Sunteți pe pagina 1din 34

Educaţie religioasa ⇒ Evrei I,1-2: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în ⇒ Faptele Apostolilor VIII,27-31 – „Cum aş putea să înţeleg

PeennttrruuMetodică multe chipuri a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea de nu mă va călăuzi cineva” – răspunsul dat de famen
XVII. Dumnezeu Judecătorul. mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul ...” Apostolului Filip;
Cuprins: − revelaţia este posibilă deoarece nu contrazice nici fiinţa divină (pe ⇒ II Petru I,20-21 – „Acestea ştiind mai dinainte că nici o
I. Revelaţia dumnezeiască; Dumnezeu), ca autor al ei şi nici pe om, ca primitor al acesteia şi al proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia;
II. Dumnezeu Creatorul; adevărurilor descoperite. pentru că proorocia nu s-a făcut din voia omului ...”
III. Dumnezeu unul în fiinţă; Copyright © Felix Godeanu - All rights reserved 4 ⇒ II Petru III,16 – „în toate epistolele sale (ale Sf. Ap. Pavel),
IV. Dumnezeu Proniatorul; Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi
V. Dumnezeu Mântuitorul; – căi de transmitere a revelaţiei – neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor
VI. Dumnezeu Sfinţitorul; Sfânta Scriptură (grec. βίβλίον, βίβλία = carte, cărţi) pierzare.”
VII. Dumnezeu Judecătorul. − este o colecţie de cărţi sfinte, scrise de prooroci, apostoli şi alţi Sfânta Tradiţie:
I. Revelaţia dumnezeiasca oameni aleşi,sub inspiraţia Duhului Sfânt şi cuprinde adevăruri de − este cel de-al doilea izvor al revelaţiei dumnezeieşti, prin ea
1. Revelaţia naturală şi supranaturală; credinţă, norme de purtare şi relatări istorice, pe care Dumnezeu înţelegându-se totalitatea adevărurilor revelate, care nu se
2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – căi de transmitere a le-a descoperit spre a fi scrise, păstrate şi transmise credincioşilor în cuprind în Sfânta Scriptură, ci au fost predate prin viu grai de
Revelaţiei (fără deosebiri interconfesionale). scopul mântuirii; către Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli, fiind consemnate
Revelaţia naturală şi supranaturală − are două părţi: ulterior în scris şi păstrate de către Biserică până în zilele
− revelaţia – este acţiunea prin care Dumnezeu descoperă oamenilor ⇒ Vechiul Testament – înfăţişează istoria revelaţiei de la Adam noastre;
voinţa şi planurile Sale în legătură cu lumea şi cu oamenii. (lat. până la Hristos şi are 39 de cărţi canonice, la care se adaugă 13 cărţi − se deosebeşte de tradiţia în sens profan, care reprezintă
Revelo, revelatio = a descoperi, descoperire); sau fragmente de cărţi necanonice (anaghinoscomena), dar bune de totalitatea învăţăturilor, datinilor, practicilor, creaţiilor spirituale
− prin revelaţie Dumnezeu se coboară la om, împărtăşindu-i acestuia, citit, fiind ziditoare de suflet; şi materiale ale unui popor, moştenite de la o generaţie la alta;
pe măsura înţelegerii lui, cunoştinţe despre Sine, despre voinţa şi ⇒ Noul Testament – cuprinde descoperirea dumnezeiască făcută de − trebuie precizat că:
planurile sale; însuşi Fiul lui Dumnezeu şi transmisă de Sfinţii Apostoli şi are 27 de ⇒ modul de propovăduire al Mântuitorului şi al Sfinţilor
− scopul revelaţiei – este de a-l ajuta pe om să îndeplinească scopul cărţi canonice. Apostoli a fost predica orală;
ultim al vieţii sale (dobândirea fericirii veşnice) aşa cum rezultă din − texte scripturistice şi patristice – ce prezintă raportul dintre cele ⇒ Mântuitorul nu a lăsat nimic scris, iar cât priveşte scrierile
textul următor: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe două Testamente: rămase de la apostolii, care au scris, sau de la ucenicii acestora
Tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L- ⇒ Matei V,17 – „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau (ce constituie Noul Testament) sunt scrise mai mult ocazional,
ai trimis.” (Ioan XVII,3). prorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.” spre a răspunde nevoilor celor cărora le-au fost adresate,
Revelaţia naturală: ⇒ Galateni III,24 – „Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre majoritatea lor fiind legate de anumite situaţii şi împrejurări
− omul descoperă adevărurile despre Dumnezeu din observarea vieţii Hristos, ca să ne îndreptăm prin credinţă.” locale.
interioare proprii, din ceea ce vedem că se petrece în societate, în ⇒ Fericitul Augustin – „Novum Testamentum in vetere latet, Vetus − este completitivă şi explicativă:
istorie şi în lume, lucruri care ne dovedesc că toate aceste realităţi nu Testamentum in novo patet” (Noul Testament în cel vechi se ⇒ exemplu de tradiţie completitivă – cele nouă cete îngereşti,
pot fi produsul întâmplării, nu pot exista de ascunde, vechiul testament în cel nou se deschide). numirile şi ordinea lor ierarhică, diverse ierurgii în legătură cu
la sine, nu se petrec oricum, ci se desfăşoară după anumite legi, ce Inspiraţia Sfintei Scripturi: sfintele Taine: împărtăşirea copiilor îndată după Botez,
sunt opera unei fiinţe superioare omului; − este acţiunea dumnezeiască asupra unui autor sfânt, prin care invocarea sfinţilor; cinstirea icoanelor şi moaştelor;
− este insuficientă deoarece ea ne oferă doar date despre lui Dumnezeu îi luminează mintea acestuia spre a cunoaşte şi înţelege ⇒ exemple de tradiţie explicativă – colegialitatea apostolică;
Dumnezeu; cele descoperite, îl îndeamnă să scrie şi îl fereşte de greşeli în ierarhia bisericească sacramentală; naşii la botez şi la nuntă;
− texte scripturistice: decursul scrisului; ritualul săvârşirii Tainelor; înţelegerea Sf. Scripturi în lumina
⇒ Psalm XVIII,1: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea − este rezultatul conlucrării dintre factorul divin şi uman; învăţăturii Sf. Părinţi.
mâinilor Lui o vesteşte tăria.” − nu este dicteu verbal; Aspectele Tradiţiei:
⇒ Romani I,19-20: „Pentru că ceea ce este cunoscut despre − se primeşte doar conţinutul de idei al revelaţiei; − statornic – Biserica recunoaşte fondul tradiţiei dumnezeieşti
Dumnezeu este vădit între ei, căci dumnezeu le-a arătat lor. Într- − nu se anulează cugetarea, voinţa şi felul specific de redactare; apostolice preluate de ea; este delimitat în timp – de la
adevăr, însuşirile Lui cele nevăzute, − are caracter real, dinamic, respectându-se personalitatea şi Cincizecime şi până la moartea ultimului Apostol (anul 100),
puterea Lui cea veşnică şi dumnezeirea Lui se văd, prin cugetare, din libertatea autorului. fiind apoi fixată în scris de Biserică, în perioada sinoadelor
făpturi,de la zidirea lumii...” − texte scripturistice: ecumenice (325-787);
Revelaţia supranaturală: ⇒ Isaia VIII,1 – „Şi a zis Domnul către mine: „Ia o carte mare şi − dinamic – prin care Biserica dezvoltă continuu tradiţia
− este aceea în care Dumnezeu se face cunoscut prin mijloace mai scrie deasupra ei cu slove omeneşti ...” apostolică, după nevoile lăuntrice şi exterioare, ca răspuns la
presus de fire şi nu poate fi primită şi înţeleasă decât prin credinţă; ⇒ Ieremia II,1 – „Fost-a cuvântul Domnului către mine şi a zis ...” problemele fiecărei epoci;
− este externă când vine direct de la Dumnezeu sau prin organele ⇒ II Timotei III,16 – „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi - nu este delimitat în timp, întrucât Biserica călăuzită de Duhul
Sale (îngeri prooroci etc.) şi este însoţită de semne externe (minuni de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre Sfânt, răspunde mereu tuturor problemelor din fiecare epocă,
sau profeţii); înţelepţirea cea întru dreptate.” stând ferm în tradiţia apostolică.
− este internă când se produce în sufletul celui căruia Dumnezeu i se Copyright © Felix Godeanu - All rights reserved 5 Monumentele sau documentele Sfintei Tradiţii:
adresează luminându-i mintea şi împărtăşindu-i acestuia cunoştinţe, Lectura şi tâlcuirea Sfintei Scripturi: − hotărârile sinoadelor ecumenice şi particulare, definiţiile lor
sentimente şi îndemnuri pe care altfel nu le-ar fi avut. − Biserica Ortodoxă recomandă citirea Sfintei Scripturi, însă interzice dogmatice, vechile simboluri şi mărturisiri de credinţă,
− texte scripturistice: categoric tâlcuirea ei; canoanele apostolice, canoanele Sfinţilor Părinţi;
− texte scripturistice: − viaţa bisericească oglindită în datinile, obiceiurile şi practicile
1 2 sale;
3
− cultul divin oglindit în cărţile de cult; − Sfânta Tradiţie – este permanentizarea dialogului Bisericii cu Cinstirea îngerilor:
− scrieri ale Sfinţilor Părinţi; Hristos; − Biserica a învăţat că li se cuvine un cult de venerare, asemenea
− monumente de artă bisericească; II. Dumnezeu Creatorul sfinţilor;
− mărturisirile de credinţă mai noi, catehisme şi alte lucrări în care se 3. Crearea lumii nevăzute; − îi cinstim deoarece sunt mijlocitori între Dumnezeu şi oameni
oglindeşte tradiţia din biserică. 4. Crearea lumii văzute: şi în acelaşi împreună rugători cu noi către Dumnezeu.
Criteriile Sfintei Tradiţii: ⇒ Referatul biblic despre crearea lumii; Crearea lumii văzute
− ceea ce se găseşte în tradiţie: ⇒ Crearea omului (Natura omului; Nemurirea sufletului; Omul − lumea văzută este lumea care cade sub simţurile omului, ea
⇒ să fi fost crezut totdeauna în Biserică, începând cu Biserica veche; ca protopărinte). cuprinzând întregul univers, inclusiv omul, care nu poate fi
⇒ să fie crezut în toate bisericile creştine de pretutindeni; Crearea lumii nevăzute despărţit de natură;
⇒ să fie la fel consemnat de către Părinţii şi Scriitorii bisericeşti, de − cu toate că la actul creaţiei au participat toate cele trei persoane ale − a fost creată din nimic, aşa cum aflăm din textul de la Psalmi
cea mai mare parte din ei. Sfintei Treimi („Să facem om după chipul şi asemănarea noastră” 148,5: „El a zis
− texte scripturistice şi patristice: Facere I,26), însuşirea specială de creator revine Tatălui; şi s-a făcut, El a poruncit şi s-a zidit”;
⇒ Ioan XXI,25 – „sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi − prin lume nevăzută înţelegem lumea îngerilor (grec. αγγελος = sol, − are un început şi un sfârşit, asemenea omului;
care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar crainic, vestitor); − scopul creaţiei este ca întreaga făptură să ajungă la o
cuprinde cărţile ce s-ar fi − îngerii sunt fiinţe spirituale, personale, mărginite, dar superioare comuniune deplină cu Dumnezeu – „Lumea a fost făcută pentru
scris.”; omului, create de Dumnezeu spre a-i fi „duhuri slujitoare”. om, iar omul pentru Dumnezeu” (Sf. Ioan Damaschin).
⇒ Ioan XX,30 – „şi alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, Originea îngerilor: 1. Referatul biblic despre crearea lumii văzute în şase zile
care nu sunt scrise în cartea aceasta.”; − sunt creaţii ale lui Dumnezeu, din nimic, fără să fie însă emanaţii (Hexaimeron):
⇒ Matei XXVIII,19-20 – „mergând, învăţaţi toate neamurile, ale divinităţii sau creaţi de acesta dintr-o materie preexistentă (cum 1. materia (pământul) şi lumina – pământul având formă
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, susţineau gnosticii); nedefinită;
învăţându-le să păzească toate câte − texte scripturistice şi patristice: 2. bolta cerească (tăria) – a despărţit apele de sus de cele de jos,
v-am poruncit vouă ...”; ⇒ Facere I,1: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” – începând
⇒ II Ioan 12 – „Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe prin cer înţelegându-se lumea îngerilor; organizarea materiei, pentru a crea condiţiile necesare vieţii;
hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vorbesc gură ⇒ Iov XXXVIII,7: „Când s-au făcut stelele lăudatu-M-au cu glas 3. a despărţit apele de uscat, apărând uscatul şi oceanele şi
către gură ...”; mare toţi îngerii Mei”; plantele;
⇒ II Tesaloniceni II,15 – „Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi ⇒ Sf. Ioan Damaschin: „Se şi cădea să fie făcută mai întâi firea 4. luminătorii mari (soarele şi luna) şi luminătorii mici (stelele);
predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola raţională, după aceea cea simţuală şi la urmă cea mixtă, adică omul”. 5. vieţuitoarele din apă şi păsările cerului;
noastră.”; Natura şi funcţiunea îngerilor: 6. animalele terestre şi omul.
⇒ Faptele Apostolilor XX,31 – „Drept aceea, privegheaţi, − natură spirituală, conform textelor de la Psalmi 103,5: „Cel ce faci 2. Crearea omului (antropologia creştină):
aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc” şi Evrei I,14: − se află la întretăierea lumii materiale cu cele spirituale,
să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.”; „Au nu toţi sunt duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei constituind o împreunare a acestora;
⇒ Sf. Vasile cel Mare – „Din dogmele şi practicile ţinute de ce vor fi moştenitorii mântuirii?”; Originea omului:
Biserică, pe unele le avem în învăţătura scrisă, iar pe altele le-am − au raţiune, simţire şi voinţă şi văd faţa lui Dumnezeu, împlinesc − este la Dumnezeu, care L-a creat ca urmare a planului şi
primit din tradiţia Apostolilor. Şi unele şi altele au aceeaşi putere.”; voia Lui, se bucură pentru întoarcerea păcătoşilor; sfatului treimic, prin lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu, din
⇒ Sf. Ioan Hrisostom (Gură de Aur) – „Este evident că Apostolii − slujesc ca mijlocitori între oameni şi Dumnezeu; pământ, după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Facere
n-au predat toate prin scrisori, ci multe fără scrisori, dar şi acestea − scopul creării îngerilor este preamărirea lui Dumnezeu şi I,26-27);
sunt vrednice de credinţă.” împlinirea voii Sale şi în acelaşi timp propria fericire. ⇒ Sf. Ioan Damaschin: „Dumnezeu îl creează pe om cu
Dumitru Stăniloae – Teologie dogmatică ortodoxă: Numărul şi ierarhia îngerilor: mâinile Sale din natura văzută şi nevăzută, după chipul şi
− „Revelaţia supranaturală nu e decât încorporarea celei naturale în − numărul lor este infinit, Sfânta Scriptură vorbindu-ne despre asemănarea Sa. A făcut trupul din pământ, iar suflet raţional şi
persoane şi acţiuni istorice.” (Sf. Maxim Mărturisitorul – Ambigua); tabere, zeci de mii, cete şi legiuni de îngeri; gânditor i-a dat prin suflarea Sa proprie”.
− Sfânta Scriptură – este expresia scrisă a revelaţiei, împlinite în − se împart în nouă cete, grupaţi în trei triade sau clase (cf. Sf. Natura omului:
Hristos; Dionisie – Despre ierarhia cerească): − este constituit din două elemente deosebite:
− în oceanul de înţelesuri ale Duhului de dincolo de literă, nu se 1. Scaunele, Heruvimii şi Serafimii; ⇒ trup material, muritor;
poate vâsli decât în chip rătăcitor, fără călăuzirea aceluiaşi Duh, 2. Domniile, Stăpâniile şi Puterile; ⇒ suflet spiritual nemuritor, creat de Dumnezeu;
Care transmite înţelegerea lor în Biserică, de la generaţie la generaţie; 3. Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii. − trupul a fost făcut „să se întoarcă în pământ cum a fost, iar
− „E nevoie de multă ştiinţă (duhovnicească) pentru ca, înlăturând Starea morală a îngerilor: sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat.” (Ecclesiastul
mai întâi cu grijă vălurile literelor, care acoperă cuvântul, să putem − ca fiinţa spirituale, înzestrate cu libertate, aveau posibilitatea să XII,7);
privi cu mintea dezvăluită pe Cuvântul însuşi, stând de Sine şi progreseze în perfecţiune şi virtute, dar în acelaşi timp aveau şi − învăţătura despre trup şi suflet se numeşte dihotomism sau
arătând în Sine limpede pe Tatăl, atâta cât e cu putinţă oamenilor.” libertatea de a păcătui; dualism antropologic.
(Sf. Maxim Îngerii cei răi sau diavolii: Omul ca protopărinte:
Mărturisitorul – Capete gnostice); − sunt fiinţe personale şi reale, ca şi îngerii buni; − Biserica, bazându-se pe revelaţie, învaţă că omul descinde din
− „Sfânta Scriptură este o constelaţie veşnică, care străluceşte − pot ispiti pe orice om, fiind însă creatură puterea lor este mărginită, unica pereche a primilor oameni, Adam şi Eva;
deasupra noastră în ceruri, pe când noi ne mişcăm pe marea fapt pentru care el nu poate sili sau constrânge pe om la păcat; − omenirea formează o unitate de origine şi fiinţială, Adam fiind
vieţii omeneşti şi contemplăm această constelaţie, care nu se ⇒ I Petru V,8: „Diavolul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să „părintele neamului omenesc” (Înţelepciunea lui Solomon
schimbă niciodată.” (S. Bulgakov); înghită”. X,1), Eva „mama tuturor celor vii”(Facere III,20)
şi din ei „a răsărit neamul omenesc” (Tobit VIII,6);
4 5 6
− concepţia monogenistă este importantă, fiindcă unitatea de origine a) menirea consta in cunosterea, iubirea, preamarirea lui Dumnezeu si chipului lui D. in om
şi fiinţială constituie condiţia de bază a mântuirii, datorându-i-se fericirea creaturilor. Prin ceasta se ajunge la fericire, la apropierea de -formal- vina constituie nota specifica oricarui pacat. Vina
putinţa de înţelegere a universalităţii păcatului strămoşesc şi a Dumnezeu- adevarul, binele, frumusetea absoluta prin care se aseaza fapta pacatoasa in fata dreptatii lui D., facandu-l pe om
universalităţii mântuirii în Iisus Hristos. realizeaza personalitatea umana .In acest sens omul a fost inzestrat cu raspunzator.Aceasta este evidenta pt. pacatele personale
Nemurirea sufletului: daruri potrivite: ratiunea: pt. cunosterea devarului, simtirea spre -vina se cuprinde in dispozitia pacatoasa rezultata din prima
− înţelegem nedescompunerea substanţei spirituale simple (sufletul), frumos,fericire si vointa spre bine calcare a vointeii lui D. transmisa noua ca stricaciune a naturii
care nu moare, iar la despărţirea de trup continuă să-şi trăiască viaţa b) menirea consta in perfectionarea continua prin trairea virtutilor umane, insa la incepand cu urmasii I om aceasta este indirecta.
proprie dincolo, într-o altă lume, păstrându-şi facultăţile sale pana la asemanarea cu Dumnezeu. Prin aceasta se realizeaza -pedeapsa – este firesc ca ac. sa urmeze pacatul pt.
superioare, identitatea sa, amintindu-şi trecutul său şi sentimentul preamarirea lui Dumnezeu. stabilirea ordinii morale si dreptatii lui D.
responsabilităţii sale; c) menirea consta in stapanirea lumii materiale ca reprezentatnt a lui Se manifesta in multe feluri:
− argumente: Dumnezeu pe pamant si mijlocitor intre Creator si fapturile - in suflet prin sentimentul vinovatiei, prin mustrari de
1. ontologic – se bazează aprioric pe însăşi natura spirituală, simplă a nerationale, ca profet vestitor al voii Lui, ca preot aducator al jertfei constiinta;
sufletului omenesc; este întâlnit la Pitagora şi Platon; de preamarire si multumire a lui D. - in viata externa prin suportarea greutatilor, suferintelor;
2. teleologic – porneşte de la raţionamentul care se bazează pe Starea originara omului - prin moartea trupeasca- ruperea legaturii dintre suflet si trup
aspiraţiile infinite ale sufletului omenesc, ce tinde necontenit spre - a fost o stare de perfectiune si fericire “erau bune foarte” Fac.1,31 - prin moartea sufleteasca- ruperea legaturii harice cu D.,
realizarea perfecţiunii morale şi spirituale şi spre atingerea fericirii, Chipul lui D. dupa care a fost facut se refera la natura spirituala, stricarea relatiei divino-umne, intarea in robia pacatului,
deşi acestea nu pot fi satisfăcute deplin în viaţa pământească; intelectuala si morala :ratiune si libertate, vointa, simtire care tindeau decadere morala, stare de pacat.
3. moral – porneşte de la existenţa şi necesitatea respectării ordinii spre D. cuprinzandu-se aici si consecinta inclinarii spre D. -prin moartea vesnica- despartirea definitiva de D., neputinta
morale; - este pct. De plecare spre asemanare; este asemanarea in potenta. intrarii in imparatia vesnica.
4. istoric – se bazează pe credinţa universală, din toate locurile şi Asemanarea este scopul catre care tinde, dezvoltarea si Urmarile pacatului stramosesc
timpurile, în nemurire; Aristotel spunea „Ceea ce toţi oamenii ţin perfectionarea lui morala. Se rasfrang asupra omului intreg: 1) la suflet, 2)la trup 3) la
instinctiv ca adevărat, este un adevăr natural”; -e starea de sfintenie si dreptate, castigata prin virtuti si ajutorulharic; conditiile de viata
5. teologic – se bazează pe ideea că sufletul este o substanţă -este chipul in actualitate, realitate(Sf. Vasile cel Mare) 1) asupra sufletului:- pierderea vinovatiei, sfintenie originare, a
spirituală, simplă, deci indestructibilă, revelaţia divină confirmând In starea pardisiaca conditiile de viata erau f. bune si nimic nu-i harului divin:
acest lucru şi precizează sensul adevărat al nemuririi sufletului. lipsea sau i se opunea , iar muinca era un ex. placut. -se intra in moarte vesnica –ruperea de izvorul vietii
− texte scripturistice şi patristice – ce afirmă existenţa şi lucrarea -omul se gasea in armonie deplina cu el insusi si cu Dumnezeu, duhovnicesti
sufletelor după moarte: cu natura inconjuratoare. - intunecarea ratiunii, pervertirea inimii, slabirea vointei
⇒ II Corinteni V,6-8: „Ştiind că, petrecând în trup, suntem departe - starea de curatie a protoparintilor nu era starea de sfinteni si 2) asupra trupului: - pacatul aduce slabiciune, neputinta,
de Domnul, avem încredere şi voim mai bine să plecăm din trup şi să dreptate absoluta. Omul era pe cale desavarsirii. lipsuri, suferinta, inclusiv moartea fizica-moartea ia locul
petrecem la Domnul”; -referitor la trup nemurirea, nestricaciunea nu inseamna nemurire din nemuririi devenind natural
⇒ Luca XVI,19-31 – în pilda bogatului nemilostiv şi a săracului fire, ci posibilitatea de nemurire conditionata de atingerea perfectiunii 3) la conditiie externe: - sunt ingreunate, - izgonirea din rai.
Lazăr, se vede că aceştia vieţuiesc după moarte, cu sufletul, şi înainte virtutii si de primirea harului vietii reprezentat prin pomul vietii. Blestemarea pamantului, restrangerea stapanirii asupra naturii
de învierea trupurilor; Caderea in pacat Existenta reala si universala a pacatului stramosesc:
⇒ Atenagora Atenianul : „Dumnezeu nu ne-a făcut ca pe nişte oi Dogma despre pacatul stramosesc sta in dependenta cu intruparea - rezulta din starea de pacatosenie reala care se prelungeste
sau ca pe nişte vite, ca să pierim şi să dispărem apoi fără urmă…”; Fiului lui D. savarsitorul mantuirii - este o continuare a pacatului ca fapta
⇒ Sf. Maxim Mărturisitorul : - spune că sufletul este raţional şi Pacatul stramosesc= starea de rela pacatosenie a naturii omenesti - se nasc toti oamenii, urmasi naturali ai lui Adam
cugetător în sine, prin firea sa şi nu din pricina trupului, fiind de sine cazute, cu care se naste fiecare om ca urmas a lui Adam
subzistent şi prin aceasta nemuritor; „Deci sufletul existând pururea, Originea pacatului stramosesc III. Dumnezeu unul în fiinţa
cugetă şi raţionează şi prin sine, şi cu trupul, pentru sine şi pentru - consta in ispitirea diavolului si neascultarea poruncii lui Dumnezeu 5. Cunoaşterea lui Dumnezeu: catafatică, apofatică, cunoaşterea
fiinţa sa.” de a nu manca din pomul din mijlocul raiului a protoparintilor nostri. lui
Teorii cu privire la transmiterea sufletului: - Porunca nu este semn de tiranie , ci mijloc de exercitare constienta Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii;
− preexistenţialismul – susţinut de Origen, susţine că sufletele au si libera a puterilor spirituale si fizice cu care a fost inzestrat omul de 6. Atributele naturale ale lui Dumnezeu;
fost create toate deodată, la începutul creaţiei lumii şi păcătuind în catre Dumnezeu, este manifestarea bunatatii si iubirii lui D. pt. a-l 7. Atributele – intelectuale şi morale ale lui Dumnezeu;
acea stare, au fost puse în trupuri, ca pedeapsă în vederea curăţirii ridica pe om la starea de libertate deplina; 8. Dogma Sfintei Treimi:
prin suferinţă în trup; - cuprinde toata legea morala necesara desavarsirii. ⇒ persoanele Sfintei Treimi;
− traducianismul – reprezentat de Tertulian, încearcă să explice Savarsirea pacatului trezeste constiinta vinovatiei”erau goi”, fara ⇒ perihoreză şi apropiere.
originea sufletelor prin asemănare cu originea trupurilor, adică marturisirea vinei, ci doar a rusinii”sunt gol si m-am ascuns” Cunoaşterea lui Dumnezeu
susţine că sufletele urmaşilor s-ar desprinde din sufletele părinţilor; - omul nu da semn de cainta, dorinta de intoarcere, ci transfera a. Catafatică şi apofatică:
− creaţionismul – este susţinut de majoritatea sfinţilor părinţi şi responsabilitatea vinei pana la diavol prin care a venit ispitirea. − după forma de exprimare a cunoaşterii noastre despre
învaţă că sufletul este de la Dumnezeu prin creaţie nemijlocită, dat - Referatul biblic despre cadere are caracter istoric. Dumnezeu, aceasta poate fi catafatică (afirmativă) şi apofatică
atunci când se formează trupul şi este în stare să-l primească, Fiinta pacatului stramosesc (negativă), acestea fiind căi de cunoaştere religioasă şi forme de
devenindu-i astfel principiu de viaţă. - consta in nesupunere si neascultare, neicredere si nerecunostinta exprimare a acestei cunoaşteri;
Menirea Omului avand la baza mandria − catafatică – (grec. καταφατικος = afirmativ) reprezintă
-omul a fost ridicat deasupra tuturor fapturilor pamntesti. - se lamureste prin 3 aspecte: material, formal, ca pedeapsa afirmarea adevărurilor, a tuturor calităţilor şi elementelor
-se determina in a) raport cu Dumnezeu, b) in raport cu sine insusi, c) -material/ continut- pierderea vinovatiei/dreptatii primordiale, constitutive, la superlativul absolut al fiinţei dumnezeieşti;
in raport cu natura externa iesirea din comuniunea cu D., retragerea harului divin, alterarea
7 8 9
− apofatică – (grec. αποφατικος = negativ) se caracterizează prin ⇒ Ieşire III,14-15 – „Eu sunt cel ce sunt ... Cel ce este, acesta este ⇒ Ieşire XX,2-3 – „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai
negarea oricărei imperfecţiuni în Dumnezeu, ceea ce înseamnă numele Meu pe veci.”; alţi Dumnezei în afară de Mine”;
afirmarea tuturor perfecţiunilor în El, deşi în transcendenţa fiinţei ⇒ Apocalipsă I,8; XXII,13 – „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul ⇒ Ioan XVII,3 –„Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască
Sale personale, Dumnezeu rămâne Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul… Cel pe Tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu …”;
necunoscut şi necuprins; dintâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.”; ⇒ Tertulian –„Si Deus est, unicum sit necesse est… Deus si
− afirmând tot ceea ce nu este Dumnezeu spunem mai mult despre ⇒ Romani XI,36 – „Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt non unicus est, non est” (Dacă este Dumnezeu, este necesar să
El, despre misterul Său inefabil, decât se spune în concepte şi noţiuni toate.”; fie unic. Dacă nu este unic, nu este);
afirmative; ⇒ Sf. Ioan Damaschin – „Dintre toate numele care I se dau lui ⇒ Sf. Atanasie cel Mare –„Existenţa mai multor orânduitori ai
− misterul fiinţei dumnezeieşti transcende atât catafatismul cât şi Dumnezeu, cel mai corespunzător pare să fie Cel ce este, pentru că el lumii ar tulbura ordinea şi armonia universului, căci fiecare ar
apofatismul, rămânând în sine incognoscibil, incomprehensibil şi cuprinde întreaga existenţă, ca o mare nemărginită şi nesfârşită.” guverna după placul său, luptându-se unul împotriva altuia.”
inaccesibil, de neajuns la El prin puterea proprie; 2. spiritualitatea – este însuşirea lui Dumnezeu de a fi duh, spirit, Atributele intelectuale ale lui Dumnezeu
− cea mai înaltă şi mai cuprinzătoare cunoaştere a lui Dumnezeu este deci o formă de existenţă absolut superioară materiei; − la baza lor stă caracterul personal al lui Dumnezeu ca fiinţă
cea prin credinţa încălzită de iubire, coroana virtuţilor (cf. I ⇒ Ioan IV,3 – „Căci duh este Dumnezeu şi cei ce se închină Lui, divină personală cu conştiinţă, cugetare şi libertate de hotărâre;
Corinteni XIII,13), fiindcă trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 1. atotştiinţa – este însuşirea lui Dumnezeu de a cunoaşte totul
„iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din 3. atotprezenţa sau omniprezenţa – este însuşirea în care se în mod desăvârşit, după cuprins fiind o cunoaştere totală, în
Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte nu-l exprimă independenţa lui Dumnezeu în raport cu spaţiul şi prezenţa sensul că cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul, iar după formă
cunoaşte pe Dumnezeu” (I Ioan IV,7-8). Sa peste tot; este o cunoaştere desăvârşită; faptul că cunoaşte dinainte un
b. În împrejurările concrete ale vieţii: ⇒ Isaia 66,1-2 – „Cerul este scaunul Meu şi pământul aşternut lucru nu înseamnă că El este şi cauza lui – „dar ceea ce vom
− este o cunoaştere existenţială în raporturile Lui directe cu noi, când picioarelor Mele…”; face noi nu-şi are cauza în Dumnezeu, ci în voinţa noastră
experimentăm caracterul Lui personal şi marea Sa iubire, ca pe ⇒ III Regi VIII,27 – „Cerul şi cerul cerurilor nu Te cuprind liberă” (Sf. Ioan Damaschin);
Creatorul, Proniatorul şi Mântuitorul nostru; Doamne.”; ⇒ Iov XXVIII,24 –„El vede până la marginile pământului şi
− este o cunoaştere care ne sensibilizează mai direct faţă de ⇒ Psalmi 138,7-10 – „Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la îmbrăţişează cu ochii tot ce se află sub ceruri”;
Dumnezeu şi care faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti; de mă voi ⇒ I Ioan III,20 –„Dumnezeu ştie toate”.
ne ajută la găsirea unui drum propriu de desăvârşire, de manifestare a pogorî la iad de faţă eşti; de voi lua aripile mele de dimineaţă şi mă 2. atotînţelepciunea – este atributul prin care Dumnezeu
credinţei şi sporire a dragostei noastre faţă de El şi semeni; voi aşeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va cunoaşte cele mai potrivite mijloace pentru atingerea scopurilor
− această cunoaştere este în acelaşi timp şi o cunoaştere a noastră ţine dreapta Ta.” celor mai bune;
înşine, a limitelor şi neputinţelor noastre, de aceea necunoaşterea 4. veşnicia – este însuşirea prin care se afirmă independenţa lui ⇒ Ieremia X,12 – „Domnul a făcut cerul cu puterea Sa, a întărit
noastră este de fapt lipsă de smerenie, mândrie, nerecunoştinţă şi Dumnezeu faţă de timp sau orice altă succesiune temporală; lumea cu înţelepciunea Sa şi cu priceperea Sa a întins cerurile”;
nemulţumire faţă de El şi de semeni; ⇒ Psalmi 89,2-4 –„Mai înainte de a se naşte munţii şi a se forma ⇒ Psalmi 135,5 – „Dumnezeu a făcut cerurile cu înţelepciune
− Dumnezeu este cunoscut şi din solicitările semenilor noştri, pământul şi lumea, din veşnicia veşniciilor Tu eşti Dumnezeu.”; …”
deoarece în fiecareom ne întâmpină Hristos, solicitându-ne sprijinul ⇒ II Petru III,8 – „O singură zi înaintea Domnului este o mie de ani ⇒ Psalmi 103,24 – Cât de minunate sunt lucrurile Tale,
şi ajutorul; (cf. Matei XXV 35-45); şi o mie de ani ca o singură zi.”; Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut …”
− texte scripturistice şi patristice: ⇒ Apocalipsa I,4 –„Cel ce este şi Cel ce era şi Cel ce va să vină.” Atributele morale ale lui Dumnezeu
⇒ Psalmi 119,1 – „Întru necazul meu către Domnul am strigat şi m-a 5. neschimbabilitatea – exprimă permanenţa neîntreruptă, 1. libertatea absolută – subînţeleasă în aseitatea lui Dumnezeu
auzit.” neschimbabilă şi veşnică a fiinţei şi hotărârilor lui Dumnezeu, iar ca o formă de manifestare a independenţei absolute
⇒ Sf. Simeon Metafrastul – „Toate aceste întâmplări ţi s-au dacă apar schimbări în acţiunile divine exterioare din lume (ex. cele dumnezeieşti este însuşirea prin care se afirmă absoluta
întâmplat din dreapta judecată şi poruncă a Iubitorului de oameni din iconomia mântuirii) nu se referă la fiinţa neatârnare a lui Dumnezeu faţă de orice motiv exterior Lui, în
Dumnezeu, pentru că te-ai arătat nerecunoscător faţă de El. Căci cele divină ci la creaturi; tot ce cugetă, voieşte sau lucrează, Dumnezeu determinându-se
ce le-ai dat Binefăcătorului tău acelea le-ai luat şi cu ce măsură ai ⇒ Iacov I,17 – „La Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de exclusiv de la Sine şi prin Sine în toate lucrările Sale;
măsurat, cu acea ţi se va măsura.” mutare”; ⇒ Psalmi 113,11 – „Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ
⇒ Nicodim Aghioritul – „Dumnezeu foloseşte mijloace de ⇒ Psalmi 101, 26-28 –„Demult ai întemeiat Tu pământul şi cerurile rânduieşte toate câte voieşte”.
constrângere şi smerire când omul începe a se încrede în sine. Atunci sunt lucrul mâinilor Tale. Acelea vor trece, iar Tu vei rămâne … Iar 2. sfinţenia absolută – este acordul desăvârşit al voinţei lui
îl aduce la cunoaşterea de sine. Uneori îngăduie ca omul să cadă în Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”. Dumnezeu cu fiinţa Lui, care este binele, sfinţenia
erori, mai mari sau mai mici, în proporţie cu aprecierea ce o are 6. atotputernicia – este atributul prin care se exprimă nemărginirea dumnezeiască, fiind sfinţenie fiinţială şi îl
despre sine, mai mare sau mai mică”; puterii Lui; deosebeşte pe Dumnezeu de tot ceea ce nu este El;
⇒ Dumitru Stăniloae – „Cunoaşterea prin afirmaţii şi negaţii a lui ⇒ Facere XVIII,14 – „Este oare ceva cu neputinţă la Dumnezeu?”; ⇒ Leviticul XI,44 – „Sfinţiţi-vă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul
Dumnezeu este mai mult o cunoaştere intelectuală, iar în cunoaşterea ⇒ Luca I,37 – „La Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.”; Dumnezeul vostru, sfânt sunt”;
apofatică, prin smerenie şi experienţă duhovnicească, fac progrese ⇒ Matei XIX,26 –„La Dumnezeu toate sunt cu putinţă.”; ⇒ I Petru I,16 – „Scris este: Fiţi sfinţi, pentru că sfânt sunt Eu”;
oamenii îmbunătăţiţi, dar toţi credincioşii îl cunosc pe Dumnezeu în ⇒ Fericitul Augustin –„Dumnezeu este Dumnezeu prin puterea ⇒ Matei V,48 – „Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc
împrejurările concrete ale vieţii lor”. Lui”; desăvârşit este”.
