferential care include costurile aferente
tranzactiei, pentru cele dobandite cu titlu gratuit valoare fiscala este considerata egala
cu 0.
4. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, castigutl/
piederea se dtermina ca difereta pozitiva sau negativa intre pretul de vanzare si
valoarea fiscala reprezentata de pretul de cumparare definit in norme aprobate prin
instructiuni comune emise de presedintele autoritatii de supraveghere financiara si
ministrul finantelor publice.
Curs 3
Venituri din salarii si asimilate salariilor
Art. 76, definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura ontinute de o
persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract
individual de munca, a unui raport de serviciu, acte de detasare sau a unui statut special
prevazut de lege indiferent de perioada in care sa refera de denumirea veniturilor ori de forma
cu care se acorda inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate
persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.
Regulele de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica urmatoarele tipuri de venituri
considerate asimilate salariilor.
1. Indemnizariile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica
stabilita potrivit legii
2. Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul
persoanelor juridice fara scop patrimonial.
3. Solda lunara acordata potrivit legii
4. Sumele din profitul net cu venite administratelor societatilor, potrivit legii sau actului
constitutiv dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu
contract de management potrivit legii.
5. Sume reprezengand parciciparea salariatilor la profit potrivit legii
6. Renumeratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si membrii directoratului de
la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere potrivit legii,
precum si drepturilor cuvenite managerilor in baza contractului de management
prevazut de lege
7. Remuneratia primita de presedintele asicoatiei de proprietari sau de alte peroane in
baza contractului de mandat potrivit legii 230/2007( privind infiintarea organizarea si
functionarea asociatiei de proprietari.
8. Sumele primite de membrii fondatoti ai societatilor constrituite prin substiptie publica.
9. Sumele primite de mebrii comisiilor de cenzor, de audit, precum si sumele primite din
participarea din consilii, comitete si altele asemenea.
10. Sumele primite de reprezentatii in organismele tripartide potrivit legii
11. Indemnizatiile si orice alte sume de aceiasi natura, altele decat cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite de salariati potrivit legii pe
perioada detasarii sau delegarii dupa caz in alta localitate in interesul serviciului.
12. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura altele decat cele acordate pentru
acoperirea cheltuielolor de transport si cazare primite de salariatii care au stabilite
raporturi de munca cu angajatori nerezidenti pe perioada delegarii sau detasarii dupa
caz in romania in interesul serviciului.
13. Indemnizatiile si orice alte sume de aceiasi natura altele decat cele acordate pentru
acoperirea cheltuielolor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta
localitate, in tara si in strainatate in interesul desfasurarii activitatii.
14. Remuneratia administratorilor societatilor companiilor sau societatilor nationale numiti
in conditiile legii, precum si sumepe primite de reprezentantii in adunarea generala a
actionarilor si in consiliu de administratie.
15. Sume reprezentand salarii, solde, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu
acestea, precum si actualizarea lor cu indicile de inflatie hotarate in baza hotararii
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, sau hotarari judecatoresti definitive si
executorii.
16. Indemnizatiile lunare platite conform legiii de angajatori pe periodata de neconcurenta
stabilite conform contractului individual de munca.
17. Remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de muncitori potrivit legii
18. Veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitari in cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturare romanesti din
strainatate. Potrivit legii 284/2010.
Avantajele in bani sau in natura cu exceptia celor prevazute mai sus primite in legatura cu o
activitatea mentionata mai sus inclus, insa nu sunt limitate la:
a) Utilizarea oricarui bun, incluzic orice vehicul, din patrimoniul afacerii sau inchiriat de la o
terta persoana in scop personal, cu exeptia deplasarii dus intors de la domiciliul sau
resedinta la locul de munca
b) Cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice precum si alte bunuri si
servicii oferite gratuit, ori la un pret mai mic decat pretul pietei
c) Impreumuturi nerambursabile
d) Anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului
e) Abonamentele si costul convorbirelor telefonice inclusiv cartele telefonice in scop
personal.
f) Permise de calatorie pe orice mijloace de trasnport, folosite in scopul personal
g) Primele de asigurare platite de catre angajator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar
de venituri din salarii sau asimilate salariilor la momentul platii primei respective.
h) Tichete cadou acordate potrivit legii
i) Cazarea si masa adordate in unitatii proprii de tip hotelier.

