Sunteți pe pagina 1din 24

Din cuprins: Colegiul de redacţie:

pag. 3 Editorial Preşedinte: loan Varadin


pag. 4 Cuvântul Vieţii
Redactor şef: Puiu G.Timofte
pag. 6 Despre biblie
Redactor: Gheorghe Bujdei
pag. 8 O slujire autentică
Membri:
pag. 10 Biblia Cuvântul… Martin Schaser, Vasile Opriş, Gabriela
pag. 11 Fotografia ta Bujdei, Corneliu Buda, loan Mandici
pag. 12 Rolul tatălui…
pag. 14 Mărturisire
pag. 18 Relevanţa Bibliei
pag. 19 Rolul mamei…

Învierea lui Hristos


- privilegiul şi fericirea creştinilor

2 Vorbind despre însemnătatea învierii De-a lungul secolelor mulţi au încercat


lui Hristos, apostolul Pavel spune: „dacă n-a în zadar să tăgăduiască învierea lui Hristos. Cu
înviat Hristos, credinţa noastră este zadarnică, cât s-a încercat semănarea îndoielii în rândul
voi sunteţi încă în păcatele voastre şi prin urmare omenirii, cu atât mai mult a crescut puterea şi
şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi ” (1 Cor. însemnătatea biruitoare a învierii asupra oricărei
15: 17, 18). uneltiri diabolice. Biruinţele Bisericii de-a lungul
Învierea lui Hristos este momentul decisiv al istoriei nu au făcut decât să accentueze si mai
relatărilor Noului Testamnent şi miezul credinţei mult biruinţa lui Hristos asupra morţii.
creştine. Datorită faptului că Hristos este viu, Noi creştinii, suntem produsul jertfei şi
Biserica creştină poate exista. Învierea Lui este învierii lui Hristos. Creştinismul este tot ce a
condiţia învierii noastre, cum o găsim în 1 Cor. cunoscut mai sfânt, mai binefăcător şi mai
15: 13: „ Dacă nu este o înviere a morţilor, nici salvator neamul omenesc. Datorită Învierii
Hristos n-a înviat.” creştinii au parte de viaţă, putere, credinţă,
De multe ori, ceea ce predicăm şi învăţăm nădejde, dragoste şi bucurie.
se concentrează doar în jurul morţii Lui Hristos Lumea păgână cunoaşte moartea dar nu
în timp ce învierea Lui e ignorată. Aceasta cunoaşte Învierea. Plăcerile pământeşti de o
reprezintă una dintre nedreptăţile făcute Lui clipă au pentru această lume un sfârşit tragic şi
Dumnezeu şi planului Său de mântuire a omului. dureros. Noi cei ce am înviat o dată cu Hristos
Nu numai că Dumnezeu nu primeşte gloria putem privi cu bucurie spre veşnicie către
ce i se cuvine, dar aspectul crucial al mântuirii adevărata Viaţă.
omului este pierdut. Hristos a plătit prin moarte În mijlocul evenimentelor tulburătoare
preţul pentru răscumpărarea omului, dar El a şi de care suntem înconjuraţi, în faţa fricii şi
distrus puterea Diavolului asupra omului, prin descurajării creştinii sunt chemaţi să rostească
învierea Sa. cel mai triumfător mesaj: HRISTOS A ÎNVIAT!
Samoel Peter

Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără articolele dumneavoastră revista nu poate exista.
Ne cerem scuze pentru articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom încerca să le publicăm în numerele viitoare.
Vă aşteptăm din nou pentru următorul număr cu tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, poezii, sugestii,
întrebări. Următorul număr, va apărea aproximativ la data de 15.06.2011 cu tema Ziua Cincizecimii şi Conferinţa.
EDITORIAL

Hristos
a înviat!
În dimineaţa celei de-a treia zi, înainte, ca unul „care s-a întors Moartea şi învierea Domnului Isus
când Maria din Magdala şi cealaltă înapoi” din moarte: mai devreme Hristos sunt de cea mai mare importanţă
Maria au mers la mormânt, nu au sau mai târziu ar fi murit din nou, pentru credinţa creştină. Dacă Hristos
mai găsit trupul lui Isus, acolo li s-au definitiv… Aici vorbim în sensul nu a murit şi nu a înviat, atunci totul e
arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine că a intrat într-o condiţie de viaţă degeaba. Dacă în schimb El a murit şi a
strălucitoare care le-au zis: „Pentru ce superioară, diferită de cea care se înviat, atunci creştinul, are parte de cea
căutaţi între cei morţi pe Cel ce este trăieşte mai înainte de moarte: o mai strălucită perspectivă din câte există.
viu?. Nu este aici, ci a înviat.“(Luca viaţă de acum înainte definitivă, Învierea Domnului Isus din morţi ne dă
24:5b-6a) o viaţă deplină şi perfectă care nu tocmai această nădejde. El a înviat, şi
La drept vorbind, parcă ar relata mai este supusă limitelor condiţiei aceasta dovedeşte că există viaţă după
un lucru foarte normal… Dar să pământeşti şi nici legilor fizicii sau moarte! El a înviat, aşa că există o înviere
încercăm să ne gândim puţin: despre biologiei… a morţilor. Nimic nu e mai minunat decât
ce vorbim? Ce este acest pasaj din „Pretenţia” Evangheliei este aceasta! Domnul Isus a înviat, arătând
Evanghelie? O istorisire frumoasă cea de a ne spune că Isus din că moartea nu are ultimul cuvânt.
pe care o cunoaştem deja?… Sau Nazaret, răstignit la Ierusalim sub Şi toţi cei ce cred în El vor învia şi
mărturia a ceva ce s-a întâmplat cu
adevărat?
Ponţiu Pilat, a înviat cu adevărat din
morţi. Şi dacă noi purtăm numele
ei, ca să fie totdeauna cu Cel în
care au crezut. Dar este şi reversul 3
Atunci când vorbim despre „Isus de creştini, aceasta se datorează medaliei. Toţi cei care nu au crezut
înviat”, oare vorbim despre literatură, tocmai faptului că cu douăzeci în El vor învia şi ei, dar pentru a fi
despre un personaj-creaţie a fanteziei? de secole mai înainte, un grup de totdeauna despărţiţi de El, în pedeapsa
Sau vorbim despre cineva care a persoane care l-au urmat pe Isus veşnică. De răspunsul la întrebarea
trăit cu adevărat în această lume? Iar mai înainte de condamnarea sa următoare depinde viaţa şi perspectiva
când spunem că „a înviat din morţi”, la moarte au început să spună ta veşnică: Hristos a înviat! Crezi tu lucrul
aceasta este numai o modalitate de tuturor: „Fiţi atenţi, vedeţi că este acesta?
exprimare? Sau vrem să spunem că a foarte adevărat: Dumnezeu l-a
început să trăiască ca mai înainte? Sau înviat pe Isus din morţi; noi l-am Învierea lui Hristos a rupt vălul care
vrem să spunem şi altceva? văzut, şi suntem martorii acestor acoperea omului misterul existenţei post-
Pentru că este uşor să spunem lucruri…” mortem, a deschis vieţii omeneşti o privire
cuvântul „înviere”… Dar ce înseamnă Credinţa creştină în întregime spre zarea veşniciei, a luat morţii rolul şi
el? Faptul că Isus din Nazaret a fost a pornit de aici. Dacă Isus nu ar fi caracterul de sfârşit tragic şi dureros. Viaţa
într-adevăr un om în carne şi oase, că înviat cu adevărat din morţi, nu ar nu este o scânteie efemeră şi enigmatică în
a trăit în Palestina acum douăzeci de avea sens… Dacă Isus nu ar fi înviat haos; este o existenţă de durată cu destin
secole, nu este nici un dubiu. Faptul din morţi, creştinismul nu s-ar fi spiritual în eternitatea în care se integrează
că acest Isus a fost condamnat şi născut niciodată. cu preţ de suflet şi cu rost dumnezeiesc.
răstignit la Ierusalim pe timpul lui Isus a înviat: este ca un Fără Învierea lui Hristos, Creştinismul
Ponţiu Pilat, este sigur. Faptul că a „semn” pe care Dumnezeu l-a s-ar fi înăbuşit în râsul şi în batjocura
murit cu adevărat, este sigur (este lăsat în lume pentru a ne provoca fariseilor şi cărturarilor, în insensibilitatea
imposibil să supravieţuieşti unei să depăşim orizonturile noastre lumii păgâne, în teama şi neputinţa
răstigniri romane!). prea înguste, certitudinile noastre apostolilor terorizaţi de strigătele mulţimii
Dar acest Isus, ne spune prezumpţioase, temerile noastre înfuriate: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L!”
Evanghelia, a înviat. Şi acest cuvânt neliniştitoare… Fără moartea lui Hristos, creştinismul nu
nu înseamnă numai că „sufletul său” Isus a înviat pentru că avea efect mântuitor, fără Învierea Lui nu
a rămas nemuritor… Aşa cum nu Dumnezeu l-a înviat; acel Dumnezeu avea Viaţă şi putere. Fără Înviere, nu era
înseamnă numai că Isus „continuă să Tatăl despre care vorbea Isus: credinţa, nu era nădejde, nu era bucurie
trăiască” prin învăţăturile sale şi prin Dumnezeu care este mare şi sfânt, creştină. Suferinţa şi biruinţa, durerea şi
amintirea ucenicilor săi. Dumnezeu care este drept şi bun, bucuria, Crucea şi Învierea îşi corespund
Evanghelia afirmă că, după ce a Dumnezeu care este principiul prim şi se completează, ca două feţe paralele şi
experimentat realitatea morţii, Isus a al oricărei vieţi şi al oricărei bucurii, echivalente ale faptului creştin.
înviat la viaţa cea nouă. Nu în sensul Dumnezeu care este într-adevăr Puiu Timofte
că a revenit să trăiască la fel ca mai orizontul ultim al vieţii omeneşti.
4
Cuvântul
„…credinţa
Vietii
, (1 Ioan 1:1-4)
vine în urma Cuvântul şi viaţa îşi au originea Prin Cuvântul Său, Dumnezeu
în Dumnezeu. Înainte de orice cuvânt, a creat toate lucrurile. În cartea
auzirii; era Cuvântul Său. El este Autorul Genesa, în Sfânta Scriptură chiar la
iar auzirea vine Cuvântului şi al Vieţii. Cuvântul Său început în capitolul întâi, întâlnim
exprimă voia Sa, planurile Sale, repetată expresia: „Dumnezeu a
prin Cuvântul Legile şi Judecăţile Sale, autoritatea zis”, în legătură cu apariţia luminii, a
Sa absolută în Univers. Cuvântul atmosferei, a suprafeţei de pământ
lui Hristos” Vieţii a fost descoperit lumii: natura uscat, a vegetaţiei, a constelaţiilor, a
înconjurătoare în complexitatea ei vietăţilor acvatice, a păsărilor, apoi a
(Romani 10:17) vietăţilor terestre şi a omului. Creaţia
„îşi spune cuvântul“ de mii de ani.
1. Cuvântul lui Dumnezeu vie prin porunca lui Dumnezeu –
este creator – este Cuvântul prin Cuvântul Său, a primit potenţial
Vieţii. „Prin credinţă pricepem că de reproducere. El a zis: „Creşteţi,
lumea a fost făcută prin Cuvântul lui înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul...”
Dumnezeu” (Evrei 11:3). (Genesa 1:22, 28). De asemenea
întreaga natură funcţionează şi se menţine şi nu aveau pe cine să găsească să le dea
în existenţă prin legile stabilite prin Cuvântul Cuvântul Vieţii.
Creatorului, a lui Dumnezeu: „El ţine toate Noi oamenii avem nevoie de Cuvântul
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3). Vieţii, şi nimeni nu ni-l poate da, decât
Când omul a ales să nu ţină cont de Domnul Isus. Prin auzirea Cuvântului Său
Cuvântul Vieţii, de porunca Creatorului, şi a vine credinţa salvatoare: „…credinţa vine în
comis neascultare în grădina Eden, a pierdut urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul
viaţa, relaţia sa cu Dumnezeu. lui Hristos” (Romani 10:17). Tot prin Cuvântul
2. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat – Lui suntem curăţiţi şi sfinţiţi: „Sfinţeşte-i prin
este Cuvântul Vieţii. „Şi Cuvântul S-a făcut trup adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”
şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr” (Ioan (Ioan 17:17). Şi de asemenea Cuvântul lui
1:14). Dumnezeu lucrează în viaţa noastră: „…este
La timpul hotărât de Dumnezeu, Fiul Său viu şi lucrător…” (Evrei 4:12). Cuvântul lui
s-a născut în lumea noastră prin fecioara Maria. Dumnezeu este hrana spirituală pentru orice
El este Cuvântul întrupat. Ea, Maria, nu ştia şi nu om, pentru că: „Omul nu trăieşte numai cu
înţelegea cum se va petrece această naştere, pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
fiindcă nu avusese nici o relaţie cu vreun bărbat, Dumnezeu” (Matei 4:4).
dar îngerul care-i aducea această veste i-a 4. Cuvântul Lui Dumnezeu este etern
explicat: „nici un cuvânt ieşit de la Dumnezeu nu – este Cuvântul Vieţii. „Cerul şi pământul
este lipsit de putere”(Luca 1:37). Scopul întrupării vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece”
Cuvântului lui Dumnezeu a fost ca să aducă viaţa (Matei24:35).
– viaţa veşnică, relaţia cu Dumnezeu, acestei Acum oamenii şi-au pierdut încrederea.
lumi peste care domnea moartea prin păcat şi Toţi promit, dar nu se ţin de promisiunile
nelegiuire. Nimeni dintre oameni nu putea să făcute. Nu ne putem baza pe cuvântul