Atributele naturale ale lui Dumnezeu ⇒ Sf. Ioan Damaschin –„Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea 3. iubirea – este atributul prin care Dumnezeu îşi revarsă sub
− sunt cele ce apar specifice naturii dumnezeieşti; câte poate, căci poate pierde lumea dar nu vrea”. diferite forme bunătatea sa asupra creaturilor, împărtăşindu-le
− pun în evidenţă unicitatea şi puterea lui Dumnezeu; 7. unitatea – este atributul prin care se înţelege existenţa unică a bunuri de cea mai înaltă valoare; ea se manifestă între persoane
1. aseitatea – (lat. ens a se = existenţa de la sine) Dumnezeu fiinţei divine, căci logica respinge existenţa mai multor dumnezei şi este comuniune de persoane;
nu este condiţionat de nimeni şi de nimic exterior Lui, egali în stăpânire şi putere; ⇒ I Ioan IV,8 – „Dumnezeu este iubire”;
având cauza existenţei Sale în propria fiinţă;
10 11 12
⇒ Ioan XV,10 – „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru 2. cele trei persoane sunt veşnice, cu toate că Tatăl naşte pe Fiu şi 3. guvernarea, conducerea sau cârmuirea lumii – este
dragostea Mea”. purcede pe Sfântul Duh; activitatea prin care Dumnezeu conduce creatura în general şi
4. dreptatea – lui Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, perfecta 3. Fiul se naşte mereu şi Sfântul Duh se purcede mereu, aceasta fiecare creatură în special spre înfăptuirea scopului ei – „Pus-ai
conformitate dintre voinţa şi lucrările Lui sfinte, iar pe de altă parte, depăşind înţelegerea omenească, care presupune ca cel ce naşte să hotar apelor peste care nu vor trece nici nu se vor întoarce ca să
voinţa permanentă de a da fiecăruia ce i se cuvine, de a trăi în cinste existe mai înaintea celui născut; pentru această antinomie Sf. Ioan acopere pământul” (Psalmi 103,9);
şi de a nu jigni pe nimeni; Damaschin face o comparaţie cu focul şi cu lumina focului. − cele trei acţiuni sunt mai mult aspecte ale providenţei deoarece
− după chipul de manifestare are două aspecte: b. Perihoreză şi apropiere adeseori se împletesc şi întrepătrund, formând o singură acţiune
− de răsplată – prin care se recompensează virtuţile, după măsura a. perihoreza: divină, în care Dumnezeu le orânduieşte pe toate spre folosul
vredniciei lor; -Raportul dintre pers.treimice poate fi infatisat dupa: zidirii;
− de pedeapsă – prin care se sancţionează păcătoşii, după gravitatea - dumnezeirea pers. Obiecţii aduse providenţei divine:
faptelor rele ale lor; -distinctiilor dintre ele, 1. dacă Dumnezeu guvernează lumea şi în special guvernează
⇒ Psalmi VII,2 – „Dumnezeu este judecător drept şi tare”; -comuniunea intratrinitara, asupra omului, înseamnă că îi diminuează sau chiar îi nimiceşte
⇒ Romani II,2 – „Ştim că judecata lui Dumnezeu este după adevăr”; -intrepatrunderea pers. libertatea – în conlucrarea omului cu divinitatea acesta nu este
⇒ Efeseni VI,9 – „La dumnezeu nu încape părtinire”. -lucrarilor d-iesti atribuite fie pers. treimice, fie uneia dintre pers. obligat, deci nu se nimiceşte voinţa prin pronie, deoarece
5. veracitatea – este atributul prin care Dumnezeu se arată ca Perihoreza: Dumnezeu este libertatea desăvârşită;
descoperitor şi împărtăşitor al adevărului către creaturile Sale; − este întrepătrunderea reciprocă a persoanelor Sfintei Treimi, în 2. dacă Dumnezeu conduce lumea cum şi de ce există răul în
6. fidelitatea – exprimă statornicia nezdruncinabilă a voinţei înţelesul de a fi una în alta, fiecare în celelalte, fără amestecare; lume? – răul moral a intrat datorită greşelii protopărinţilor
dumnezeieşti de a-şi împlini nestrămutat hotărârile şi făgăduinţele; − modul de existenţă perihoretic presupune ca Tatăl să împărtăşească noştri, fiind în mare parte şi cauza răului fizic; aşadar autorul
Copyright © Felix Godeanu - All rights reserved 15 veşnic celorlalte două persoane fiinţa Sa întreagă, prin naştere, Fiului, răului în lume este omul prin voinţa sa liberă;
⇒ Numerii XXIII,19 – „Dumnezeu nu este ca omul să mintă, nici ca şi purcedere, Sfântului Duh, fără ca fiinţa Tatălui să nu mai fie 3. disproporţia dintre merit şi răsplată.
fii oamenilor să se schimbe. Oare va zice El ceva şi nu va face? Sau întreagă, sau celelalte două persoane să primească doar o parte a
va grăi şi nu se va împlini?” fiinţei divine, ci primindu-o întreagă; V. Dumnezeu Mântuitorul
⇒ Marcu XIII,31 – „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele − exprimă atât unitatea cât şi trinitatea. ⇒ Pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului. Profeţii
nu vor trece”. b. apropierea: mesianice;
Dogma Sfintei Treimi − se referă la faptul că, uneori, se atribuie unei persoane divine o ⇒ Unirea ipostatică şi consecinţele ei;
a. Persoanele Sfintei Treimi: însuşire sau o lucrare externă, care aparţine real şi deplin şi celorlalte ⇒ Întreita slujire a Mântuitorului;
− sunt reale şi deosebite una de alta; două persoane, dar este afirmată ca şi cum i-ar fi proprie persoanei ⇒ Răscumpărarea şi aspectele ei (fără deosebiri
- se deosebesc una de cealalta prin modul in cre poseda fiint divina căreia i se atribuie; interconfesionale);
intreaga; -toate insusirile fiintiale pot fi atribuite si celorlalte doua pers. ⇒ Adeverirea morţii şi învierii Mântuitorului.
- deosebirile sunt personale, nu fiintiale; -Tatal –puterea,Fiul- adevarul, D.SF- harul, sau Tatal- Dumnezeu, Pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului
proprietatile− au însuşiri personale proprii, (deosebiri interne): Fiul- Domn, Duhul Sf. –Duh fara ca prin aceasta pers. sa fie − lumea trebuia să-şi de-a seama de greşeala făcută, pentru a
⇒ Tatăl, din fiinţă, naşte veşnic pe Fiul şi purcede veşnic pe Sfântul despartite, sau amestecate, ci de aceeasi Fiinta si putand fiecare in dori sosirea unui răscumpărător;
Duh; parte sa fie Dumnezeu, Domn, Duh. − s-a făcut pe două căi:
⇒ Fiul este născut din veci din Tatăl; ⇒ Sf. Atanasie cel Mare – „Dumnezeu toate le face prin Fiul în - pozitivă – prin revelaţia supranaturală;
⇒ Sfântul Duh este purces din veci din Tatăl; Sfântul Duh.”; - negativă – datorită greutăţilor şi necazurilor îndurate de
predicatele− iar ca deosebiri externe avem: − însuşirile interne nu se comunică şi nici nu se pot comunica de la o oameni s-a potenţat dorinţa unui mântuitor;
⇒ Tatăl este creator şi autor al planului de mântuire (Efeseni I,4); persoană la alta. − protoevanghelia: „Duşmănie voi pune între tine şi femeie,
⇒ Fiul este mântuitor (I Corinteni I,30); IV. Dumnezeu Proniatorul între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceea va zdrobi capul tău, iar tu
⇒ Sfântul Duh este sfinţitorul şi desăvârşitorul (Ioan XIV,7); ⇒ Definirea şi aspectele providenţei divine. îi vei înţepa călcâiul” (Facere III,15);
-actiunea externa este produsul vointei una si neimpartite alui D., Providenţa divină − Cain = dobândire, câştig; Abel = sămânţă; Noe = linişte,
deci comuna Pers. Treimice. − este purtarea de grijă pe care Dumnezeu o manifestă în mod mângâiere;
− cele trei persoane: permanent faţă deîntreaga creatură şi în mod special faţă de om; − pregătirea poporului ales s-a făcut în mod negativ cât şi
⇒ nu se confundă între ele; − se poate împărţi în:􀂾 generală şi specială; negativ – sub aspect pozitiv prin întărirea făgăduinţelor lui
⇒ nu se amestecă; 􀂾 ordinară (este exercitată prin mijloace naturale rânduite la creaţie) Dumnezeu despre trimiterea unui răscumpărător lui Avraam,
⇒ nu se contopesc şi extraordinară (este exercitată prin mijloace speciale, mai presus Isaac, Iacov; iar sub aspect negativ, poporul iudeu a fost
Dogma Sf. Treimi, adica unitatea fiintei si treimea de pers. cuprinde de legile naturii, prin minuni); pregătit prin întărirea cunoştinţei păcătoşeniei şi dorinţa după un
afirmatii care pt. logica noastra sunt antinomii, paradoxuri ⇒ Matei VI,31-32 – „Nu vă îngrijiţi zicând: Ce vom mânca sau ce izbăvitor care să-I scape de sub robia păcatului;
Antinomii(contradicţii):άντίνομίά=contradictie de legi vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Căci ştie Tatăl vostru cel ceresc − pregătirea popoarelor păgâne s-a făcut prin legea morală
πάρά=contra, δοξά= opinie= formula contrra opiniei comune că aveţi trebuinţă de toate acestea.”; naturală.
− în sens teologic nu este o contradicţie între două idei, care s-ar − deosebim trei acţiuni (aspecte): Profeţiile mesianice:
exclude una pe alta; 1. conservarea lumii – reprezintă lucrarea dumnezeiască prin care ⇒ Facere III,15 – „Duşmănie voi pune între tine şi între femeie,
− dogma Sfintei Treimi este o dogmă supraraţională sau supralogică; lucrurile şi fiinţele create sunt păstrate în forma originară; între sămânţa ta şi sămânţa ei;aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi
− în dogma Sfintei Treimi, sunt cele referitoare la raportul dintre 2. cooperarea, conlucrarea sau asistenţa – este acţiunea în puterea vei înţepa călcâiul”;
fiinţă şi persoană: căreia Dumnezeu acordă întregii creaturi ajutorul Său, pentru ca ⇒ Daniel IX,24-27 – „Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte
1. în fiecare persoană divină se află întreaga fiinţă divină, fără ca să aceasta să-şi atingă scopul dat de El şi se face diferit la fiinţele pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă până ce
se împartă fiinţa după persoană; neînsufleţite şi la om; fărădelegea ta va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi
13 14 15
se va ispăşi nelegiuirea” – timpul venirii Mântuitorului; In centrul teologiei crestine sta invatatura despre mantuire σωτηρίά= -Tatal,Duhul Sf. au participat prin cointelegere, bunavointa,
⇒ Miheia V,1 – „Şi tu, Betleeme Efrata, cu nimic nu eşti mai mic mantuire, λογος=cuvant, stiinta, precedata de hristologie. actiuni supranaturale.
între miile lui Iuda, căci din tine va răsări stăpân peste Israel” – Argumente pt. intruparea Fiului lui Dumnezeu: 2,-prin intrupare nu s-a produs nici o schimbare in Sf. Treime
naşterea în Betleemul Iudeii; 1.- Fiul facandu-se Fiul omului isi pastreaza neschimbata -numai firea omeneasca a lui Is. Hr. se ridica, se perfectioneaza
⇒ Zaharia IX,9 – „Bucură-te fiica Sionului, pentru că Împăratul proprietatea de Fiu; prin intrupare.
vine la tine drept şi biruitor, smerit şi călare pe asin, pe mânzul 2.- Fiul,Logosul este Insusi Cuvantul lui Dumnezeu:”Eu sunt Calea, Unirea ipostatica incepe cu zamislirea Fiului ca om si ramane pt.
asinei” – intrarea triumfală în Ierusalim; Adevarul si Viata”- In.14,6 vesnicie fara schimbare, fara intrerupere.
⇒ Isaia VII,14 – „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi 3.- mantuirea este o reinnoire, o refacere prin har a omului si a lumii, Consecinţele unirii ipostatice:
vor chema numele lui Emanuel” – naşterea dintr-o Fecioară; aceasta lucrare trebuia sa fie facuta de Cel prin care s-a facut 1.− comunicarea însuşirilor – în persoana Mântuitorului firii
⇒ Isaia 53,1-12 – „Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni: om lumea:”Toate prin El s-u facut si fara de El nimic nu s-a fcut din ce s- dumnezeieşti se atribuie însuşirile firii omeneşti, fără ca prin
al durerilor şi cunoscător al suferinţelor, unul înaintea căruia să-ţi a facut”-In.1,3: aceasta să se schimbe firile;
acoperi faţa. Dar El a luat asupra-Şi durerile noastre şi cu suferinţele 4.- Fiul fiind “Chipul lui Dumnezeu ”2Cor.4,4, adica al Tatalui era 2.− îndumnezeirea firii omeneşti şi lipsa de păcat în Iisus
noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de potrivit ca prin Fiul sa se mantuiasca omul. Hristos – înţelegând nu numai lipsa de păcat, ci şi ridicarea firii
Dumnezeu. Dar El fusese străpuns pentrupăcatele noastre şi zdrobit La opera de mantuire participa toate pers. Sf. Treimi in unitatea omeneşti la cel mai înalt grad de perfecţiune cu putinţă, fără ca
fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi fiintiala. ea să-şi piardă calităţile proprii – voinţa omenească unită cu
prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. Chinuit a fost, dar S-a supus Definirea dogmatica a pers. Mt. Is. Hr. voinţa dumnezeiască atotputernică a devenit voinţa lui
şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis Pe temeiul izv. Revelatiei, Biserica invata ca Is. Hr. este Dumnezeu- Dumnezeu întrupat, voinţă absolut inaccesibilă păcatului;
gura Sa. Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte. Om, Dumnezeu adevarat si om adevarat afara de pacat.In pers. Sa se 3.− o singură închinare lui Hristos, după ambele naturi – atât
Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de cuprind 2 firi: divina si umana. după natura Sa dumnezeiască, cât şi după cea omenească;
rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi 1.– in profetiile VT se spune despre Mesia ca e nascut din 4.− Fecioara Maria este cu adevărat Născătoare de
nici o înşelăciune nu fusese în gura Lui. Pentru aceasta Îi voi da Dumnezeu din vesnicie Ps.2,6; Mi.5,1fiind numit Domn si Dumnezeu – cel ce S-a născut din ea este Dumnezeu adevărat,
partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca Dumnezeu,iar firea omeneasca atunci cand e numit samanta a femeii, iar firea omenească, al cărei ipostas a devenit prin zămislire şi
răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători alui Avraam, Isaac, Iacov, Iesei, odrasla lui David, nascut din naştere mai presus de fire, şi-o păstrează pentru veşnicie;
de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegea multora şi pentru fecioara, om: Fc.3,15;12,33;Is.11,1;7,14;53,3-9. 5.− în Iisus Hristos există două voinţe şi două lucrări –
cei păcătoşi şi-a dat viaţa.” – jertfa izbăvitoare şi răscumpărătoare a 2.-Mt.Is.Hr. Isi atribuie firea d-iasc si omeneasca numindu-Se Fiulu datorită perihorezei firilor, firea dumnezeiască este cea care
lui Mesia şi preamărirea Lui; Omului,, Fiul lui D-zeu, atunci cand face minuni; lucrează şi împărtăşeşte, iar firea omenească cea care primeşte.
⇒ Osea III,4-5 – „Că zile fără de număr fiii lui Israel vor rămâne 3.-Ap. si Ev. Invata despre cele 2 firi atunci cand relateaza ca Tatal
fără rege, fără căpetenie, fără jertfă, fără stâlp de aducere aminte. Il declara Fiul Sau la Botez, Schimbarea la fata; Sf. Ioan 1,14 “Cuv. Întreita slujire a Mântuitorului
După aceea, fiii lui Israel se vor întoarce la credinţă şi vor căuta pe Trup s-a facut”; Mt.16,16: “Tu esti Hristos Fiul Lui Dumnezeu” − Mântuitorul îşi împlineşte opera mântuitoare sub întreit
Domnul Dumnezeul lor, şi pe David, împăratul lor, iar la sfârşitul 3. Biserica invata prin Crez despre cele doua firi ale Mt. ca mijlocitor aspect:
zilelor celor de pe urmă, se vor apropia cu ca invatator si binevestitor, lumina a lumii, ca rascumparator si ⇒ ca profet sau învăţător – învaţă, aducând Revelaţia divină
înfricoşare de Domnul şi de bunătatea lui” – întoarcerea fiilor lui restaurator. In cultul ei Biserica are cantari care cuprind o adevarata desăvârşită despre Fiinţa şi voia lui Dumnezeu şi despre
Israel la Dumnezeul lor şi la David, împăratul lor; teologie a intruparii Fiului lui Dumnezeu. mântuire;
⇒ Dan VII,13-14 – „Privit-am în vedenia de noapte şi iată pe norii Ca om adevarat El poseda 2 prerogative: ⇒ ca arhiereu – reface prin Jertfa răscumpărătoare legătura
cerului venea cineva ca Fiul Omului, şi El a înaintat până la Cel vechi 1. nasterea supranaturala: omului cu Dumnezeu;
de zile şi a fost dus în faţa Lui. Şi Lui i s-a dat stăpânirea, slava şi - nu s-a facut dupa randuiala firii omenesti,ci prin lucrarea divina a ⇒ ca împărat – învinge puterile răului, conducându-l pe om la
împărăţia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îi slujeau Tatalui si Duhului Sf.”Sf, care se va naste din tine Fiul lui Dumnezeu menirea lui cea adevărată.
împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.” – Tatăl dă Fiului Se va chema”Lc.1,35 Chemarea profetică:
Omului domnia şi stăpânirea veşnică. -zamislirea nu a atins fecioria MD − este activitatea Mântuitorului de învăţător şi descoperitor al
Dumnezeirea si umanitatea Mt. Is. Hr. -nasterea n-a stricat pecetile fecioriei MD adevărului religios absolut despre Dumnezeu, al normelor
In Sf. Scriptura se afla dovezi despre dumnezeirea lui Is. Hr. in care 2. impecabilitatea morale, confirmând toate prin viaţa Lui, ca pildă de viaţă
I se atribuie natura si insusiri d-iesti: -adica libertatea desavarsita fata de orice pacat desăvârşită: „Eu sunt lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu
Ps. 2,6: “Fiul Meu esti tu, Eu astazi Te-am nascut” - se exclude existenta oricarei ispite interne si externe cat si orice va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii...Căci pildă am
Ps. 109,3: “Din pantece mai inainte de luceafar Te-am nascut” lupta a patimilor.”Cine ma va vadi de pacat?”- In.8,46 dat vouă, ca precum am făcut Eu să faceţi şi voi” (Ioan VIII,12;
Mt.3,17: “Acesta este Fiul meu iubit intru care am binevoit” Unirea ipostatică şi consecinţele ei XIII,15)
Mt.26,23-24: “Te juri pe Dumnezeul Cel viu, sa ne spui de esti Tu − este unirea dintre firea dumnezeiască şi firea omenească în Slujirea arhierească:
Fiul lui Dumnezeu” “Tu ai spus” persoana Mântuitorului Iisus Hristos; − se află în centrul operei mântuitoare deoarece prin ea Iisus
Mt. 16,16:”Tu esti Hristos, Fiul lui Dumnezeu” − unirea celor două firi în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu Hristos l-a împăcat pe om cu Dumnezeu, refăcând legătura
In.20,28:”Domnul meu si Dumnezeul meu” întrupat se face prin întrepătrundere reciprocă, numită perihoreză; harică dintre om şi Dumnezeu;
1 Tim.3,16:”Dumnezeu intrupat” − în Iisus Hristos sunt două firi sau naturi, cu două voinţe şi lucrări − în mântuire, prin patimile şi moartea pe cruce a Mântuitorului
Col.2,9:ca in El locuieste trupeste”deplinatatea dumnezeirii” corespunzătoare, unite într-o singură Persoană sau ipostas – unire fără se înlătură propriu-zis vina şi pedeapsa pentru păcatul omului şi
In Sf. Traditie dumnezeirea e marturisita constant in simbolul ap.,cel împărţire, fără despărţire, fără amestecare şi fără schimbare (Sinodul se restaurează natura lui
al lui Grigorie Taumaturgul, al Bisericilor din Ierusalim, din IV ec. de la Calcedon – 451); căzută: „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să
Cezareea, in Marturisirea de credinta a sinodului din Antiohia(269) Se deosebesc 2 elemente: slujească şi să-Şi dea sufletul Său preţ de răscumpărare pentru
Art. 2 din Crez:”lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din 1.-prin intruparea Fiului nu se intrupeaza Tatal si Duhul Sf. mulţi” (Matei XX, 28);
Dumnezeu adevarat” - nu Dumnezeirea s-a facut om, ci Dumnezeu- Cuvantul S-a facut om
16 17 18
− jertfa Mântuitorului de pe cruce se actualizează permanent, până la fiind convins, pe baza mărturiei soldaţilor, că acesta murise cu -D-irea Duhului Sf. a fost negata de pnevmatomahi, condamnati
sfârşitul veacurilor, în jertfa euharistică; adevărat; fariseii şi cărturarii, ştiind că Iisus spusese că va învia, au la sinodul II ec. 381 formuland art.8 din Crez.Dupa Reforma
Demnitatea împărătească: fost destul de vigilenţi să aibă certitudinea că Iisus a murit cu unitarienii, socinienii, arminienii, rationalistii au contestat
− se evidenţiază în măreţia şi puterea Dumezeului-Om, Mântuitor, adevărat, fapt pentru care divinitatea pers. Duhului Sf. considerand-o putere, insusire al lui
Împărat duhovnicesc, Împărat ceresc, Împărat al adevărului, Împărat au cerut, de la Pilat, paza mormântului, pentru a nu fi furat trupul de D. care-l sfinteste pe om.
al dreptăţii şi păcii, Împărat al împăraţilor: „Împăratul împăraţilor şi ucenici. − Duhul Sfânt – îşi ia fiinţa din veşnicie din Tatăl prin
Domnul domnilor” (I Timotei 2. ipoteza înşelăciunii – susţine că Apostolii au furat trupul purcedere;
VI,15). Mântuitorului în timp ce străjerii dormeau, l-au ascuns şi apoi au − rugăciunea „Împărate ceresc” reflectă teologia despre Sfântul
Răscumpărarea şi aspectele ei răspândit zvonul că Hristos a înviat. Duh în modul cel mai desăvârşit, fiind numit astfel;
− este actul culminant al întregii lucrări mântuitoare a lui Hristos în Explicaţie – conducătorii evreilor au luat toate măsurile pentru a nu ⇒ Împărate ceresc – pe temeiul însuşirilor comune cu celelalte
lume; se întâmpla acest lucru, fapt pentru care mormântul a fost păzit de persoane ale Sfintei Treimi;
Aspectele răscumpărării: soldaţi romani, iar piatra a fost pecetluită; starea psihologică în care ⇒ Mângâietor – pentru că a luat locul Mântuitorului după
− aspectul de jertfă – se manifestă în două direcţii: se aflau apostolii şi cei apropiaţi lor, înălţare, cf. Ioan XIV,16; XV,26;
⇒ către dumnezeu – reprezentând jertfa curată a Dumezeului-Om înfricoşa-ţi de cele ce se întâmplaseră cu Mântuitorul stăteau închişi ⇒ Duhul adevărului – Pt. că va mărturisi despre dumnezeirea
adusă preţ de răscumpărare lui Dumnezeu; - „sângele lui Hristos, în casă de frica iudeilor, făcând astfel imposibil furtul trupului. Fiului, cf. Ioan XV,26;
Care S-a adus pe Sine jertfă fără prihană lui Dumnezeu” (Evrei 3. ipoteza viziunii – susţine că arătările după înviere constituie ⇒ Vistierul bunătăţilor – deoarece, prin El, oamenii primesc
IX,14) simple viziuni colective, ce s-au datorat stărilor psihopatice pe care de la „Părintele luminilor” toată darea cea bună şi tot darul cel
⇒ către om – ca ridicare a pedepsei pentru păcatul originar; - „El le-au avut unii dintre Apostoli sau femeile din cercul lor. desăvârşit;
este jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai ale noastre, Explicaţie – în Sfânta Scriptură nu avem nici un indiciu că femeile şi ⇒ Dătătorule de viaţă – pentru că El viază întreaga creatură
ci şi pentru ale lumii întregi” (I Ioan II,2); Apostolii care l-au văzut pe Iisus cel înviat, ar fi suferit de vreo boală ⇒ Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti – sunt însuşiri
− aspectul ontologic – se referă la perfecţionarea internă, fiinţială a de natură psihică sau personale aleSfântului Duh.
firii omeneşti, prin jertfa Mântuitorului; ascultarea şi moartea ca nervoasă; arătările s-au petrecut în locuri diferite, în faţa unor − prin lucrarea Sa este Desăvârşitorul şi Sfinţitorul oamenilor şi
jertfă a lui Iisus Hristos ridicând firea omenească însuşită de El până persoane diferite şi la intervale de timp diferite (femeilor mironosiţe – al lumii;
la îndumnezeire; Matei XXVIII,9, Mariei Magdalena − S-a pogorât asupra Apostolilor, la Cincizecime;
− aspectul recapitulativ – Iisus Hristos întrupându-se şi-a însuşit – Ioan XX,16-17, lui Luca şi Cleopa spre Emaus – Luca XXIV,13- − rămâne permanent prezent şi activ în Biserică şi prin El
firea omenească în mod real şi în această fire omenească a lui Hristos 32, Apostolilor fără Toma – Luca XXIV,36-42, după opt zile sporeşte şi creşte însăşi Biserica;
suntem cuprinşi cu toţii în mod virtual (duhovniceşte) , iar prin jertfa Apostolilor cu Toma – Ioan XX,24-29, unora dintre Apostoli la lacul - prin El Hristos este prezent continuu in Biserica-
şi îndumnezeirea firii omeneşti a Tiberiadei – Ioan XXI,10-14, la peste cinci sute de fraţi CINCIZECIME CONTINUA
lui Hristos toţi am fost jertfiţi şi îndumnezeiţi virtual. – I Corinteni XV,7, lui Iacov şi după câţiva ani lui Saul – I Corinteni − Îşi realizează lucrarea Sa mântuitoare şi sfinţitoare în Biserică
Adeverirea morţii şi învierii Mântuitorului XV,8); soldaţii romani au vestit mai marilor preoţilor şi căpeteniilor prin harul divin.