CURS – 18.11.2021

Venituri din salarii si asimilate salariilor – continuare

1. Urmatoarele venituri nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit:

a. Ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele


pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi
produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatiilor naturale, veniturile
reprezentand cadouri in bani si/sau in natura inclusiv tichete cadou oferite salariatilor,
cat si cele oferite pentru copii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la
locul de munca a salariatului, contravaloarea servicilor turistice si/sau de tratament
inclusiv transportul pe perioada concediului pentru salariatii proprii si membrii de
familie ai acestora acordata de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane
astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile, inclusiv tichetele cadou
oferite de angajator angajatiilor cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai
acestora cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatoriilor similare ale altor
culte religioase.

b. Drepturile de hrana acordate de angajator angajatilor in conformitate cu legislatia in


vigoare.

c. Hrana acordata de angajator angajatilor in cazul in care conform legislatiei in materie


este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii.

d. Contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii oricarui
camin militar de garnizoana si de unitate,potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform
legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de
activitate,compensatia lunara pentru chirie pentru personalul din sectorul de aparare
nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de
chirie suportata de persoana fizica conform legilor speciale.

e. Cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol


de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza
in afara tarii in conformitate cu legislatia in vigoare.
f. Contravaloarea echipamentelor de indice, a echipamentului individual de protectie si de
lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igiencosanitare, a
altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor
obligatorii si a drepturilor de echipament care se acorda potrivit legislatiei in vigoare.

g. Contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care


angajatii isi au resedinta si localitatea in care se afla locul de munca al acestora pentru
situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei conform
legii.

h. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de salariati potrivit legii pe
perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate in
interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la aliniatul 2, litera K,
precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si de cazare.

i. Indemnizatiilor si orice alte sume de aceeasi natura primite de salariati care au stabilite
raporturi de munca cu angajatori nerezidenti pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz,
in Romania in interesul serviciului in limita plafonului neimpozabil precum si cele primite
pentru acoperirea de transport si de cazare.

j. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite pe perioada deplasarii in alta
localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii astfel cum este
prevazut in raportul juridic de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare sau mandat de catre directorii care isi desfasoara
activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii.

k. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite pe perioada deplasarii in


Romania in interesul desfasurarii activitatii de catre administratori sau directori care au
raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente astfel cum este prevazut in raporturile
juridice respective in limita plafonului neimpozabil stabilit, precum si cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

l. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care
desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada
deplasarii, respectiv delegarii sau detasarii in alta localitate in tara si in strainatate.

m. Sumele primite potrivit dispozitiilor legale pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in


interesul serviciului.

n. Indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data la incadrarea intr-o unitate


situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu,in primul an de activitate dupa
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile
de instalare si mutare acordate personalului din institutiile publice potrivit legii.

o. Sumele sau anvantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate
intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din
activitati dependente desfasurate la bordul navelor in apele internationale. Fac exceptie
veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in
Romania, ori are sediul permanent in Romania.

p. Cheltuielile efectuate de angajatori sau platitori pentru pregatirea profesionala si


perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti, potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare sau mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in
baza contractului de mandat potrivit legii astfel cum este prevazut in raporturile juridice
respective.

q. Constul abonamentelor telefonice si a comvorbirilor telefonice, inclusiv cartele


telefonice efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu.

r. Diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda


practicata pe piata pentru credite si depozite.

s. Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit legii 204/2006 cu modificarile si


completarile ulterioare si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative.

t. Primele de asigurare voluntara de sanatate, conform legii nr 95/ 2006 suportate de


angajator pentru angajatii proprii in limita 400 de euro anual pentru fiecare persoana.

u. Avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile
sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor articulului 25.

2. Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

3. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura impozabile, primite pe perioada delegarii in
alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente lunii in care se aproba
decontul.

4. Pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura impozabile, primite pe perioada
detasarii/deplasarii potrivit prevederilor aliniatului 2, impozitul se calculeaza si se retine la
fiecare plata, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial potrivit
prevederilor articolului 82 dupa caz.