5
restabilească relaţia omenirii cu Dumnezeu. nimănui din lumea aceasta. dar dincolo de
Nici religia nu a avut succes în încercările nedreptăţile şi nesiguranţa acestei lumi,
ei. Omenirea avea o vină care trebuia plătită de există un Dumnezeu neschimbător. El este
om. Şi ca să plătească această vină a omenirii, Dumnezeul Veşnic. Planurile Sale şi Cuvântul
Fiul lui Dumnezeu a devenit om, S-a întrupat, a Său sunt veşnice, nu se schimbă. Viaţa noastră
luat asupra Lui vinovăţia lumii şi a plătit pentru are nevoie de siguranţă. Ea nu este viaţă
ea - a murit pe cruce, biruind apoi moartea prin adevărată fără o bază sănătoasă, iar nimic nu
înviere. Şi El a făcut toate acestea ca să avem şi noi este mai solid ca temelie a vieţii noastre decât
viaţa, relaţie bună cu Dumnezeu prin credinţa în Cuvântul etern al lui Dumnezeu – Cuvântul
El. Prin credinţa în El suntem iertaţi de păcatele Vieţii. Promisiunile Sale se împlinesc. Sufletul
noastre, suntem curăţiţi de orice nelegiuire şi uman aspiră, tânjeşte după această siguranţă.
avem pace cu Dumnezeu: „Deci fiindcă suntem Viaţa veşnică, pacea cu Dumnezeu, succesul
socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu nostru spiritual, depind de atitudinea
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos!” noastră faţă de Cuvântul Vieţii, faţă de Hristos
(Romani 5:1). Domnul.
3. Cuvântul lui Dumnezeu are mare Toţi cei care cuvântă, sunt chipul şi
putere – este Cuvântul Vieţii. „Doamne i-a asemănarea Creatorului care a cuvântat la
răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai început. Ei, cei care pot să înţeleagă Cuvântul,
cuvintele vieţii veşnice” (Ioan 6:68). au nevoie de Cuvântul Vieţii. Iar Cuvântul
De Cuvântul lui Hristos a ascultat furtuna Vieţii este mai mult decât litere şi sunete; El
şi s-a oprit – Cuvântul Său are autoritate asupra este o Persoană din cer – este Isus Hristos
naturii. De Cuvântul Său au ascultat demonii Domnul! El este Cuvântul Vieţii care dă viaţă,
când au fost izgoniţi de Isus – Cuvântul Său are care nu se schimbă.
putere spirituală. Prin Cuvântul Său morţii au Ai tu Cuvântul Vieţii?
înviat - Cuvântul Său are putere asupra morţii,
El este Domnul vieţii. Dar mai mult decât atât, Florin Paşca
ucenicii Săi au ştiut că nu aveau unde să meargă
DESPRE BIBLIE
BIBLIA este cea mai importantă asculta de El în mod desăvârşit. b. În al doilea rând, să
carte, pentru că este scrisă de cel BIBLIA, este unul din modurile trăim cu cumpătare, dreptate
mai important autor, Duhul Sfânt. (2 cele mai răspândite de comunicare a şi evlavie;
Petru 1:20-21). lui Dumnezeu cu omul, pentru că cei c. În al treilea rând, să-L
BIBLIA este cea mai valoroasă mai mulţi oameni ştiu să citească şi aşteptăm pe Isus Hristos,
carte, pentru că este ,,insuflată pot să obţină la preţuri relativ mici o fericita noastră nădejde care
de Dumnezeu şi este de folos s-a dat pe Sine însuşi pentru
6
Biblie.
ca să înveţe, să mustre, să Mesajul central al Bibliei este noi, ca să ne răscumpere din
îndrepte, să dea înţelepciune în istoria mântuirii, şi pe tot parcursul orice fărădelege, curăţindu-şi
neprihănire pentru ca omul lui celor două Testamente, pot fi un norod care-I aparţine Lui,
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu observate trei fire ale acestei povestiri plin de râvnă pentru fapte
totul destoinic pentru orice lucrare în curs de desfăşurare: bune (Tit 2: 11-14).
bună” (2 Tim. 3:16-17). a. Aducătorul mântuirii; Moştenitorii mântuirii,
BIBLIA este singura carte care b. Calea mântuirii; poporul legământului este
ne revelează adevărul absolut, în c. Moştenitorii mântuirii. Israelul lui Dumnezeu, Biserica
persoana Domnului Isus care a zis Am putea reformula acest mesaj în lui Dumnezeu, care se identifică
despre Sine însuşi: „Eu sunt calea, termenii ideii legământului; am putea prin credinţă, ascultare şi
adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6). spune că mesajul central al Bibliei este supunere. Mesajul Bibliei
BIBLIA este singura carte care legământul lui Dumnezeu cu oamenii, este mesajul lui Dumnezeu
aduce credinţa mântuitoare cea iar cele trei fire sunt: mediatorul pentru omul de pe pământ
adevărată prin auzirea Cuvântului legământului, temeiul legământului şi comunicat „în multe rânduri
lui Hristos. Romani 10:17. poporul legământului. şi în multe chipuri” (Evrei. 1:1)
Din punct de vedere teologic, Dumnezeu însuşi este şi, în fine, întrupat în Hristos,
cuvântul Bibliei poate fi împărţit în Mântuitorul poporului Său; El este Cel este scrisoarea de dragoste
trei categorii diferite: care confirmă legământul îndurării cu al lui Dumnezeu pentru omul
a. Slova, sau litera scrisă; ei. Aducătorul mântuirii şi Mediatorul muritor. Versetul de aur al
b.Logos, sau cuvântul vorbit; legământului este Isus Hristos, Fiul lui Bibliei comunică foarte clar
c. Rema, sau cuvântul insuflat Dumnezeu. Temeiul legământului este dragostea lui Dumnezeu
direct de Duhul Sfânt. harul lui Dumnezeu care s-a arătat în pentru întreaga omenire pe
BIBLIA, sau Sfânta Scriptură persoana Domnului Isus, Mielul lui care El însuşi a creat-o după
este suficientă pentru că ea conţine Dumnezeu care ridică păcatul lumii şi chipul şi asemănarea Sa.
tot ce este necesar din partea lui ne învaţă câteva lucruri absolut de o „Findcă atât de mult a iubit
Dumnezeu pentru a fi mântuiţi, importanţă maximă: Dumnezeu lumea, încât a dat
pentru a ne putea încrede în El în a. În primul rând, s-o rupem cu pe singurul Lui Fiu, pentru
mod desăvârşit şi pentru a putea păgânătatea şi cu poftele lumeşti; ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică”( Ioan căzut în păcat, totuşi Dumnezeu toate că, pământeşte vorbind
3:16). Acesta este mesajul central al deschide uşi şi posibilităţi lucrând au avut de toate şi, totuşi
Bibliei, Dumnezeu îl atrage pe om la inima şi intelectul omului, au recurs la acte extreme,
spre El „cu funiile dragostei” (Osea pentru că îl iubeşte şi-i doreşte pentrucă ceva le-a lipsit.
11:4), îi pasă de om, pentru că a fericirea. Plăcerea de o clipă a Tragem concluzia fără să
fost plămădit de însuşi Dumnezeu păcatului pe care o oferă diavolul greşim, că acel gol din inima
şi a fost săpat în palmele lui Isus duce la moarte, mai devreme sau omului nu poate fi umplut
(Isaia 49:15-16). Diavolul nu a creat mai târziu, dar darul lui Dumnezeu cu nimic altceva din lumea
nici un om, el este un uzurpator care este Isus Hristos pentru toţi aceasta, decît cu Dumnezeu,
şi un hoţ, el toteauna vrea să fure aceia care Îl primesc ca Domn şi pentrucă are forma lui
prin înşelăciune şi fraudă ceea ce Mântuitor al lor personal, încheind Dumnezeu. „Suntem din
de drept nu-i aparţine lui ci Lui legământ cu El în apa botezului neamul Lui…” (Fapte17:28b).
Dumnezeu. Feriţi-vă de el. „Hoţul şi-L slujesc cu credincioşie este Toţi oamenii vor să fie fericiti,
nu vine decât să fure, să junghie şi viaţa veşnică. Multe s-ar putea dar nu toţi vor să se apropie
să prăpădească” (Ioan 10:10a). Este spune şi scrie despre Biblie şi de Dumnezeu, de aceea sunt
specializat în meseria aceasta, are oricât am încerca noi oamenii să nefericiţi. Investesc în orice,
vechime în câmpul muncii şi multă ne adâncim în studiul Cuvântului dar nu în cele spirituale,
experienţă acumulată de-a lungul lui Dumnezeu, trebuie să citesc tot felul de cărţi, dar
timpului, credeţi-mă, iar acolo recunoaştem „căci cunoaştem în nu şi Biblia, consumând
unde nu reuşeşte să corupă pe parte şi prorocim în parte” (1Cor. timpul la maxim, irosindu-şi
cineva cu metode lumeşti, îmbracă 13:9), dar acest „în parte” dacă viaţa şi sănătatea cu tot felul
haina „îngerului de lumină” şoptind ajunge acolo unde trebuie să de activităţi, uitând şi de
încetişor la urechea omului pentru ajungă, adică în terenul al patrulea Dumnezeu şi de familie, iar
a-i lua şi ultima nădejde: „Fi-va omul (cine citeşte să înţeleagă) acela la sfârşitul vieţii omul trage
fără vină înaintea lui Dumnezeu? este fericit. Toţi oamenii caută concluzia că nu se poate
Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a fericirea, dar cei mai mulţi nu o lăuda cu nimic altceva,
făcut? Dacă n-are încredere nici în
slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli
caută unde trebuie şi nici cum
trebuie. Adresa exactă a fericirii se
decât cu trudă şi durere,
căci „viaţa trece iute şi noi
7
chiar la îngerii Săi, cu cât mai mult găseşte în Biblie, la Psalmul 73:28. zburăm” (Ps.90:10).
la cei ce locuiesc în case de lut, care „Cât pentru mine fericirea mea Dragul meu, dacă
îşi trag obârşia din ţărână, şi pot fi este să mă apropii de Dumnezeu; vrei să fii fericit, pune mâna pe
zdrobiţi ca un vierme! De dimineaţa pe Dumnezeul meu Îl fac locul Biblie si citeste-o, hrăneste-
până seara sunt zdrobiţi, pier pentru meu de adăpost ca să povestesc te din ea, ascultă-i sfatul şi
totdeauna şi nimeni nu ţine seama toate lucrările Tale”. Orice pocăit povaţa, apoi caută să faci tot
de ei” (Iov 4:16-20). Vreau să vă spun adevărat are multe de povestit ce este scris în ea, „căci atunci
iubiţii mei că Dumnezeu nu face din lucrările lui Dumnezeu pe care vei izbândi în toate lucrările
aşa ceva niciodată, El ţine seama Le-a făcut cu el, căci noi suntem tale, şi atunci vei lucra cu
de fiecare om, chiar şi de vrăbii şi chemaţi să fim împreună lucrători înţelepciune” (Iosua 1:8).
de corbi, şi de crinii de pe câmp... cu Dumnezeu. Toată Scriptura îl Doresc ca bunul Dumnezeu
„Căci El ştie din ce suntem făcuţi; îndeamnă pe om să se apropie de să-ţi ajute şi ţie şi mie, iar
îşi aduce aminte că suntem ţărână” Dumnezeu, pentru că adevărata Domnul Isus să poată spune
(Ps.103:14). fericire o dă numai Dumnezeu. despre noi toţi la fel cum a
Ne-a trimis Cuvântul Său care Toate celelalte aşa zise„fericiri”sunt spus odinioară despre Maria:
s-a făcut Trup şi a locuit printre noi doar iluzii, altfel cum se poate „Şi-a ales partea cea bună
plin de har şi de adevăr cu un scop explica faptul că foarte mulţi care nu i se va lua” .Doamne
bine definit: de a nimici lucrările oameni cu situaţii relativ bune ajută! Doamne, dă izbândă!
diavolului, restaurând Împărăţia din punct de vedere material, alţii
lui Dumnezeu şi dând din nou chiar foarte bogaţi fiind, renunţă Viorel Boldor
demnitate omului care s-a ascuns la viaţă punându-şi singuri capăt
de faţa lui Dumneuzeu în grădina zilelor? De ce se întâmplă şi
Edenului, din pricina păcatului asemenea evenimente? Avem
săvârşit. Chiar dacă diavolul caută un singur răspuns pertinent la
cu înverşunare să închidă orice uşă această întrebare:oamenii aceştia
şi orice portiţă dinaintea omului au fost înşelaţi în aşteptările lor, cu
CE ÎNSEAMNĂ „PAŞTELE” PENTRU TINE?
Mă întorc în timp, în copilărie, undeva pe la şi totuşi influenţa lumii se abate şi asupra noastră cu
10 ani şi încerc să-mi amintesc ce însemnătate avea fiecare generaţie într-o formă tot mai intensă.
„Paştele” pentru mine. Da, în sfârşit pot să-mi încalţ Dacă pentru mine şi generaţia mea asocierea cu
pantofii de lac cei roşii, şi rochiţa cea nouă, şi toţi Paştele o făceam prin „pantofi de lac” (care astăzi nu
fraţii şi surorile mele se bucurau de hainele cele noi mai sunt oricum doriţi de fetiţele noastre), sau ieşiri la
primite pentru a le îmbrăca la biserică. iarbă verde, generaţia de astăzi asocierea cu „Paştele” o
Câţiva ani mai târziu, în adolescenţă „Paştele” face prin ouă vopsite şi venirea iepuraşului.
însemna pentru mine: ieşit la iarbă verde împreună Mi-aş dori mult ca pentru copiii mei, Paştele să
cu colegele şi prietenele mele. Mă întorc încă o dată însemne încă de pe acum Învierea lui Isus şi nimic
în timp, la 20 de ani, unde „Paştele” pentru mine altceva, şi ştiu că asta îşi doreşte orice mamă pentru
înseamnă „Învierea lui Isus”, primăvara vieţii mele cu copiii ei. Însă noi nu putem decât să fim lumină pentru
Hristos, bucurie şi recunoştinţă faţă de Cel ce-a murit copiii noştri, să-L lăsăm pe Isus cel înviat să trăiască în
şi înviat pentru mine, privilegiul de-a gusta pentru fiecare zi în noi, fiind un exemplu pentru ei, rugându-L
prima dată din Trupul şi Sângele Lui. pe Dumnezeu ca El să pună dragoste şi respect în
Unsprezece ani mai târziu, adică astăzi, „Învierea inimile lor faţă de Fiul cel înviat. Îmi doresc ca împreună
lui Isus” înseamnă pentru mine responsabilitate, cu copiii şi cu voi toţi să putem spune din toată inima şi
dorinţa aprinsă ca “Paştele” să însemne pentru copiii cu toată responsabilitatea „HRISTOS A ÎNVIAT!”
mei Învierea lui Isus, şi nimic altceva, dar sunt sigură Tita Frim
că şi mama mea şi-a dorit asta când eram noi copii,