− este cea mai mare şi cea mai uimitoare minune înfăptuită de iudeilor învierea lui Hristos; Harul divin mântuitor
Mântuitorul Iisus Hristos, minune ce în acelaşi timp este şi cea mai Apostolii au pipăit mâinile şi picioarele, convingându-se că nu era o − este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască necreată, care
puternică dovadă a dumnezeirii Sale şi a divinităţii creştinismului; nălucă; mai marii preoţilor şi căpeteniile iudeilor, prin purtarea lor, izvorăşte din fiinţa divină a celor trei ipostasuri şi care se
⇒ I Corinteni XV,14,19-21 – „Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică nu au negat învierea. revarsă, prin Duhul Sfânt, asupra oamenilor în scopul mântuirii
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră … şi sfinţirii lor;
Dar acum Hristos a înviat din morţi, făcându-se începătură celor VI. Dumnezeu Sfinţitorul Însuşirile harului divin:
adormiţi. Căci deoarece moartea ⇒ Persoana şi lucrarea Sfântului Duh; 1. necesitatea harului – pentru că omul nu se poate mântui prin
a venit printr-un om, printr-un om şi învierea morţilor.”; ⇒ Harul divin mântuitor: propriile puteri;
− a fost contestată de teologii protestanţi din direcţia raţionalist- ⇒ însuşirile harului; − a fost tăgăduită de pelagieni şi semipelagieni, în vechime, iar
critică şi astfel au apărut diferite interpretări eronate care au încercat ⇒ harismele; în timpurile noi de raţionalişti şi socinieni;
să explice învierea Domnului: ⇒ raportul dintre har şi libertatea omului; − texte scripturistice şi patristice:
1. ipoteza morţii aparente – susţine că în realitate Iisus Hristos n-ar ⇒ Mântuirea subiectivă sau îndreptarea omului: ⇒ Ioan XV,5 – „Fără de Mine nu puteţi face nimic”;
fi murit, ci ar fi căzut într-o stare cataleptică, într-un fel de leşin din ⇒ etapele îndreptării; ⇒ Ioan XV,4 – „Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. Precum
care apoi S-a trezit, la aceasta contribuind împungerea ostaşului ⇒ condiţiile însuşirii mântuirii; mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, de nu va fi în viţă, aşa şi
roman cu suliţa în coastă, coborârea de pe ⇒ Preacinstirea Maicii Domnului şi cinstirea sfinţilor în Biserica voi, de nu veţi fi întru Mine”;
cruce, aşezarea într-un mormânt rece şi răceala giulgiurilor Ortodoxă. Cinstirea sfintei cruci şi a sfintelor icoane; ⇒ Sf. Macarie cel Mare – „Precum peştele nu poate vieţui fără
înmiresmate, cu care i-a fost înfăşurat trupul; revenindu-şi a prăvălit ⇒ Sfânta Biserică: apă sau precum nimeni nu poate umbla fără picioare, vedea fără
piatra de pe uşa mormântului, a ieşit din mormânt şi S-a arătat ⇒ întemeierea Bisericii; ochi, vorbi fără limbă ori auzi fără urechi, tot astfel fără
femeilor mironosiţe şi Apostolilor şi astfel s-a creat mitul ⇒ însuşirile Bisericii; Domnul Iisus şi fără conlucrarea puterii dumnezeieşti nu este cu
învierii. ⇒ ierarhia bisericească; putinţă a înţelege tainele atotînţelepciunii dumnezeieşti şi a fi
Explicaţie – căpeteniile iudeilor şi cele ale stăpânirii romane au avut ⇒ Sfintele Taine: instituirea şi importanţa lor în viaţa creştină. creştin desăvârşit”.
grijă ca Iisus să Persoana şi lucrarea Sfântului Duh 2. gratuitatea harului – nu se dă omului pentru vreun merit
moară cu adevărat, fapt pentru care un soldat, la controlarea morţii − Biserica ortodoxă ne învaţă că există un singur Dumnezeu întreit în personal, ci numai din dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu
răstigniţilor, constatând moartea Mântuitorului, îl împunge cu suliţa persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, egale şi consubstanţiale, ele „care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la
în coastă, de unde a ieşit sânge şi apă, semn că trupul celui mort îşi deosebindu-se prin însuşirile personale; cunoştinţa adevărului” (I Timotei II,4);
încetase funcţiile; Pilat a dat trupul lui Iisus, lui Iosif şi Nicodim, 20 21
19
3. universalitatea harului – se dă tuturor oamenilor spre a se putea cuprinzând şi faptele externe în mod necesar; iar faptele bune
mântui, oferindu-se în mod egal tuturor, dar nu forţează libertatea, ⇒ la romano-catolici: aduc cu sine mântuirea, dacă izvorăsc din credinţa
silindu-l pe acesta să-l primească şi astfel să se mântuiască fără voia − se separă cu totul natura de har, considerându-se că e posibilă o în Hristos;
lui; funcţiune a naturii fără har; − texte scripturistice şi patristice:
− protestanţii susţin că însuşirea mântuirii realizate de Hristos este − există următoarele teorii: ⇒ Matei VII,21 – „Nu tot cel ce-Mi zice Doamne, Doamne va
numai opera harului, omul neputând face nimic prin propriile sale 1. tomismul – susţine că oamenii sunt simple instrumente pe care intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care
puteri; Dumnezeu le dirijează, deoarece El mişcă libertatea noastră; este în cer”;
− texte scripturistice şi patristice: 2. molinismul – susţine că libertatea îşi păstrează starea de perfectă ⇒ Matei XXV,34-45 – despre faptele milei trupeşti;
⇒ I Timotei II,6 – „S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru indiferenţă în faţa graţiei, deoarece graţia nu se impune, ci numai se ⇒ Iacob II,17 – „Credinţa fără fapte moartă este”;
toţi”; propune; ⇒ Sf. Chiril al Alexandriei – „Cinstirea de Dumnezeu constă în
⇒ Sf. Ioan Gură de Aur – „Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar 3. congruismul – susţine că voinţa omului consimte cu graţia, fiind două părţi; din cunoaşterea exactă a dogmelor pietăţii şi din
dacă Dumnezeu voieşte şi noi nu voim mântuirea noastră este cu ajutată de aşa-numita graţie excitantă. faptele bune. Dogmele fără fapte nu sunt plăcute lui Dumnezeu.
neputinţă. Aceasta însă nu din cauză că voinţa Sa ar fi neputincioasă, ⇒ la protestanţi: El nu primeşte însă nici faptele, dacă nu sunt întemeiate pe
ci pentru că nu voieşte să facă silă nimănui.”; − între natură şi har nu se poate stabili nici o colaborare; dogmele pietăţii”.
⇒ Sf. Macarie cel Mare – „Firea omenească este capabilă să − mântuirea în Hristos este numai opera harului divin, omul
primească şi binele şi răul şi harul dumnezeiesc şi puterea necolaborând deloc şi neputând colabora de la sine cu harul prin Preacinstirea Maicii Domnului
vrăşmaşului, dar nu poate fi silă fără consimţirea voinţei omeneşti. propriile sale puteri; − cinstirea pe care Biserica Ortodoxă o acordă Fecioarei Maria
Din cauza libertăţii cu care este înzestrat omul, − se întâlneşte predestinaţia – care este voinţa veşnică şi absolută a se numeştesupravenerare, preacinstire sau supracinstire
Dumnezeu nu produce nimic în om, cu toate că poate”. lui Dumnezeu, pe de o parte de a-i alege pe unii oameni spre (υπερδουλεια);
Harismele: mântuire, iar pe de altă parte, de a reproba sau a-i respinge pe alţii. − temeiurile preacinstirii Maicii Domnului:
− sunt daruri care zidesc Biserica într-o măsură mai mare decât − de la căderea în păcat Dumnezeu a încunoştinţat că mântuirea
darurile obişnuite, posesorii lor fiind aleşi după necunoscuta şi Mântuirea subiectivă sau îndreptarea omului va veni printr-o femeie; cf. Facere III,15 – „Duşmănie voi pune
negrăita înţelepciune a lui Dumnezeu; − este împreună-lucrarea lui Dumnezeu şi a omului, prin care ultimul între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta
− cele şapte daruri ale Duhului Sfânt sunt – al înţelepciunii; al îşi însuşeşte roadele jertfei de pe cruce, a Mântuitorului, fiind eliberat îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul”;
înţelegerii, al sfatului, al puterii, al cunoştinţei, al bunei credinţe din robia păcatului şi a morţii, începând de la Botez şi Mirungere o − Isaia, proorocul a prezis naşterea Mântuitorului dintr-o
(evlaviei) şi al temerii de Dumnezeu. nouă viaţă, prin care se face drept înaintea lui Dumnezeu; fecioară; Isaia VII,14
− texte scripturistice şi patristice: − este consecinţa răscumpărării în Iisus Hristos, prin care ne-a venit – „Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema
⇒ I Corinteni XII,4-11 – „Darurile sunt felurite, dar Duhul este harul şi adevărul (I Ioan I,17). numele lui Emanuel”;
acelaşi … Şi lucrările sunt felurite, dar e acelaşi Dumnezeu, care Etapele îndreptării: − i s-a dat cinstire şi preţuire de persoane diferite în împrejurări
lucrează toate în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folos. 1. chemarea şi pregătirea omului pentru renaştere, pentru deosebite:
Căci unuia i se dă prin Duhul cuvânt de înţelepciune şi altuia primirea harului divin; ⇒ însuşi Dumnezeu, prin alegerea făcută;
cuvântul cunoştinţei după acelaşi Duh. Şi unuia i se dă credinţa în 2. renaşterea omului în Hristos prin taina Sf. Botez – constă, pe de ⇒ Îngerul Gavriil prin cuvintele: „ Bucură-te, ceea ce eşti plină
acelaşi Duh, iar altul darul tămăduirilor întru acelaşi Duh. Unul darul o parte în curăţirea de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei...”
facerii de minuni, iar altuia proorocie, iar altuia feluri de limbi, iar săvârşite până la botez, iar pe de altă parte, în sălăşluirea harului lui (Luca I, 28-29)
altuia tălmăcirea limbilor. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Hristos în el; ⇒ Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, a numit-o
Duh, împărţind îndeosebi fiecăruia precum voieşte.” 3. progresul creştinului în viaţa cea în Hristos – arătându-l pe „binecuvântată între femei” şi „Maica Domnului meu” (Luca I,
Raportul dintre har şi libertatea omului: Hristos prezent în viaţa şi în faptele lui. 40-43)
⇒ la ortodocşi: Condiţiile însuşirii mântuirii subiective: ⇒ oamenii ce ascultau cuvintele Mântuitorului şi vedeau
− nu există separaţie între Dumnezeu şi creatură, între Dumnezeu şi 1. credinţa – este adeziunea noastră liberă la cele descoperite de minunile acestuia ziceau „fericit este pântecele care Te-a purtat
om, între natură şi har; Dumnezeu sau la revelaţia divină; şi fericit sânul pe care L-ai supt” (Luca XI, 27-28)
− omul, care poartă prin actul creaţiei chipul lui Dumnezeu, tinde în − pentru mântuire este necesară „credinţa lucrătoare prin iubire” ⇒ ea însăşi a mărturisit înaintea Elisabetei „Iată de acum mă vor
mod liber spre Creatorul său şi prin ajutorul minţii comunică cu (Galateni V,6); ferici toate neamurile. Căci mi-a făcut mie mărire Cel puternic.”
Dumnezeu, iar prin simţuri cu lumea materială; − texte scripturistice şi patristice: (Luca I, 48-49)
− harul restabileşte natura umană originară pentru ca omul să-şi poată ⇒ Marcu XVI, 15-16 – „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi ⇒ însuşi Fiul său Iisus a cinstit-o, fiindu-i tot timpul supus
regăsi şi relua viaţa în comuniune cu Dumnezeu; - „Omul are două Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va (Luca II, 51), o asculta când îi cerea ceva (Ioan II, 3-10), iar
aripi: harul şi libertatea” mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi”; când a fost răstignit a lăsato în grija ucenicului iubit (Ioan XIX,
(Sf. Maxim Mărturisitorul); ⇒ Evrei XI,6 – „Fără credinţă cu neputinţă este a bine plăcea lui 26-27)
− redobândirea harului prin Hristos a însemnat o restaurare a naturii Dumnezeu”; ⇒ însuşi numele „Maria” înseamnă Doamnă, Stăpână, cea
umane şi implicit a libertăţii prin care omul îşi poate relua eforturile ⇒ Romani X,9 – „De vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Iisus şi vei aleasă;
în vederea desăvârşirii sale; crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morţi te vei ⇒ naşterea mai presus de fire a Mântuitorului a păstrat neatinse
− harul este ambiţia care face posibilă desfăşurarea deplină a mântui”. peceţile fecioriei, Maica Domnului rămânând fecioară şi după
libertăţii, el restaurând adevărata libertate, ce se manifestă prin 2. faptele bune – sunt absolut necesare pentru mântuire, alături de naştere; -
efortul nostru continuu de a nu ne lăsa înrobiţi de porniri şi pofte credinţă; Iezechiel 44, 1-3 – „Poarta aceasta va fi închisă şi nu se va
josnice, de patimi şi vicii şi de tot ce ne poate îndepărta de la – reprezintă singurul mijloc prin care ne putem dobândi mântuirea; deschide şi nimeni nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeul
împlinirea scopului ultim; − dacă credinţa este cea care îndreptează şi mântuieşte, fiind vie şi lui Israel a intrat prin ea. De aceea va vi închisă”;
lucrătoare prin iubire, ea însăşi este în acelaşi timp şi faptă bună,
22 23 24
⇒ recunoscându-i rolul în iconomia mântuirii Biserica o preamăreşte (Ieşire XVII,1-12); şarpele de aramă din pustie (Numeri XXI,9; F. Apostolilor XX,28 „Drept aceea luaţi aminte de voi şi de
din cele mai vechi timpuri, închinându-i imnuri, adresându-i Ioan III,14-15); toată turma, în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să
rugăciuni şi preamărindu-o prin diferite numiri; ⇒ în Noul Testament a devenit altarul de jertfă pe care s-a jertfit păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu scump
⇒ Biserica i-a rânduit patru sărbători mari: Mântuitorul pentru răscumpărarea neamului omenesc; precum şi sângele Său”;
1. Naşterea Maicii Domnului – 8 septembrie; mijlocul prin care s-a împăcat omul cu Dumnezeu (Efeseni II,16; ⇒ în mod văzut a fost întemeiată la Cincizecime, când Duhul
2. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie; Coloseni I,20); semnul biruinţei asupra morţii şi semnul ce se va Sfânt S-a pogorât peste Apostoli şi a fost întemeiată, în urma
3. Bunavestire – 25 martie; arăta pe cer la a doua venire (Matei XXIV, 30); este mijlocitoarea predicii Sf. Ap. Petru, prima comunitate creştină botezându-se
4. Adormirea Maicii Domnului – 15 august. preamăririi lui Hristos (Filipeni II,8); este pecetea lui Dumnezeu „ca la trei mii de suflete” (Faptele Apostolilor II,41);
asupra celor mântuiţi (Apocalipsă VII,2-3); − Mântuitorul a întemeiat Biserica ca organ pentru continuarea
Cinstirea sfinţilor ⇒ vrednicia cinstirii crucii rezultă şi din cuvintele Sf. Ap. Pavel: lucrării Sale mântuitoare în lume şi i-a dat puterea de a continua
− sfinţii sunt creştini, care în timpul vieţii pământeşti s-au arătat plini „Mie însă nu-mi fie a mă lăuda fără numai în crucea Domnului …” întreita Sa slujire (învăţătorească, arhierească şi împărătească),
de desăvârşire în viaţa religioasă şi morală şi care, după trecerea lor (Galateni VI,14) şi „Căci cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce propovăduind adevărul Evangheliei neschimbat şi nealterat,
la cele veşnice, duc o viaţă fericită în cer, gustând o parte din pier, iar pentru noi este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni I,18). curăţind de păcate şi sfinţindu-i pe credincioşi prin Sfintele
fericirea pe care o vor primi deplin după Taine şi conducându-i pe calea dobândirii vieţii veşnice;
judecata universală; Cinstirea sfintelor icoane Însuşirile Bisericii:
− li se cuvine o cinstire relativă, numită venerare (δουλεια), această − sunt reprezentări sensibile fie ale lui Dumnezeu în Treime, fie ale 1. unitatea:
cinstire deosebindu-se de cinstirea absolută, datorată doar lui Mântuitorului Iisus Hristos, fie ale îngerilor sau ale sfinţilor; − Biserica este una şi unică, întrucât unul este Dumnezeu, unul
Dumnezeu, numită adorare (λατρεια) sau cea acordată Fecioarei − prin cinstirea lor creştinul se îndreaptă cu sufletul spre Dumnezeu, este Iisus Hristos, Capul şi întemeietorul ei, unul este Duhul
Maria, tot cinstire relativă, numită supravenerare (υπερδουλεια); rugând pe sfinţi să fie mijlocitori în faţa lui Dumnezeu pentru ei; Sfânt sălăşluit în ea; una este Treimea cea de o fiinţă şi
− prin aceasta îi aducem laudă lui Dumnezeu, cf. Psalmi 150,1 – − nu contravine poruncii a doua din decalog (Ieşire XX,4) deoarece nedespărţită, de unde şi necesităţii unităţii esenţiale a
„Lăuda-ţi pe Dumnezeu întru sfinţii Săi”; materia icoanei nu este cinstită în sine, ci este numai un mijloc foarte comuniunii de viaţă cu Dumnezeu;
− relaţia noastră cu ei este o relaţie de dragoste frăţească, noi având transparent prin care exprimăm cinstirea faţă de persoana al cărei ⇒ unitatea fiinţială a Bisericii este extensiune a unităţii
îndrăzneală către ei, iar ei ca prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu au chip îl are icoana, iar Sf. Teodor Studitul (sec IX) ne spune că dumnezeieşti:
îndrăzneală către El, să se roage pentru noi; „icoana este imaginea adevărului, pe când idolul este asemănarea ⇒ „Este un singur trup şi un singur Duh, precum şi chemaţi aţi
− temeiurile cinstirii sfinţilor: minciunii şi a erorii”; fost într-o singură nădejde; este un Domn, o credinţă, un botez,
⇒ pentru că în viaţa lor au bineplăcut lui Dumnezeu, iar după moarte − a fost stabilită la sinodul al şaptelea ecumenic, atunci când Sfinţii un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toate şi în voi toţi”
au fost învredniciţi de o parte din fericirea veşnică, au fost numiţi Părinţi au stabilit, împotriva iconoclaştilor, că cinstirea icoanelor este (Efeseni IV, 4-6);
„prieteni ai lui Dumnezeu (Ioan XV,14), „casnici” (Efeseni II,19) şi „bineplăcută lui Dumnezeu”, iar „ venerarea se reduce la persoana ⇒ „Au doară s-a împărţit Hristos” (I Corinteni 1, 13);
„judecători ai lumii” înfăţişată pe icoană, iar nu la materia icoanei sau la chipul 2. sfinţenia:
(Matei XIX,28; I Corinteni VI,2); (fotografia) de pe ea”; − sfinţenia Bisericii este sfinţenia lui Hristos Însuşi, întrucât ea
⇒ pentru că atât în viaţa pământească cât şi după moarte sfinţii se − temeiurile cinstirii sfintei cruci: este trupul Lui tainic, trup nedespărţit niciodată de Capul său. Ea
roagă pentru oameni, urmând îndemnul Sf. Apostol Pavel: „Vă ⇒ realitatea întrupării Mântuitorului (II Ioan I,7); este sfântă pentru că este locaş al Duhului Sfânt;
îndemn deci, înainte de toate să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, ⇒ nevoia omului de concret, de cunoaştere a mesajului dumnezeiesc ⇒ „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o
mulţumiri pentru toţi oamenii… căci acesta este lucru bun şi primit – omultrăieşte în faţa icoanei întâlnirea cu Hristos, care, astfel nu sfinţească, curăţind-o prin baia apei şi prin cuvânt şi ca să o
înaintea lui Dumnezeu” (I Timotei II,1-3); cât şi rămâne un simplu subiect de artă. înfăţişeze Sieşi Biserică sfinţită, neavând pată sau zbârcitură, ori
încredinţarea primită de la Sf. Iacov: „căci mult poate rugăciunea altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană”
stăruitoare a celui drept” (Iacov V,16); Sfânta Biserică (Efeseni
⇒ pentru că s-au străduit să întrupeze în persoana lor sfinţenia lui − este instituţia întemeiată de Dumnezeu-Omul pentru mântuirea şi V,25-27);
Hristos, devenind astfel următorii sau imitatorii Lui – „Fiţi următori sfinţirea oamenilor; altfel spus Biserica este extensiunea comunitară a 3. sobornicitatea sau catolicitatea (universalitatea):
mie, precum şi eu Îi sunt lui Hristos” (I Corinteni I,1); „Dacă-i lui Hristos sau organismul celor adunaţi în Hristos, ei constituind − însuşirea Bisericii de a fi un întreg unitar, viu şi activ peste tot
iubim pe sfinţi, să-i imităm. Sfinţii mucenici l-au imitat pe Hristos trupul tainic al lui Hristos, iar Hristos este capul pururi viu şi activ al pământul unde s-a răspândit creştinismul. Sobornicitatea
până la a-şi da propriul lor sânge, până la a suferi după pilda Lui cele acestui trup, niciodată despărţit de trup; Bisericii este implicată în unitatea ei;
mai mari chinuri. […]Dar ei nu sunt singurii, după ei izvorul - ea este terenul de lucru a harului divin care coboară cu putere din ⇒ Sobornicitatea Bisericii are două aspecte: extensiv şi intensiv:
sfinţeniei nu a secat […] Să învăţăm dar de la aceşti sfinţi cum, fără a Hristos, prin Sfântul Duh, sălăşluind în omenitatea îndumnezeită a lui 􀂃 Caracterul extensiv exprimă prezenţa spaţială a Bisericii pe
înfrunta suferinţele martiriului, un creştin trebuie să-l imite pe Hristos şi se comunică membrilor ei, credincioşii; întreaga întindere a lumii;
Hristos.” (Fer. Augustin). − se împarte în: 􀂃 Caracterul intensiv arată conţinutul ortodox, de valoare
Cinstirea sfintei cruci ⇒ Biserică luptătoare – luptă împotriva păcatului pe pământ; universală al vieţii;
− în sens material este un obiect format din două bucăţi de lemn, ⇒ Biserică triumfătoare – a îngerilor, drepţilor şi sfinţilor, care a ⇒ Sobornicitatea Bisericii este unitate spirituală desăvârşită, în
aşezate una peste alta, de-a curmeziş, pe care a fost răstignit Hristos; triumfat în lupta împotriva răului; plenitudine sfântă, rezultată din prezenţa unificatoare a lui
iar în înţeles spiritual reprezintă greutăţile şi suferinţele pe care Întemeierea Bisericii: Hristos;
fiecare om trebuie să le suporte în viaţă; − stă în strânsă legătură cu întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe -ea exprimă comuniunea frăţească a tuturor în Hristos;
− a fost ridicată de Mântuitorul la rangul de mijloc de mântuire; pământ, ea fiind sacramentul şi reprezentanta acestei împărăţii, după 4. apostolicitatea
− temeiurile cinstirii sfintei cruci: întemeierea ei; − însuşirea prin care Biserica se afirmă ca fiind întemeiată de
⇒ ca mijloc de mântuire a fost preînchipuită în Vechiul Testament de − actul de întemeiere al Bisericii: Iisus Hristos şi aşezată pe temelia Apostolilor;
Moise prin: lovirea Mării Roşii cu toiagul (Ieşire XIV,16); mâinile ⇒ în mod nevăzut a luat fiinţă prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului ⇒ „pe temelia Apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul
întinse orizontal şi sprijinite de Aron şi Hur în lupta cu amaleciţii unghiului fiind însuşi Iisus Hristos” (Efeseni II,20);
25 26 27
⇒ „nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea odată pusă, care − Hirotonia – a fost instituită de Mântuitorul, după învierea Sa din ⇒ Romani VI,23 – „Pentru că plata păcatului este moartea”;
este Iisus Hristos” (I Corinteni III,11); morţi, atunci când, arătându-se Apostolilor le-a zis: „Precum M-a 2. înseamnă sfârşitul vieţii pământeşti, vremelnice şi în acelaşi
⇒ se manifestă în succesiunea apostolică. trimis pe Mine Tatăl aşa vă trimit Eu pe voi …” (Ioan XX,21-23); timp începutul vieţii veşnice, fiind ultima limită, până când omul
Ierarhia bisericească: − Cununia(nunta) – în Scriptură nu se găseşte un loc precis din care îşi poate pregăti mântuirea:
− aparţine în mod fiinţial Bisericii, fiindu-i întru totul necesară; să rezulte că Mântuitorul a instituit în mod expres această taină, însă ⇒ Filipeni I,21 – „Căci pentru mine viaţa este Hristos, iar
− cuprinde trei trepte, după har: ştim că a sfinţit căsătoria la nunta din Cana Galilei; moartea un câştig”
⇒ episcop; − Maslul – Sfânta Scriptură nu arată când a fost instituită această 3. omul trebuie să fie pregătit în orice moment pentru primirea
⇒ preot; taină, însă aduce numeroase dovezi despre practicarea ei de către morţii, deoarece după moarte nimeni nu mai poate lucra nimic
⇒ diacon; Sfinţii Apostoli; astfel aflăm că „ieşind ei (Apostolii), au propovăduit pentru propria mântuire:
− în decursul vremii, datorită lărgirii câmpului administrativ tuturor să se pocăiască. Şi scoteau afară demoni mulţi şi ungeau cu ⇒ Ioan IX,4 – „Mie mi se cade să lucrez lucrurile Celui Care
bisericesc şi o dată cu creşterea numărului persoanelor de untdelemn mulţi bolnavi şi-i făceau sănătoşi” (Marcu VI,12-13). M-a trimis până este ziuă, căci vine noaptea când nimeni nu
administraţie au apărut gradaţii în cuprinsul fiecăreia din cele trei Importanţa Sfintelor Taine în viaţa creştină: poate să lucreze”;
trepte, fără ca prin aceasta să se micşoreze sau să se sporească − pentru că ni se împărtăşeşte harul divin, har ce renaşte şi ridică la ⇒ Clement Romanul – „Să ne pocăim cât timp trăim pe pământ
harul hirotoniei, trepte ce se conferă prin hirotesire astfel: viaţa suprafirească în Hristos; […] căci după trecerea din această lume nu ne mai putem
⇒ la treapta de episcop – arhiepiscop, mitropolit şi patriarh; − pentru că, prin ele, Mântuitorul Hristos este prezent şi activ, prin mărturisi sau pocăi”;
⇒ la cea de preot – arhipresbiter sau protopresbiter; Sfântul Duh, în Biserica, în care, prin Sfintele Taine se lucrează ⇒ Sf. Ioan Gură de Aur – „Viaţa de acum este timpul faptelor,
⇒ la cea de diacon – arhidiacon sau protodiacon; mântuirea şi sfinţirea credincioşilor; iar după moarte vine judecata şi pedeapsa”;
− cea mai înaltă autoritate în Biserică este sinodul ecumenic, iar pe − prin Botez, Mirungere şi Euharistie se realizează încorporarea 4. sufletul după moarte duce o viaţă pe deplin conştientă,
plan local sinodul episcopilor; continuă a credincioşilor în Hristos şi în Biserica Sa; aducându-şi aminte de toţi şi de toate cele trăite în viaţă, dându-
− texte scripturistice: − prin Pocăinţă şi Maslu credincioşii îşi redobândesc sănătatea şi seama şi mai deplin de binele sau răul
⇒ Faptele Apostolilor XIV,23 – „Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare sufletească şi trupească; făcut în timpul cât a vieţuit pe pământ, în legătură cu trupul.
biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului, în − prin Hirotonie se nasc slujitori, care continuă întreita slujire a Judecata particulară:
Care crezuseră”; Mântuitorului, până la sfârşitul veacurilor; − este judecata pe care sufletul o primeşte îndată după moarte;
⇒ Tit I,5 – „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta … să aşezi preoţi − prin Nuntă se perpetuează şi se înmulţeşte neamul omenesc; − este necesară deoarece răsplata sau pedeapsa trebuie să vină ca
prin cetăţi, precum ţi-am rânduit”; − Botezul – este important deoarece creştinul renaşte la o nouă viaţă urmare a unei hotărâri dată de Judecătorul cel drept, chiar dacă
⇒ I Timotei V,22 – „Nu-ţi pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu în Hristos; nu este deplină sau definitivă;
te face părtaş la păcatele altora”. − Mirungerea – este importantă deoarece întăreşte şi sporeşte în − învăţătura despre judecata particulară se întemeiază pe
noua viaţă; Revelaţie:
Sfintele Taine − Euharistia – este importantă deoarece dă creştinului hrana ⇒ Evrei IX,27 – „Şi precum este rânduit oamenilor să moară,
− sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Iisus Hristos şi duhovnicească şi arvuna vieţii veşnice, prin unirea cu Hristos; iar după aceea urmează judecata…”;
încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care, celor ce le primesc, se − Pocăinţa – este importantă deoarece curăţeşte de păcate şi ⇒ II Corinteni V,10 – „Căci noi toţi trebuie să ne înfăţişăm
împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfânt, scopul lor fiind reînnoieşte sufletul creştinului; înaintea judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a
mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă. − Hirotonia – deoarece prin ea creştinul devine preot al lui Hristos; făcut în trup, ori bine, ori rău”;
Instituirea Sfintelor Taine: − Nunta – este importantă deoarece prin ea creştinul se uneşte pentru ⇒ Fericitul Augustin – „De tot dreaptă şi mântuitoare este
− de către Mântuitorul Hristos, acest adevăr aflându-l din cuvintele: convieţuire şi înmulţirea neamului omenesc; credinţa că sufletele se judecă îndată ce ies din trupuri”;
„…iar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit” (Ioan I,17) − Maslul – este important pentru că prin el credinciosul dobândeşte − autorul judecăţii particulare este Mântuitorul Hristos:
precum şi din calitatea Apostolilor vindecarea de bolile sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea de păcate. ⇒ Ioan V,22 – „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată
de „iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni IV,1; I Petru judecata a dat-o Fiului”;
IV,10); VII. Dumnezeu Judecatorul ⇒ Ioan V,27 – „Şi putere i-a dat (Tatăl) să facă judecată, căci
− Botezul – a fost instituit de Mântuitorul, înainte de înălţarea Sa la ⇒ Învăţătura creştină despre moarte şi judecata particulară; Fiul Omului este”;
cer, prin cuvintele: „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le ⇒ Parusia şi semnele parusiei; − criteriul după care se face judecata este străduinţa sau
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei ⇒ Învierea morţilor şi judecata obştească. dezinteresul pe care l-a manifestat în viaţă cel judecat, de a se
XXVIII,19); Învăţătura creştină despre moarte şi judecata particulară apropia de Hristos şi de a intra în comuniune cu El;
− Mirungerea – nu se cunoaşte momentul instituirii acestei sfinte − ca fenomen biologic moartea este despărţirea sufletului de trup − martori şi acuzatori:
taine; (Eclesiastul XII,7); ⇒ conştiinţa, îngeri, sfinţi, Maica Domnului;
− Euharistia – a fost instituită de Mântuitorul la Cina cea de Taină, sufletul imateril, nemuritor merge la Dumnezeu, ⇒ demonii, spiritele rele, ce urmează să agraveze starea celui
atunci când a luat pâinea, a mulţumit şi binecuvântându-o a dat-o -trupul se intoarce in pamantul din care a fost facut si prin putrezire judecat;
ucenicilor zicând „luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu …”, apoi se descompune in elementele din care fost format. − la unii Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (Efrem Sirul, Chiril al
luând paharul şi mulţumind a zis: „beţi dintru acesta toţi, acesta este − în concepţia creştină reprezintă un eveniment firesc, universal şi Alexandriei, ş.a.) întâlnim învăţătura despre vămile văzduhului,
sângele Meu, al legii celei noi …” (Marcu XIV,22; necesar, prin care trecem la comuniunea cu Dumnezeu, ea fiind însă această învăţătură nu are caracter de dogmă.