Articolul 77 – deducere personala

Persoanele fizice prevazute la articolul 59 au dreptul la reducerea din venitul net lunar din salarii a unei
sume sub forma de duducere personala, acordata in fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru
veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoane fizice care au un venit lunar brut de pana la 2000 de lei,
inclusiv astfel:

 Pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei

 Pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei

 Pentru contribuabilii care au 2 persoane in intretinere – 500 lei

 Pentru contribuabilii care au 3 persoane in intretinere – 600 lei

 Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei

Curs 25.11.2021
Impozitul pe profit
Capitolul 1. Dispizitii generala
Art.13. cod fiscal
Sunt obligate la paza impozitului pe profit conform prezentului titlu urmatoarele persoane
denumite in continuare contribuabili:
a. Persoanele juridice romane cu exceptiile prevazute la aliniatul 2
b. Persoanle juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu
permanent sau mai multor sedii permanente in romania
c. Persoanele juridice straine, care au locul de exercitare a conducerii efective in România
d. Persoane juridice strine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la articolul
12h.
e. Persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoanele juridice române:
a. Trezoreria statului
b. Institutia publica infiintata potrivit legii cu exeptia activitatilor economice desfasurate de
acesta
c. Academia Româna, precum si fundatiile infiintate de academia romana, in calitate de
fondator unic cu exceptia activitatilor economice infiintate de acesta
d. Banca BNR
e. Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar constituit potrivit legii.
f. Fondul de compensare a investititorilor inviintat potrivit legii
g. Fondul de garantare a pensiilor private infiintat potrivit legii
h. Fondul de garantare a asiguratilor
i. Persoana juridica Romana care plateste impozit pe veniturile microinterprinderilor in
conformitate cu prevedere titlului 3.
j. Fundatia constituita ca urmare a unui legat
k. Entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.
Art. 14 sfera de cuprindere a impozitelor
Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
1. In cazul persoanelor juridice romana, pers, juridice straine avand locul de exercitare a
conducerii in ro, precum si a persoanelor juridice cu sediu social in ro, infiintate protrivit
legislatiei europene asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa ata din romania
cat si din strainatate.
2. In cazul peroanelor juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui
sediu permanent, sau mai multor sedii permanente in romania asupra profitului
impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv respectiv asupra profitului impozabil
la nivelul sediul permante, desemnat sa efectueze obligatiile fiscale.
3. In cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la
art.12h, asupra profitului impozabil aferent venitului acestora.
ART.15 reguli speciale de impozitare
in cazul urmatoarelor pers. Juridice romane, la calcului rezultatului fiscal, sunt considerate
veniturile neimpozabile urmaroarele:
a) Pentru cultele religioase, Venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si
produselor necesare activitatii de cult potrivit legii
b) Veniturile obtinute din chirii
c) Venituri din cedarea sau instrainarea activelor corporale, alte venituri din activitati
economice sau de natura celor prezentate la aliniatul 2
d) Venituri din despagubili in forma baneasca,ect.
e) Pentru unitatile de invatamant preuniversiater si instritutiile de invatamanat superior
particulare acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate in anul
curent sau in anii urmatori potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei.
f) Pentru ascotiatiile de proprietari constituite ca persoane juridice, si asociatiile de
locatari recunoscute ca asiciatii de proprietari, veniturile obtinute si utilizate in anul
curent sau in anii urmatori pentru imbunatarirea utilitatilor si a eficientei cladirilor,
pentru intretirerea si repararea proprietatii comune potrivit legii
g) Pentru societatea nationala de cruce rosie din romania veniturile obtinute si efectuate
in anul curent sau in anii urmatorii potrivit legii societatii nationale de cruce rosie din ro.
Organizatiile non profit, organizatii sindicale, organizatiilor patronale la calzulul rezultatului
fiscal in urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neipozabile:
a. Cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor
b. Contributiile banesti sau in natura ale mebrilor si simpatizantilor
c. Taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in directive
d. Venituri din participarea la competitii si demonstratii sportive
e. Donatiile precum si banii sau bunurile primite prin stonsorizare
f. Veniturile din dividente, dobanzi si diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor si
veniturilor neimpozabile.
g. Veniturile din dobanzi obtinute din cazele de ajutor reciproc, din acordarea de
imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare.
h. Veniturile pentru care se datoreaza impozitele din spectacole
i. Resursele optinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile.