O SLUJIRE AUTENTICĂ
8 În urma fiecărei
slujirii pe care o
sau ... dar obişnuiesc să mă evaluez şi după fiecare
slujire pe care o prestez în biserica locală cu scopul
fac, am înţeles că ca altădată să fiu mai eficient lui Dumnezeu şi
pentru a fi eficient în Bisericii locale.
lucrare, Dumnezeu Anul acesta 2011, doresc să mă evaluez în fiecare
vrea ca noi slujitorii seară dacă m-am purtat în aşa fel încât să-mi ating
Lui să ne evaluăm. ţelul care mi l-am propus în anul acesta şi anume:
În psalmul 119:99, 1. prima latură interioară (ceea ce ţine de
psalmistul spunea comportamentul meu);
„sunt mai învăţat decât - să încerc să urmăresc pacea şi s-o întreţin în
învăţătorii mei, pentru familie,
că mă gândesc la - să iubesc mai mult, să tind spre acel apogeu al
învăţăturile tale”, deşi iubirii în care Isus şi-a iubit biserica, eu - soţia,
nu se specifică cine a - să mă rog mai mult,
scris acest psalm dar e - să postesc,
important că acest om - să mă evaluez în fiecare zi (în special seara
s-a uitat la învăţătorii înainte de a adormi), Genesa 1:1-10, la fiecare zi
lui şi probabil i-a văzut pe care Dumnezeu a făcut-o, la sfârşit s-a uitat la
deştepţi, dar nu aveau o ea evaluând-o şi a văzut că era bună. A văzut că
viaţă evaluată şi aceştia era foarte bună, sau găsim scris că în ziua a patra
mergeau înainte fără să EL a mai completat unele lucruri care trebuiau
tragă învăţături din eşecurile completate.
lor, astfel ei progresau înainte 2. a doua latură exterioară (ceea ce trebuie să
dar nu de multe ori aveau riscul vadă alţii la mine şi care în evaluările mele am simţit
să repete unele greşeli care cândva în trecut le-au mai făcut. că-mi lipseşte)
Acest om din psalmul 119, cred eu că s-a oprit şi a învăţat - Blândeţea
atât din greşelile lui cât şi din greşelile învăţătorilor săi prin acest - Relaţia cu oamenii
mod: - EVALUARE Aşadar, o evaluare corectă va face ca viaţa
Încă din anul 2010 ianuarie obişnuiesc să mă evaluez tot la 3 noastră să aibă impact în mediul, contextul care îl
luni (4 ori pe an) verificându-mi ţelurile pe care mi le-am propus, trăim, dar acest lucru îl putem obţine numai prin
cum ar fi de obicei lucrurile cu care mă confrunt, şi nu de multe ajutorul lui Dumnezeu. Victoria este numai în EL!
ori în evaluare văd ce trebuia să fac, să schimb, să completez
Călin Furdui
El s-a gândit mereu la tine...
Un om pios stătea de vorbă cu Dumnezeu şi Atunci Dumnezeu a spus: „Acum ai văzut iadul”. Au
i-a spus: „Doamne aş vrea să ştiu cum e Raiul şi cum mers apoi către cealalată cameră şi au deschis uşa. Arăta la
e iadul”. Dumnezeu l-a condus pe om către două uşi. fel ca şi prima. Se găsea acolo o masă mare si rotundă cu
A deschis una dintre uşi, iar omul a privit înăuntru. În un vas mare de tocană care îţi lăsa gura apă. Oamenii de
mijlocul încăperii se afla o mare masă rotundă. Pe masă la masă erau echipaţi cu acelaşi gen de linguri, dar aceştia
se afla un vas mare cu tocană, care mirosea foarte bine păreau bine hrăniţi şi durdulii, râdeau şi vorbeau între ei.
şi care l-a făcut pe om să îi lase gura apă. Oamenii care Omul pios a spus: „nu înţeleg”. „Este foarte simplu” a spus
stăteau la masă erau slabi şi bolnăvicioşi. Păreau a fi Dumnezeu. „Este nevoie însă de abilitate. Aceşti oameni
infometaţi. Ţineau linguri cu mânere foarte lungi care sănătoşi au învăţat să se hrănească unul pe celălalt, în timp
le erau legate de braţe şi astfel putea ajunge la vas ce ceilalţi se gândeau doar la ei înşişi”. Când Isus a murit pe
pentru a le umple cu tocană; dar din cauza mânerelor cruce, El se gândea la tine...
mai lungi decât propriile mâini, nu puteau duce la
gură lingurile pline. Omul pios s-a infiorat la vederea Ion Pădureţu
suferinţei lor.