Luca XXII,10); considerată drept uşa de trecere spre o nouă viaţă; Parusia şi semnele parusiei
− Mărturisirea – a fost instituită de Mântuitorul, după înviere, când − Biserica Ortodoxă ne învaţă, despre moarte, următoarele: − eshatologia cuprinde învăţătura Bisericii nu numai despre
s-a arătat Apostolilor şi a suflat asupra lor zicând: „Luaţi Duh Sfânt, 1. a apărut ca urmare a păcatului strămoşesc: sfârşitul individual, ci şi despre evenimentele care se vor petrece
cărora le veţi ierta păcatele se vor ierta şi cărora le veţi ţine vor fi ⇒ Romani V,12 – „Căci precum printr-un om a intrat păcatul în la sfârşitul chipului lumii acesteia, atunci când va lua o nouă
ţinute” (Ioan XX,22-23); lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, formă desăvârşită, când va avea loc a doua venire a Domnului
prin cel în care toţi au păcătuit”; (Parusia), învierea obştească a morţilor, schimbarea trupurilor
28 29 30
celor vii şi judecata universală, după care începe viaţa veşnică a − texte scripturistice: ⇒ va avea o sentinţă definitivă şi veşnică;
oamenilor în starea de fericire sau nefericire; ⇒ Ioan V,25,28-29 – „Amin, amin, grăiesc vouă, că vine ceasul şi ⇒ va fi supremă, deoarece va fi făcută de Judecătorul Suprem;
− timpul parusiei nu este precizat, omul având datoria de a fi pregătit, acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi care ⇒ va fi înfricoşătoare, pentru îngeri, deoarece li se descoperă
căci atunci când nici nu ne vom gândi va veni Fiul Omului; vor auzi vor învia… căci vine glasul în care toţi cei din morminte vor planul lui Dumnezeu cu privire la lume, pentru drepţi, fiindcă nu
Semnele Parusiei: auzi glasul Lui şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune întru învierea pot fi siguri că vor putea da un răspuns bun, iar pentru păcătoşi,
1.− propovăduirea Evangheliei la toate neamurile, indiferent dacă vieţii, iar cei ce au făcut cele rele întru învierea osândirii”; deoarece sunt deplin conştienţi şi se cutremură de soarta ce-i
ea va fi primită sau nu: ⇒ I Corinteni XV,13 – „Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos aşteaptă;
⇒ Matei XXIX,14 – „Şi se va propovădui această Evanghelie a n-a înviat”;
împărăţiei în toată lumea, spre mântuire la toate neamurile, şi atunci − calităţile trupurilor înviate: Cuprins:
va veni sfârşitul” ; ⇒ vor fi nestricăcioase – ele nu vor mai fi supuse schimbării sau I. Legea morală a Vechiului testament;
2.− ivirea de prooroci mincinoşi şi căderea multora de la alterării şi nici bolilor şi morţii, drepţii putând să se bucure de o viaţă II. Legea morală a Noului Testament;
credinţă, precum şi înmulţirea fărădelegilor între oameni: spirituală deplină, pe când cei răi vor şi supuşi unor suferinţe III. Conceptul libertate a voinţei în învăţătura creştină;
⇒ Matei XXIV,11-12 – „Şi mulţi prooroci se vor scula şi vor amăgi continue; IV. Virtuţile teologice;
pe mulţi şi din pricina fărădelegii se va răci dragostea multora”; ⇒ vor fi nemuritoare – prin însăşi natura lor, deoarece Mântuitorul V. Familia în lumina moralei creştine;
⇒ II Timotei III,2-5 – „Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, Hristos a învins moartea pentru totdeauna în propriul Său trup; VI. Probleme ale lumii contemporane.
nemulţumitori, necuvioşi, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, ⇒ vor fi pline de putere – putând vieţui în deplină armonie şi unitate VII. Responsabilitea crestinului fata de sine, fata de semeni,
clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, vânzători, cu sufletul; fata de creatie
necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori mai mult de desfătări decât de ⇒ vor fi trupuri duhovniceşti (trupuri spirituale) – fără a-şi pierde
Dumnezeu, având înfăţişarea credinţei adevărate dar tăgăduind substanţa sau forma din viaţa pământească vor fi supuse sufletului în I. Legea morala a Vechiului Testament
puterea ei”; toate; − Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament;
3.− venirea lui Antihrist – numirea de Antihrist înseamnă adversar ⇒ vor fi cereşti – transfigurate, sensibilitatea lor se va îndrepta spre − Decalogul şi explicarea lui.
sau duşman al lui Hristos şi se referă fie la duşmanii lui Hristos în plăcerile pur duhovniceşti; Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament
general, fie la o persoană anume, diavolul sau o unealtă a sa, un ⇒ vor fi pline de slavă (îmbrăcate întru mărire) – cf. Matei XIII,43: Legea morală a Vechiului Testament face parte din legea
trimis al Satanei; puterea lui va înceta la venirea Domnului; „Atunci drepţii vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui”; pozitivă dumnezeiască, care are următoarele însuşiri:
⇒ I Ioan II,18 – „Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit − trupurile păcătoşilor vor fi numai nestricăcioase şi nemuritoare, iar ⇒ provine de la autoritatea legitimă, adică de la Dumnezeu;
că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat – de aici celelalte calităţi le vom întâlni numai la trupurile celor drepţi, care le ⇒ nu se opune unei legi mai înalte, adică nu contravine legii
cunoaştem că este ceasul cel de pe urmă”; vor avea şi pe primele două, însă va primi aceste calităţi potrivit morale naturale;
⇒ II Tesaloniceni II,3 – „Să nu vă amăgească nimeni în nici un chip gradului de desăvârşire morală, atinsă în viaţă – cf. I Corinteni ⇒urmăreste binele obştesc, adică este dreaptă;
[…] că va veni întâi lepădarea de credinţă şi se va arăta omul XV,41-42 – „Alta este strălucirea soarelui, alta a lunii şi alta a ⇒ împlinirea ei este posibilă atât din punct de vedere fizic, cât şi
păcatului, fiul pierzării potrivnicul […]. Iar venirea aceluia va fi stelelor, căci stea de stea se deosebeşte în strălucire. Aşa este şi cu moral;
lucrarea lui Satan însoţit de tot felul de puteri şi de semne şi de învierea morţilor”; − însuşirile legii morale a Vechiului Testament:
minuni mincinoase”; − trupurile păcătoşilor vor învia pentru că posedă natura general- ⇒ este imperfectă, atât în formulare, cât şi în realizarea ei;
4.− venirea pe pământ a lui Enoh şi Ilie (Apocalipsa XI,3-11); umană, pe care Hristos a ridicat-o la nemurire şi vor avea imprimat în ⇒ are rolul de „călăuză către Hristos” (Galateni III,24), ea fiind
5.− multe şi mari catastrofe în natură şi între oameni; natura lor sensibilitatea pentru chinuri şi suferinţe; dată pentru a trezi conştiinţa păcătoşeniei şi dorinţa după un
6.− convertirea poporului evreu la creştinism; Judecata obştească sau universală: mântuitor;
⇒ Osea III,5 – „Fii lui Israel se vor întoarce la credinţă şi-L vor − va avea loc în ziua Parusiei; ⇒ este lipsită de harul divin;
căuta pe Domnul Dumnezeul lor”; − se va face de Mântuitorul Hristos pe tronul măririi Sale; ⇒ accentuează unitatea şi spiritualitatea lui Dumnezeu, deoarece
⇒ Romani XI,25-27 –„Împietrirea lui Israel s-a făcut în parte, până − locul judecăţii va fi pământul transfigurat; decalogul cuprinde fundamentele vieţii religios-morale pentru
ce va intra tot numărul păgânilor. Şi aşa tot Israelul se va mântui”; − procedura va fi deosebită de cea a judecăţilor omeneşti, cei toate timpurile şi toate popoarele;
7.− arătarea pe cer a semnului Fiului Omului, crucea: judecaţi văzând întreg trecutul ca într-o oglindă sau ca într-o carte ⇒ este obligatorie, Dumnezeu atrăgând atenţia asupra acestui
⇒ Matei XXIV,30 – „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului deschisă; lucru prin prooroci şi tot prin aceştia ne-a dat modul cum trebuie
Omului… şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu − o dată cu această judecată încetează împărăţia harului şi începe împlinită;
putere şi cu slavă multă”. împărăţia măririi Fiului lui Dumnezeu, cf. Apocalipsă XI,15; Decalogul şi explicarea lui
− caracteristicile judecăţii universale: − valoarea decalogului este dată de explicarea în spiritul
Învierea morţilor şi judecata obştească ⇒ va fi universală, deoarece ei i se vor supune absolut toţi oamenii, învăţăturilor evanghelice (cf. Matei V, 20-48);
Învierea morţilor: din toate locurile şi din toate timpurile; − I. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alţi dumnezei
− Este una din adevărurile fundamentale ale învăţăturii creştine; ⇒ va fi solemnă, deoarece Mântuitorul Hristos, şezând pe scaunul în afară de mine”:
− prin înviere se înţelege revenirea la viaţă a unui trup omenesc după măririi Sale, înconjurat de îngeri, Apostoli şi de sfinţi, va reprezenta − această poruncă cere creştinilor să-L cinstească pe Dumnezeu
ce nu mai este nici o îndoială că acesta a murit cu adevărat; iar dacă cea mai înaltă autoritate judecătorească, în drept să hotărască soarta atât în interior cât şi în exterior. Cinstirea lăuntrică se face prin
se întâmplă după ce trupul a putrezit, prin înviere se înţelege definitivă a tuturor oamenilor; virtuţile credinţei, nădejdii şi iubirii, iar cinstirea exterioară se
reconstituirea trupului din elementele care l-au compus şi revenirea ⇒ va fi publică, ceea ce înseamnă că ea se va face în faţa tuturor manifestă prin diferite acte de cult. Din cinstirea divinităţii se
lui la viaţă; oamenilor – „toată zidirea cea cerească şi cea pământească […] stă de conturează datoria de a mărturisi credinţa în D. mereu şi datoria
− învierea morţilor este revenirea la viaţă a tuturor oamenilor care au faţă cu cutremur, aşteptând înfricoşata descoperire a judecăţii de a ne manifesta ca fii ai lui D., aşa cum desprindem din textul
trăit de la Adam încoace, şi au murit înainte de Parusia Domnului; dumnezeieşti” (Sf. Maxim Mărturisitorul); de la Mt. V,16 - „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea
− va fi universală, deoarece vor învia deodată atât drepţii cât şi ⇒ dreaptă – deoarece cel ce face judecata este Judecătorul cel drept oamenilor, aşaîncât să vadă faptele voastre cele bune şi să
păcătoşii (Ioan V,28; Faptele Apostolilor XXIV,15) (Ioan V,30); slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”;
31 32 33
− II. „Să nu-ţi faci chip cioplit, şi nici vreo asemănare cu ceva din − IX. „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău”: „flămânzii de dreptate” sunt toţi cei ce doresc şi înfăptuiesc
câte sunt în cer, ori din câte sunt pe pământ, ori din câte sunt în − aici este oprită mărturia mincinoasă împotriva aproapelui nostru cu binele. Cei ce se vor afla în această categorie se vor „sătura”
apele de sub pământ. Să nu te închini lor şi nici să le slujeşti”: scopul de a-i face rău, precum şi orice minciună, ca un fapt direct prin dobândirea desăvârşirii depline în viaţa viitoare;
− în această poruncă este vorba de cinstirea lui Dumnezeu, ea oprind opus adevărului. Prin firea sa omul este obligat să trăiască în legătură − V. „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”:
închinarea la orice făptură închipuită sub formă de idoli – idol = cu alţi oameni, el trebuind astfel să aibă relaţii şi raporturi de − milostenia cerută de Mântuitorul este o exteriorizare prin fapte
născocire omenească, fără a prezenta ceva real. Ea nu interzice încredere; minciuna roade şi distruge relaţiile de bună înţelegere; a iubirii faţă de aproapele nostru; ea ne este cerută deoarece
cinstirea icoanelor deoarece acestea sunt reprezentări reale, iar noi − X. „Să nu râvneşti la nimic din câte sunt ale aproapelui tău”: însăşi împărăţia cerurilor este un dar al milostivirii divine faţă de
cinstim persoanele înfăţişate pe ele; iar pe de altă parte prototipul − în timp ce porunca a opta opreşte însuşirea reală şi efectivă a oameni. Răsplata celor milostivi va fi milostenia Părintelui
icoanelor îl găsim în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu dă bunurilor aproapelui nostru, această poruncă opreşte chiar şi dorinţa ceresc faţă de ei la judecata obştească;
lui Moise indicaţiile pentru cortul sfânt ( Ieşire XXV, 18-20; XXVI, şi pofta după bunurile semenilor. Această poruncă ne arată astfel că − VI. „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
31-35); decalogul reglementează nu numai faptele externe ale omului ci şi Dumnezeu”:
− III. „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert”: pornirea internă a inimii credinciosului. − prin curat cu inima înţelegem, în primul rând pe cel nevinovat
− datoria de a cinsti pe Dumnezeu este extinsă prin această poruncă şi II. Legea morala a Noului Testament şi lipsit de vicleşug, cel ce are o inimă curată şi nepătată ca
la numele lui Dumnezeu, care e sfânt, credinciosul având astfel − Însuşirile Legii Noului Testament; pruncii, o inimă iertătoare, plină de toată bunătatea şi răbdarea.
datoria de a nu huli, a nu rosti fără cinste cuvenită, a nu înjura sau − Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile, raportul între Legea Starea de supremă fericire, şi anume vederea lui Dumnezeu faţă
blestema pe Dumnezeu; Veche şi Noua Lege, despre milostenie, despre rugăciune, despre către faţă nu este dată decât celor ce sunt „curaţi cu inima”;
− IV. „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca s-o sfinţeşti”: post, despre judecata semenilor. − VII. „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu
− prin această poruncă ne este impusă cinstirea zilei de odihnă (a Însuşirile Legii Noului Testament se vor chema”:
sabatului – în Vechiul Testament, a duminicii – în Noul Testament), Legea Noului Testament este cuprinsă în Evanghelia lui Hristos, − făcătorii de pace sunt creştinii care prin viaţa şi faptele lor vor
înţelegându-se nu numai o reţinere de la lucrările fizice, ci şi un prilej învăţătura evanghelică fiind dedusă din adevăruri morale generale, căuta să împlinească o întreită pace – adică cei ce caută să fie
de examinare a vieţii, de aducere aminte a binefacerilor primite de la idei, îndemnuri, sfaturi, exemple, porunci, cuprinse în Evanghelie; împăcaţi cu Dumnezeu prin pocăinţă şi ferirea de păcate grele;
Dumnezeu. Porunca aceasta îl înalţă pe om din punct de vedere moral − interioritatea – înseamnă că ea cere o transformare interioară, o cei ce caută să fie împăcaţi în gândurile şi cugetele lor interne şi
şi îi dă prilejul de a cultiva cele mai alese virtuţi religioase şi morale; viaţă şi un duh nou, Duhul lui Hristos (Ioan VI,63; Filipeni II,5); cei ce caută să trăiască în pace şi bună înţelegere cu semenii
− V. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să − universalitatea – este destinată pentru întreg neamul omenesc; lor. Cei ce reuşesc să dobândească asemenea virtute se vor putea
trăieşti ani mulţi”: − necesitatea – ei pentru mântuirea tuturor oamenilor (Galateni numi fii ai lui Dumnezeu, făcându-se părtaşi de toate
− recunoscând familia ca temelia orânduirii sociale, această poruncă III,26-29); binefacerile Tatălui ceresc;
precizează cea mai însemnată datorie a copiilor în sânul familiei: − neschimbabilitatea – fiind cea mai desăvârşită lege nu se poate − VIII. „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este
cinstirea părinţilor de la care au primit nu numai viaţa ci şi creşterea schimba; împărăţia cerurilor”:
şi educaţia. Raportul dintre copii şi părinte Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei − în această fericire Mântuitorul îi fericeşte pe aceia care peste
este asemănător cu raportul dintre om şi Dumnezeu, de aceea Explicarea fericirilor: toate veacurile vor fi prigoniţi din pricina străduinţei lor pentru
datoriile copiilor faţă de părinţi sunt o consecinţă a datoriilor − I. „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia dreptate şi sfinţenie, iar răsplată făgăduită acestora este
oamenilor faţă de Dumnezeu; cerurilor”: împărăţia cerurilor, răsplată de care se vor bucura predicatorii
− VI. „Să nu ucizi”: − prin „săraci cu duhul” nu trebuie să-i înţelegem pe cei lipsiţi de Evangheliei, învăţătorii Bisericii, mărturisitorii dreptei credinţe
− viaţa, este bunul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a dăruit inteligenţă, ci şi luptătorii împotriva nedreptăţilor şi a relelor sociale;
oamenilor, fapt pentru care această poruncă interzice ridicarea pe cei ce se leapădă de păcatul mândriei şi al îngâmfării, fiind − IX. „Fericiţi veţi fi când din pricina Mea vă vor ocărî şi vă
propriei vieţi (sinuciderea) sau a conştienţi de lipsurile şi imperfecţiunile de care suferă străduindu-se vor prigoni şi minţind vor zice tot cuvântul rău împotriva
altuia (omorul sau uciderea). Mântuitorul ne învaţă că mai de temut astfel spre desăvârşire, adică pe cei smeriţi şi umili; voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă
este uciderea sufletească, decât cea trupească.; prin ucidere − II. „Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia”: este în ceruri”:
sufletească înţelegând faptele prin care atragem pe aproapele nostru − cei smeriţi, care sunt conştienţi de lipsurile şi păcatele lor, se − prin această ultimă fericire sunt fericiţi cei ce au suferit şi vor
pe calea păcatului; întristează şi plâng după o viaţă mai desăvârşită, după o viaţă de suferi defăimări, chinuri şi moarte din pricina credinţei în
− VII. „Să nu te desfrânezi”: dragoste, de adevăr şi dreptate, viaţă la care pot ajunge doar cu Hristos şi a Evangheliei sale, suferinţe ce au fost prevăzute de
− Dumnezeu, în rai a statornicit pentru toate timpurile permisiunea ajutorul harului divin; deci aici este vorba de plânsul păcatelor, Mântuitorul Hristos;
legăturii trupeşti dintre bărbat şi femeie numai în cadrul familiei; iar pentru a primi mângâierea în împărăţia cerurilor; Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament şi cea a
Mântuitorul a ridicat căsătoria la rangul de taină; la baza ei trebuind − III. „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul”: Noului Testament;
să stea dragostea curată şi fidelitatea − din această fericire vedem că blândeţea poate constitui o virtute de − legea Vechiului Testament a avut rolul de „pedagog spre
reciprocă a soţilor. Din acest motiv, orice legătură trupească dintre preţ pentru dobândirea „pământului”(fericirii veşnice), iar omul blând Hristos” (Galateni III,24) pentru poporul evreu, de aici
bărbat şi femeie în afara căsătoriei este oprită prin această poruncă, este cel ce dă cinstea cuvenită superiorilor săi şi îi preţuieşte pe cei rezultând că ea este inferioară legii Noului Testament, deoarece
fiind socotită desfrânare. Desfrânarea este curvie atunci când se mici, nu batjocoreşte, nu cleveteşte şi nu osândeşte pe aproapele său, legea veche nu-L putea mântui pe om (cf. Galateni II,16,
săvârşeşte de persoane necăsătorite, călcânduse astfel şi credinţa nelăsându-se pradă mâniei atunci când lucrurile nu merg după voia Romani III,20). Cu toate acestea Iisus Hristos ne spune că „nu
conjugală; lui; am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să
− VIII. „Să nu furi”: − IV. „Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia plinesc.” (Matei V,17) şi astfel e necesar să
− prin această poruncă se interzice însuşirea pe nedrept, prin orice se vor sătura”: vedem raportul dintre cele două legi:
mijloace, a bunurilor ce aparţin aproapelui nostru. Tot această − desprindem tăria şi râvna cu care creştinul adevărat trebuie să 􀂾 Legea Noului Testament lămureşte, interiorizează, unifică şi
poruncă consfinţeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor urmărească întreaga lui viaţă înfăptuirea dreptăţii, virtute foarte desăvârşeşte poruncile legii vechi; (Matei V, 17-48 –
indispensabile pentru întreţinerea vieţii şi condamnă orice mijloace însemnată în viaţa socială. În înţeles biblic prin dreptate înţelegem în interpretează legea veche Mântuitorul), (Matei XXII,37-39 – se
prin care se nesocoteşte acest drept: furtul, răpirea, înşelăciunea,etc.; general viaţa virtuoasă – trăită după poruncile lui Dumnezeu, astfel unifică toate poruncile legii Vechiului Testament);
34 35 36
􀂾 legea nouă înlocuieşte motivele trecătoare pentru împlinirea legii − păcatul strămoşesc a produs posibilitatea rătăcirilor, voinţa a slăbit, − este convingerea care se formează în noi datorită harului divin,
cu motive veşnice şi aşează iubirea în locul fricii; poftele senzuale ale omului s-au revoltat împotriva spiritului, în puterea căruia primim şi ţinem ca adevărate toate cele
􀂾 legea Noului Testament, ca lege a libertăţii, înlătură sarcina grea a ajungându-se la starea morală descrisă de Sf. Ap. Pavel – omul vrea descoperite de Dumnezeu pentru mântuirea credincioşilor, fiind
poruncilor legii Vechiului Testament; binele dar nu este în stare să-l realizeze, pentru că voinţa lui este singura cale de cunoaştere şi înţelegere a celor supranaturale,
􀂾 numai legea nouă îl îndreptează pe om înaintea lui Dumnezeu şi dă slăbită de păcat; deoarece acestea nu pot fi cunoscute pe alte căi;
posibilitatea mântuirii, prin mijloacele harului divin; − esenţa libertăţii constă în capacitatea ei de a alege mai multe Însuşirile credinţei:
􀂾 legea Noului Testament este o lege universală şi veşnică, în timp posibilităţi de realizare a binelui; − să fie statornică – deoarece izvorul ei este Dumnezeu, faţă de
ce legea Vechiului Testament a fost o lege cu caracter particular şi − libertatea voinţei omului păcătos nu se pierde total, pentru că în care nu este îngăduită o credinţă şovăielnică şi nestatornică;
temporar; această libertate este dată posibilitatea îndreptării de la păcat prin − să fie vie şi lucrătoare prin iubire, adică să se manifeste în
Despre milostenie,rugăciune şi post: forţe proprii şi cu ajutorul harului divin; faptele iubirii creştine (cf. Galateni V,6);
− erau considerate de către evrei faptele cele mai de cinste şi erau Limitele libertăţii: − să fie universală – adică să cuprindă toate adevărurile revelate
respectate cu stricteţe; − libertatea noastră este limitată, libertate absolută existând doar la de Dumnezeu şi mărturisite de Biserică;
− farisei le practicau făţarnic şi ostentativ şi nu urmăreau decât să fie Dumnezeu; − să fie puternică şi sigură – pentru al conduce pe creştin spre
văzuţi şi apreciaţi de cei din jur; astfel ei se lăudau cu milosteniile, se − limitele creaturii sunt şi limitele libertăţii sale; libertatea fiind împlinirea scopului său;
rugau stând în picioare în sinagogi şi pe străzi, îşi smoleau feţele şi îşi condiţionată şi de structura psiho-fizică a omului, mediului fizic şi Necesitatea credinţei:
manifestau tristeţea pentru a arăta tuturor că postesc, ţineau cu social în care trăieşte, sex, vârstă, intelect, voinţă, sentimente, − e strict necesară creştinului pentru că:
stricteţe toate datinile, se credeau drepţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi; educaţie care influenţează libertatea voinţei; ⇒ este cea mai înaltă formă de cunoaştere a celor
− Mântuitorul îi critică pe farisei şi arată că practicarea autentică a − voinţa omului poate fi educată prin lupta omului de a deveni din ce supranaturale;
virtuţilor se face în taină, din dragoste faţă de Dumnezeu şi pentru în ce mai liber de păcat şi stăpân pe sine; ⇒ este strict necesară pentru mântuire – fiind condiţia care
aproapele fără a aştepta laude din partea altora şi fără a se urmări − obiecţii aduse libertăţii: menţine creştinul în starea harică şi pasul spre desăvârşirea lui
interesul propriu; − fatalismul – susţine că totul este orânduit de mai înainte, omul morală, prin care îşi câştigă mântuirea;
− acestea sunt răsplătite de Dumnezeu numai în măsura în care neputând schimba nimic, deoarece aşa i-a fost scris; Păcatele împotriva credinţei:
acestea sunt practicate discret; − determinismul – susţine că nimic nu se întâmplă în univers fără o ⇒ scepticismul – este îndoiala voită de adevărurile
Despre judecata semenilor: cauză necesară; totul fiind dominat de legi fixe, în cadrul cărora se dumnezeieşti revelate;
− Dumnezeu nu este numai Proniator, ci şi Judecător drept, care încadrează şi omul ⇒ erezia – este susţinerea unor învăţături greşite cu privire la o
răsplăteşte sau pedepseşte după faptele săvârşite; Libertatea morală creştină: învăţătură de credinţă;
− oamenii îşi iau dreptul de a judeca în mod subiectiv faptele − libertatea psihologică a fost dată de Dumnezeu omului ca o ⇒ schisma – reprezintă ruperea de disciplina şi ordinea bisericii;
semenilor lor, fără să ţină cont de propriile fapte, care pot fi mai anticipaţie a dobândirii libertăţii morale; ⇒ superstiţia – este credinţa deşartă care se îndreaptă spre
grave, fapt pentru care sunt atenţionaţi de Hristos, că vor fi judecaţi − libertatea psihologică este dată odată cu crearea omului, iar lucruri sau fiinţe, cărora li se atribuie puteri miraculoase şi este
de Dumnezeu aşa cum ei îşi judecă semenii: „Nu judecaţi, ca să nu libertatea morală este o cucerire a omului care îl conduce spre contrară adevărului de credinţă;
fiţi judecaţi, căci cu judecata cu care judecaţi veţi fi judecaţi şi cu asemănarea cu Dumnezeu; prima desăvârşindu-se în ultima; ⇒ ocultismul – este o falsă explicare a misterelor cu pretenţia
măsura cu care veţi măsura vi se va măsura” (Matei VII,1-2). − libertatea morală creştină este identificarea liberă şi permanentă a de a cunoaşte, datorită unor practici, planurile lui Dumnezeu în
voinţei noastre cu binele, deci cu voia lui Dumnezeu, având lume şi pentru a ajunge la descoperirea viitorului;
III. Conceptul libertate a voinţei înînvatatura creðtina suveranitate deplină asupra acţiunilor noastre; ⇒ fanatismul religios – reprezintă credinţa violentă, lipsită de
− libertatea psihologică între bine şi rău; − ca urmare a păcatului s-a menţinut libertatea psihologică, însă iubire, manifestat, în special, faţă de alte credinţe şi religii;
− limitele libertăţii; libertateamorală trebuie câştigată de om; ⇒ bigotismul – reprezintă reducerea credinţei la forme, acte de
− libertatea morală creştină. − prin venirea Mântuitorului voinţa umană este îndumnezeită şi cult simple, preocuparea pentru actele externe;
Libertatea psihologică între bine şi rău: participă la voinţa libertăţii divine; omul fiind liber să creadă în ⇒ apostazia – este lepădarea credinţei, fiind unul din păcatele
− prin voinţă înţelegem totalitatea actelor conştiente prin care învăţătura Lui sau nu; grele, păcate care
urmărim realizarea unui scop; − progresul moral al creştinului începe de la libertatea de păcate grele nu se iartă nici acum nici după moarte;
− instinctul este o necesitate biologică, materială, un automatism, ci la libertatea de păcate uşoare şi poate ajunge la starea desăvârşită ⇒ necredinţa – reprezintă lipsa totală a credinţei şi este un alt
nu o libertate; atunci când nu mai poate păcătui, voinţa lui devenind liberă de orice păcat împotriva Sfântului Duh;
− libertatea este capacitatea voinţei de a se determina singură la ispită sau gând al păcatului. Mijloace pentru cultivarea credinţei:
acţiunea sa, fără nici o constrângere externă sau internă; posibilitatea − rugăciunea;
ca voinţa să decidă singură în una sau alta din alternative formează IV. Virtuţile teologice − participarea la tot ceea ce se săvârşeşte în Biserică;
libertatea psihologică; − credinţa; − viaţa virtuoasă;
− fără libertate nu am putea alege între bine şi rău, iar alegerea răului − nădejdea; − meditaţia, reflecţia asupra adevărurilor dumnezeieşti însoţită
nu este conformă cu libertatea, pentru că viaţa tinde spre bine şi − iubirea. de o lectură bună, ziditoare de suflet, constituie un mijloc
realizarea lui; − sunt mijloacele de comuniune, date pentru cunoaşterea lui eficace pentru cultivarea credinţei şi păstrarea ei în toată
− alegerea răului este o deficienţă a libertăţii, nu exercitarea lui Dumnezeu; ascuţimea;
firească; fiind ceea ce este boala faţă de sănătate; altfel spus el este un Virtutea credinţei: Implicaţiile credinţei:
abuz, o imperfecţiune prin care voinţa este pervertită; − este adeziunea totală, liberă şi conştientă a spiritului omenesc la − implicaţia eclezială – adevărata credinţă este acea care
− răul îmbracă haina binelui, ca în cazul lui Adam, care a dorit să fie Revelaţia divină păstrată în Biserică, adeziunea izvorâtă din har şi pe corespunde învăţăturii Bisericii şi în care se mărturiseşte
el Dumnezeu; temeiul autorităţii lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale; învăţătura bisericii;

37 38 39
− implicaţia comunitar-sobornicească – în comuniunea credinţei Însuşirile iubirii: ce le revin din aceasta;
omul nu este niciodată singur, ci împreună cu cei ce împărtăşesc − să fie mai presus de orice – trebuie făcută distincţia între iubirea − privită din punct de vedere religios căsătoria este o legătură
adevărata credinţă; datorată lui Dumnezeu şi iubirea dată semenilor; sfântă, întemeiată de Dumnezeu, iar în creştinism această
Virtutea nădejdii: − să fie internă şi lucrătoare – adică să pornească din interiorul instituţie a fost ridicată de Mântuitorul la rangul de Taină şi
− este aşteptarea cu încredere a fericirii veşnice, precum şi a nostru şi să se exteriorizeze; declarată indisolubilă;
mijloacelor necesare pentru a o putea dobândi, pe temeiul făgăduinţei − să fie statornică – aceasta fiind o poruncă şi o condiţie a virtuţii Caracterele căsătoriei:
lui Dumnezeu; iubirii; − unitatea – înţelegem faptul că un bărbat nu poate fi căsătorit
Însuşirile nădejdii: Necesitatea iubirii: în acelaşi timp decât cu o singură femeie şi invers, o femeie nu
− să fie luminată – adică tensiunea să fie numai spre bunurile − e necesară creştinului pentru că: se poate căsători în acelaşi timp decât cu un singur bărbat;
veşnice şi spirituale, iar spre bunurile vremelnice numai în măsura în ⇒ numai prin ea se realizează cel mai înalt scop al său – unirea − indisolubilitatea – înţelegem faptul că legătura dintre cei doi
care întreţin şi potentează tensiunea omului după fericirea veşnică; deplină cu Dumnezeu; nu se poate desface în timpul vieţii acestora;
− să fie tare şi neclintită – adică să se sprijine pe Dumnezeu (II ⇒ este cea mai mare poruncă din legea dumnezeiască (cf. Matei Scopul căsătoriei:
Timotei I,12); XXII,36 ş.u.); − naşterea şi creşterea de copii;
− să fie vie – adică să fie totdeauna însufleţită de iubire şi de ⇒ este cea mai înaltă cale ce ne poate duce la desăvârşire (cf. I − ajutorarea reciprocă a soţilor;
mântuirea iubirii (I Petru I,3); Corinteni XII,31) − ferirea de desfrânare;
Necesitatea nădejdii: Roadele iubirii: Condiţiile căsătoriei creştine:
− e necesară creştinului pentru: − sunt multiple, însă mai însemnate sunt: − să nu se afle în legătură de rudenie apropiată;
⇒ mântuire – deoarece îl face pe creştin să se îndrepte spre izvorul − unirea cu Dumnezeu; − să se facă acest pas numai după o matură chibzuinţă şi numai
ultim al învăţăturilor de credinţă, spre Dumnezeu, făcându-l să − bucuria, liniştea şi pacea sufletească; dacă sunt convinşi că între ei există iubire reciprocă şi bună
aştepte cu încredere fericirea făgăduită de El, precum şi ajutorul − râvna sau zelul în împlinirea voii lui Dumnezeu; înţelegere;
harului Său pentru dobândirea acesteia; − mântuirea sufletească; − să nu se facă dintr-o înflăcărare pasională momentană, bazată
⇒ că legea morală ne obligă să o avem, deoarece numai datorită ei Păcatele împotriva iubirii: mai mult pe frumuseţea trupească şi pe instincte;
creştinul poate rezista tuturor încercărilor la care este supus; − ura faţă de Dumnezeu – este împotrivirea duşmănoasă faţă de − să constate că între ei există asemănări în privinţa concepţiei
Roadele nădejdii: Dumnezeu, considerându-L autorul tuturor nenorocirilor ce se abat de viaţă, în privinţa felului de a vedea anumite probleme
− sunt multiple, însă cele mai importante sunt: asupra oamenilor; importante, în privinţa preocupărilor, preferinţelor, idealurilor în
− direcţionează viaţa noastră spre Dumnezeu, lipind de om de − nepăsarea sau trândăvia faţă de cele duhovniceşti; viaţă etc.;
bunurile veşnice; − sentimentalismul – reduce iubirea la bucurii ieftine, simţuale; − să nu fie deosebiri de convingeri ideologice, dar nici deosebire
− aprinde în om râvna, curajul, tăria şi statornicia în lucrarea − fanatismul – este credinţa fără iubire, pătimaşă şi care se impune prea mare de vârstă, deoarece ambele pot dăuna armoniei
mântuirii; prin mijloace potrivnice iubirii; necesare în viaţa conjugală, precum şi creşterii şi educării
Păcatele împotriva nădejdii: − egoismul – constă în iubirea exagerată şi greşit înţeleasă faţă de copiilor;
⇒ deznădejdea – reprezintă pierirea oricărei nădejdii în Dumnezeu sine însuşi şi în satisfacerea dorinţelor proprii, cu nesocotirea − să se facă acest pas numai după ce sunt convinşi că au
şi în mântuirea proprie; drepturilor altora şi a legilor morale chemare faţă de viaţa familială şi că vor fi în stare să suporte
⇒ încrederea peste măsură – poate fi de două feluri: în general; împreună toate încercările ce vor avea să le întâmpine în noua
→ referitoare la Dumnezeu – este încrederea peste măsură în − dăruirea totală plăcerilor şi desfătărilor acestei vieţi. viaţă;
bunătatea lui Dumnezeu, care te iartă oricât ai păcătui; Importanţa familiei:
→ referitoare la om – este încrederea peste măsură în puterile omului V. Familia în lumina moralei credintei − rezultă din faptul că poate oferi numeroase prilejuri şi
de a dobândi mântuirea, fără ajutorul lui Dumnezeu; − omul, creat de Dumnezeu, a trăit de la început în familie, care este mijloace de desăvârşire morală, după cum ea promovează
Mijloace pentru cultivarea credinţei: cel dintâi nucleu social din care a făcut parte; deopotrivă creşterea şi întărirea societăţii;
− rugăciunea statornică şi permanentă; − familia este temelia vieţii sociale, ea corespunzând unor nevoi − familia, după morala creştină, este vatra bunei creşteri a
− lectura bună, unită cu reflecţia şi meditaţia asupra celor naturale a oamenilor deoarece între cele două sexe există o copiilor şi altarul vieţii domestice, iar când este trăită după
consemnate; coordonare şi o completare reciprocă, spre a putea răspunde scopului principiile evanghelice devine izvor de evlavie şi sfinţenie.