j. Venituri realizate din actiuni ocazionale precum evenimente de strangere de fonduri cu
taxe de participare, serbari, tombule, conferinte utilizate in scop social sau profesional,
potrivit statutului acestora
k. Veniturile rezultate din cedarea activelor corporale, aflate in proprietare, altele decat
cele care au fost folosite in activitate economica.
l. Veniturile obtinute din reclama si publicitate
m. Veniturile din inchirieri de spatii publicitare (pe cladiri, tereturi, carti, reviste) realizate
de organizatiile non profit de utilitate publica potrivit legilor de organizare si functionare
din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si
de camera de comert si industrie.
n. Organizatiile sindicale si patronale
o. Sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care sa facut donatia,
sponsorizarea potrivit legii sub reverva ca sumele respective sa fie utilizate de catre
organizatiile non profit in anul curent sau in anii urmatori pentru realizarea scopului si
obiectivelor acestora, potrivit actului constitutuv sau statutului dupa caz.
p. Veniturile realizare din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele
produse la activele corporale proprii, altele decat cela care sunt utilizate in activitatea
economica
q. Sumele primite in impozitele de venit datorat de persoanele fizice potrivit prevederilor
titlului 4.
r. Sumele colectate de organizatiile colective autorizate potrivit legii pentru indeplinirea
responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor.
Alin 3.
In cazul organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal
sunt neimpozabile si alte venituri realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15 mii euro
intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile neimpozabile prevazute la aliniatul 2.
Alin 4.
Formele asocietive de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasinilor si
fanetelor, cu personalitate juridica aplica pentru calculul rezultatului fiscal, prevenureile
aliniatului 2 si 3. Prevederile prezentului articol se aplica cu respectarea legislatiei in materie
ajutorului de stat.
Art. 16, anul fiscal.
1. Anul fiscal este anul calendaristic
2. Cand un contribuabil se desfiinteaza sau se infiinteaza in cursul unui an fiscal perioada
impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribualilul a existat.
3. Cand un contribualul se infiinteaza in cursul unui an fiscal perioada impozabila incepe :
a. De la data inregistrarii acestuia, in registrul comertului, daca are acesta obligatie potrivit
legii
b. De la data inregistrarii in registul instantei judecatoresti sau alte autoritati competente
daca are acesta obligatie potrivit legii
c. Pentru sediu permanent de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi
desfasoare integral sau partial activitatea in romania potrivit articolului 8 cu exceptia
sediului care potrivit legii se inregistreaza in registrul comertului pentru care perioada
impozabila incepe la data inregostratii in registrul comertului
4. Cand un contribuabil inceteaza in cursul unui an fiscal perioada impozabila de incheie.
a. In cazul fuziunilor sau divizarilor care au ca efect juridic incetarea activitati persoanelor
juridice, absorbite sau divizate prin dizolvare fara lichidare, la una din urmatoarele date:
 La data inregistratii in registru comertului
 La data hotararii ultimei hotariri generale
 La data imatricularii persoanei juridice infiintate
b. In cazul dizolvarii urmate de lichidarea contribuabilului, la data incheierii operatiunii de
lichidare, dar nu mai tarziu de data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal
competent.
c. Cazul incetarii activitatii unui sediu permanent, potrivit art. 8 la data radierii inregistrarii
fiscale.
Alin 5.
Prin exceptie de la aliniatele 1 si 2, contribuabilii care au fost in conformitate cu legistatia
contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca
anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar.
In primul an fiscal modificat include si perioada anterioara, din anul calendaristic cuprinsa
intre 1 ianuarie si ziua anterioara a primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand
un singur an fiscal.
Alin 6.
Prin exceptie de la prevederile aliniatului 1 ai 5, in cazul contribuabilului care se dizolva cu
lichidare, perioada cuprinsa din prima zi a anului fiscal urmator celor care a fost deschisa
procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichitare, este cuprinsa de un singur act
fiscal.
Alin 7.
In cazul Contribuabilii prevazuti la aliniatul 5, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul
pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de 1 a lunii urmatoare, celei in care
se implinesc 6 luni de la incheiere anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala.
Cota de impozitare pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.
Calculul rezultatului fiscal – 09.12.2021
Art 19, reguli generale
Alin 1. Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate
conform reglementarilor contabile aplicabile din care se scad veniturile neimpozabile si
deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului
fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor
medotologice precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu
prevederile articolului 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal
negativ este pierdere fiscala.
Alin 2. Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial sau anual cumulat de la inceputul anului
fiscal.
Alin 3. Pentru determinarea rezultatului fiscal erorile inregistrate in contabilitate se
corecteaza astfel:
a. Erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama rezultatului
reportat prin ajustarea rezultatului reportat prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la
prezentarea acesteia si depunerea unui declaratii rectificative in conditiile prevazute de
codul de procedura fiscală
b. Erorile care se corecteaza porivit reglementarilor contabile pe seama contului de profit
si pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se
efectuiaza corectarea acestuia.
Alin 4. Medodele contabile stabilite prin reglementari legale in vigoare privind iesirea din
gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul rezultatului fiscal.
Alin 5. In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale in baza
conventiilor la care Romania este parte veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii
acestuia luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal potrivit unor norme speciale
stabilite in conformitatea cu reglementarile din aceste conventii .
Alin 6. Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform pricipiului valorii de piata.
La stabilirea rezultatului fiscal iar in vedere stabilirea preturilor de transfer, prevazute de
codul de procedura fiscala.
Art.7. in scopul determinarii rezultatului fiscal contribuabilii sunt obligatii se evidenteze in
registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile inregistrate intr-un an fiscal potrivit alin.1
precum si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice in acelasi an
fiscal inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare potrivit art.25.
Art.20. Deduceri pentru cheltuieri de cercetare dezvoltare
Alin. 1 la calcului rezultatului fiscal pentru activitatile de certcetare dezvoltare se acorda
urmatoarele stumulente fiscale:
a. Deducerea suplimentara a calculul rezultatului fiscal in proportie de 50% a cheltuielilor
eligibile pentru aceste activitati, deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial sau
anual in cazul in care se realizeaza o pierdere fiscala aceasta se recupereaza potrivit art.
31.
b. Amortizarea accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatii de
cercetare dezvoltare.
Alin 2. Stimulentele fiscale se acorda cu respectarea legislatiei in materie ajutorului de stat
pentru activitatile de cercetare dezvoltare desfasurate in scapul obtinerii de rezultate ale
cercetarii valorificabile de catre contribuabili activitatii desfasurate atâta pe teritoriul national
cat si in statele membre ale uniunii europene, statele care apartin spatiului european.
Alin 3. Activitatile de cercetare dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la
determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatii de cercetare dezvoltare
aplicativa si/ sau de dezvoltare tehnologica relevante pentru activitatea desfasurata de catre
contribuabil.
Alin 4. Simulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare dezvoltare din
fiecare poriect desfasurat.
Alin 5. In aplicarea prevederilor prezentului articol se eleboreaza norme privid deducerile
pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare aprobate prin ordin comun a ministrului finantelor
publice si a ministrului educatiei si cercetatii publice.
Alin 6. Deducerile prevazute de acest articol nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor
proiectului de cercetare dezvoltare.
Art.21 – reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu
strandartele internationale de raportare financiara
Contribuabilii care aplica reglementarile contabile de raportare financiara in determinarea
rezultatului fiscal vor avea in vedere urmatoarele reguli:
1. Pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din actualizarea cu rata a inflatiei ca
urmare a implementarii reglementarilor contabile in conformitate cu SRIF, ca baza a
contabilitatii se aplica urmatorul tratament fiscal:
- Sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatului reportat provenite din
actualizere cu rata inflatiei a mij. fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve
si impozitate potrivit art. 26, alin 5. cu conditia evidentiei in soldul creditor al acestuia
analitic distinct.
- In situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatului reportat
provenite cu rata inflatiiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor ce nu sunt
mentinute in soldul creditor al acestuia analitic distinct sumele respective (din curs )
- Sumele inregostrate in creditul contului 4 reportat actualizare cu rata inflatiei a activelor
cu exeptia actualizarii cu rata inflatiei a mij fixe amortizabile si a terenurilor nu
reprezinta elemente similare veniturilor.
Art. 22 - scutirea de impozit a profitului reinvestit
Reglementarile, enumerari, articole cod fiscal
Impozit pe profit, venit
Nu vom avea norme metodologice si fara exemple de calcul
Test grila+1 intrebare, un singur raspuns corect, timp scurt
3 puncte seminar
Ora 17.45, carnet sau buletin

S-ar putea să vă placă și