La umbra Ta
La umbra Ta vin codrii să-şi odihnească frunza
de verdele văratec ce-n ele s-a-ncrustat
şi cerul nopţii, mândru-şi adăposteşte spuza
de stele obosite de-atâta licăr ‘nalt.

La umbra Ta se naşte şi piere-ntre albastruri


nimicul niciodatei din care toate curg
cu grijă însăilate, ca haina pe sub nasturi.
Sub umbra Ta e ziuă şi-n umbra Ta-i amurg.
9
La umbra Ta, Părinte, cresc negri chiparoşii,
şi albă, neaua lumii se-aşterne peste ei
cum dimineaţa vine din zorii trişti şi roşii,
peste bărbaţii zilei, peste-ale ei femei.

La umbra Ta, cu grijă, un pas mai fac şi tremur.


Sfânt, fanionul păcii e-un alb însemn ce sus,
oh, cât mai sus ridicu-l, cu frică şi cutremur,
cum ridicatu-şi crucea spre ceruri pe Isus.
Vasile Dărău

7 MOTIVE PENTRU CARE E BINE


SĂ-L AM PE DUMNEZEU CU MINE
1. Dumnezeu este singurul care nu se supără atunci când, întinzându-mi un deget, Îi cuprind toată
mâna.
2. Dumnezeu este singurul pe care Îl găsesc întotdeauna acasă.
3. Dumnezeu este singurul care mă poate ajuta, atunci când toţi ceilalţi se dovedesc neputincioşi.
4. Dumnezeu este singurul care mă aude chiar şi atunci când buzele mele rămân pecetluite.
5. Dumnezeu este singurul care, dacă Îl iau pretutindeni cu mine, nu are nevoie de nimic altceva,
decât de sufletul meu.
6. Dumnezeu este singurul care, odată păcatele iertate, le şi uită pentru totdeauna.
7. Dumnezeu este singurul care îmi poate dărui viaţa dincolo de moarte.
Lidia F.
I BL I A ,
B CUVÂ N T U L LU I D UM N E Z E U

Poate te întrebi cine a scris Biblia sau dacă Înţelepciunea pe care ţi-o dă Dumnezeu prin
putem să ştim că Biblia este adevărată. Biblia este o Scriptură.
carte deosebită, de la Dumnezeu, este Cuvântul - Biblia te călăuzeşte.
lui Dumnezeu, este cea mai importantă carte Ps. 119-105, o cărare morală, nu geografică.

10
pentru că vorbeşte despre planul lui Dumnezeu - Biblia dă pacea.
pentru omenire. De unde ştim că Biblia este Ea nu este nici sedativ nici tranchilizant. (Ps 119:165)
cartea lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a cerut la „multă pace au cei ce iubesc Legea Ta.” Sedarea cu
40 de oameni diferiţi pe parcursul a 1600 de ani agenţi chimici are efect prin faptul că slăbeşte
să scrie ceea ce El le-a spus. El i-a învăţat pe aceşti impactul pe care îl are realitatea asupra ta. Scriptura
oameni ce să spună şi cum să spună. Nu ştim dacă nu face aşa, ea îţi dă pacea arătându-ţi cum să rezolvi
Dumnezeu le-a vorbit cu voce tare sau în linişte în orice conflicte interioare care distrug pacea.
gândurile lor. EL le-a spus oamenilor să scrie despre Studierea Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia)
lucrurile care aveau să se întâmple în viitor. Multe - metoda de studiu într-o stare de închinare.
dintre ele sau întâmplat deja, tot ce este scris în Biblie Metoda este menită să ne facă să săpăm adânc
se va întâmpla de asemenea. în Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne încurajeze să
Există 66 de cărţi în Biblie. BIBLIA ESTE gândim la implicaţiile Scripturii pentru vieţile
MESAJUL LUI DUMNEZEU PENTRU NOI. (2Timotei noastre. Scopul este ca Dumnezeu să ne vorbească
3:16) „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu...” prin Cuvântul Său, studierea Bibliei într-un mod
CE FACE BIBLIA? academic ne poate face insensibili, exemplu,
- Biblia îţi dă principii morale clare care să te studenţii de la medicină care studiază o boală cu
călăuzească în viaţă. dorinţa de a lua examenul, nu cu ardoarea celui care
Ele nu au forma simplă a unor propoziţii care să îţi este bolnav şi vrea să se vindece.
spună ce să faci sau să nu faci. Dumnezeu a conceput Scopul nu este doar să citim BIBLIA, ci să
Biblia aşa încât să dea orientare morală în orice aplicăm Scripturile în vieţiile noastre, nu ca să-L
cultură, epocă şi climat moral (Ps. 119:9). satisfacem pe Dumnezeu, Cuvântul nu este o pilulă
- Biblia eliberează. minune pe care daca o înghiţim o dată pe zi produce
Ea te eliberează ca să poţi respecta standardul moral. în mod instantaneu spiritualitate.
Scriptura este atât de diferită de alte sisteme etice, Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să
care nu au puterea de a-l ajuta pe cel care se luptă să înţelegem voia Sa.
le respecte. (Ps. 119:11).
- Biblia te face înţelept. Raduţiu Ioana-Octavia
Mai înţelept, nu mai inteligent (Ps. 119:99-100).
Care este prima ta fotografie?, prima me-a
fotografie pe care am făcut-o, era o fotografie când
aveam doar câteva luni de viaţă, şi se întâmpla cu
mulţi ani în urmă, erau pe vremea acea poze alb/
negru. Care este ultima ta fotografie?, sau ultima
mea fotografie, adică cea mai recentă are poate
câteva zile, sau săptămâni, poate luni? Fotografia
păstrează de fiecare dată un moment, o clipă, o
stare, o bucurie, o frântură de timp şi de lumină
pe care le închide pe-o hârtie, pe un memory stick profesionişti deoarece necesita aparate mari şi plăci
sau pe un ecran. Fotografia, parcă ne dă o frântură fotografice de sticlă, dar în primele decenii ale secolului
din veşnicie (Ecl. 3:11) pentru că de fiecare dată al 20-lea, odată cu introducerea rolfilmului şi a aparatului
când facem o poză, rămâne la fel peste ani, nu se portabil, a captat atenţia publicului larg. În ziua de azi
schimbă, însă noi îmbătrânim, venim pe rând şi industria oferă fotografilor amatori şi profesionişti o
plecăm pe sărite (2Cor. 1:9). Dar va veni ziua când mare varietate de aparate şi accesorii.
nu vom mai avea nevoie de fotografii să ne aducem Lumina este esenţială în fotografie.
aminte, va veni ziua care nu va mai avea apus în Dar oare cum a apărut fotografia pentru ca mai apoi să
împărăţia Domnului nostru Isus Hristos (Apoc. evolueze în ceea ce este în ziua de azi?
21:23-25). Dar până atunci, vom mai face fotografii Care este istoria de început a ştiinţei fotografice?
la binecuvântarea noastră, la botezul nostru, la Dezvoltarea proceselor fotografice a început
nunta noastră, cu copiii noştri şi cu familia, în cu recunoaşterea faptului că anumite substanţe
Biserica noastră, şi când vom fi bătrâni ne vom chimice îşi schimbă nuanţa sau culoarea datorită

11
aminti, şi fotografiile noastre vor vorbi atunci când expunerii la lumină. După anii 1820 a început
nu vom mai fi pe pământ (2 Cor. 1:10). cercetarea pentru a reuşi fixarea permanentă a
Dar ce este fotografia? imaginii obţinută prin expunerea la lumină. Din
Cuvântul fotografie are originea de la două acei ani şi pînă în ziua de azi oamenii de ştiinţă au
cuvinte provenite din limba greacă: fotos (φotoς) rafinat şi îmbunătăţit procedeele chimice şi optice
care se traduce ca lumină, şi graphy (γραφειν) ale proceselor fotografice.
care se traduce ca, desen, scris. Literalmente se Fotografia este o poveste. Trebuie întâi să înveţi
a vorbi şi a scrie, să ai o filozofie de viaţă pe care vrei
să o exprimi. Felul de a gândi, ideile şi mentalitatea ar
trebui să se manifeste în imaginile pe care le creezi. Deci
fotografia poate vorbi mai mult decât o mie de cuvinte,
îţi poate povesti ce nu poţi spune câteodată în cuvinte.
Oare, care este imaginea ta despre Domnul
nostru Isus Hristos, acum în preajma sărbătorii Paştelui
(Efes. 1:17-18).
poate traduce prin a picta, a desena cu lumină. În
vorbirea curentă pe scurt se foloseşte termenul de
imagine.
Tehnica fotografică cuprinde modalităţi variate de
producere a unor imagini permanente pe suprafeţe
sensibile prin acţiunea fotochimică a luminii sau a
unei alte forme de radiaţie sau prin tehnici mult
mai recente de captare a imaginilor prin mijloace
electronice. În societatea de azi fotografia joacă
un rol foarte important ca mediu informaţional,
ca o unealtă în slujba ştiinţei şi industriei, ca o
formă de artă sau ca un hobby foarte răspândit. Ce imagine porţi tu în mintea şi în inima ta, un
Este esentială în afaceri şi industrie, fiind folosită Isus cu o cruce-n spate, răstignit, sau unul înviat care a
în publicitate, documentare, fotojurnalism şi în plătit vina păcatului tău, şi te aşteaptă să vii la El. Isus
multe alte domenii. îţi poate da ceea ce ai nevoie, şi El, îţi va arăta imaginea
Cercetările ştiinţifice, de la cercetările Paradisului pe care l-a pregătit pentru tine, şi pe care
în spaţiu la cele subatomice se bazează pe nici o fotografie nu-L poate cuprinde (1Cor. 2:9).
fotografie. Istoria dezvoltării fotografiei arată că în
secolul al 19-lea fotografia era domeniul câtorva Florea Daniel
Rolul
tatălui în
familie
Este adevărat că într-o familie Moise a înţeles valoarea educaţiei de acasă, deşi a