− îndelunga reflecţie – asupra binefacerilor lui Dumnezeu; procreării: înmulţirea neamului omenesc şi ajutorarea reciprocă;
Virtutea iubirii: − familia creştină, fiind un aşezământ dumnezeiesc, nu are la bază VI. Probleme ale lumii contemporane
− este virtutea prin care creştinul intră în cea mai strânsă unire cu numai instinctul sexual, care e comun şi animalelor , ci este singura − tineretul în faţa provocărilor lumii secularizate: consumul de
Dumnezeu, considerându-L drept binele cel mai înalt spre care poate formă de convieţuire dintre cele două sexe, natura acestora fiind droguri, consumul excesiv de alcool, prostituţia, traficul de
tinde, şi caută din toate puterile sufletului său să împlinească voia Sa întocmită astfel de Dumnezeu, ca să nu poată trăi fiecare izolat; persoane, violenţa, suicidul;
cea sfântă; − familia se întemeiază prin actul căsătoriei, care este o formă − probleme de bioetică: transplantul de organe, eutanasia,
Obiectul iubirii creştine: solemnă prin care cele două persoane de sex opus se obligă a clonarea etc.
⇒ Dumnezeu – pe care trebuie să-L iubim, deoarece El ne-a iubit convieţui împreună întreaga lor viaţă, iar legătura ce se creează astfel Tineretul în faţa provocărilor lumii secularizate: consumul de
mai întâi pe noi (I Ioan IV,19); între bărbat şi femeie este mai puternică şi mai intimă decât orice altă droguri, consumul excesiv de alcool, prostituţia, traficul de
⇒ aproapele nostru – care este în acelaşi timp fiu al lui Dumnezeu legătură de sânge; persoane, violenţa, suicidul:
şi frate al nostru; − privită din punct de vedere civil căsătoria este un act juridic liber − darul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a făcut omului este
⇒ propria persoană – deoarece faţă de noi avem cea mai importantă consimţit, încheiat între două persoane de sex opus, bazat pe viaţa, care trebuie preţuită, conservată şi ocrotită, ca expresia cea
datorie, mântuirea sufletului; afecţiune reciprocă, prin care ele se obligă să convieţuiască şi să-şi mai sublimă a activităţii creatoare a lui Dumnezeu, Care ne-a
îndeplinească tot timpul vieţii datoriile reciproce adus „dintru nefiinţă la fiinţă”, nu doar pentru o existenţă
41 42
40
biologică, fapt pentru care omul trebuie să „aleagă viaţa”, îndemn în voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni III,28); ea este cea mai − nu poate fi de acord cu transplantul ţesuturilor embrionare
care vedem prezentă autoritatea divină,care prin Biserica ortodoxă ne grea şi cea mai amară sclavie, în contextul în care femeile, care se care comporta riscul afectării sănătăţii fătului şi nici cu utilizarea
îndeamnă de a prostituează, sunt supuse, de proxeneţi sau de clienţi, la tot felul de pentru transplant a organelor nounăscuţilor acefali sau
respinge avortul, eutanasia şi alte proceduri prin care luăm viaţa (sau umilinţe, la obligativitatea de a întreţine raporturi intime cu oricine şi hidrocefalici; în egala măsura, nu poate fi de acord cu tendinţa
moartea) în propriile noastre mâini; oricând şi de a accepta gama nesfârşită a perversiunilor sexuale; unora de a deveni donatori de organe, cu condiţia să fie
− dependenţii de droguri sunt oameni bolnavi, ajunşi în stare de − nu poate fi niciodată un „drept al omului”, fiindcă este păcat, iar eutanasiaţi;
iresponsabilitate pentru faptele lor, ei nemaiputând fi ajutaţi decât de dreptul la fărădelege sau păcat nu poate fi recunoscut, aşa cum nu − consimţământul de a-şi oferi un organ, în viaţă sau după
Dumnezeu; poate fi recunoscută nici homosexualitatea, nici uciderea, nici furtul, moarte, pentru binele semenului suferind, din iubire faţă de
− consecinţele proliferării drogurilor sunt: nici mărturia mincinoasă, nici sinuciderea ca drepturi ale omului; acesta şi dezinteresat, precum şi hotărârea rudelor de a permite
⇒ scăderea populaţiei; − sinuciderea este curmarea conştientă şi voluntară, directă şi prelevarea de ţesuturi sau organe în vederea transplantului de la
⇒ creşterea infracţionalităţii şi a criminalităţii; arbitrară a propriei vieţi trupeşti, fie prin întrebuinţarea unor mijloace trupurile decedate ale celor faţă de care au drepturi legale,
⇒ micşorarea potenţialului productiv al ţării; ucigătoare, fie prin neîmplinirea unor acţiuni care sunt imperioase respectându-se legea, sunt în acord cu morala creştină;
− trupul unui toxicoman ajunge o epavă înfiorătoare, devenind pentru susţinerea vieţii; − binecuvintează persoanele care pot face, eventual, asemenea
batjocura diavolului, iar noi, oamenii normali, în loc să-i − morala creştină condamnă sinuciderea deoarece: sacrificii, dar în egală măsură, înţelege pe cei care nu pot face
compătimim, să îi ajutăm şi să ne rugăm pentru ei îi marginalizăm, ba ⇒ este o crimă împotriva vieţii şi a firii umane; aceasta, respectând libertatea de decizie a fiecărui om;
chiar mai mult unii dintre noi le doresc moartea, fără a avea însă ⇒ este o crimă împotriva societăţii, familiei, patriei şi Bisericii; − are toată înţelegerea pentru cei care-şi doresc scăparea de
dragoste şi răbdare cu ei; ⇒ este crimă împotriva lui Dumnezeu; suferinţă şi prelungirea vieţii fizice, fiind încredinţata că
− trupul celui care a consumat droguri are reacţii diverse: − ea este un păcat strigător la cer, deoarece sinucigaşul şi-a pierdut prelungirea vieţii fizice va oferi acestora şansa apropierii de
⇒ halucinaţie; somnolenţă, ochii foarte roşii; credinţa şi nădejdea în Dumnezeu, a desconsiderat iubirea faţă de Dumnezeu şi a progresului duhovnicesc;
⇒ neglijarea ţinutei, grosolănia în limbaj, plafonarea intelectuală; Dumnezeu şi faţă de aproapele, fiindcă s-a gândit doar la viaţa − binecuvântând efortul medicilor pentru eforturile depuse în
⇒ fantezie prodigioasă în crearea minciunilor, cu scopul de a obţine pământească, uitând de cea veşnică şi de datoriile sale; vederea reducerii suferinţei din lume şi prin transplantul de
bani; Probleme de bioetică: transplantul de organe, eutanasia, clonarea organe, precum şi jertfa celor dispuşi să le ofere, nu încurajează
⇒ acte antisociale: furt, tâlhării; − trebuie reţinut faptul că multe dintre problemele bioetice, cu care negativismul nejustificat al altora; dacă viata aproapelui, cea
⇒ dorinţa de sinucidere; ne confruntăm, fie nu comportă o soluţie concretă, care să acopere fizica şi cea duhovnicească, este garantată, nici un sacrificiu nu
− efectele drogurilor sunt stări false de beatitudine, sunt scenarii toate cazuri, fie nu au fost cântărite suficient de către teologi şi de este prea mare, cu condiţia: să nu ucizi un om spre a promite sau
subtile şi periculoase create de diavoli, cu multă minuţiozitate, până către reprezentanţii oficiali ai Bisericii, pentru a da un răspuns a da viaţă altuia;
la un punct, duhurile întunericului oferind stări asemănătoare cu cele definitiv; − creştinii, fie personal medical, donatori, beneficiari sau
de la rugăciune, oferindu-I posibilitatea de a escalada treptele falsului − transplantul de ţesuturi şi/sau de organe – este acea activitate intermediari, nu trebuie să promoveze ştiinţa fără conştiinţă etică
rai, după care victima se prăbuşeşte în adâncul întunericului, unde îl medicală complexă care, în scop terapeutic, înlocuieşte ţesuturi şi/sau şi responsabilitate faţă de demnitatea umana; de aceea, se
aşteaptă stări cumplite de depresie, anxietate, confuzie, delir, asociate organe umane compromise morfologic şi funcţional, din corpul unui impune o permanentă priveghere spirituală şi pastorală, un
cu dureri fizice greu de suportat, iar din această stare se iese prin încă subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sănătoase; discernământ spiritual activ privind scopurile declarate şi
o doză, până când organismul cedează şi sufletul se pierde, în cazul − Biserica – binecuvintează orice practică medicală în vederea nedeclarate ale transplantului de organe;
în care decesul survine în urma administrării unei supradoze; reducerii suferinţei din lume, prin urmare şi transplantul efectuat cu − eutanasia – reprezintă străduinţa medicului, răsărită din
− toxicomanii sunt consideraţi oamenii de la marginea societăţii, respect faţă de primitor şi de donator, viu sau mort; compasiune faţă de suferinţa umană, de a uşura muribundului
stigmatizaţii care „trebuie să piară”, fără să conştientizăm că şi noi − Biserica – previne pe toţi să înţeleagă transplantul ca pe o practica părăsirea vieţii pământeşti, printr-o potrivire aşezare a trupului,
avem o parte din vină, pentru stare în care se află, pentru că medicală menită înlăturării suferinţei membrilor ei şi nu ca pe una prin îndepărtarea tulburărilor exterioare, prin alinarea durerilor
Dumnezeu ne-a poruncit: „să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine care să alimenteze ideea autonomiei vieţii fizice şi a eternizării cu anestezice, prin narcotice, toate de natură să liniştească
însuţi”; acesteia, în detrimentul credinţei în viaţa eternă (adevărata viaţă) şi sistemul nervos, să micşoreze sentimentul fricii, să ridice
− prostituţia este o formă denaturată a actului intim dintre bărbat şi neglijându-se pregătirea pentru aceasta; moralul, să suprime durerile;
femeie, a legăturii fireşti puse de Dumnezeu în prima pereche de − pentru că vede în donatorul de organe un om capabil să se − este înlăturarea, în formă nedureroasă a acelora pentru care
oameni, în vederea naşterii de prunci şi a perpetuării neamului autojertfească, socoteşte că acesta trebuie să împlinească gestul său viaţa proprie n-ar mai avea nici un sens şi nici o valoare şi care
omenesc; din dragoste faţă de aproapele, de bunăvoie, în urma unei informări ar fi numai o sarcină pentru cei din jurul lor;
− este considerată păcat, fiind contrară poruncii lui Dumnezeu, ea corecte şi a unui consimţământ liber şi independent de orice influenţă − înseamnă ucidere, fapt pentru care aprobarea eutanasiei neagă
neurmărind străina de conştiinţa sa; credinţa în Dumnezeu şi ignoră demnitatea credinciosului şi a
naşterea de prunci, ci numai plăcerea împreunării trupeşti, lipsită de − respectă dorinţa primitorului de a trăi mai mult sau în condiţii mai rostului vieţii sale pământeşti;
dragostea şi responsabilităţile vieţii de familie, de aceea Biserica nu bune, dar îşi exprimă cu atât mai mult respectul pentru actele de − morala propovăduită de Mântuitorul este împotriva distrugerii
poate accepta legalizarea ei; iubire, autojertfire şi înţelegere ale donatorului; vieţii, deoarece fiecare clipă preţuieşte foarte mult sub aspect
− este păcat împotriva trupului, pe care avem datoria de a-l preţui ca − se opune oricărei tranzacţii cu organe umane şi oricărei exploatări a moral pentru viaţa veşnică, în orice clipă un păcătos se poate
pe un templu al Duhului Sfânt şi să nu-l batjocorim prin desfrâu; stărilor de criză şi a vulnerabilităţilor potenţialilor donatori (lipsa de pocăi şi se poate întoarce spre Dumnezeu;
acest păcat închide porţile împărăţiei lui Dumnezeu; libertate psihica sau fizica, penuria sociala); − clonarea – este multiplicarea asexuată a unui singur individ în
− este o formă de degradare a femeii şi a demnităţii ei, − în privinţa declarării morţii reale (părăsirea trupului de către suflet) urma căruia rezultă serii de indivizi identici din punct de vedere
transformându-o în obiect de satisfacere a plăcerii, plasându-o mai identificata cu moartea cerebrala legal declarata, cere respectarea genetic;
jos decât condiţia necuvântătoarelor, ceea ce învăţătura creştină nu exactă a criteriilor de diagnosticare a morţii cerebrale şi respectiv, − motivele pentru care religia respinge ideea de clonare umană
admite, socotind femeia egală cu bărbatul înaintea lui Dumnezeu şi a legale; este legiferat ca declarareamorţii cerebrale s-o facă o echipa sunt următoarele:
societăţii: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici medico-legala neimplicata în acţiunea de transplant, pe baza − ceea ce defineşte omul biologic, psihologic şi spiritual, este
liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că criteriilor clinice şi de laborator existente; faptul lui de a fi unic, multiplicarea nu mai este unică;
43 44 45
− misterul persoanei în integritate este anulat; Iubirea aproapelui se manifesta prin implinirea faptelor milei trupesti III. Contribuţia BOR la dezvoltarea culturii şi apărarea
− natura umană se constituie ca atare prin raportarea ei la Dumnezeu, si sufletesti:hranirea flamnzilor, adaparea insetatilor, primirea identităţii naţionale;
omul este om numai pentru că poartă în sine, în trup şi în suflet, strainilor, imbracarea celor goi, cercetarea bolnavilor, si pe cei din IV. Uniaţia;
chipul lui Dumnezeu, în sensul acesta, el este totdeauna voit de inchisori, in necazuri, nevoi, ingroparea celor morti, respectiv a V. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a BOR;
Dumnezeu, apărând în existentă prin intervenţia Lui directă, orice indrepta pe pacatosi, a invata pe cei nestiutori, a da sfat celor care VI. BOR în timpul dictaturii comuniste.
programare este neavenită; au nevoie de el, a ierta pe cei ce ne-au gresit, a mangaia pe cei
− reducerea valorii umane ca fond genetic, pe lângă faptul că ar putea intristati, a nu ne razbuna pt raul primit, a ne ruga pt. aproapele I. Inceputurile vieţii credinte pe teritoriul ţarii noastre.
să surprindă în mod negativ, este o eroare ştiinţifică şi morală în nostru. Primele forme de organizare bisericeasc½
acelaşi timp, determinismul genetic uman nu a fost verificat ştiinţific. Roadele care se nasc din iubirea aproapelui sunt: rabdarea, bunatatea, „Noi suntem români fiindcă suntem creştini şi suntem creştini
Mediul şi educaţia, pe lângă ereditate, au un cuvânt de spus în ingaduinta, blandete, mila, recunostinta, cinstea, dreptatea. fiindcă suntem români” (Radu Vulpe)
destinul omului. Moral, omul este libertate, nu doar necesitate; Exista o serie de pacate impotriva iubirii aproapelui: ura, invidia, − de la Ierusalim creştinismul s-a răspândit mai întâi în Asia
− deoarece izolează şi depersonalizează viaţa umană în specificul ei clevetirea, nedreptatea, inselaciunea, dispretul, furtul, omorul. Mică şi apoi în Europa, datorită misiunii Sfinţilor Apostoli şi
şi de aceea este condamnabilă; Responsabilitea crestinului fata de creatie uceniciilor lor;
1. − clonarea în sine nu este un păcat, afirmă Prof. Dr. Andrei Raportul omului fata de natura se desprinde din referatul biblic Fac − situaţia politică a lumii are şi ea un rol important în
Kuraev, nu reprezintă un aspect al învăţăturii biblice, dar este foarte 1,28-29:”Cresteti si va inmultiti, umpleti pamantul si-l stapaniti si răspândirea creştinismului;
mare pericolul folosirii clonării în scopul păcatului, fapt pentru care domniti peste pestii marii, psarile cerului si peste dobitoacele ai − romanii începuseră să cucerească, încă din secolele II-I î.Hr.
ar fi mai înţeleaptă şi mai morală abţinerea de la astfel de peste toate vietuitoarele cre se tarasc pe pamant…Iata Eu v-am dat unele regiuni suddunărene, aflate în vecinătatea Daciei;
experimente ciudate. toata iarba care este deasupra a tot pamantul si tot pomul care are − la nord de Dunăre, regatul dac devenise o mare putere şi un
rod cu samanta de semanat vo fi voua spre mancare” , de aici rezulta pericol pentru
VII. Responsabilitea crestinului fata de sine, fata de semeni, fata -omul a fost asezat in mijlocul naturii inca de la creatie; statul roman, mai ales sub Burebista (c. 80-44 î.Hr.), ce unise
de creatie -are chemarea din fire de a fi stapanul creatiei; triburile geto-dacice şi îşi formase un imperiu ce se întindea de
Responsabilitea crestinului fata de sine -autoritatea aceasta trebuie exercitata in conformitate cu vointa lui D. la Marea Neagră până în Munţii Tatra şi din sudul Ucrainei până
Implinirea datoriilor fata de noi insine ne obliga catre datoriile fata de -Dumnezeu este Proniatorul omului si al creatiei în Munţii Haemus;
Dumnezeu, si aproapele nostru, cat si fata de natura. -folosirea fortelor naturii in scopul imbunatatirii vietii, trebuie facuta − acest imperiu s-a destrămat sub urmaşii lui Burebista:
Responsabilitatea fata de sine insusi poate fi abordata d.p.d.v. al cu respectrea legilor fizice si morale, a ordinii morale. Deceneu (marele preot şi sfetnic al lui Burebista); Comosius,
dihotomismului naturi umane, cat si al persoanei crestinului care In raport cu animalele: Scorilo (tatăl lui Decebal) şi Duras- Diurpaneus;
urmareste mantuirea: -desi animalele nu sunt subiecte de drepturi, totusi ele sunt − în secolul I î.Hr. – I d.Hr. Dacia cunoaşte o mare înflorire a
1. d.p.d.v. al persoanei este: indreptatite la un tratament corect din partea omului; culturii materiale şi spirituale;
- cunoasterea de sine- trebuie sa fie reala, sa nu creada ca poseda -nu e ingaduita o suprapretuire, idolatrizare a acestora, sau invers o − în anul 80 imperiul Roman era într-o acută criză economică,
insusiri pe care in realitate nu le are, sau sa-si ignore insusirile pe subestimare in sensul de masacrare, chinuire, ori folosire arbitrara si iar singura provincie care îi putea salva din această situaţie era
care le poate pune in valoare in slujba lui Dumnezeu si a aproapelui. abuziva; Dacia, fapt pentru care Domiţian a hotărât cucerirea şi
- adevarata duce la smerenie, la rugaciunea -trebuie sa existe responsabilitate in hranirea, adapostul, igiena transformarea Daciei în provincie imperială (provincie
staruitoare, la dorinta de mantuire ferindu-se de mandrie. manifestand blandete, subordonată direct împăratului, ce o administra printr-un
- iubirea de sine-consta in dezvoltarea insusirilor cu care Dumnezeu Tehnica d.p.d.v. moral: guvernator), acest lucru întâmplându-se în urma războaielor din
l-a inzestrat, ajutat de harul divin pentru a ajunge la desavarsire -exista consecinte pozitive, cat si negative ale tehnicii in exploatarea 101-102 şi 105-106 d.Hr., dintre Traian şi Decebal;
morala, la iubirea lui Dumnnezeu. naturii, insa acestea se datoreaza tot omului: − în secolul al treilea împăratul Aurelian este nevoit să retragă
- cinstea, respectul fata de sine-crestinul le arata prin ferirea de fapte consecinte pozitive negative: din Dacia întreaga administraţie (anii 271-275), aici rămânând o
rele, savarsirea faptelor bune in scopul desavarsirii, ca slujitor a lui -usureaza munca si calitatea vietii omului populaţie romanizată.
Dumnezeu -demonstreaza ca prin fabricarea si utilizarea ei omul este stapanul Răspândirea creştinismului în Dacia:
2. d.p.d.v. al dihotomismului naturi umane, consta in grija fata creatiei; − din unele epistole ale Sf. Ap. Pavel (Romani XV,19) aflăm că
de trup si suflet: -ridica gradul de civilizatie materiala si spirituala. regiunile suddunărene, învecinate cu noi, au fost evanghelizate
-grija fata de trup: ca templu al lui Dumnezeu acesta este sortit sa consecinte negative: direct de Sf. Ap. Pavel şi de ucenicii săi, fapt ce ne îndreptăţeşte
invieze la judecata de apoi, astfel ca grija consta in ingrijire si -abrutizeaza, dezumanizeaza pe om să presupunem că misionari creştini au trecut şi în nordul
apararea vietii si ingrijirea sanatatii. -reduce capacitate creatoare a omului in ansamblul lui; Dunării (pe teritoriul ţării noastre de astăzi);
-grija fata de suflet: consta in cultivarea intelectului, a simtirii si -da nastere la o serie de boli profesionale; − din „Istoria bisericească” a marelui istoric bisericesc, Eusebiu
vointei spre iubirea de adevar, de bine, de frumos, de recunostinta, -desfigureaza si distruge natura; de Cezareea, aflăm că Sf. Ap. Andrei a propovăduit şi în Sciţia
prietenie, mila, daruire folosind exemplul vietii sfintilor pentru -folosita in scopuri imorale duce la distrugerea vietii pe pamant Minor (Dobrogea de azi) – „Când Sf. Apostoli şi ucenici ai
intarirea in credinta, in cunoasterea lui Dumnezeu, scopul fiind Crestinismul condamna nu tehnica, ci pe omul care o creaza si o Mântuitorului nostru s-au împrăştiat peste tot pământul locuit
mantuirea. intrebuinteaza in scopuri imorale.Fara o consolidare a vietii morale, […] Andrei (a luat) Sciţia …”;
Responsabilitea crestinului fata de semeni duhovnicesti utilizarea tehnicii poate stagna, sau indeparta pe om de − faptul că Sciţia este Dobrogea de azi aflăm de la:
Prima grija a crestinului este iubirea aproapelui- Mt.22,38 preocuparile duhovnicesti cotidiene. ⇒ poetul latin Ovidiu afirmă că a fost exilat la Tomis printre
Intelesul notiunii “iubirii aproapelui” este precizat in parabola Cuprins: sciţi, în„Tristele” şi „Ponticele”;
samarinenului milostiv Lc.10,29-37, iar insusirile sunt:-sinceritea;- I. Începuturile vieţii creştine pe teritoriul ţării noastre; ⇒ geograful grec Strabo, în „Geografia”, afirmă că Tomisul
iubirea lucratoare prin fapte;-universalitatea;- sfintenia; cinstirea si II. Întemeierea mitropoliilor din Ţara Românească, este capitala Scythiei;
dreptatea fata de aproapele. Moldova şi Transilvania;
46 47 48
⇒ portulanele alcătuite de navigatori aşează Scythia în Dobrogea; - La Halmyris- sec. III pr. Epictet si Astion fiind decapitati unificarea bisericească, fiind astfel ales un singur ierarh, cu titlul
− în sprijinul evanghelizării Daciei pontice de Sf. Andrei vin şi: Martiri la Niculitei:Zotic, Attalos, Kamasis, Filipos- in timpul lui de mitropolit, cu toate că nu era recunoscut de patriarhia
⇒ unele colinde şi creaţii folclorice dobrogene; Diocletianin 304-305. ecumenică de Constantinopol;
⇒ unele toponimice (ca peştera Sf. Andrei, pârâiaşul Sf. Andrei ş.a.) Martiri in Dacia sub Atanaric: − această recunoaştere a avut loc prin hotărârea sinodului
− după cucerirea Daciei de către romani învăţătura creştină s-a putut -Nichita –ars de viu in 15 septembrie; patriarhiei ecumenice, din mai 1359, atunci când era domnitor
răspândi în nordul Dunării pe mai multe căi: -Sf, Sava si pr. Sansala au fost inecati in raul Museos; Nicolae Alexandru (1352-1364);
⇒ prin coloniştii aduşi de Traian, din toate părţile imperiului, în Episcopia Tomisului − din această hotărâre aflăm că Nicolae Alexandru a cerut de
Dacia bineînţeles că erau şi creştini, ce au vorbit localnicilor de noua - cea mai veche episcopie atestata documentar; mai multe ori să se recunoască strămutarea mitropolitului
învăţătură; -sinaxarele si actele martirice mentioneaza pe ep. Efrem- mort martir Iachint din Vicina în scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei;
⇒ prin ostaşii din armata romană, care la sfârşitul stagiului militar la 7 martie 304; Ep. Evanghelicus, Tit; Bretanion a aparat ortodoxia − nu se spune nimic de reşedinţa mitropolitului, dar aceasta nu
rămâneau în Dacia; refuzand sa-I primeasca la slujba pe arieni in timpul imparatului putea să fie în altă parte decât acolo unde era şi scaunul
⇒ prin sclavii coloniştilor înstăriţi sau ai funcţionarilor de stat; Valens; Gherontie(Terentius)care a participat la Sinodul II ec.; domnesc, adică la Argeş;
⇒ prin negustorii care vindeau sau cumpărau în părţile noastre; Teotim I- scit de neam, invatat, a luat apararea Sf. Ioan Gura de Aur, − jurisdicţia mitropoliei se întindea asupra Ţării Româneşti.
⇒ prin captivii aduşi de goţi în Dacia – la jumătatea secolului al a propovaduit printre huni; Timotei urmasul lui Teotim aparticipat la Mitropolia Severinului:
treilea; Sinodul III Ec.; Ioan a tradus in latina lucrari grecesti bisericesti; − în 1370 Iachint este reclamat la patriarhia ecumenică pentru
− pe lângă aceste argumente, de ordin logico-istoric, se pot prezenta Alexandru-a semnat lucrarile Sinodul IV Ec.; TeotimII; unele fapte, dovedite ulterior a fi nefondate, fapt pentru care a
şi câteva mărturii ale unor scriitori creştini din primele secole - dupa jum. De sec. Paternus; Valentinian, teolog, invatat,a fost trimis în Ţara Românească Daniil Critopol să cerceteze
creştine, cum ar fi Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, Tertulian, Origen corespondat cu papa Virgilius pe probleme teologice lucrurile;
din Alexandria etc.; Teologi din Scitia Mica: Sf. Ioan Casian- aparator al Sf. Ioan Gura de − la cererea domnului Ţării şi a boierilor săi sinodul patriarhiei
− faptul că în secolul patru se cunosc nume de martiri, iar pe malul Aur;- Dionisie Exigul- autorul sistemului cronologic actual. de
drept al Dunării existau numeroase scaune episcopale, ne face să Constantinopol îl alege pe Daniil Critopol mitropolit al unei
credem că aici exista o bogată activitate creştină; II. Intemeierea mitropoliilor din Ţara Româneasca, părţi din Mitropolia Ungrovlahiei, cu numele de Antim, această
− un argument puternic pentru vechimea creştinismului la daco- Moldova si Transilvania mitropolie fiind cunoscută sub numele de „a Severinului”;
romani este şi cel lingvistic, numeroase cuvinte cu înţeles bisericesc − ultimul mitropolit cunoscut al Severinului a fost Atanasie;
− contextul politic al întemeierii mitropoliilor;
din limba noastră fiind de origine latină – exemplu: biserică=basilica; − în 1419 ţinutul Severinului a fost cucerit de regii maghiari, iar
− organizarea lor bisericească;
Dumnezeu=Domine Deus; crăciun=calatio; Floriile=Floralia sau la începutul secolului al XVI-lea a fost cucerit de turci şi
− recunoaşterea mitropoliilor de către Patriarhia Ecumenică.
Florilia; sărbătoare=servatoria; altar=altare; duminică=dies dominica; bineînţeles că a luat sfârşit şi existenţa mitropoliei de aici;
Contextul politic:
preot=presbiter,a ajuna=adjunare;cer=caelum;cruce=crux, etc); − urmaşul lui Iachint a fost Hariton, egumenul Mânăstirii
− secolele XIV-XVIII constituie „evul mediu românesc”, cu existenţa
− trebuie reţinut faptul că lipsa dovezilor clare despre creştinarea Cutlumuş şi protosul mânăstirilor din Muntele Athos, iar
celor trei state româneşti independente, ajunse apoi sub suzeranitate
dacilor se datorează faptului că aceştia au primit creştinismul în mod acestuia i-a urmat Antim, fostul mitropolit al Severinului.
otomană, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania;
oficial; Mitropolia Moldovei:
− la sfârşitul sec al XV-lea, în sud-estul Europei nu mai existau decât
− despre o creştinare masivă a dacilor se poate vorbi după retragerea − cnezatele şi voievodatele aflate în Moldova au ajuns un timp
două state creştine libere: Ţara Românească şi Moldova, ce au rămas
aureliană (271-275); sub stăpânirea cumanilor, iar în 1241 au căzut sub dominaţia
în continuare cu un teritoriu distinct, cu hotarele bine determinate, cu
− o organizare bisericească incipientă a trebuit să ia naştere odată cu tătarilor, ce făceau numeroase incursiuni în Transilvania şi
propriile lor instituţii politicoadministrative, economice şi sociale, cu
constituirea primelor nuclee creştine pe pământul Daciei, deoarece Ungaria;
un patrimoniu cultural-artistic propriu, iar după 1541 ajunge în
propovăduirea învăţăturilor creştine fără cult şi fără slujitori − în 1343 tătarii au fost alungaţi din teritoriul de la răsărit de
această situaţie şi Transilvania;
(organizare) nu a putut fi concepută; Carpaţi, de către regele Ludovic cel Mare (1342-1382), care a
− în această perioadă s-a desăvârşit organizarea canonică a bisericii
− faptul că Sf. Ap. Andrei a predicat în teritoriul dintre Dunăre şi luat sub suzeranitatea sa ţinuturile dintre Siret şi Carpaţi, iar în
ortodoxe române, a înflorit cultura bisericească, în limba slavonă şi
Mare trebuie să admitem că el a lăsat acolo preoţi şi diaconi, poate 1352 sau 1353 a făcut aici, cu sprijinul populaţiei româneşti, o
română (manuscrise, tipărituri, lucrări originale), s-a dezvoltat arta
chiar şi episcopi. „marcă de apărare”, încredinţând cârmuirea ei lui Dragoş;
bisericească cu toate ramurile ei, a
Martiri crestini in S Dunarii: − după domnia lui Sas, urmează fiul acestuia Balc, în 1359, dar
înflorit monahismul, s-au stabilit legături cu alte biserici ortodoxe.
-Pr. Daco-roman Montanus si sotia Maxima-au ptimit la Sirmium din în acelaşi an a venit din Cuhea Maramureşului Bogdan, care
Ţara românească:
ordinul lui Probius guvernatorul Panoniei inferioare- 26 martie 304; întemeiază statul independent Moldova;
− diploma cavalerilor ioaniţi (1274) face referire la existenţa
Ep. Irineu si diaconul Dimitrie; − fiul său Laţcu (c.1365-1375) a întins hotarele spre nord şi a
cnezatelor şi voievodatelor în sudul Carpaţilor, precum şi la existenţa
-In Singidunum- diaconul Ermil si temnicerul Stratonic- 13 ianuarie aşezat scaunul domnesc la Siret, unde va înfiinţa şi o episcopie
unor biserici, episcopi şi arhiepiscopi;
307; catolică în 1370;
− un document din 1324 consemna pe voievodul Basarab (Negru-
Martiri In Durostorum: − sub urmaşul lui Laţcu, Petru (1375-1391) hotarele ţării sau
vodă), ca fiind conducătorul unui singur stat, fără a se ştii cum a avut
- soldatii Pasicrat si Valentin au decapitati – 24 aprilie 298; mai extins şi acesta a stabilit scaunul domnesc la Suceava, unde
loc acest proces de unificare;
-Marcian si Nicandru cu alti 47 soldati; a ridicat biserica „Mirăuţi”;
− în 1330, în urma luptei de la Posada, împotriva regelui Ungariei,
Martiri in Scitia Mica: Organizarea bisericească:
Carol Robert de Anjou (1307-1342), Basarab I Întemeietorul (c.1310-
-episcopul Efrem di Tomis- 7 martie 304; − faptul că Bogdan I a ctitorit biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi
1352) a izbutit să înlăture pentru totdeauna pretenţiile de suzeranitate
- sub Licinius ep. Tit - prin 320-323;an, Zotic, Macrobiu, Gordian, (tradiţia îi atribuie şi schitul Bogdăneşti) ne îndreptăţeşte să
ungară şi să desăvârşească independenţa Ţării Româneşti;
Heli, Lucian, Zotic, Narcis, Marcelin; credem că acesta avea lângă sine o faţă bisericească mai înaltă,
− este de presupus că pe lângă unificarea formaţiunilor politice s-a
-in sec. IV: Chiril, Chindeas, Dasius(moastele se afla la Ancona- care să slujească la curte, să hirotonească preoţi, să sfinţească
realizat şi
Italia) biserici, aşa cum avea contemporanul său, Nicolae Alexandru, la
50
49 Argeş; 51
− în timpul lui Petru Muşat s-au făcut primele încercări pentru − dintre arhierei care şi-au avut reşedinţa aici amintim pe − însemnată este prefaţa sa, în care apare, din nou, ideea de
recunoaşterea oficială a bisericii, de către patriarhia ecumenică; arhiepiscopul Daniil – 25 octombrie 1488, â, care a zidit biserica cu unitate naţională;
− Petru Muşat a trimis mitropolitului ortodox al Haliciului pe Iosif, hramul Cuvioasa Paraschiva, apoi Marcu, în primele decenii ale − combate principalele învăţături calvine expuse în catehismul
rudă cu el, şi secolului al XVI-lea, a urmat Danciu, fiul lui Vasile din de la Alba-Iulia, din 1642, dezvăluind învăţătura ortodoxă;
pe Meletie, pentru a fi hirotoniţi ca mitropolit al Moldovei, cu Feleac, iar ultimul a fost Petru, amintit într-un act datat la 15 martie − are o mare însemnătate pentru că este o lucrare originală, cât şi
scaunul la Suceava, respectiv episcop, lucru ce s-a şi întâmplat; 1538 – emis de judele şi juraţii oraşului Cluj. pentru că arată cum lucrau bisericile ortodoxe din Ţara
− se adresează patriarhului ecumenic, Antonie, ce vroia să impună un Românească şi Moldova pentru menţinerea unităţii naţionale şi
ierarh grec, fapt pentru care a şi hirotonit pe un anume Teodosie, prin III. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la spirituale a poporului român;
1391, şi mai apoi pe Ieremia, în 1392 ca mitropolit al Moldovei; dezvoltarea culturii si apararea identitaţii ⇒ Şcoala Superioară de la Iaşi, înfiinţată în 1640:
− aceşti mitropoliţi nu au fost acceptaţi de către moldoveni, iar naţionale: mitropoliţii Dosoftei, Varlaam, − se predau limbile greacă, slavonă, latina, teologia, filosofia,
Ieremia aruncă anatema asupra întregii ţări, afurisind pe domn, pe cei Antim Ivireanul si Andrei Saguna retorica, poetica, dialectica, aritmetica, geometria, astronomia,
doi ierarhi, pe boieri, pe preoţi şi pe credincioşi; Mitropolitul Varlaam(1632-1653): gramatica şi muzica;
− conflictul a continuat şi sub al treilea Muşatin, Ştefan (1394-1399); − s-a născut într-o familie de răzeşi, ce purta numele de Moţoc, − decade după ce Vasile Lupu nu mai este domnitor.
− recunoaşterea mitropoliei a fost înfăptuită în timpul patriarhului familie originară din părţile de sud ale Moldovei; Mitropolitul Dosoftei (1671-1686):
Matei şi a domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432), printr-o − de tânăr se îndreaptă spre „Schitul lui Zosim”, de pe Valea Secului, − s-a născut în jurul anului 1624, într-o familie românească din
gramată patriarhală şi o scrisoare către domnitor, ambele datate la 26 la Mânăstirea Secu, unde învaţă limbile greacă şi slavonă, sub Suceava, părinţii săi numindu-se Leonte şi Misira;
iulie 1401; îndrumarea călugărului Dositei; − tânărul Dimitrie Barilă a învăţat mai întâi la „Şcoala
− în 1415, la îndemnul mitropolitului Iosif, sunt aduse la Suceava, − ajunge egumen al Mânăstirii Secu şi traduce în limba română Superioară” de la Iaşi şi mai apoi la Şcoala Frăţiei Ortodoxe din
reşedinţa mitropoliei, de la Cetatea Albă, moaştele Sf. Ioan cel Nou; „Leasviţa” Sf. Ioan Scărarul şi începe şirul traducerilor în limba Lvov, din Polonia;
− Iosif se pare că a păstorit până în anii 1415-1416. română, ce vor îmbogăţi literatura noastră teologică; − în 1649 era călugăr la Probota, iar în 1658 ajunge episcop al
Viaţa bisericească în Transilvania: − ajunge arhimandrit, iar domnitorul Mircea Barnovschi l-a făcut Huşilor, pentru ca începutul anului 1660 să-l găsească ca
− după ocuparea treptată a Transilvaniei, de către regii ungari, a duhovnicul său, datorită activităţii cărturăreşti, cât şi a vieţii curate; episcop al Romanului;
început o prigoană puternică împotriva bisericii ortodoxe româneşti, − în 1628 este trimis la Moscova, de domnitor, să cumpere icoane, iar − în 1671 este ales mitropolit al Moldovei;
prigoană ce a fost susţinută de reprezentanţii bisericii catolice; în decembrie 1629, când se întoarce găseşte totul schimbat, iar − a fost preocupat mereu de probleme cărturăreşti, alcătuind sau
− prigoana n-a avut însă succes, deoarece poporul român a rămas domnitorul Miron Barnovschi nu mai ocupa tronul Moldovei, fapt traducând în româneşte diferite cărţi de slujbă şi de învăţătură;
strâns legat de credinţa strămoşească; pentru care se retrage la Mânăstirea Secu; − astfel, încă de pe vremea când era călugăr la Probota, traduce,
− începând cu secolul al XIV-lea se cunosc numeroase mărturii − la 23 septembrie 1632 este ales mitropolit al Moldovei; pentru prima dată în limba română, „Istoriile” lui Herodot, iar ca
asupra organizării bisericeşti a românilor, inclusiv unele acte papale − la îndemnul său, Vasile Lupu înfiinţează „prima tipografie din episcop al Romanului a revizuit traducerea Vechiului
şi regale; Moldova”, ce sa aflat sub conducerea ieromonahului kievian Sofronie Testament, a lui Nicolae Milescu, de la Constantinopol,
− dovadă a continuităţii poporului român în Transilvania ne oferă şi Pociaţchi, la Mânăstirea Trei Ierarhi din Iaşi; traducere ce se va tipări în Biblia de la 1688;
numeroasele biserici româneşti de piatră, din secolele XIII-XIV – − în 1653, când Vasile Lupu pierde tronul, se retrage la Mânăstirea − între 1673 şi 1675 se refugiază în Polonia de frica turcilor;
Densuş, Strei Sângeorgiu (sec. XII) şi mânăstirile Secu, unde va sta până la moartea sa din anul 1657, fiind − în 1686 Jan Sobieski, regele Polon, porneşte război împotriva
ortodoxe româneşti (Peri, în Maramureş, Prislop – sec. XIV); înmormântat aici; turcilor şi intră în Moldova, crezând că va putea atrage de partea
− la aceste biserici slujeau preoţi ortodocşi, conduşi de protopopi, iar Activitatea cărturărească: sa pe Constantin Cantemir (1685- 1693), însă planurile nu-i
în mânăstiri vieţuiau călugări sau călugăriţe, îndrumaţi de egumeni, 1. Cazania, tipărită în 1643, la Iaşi: reuşesc, iar la retragere îl ia, ca ostatic, în Polonia pe Dosoftei,
fapt ce ne face să admitem existenţa unei organizări bisericeşti, ce − „Carte românească de învăţătură la dumenecele preste an şi la care a luat cu el moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
avea şi feţe bisericeşti mai înalte, adică episcopi, care să sfinţească praznice împărăteşti şi la svânţi mari”; odoarele de la
lăcaşurile de închinare sau să hirotonească pe cei ce urmau să − are 506 file, cu gravuri reprezentând scene biblice, chipuri de sfinţi racla sfântului şi documentele moşiilor mitropoliei;
slujească în ele; etc.; − în Polonia a locuit în cetatea Stryi, lângă oraşul Jolkiev;
− primul ierarh ortodox român cunoscut cu numele în teritoriile − are un „Cuvânt” adresat de Vasile Lupu, după care urmează un − datorită lipsurilor este nevoit să ceară ajutor de la ţarii Rusiei,
intracarpatice este arhiepiscopul Ghelasie, aşa cum aflăm din „Cuvânt către cetitoriu” al mitropolitului, din care se desprinde ideea Ioan şi Petru, şi de la patriarhul Ioachim, care i-au trimis diferite
inscripţia de la Mânăstirea Râmeţ (jud. Alba), descoperită în anul unităţii de neam şi limbă a românilor din Moldova, Muntenia şi ajutoare;
1978; Transilvania; − la 13 decembrie 1699 se stinge din viaţă, în Polonia;
− în 1391 patriarhul Antonie al Constantinopolului, în hotărârea prin − are două părţi, prima avânt cincizeci şi patru de cazanii la duminici Activitate literară:
care Mânăstirea Peri era declarată stavropighie, pomenea şi de – 13 ale Triodului, 9 ale Penticostarului şi 32 în duminicile 1. Psaltirea în versuri:
„arhierei locali”, desigur Octoihului, iar partea a doua având douăzeci şi unu de cazanii la − tipărită în 1673, la Uniev, în Polonia, deoarece tipografia de la
din Transilvania propriu-zisă sau Maramureş; diferite sărbători; „Trei Ierarhi”, din Iaşi, nu mai lucra;
− înainte de 1456 s-a stabilit la Hunedoara ierarhul ortodox Ioan, − aduce un aport preţios la formarea limbii literare, deoarece are un − reprezintă rodul unei munci grele „cu multă trudă şi vreme
venit din Caffa Crimei, iar în 1456 este arestat din ordinul stil viu şi plin de culoare, cu fraze bogate în comparaţii pitoreşti şi îndelungată, cinci ani cu osârdie mare”;
inchizitorului papal Ioan Capistan şi dus la Timişoara; expresii plastice; − reprezintă prima încercare de versificare în limba noastră;
− în 1479, la rugămintea mitropolitului ortodox Ioanichie, regele 2. Şapte Taine, tipărită în 1644, la Iaşi: − cele peste opt mii şase sute de versuri îl arată ca un poet
Matei Corvinul, al Ungariei a scutit pentru totdeauna pe preoţii − „Şapte Taine ale Bisericii” are 399 de pagini; talentat, iar lucrarea sa are o mare valoare literară şi artistică;
ortodocşi, români din Maramureş, de orice dări către stat, precizându- − este o explicare sub formă de întrebări şi răspunsuri a Sf. Taine, cu 2. Acatistul Născătoarei de Dumnezeu:
se că preoţii erau sub ascultarea acestui mitropolit; rânduiala lor; − tipărită la Uniev, în 1673;
− spre sfârşitul secolului al XV-lea, mitropoliţii ortodocşi ai 3. Răspunsul la catehismul calvinesc: − în 1679, după ce se reîntoarce din Polonia, a încercat să refacă
Transilvaniei se stabilesc la Feleac, lângă Cluj-Napoca; − tipărit la Iaşi sau Dealu, în 1645; vechea tipografie a lui Vasile Lupu de la Iaşi şi a tipărit câteva
52 53 54
cărţi, însă nefiind mulţumit de aspectul grafic, cere sprijin − între 1696-1701 îl găsim la Mânăstirea Snagov, ca egumen al
patriarhului Ioachim al Moscovei, pentru înfiinţarea mânăstirii; Patriarhia ecumenică a anulat sentinţa de caterisire, iar în iunie
unei noi tipografii, tipografie ce a instalat-o la biserica „Sf. Nicolae − aici întemeiază o nouă tipografie şi tipăreşte cincisprezece cărţi, 1992, Sfântul Sinod al BOR l-a trecut în rândul sfinţilor,
Domnesc”, din Iaşi; dintre care cinci în româneşte; dintre cărţile tipărite la Snagov prăznuindu-l la 27 septembrie.
− aici tipăreşte principalele cărţi de slujbă în româneşte, el fiind amintim „Liturghier” greco-arab, Mitropolitul Andrei Şaguna:
primul ierarh din Moldova care a început munca grea pentru tipărit în 1701; − s-a născut în oraşul Mişcolţ, din Ungaria, la 20 decembrie
pătrunderea limbii româneşti în biserică, în locul celei slavone; − deprinde cu meşteşugul tiparului mai mulţi ucenici, dintre care cel 1808, ca fiu al negustorului aromân, Naum şi al soţiei sale,
3. Dumnezeiasca liturghie: mai important este Mihail Ştefan (Iştvanovici), care mai târziu a Anastasia şi a primit numele de Anastasiu;
− tipărită în româneşte, în anul 1679, la Iaşi; tipărit cărţi la Alba-Iulia şi chiar în Iviria; − şi-a început educaţia la şcoala elementară „greco-valahă” din
4. Psaltire de-nţeles: − între 1701-1705 se reîntoarce la Bucureşti şi tipăreşte alte Mişcolţ, apoi a continuat-o la gimnaziile din Mişcolţ şi Pesta
− tipărită în 1680, în limba română şi slavonă, în vechea tipografie a cincisprezece cărţi, dintre care amintim „Ceaslov” greco-arab, în (azi Budapesta);
lui Vasile Lupu de la Iaşi; 1702, „Noul Testament” în româneşte, în 1703; − în 1826 îl găsim studiind filosofia şi dreptul la Universitatea
5. Molitvelnic de-nţeles: − la 16 martie 1705 este ales episcop al Râmnicului, unde va aduce din Pesta;
− tipărit în 1681, în tipografia de la biserica „Sf. Nicolae Domnesc”, şi tipografia de la Snagov; − în 1829 a plecat la Vârşeţ (azi Yugoslavia), unde a făcut studii
de la Iaşi; − tipăreşte nouă cărţi, din care trei româneşti şi trei slavo-române, de teologie ortodoxă;
6. în 1683: toate cărţi de slujbă; − în octombrie 1833 este tuns în monahism, sub numele de
− tipăreşte o nouă ediţie din Sfânta Liturghie şi „Paremiile preste − la 27 ianuarie 1708 moare mitropolitul Teodosie, cel ce a Andrei, în
an”; recomandat prin testament, ca urmaş să-i fie episcopul Antim; Mânăstirea Hopovo;
− în „Molitvelnic” şi în „Paremii” adaugă o lucrare istorică proprie – − astfel în ziua de 22 februarie 1708 este înscăunat mitropolit al − după terminarea studiilor mitropolitul Ştefan Stratimovici îl
„Poem în 136 de versuri despre domnii Ţării Moldovei – de la Ţării Româneşti; numeşte profesor de teologie, în 1834, şi secretar al
Dragoş-vodă până la Ducavodă” (domnitorii de atunci); − după înscăunare întemeiază o nouă tipografie la Târgovişte, unde s- Consistoriului Mitropoliei Sârbe din Carloviţ, în 1835, fiind
7. Viaţa şi petrecerea sfinţilor: au tipărit optsprezece cărţi, din care unsprezece în româneşte; hirotonit diacon, în 1834 şi mai apoi preot, în 1837;
− a fost tipărită între 1682-1686, la Iaşi şi are patru volume; − are meritul de a fi introdus pentru totdeauna limba română în slujba − a mai fost un timp profesor la secţia românească a Seminarului
− la traducerea ei, din greacă şi slavonă, a ostenit vreo douăzeci şi bisericească, iar prin tipărirea cărţilor de slujbă în româneşte Teologic din Vârşeţ, asesor (consilier) al Episcopiei de acolo,
cinci de ani; contribuie la făurirea unei limbi liturgice româneşti, care dăinuie şi arhimandrit şi egumen la Mânăstirile sârbeşti, Hopovo şi Covil;
Activitate literară în Polonia: astăzi; − din 1846 îşi începe activitatea în Transilvania, mai întâi ca
− a întocmit o nouă versiune a „poemului” despre domnii Moldovei, − în 1715 mută tipografia de la Târgovişte la Bucureşti, unde a „vicar general” al Episc. Sibiului, iar din 18 februarie 1848 ca
continuând lista lor până la Constantin Cantemir; înfiinţat o nouă tipografie la mânăstirea sa; episcop, în urma hirotoniei, la Carloviţ de către mitropolitul sârb
− a tradus o sută cincizeci şi patru de versuri, din greacă în − în timpul cât a stat în Ţara Românească a tipărit şaizeci şi trei de Iosif Raiacici;
română, ce constituie introducerea dramei „Erofili”, prima cărţi, din care treizeci şi opt de el, douăzeci şi unu în româneşte şi − a închis ochii pentru totdeauna în ziua de 16/28 iunie 1873,
încercare de traducere în româneşte a unei opere din dramaturgia patru au fost scrise de el: fiind înmormântat lângă „Biserica mare” din Răşinari, judeţul
universală; ⇒ Învăţătură pe scurt pentru Taina Pocăinţei, tipărită la Râmnic, în Sibiu, averea sa lăsându-o bisericii spre „scopuri bisericeşti.
− la rugăciunile mitropolitului kievului şi a patriarhului Moscovei 1705; Şcolare şi filantropice”;
traduce din greacă în slavo-rusă lucrări pentru lămurirea unor ⇒ Învăţătură bisericească la cele trebuincioase şi mai de folos pentru Activitatea organizatoric-bisericească:
probleme teologice controversate învăţătura preoţilor, tipărită la Târgovişte, în 1710; − după înăbuşirea revoluţiei din 1848 începe să lucreze pentru
– „Tâlcuirea Sf. Liturghii”, a lui Gherman al Constantinopolului; ⇒ Capete de poruncă la toată ceata bisericească, tipărită la realizarea marelui său vis: reînfiinţarea vechii mitropolii a
„Epistolele Sf. Ignaţie Teoforul al Antiohiei”, „Constituţiile Sf. Târgovişte, în 1714; Transilvaniei, desfiinţată în 1701, prin „diploma a doua
Apostoli”, „Dialog împotriva ereziilor” şi „Despre credinţa noastră” a ⇒ Sfătuiri creştine politice către domnitorul Ştefan Cantacuzino, în leopoldină”;
lui Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, „Mărgăritare” din limba greacă, tipărită la Bucureşti, în 1715; − în acest scop a redactat trei memorii şi a convocat câteva
cuvântările unor Sfinţi Părinţi ş.a.; ⇒ renumite sunt şi „Didahiile” sale, cele douăzeci şi opt de predici la sinoade – în1850, la care a participat şi Avram Iancu, în 1860 şi
− a început să traducă în româneşte „Dogmatica” Sf. IoanDamaschin. diferite duminici şi şapte cuvântări ocazionale, arătându-l ca om de 1864, prin care se cerea restaurarea mitropoliei;
Mitropolitul Antim Ivireanul: cultură deosebită; − la 24 decembrie 1864, după o luptă de cincisprezece ani,
− s-a născut în Iviria, Georgia sau Gruzia de azi, în jurul anului 1650, − între 1713-1715 ctitoreşte, după planurile sale, o mănăstire cu împăratul Francisc Iosif a aprobat reînfiinţarea Mitropoliei
din părinţii Ioan şi Maria, primind numele de Andrei; hramul „Toţi Sfinţii”, azi Antim, în Bucureşti; ortodoxe a Transilvaniei, cu reşedinţa la Sibiu, cu eparhiile
− de tânăr cade rob la turci şi este dus la Istambul; − a fost şi un patriot înflăcărat şi un luptător împotriva asupririi sufragane Aradul şi Caransebeşul, ultima episcopie nou
− după ce a fost eliberat din robie, se pare că, a trăit în preajma turceşti; înfiinţată, iar arhiepiscopul Andrei devine mitropolit;
patriarhiei ecumenice, unde a învăţat sculptura în lemn, pictura şi − în 1716 ajunge domnitor Nicolae Mavrocordat, care îl învinuieşte − în toamna anului 1868 a convocat un „Congres Naţional
broderia, precum şi limbile greacă, arabă şi turcă şi probabil tot aici că a intrat în legătură cu austriecii şi că a uneltit împotriva turcilor, Bisericesc”, unde s-a discutat şi s-a aprobat proiectul prezentat
s-a călugărit, sub numele de Antim; fapt pentru care a fost arestat; de Şaguna, sub denumirea de „Statutul organic al BOR din
− în jurul anului 1690 este adus de Constantin Brâncoveanu în Ţara − este caterisit de patriarhul ecumenic, la cererea domnitorului şi Transilvania”;
Românească, unde învaţă meşteşugul tiparului, de la Mitrofan , fostul urma să fie închis, pe viaţă, la Mânăstirea Sf. Ecaterina din muntele − din acest statut se desprindea:
episcop de Huşi; Sinai; ⇒ sinodalitatea dintre clerici (1/3) şi mireni (2/3) în toate cele
− în 1691 tipăreşte o carte în limba greacă; − în toamna anului 1716, în drum spre muntele Sinai, este ucis de trei sectoare ale administraţiei bisericeşti (parohia, protopopiatul
− după alegerea lui Mitrofan ca episcop de Buzău, devine conducător ostaşii turci, iar trupul i-a fost aruncat în râul Tudja, lângă şi eparhia);
al tiparniţei domneşti de la Bucureşti, unde va sta până în 1694 şi va Adrianopol; ⇒ treburile parohiei erau conduse de o adunare parohială
tipări trei cărţi, între care o „Psaltire” românească; − cu prilejul prăznuirii a două sute cincizeci de ani, de la moartea sa, (sinod), condusă de un preot, iar bunurile parohiei şi ale şcolii
55 56 57
confesionale erau administrate de o epitropie; - revine la Bucuresti asezandu-se la M-rea Antim si apoi la IV. Uniaţia
⇒ afacerile eparhiei erau conduse de episcop, sau arhiepiscop pentru Caldarusani. − dezbinarea BOR din Transilvania; apariţia Bisericii Greco-
Sibiu, de -1823 este ales mitropolit al Ungrovlahiei dovedindu-se destoinic catolice;
adunarea eparhială, sinod compus din douăzeci de clerici şi patruzeci de a purta carja arhiereasca: − lupta clerului şi a credincioşilor din Transilvania pentru
de mireni, şi de consiliul eparhial, numit consistor, care avea trei -a completat scaunele vacante cu vladici romani; apărarea
secţii, bisericească, şcolară şi economică; -a oprit abuzurile asupra preotilor cerand ajutorul domnitorului si Ortodoxiei în sec. al XVIII-lea.
⇒ conducerea mitropoliei era asigurată de Congresul Naţional patriarhului ecumenic; Dezbinarea BOR din Transilvania:
Bisericesc, convocat o dată la trei ani şi format din nouăzeci de -acorda atentie invatamantului trimitind bursieri la studii in − în 1688 Transilvania, principat autonom sub suzeranitate
membrii, zece clerici şi douăzeci de mireni, pentru fiecare eparhie; strainatate otomană, este ocupată de trupele habsburgice şi inclusă între
⇒ problemele dogmatice erau rezolvate de sinodul episcopilor, - a oprit darile m-rilor inchinate Locurilor Sf. care ajunsese in graniţele imperiului austriac;
format din toţi ierarhii ortodocşi din Transilvania; paragina din cauza datoriilor; − în 1691 împăratul Leopold dă o diplomă, în care face
Activitatea culturală: -infiinteaza la M-rea Caldarusani o tipografie; menţiunea că în Transilvania sunt trei naţiuni, unguri saşi şi
− înfiinţează în Transilvania peste patru sute de şcoli confesionale, - in 1828 ajunge loctiitor de domn in locul lui Grigore Ghica; secui, şi patru religii precepte, catolicismul, calvinismul,
în care erau obligaţi să se înscrie toţi copiii, iar dintre disciplinele - in 1829 este inlaturat din scaun de catre autoritatile rusesti si trimis luteranismul şi unitarismul, românii şi ortodoxia fiind
predate scrisul şi socotitul erau de bază, ulterior introducându-se şi la Chisinau in surghiun; toleraţi;
istoria; - dupa pacea dintre rusi si turci divanul tarii si mitropolitul cer rusilor − după emiterea acestei diplome se intensifică propaganda
− iniţiază la sate cursuri de alfabetizare serale, în care cei intoarcerea sa in tara - 1832 catolică, în acest scop venind în Transilvania preoţi şi călugări
neştiutori de carte erau învăţaţi scrisul, cititul şi socotitul; -in 1833 isi reocupa scaun de mitropolit iezuiţi;
− înfiinţează un gimnaziu superior la Braşov; -in 1834 la 22 iunie moare fiind ingropat langa catedrala − aceste acţiuni aveau drept scop ruperea legăturilor cu ierarhii,
− înfiinţează un gimnaziu inferior la Brad, în care se pregăteau cei mitropolitana, iar dupa 7 ani osemintele au duse la M-rea domnitorii şi credincioşii din Ţara Românească şi Moldova;
ce doreau să devină notari; Caldarusani; − în 1697 iezuitul Paul Baranyi, paroh în Alba-Iulia, promitea
− la Sibiu înfiinţează un institut teologico-pedagogic, cu două secţii Activitatea carturareasca - traduceri să-l scoată pe mitropolitul Teofil de sub dependenţa faţă de
– doi ani pedagogie pentru învăţători şi trei ani teologie pentru preoţi; -Carte folositoare de suflet si Chiriacodromionul -1799, Bucuresti; superintendentul calvin, dacă se va uni cu Roma;
− în 1853 pune bazele primului ziar religios din Transilvania, -Intrebari si raspunsuri oarecare bogoslovesti, ale Sf.Atanasie -Iasi − murind Teofil, în 1697, este adus Atanasie Anghel, care a
„Telegraful român”, care apare neîntrerupt până astăzi; 1803; fost hirotonit la Bucureşti de mitropolitul Teodosie, la 22
57 -Talcuire la cele patru evanghelii, a lui Teofilact al Ohridei- 1805; ianuarie 1698, prilej cu care Atanasie semnează o mărturisire
− în 1861 înfiinţează societatea „ASTRA” – Asociaţiunea -Descoperire cu deamanuntul a pravoslavnicei credinte(Dogmatica) de credinţă ortodoxă cu douăzeci şi două de puncte,
Transilvană pentru literatura şi cultura poporului român, cu Sf. Ioan Damaschin- 1806; prin care se obliga să păzească toate rânduielile dogmatice,
sediul la Sibiu, apoi la Braşov şi din nou la Sibiu, unde se află şi -Adunare pe scurt a dumnezeiestilor dogme ale credinte, a teologului cultice şi canonice ale bisericii ortodoxe;
astăzi; grec Atanasie din Paros-1816; − la 14 aprilie 1698 împăratul Leopold dă o diplomă, prin
− pentru şcolile existente, Andrei Şaguna va alcătui, traduce şi -Cele sase cuvinte despre preotie, ale Sf. Ioan Gura de Aur- 1820; care făcea apel la unirea cu Roma, pentru ca preoţii şi
tipări o serie de manuale dintre care amintim: -Cuvant despre preotie, al Sf. Grigorie de Nazianz- 1821; credincioşii să se bucure de privilegiile
⇒ Istoria bisericească universală, în două volume; -Invatatura pe scurt despre nunti,-1827; catolicilor;
⇒ Drept canonic, în patru volume; -Tetraevanghelul, in lb. bulgara 1828; − la 2 iunie 1698 cardinalul Leopold Kolonici, arhiepiscop de
⇒ Biblia ilustrată; -Vietile sfintilor, netiparit pt. ca a murit. Esztergom, din Ungaria, revine cu un apel în care arată că numai
Activitatea politico-naţională: Mitropolitul Simion Stefan cei ce vor primi întregul catolicism, inclusiv cele patru puncte
− a condus, împreună cu episcopul unit de la Blaj, Lemeny, lucrările -in 1643 dupa inlaturarea mitropolitului Iorest este les ca mitropolit l florentine, se vor bucura de privilegiile preoţilor şi credincioşilor
Marii Adunări Naţionale a românilor, de pe câmpia Libertăţii, de Alba Iulia, hirotonit in Tara Romaneasca; catolici;
la Blaj, din 3/15 mai -I se impune de catre gheorghe Rakoczy I sa predice numai din Sf. − pe baza celor două manifeste iezuiţii pornesc acţiunea de
1848 şi a plecat în fruntea unei delegaţii, de treizeci de membrii, să Scriptura, inlaturand Sf. Traditie, sa foloseasca catehismul atragere a românilor ortodocşi la unirea cu Roma, un rol de
prezinte curţii imperiale din Viena, hotărârile şi doleanţele acţiunii calvinesc,sa fie impartasiti numai varstnicii, sa se desfiinteze seamă avându-l Paul Baranyi, care a luat legătura cu
române din Transilvania. obiceiurile de la bote, nunti, inmormantari, sa se inlature cinstirea mitropolitul şi protopopii, şi Gabriel Hevenesi, care a făcut
Mitropolitul Grigorie Dascalul icoanelor, crucii, sa nuse puna piedici celor care doreau sa treaca la legătura cu Viena;
Scaunul vacant al Mitropoliei Ungrovlahiei este ocupat la propunerea calvinism; − astfel treizeci şi opt de protopopi au semnat un act scris în
lui Grigorie Ghica de ierodiaconul Grigorie de la M-rea Caldarusani -in activitatea sa s-a opus conditiilor impuse; limba română, datat 7 octombrie 1698, act ce se prezenta
- s-a nascut la Bucuresti in 1765 cu numele de Gheorghe. Activitatea carturareasca astfel:
-a urmat Academia Sf. Sava invatand latina, greaca, teologia. -Noul Testament de la Alba Iulia -1648 traducere inceputa de ⇒ avea trei file, adică şase pagini; pe prima pagină fiind actul
-paraseste scoala plecandcu prietenul sau Gherontie la M-rea Neamt ieromonahul Sivestru si continuata de el si tiparita în limba română, prin care se arăta că preoţii şi credincioşii
condusa de staretul Paisie, unde e tuns in monahism cu numele de - este impartit in cap. si versete cu explicarea unor termeni straini sau ortodocşi din Ardeal se unesc cu Roma, iar în partea de jos a
Grigorie; romanesti cu circulatie restransa; paginii se află un adaos, de treisprezece rânduri, în care se
- la cererea mitropolitului Ungrovlahiei este trimis la Bucuresti pt. a -23 de carti aveau scurte predoslovii cu date despre autor, limba, spunea: „Numai aşa înţelegem să ne unim, dacă toate ale
traducerea sfintelor carti din greaca, dupa care se reintorc la m-rea timpul in care s-au scris noastre, riturile, calendarul, posturile vor sta pe loc”;
Neamt - este considerat I manual de introducere si exegeza din teologia ⇒ pagina a doua cuprinde traducerea în limba latină, traducere
-1812 cei doi pleaca la Sf. Munte Athos, iar la intoarcere fiind jefuiti romaneasca în care se spunea că românii se unesc primind întregul
si chinuiti Gherontie moare si este ingropat la o m-re din Bulgaria, iar Psaltirea, in romaneste- 1651;- moare in 1656 catolicism;
dupa 7 ani il va aduce in tara.