12
alcătuită din părinţi şi copii, părinţii au crescut într-o casă împărătească, acea învăţătură în
responsabilităţi importante, în cea ce priveşte puţinii ani petrecuţi în casa părintească l-a făcut mai
de exemplu cresterea copiiilor. Atât mama cât târziu să facă alegerea pozitivă, alegând să slujească
şi tata trebuie să participe activ în formarea lui Dumnezeu. Cu toată educaţia aleasă din casa lui
spirituală a odraslelor lor. Aş dori să precizez Faraon în momentul alegerii între căile lumii şi cele
că răspunderea principală a părinţilor şi mai ales ale lui Dumnezeu- Moise alege pe Dumnezeu. Va
a tatălui este de a-i învăţa pe copii să-L pună veni un timp când şi copiii tăi se vor afla în aceaşi
pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa lor. Prima situaţie de-a face aceaşi alegere.
influenţă spirituală importantă o întâlneşte copilul Poate îţi pui întrebarea „Ce înseamnă să-i
în cadrul familiei la tatăl său şi mama sa. Sunt formezi spiritual pe copii?” Este foarte adevărat că
întradevăr părinţi, care consideră că biserica ar fi
părerile se împart, pentru că sursele de creştere
răspunzătoare de creşterea spirituală a copiilor
spirituală sunt mai multe.
lor. Este adevărat că biserica participă la formarea
Să enumerăm câteva căi de creştere spirituală:
spirituală a copiilor, însă este nerealist ca un părinte
1) Să-L iubească pe Isus ca Domn şi Mântuitor şi să
să aibă pretenţia ca un învăţător de copii în doua
aibă o relaţie personală cu El.
ore pe săptămână să aşeze o temelie spirituală
solidă copiilor lor. 2) Să înţeleagă semnificaţia şi importanţa rugăciunii
Dragul meu tată, învaţă această lecţie şi să-şi dea seama când Dumnezeu răspunde
„Biserica nu îi poate învăţa pe copiii tăi trei lucuri: rugăciunilor
religia, disciplina şi onestitatea”. 3) Să citească Biblia şi să o aplice în viaţa lor.
Dumnezeu te-a aşezat în familia ta ca 4) Să trăiască o viaţă sfântă, în ascultare de
preot, de aceea ai responsabilitatea şi datoria de Dumnezeu şi slujindu-i pe oameni.
a-ţi învăţa copiii calea mântuirii. În Deuteronom 5) Să devină membri activi ai unei biserici locale şi
6:6-7 ni se spune: „Poruncile acestea, pe care ţi le să-şi folosească darurile în cadrul ei.
dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în 6) Să facă din închinare şi lauda lui Dumnezeu o
mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi parte obişnuită a vieţii lor.
acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca 7) Să le vorbească altora despre relaţia lor cu
şi când te vei scula”. Pasajul afirmă clar, ca şi părinte Hristos.
ai responsabilitatea să oferi copiilor tăi o instruire A fi personal un model pentru copiii tăi
spirituală şi aceasta să facă parte din modul este esenţa creşterii spirituale. „Exemplul
obişnuit de viaţă, nu din când în când. personal este singura cale”
Câteva recomandări care te-ar putea ajuta să creşterea lor spirituală. Dumnezeu nu doreşte
fi un model bun pentru copiii tăi: ca noi după ce l-am primit pe Isus ca Mântuitor
- Să te audă rugându-te des şi serios. Copiii să ne oprim, ci să continuăm să fim ucenicii Lui
învaţă despre rugăciune şi relaţia cu Dumnezeu (1 Timotei 4:13-16) la aceasta sunt chemaţi şi
din rugăciunile noastre dacă ne rugăm mereu copiii noştri.
(1 Tes. 5:17). - Să vadă că îţi iubeşti soţia. A-ţi iubi soţia
- Să fie împreună cu tine atunci când vorbeşti nu este numai biblic (Efeseni 5:22-33) ci şi o
despre Dumnezeu. Mulţi copii cred că condiţie de a-i învăţa pe copiii tăi ce înseamnă
Dumnezeu locuieşte la biserică deoarece aud o relaţie bună între ei şi ceilalţi oameni şi între
despre El numai duminica. Copiii trebuie să ei şi Dumnezeu.
înţeleagă că Dumnezeu vrea să fie prezent - Să Îl cunoască personal pe Mântuitorul.
întotdeauna (Deuteronom 6:6-9). Relaţia cu El le asigură călăuzirea şi protecţia
- Să te audă vorbindu-le altora despre Hristos divină în viaţa aceasta, dar are rezultate şi în
(Matei 28:18-20). Toţi trebuie să o facă dar veşnicie (Ioan 17:3).
puţini o fac. Un alt lucru cu ce este dator un tată
- Să te vadă că trăieşti cu consecvenţă viaţa copiiilor săi este asigurarea celor necesare
creştină. Succesul exemplului constă în traiului.
consecvenţa ta (Deuteronom 10:12-13). 2 Corinteni 12:14b „Ce-i drept, nu copiii sunt
- Să te însoţească în vizitele tale la cei necăjiţi. datori să agonisească pentru părinţii lor, ci
Prin aceasta îi poţi forma copilului un părinţii pentru copiii lor.”
sentiment de compasiune. Pe lângă problemele sufleteşti copiii
- Să te audă vorbind pozitiv despre alţi creştini. noştri trec şi prin probleme fizice, care de
Porunca Scripturii este de a ne zidi unii pe alţii multe ori necesită sprijin financiar. Ca un tată
(1 Tesaloniceni 5:11). iubitor eu trebuie să-l fac pe copilul meu, să
- Să observe că dăruieşti pentru Dumnezeu ştie că el nu este niciodată singur atunci când
din toată inima. Dărnicia este în primul rând, trece prin probleme. Pe lângă celelalte calităţi
o problemă spirituală, nu financiară cum cred care caracterizează un tată trebuie să îl
mulţi. Dumnezeu ne-a cerut să Îl punem pe caracterizeze şi această calitate pe care
El pe primul plan (Maleahi 3:8-10) „puneţi-Mă
astfel la încercare…”
Biblia ne-o porunceşte: de a câştiga banii
pentru întreţinerea familiei. 13
- Să aibă experienţe care să contribuie la Daniel Viţelar

Îţi mulţumesc că ASTĂZI eşti Cel ce-are Putere,


Îţi mulţumesc că Te-ai jertfit şi-a fost o înviere.
Îţi mulţumesc că şi acum pot sta-n prezenţa Ta
Şi Te slăvesc că eşti peste gândirea mea!

Îţi mulţumesc că ASTĂZI eşti viu pe totdeauna!


Şi-ţi mulţumesc că eşti Stăpân, iar Biblia e una!
Ne-ai dovedit că moartea n-are nici un cuvânt
Şi-ţi mulţumesc că ASTĂZI eşti liber din mormânt!

Ai triumfat pe cruce deşi nu Te-au crezut…


În chinurile grele, doar Tatăl a ştiut…
Şi sângele-Ţi nevinovat acolo l-ai vărsat
Ca ASTĂZI, prin credinţă, oricin’ să fie salvat!

Ne-ai dăruit iertarea şi-o veşnicie-n dar;


Ne-ai dat eliberarea şi Pacea la Calvar.
Ai revărsat spre noi belşug de har şi pace
Îţi mulţumesc Stăpâne: e tot ce eu pot face!

Simona Ilaşcă
Întristarea
s-a transformat
în... bucurie
În anul 2004 a mai venit în familia noastră o fetiţă săptămână. Rezultatele operaţiilor erau întotdeauna
cu nume Beatrice care a fost şi încă mai este o bucurie negative şi după controale de peste un an de zile doctorul
pentru toată familia. Dar această bucurie a fost de din München nu a văzut o altă posibilitate şi i-a făcut un
scurtă durată, fiindcă aproximativ după 2-3 săptămâni tratament cu Cortizon.
au apărut pe partea dreaptă a feţei nişte pete mici roşii. Dorim să vă mărturisim că, deşi am căzut în ziua
Am alergat la doctorul de copii şi după consultaţie aceea în care am crezut atât de mult că va fi vindecată,
doctoriţa a constatat că va urma pentru ea o boală foarte Dumnezeu ne-a ridicat din nou şi am început să Îl căutăm
grea şi ea a întrebat dacă a mai existat o asemenea boală mai mult. Domnul ne-a vorbit printr-un proroc că va veni
în neamul nostru. Ne-a trimis de urgenţă la Salzburg, timpul când Dumnezeu se va atinge de ea.
secţia Dermatologie. S-au adunat pe lângă Beatrice încă Multe biserici din Austria şi România s-au rugat
5 specialişti în domeniul respectiv şi au dat diagnosticul: pentru Beatrice. Noi ne-am aşteptat de multe ori ca
Blutschwamm sau Hemangion. Hemangion este o Domnul să lucreze imediat, dar planurile Lui au fost altele.
tumoare însângerată care creşte ca un aluat de pâine. A Tratamentul cu Cortizon i-a făcut puţin bine la ochişor, dar
fost operată de 2 ori cu laser în Salzburg, ca să oprească după ce s-a încheiat tratamentul, ochiul i s-a închis din nou.
creşterea Hemangionului. Dar operaţiile au fost în zadar. La o consultaţie în München, doctorul lui Beatrice a zis cu
Pe lângă acest diagnostic, Beatrice s-a născut cu o gaură uşurinţă că vrea el să o opereze pe Beatrice la ochiul drept.
în inimă. Noi ne-am înfricoşat de curajul lui şi Domnul ne-a vorbit că
Cu fiecare săptămână ce trecea, acest nu este planul Său ca Beatrice să fie operată din nou.

14 Hämangion creştea tot mai mare încât Beatrice


nu îşi mai putea deschide ochişorul drept. Am
La următoarea consultaţie la acest doctor, l-am
întrebat cu sinceritate dacă Beatrice se va face bine pentru
început să umblăm cu ea la Cardiologie după că înainte cu un an a zis că se va face. El ne-a răspuns clar că
aceea la clinica de ochi şi la Dermatologie. nu se va vindeca, dar ne-a arătat cu degetul în sus. Credea
Deoarece doctorii de la Salzburg au observat că şi el în ceva... Noi ne-am dat seama că nu mai are rost să
şansele de a opri creşterea Hemangionului sunt atât alergăm în toate părţile la doctori şi am lăsat totul în mâna
de slabe, ne-au trimis la o clinică specială în München. lui Dumnezeu.
Au continuat operaţiile şi în fiecare vineri consultările V-am mărturisit această cauză cât mai amănunţit şi
în München. Acel profesor din München ne-a făcut sincer, ca să vă puteţi da seama şi convinge că Dumnezeu
speranţe că Beatrice va reveni la bine şi va putea duce o este doctorul doctorilor.
viaţă normală, ca orice alt copil. Prin toate greutăţile prin care am trecut am înţeles şi
Fiindcă ochiul drept era tot închis, oftamologul de am învăţat multe lucruri. Fraţilor, Domnul mai are oameni
la Salzburg a spus că vrea să facă totul pentru Beatrice prin care lucrează! Toate lucrările pe care le-am avut cu
şi nu a avut curajul să lase pe un doctor din Austria să o privire la Beatrice s-au împlinit cu DA şi AMIN.
opereze la ochişor. Domnul este Cel care nu dă mai mult decât omul
De aceea a plecat la o mare conferinţă la Berlin şi a poate duce şi chiar dacă uneori vi se pare că nu mai ştiţi
prezentat cazul lui Beatrice, care în vremea aceea avea încotro să mergeţi, nu vă pierdeţi speranţa. Greul se va
doar 4 luni! Ceea ce vrem să spunem este că credinţa transforma în bine şi încercările se vor transforma în
noastră a fost foarte mare şi în ziua binecuvântării ei mântuire. Nu depinde de Domnul, depinde de noi cum
eram cât se poate de siguri că în acea zi Dumnezeu va ducem greul şi cum ne încredinţăm în El.
face o minune. Se va atinge de ea. Dar ne-am întors de Beatrice este o minunăţie şi într-o împrejurare
la biserică acasă trişti. Pentru că nu s-a întâmplat ceea ce Dumnezeu i-a vorbit: „Mi-am găsit plăcerea în inima ta. Am
doream, adică să fie vindecată. S-a găsit prin mulţimea să îţi dau dublă înţelepciune şi am să te fac un vas al Meu.”
doctorilor un doctor specialist de lângă Luxemburg Domnul a lucrat, încât ochişorul ei este deschis la fel
care a luat decizia să o opereze. ca celălalt. Pata de pe faţă i-a dispărut, doar un semn a mai
Imediat după conferinţa de la Berlin ne-au anunţat rămas, pentru a se putea dovedi lucrarea Lui mare.
să plecăm de urgenţă la Luxemburg, unde a şi fost Şi de inimioara ei s-a atins Dumnezeul nostru, căci
operată la ochişor. Operaţia a decurs bine, dar bucuria gaura s-a făcut foarte mică. Bucuria, frumosul vieţii,
noastră a durat doar 3 săptămâni şi ochiul s-a închis din sănătatea şi binecuvântarea le găsiţi doar în Domnul şi
nou. toate astea le-am învăţat printr-un mic îngeraş pe care ni
Faţa ei era din ce în ce mai deformată. Mergeam L-a dat EL în anul 2004.
întruna la Salzburg - München, , München - Salzburg.
După operaţia de la ochi a mai avut încă 5 alte operaţii Familia Mureşan
cu laserul în München. Controale şi controale în fiecare
ŞI CERUL A PRIVIT CĂTRE AMSTETTEN
Pe data de 27.06.2010 a avut loc un Botez Nou la rugăciune, abia mai puteau fi opriţi de această dată la
Testamental în Biserica „El-Betel” Amstetten. miez de noapte spunânduli-se „este şi mâine o zi, vă mai
Îmbrăcaţi în haine albe 21 de tineri şi-au mărturisit puteţi ruga şi atunci” Dumnezeu a văzut toate acestea,
credinţa în faţa oamenilor şi a cerului angajându-se să generând transformări, morale uluitoare, stingând
respecte Legământul cu Dumnezeu toată viaţa lor. puterea drogului şi a alcoolului eliberând de patimi, şi
A fost o sărbătoare deosebită fără precedent dăruind o viaţă nouă.
în toată istoria bisericii „El-Betel” care a adus multă Am auzit recent o întâmplare: sună telefonul unei
bucurie în inima celor prezenţi. mame, iar când aceasta răspunde fiul răzvrătit plecat
Serviciul divin a fost condus pastorul bisericii în Austria i se adresează prin cuvintele: „Pace mamă!”.
din vremea aceea, împreună cu cei doi diaconi: Daniel Femeia se uită la număr pentru a se convinge, întrebându-
Marian şi Praja Pavel. Invitat pentru a susţine predica se „poate fi real”. Era real, Dumnezeu a pătruns în viaţa
de baza a fost Daniel Gregoriciuc. După terminarea acelui tânăr reabilitându-l.
slujbei divine sărbătoarea a continuat, biserica Am urmărit în cursul anilor trecuţi cu sufletul
locală împreună cu oaspeţii participând la o masă de la gură împlinirea unei profeţii ce anunţa momentul
dragoste. întoarcerii la Dumnezeu a unui tânăr aflat pe atunci
Cu toate că suntem familiarizaţi cu astfel de după cum credeam în culmea rebeliunii. Şi totuşi aceea
sărbători există ceva ce scapă privirilor noastre, ceva nu era culmea: plecat de acasă, a provocat o ruptură în
care atinge unda sensibilă a inimi lui Dumnezeu şi îi familie, ce a fost plătită cu multe lacrimi şi umilinţă de
atrage privirea înspre pământ. Biblia spune că: „în cer către părinţi. A încercat atâtea, altele, iar acum scârbit de
este o mare bucurie atunci când un păcătos se întoarce ceea ce oferea lumea, de gustul de roşcove, de mirosul
la Dumnezeu”, că cerul în sărbătoare priveşte fascinat de cocină stătea îmbracat în alb transfigurat de bucuria
spre acel moment în care omul este descatuşat, iar reîntoarcerii mărturisindu-şi credinţa în Singurul
lanţul este făcut fărâme. care a putut să-i redea bucuria şi frumuseţea unei
Desigur că lucrurile au mers departe, atât de
departe încât spuneau slujitorii: „nici un om nu ar fi
vieţi împlinite.
Au fost desigur multe alte mărturii şi 15
putut schimba viaţa acestor tineri”. Era nevoie de o în definitiv fiecare viaţă răscumparată de pe
intervenţie miraculoasă, divină aşteptată şi cerută cu altarul deşertăciunii este o puternică mărturie a
disperare de către biserică. Miracolul s-a produs atunci activităţii lui Dumnezeu în generaţia noastră. El schimbă
când Duhul Sfânt a inundat vieţile tinerilor, iar de atunci vieţi, transformă destine şi înnobilează fiinţa umană
au început să curgă mărturii, mărturii ce direcţionează trimiţându-ne în inimă Duhul Său, unindu-ne prin
atenţia asupra Celui ce merită adorarea şi închinarea aceasta cu Sine.
noastră şi care este Dumnezeu. Atingerea Duhului Şi cerul a privit către Amstetten, aducând sărbătoare
Sfânt a lăsat în ei şi în noi toţi urme adânci ce nu vor fi în inimile noastre, iar noi nu vom uita niciodată lucrul
şterse niciodată: acei tineri care cu greu puteau fi aduşi acesta.
Lucrătorul cu copiii
Pentru a avea impact asupra copiilor din ziua biblică. Dacă copiilor le este trezită
de azi, lucrătorul cu copiii trebuie să facă mai mult curiozitatea şi sunt antrenaţi în discuţii pe
decât să le prezinte Biblia prin modelul tradiţional parcursul lecţiei, ei vor ţine minte mai uşor
învăţăturile care se doresc a fi transmise
în care învăţătorul vorbeşte şi copilul doar ascultă. sau versetele de memorat.
Lucrătorul cu copiii trebuie să se adreseze 3. Aprofundarea - Discuţii în grupuri mici
nevoilor acestora, să devină model şi prieten pentru
ei. El este responsabil să ajute copiii să înţeleagă şi
să aplice în vieţile lor învăţăturile biblice acumulate
în timpul orelor de şcoală duminicală. Pentru a
putea duce la bun sfârşit această slujbă lucrătorul
cu copiii trebuie să se pregătească pe mai multe
planuri în paralel. Vreau sa menţionez două dintre
ele care cred eu că sunt vitale în această lucrare.
În primul rând trebuie să se apropie de
Dumnezeu printr-o viaţă de rugăciune şi studiu în
urma căruia să primească putere de la Duhul Sfânt.
Pentru a putea fi pentru copiii şi oamenii din jurul
lor, modele pline de viaţă şi putere, capabile să dea
pe faţă înşelăciunea şi capcanele pe care cel rău le
aduce în faţa fiecărui copil sau om.

16
În al doilea rând trebuie să cunoască foarte
bine cel puţin patru paşi simpli dar esenţiali
pentru o lucrare eficientă.
1. Captarea atenţiei - Experimentarea
Scopul acestui elemnt este de a-i ajuta pe copii Prin grupuri mici de discuţie copii vor
să simtă personal sentimentele asociate cu fi ajutaţi de către lucrătorii cu copiii să
învăţătura biblică. Captarea atenţiei trebuie să înţeleagă legătura dintre învăţătura biblică
fie cât mai variată şi să fie neapărat o punte de şi vieţile lor.
legătură la lecţia care urmează să fie predată.
În urma experimentării sentimentelor asociate 4. Răspunsul sau aplicarea
cu adevărul biblic şi a discuţiilor avute în cadrul Odată ce adevărul biblic a fost împărtăşit
acestei activităţi, copiii vor face legatură între şi aplicat la viaţa reală, este nevoie de
discuţiile avute şi ceea ce au simţit. Astfel vor un răspuns. Prin activităţi practice copiii
face corelaţie între Cuvântul Lui Dumnezeu şi pot răspunde mai uşor la provocările
vieţile lor. învăţăturilor primite cu privire la viaţa lor.
2. Învăţarea
Lucrătorul cu copiii trebuie să fie creativ în
prezentarea pasajului biblic sau povestirea Căutând tot mai des să-i provocăm să dea un
răspuns la adevărul biblic transmis şi fiind
consecvenţi în acest lucru cu ajutorul Duhului
Sfânt vieţile copiilor vor fi transformate în
Hristos.
Dacă cele două planuri personal-public
şi pregătire specifică lucrării cu copiii nu
sunt echilibrate foarte bine atunci foarte uşor
lucrătorul cu copiii poate să nu-şi atingă scopul
acela de a-i ajuta pe copii să vină la Hristos.

Virgil Paul
Isus Hristos
- SPERANŢA NOASTRĂ
Se apropie ziua când se va
sărbători învierea Domnului Isus,
care a venit din slava Tatălui la noi
pe Pământ şi a murit răstignit pe
Golgota pentru noi.
Fiul lui Dumnezeu ne-a putut
Dar
salva fiindcă a devenit om. A
aşa cum unul
luat chip de rob şi a fost găsit în
chiar în ceasul
înfăţişarea lui egal cu oamenii. Cât
morţii l-a batjocorit,
de mult s-a coborât El, ce mare a fost
celălalt plin de regret
înjosirea! O vom înţelege doar atunci
l-a rugat pe Isus
când cu ochii noştri, îl vom vedea în
să-şi aducă aminte
măreţia şi slava pe care a avut-o la
de el când va veni în
Tatăl înainte de a fi lumea. Dar El s-a
împărăţia Lui. Aşa
înjosit mai adânc, nu s-a oprit doar la
este şi cu oamenii.
trupul nostru de carne, ci s-a coborât
Sunt unii care chiar
adânc, atât cât a fost căzut omul în
pe patul morţii îl
păcat. Isus a fost ascultător până la