58 59 60
⇒ pe paginile trei, patru şi cinci se află cele treizeci şi opt de Alba Iuliei, până la Sălişte, lângă Sibiu, reuşind să întoarcă mai multe Câmpia Transilvaniei şi din părţile Clujului, însă a fost prins,
semnături, cu peceţi, ale protopopilor bisericii ortodoxe din Ardeal; sate de la uniaţie; dus la Târgu-Mureş şi apoi la Viena, fiind eliberat cu condiţia de
⇒ partea de jos a paginii a cincia se află un codicil, de şapte rânduri, − între Sălişte şi Sibiu este arestat, fiind anchetat de autorităţile a nu se mai întoarce în Transilvania, de aceea s-a aşezat în
în care se spune că „pe vlădica Atanasie nimeni să nu-l dea jos din austriece de la Sibiu şi trimis în închisoarea din Deva, iar în cele din Sânnicolaul Mare, în Banat;
scaun”; urmă în închisoarea Kufstein, din Austria, unde se pare că a şi murit, − datorită faptului că încercările şi memoriile au rămas fără
− actul are următoarele deficienţe: ca sfânt mărturisitor pentru ortodoxie; rezultat, românii au ales ultima cale – răscoala, ce a fost condusă
⇒ pagina a doua nu este traducerea fidelă a paginii întâi; − lupta începută de Visarion Serai a fost continuată apoi de numeroşi de ieromonahul Sofronie, din satul Cioara, judeţul Alba;
⇒ lipseşte semnătura lui Atanasie Anghel; preoţi şi credincioşi, astfel s-au ridicat din rândul clerului şi poporului − s-a născut într-o familie de preoţi, a primit numele de Stan, a
⇒ protopopul Gheorghe din Daia, ce semna de obicei în dreapta câteva figuri de mari luptători, care au înfruntat teroarea stăpânirii, fost preot de mir în satul său, s-a călugărit la Cozia, iar revenind
pagini, ca secretar al sinodului semnează în rând cu ceilalţi protopopi; făcând drumuri lungi la Viena sau suferind închisoarea şi moartea în satul său natal îşi face un schit, care este distrus de autorităţi;
− actul acesta a fost ascuns de iezuiţi în biblioteca din Budapesta pentru credinţa ortodoxă; − în 1759 este închis, deoarece instigă populaţia să alunge pe
şi descoperit abia în 1871 de Nicolae Densuşianu; − în 1748 Nicolae Oprea (Miclăuş), un ţăran din Sălişte, şi Ioan preoţii uniţi, la Bobâlna, este eliberat de şase sute de ţărani
− la scurt timp s-a întrunit Dieta Transilvaniei, ce trebuia să se Oancea din Făgăraş, sunt trimişi, de credincioşii din părţile Sibiului, conduşi de preotul Ioan din Sălişte;
pronunţe asupra apelului unionist al împăratului, emis la 14 aprilie cu o plângere la Viena, prin care cereau să fie lăsaţi în vechea lor − pleacă în Munţii Apuseni, iar la 10 august 1760 convoacă un
1698, prilej cu care Baranyi arată traducerea în limba latină, dar credinţă; sinod la Zlatna, întocmind un memoriu către Maria Tereza, prin
nefiind crezut Dieta a dispus să se facă o cercetare la − în 1749 Nicolae Oprea şi alţi patru credincioşi pleacă din nou la care cerea un episcop ortodox, restituirea bisericilor, eliberarea
sate, constatând astfel că poporul nu ştia nimic despre unire; Viena; celor închişi;
− la sfârşitul lunii februarie 1699 s-a publicat Prima diplomă − înainte de Paştele anului 1752 Nicolae Oprea şi preotul Moise − răscoala s-a întins până la Maramureş, iar în august 1760
leopoldină, care prevedea înfiinţarea bisericii unite, averile şi preoţii Măcinic, din ţăranii au năvălit asupra Blajului, episcopul unit, Petru Pavel
ei urmând să fie scutiţi de dări în schimbul primirii întregii învăţături Sibiel, judeţul Sibiu, erau iarăşi la Viena cu un memoriu al Aron, fiind nevoit să se refugieze la Sibiu;
catolice; credincioşilor transilvăneni, însă au fost arestaţi şi condamnaţi la − între 14-18 februarie 1761 convoacă „sinodul” de la Alba-
− chemat la Viena, Atanasie este pus să răspundă la douăzeci şi două închisoare pe viaţă la Kufstein; Iulia, unde s-a redactat un nou memoriu, în nouăsprezece
de învinuiri, fapt pentru care cedează şi semnează unirea cu Roma, − în 1756 unul dintre ei reuşeşte să evadeze, dar nu ajunge acasă, iar puncte, în care se cerea încetarea prigoanelor împotriva
iar la 24 martie 1701 este hirotonit, din nou după ritul catolic, a doua celălalt, se pare că Oprea, şi-a sfârşit viaţa în această închisoare; credincioşilor ortodocşi şi libertate deplină bisericii ortodoxe;
zi episcop şi la 7 aprilie 1701 semnează un act în şaisprezece puncte, − alţi credincioşi s-au îndreptat spre curtea ţarilor ruşi, din − răscoala poate fi considerată o biruinţă, pentru că tot ce se
jurând, printre altele, că va rupe legăturile cu mitropolitul Petersburg, pentru a-I ruga să intervină la curtea imperială din Viena; lucrase timp de şaizeci de ani pentru uniaţie a fost acum
Ungrovlahiei şi domnul Ţării Româneşti, că va obliga pe toţi preoţii − în 1748 protopopul Nicolae Pop, din Balomir, lângă Orăştie, fost zdruncinat;
şi credincioşii lui să facă o mărturisire de credinţă unită şi că va vicar al episcopului unit Inochentie Micu, a plecat în Rusia pentru a − în 1761 împărăteasa Maria Tereza trimite în Transilvania pe
accepta un teolog catolic, ce-l va asista în toate problemele prezenta ţarinei Elisabeta un memoriu, iar în urma acestui demers generalul Bukow, cu o armată, având misiunea de a întări
bisericeşti; aceasta a intervenit la Viena, însă fără nici un rezultat; uniaţia şi de a înăbuşi orice mişcare împotriva ei;
− la 19 martie 1701 s-a emis A doua diplomă leopoldină, cu − întors în Ţara Românească s-a călugărit sub numele de Nichifor, − acesta trece cu forţa la uniaţie zeci de sate, dăruieşte peste
cincisprezece articole, prin care se confirmau scutirile preoţilor uniţi, ajungând egumen la Mânăstirea Argeş; cinci sute de biserici ortodoxe uniaţilor şi a distrus zeci de
iar credincioşilor drepturile pe care le aveau alte „naţiuni” şi se − în 1750 ieromonahul Nicodim, călugărit la Râmnic, a fost la Viena, mânăstiri ortodoxe;
desfiinţa mitropolia ortodoxă Transilvaniei, fiind înlocuită cu o apoi a plecat la Petersburg, fiind primit de ţarina Elisabeta, se − Sofronie se refugiază în Ţara Românească, unde se pare că a
episcopie unită, dependentă de arhiepiscopia romano-catolică de reîntoarce în Ţara Românească şi pleacă, pentru a doua oară, în Rusia ajuns egumen al schitului Robaia şi poate şi la Mânăstirea
Esztergom; unde stă mai mulţi ani după care revine în Ţara Românească şi ajunge Vieroş, din părţile Argeşului;
− la 19 august 1713 Atanasie moare, blestemat de popor, iar la egumen al Mânăstirii Berislăveşti, în părţile Argeşului; − În 1761 credincioşii din Transilvania primesc pe episcopul
înmormântarea sa s-au rostit două cuvântări, una în latină şi alta în − în 1750 preotul Ioan din Aciliu, judeţul Sibiu, a călătorit la sârb Dionisie Novacovici, care s-a stabilit la Răşinari, lângă
maghiară. Carloviţ şi Viena, apoi a fost de două ori în Rusia, împreună cu Sibiu;
Lupta pentru apărarea ortodoxiei: ieromonahul Nicodim; − În 1950 Sf. Sinod al BOR a canonizat pe ieromonahul
− după anul 1701 a început lupta împotriva uniaţiei (cazul − mulţi preoţi au luptat împotriva asupritorilor, îndeosebi în perioada Visarion Sarai, pe Sofronie de la Cioara şi pe credinciosul
braşovenilor şi făgărăşenilor) şi pentru refacerea unităţii bisericeşti, 1744-1759, dintre care amintim: Nicolae Miclăuş,
luptă ce a durat un timp foarte îndelungat, fiind purtată cu mult curaj ⇒ în 1755 preotul Cosma din Deal, lângă Sebeş, judeţul Alba, a canonizare ce s-a făcut la Alba-Iulia, în 1955, iar în 1992 au mai
şi stăruinţă de preoţii şi credincioşi, ei înfruntând temniţe, bătăi şi cutreierat patruzeci şi două de sate, înaintând o mulţime de plângeri fost canonizaţi preotul Moise Măcinic din
chiar moartea mucenicească din dorinţa fierbinte de a-şi ale credincioşilor, fapt pentru care a suferit şaizeci de săptămâni de Sibiel şi Ioan Galeş, toţi fiind prăznuiţi la 21 octombrie.
păstra credinţa ortodoxă; detenţie;
− în 1744 a venit în Transilvania călugărul Visarion Sarai, ce a ⇒ preotul Ioan din Galeş, judeţul Sibiu, a lucrat împotriva uniaţiei în
început marile frământări şi lupte împotriva uniaţiei, pentru că părţile Sibiului, Sebeşului, Orăştiei şi Hunedoarei, fiind arestat este
cea mai mare parte a poporului nu ştia de schimbarea legii sale; întemniţat la
− acest călugăr era născut în Bosnia, se pare într-o familie de vlahi, a Deva, iar de aici la Kufstein, în 1757, unde a rămas până la moarte;
primit numele de Nicolae şi s-a călugărit la Mânăstirea Sf. Sava din − pe preotul Ioan Piuariu din Sadu, judeţul Sibiu, pentru că fusese
Ierusalim, aşezându-se apoi la o mănăstire din Slavonia, unde este hirotonit în Ţara Românească, episcopul unit Petru Pavel Aron l-a
hirotonit preot; arestat cu ajutorul armatei austriece şi a pus să-l tundă în piaţa
− în Transilvania predica împotriva uniaţiei, străbătând astfel diferite Sibiului, fapt pentru care i-a rămas numele de
localităţi de pe Valea Mureşului, în părţile Lipovei, Devei, Orăştiei, „Popa Tunsu”; iar în 1760 acesta a desfăşurat o acţiune puternică în
61 satele din
62 63
V. Autocefalia ði ridicarea la rang − ca organ deliberativ are Congresul naţional bisericesc, format departamentul cultelor cenzurând absolut toate publicaţiile
de Patriarhie a BOR din şase reprezentanţi, pentru fiecare eparhie (doi clerici şi patru bisericeşti, ce circulau într-un cadru foarte restrâns în cercurile
Autocefalia BOR: mireni), aleşi pe şase ani, în atribuţiile sale intră probleme bisericeşti;
− în constituţia promulgată la 30 ianuarie 1866 se preciza că BOR administrative, culturale şi economice şi se întruneşte − în 1950 a fost pensionat, la patruzeci şi şapte de ani, episcopul
este şi rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină; o dată la trei ani; Nicolae Popoviciu de la Oradea, pentru că ceruse dreptul de a se
− în 1872 „Legea organică” numea biserica românească autocefală, − ca organe executive avem Consiliul central bisericesc, format din face catehizarea tineretului şi criticase regimul în predicile sale;
cu toate că această calitate nu-i fusese recunoscută de drept; cincisprezece membrii (cinci clerici şi zece mireni), pentru probleme − statutul din 1948 prevedea dreptul de a se face catehizarea
− patriarhul Ioachim al III-lea (1878-1884) a obiectat contra legii administrativculturale şi Eforia bisericii, formată din trei membrii credincioşilor, nu a tineretului, în cadrul vecerniei, însă în
organice şi a autocefaliei, fapt pentru care mitropolitul primat, (un cleric şi doi mireni), pentru problemele economice; realitate preoţii şi copiii erau atât de urmăriţi, încât prea puţini
Calinic Miclescu, a dovedit, cu temeiuri canonice şi istorice că − la eparhie are ca organ deliberativ Adunarea eparhială, formată au putut beneficia, în realitate de acest drept;
patriarhul nu are drept de amestec în treburile BOR; din patruzeci şi cinci sau şaizeci de membrii (o treime clerici, două − după instalarea regimului totalitar sute de preoţi ortodocşi au
− la 25 martie 1882, datorită răcelilor cu patriarhia ecumenică, s-a treimi mireni) şi este convocată o dată pe an, iar ca organ executiv fost arestaţi şi anchetaţi, aruncaţi în închisori (Jilava, Piteşti,
sfinţit pentru prima dată, la Bucureşti, Sf. Mir, determinând astfel un este Consiliul eparhial; Aiud, Gherla), trimişi să lucreze la canalul de tristă amintire,
schimb de scrisori între patriarhia ecumenică şi episcopul − la protopopiate avem Adunarea protopopească; Dunăre-Marea Neagră, câţiva deportaţi în Siberia, pentru
Melchisedec al Romanului; − la parohie ca organ deliberativ găsim Adunarea parohială, iar ca acuzaţii total nefondate sau pentru refuzul de a divulga secretul
− la 20 1prilie 1885 s-a trimis scrisoarea mitropolitului primat, organ executiv Consiliul parohial şi Epitropia; spovedaniei; această acţiune a luat sfârşit în vara anului 1964,
Calinic Miclescu, prin care se cerea autocefalia BOR, potrivit − episcopul şi mitropolitul sunt aleşi de către Congresul Naţional când au fost eliberaţi toţi deţinuţii politici;
rânduielilor canonice; Bisericesc, împreună cu Adunarea eparhială a eparhiei vacante. − în 1959 prin decretul de stat, 410, au fost desfiinţate multe
− patriarhul Ioachim al IV-lea (1884-1886) a convocat Sf. Sinod la mânăstiri şi schituri ortodoxe, sute de călugări şi călugăriţe fiind
25 aprilie, a aprobat cererea BOR, a trimis tomosul de autocefalie, VI. BOR în timpul dictaturii comuniste scoşi cu forţa şi trimişi fie în familiile lor, fie la muncă în
semnat de patriarh şi de zece mitropoliţi, precum şi câte o enciclică − activitatea pastorală; diferite unităţi de stat;
către celelalte patriarhii şi biserici ortodoxe − activitatea patriarhilor; − au fost desfiinţate cele două seminarii pentru călugăriţe, de la
autocefale, prin care se vestea recunoaşterea autocefaliei BOR; − învăţământul teologic; Agapia şi Hurezi, înfiinţate de patriarhul Iustinian, cu zece ani în
− la 1 mai 1885 Sf. Sinod al BOR a luat act de tomosul autocefaliei, − presa bisericească. urmă;
iar la 30 mai a trimis o scrisoare de mulţumire patriarhului; Activitatea pastorală: − în Bucureşti a început acţiunea de demolare a peste douăzeci
Ridicarea la rang de patriarhie a BOR: − actul de la 23 august 1944 şi mai ales cel de la 6 martie 1945, când de biserici, dintre care unele erau monumente istorice sau de
− după unirea Transilvaniei cu România, de la 1 decembrie 1918 s-a s-a instaurat un regim comunist totalitar în România, a adus artă;
impus şi unificarea bisericii ortodoxe, adică organizarea unitară, sub schimbări şi în viaţa BOR şi a celorlalte culte din ţară, astfel biserica Activitatea patriarhilor:
conducerea Sf. Sinod din Bucureşti; devenind o instituţia tolerată de statul ateu, Patriarhul Iustinian Marina:
− la 23 aprilie 1919 sinodul ierarhilor ortodocşi din Mitropolia activitatea ei limitându-se la cadrul parohial şi la lăcaşul de cult al − s-a născut la 22 februarie 1901 în satul Şuieşti-Vâlcea, în
Ardealului s-a declarat desfiinţat, cerându-se includerea membrilor fiecărei parohii; familia unor ţărani,
săi în Sf. Sinod din Bucureşti; − după încheierea războiului nu şi-au mai putut relua activitatea primind numele de Ioan;
− în septembrie 1920 s-a alcătuit o „Constituantă bisericească”, ce a asociaţiile preoţeşti, care au luat naştere în perioada interbelică, nici − a studiat la seminarul teologic din Râmnicu-Vâlcea, apoi la
ales o comisie de cincisprezece membrii, care să întocmească un asociaţiile de mireni, care urmăreau reînviorarea sentimentului facultatea de teologie din Bucureşti;
proiect de statut de organizare şi funcţionare a BOR, comisie ce a religios în mijlocul poporului – Oastea Domnului, Frăţia Ortodoxă − a fost învăţător şi preot-paroh în Băbeni-Vâlcea, preot la
lucrat până în 1925; Română, Societatea Femeilor Ortodoxe ş.a.; biserica Sf. Gheorghe din Râmnicu-Vâlcea, de la 1 septembrie
− în martie-aprilie 1925 parlamentul a votat „Legea şi statutului de − s-au întrerupt, până în 1961, legăturile cu organizaţiile ecumenice 1933;
organizare a BOR”, promulgată la şase mai 1925; din Apusul Europei; − în 1945, rămas văduv, este chemat de mitropolitul Irineu
− în şedinţa din 4 februarie 1925, deoarece crescuse prestigiul − din 1948 s-au desfiinţat toate aşezămintele bisericeşti, ce Mihălcescu, al Moldovei, ca vicar eparhial la Iaşi, iar la 30 iunie
bisericii noastre în urma unirii şi datorită faptului că acum număra desfăşurau activităţi caritativ-filantropice; 1945 este hirotonit ca arhiereu vicar, cu titlul de Vasluianul;
peste paisprezece milioane de credincioşi, Sf. Sinod a hotărât să − a fost eliminat învăţământul religios din şcolile de toate gradele, s- − în august 1947, în urma retragerii mitropolitului Irineu
înfiinţeze Patriarhia Ortodoxă Română, prin ridicarea mitropolitului au interzis slujbele în spitale, azile şi cazărmi; Mihălcescu din scaun ajunge locţiitor de mitropolit, iar la 22
primat la rangul de patriarh – mitropolit primat era Miron − au fost suprimate periodicele bisericeşti ale tuturor eparhiilor, decembrie 1947 este investit apoi înscăunat;
Cristea, fostul episcop al Caransebeşului, ce fusese ales la 31 cu excepţia „Telegrafului român”, de la Sibiu, a fost desfiinţată − la 24 mai 1948 Marele Colegiu Electoral îl alege patriarh al
decembrie 1919; Facultatea de Teologie din Suceava, refugiată aici de la Cernăuţi, BOR;
− la 25 februarie 1925 s-a publicat în Monitorul Oficial „Legea precum şi patru Academii teologice din Ardeal şi Banat, cu excepţia − a trecut la cele veşnice la 26 martie 1977, fiind înmormântat la
pentru înfiinţarea patriarhiei”, votată în parlament, fapt pentru care au celei de la Sibiu, care a devenit institut, Academia de muzică Biserica Raduvodă, din Bucureşti;
fost anunţate toate bisericile ortodoxe surori şi s-au primit scrisori de religioasă, din Bucureşti şi absolut toate seminarile din Muntenia şi − activitatea sa:
răspuns, inclusiv de la patriarhul ecumenic, Vasile al II-lea; Moldova; − în 1948 s-a întocmit „Statutul pentru organizarea şi
− la 1 noiembrie 1925 a avut loc ceremonia de investire şi înscăunare − s-au desfiinţat câteva eparhii, Huşi, Argeş, Constanţa, Caransebeş, funcţionarea BOR”;
a primului patriarh al BOR, Miron Cristea, în prezenţa a douăzeci şi Sighet, a Armatei, precum şi posturile de arhierei-vicari încât au fost − după 250 de ani de dezbinare a bisericii strămoşeşti s-a
unu de reprezentanţi ai bisericilor surori şi ai statului; puşi în retragere vreo douăzeci de ierarhi; realizat reîntregirea, prin revenirea fraţilor din Transilvania la
Organizarea BOR: − a început un control permanent exercitat asupra tuturor slujitorilor biserica mamă;
− în fruntea BOR se află Sf. Sinod, format din patriarh – preşedinte, bisericii, fie prin aşa-numiţii „inspectori de culte”, dar mai ales prin − la 28 februarie 1950 s-a propus canonizarea unor sfinţi
mitropoliţi, episcopi şi arhierei vicari în funcţie, în atribuţiile căruia ofiţerii de securitate, prezenţi în toate instituţiile bisericeşti, români, canonizarea solemnă făcându-se între 10-23 octombrie
intră probleme de ordin spiritual, canonic şi dogmatic; protopopiate, mânăstiri, şcoli teologice, centre eparhiale, patriarhie; 1955;
64 65 66
− s-a generalizat cultul pentru sfinţii ale căror moaşte se găsesc în − s-au adăugat clădiri noi la Seminarul teologic din Neamţ, în care se − au funcţionat două institute teologice de grad universitar –
ţara noastră; păstrează manuscrise, cărţi vechi, icoane, veşminte, vase liturgice sau Bucureşti şi Sibiu, şi şase seminarii teologice – Bucureşti,
− a reorganizat învăţământul teologic, în patriarhie funcţionând două alte obiecte de patrimoniu; Buzău, Neamţ, Cluj-Napoca, Craiova şi Caransebeş;
facultăţi (Bucureşti şi Sibiu) şi şase seminarii (Bucureşti, Buzău, − ca mitropolit al Moldovei a fost delegat de Sf. Sinod să reprezinte − absolvenţii de seminar fie erau hirotoniţi preoţi de ţară fie se
Neamţ, Cluj, Caransebeş şi BOR la zeci de congrese şi întruniri, aducând un aport preţios la înscriau la unul din cele două institute teologice, obţinând
Craiova); promovarea ecumenismului contemporan; diplomă de licenţă;
− s-a îmbunătăţit literatura teologică, prin tipărirea unor lucrări − a fost membru al Comitetului central al Consiliului Ecumenic al − din 1949, pe lângă institutul din Bucureşti, s-au organizat
originale ale profesorilor de teologie şi prin tipărirea unor traduceri Bisericilor (CEB) şi a făcut parte din Prezidiul Conferinţei Bisericilor cursuri de „magisteriu”, cu o durată de trei ani, transformate în
din operele Sf. Părinţi; Europene; 1965 în cursuri de doctorat, iar din 1984 a primit şi institutul
− s-au tipărit în mai multe ediţii cărţile de slujbă; − a condus delegaţiile BOR în vizitele făcute altor biserici ortodoxe şi teologic din Sibiu dreptul de a conferi doctoratul în teologie;
− au apărut reviste în toate centrele mitropolitane; a primit numeroase delegaţii, dovedindu-se o mare personalitate a − la aceste institute învăţau şi studenţi străini (Ungaria, Etiopia,
− s-a organizat diaspora românească, fiecare parohie publicând o lumii creştine contemporane, un ecumenist de mare prestigiu; Marea Britanie, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, SUA), iar tineri
revistă teologică; Patriarhul Teoctist Arăpaşu: teologi ortodocşi studiau în străinătate, la facultăţi de teologie
− s-a organizat o valoroasă bibliotecă la Sf. Sinod şi la palatul − s-a născut la 7 februarie 1915, în satul Tocileni-Botoşani; ortodoxe, catolice şi protestante;
patriarhal, cu peste o sută de mii de volume, în care intră cărţi vechi − a intrat de tânăr în viaţa monahală, ca frate la Voroneţ şi Neamţ şi − dintre profesorii acestor institute amintim:
şi manuscrise de valoare; călugărit, sub numele de Teoctist, la Bistriţa, în 1935; ⇒ la Bucureşti – Teodor M Popescu şi Ioan Rămureanu (IBU),
− s-a restaurat un număr foarte mare de monumente şi s-au consolidat − a studiat mai întâi la Seminarul monahal, de la Cernica (1932- Ioan G. Coman (Patrologie), Dumitru Stăniloae şi Nicolae
biserici aflate în prag de ruinare; 1940), apoi la Facultatea de teologie din Bucureşti, obţinând titlul de Chiţescu (Dogmatică), Ene Branişte (Liturgică), Nicolae Lungu
− s-au intensificat relaţiile cu celelalte biserici ortodoxe surori, prin licenţiat în 1945; (Muzică bisericească);
vizite, schimburi de profesori şi studenţi; − în 1945 este hirotonit ieromonah şi transferat la Iaşi, unde a ⇒ la Sibiu – Isidor Todoran (Dogmatică), Nicolae Mladin şi
− s-a continuat dialogul cu Biserica Anglicană, început la Bucureşti, funcţionat ca ecleziarh al catedralei, exarh al mânăstirilor şi vicar; Ioan Zăgrean (Morală), Dumitru Belu şi Dumitru Călugăr
în 1935, şi s-au deschis dialoguri cu Biserica Romano-catolică şi − în martie 1950 este ales episcop vicar patriarhal, cu titlul de (omiletică şi catehetică);
Bisericile Protestante; Botoşăneanul, iar începând cu 1951, până la 1954 a fost rector al Presa bisericească:
− în 1961 BOR intră în mişcarea ecumenică; Institutului Teologic din Bucureşti; − se editau opt reviste bisericeşti, cu câte 4-6 apariţii pe an, cu
− a editat lucrarea „Apostolat social”, în douăsprezece volume; − a fost pe rând episcop la Arad (1962-1973), mitropolit al Olteniei sute de studii, articole, cronici etc., scrise de membrii Sf. Sinod,
Patriarhul Iustin Moisescu: (1973-1977), mitropolit al Moldovei (1977-1986), iar la 9 noiembrie profesorii de la cele două institute, profesori de la Seminar,
− s-a născut la 5 martie 1910, în Cândeşti-Argeş, ca fiu de învăţător 1986 a fost ales patriarh al BOR; doctoranzi, preoţi etc.;
căzut pe câmpul de luptă, în primul război mondial; − din activitatea sa, din timpul perioadei comuniste, amintim: − „Ortodoxia” – apare la Bucureşti, fiind revista Patriarhiei
− şi-a făcut studiile la Seminarul orfanilor de război, din Câmpulung- − a făcut parte din numeroase delegaţii sinodale şi a condus asemenea ortodoxe române, în care se publică studii privind poziţia
Muscel (1922-1929), la facultatea de teologie din Atena (1930-1934), delegaţii, ce au vizitat biserici ortodoxe surori, catolice, bisericii noastre în problemele interconfesionale aflate azi în
unde va primi şi necalcedoniene sau protestante; discuţie;
doctoratul (1937), la facultatea de teologie Romano-catolică din − a publicat numeroase studii, conferinţe, cuvântări pastorale, o parte − „Studii teologice” – este revista celor două institute teologice,
Strasbourg (1934-1936); strânse în patru volume – „Pe treptele slujirii creştine”; apare la Bucureşti, în ea apărând felurite studii de teologie,
− reîntors în ţară a fost profesor la Seminarul Nifon, iar începând cu − a publicat o monografie despre mitropolitul Iacob Putneanul; scrise de profesori sau doctoranzi;
1938 a fost profesor de Noul Testament la Facultatea de teologie − din iniţiativa sa au apărut monografii despre unele Mânăstiri şi − „Biserica Ortodoxă Română” – apare la Bucureşti şi este
ortodoxă, din Varşovia, iar schituri din Moldova, precum şi ediţii critice din Dumnezeiasca buletinul oficial al Patriarhiei Române, publicând îndeosebi
după izbucnirea războiului va fi profesor de Noul Testament la Liturghie, a mitropolitului studii şi îndrumări asupra activităţii misionar-sociale a clerului,
Cernăuţi-Suceava (1940-1946) şi din 1946 la Bucureşti; Dosoftei (1980) şi din Biblia de la Bucureşti (1988); studii de istoria bisericii noastre, cronici bisericeşti;
− la 26 februarie 1956 este ales mitropolit al Ardealului, iar la 10 − ca episcop de Arad şi mitropolit al Olteniei a iniţiat restaurarea − se editau cinci reviste ale centrelor mitropolitane:
ianuarie 1957 ajunge mitropolit al Moldovei şi Sucevei; multor monumente istorice, biserici parohiale şi alte monumente; ⇒ Glasul bisericii – pentru Mitropolia Ungrovlahiei;
− la 12 iunie 1977 Colegiul Electoral bisericesc îl alege în funcţia de − ca mitropolit al Moldovei a continuat acţiunea de restaurare a unor ⇒ Mitropolia Moldovei şi Sucevei;
patriarh al BOR; monumente istorice la care se adaugă numeroase biserici ⇒ Mitropolia Ardealului;
− a trecut la cele veşnice la 31 iulie 1986, fiind înmormântat la de mir, între care şi ctitoria sa din localitatea Victoria, lângă ⇒ Mitropolia Olteniei;
catedrala patriarhală; Botoşani; ⇒ Mitropolia Banatului – toate publicând diferite studii sau
− din activitatea sa amintim: Învăţământul teologic: cronici bisericeşti din cuprinsul eparhiilor respective;
− a publicat următoarele lucrări: − în august 1948, prin „Legea pentru regimul general al cultelor”, − la Sibiu apare „Telegraful român”;
⇒ Sf. Scriptură şi interpretarea ei în opera Sf. Ioan Hrisostom, în şcolile teologice de toate gradele, ale tuturor cultelor, au fost trecute − se editează un buletin extern al Patriarhiei, în limbile franceză
1942; în răspunderea cultului respectiv, dar sub controlul Ministerului (apoi şi engleză pentru străinătate;
⇒ Activitatea Sf. Pavel la Atena, în 1946; departamentul) Cultelor; − în acelaşi timp s-a îmbogăţit şi continuă să se îmbogăţească şi
⇒ Ierarhia bisericească în epoca apostolică, în 1955; − pe temeiul acestei legi BOR şi-a organizat învăţământul în trei literatura bisericească cu diverse lucrări.