17
refuză şi mor în
moartea de pe cruce.
păcatele lor, ceilalţi
Este atât de măreţ acest cu toate că sunt
lucru încât tot timpul ar trebui să păcătoşi, îl primesc
cutremure inima noastră. Această în inima lor, ei
faptă măreaţă şi Dumnezeiască este primesc mântuirea
atât de mare, încât numai Fiul lui Lui şi devin o creatură
Dumnezeu a putut-o săvârşi. nouă. Unde stăm
Dumnezeu adevărat şi om noi? Unde duce calea
adevărat, acesta a fost Isus Hristos. noastră? La viaţă veşnică sau la pierzare în chinul
El nu numai că a luat chip de rob, dar veşnic?
a luat judecata omenirii asupra Lui, El are încă braţele deschise şi pline de dragoste
aşa cum găsim scris în 2 Corinteni pentru oameni, El încă cheamă pe oameni să
5:21. Tatăl l-a dat pe Fiul, Fiul s-a dat primească salvarea Lui şi viaţa veşnică. Eşti mântuit
pentru noi, iar Duhul Sfânt lucrează prin Isus, atunci te duci sus la El. Dar dacă ai refuzat
în noi viaţă nouă pe care Isus ne-a oferta Lui, atunci calea ta va duce în noapte veşnică.
cucerit-o, pentru că El nu a rămas
Te îndemn, hotărăşte-te astăzi pentru Isus şi
în moarte, ci Dumnezeu l-a înviat şi
ultimele Lui cuvinte rostite pe cruce „S-a isprăvit“ îţi
acum şade iarăşi în slavă la dreapta
vor aduce Pace, Speranţă, Binecuvântare, Mântuire
lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru
şi Viaţă Veşnică. Dacă ai nevoie de putere, dacă cauţi
noi. El care a fost pus în numărul
pace pentru suflet, dacă cauţi vindecare pentru trup,
celor fără de lege, a venit să salveze
dacă ai greutăţi şi vrei să biruieşti, să ştii, în aceste
păcătoşii, şi între păcătoşi pe cruce
cuvinte sunt ascunse răspunsurile pentru toate
şi-a dat sufletul.
nevoile noastre. Isus Hristos a murit pentru noi, a
Acei doi tâlhari sunt tabloul înviat şi în curând va reveni ca să ne ia la El în slavă.
omenirii. Toţi oamenii sunt păcătoşi, Aceasta este vestea minunată, de netăgăduit pe
toţi am fost condamnaţi la moarte, care o putem aduce oamenilor, în această veste este
dar Isus cel de la mijloc ne poate Speranţa, Mântuirea şi Viaţa.
mântui şi El ne-a mântuit.
Trînc Samuel
Relevanţa Bibliei
Oricine ai fi, ajungi la un moment dat în viaţă cunoaşterii lui Dumnezeu este ascultarea iar opusul
să-ţi pui această întrebare: cum este Dumnezeu? cunoaşterii şi ascultării este ignoranţa care în final este
Biblia este singura carte autorizată care răspunde rebeliune şi abatere voită de la Dumnezeu. Dacă omul
la această întrebare. De aceea este cartea fără egal este realist poate realiza că nu se poate dezvinovăţi
pentru că ea este singura biografie a lui Dumnezeu. înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu se poate dezvinovăţi
Atunci când o citesc de fapt ascult pe Dumnezeu atunci ceea ce-i mai rămâne omului este să caute
cum vorbeşte El Însuşi despre Sine. Este cartea care soluţia lui Dumnezeu la vinovăţia sa. Dumnezeu are
conţine răspunsul la întrebările şi dilemele omului. soluţia la vinovăţia omului, şi ea se găseşte în scrisoarea
Fiecare om, indiferent de profesie este în căutare de dragoste – Biblia.
până când găseşte răspunsul la problema identităţii Sriptura ne descoperă:
personale care să-l împlinească. Dorinţa lui Dumnezeu
Dacă pornim de la premiza că Dumnezeu Marea temă a Bibliei care se repetă mereu este mântuirea.
există şi noi suntem creaţi după chipul Lui, atunci Încă din zorii creaţiei autorul Genezei ne scoate în relief
putem avea o semnificaţie reală şi o cunoaştere inima lui Dumnezeu. Întrebarea: „Unde eşti?” din Geneza
adevărată, doar prin ceea ce El ne-a comunicat deja 3:9 adresată lui Adam ne arătă că Dumnezeu este
cu ajutorul Bibliei. Dacă ceea ce El ne-a comunicat preocupat de problema omului. Păcatul a complicat
nu este luat în seamă atunci nu ne mai rămâne lucrurile în ordinea creată a lui Dumnezeu. Ca soluţie la
decât omul şi zbaterea lui în dilema vieţii. problema căderii omului în păcat Dumnezeu prezintă
Scriptura ne descoperă: un plan în Geneza cap. 12, plan care va rezolva problema
Natura lui Dumnezeu. universală a umanităţii. Dumnezeu în Suveranitatea
Pentru a ne raporta corect la Dumnezeu avem Sa alege un om păgân dintr-o cultură idolatră şi îl
nevoie de o cunoaştere aprofundată a naturii Sale. face părintele credincioşilor. Prin familia lui Avraam
Iată ce spune gânditorul creştin Thomas Dumnezeu întemeiează o naţiune. În această naţiune

18
Merton: „Dacă Îl găseşti foarte uşor pe urma să se nască Mesia prin care Dumnezeu va restaura
Dumnezeu, poate că nu pe Dumnezeu L-ai întregul pământ şi-l va aduce la scopul iniţial. În prima
găsit.” cartea a Bibliei – Geneza 3:24, Adam a fost izgonit din
A-L cunoaşte pe Dumnezeu nu înseamnă Eden; iar în ultima carte a Bibliei – Apocalipsa 2:9, omul
a fi doar conştient de existenţa Lui, ci are din nou acces în Eden. „Celui ce va birui îi voi da să
înseamnă a-L recunoaşte aşa cum este El – Domnul mămânce din pomul vieţii în raiul lui Dumnezeu.”
Suveran care cere ascultare omului şi în special
ascultarea oamenilor răscumpăraţi de El. Criteriul Fedor Covaci
Rolul mamei în familie
Dumnezeu ne-a aşezat în familie pe ştim şi recunoaştem că
anumite roluri. Cred că rolul de mamă are o nu suntem perfecte şi
importanţă deosebită atât în relaţiile conjugale copiii noştri au eşecuri,
cât şi în creşterea şi educarea copiilor. Cred că greşeli, însă este atât
mamele au o puternică influenţă în a construi un de important ca să aibă
cămin fericit şi stabil. acea deschidere de a ne
O relaţie bună în familie, fără îndoială are împărtaşi problemele cu
un efect enorm asupra copiilor în decursul vieţii. care se confruntă iar noi, ca mame, putem în lumina
Adevărata dragoste este necondiţionată. Cuvântului lui Dumnezeu şi în dragoste să le dăm
Numai având această bază ca piatră unghiulară sfaturile de care au nevoie.
putem să construim educarea copilului. Astfel este Viaţa rezervă multe schimbări atât tânăr,
foarte important să înţelegem că de la naştere, bătrân, vârstă medie, crize în căsătorie, crize
copiii sunt extrem de sensibili emoţional. Educarea financiare etc. şi toate acestea prin care trecem
unui copil începe din momentul conceperii lui. să putem să-i facem pe copiii noştri să creadă că
Copiii sunt proprietatea lui Dumnezeu, dar să în toate dacă Îl au pe Dumnezeu pot conta 100%
nu uităm că ei au nevoie mare de noi în bătălia şi chiar dacă pare uneori că totul se prăbuseşte,

19

spirituală în care au intrat în lumea aceasta. Am DUMNEZEU este singurul care aduce mângăiere,
văzut în Sfânta Carte că avem obligaţia ca părinţi rezolvare, El dă înţelepciune în vreme de confuzie,
şi cu atât mai mult noi mamele să învăţăm pe îndrumare şi călăuzire.
copiii noştri căile Domnului. Ca să avem rezultate Ar fi foarte multe de amintit însă nu vreau să
în acest sens avem nevoie să oferim un timp închei inainte de a scoate în evidenţă un lucru CHEIE
special copiilor noştri. Când sunt mici, dar şi când şi anume RUGĂCIUNEA în familie. Nu vă gândiţi că
sunt mai mari. După cum am amintit, este nevoie atunci când copiii sunt mici nu ştiu ce se întâmplă.
de multă dragoste în educarea copiilor, însă să nu Sfatul meu este că încă de la vârsta de un an să le
lipsească nici disciplina. împreunaţi mânuţele şi faceţi “Doamne-Doamne”
Disciplina presupune: călăuzire prin cu întreaga familie, dacă nu veţi face aşa, mai târziu
exemplu în familie, învăţături, instruire verbală, poate fi mai greu. Fie ca bunul nostru Tată ceresc
citire, cerinţe scrise uneori şi mici pedepse dar şi să binecuvânteze toate mamele cu înţelepciune,
instruirea către gândul şi fapta bună. dragoste şi discernământ în toate familiile.
Adolescenţii noştri, tinerii noştri au
nevoie să găsească în noi nu numai o mamă Viorica Viţelar
bună dar şi o prietenă de încredere. Pentru că
E primăvară. O bună parte din anul acesta deja a şi trecut. Probabil ne-am propus să citim Biblia
anul acesta şi acum, dupa aproape 3 luni ne facem o analiză şi vedem cât de nestatornici am
fost. Aş vrea să vedem ce spune o Biblie despre stăpânul ei pe tot parcursul anului, şi apoi să
medităm, adânc: ce ar spune despre mine, Biblia mea?
Eu mi-am pus serios întrebarea.

JURNALUL UNEI BIBLII


1 IANUARIE
Posesorul meu şi-a propus, c-o râvnă mare de nespus
Să mă citească în fiecare zi, şi-apoi Cuvîntul meu a-l împlini.
Sunt atâta de lejeră, Mă aflu pe noptieră!

14 IANUARIE
A căutat un verset, stăpânul meu, dar pentru el a fost, cam greu.
Atunci să se culce s-a decis, M-a pus pe noptieră, şi m-a închis.

21 IANUARIE
Unde-i promisiunea?....Să-nţeleg nu pot! Mi se şterge praful şi atâta tot.

3 FEBRUARIE
Tot pe noptieră..dar nu mai sunt lejeră
Sunt apăsată atît de tare, de teancul de reviste, care… e destul de mare!

11 FEBRUARIE
Abia pot să respir, aud prin casă şi nu mă mir
Cîte-un cuvânt, aşa... mai murdar. Dar eu, sunt deschis-atât de rar.

9 IULIE

20 Afară plouă, fulgeră trăsneşte


Stapânul iute mă caută.. dar greu mă găseşte
Vrea să aibă repede o citire, dintr-un Psalm, de ocrotire.
După un timp de răsfoit... Psalmul 91, l-a găsit.

3 AUGUST
Stăpânul meu concediul şi-a luat, cu alte lucruri şi
pe min-am-mpachetat,
Sunt pusă într-un geamantan, nu pot să ştiu ce
are-n plan!?

5 AUGUST
Sunt scoasă afară, aruncată ca o coajă m-am
trezit undeva pe nisip, pe plajă.
Apoi, repede m-a şi ascuns, pe-aici nu-i nevoie de
cartea lui Isus!

3 SEPTEMBRIE
Din nou pe noptieră, acas’; puţine luni din an au
mai rămas.
Şi văd că trec la repezeală, pe mine-i praf şi
lâncezeală!

31 DECEMBRIE
Un an deja a şi trecut. Stăpânul meu e-un
prefăcut,
Zice mult că mă iubeşte, dar nicidecum nu
dovedeşte.

La încheiere te-aş întreba


Ce spune despre tine BIBLIA ta?
ALEGEREA CONDUCERII
„PFINGSTKIRCHE GEMEINDE GOTTES” AUSTRIA
LA NIVEL NAŢIONAL
In data de 25.02.2011, a avut loc întâlnirea nu va veni Domnul, iar noi vom creşte la număr în
Consiliului Bisericesc din Austria, la Biserica „Elim” continuare tot în ritmul acesta, şi dacă va voi Domnul,
Viena, cu scopul alegerii pentru următorii patru avem toate şansele ca în următorii 6-8 ani să fim
ani a conducerii la nivel naţional „Pfingstkirche recunoscuţi ca şi cult religios în Austria. Domnul Isus
Gemeinde. Gottes” (Ge Go) din Austria. La această să ne ajute „să creştem în toate privinţele”.
întâlnire au participat 58 de fraţi din totalul de 64 A fost numit un comitet de zi pentru
cu drept de vot. În prima parte a avut loc un timp de distribuirea şi numărarea voturilor, format din
rugăciune condus de fraţii: Victor Ştrango şi Ionel următorii fraţi: Nelu Irimuş, Puiu Timofte, Viorel
Vlas, apoi fratele Traian Supuran a citit procesul Boldor, Vasile Darău şi Victor Strango, apoi s-a trecut
verbal de la ultima şedinţă a Consiliului Bisericesc, la procedura de votare pentru alegerea Comitetului
după care fratele Ioan Varadin a prezentat darea de Executiv.
seamă pe ultimii patru ani a Comitetului Executiv, Iată care este rezultatul alegerilor:
1. Preşedinte: Ioan Varadin
2. Vicepreşedinte1: Patriciu
Ciupe
3. Vicepreşedinte2: Martin Schaser
4. Secretar: Traian Supuran
5. Casier: Traian Chira
6. Cenzor: Doru Mircea
7. Cenzor: Daniel Lucuţa
Comisia de analiză,
reconciliere şi judecată,
Comisia de control preventiv
al casieriilor, precum şi Comisia
de examinare pentru ordinare, 21
toate acestea vor fi numite
de către Comitetul Executiv,
de câte ori va fi nevoie, funcţie de
situaţie, la momentul respectiv.
În încheiere, doresc ca Bunul
iar fratele Traian Chira a prezentat darea de seamă nostru Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi, de la
a caseriei la nivel naţional. Cu ajutorul Domnului cel mai mic, până la cel mai mare, de la cel mai tânăr
s-au inregistrat îmbunătăţiri atât la nivel financiar, până la cel mai vârstnic, copiii, fraţii, surorile şi slujitorii
cât şi al creşterii numărului de membri. În privinţa din toate Bisericile Locale, Conducerea Naţională pe
aceasta doresc să aduc un singur exemplu: dacă Austria, iubindu-ne, preţuindu-ne şi respectându-ne
în urmă cu patru ani numărul de membri era sub unii pe alţii, după porunca şi modelul Domnului Isus.
trei mii, acum sunt înregistraţi exact patru mii şi Ioan 13:34-35. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
şase membrii botezaţi, iar împreună cu copiii, un
total de şapte mii patru sute optzeci şi patru. Dacă Viorel Boldor

Ordinarea fratelui
Pavel Timoce
Biserica “Gloria”
Salzburg
Vacanţa mare - Tabără
Dragi copii vă aşteptăm cu drag şi
în acest an, să participaţi la tabăra de vară
organizată, cu acordul conducerii bisericilor
penticostale din Austria, de către învăţătorii
de şcoală duminicală. Şi anul acesta vom avea
două grupe de vârstă 7-9 ani şi 10-13 (14) ani.
Grupa de copii 7-9 (10) ani va fi în perioada
2-8 iulie şi grupa 10-13 (14) ani în perioada
8-15 iulie. Ambele tabere se vor desfăşura ca
de obicei în Gusental la aproximativ 30 km de
la Linz înspre Freistadt. Costul pentru grupa
mică este de 172 € iar pentru grupa mare
176 €. Transportul se va face contra cost cu
autocarul, punct de plecare biserica „Elim”
Viena. Costul transportului este în funcţie de
numărul copiilor înscrişi şi se va transmite
ulterior. Se vor desfăşura activităţi în aer liber,
22 drumeţii şi competiţii sportive, totodată vor fi şi
lecţiuni biblice şi cântece pe înţelesul copiilor
timp în care dorim să ne apropiem de Domnul
şi să gustăm din bunătatea Lui. Înscrierile se
vor face online pe site-ul www.elimviena.at.
Pentru mai multe informaţii apelaţi prin email
virgil.paul@aon.at la fratele Virgil Paul.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag
în tabără.
ŞTIAŢI CĂ:
1. ,,Vorbirea voastră să fie totdeauna cu
har!...”(Col. 4:6) ne învaţă apostolul Pavel. ,,Adu-
le aminte…” mai scrie Tit şi ,,să nu vorbească
de rău pe nimeni” (Tit 3:1,2). Vorbire înseamnă
exprimarea gândirii prin cuvinte. Dacă vrei să
creşti continuu în Cuvânt, trebuie să vorbeşti
altora ceea ce ai învăţat deja. Motto-ul unei
cărţi spune: ,,Dacă n-ai ce zice, taci!”
2. Pe data de 07 noiembrie 2010, Billy Graham-
- ultimul popas pe pământ
renumit evanghelist şi pastor baptist a împlinit
românesc a lui Alexandru
vârsta de 92 de ani. La 17 ani şi-a predat
Ioan Cuza (primul domnitor
viaţa lui Hristos, iar la 27 de ani era unul din
al principatelor româneşti),
liderii ,,Asociaţia Internaţională Tinerii pentru
înainte de exilul său în 1869.
Hristos”. Scriitorul Gene Fedele relatează despre
Graham: ,,este primul creştin care a predicat 6. Codul bunelor maniere ne învaţă şi când mergem
(în public) în spatele Cortinei de Fier după cel pe stradă:
de-al doilea război mondial”. Iar ziarul Time îl · să ne supraveghem ţinuta în
clasează pe locul 4 între ,,Cei mai importanţi permanenţă,
oameni ai secolului XX” · să nu aplecăm umerii înainte şi
Billy Graham a vizitat România în anul
1985, predicând Evanghelia lui Hristos în 10 locaşuri
de cult: Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani,
să ţinem şira spinării dreaptă,
· să nu mişcăm exagerat braţele,
· şi să nu fugim vorbind la
23
Catedrala Reformată din Cluj, Catedrala Romano- telefonul celular.
catolică, Biserica Baptistă nr. 2 din Oradea, Biserica 7. Cuvântul ,,nici” se repetă de 15 ori în acelaşi
Baptistă „Speranţa” din Arad, Catedrala Ortodoxă verset: Apocalipsa 18:13. Nu este o greşeală, ci o
din Timişoara, Catedrala Ortodoxă din Sibiu, înşiruire de negaţii!
Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din
Bucureşti, „Templul Coral” din Bucureşti şi Biserica 8. Prin plămânii noştri trec zilnic 10 000 litri de aer.
Penticostală „Filadelfia” din Bucureşti. Aerul conţine pe lângă oxigen (20%) azot şi alte
În toamna anului trecut ,,Asociaţia elemente nocive datorită poluării atmosferei.
Evanghelică Billy Graham”, prescurtat BGEA a Dumnezeu a avut grijă de noi şi ne-a echipat
sărbătorit 60 de ani de misiune şi slujire în întreaga plămânii cu mecanisme de apărare. Aerul, care
lume. pătrunde prin căile respiratorii (nas, gură) este
umezit, filtrat şi încălzit la temperatura corpului.
3. Zidul Plângerii se găseşte la Ierusalim. El Oxigenul este extras din aer la nivelul plămânilor
face parte din Templul construit de regele prin intermediul globulelor roşii din sânge. Celulele
Solomon, este locul cel mai iubit de evreii bine oxigenate sunt sănătoase şi contribuie la
din toată lumea, unde vin să se roage, să sănătatea organismului. Se recomandă o plantă
plângă şi să depună o dorinţă pe un bileţel de interior la fiecare 10 mp de spaţiu.
aşezându-l în crăpăturile zidului. În acest loc
copiii de clasa I-a primesc prima lor Biblie, iar 9. John Bunyan, născut la Elstow, în Marea
tinerii vor să se fotografieze. Britanie (1628-1688) este autorul celebrei cărţi
,,Întâmplările Pelerinului în Călătoria Sa”, tradusă
4. Cel mai mic stat din lume este Vatican. Are o în peste 145 de limbi. A stat în închisoare 17 ani
suprafaţă de 0,44 km² şi o populaţie de 824 de pentru credinţa în Hristos, spunând: ,,Isus Hristos
locuitori. nu mi-a apărut niciodată mai real şi mai evident
5. Timişoara: - a fost primul oraş din Europa ca acum… Nu am ştiut niciodată ce înseamnă
iluminat stradal electric: noiembrie 1884; să ai pe Dumnezeu alături de tine în toate
- în anul 1869, pentru prima momentele”
dată se foloseşte tramvaiul Ghiţă Bujdei
tras de cai;
FLĂMÂND DUPĂ TINE
Doamne,
credeam că mă pot hrăni, nu din Tine, ci cu vise
încinse
pe o vatră fierbinte de cer. Flămând,
am muşcat adânc dintr-unul, aflat la marginea vieţii,
sperând
să dau de moliciunea pâinii. În pragul dimineţii
m-am trezit cu gust amar
de coşmar.
În zadar
am încercat
să-mi stâmpăr setea cu lacrima ce-şi săpase iaz
pe obraz-
sufletul mi-a rămas
la fel de-nsetat.

Am plecat
departe,
atât de departe,
cât să uit de necaz,
de viaţă,
de moarte
şi firul subţire de aţă
ce viaţa şi moartea în două desparte.

Am ajuns pe-o culme bătută de vânt şi durere-


Golgota, deal de calvar,
scăldat în tăcere.
Te-am văzut sângerând pe crucea Iertării.
Câtă jale, o, Doamne, cât chin şi amar!
Am dat de îndată uitării
paşii pierduţi în păcat şi-ntuneric
şi-am primit în dar
împăcarea cu cerul şi Tatăl cel veşnic.
Ai lăsat
să se scurgă din crucea-ndurării
apa vieţii
pentru cel însetat.
Ai lăsat
să se frângă la crucea-nvierii
pâinea vieţii
pentr-un suflet pribeag şi înfometat.
Flămând după Tine mai sunt şi-am să fiu ne-ncetat,
căci gustul de cruce lăsat
e dulce şi plin de iubire măreaţă.
Prin ea am aflat
izvor de pace, de har şi de viaţă.

Lidia Florian

Revista „Apa Vieţii” este o publicaţie creştină ce îşi propune să împărtăşească cu cititorii din dragostea, înţelepciunea
lumina şi căldura lui Dumnezeu.
Autorii articolelor îşi asumă toate responsabilităţile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă punctele de vedere ale
autorilor nu ale revistei cu toate că articolele vor fi selectate. Revista nu are un scop profitabil, ci donaţiile trimise în contul
revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor numărului următor.
Contul revistei este: ERSTE BANK, Blz.: 20111, Konto-Nr. 282-675-187/04.
Vă mulţumim tuturor celor care a-ţi colaborat la realizarea acestui număr al revistei şi vă aşteptăm în continuare pe toţi
cu: articole, poezii, sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, adresa poştală: Apa Vieţii 1220 Wien,
Maculangasse 9 sau la tel. +43 699 10447178

S-ar putea să vă placă și