⇒ Simbolica lui Andrutsos, traducere, în 1955; tipuri de şcoli:
− a condus, timp de douăzeci de ani, apariţia revistei Mitropolia ⇒ şcoli de cântăreţi bisericeşti;
Moldovei şi Sucevei; ⇒ seminarii teologice;
− a ridicat noi clădiri în incinta Mitropoliei Moldovei; ⇒ institute teologice de grad universitar, la care se adaugă şi cursurile
− a restaurat o mulţime de mânăstiri; de îndrumare misionară şi socială a clerului;
− s-au ridicat sedii noi pentru protopopiate; 68
67 69
Cuprins: − Sf. Apostol Andrei – tradiţia ne spune că a predicat mai întâi în − a doua călătorie misionară (51-54):
I. Întemeierea Bisericii şi răspândirea provinciile Asiei Mici, Capadocia, Galatia, Pont, îndeosebi în cetatea − a plecat împreună cu Sila şi vizitează comunităţile din Siria,
creştinismului prin predica Sf. Apostoli; Trapezunt, Bitinia şi Tracia şi „în regiunile care se întind până la Cilicia şi Licaonia, unde în oraşul Listra convertesc pe Timotei,
II. Persecuţiile împotriva creştinismului; Dunăre” (Sinaxarul Bisericii de Constantinopol); ce-i va însoţi;
III. Sf. împăraţi Constantin şi Elena; − după mărturia lui Origen şi a istoricului Eusebiu de Cezareea, el a − vizitează comunităţile înfiinţate în prima călătorie, apoi trec
IV. Sinoadele ecumenice; predicat în Sciţia, în cetăţile Histria, Tomis (Constanţa), Calatis prin Galatia, Frigia şi Misia şi ajung în oraşul Troa, unde
V. Schisma cea mare; (Mangalia), Dionysopolis convertesc pe doctorul Luca, ce va merge în călătorie;
VI. Reforma protestantă; (Balcic); − trec în Macedonia, iar la Filipi înfiinţează prima comunitate
VII. Ecumenismul de la începutul secolului XX − a murit ca martir la Patras (Grecia), fiind răstignit pe o cruce în creştină din Europa, fiind închişi, sunt eliberaţi a doua zi, iar
până în prezent. formă de X; Pavel şi Sila pleacă la Tesalonic, dar din cauza unei răscoale
− Sf. Apostol Toma – a predicat în Parţia, apoi în India, unde a murit împotriva lor pleacă în Bereea şi apoi, el singur, merge pe mare
I. Intemeierea Bisericii ði r½spândirea creðtinismului prin ca martir, fiind străpuns cu lancea (Eusebiu, Istoria bisericească, până la Atena, unde predică în Aeropag;
predica Sfinţilor Apostoli III,1); − a trecut în Corint, unde a stat un an şi şase luni, la Acvila şi
Întemeierea Bisericii: − Sf. Apostol şi Evanghelist Matei – a predicat mai întâi iudeilor din Priscila, venind aici între timp şi Sila şi Timotei;
− la înălţarea Mântuitorului, credincioşii Lui formau două grupuri: Palestina, pentru care a scris Evanghelia, în limba aramaică, iar mai − din cauza agitaţiei iudeilor a luat cu sine pe soţii Acvila şi
⇒ unul la Ierusalim, în număr de 120 (cf. Fapte I,15); apoi în ţările din jurul Palestinei, Arabia, Siria ajungând până în Priscila şi a plecat la Efes, unde îi va lăsa pe cei doi;
⇒ altul în Galileea, peste 500 ( cf. I Corinteni XV); Persia, iar la sfârşit a mers în Etiopia, unde a murit ca martir, fiind − de la Efes, pe mare, Sf. Apostol Pavel, s-a dus la Cezareea
− la Ierusalim Apostolii, împreună cu Fecioara Maria, au completat tăiat cu fierăstrăul; Palestinei, apoi la Ierusalim, de unde s-a întors la Antiohia (cf.
numărul lor, alegând prin sorţi, în locul lui Iuda Iscariotenul pe − Sf. Apostol Bartolomeu (Natanael) – a propovăduit în Arabia de Fapte XVIII,1-22);
Matia, cf. Fapte I,26; Sud; − a treia călătorie misionară (54-58):
− la baza Bisericii creştine, înfiinţată de Sfinţii Apostoli, după − Sf. Apostol Tadeu (Lebeu) – fratele lui Iacob cel Mic, se crede că − a plecat din Antiohia, vizitând mai întâi comunităţile creştine
învăţătura şi puterea Mântuitorului, stă pogorârea Sfântului Duh a predicat în Palestina; înfiinţate în Galatia şi Frigia, apoi s-a oprit la Efes, pentru doi
asupra lor, iar în urma predicii Sf. Ap. Petru (Fapte II,22-33) s-au − Apostolul Filip – a predicat cuvântul Domnului împreună cu două ani şi jumătate;
botezat „ca la trei mii de suflete” (Fapte II,37; din fiicele sale la Ierapolis, în Frigia, unde ar fi murit ca martiri; − părăsind Efesul s-a dus în Macedonia, în anul 57, şi de acolo
IV,31), luând fiinţă astfel prima comunitate creştină, constituită din − Apostolul Simon Zelotul (Canaanitul) – ştiri neconfirmate spun în Iliria, iar apoi la Corint;
iudei şi prozeliţi din Palestina şi din împrăştiere; că a predicat în Persia şi Babilonia; − de la Corint trece, din nou, prin Macedonia, ajunge la Troa şi
Răspândirea creştinismului prin predica Sf. Apostoli: − Apostolul Matia – a predicat în Etiopia, unde a fost martirizat; Assus, apoi ocolind Efesul se opreşte la Milet;
− Apostolul Iacob al lui Zevedeu (Iacob cel Bătrân sau cel Mare) − Sf. Apostol Petru – până în anul 50 şi-a desfăşurat activitatea la − de la Milet pleacă, pe mare, la Tir, Ptolemaida şi Cezareea
– a rămas la Ierusalim predicând cuvântul Domnului până la moartea Ierusalim, în Iudeea, Samaria şi Galileea (cf. Fapte IX,31); Palestinei şi apoi la Ierusalim, în anul 58, ducând colecta făcută
sa martirică, fiind ucis cu − după sinodul apostolic a predicat la Antiohia; în Grecia şi Macedonia pentru săracii din Ierusalim;
sabia în anul 44, din porunca lui Irod Agripa; el este primul apostol − Eusebiu de Cezareea ne spune: „Când Sf. Apostoli şi ucenici ai − aici este arestat, iar în anul 60 este trimis la Roma, unde va sta
martir; Mântuitorului nostru s-au împrăştiat peste tot pământul locuit într-o detenţie uşoară până în anul 63, când este eliberat;
− Iacob cel Mic (fratele Domnului) – a fost în fruntea bisericii din […] Petru a predicat evreilor din împrăştiere, în Pont, Galatia, − după eliberarea sa el întreprinde alte călătorii misionare în
Ierusalim şi a fost aruncat de pe aripa templului şi ucis cu pietre, de Bitinia, Capadocia şi Asia, pentru ca, la sfârşit, ajungând la răsărit, acest lucru rezultând din epistolele scrise, de el, de la
către iudei, în anul 61 sau 62; Roma, să fie răstignit cu capul în jos, cum el singur a dorit să Roma, precum şi din alte ştiri;
− Sf. Ap. Ioan, fiul lui Zevedeu şi fratele lui Iacob cel Bătrân – a pătimească” (Eusebiu, Istoria bisericească, III,1); − împrejurările sfârşitului său sunt necunoscute, însă se pare că
rămas la Ierusalim până la moartea Fecioarei Maria, ce fusese lăsată − din întâia sa epistolă reiese că a predicat şi în Babilon (cf. I Petru s-a dus din nou la Roma, unde a fost întemniţat pentru a doua
de Mântuitorul în grija lui, sau poate până la începutul războiului V,13); oară şi a suferit martirajul în timpul împăratului Nero, în anul
iudaic, anul 66; − după tradiţia consemnată de Origen şi citată de Eusebiu, se crede că 67, în aceiaşi zi cu Sf. Apostol Petru, 29 iunie;
− tradiţia bisericească ne spune că a predicat în provincia romană, a predicat şi în Macedonia; iar din epistola întâia către corinteni, − este îngropat pe calea Ostia, la Roma, unde mai târziu a fost
Asia Proconsulară, îndeosebi la Efes, capitala acestei provincii, reiese că a stat un timp şi la Corint; ridicată basilica Santo Paulo fuori-le-mura (Sf. Pavel dinafară de
înfiinţând aici şi în mai multe oraşe biserici importante, ce le întâlnim − spre sfârşitul vieţii sale ajunge la Roma, unde a murit ca martir la ziduri);
menţionate în apocalipsă, capitolele I şi II; 29 iunie 67, după unii istorici în anul 66; − el este cel ce a eliberat creştinismul de servitutea legii mozaice
− în anul 96 este exilat pe insula Patmos, din Marea Egee, acest lucru − Apostolul „neamurilor”, Sf. Ap. Pavel a întreprins trei călătorii şi a asigurat propovăduirea lui universală.
fiind confirmat de scrierea sa, apocalipsa (I,9); misionare astfel: II. Persecuţiile împotriva creðtinismului
− moare de moarte naturală în timpul împăratului Traian (98-117); − prima călătorie misionară (45-48) − cauze;
− despre ceilalţi apostoli aflăm din tradiţia bisericească, astfel cea − a plecat din Antiohia Siriei (Seleucia), fiind însoţit de Barnaba şi − martiri şi apologeţi;
mai importantă ştire ne parvine de la Eusebiu de Cezareea (†340), din Ioan Marcu, a mers apoi în Cipru, predicând mai ales în Pafos, unde − consecinţe.
anul 324, ce a scris, după relatările lui Origen (†324): converteşte pe proconsulul roman, Sergiu-Paul, şi trece în ţinuturile Cauze
„Când Sf. Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului nostru s-au Asiei mici, Perga Pamfiliei, unde se desparte de Ioan Marcu; 1. cauze religioase:
împrăştiat peste tot pământul locuit, Toma, precum ne spune − continuă călătoria în provinciile Pisidia şi Licaonia, predicând în − creştinismul era o religie nouă, monoteistă, spirituală, morală,
tradiţia, a luat ţara parţilor, Andrei Scythia, Ioan Asia, unde şi-a oraşele Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra şi Derbe; în contradicţie cu păgânismul, ce era o religie veche, politeistă,
petrecut viaţa până ce a murit în Efes…” (Eusebiu de Cezareea, − se reîntorc în cetăţile vizitate, organizând comunităţile creştine, idolatră şi decăzută, ei neînţelegând o religie spirituală, fără
Istoria bisericească, III,1); hirotonind preoţi (Fapte XIV,23) şi se întorc la Perga Pamfiliei, iar de temple, zei şi jertfe, fără reprezentarea zeilor prin statui, în
aici, prin portul Atalia, ajung, pe mare, la Antiohia, în anul 48; care oamenii simpli credeau că locuieşte puterea lor;
70 71 72
− creştinismul era socotit de păgâni o apostazie de la religia şi tradiţia − în timpul lui Traian (98-117) au suferit ca martiri: ⇒ în Cilicia sunt martirizaţi medicii Cosma şi Damian;
strămoşilor – mos majorum, dispreţul zeilor, ateism şi nelegiuire; ⇒ episcopul Ignaţiu al Antiohiei, aruncat la fiare pe la 107-108, în ⇒ la Eliopol, în Egipt, Sf. Varvara;
− romanii considerau că toate calamităţile abătute asupra imperiului Colossaeum, în timpul jocurilor organizate în cinstea victoriei asupra ⇒ în Capadocia, Sf. Gheorghe şi Sf. Dorothea;
roman, năvălirea altor popoare, cutremure, furtună, vreme rea etc., dacilor; ⇒ în martie şi aprilie 304, la Tesalonic, Sf. Agapi, Irina şi
aveau drept cauză pe creştini, care prin monoteismul lor supărau ⇒ episcopul Simeon al Ierusalimului (†107), în vârstă de 120 de ani; Hiona;
panteonul zeilor; − în timpul împăratului Antonin Piosul (138-161) au murit la ⇒ la 6 aprilie 304 Sf. Irineu, episcopul de Sirmium (Mitroviţa);
− faptul că adepţii creştinismului se adunau noaptea şi nu aveau Smirna unsprezece creştini, cel mai cunoscut fiind episcopul Smirnei, ⇒ la 25 octombrie 304, Sf. Anastasia;
sacrificii, mai ales omeneşti, era considerat ca un afront adus zeilor, Sf. Policarp, la 23 februarie 155, care a fost ars pe rug şi străpuns cu ⇒ la 26 martie 304, la Singidunum (Belgrad) preotul Montanus
ce apărau poporul şi statul roman; un pumnal în circul din Smirna; şi soţia sa Maxima;
2. cauze politice: − în timpul lui Marc Aureliu (161-180) au suferit pentru Hristos, la ⇒ pe la 290, la Halmiris, Sf. Epictet şi Astion;
− statul se considera apărat de zei şi cum creştinii nu se închinau Roma, tânăra fecioară de neam nobil, Cecilia; Apologeţi:
zeilor păgâni şi nici nu le aduceau sacrificii erau socotiţi duşmani ai ⇒ în 165 a fost decapitat, împreună cu alţi şase creştini, Sf. Iustin − sunt scriitori creştini, greci sau latini, din secolul al doilea,
zeilor şi implicit duşmani ai statului; Martirul, apologet şi filosof păgân; care au apărat creştinismul şi Biserica de ura, fanatismul,
− adepţii religiei creştine nu primeau demnităţi în stat şi ⇒ în 177, au fost persecutaşi, în Galia, în oraşele Lugdunum (Lyon) învinuirile şi calomniile nedrepte ale păgânilor şi de persecuţiile
propovăduiau egalitatea între oameni, ceea ce pentru statul roman, şi Viena patruzeci şi opt de creştini, dintre care amintim pe episcopul crude şi sângeroase dezlănţuite de imperiul roman contra
bazat pe clase sociale, era o nebunie; Potin al Lyonului şi pe sora sa Blandiana, trupurile lor fiind arse, iar creştinilor;
− cultul împăratului şi al zeiţei Roma, ce era o manifestare de cenuşa a fost aruncată în apele Ronului; − apologeţii greci sunt:
loialitate politică faţă de puterea Romei şi a împăratului, de la care − sub Comod (180-192) au fost martirizaţi la Cartagina, în Africa, la ⇒ Quadratus sau Codratus – a înmânat împăratului Adrian o
creştinii s sustrăgeau; 17 iulie 180 „grupul martirilor scilitani”, doisprezece la număr, apologie în favoarea creştinilor, între 124-126;
− refuzul creştinilor de a adora pe împărat ca zeu era socotit ca act de originari din cetatea Scilli sau Scillium, din Numidia Proconsulară; ⇒ Aristide – înmânează, către anul 139, împăratului Antonin
impietate şi ofensă adusă majestăţii imperiale, iar refuzând să accepte ⇒ la Roma, la 21 aprilie 184, senatorul roman Apollinius este Pius (138-161) o „apologie pentru creştini”, în şaptesprezece
cultul zeilor, erau învinuiţi pentru crimă şi ofensă a religiei şi decapitat; capitole, prin care-i apără de calomniile păgânilor;
divinităţii; − Septimiu Sever (193-211) a persecutat creştinii prin două edicte ⇒ Ariston de Pella – scrie pe la 140, în limba greacă, dialogul
3. cauze moral-sociale: (în anul 200 sau 201, prin care interzicea prozelitismul iudaic, şi în „Disputa lui Iason şi a lui Papiscus despre Hristos”;
− neînţelegând Taina Sfintei Euharistii romanii acuzau creştinii de 202, prin care interzicea prozelitismul creştin); astfel la Alexandria, ⇒ Sf. Iustin Martirul şi Filosoful (†1 iunie 165) – a scris:
faptul că, la cultul lor, omoară copiii, cărora le mănâncă carnea şi le în 202, este martirizat Leonida, tatăl lui → Apologia I, ce a fost adresată, către 155, împăratului Antonin
beau sângele, numindu-I antropofagi; Origen, tânăra Potamiana şi soldatul Basilide; în Africa, la Cartagina, Pius şi senatului roman;
− neînţelegând rostul şi sensul agapei creştine îi socoteau imorali şi îi la 7 martie 203, un grup de şase creştini , în frunte cu tânăra nobilă → Apologia a II-a, scrisă după 161, este adresată senatului
acuzau că, la ospeţele comune, se dădeau la desfrâu şi comit chiar romană, Pepetua şi cu Felicitas, primesc cununa muceniciei; în Galia, roman;
incesturi; în 202, este martirizat Sf. Irineu al Lugdunului (Lyon); → Dialogul cu Iudeul Trifon, scris între 150 şi 155, caută să
− aristocraţii vedeau în creştini elemente vulgare şi-i dispreţuiau, − Maxim Tracul (235-238) a dat un edict împotriva conducătorilor convingă pe iudei de mesianitatea lui Iisus Hristos şi de adevărul
pentru că aceştia se recrutau mai mult din clasele modeste; bisericii şi astfel au suferit episcopii rivali, de la Roma, Ponţian (230- religiei întemeiate de El;
− creştinismul era socotit ca o religie de sclavi, ignoranţi, de oameni 235) şi Ipolit (†235); ⇒ Taţian Asirianul, elevul lui Iustin – a scris, pe la 170,
inferiori, iar prin abţinerea lor de la anumite meserii şi funcţii, legate − Deciu (249-251) publică întâiul edict general contra creştinismului; „Cuvânt contra grecilor”, prin care combate cultura greco-
de cultul zeilor, prin refuzul unora de a servi în armată, erau socotiţi, ⇒ martiri în această perioadă au fost numeroşi, însă mai însemnaţi romană, viaţa, morala şi aşezămintele păgânilor, scoţând în
de păgâni, ca inutili societăţii; sunt: relief superioritatea creştinismului;
Martiri şi apologeţi ⇒ episcopii Fabian al Romei (236-250), Alexandru al Ierusalimului ⇒ Miltiade – originar din Asia mică, a scris:
− de la Traian (98-117) până la Deciu (249-251) creştinii au fost (213-251), Vavila al Antiohiei (244-250); → Apologie, adresată, la jumătatea secolului al doilea, lui Marc
urmăriţi şi persecutaţi pe baza unei dispoziţii oficiale, provizorii şi ⇒ în Galia, preotul Pioniu, martirizat la 12 martie 250, la Smirna; Aureliu (161-180) şi Lucius Verus (161-165);
mărginite (rescript), aplicată într-o cetate sau regiune; ⇒ la 13 octombrie 250, la Smirna, sunt martirizaţi Carp, Papil, → Contra grecilor;
− de la Deciu până la sfârşitul domniei lui Diocleţian (285-305) au Agatonica şi Agatodor; → Contra iudeilor; lucrările sale s-au pierdut;
fost persecutaţi pe baza unei dispoziţii generale, numite edict, ⇒ mulţi au apostaziat, ca episcopul Evdemon al Smirnei; 73
valabilă în tot imperiul; − împăratul Valerian (253-260) a persecutat prin edictul din august ⇒ Apolinarie – episcop de Hierapolis, în Frigia, a scris:
− se pedepsea doar calitatea şi numele lor de creştini – „confessio 257 şi prin cel din 258; → Despre credinţă, apologie adresată lui Marc Aureliu;
nominus, non examinatio criminis damnatur” (mărturisirea numelui, ⇒ astfel au fost martirizaţi episcopul Sixt al II-lea, al Romei; → Contra grecilor, în cinci cărţi;
nu examinarea vinei se condamnă)(Tertulian, Apologeticum II,3,11); episcopul Ciprian al Cartaginei (†14 septembrie 258); → Contra iudeilor, în două cărţi,
Martiri: ⇒ la Utica, în Africa, o sută cinzeci şi trei de creştini au fost → Despre adevăr, în două cărţi; operele sale s-au pierdut;
− în timpul lui Nero (54-68) s-a început persecutarea sângeroasă a martirizaţi, fiind aruncaţi într-o groapă cu var nestins; ⇒ de la Meliton de Sardes, episcop la Sardes, în Lidia, se
creştinilor, se pare prin decretul numit „Institutorum Neronianum” − sub împăraţii Diocleţian (284-305), Galeriu (293-305), păstrează o apologie, adresată împăratului Marc Aureliu;
(non licet esse vos – nu e permis să existaţi voi), creştinii fiind Maximian Hercule (286-305) şi Constanţiu Chlor (293-306) s-au ⇒ Teofil al Antiohiei (†183-185) a scris „Către Autolic”, în trei
acuzaţi de incendierea Romei; dat patru edicte, astfel la 28 februarie 303, aprilie 303, septembrie cărţi, prin care apăra creştinismul de acuzaţiile nedrepte ale
⇒ au sfârşit ca martiri Sf. Apostoli Petru şi Pavel, în anul 67; 303 şi ianuarie-februarie 304; în urma cărora au fost martirizaţi: păgânilor;
− sub Domitian (81-86), în anul 95 au fost martirizate persoane ⇒ în 208, Galeriu „curăţă” soldaţii creştini din armată; ⇒ Atenagora Atenianul – a scris, după 177, apologia „Solie
nobile, între care şi unele rude ale împăratului, ca Flavius Clemens, ⇒ între 303 şi 305 au fost numeroşi martiri, mai ales în Răsărit, Italia, pentru creştini”,adresată împăratului Marc Aureliu, în care
vărul său şi soţia acestuia, Flavia Domitilla, fostul consul Acilius Africa, provinciile sud-dunărene, Scythia Minor şi altele, astfel: combate acuzaţiile aduse de păgâni creştinismului (ateismul,
Glabrio; ⇒ în 303 este decapitat episcopul Antim al Nicomidiei; imoralitatea şi antropofagia);
73 74 75
⇒ Hermias – a scris „Luarea în râs a filosofilor profani”, lucrare ce − ca singurul împărat al imperiului, Constantin a adoptat, faţă de − sinodul promulga 28 de canoane, care prevăd, printre altele,
evidenţiază contrazicerile şi certurile dintre filosofii păgâni cu privire creştinism, o atitudine binevoitoare, fără a jigni însă păgânismul sărbătorirea Paştelui în zi de Duminică, dar nu în acelaşi timp cu
la Dumnezeu, la creaţie, lume şi suflet; greco-roman; paştele iudaic; organizarea Bisericii după provinciile
⇒ „Scrisoarea către Diognet”, scrisă către anul 200, în doisprezece − dintre acţiunile lui în favoarea creştinismului amintim: administrative ale imperiului; prezenţa a trei episcopi
capitole, descrie viaţa creştină astfel: „Creştinii trăiesc în trup, dar nu ⇒ scuteşte clericii creştini de obligaţia funcţiunilor municipale; liturghisitori în hirotonia episcopală.
după trup; ⇒ scuteşte biserica de dări, înapoiază tot ce-i fusese confiscat şi îi
acordă dreptul de a primi legate şi donaţii; V. Schisma cea mare
III. Sfinţii împ½raţi Constantin ði Elena ⇒ a intervenit în dreptul penal, pe care a încercat să-l umanizeze, − cauze politice şi religioase;
− Edictul de la Mediolanum; înlăturând din legile penale dispoziţii şi pedepse contrare spiritului − etapele schismei;
− Sinodul I ecumenic de la Niceea. creştinismului; − consecinţele.
trăiesc pe pământ, dar vieţuiesc ca în ceruri” (cap. VI); ⇒ cultul împăratului a pierdut sensul religios, păstrând mai mult Cauze
− apologeţii latini sunt: semnificaţia politică; 1. cauze politice:
⇒ Tertulian (†c240) – a scris „Apologeticum”, în 50 de capitole, ⇒ cultul creştin şi pelerinajul la locurile sfinte au cunoscut o mare − împărţirea imperiului, în anul 286, de către Diocleţian (284-
scris în 197; dezvoltare; mama sa, Elena, a descoperit lemnul sfintei cruci, la 305) în imperiul deRăsărit, cu capitala la Nicomidia şi imperiul
⇒ Minicius Felix – a scris „Octavius”, o apologie pentru apărarea Ierusalim; de Apus, cu capitala la Roma;
creştinismului, sub forma unui dialog între Caecilius şi creştinul ⇒ la 11 mai 330 inaugurează noua capitală, Constantinopolul, − mutarea capitalei de la Roma la Constantinopol, de către
Octavius; începută în 324; Constantin cel Mare (306-337), la 11 mai 330;
Consecinţele persecuţiilor: ⇒ în 321 a instituit duminica ca zi de sărbătoare în întreg imperiul; − împărţirea imperiului roman, de către Teodosie cel Mare (379-
− curajul martirilor în faţa morţii a făcut pe mulţi păgâni să treacă la ⇒ a convocat sinodul I ecumenic, de la Niceea, din 325, care a 395), între fii săi, Arcadiu (395-408), care primeşte Orientul şi
creştinism; „semen est sanguis christianorum” (sângele creştinilor combătut erezia lui Arie şi a urmărit definirea adevărurilor de Honoriu (395-423), care ia Occidentul;
este o sămânţă) (Tertulian, Apologeticum 50,13); credinţă şi asigurarea unităţii creştinismului; acest sinod fiind deschis − măsura luată în 731, de împăratul Leon al III-lea Isaurul, de a
− din punct de vedere moral exemplul martirilor este de mare preţ, de Constantin, care s-a numit trece provinciile Iliricului oriental, Italia de sud (Calabria),
deoarece ne arată modul de a ne conduce viaţa după poruncile „împreună slujitor ei (cu Sf. Părinţi)” (Eusebiu, De vita Constantini Sicilia şi Creta sub jurisdicţia patriarhiei de Constantinopol,
Domnului Iisus Hristos, păstrate în Evanghelia Sa; III,13); confiscând totodată şi veniturile Romei din aceste provincii;
− a luat naştere cultul sfinţilor şi al moaştelor, numele martirilor fiind − a fost botezat în vila sa de la Ancyrona, la marginea Nicomidiei, de − înfiinţarea statului papal, prin dăruirea, de către Pepin cel
trecute în calendarele creştine şi sunt pomenite până astăzi. Eusebiu, episcopul semi arian al Nicomidiei şi alţi clerici, în luna mai Scurt în 754-755, papei Ştefan al II-lea, a teritoriului cucerit de
337; la longobarzi;
Constantin cel Mare (306-377): − la 22 mai 337, în duminica Rusaliilor moare şi a fost îngropat în − încoronarea împăratului Carol cel Mare (768-814), în anul
− înaintea lui Constantin, Galeriu a dat, la 30 1prilie 311, la Sardica, ctitoria sa, Biserica Sf. Apostoli, din Constantinopol; 800, de papa Leon al III-lea (795-816), ca „împărat roman al
un edict de − sub împăratul Teodosie cel Mare (379-395) creştinismul ajunge din Apusului”;
toleranţă pentru creştini, de acord cu Constantin şi cu Liciniu (308- religie tolerată – religio licita, religie de stat, iar ortodoxia devine − procesul, început din secolul al VII-lea, de elenizare a
324), care permitea existenţa creştinilor, însă acesta s-a aplicat confesiunea oficială a imperiului, imperiul roman devenind astfel imperiului de răsărit şi de latinizare a Occidentului;
parţial; creştin; 2. cauze religioase:
− după istoricii creştini, Eusebiu de Cezareea şi Lactanţiu, în ajunul Sinodul I ecumenic – Niceea, 325: − publicarea Henotikon-ului (edict de unire), în octombrie 482,
luptei cu Maxenţiu, de la Pons Milvius (Podul Vulturului), din 28 − lucrările sinodului au avut loc în lunile mai şi iunie; pentru împăcarea monofiziţilor cu ortodoxia, a generat „schisma
octombrie 312, Constantin − au participat 318 părinţi, episcopi din tot imperiul inclusiv acachiană”, dintre Roma şi Constantinopol;
a văzut pe cer, ziua, o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu reprezentanţii papei Silvestru I (314-335), preoţii Vit şi Vincent; − atribuirea titlului de „patriarh ecumenic” de Patriarhul Ioan al
inscripţia „in hoc signo vinces” = prin acest semn vei învinge, iar − dintre episcopii occidentali, se remarca Hosius de Cordoba IV-lea Postitorul (582-595) în sinodul local din Constantinopol,
noaptea i s-a arătat Iisus, cu semnul crucii, cerându-i să-l pună pe (Spania), cel care fusese trimis de împărat la Alexandria pentru a din 588, iar ca reacţie, papa Grigorie I cel Mare (590-604) s-a
steagurile soldaţilor, spre a-i servi drept semn protector în lupte ( sau restabili pacea in Biserica Egiptului; numit „servus servorum Dei”;
HP); − scopul sinodului a fost formularea explicita a credinţei despre − inovaţiile latine, dintre care amintim:
− în ianuarie 313, împreună cu cumnatul său Liciniu, a publicat Sfânta Treime, în opoziţie cu învăţătura preotului erudit Arie (cca. ⇒ primatul papal;
edictul de la Mediolanum (azi Milano), prin care se acorda libertate 256-336), din Alexandria, care ⇒ Filioque – erezie apărută în secolul al V-lea;
religioasă deplină creştinismului, care devine „religio licita” – religie susţinea că Fiul nu este identic, după fire cu Tatăl, fiind subordonat ⇒ purgatoriul;
permisă în imperiu, şi se anulau toate hotărârile anterioare luate acestuia; ⇒ azima – introdusă în secolul al VIII - IX-lea şi generalizată, în
împotriva creştinilor şi se retrocedau bisericii locaşurile de cult şi − sub influenta sfântului Atanasie, diacon de Alexandria, sinodul apus, în secolul al X-lea;
averile confiscate de împăraţii precedenţi; afirma că Dumnezeu-Fiul este de o fiinţă (homoousis) cu Dumnezeu- − înlocuirea liturghiei ortodoxe cu Misa romană;
− acest edict este important prin hotărârile şi urmările lui, astfel Tatăl; Dumnezeu-unul, Care are o singura fire, există ca Treime, cele − inovaţiile acestea sunt enumerate în „Enciclica” patriarhului
creştinismul, din religie nepermisă şi persecutată devine religie „trei ipostase” având fiecare proprietăţi unice, personale; Fotie către scaunele arhiereşti din Răsărit, din 867;
permisă, ba chiar favorizată; − crezul de la Niceea devine curând punctul de referinţă al întregii Etapele schismei
− între 320 şi 323 Liciniu persecută pe creştinii din Orient; tradiţii ortodoxe, în special al sinoadelor posterioare; exista părerea Prima fază:
− la 18 septembrie 324, la Chrysopolis (azi Scutari), Liciniu este că, celelalte sinoade nu sunt altceva decât confirmarea şi explicarea − a avut loc între 863 şi 867, între papa Nicolae I (858-867) şi
condamnat la moarte, în urma înfrângerii suferite şi a unor uneltiri ortodoxiei de la Niceea; de altfel, sinoadele ulterioare încep cu patriarhul Fotie (858-867; 877-886);
contra lui Constantin şi rostirea Simbolului de la Niceea; − pentru a pune capăt celor două facţiuni, ignaţienii şi fotienii,
executat la Tesalonic, în 324; − actele sinodului nu s-au păstrat, dar Eusebiu al Cezareii (în Vita patriarhul a convocat un sinod la Constantinopol, în 859, sinod
Constantini) face o descriere pe larg a dezbaterilor; ce a avut două sesiuni, în 859 şi 861, la care au participat şi
76 77 delegaţii papei; 78
− acest sinod a aprobat alegerea lui Fotie, însă a refuzat pretenţiile -1444 cruciada formata din Ungaria, Polonia, Tara Romaneasca este -nu aveau voie sa faca propaganda, sa combata credinta
papei Nicolae I, de a impune primatul papal şi asupra bisericii invinsa de turci la Varna. musulmana, sa infiinteze comunitati noi, sa ridice biserici
răsăritene; -1451 Mahomed al II-lea pregateste cucerirea C-polului,( profitand -a fost interzisa tragerea clopotelor, crucile de pe biserici au fost
− papa a refuzat să accepte hotărârile sinodului şi a convocat un alt de neintelegerile crestinilor, izolarea C-polului, lipsa de ajutoare ridicate,
sinod, la Roma, în 863, în care a excomunicat pe patriarhul Fotie şi militare si economice, etc) inchizand Bosforul din rasarit prin - crestinii nu aveau voie sa depuna juramant sau ca martori intr-
pe tot clerul său; construirea unui fort. un proces cu un turc.
− în 866 papa trimite în Bulgaria misionari latini, fapt pentru care -C-polul este izolat dinspre M. Neagra - dadeau birul sangelui, pe langa celelalte biruri(haraci).
Fotie trimite o „enciclică” către patriarhii ortodocşi, în care arată - asediul C-polului l 5 aprilie-29 mai 1453 de pe uscat si mare a fost - nu puteu sa intre in administratie decat daca treceau la
toate inovaţiile latine şi aduce la cunoştinţă imixtiunea din Bulgaria; castigata de artilerie, tunuri si arme de foc. islamism.
− în 867 se convoacă un sinod la Constantinopol, în care papa -ajutorul din partea papei a fost conditionat de unirea Bisericilor, B.O. a inlocuit printre crestini statul bizantin disparut.
Nicolae I este excomunicat şi s-au condamnat inovaţiile latine; Spania a trimis ajutoare in alimente care nu au ajuns la timp, Venetia VII. Marturisirile de credinta din sec. VIII-lea
− prin moartea papei Nicolae I şi alungarea patriarhului Fotie, de urmarea partea de profit economic. Prima marturisire de credinta este cea a patriarhului ecumenic
împăratul Vasile I Macedoneanul s-a pus capăt acestei schisme; -turcii cer predarea orasului in schimbul Peloponezului, insa sunt Ghenadie II Scholaris compusa in 1456 in urma vizitei facute de
A doua fază: refuzati de greci. Mahomed al II care ii cere sa-I expuna in scris toata invatatura
− s-a desfăşurat, la 16 şi 24 iulie 1054, între papa Leon al IX-lea - de frica unei cruciade Mahomed II hotaraste asaltul general in 29 crestina.
(1048-1058) şi patriarhul Mihail Cerularie (1043-1054); mai care a constat in atacarea din trei parti a cetatii care in cele din -Marturisirea de credinta a patriarhului Ghenadie
− conflictul a pornit de la faptul că în Sicilia şi Italia de sud interesele urma cedeaza. -este compuse din 12 articole de credinta in nr. celor 12 apostoli
Bizanţului ortodox, asupra nomazilor veniţi din Scandinavia, se -imparatul refuza sa se retraga si se arunca in lupta alaturi de soldati, -conceputa pe baza unor principii dogmatice largi
ciocneau cu cele ale papei şi ale monarhilor apuseni; corpul sau neputand sa fie identificat. Marturisirea lui Mitrofan Critopulos- 1625
− împăratul Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1054), dorind -intrati in cetate turcii trec prin sabie copii, femei, batrani, calugari, -este compusa la rugamintea teologilor germani din Helmstadt
împăcarea lucrurilor, hotărăşte convocarea unui sinod, la iar cei mai tineri au fost vanduti ca robi in numar de mii. -expune doctrina ortodoxa in 23 capitole fara legaturi intre ele,
Constantinopol, în care să se discute şi inovaţiile imputate latinilor, - aceeasi soarta au avut-o si cei care participau la ultima liturghie in fara sa combata parerile protestantilor legate de caracterul
sinod la care papa Leon al IX-lea trimite o delegaţie condusă de Catedrala Sf. Sofia, catedrala care va fi transformata in moschee. invizibil al Bisericii si numarul Tainelor
Humbert, cardinal de Silva Candida, un om mândru, violent şi - in anii urmatori se continua cucerirea celorlalte state grecesti,asa -afirma ca 3 Taine sunt indispensabile Botez, Euharistie,
îngâmfat, ce nu suferea pe greci; incat Imperiul turc capata dimensiunile Imperiului Bizantin in gloria Pocainta, iar restul sunt benevole, gresind in aceasta problema.
− fără anunţarea prealabilă a papei, Humbert aruncă, sâmbătă 6 iulie sa. -a fost publicata in 1661 sub numele de Marturisirea Bisericii de
1054, actul de excomunicare, prin care anatematiza pe patriarhul Imperiul bizantin a indeplinit o misiune politica, religiosa, culturala Rasarit, universala si apostolica.
Mihail Cerularie, pe clericii şi credincioşii bisericii ortodoxe, raspandind in spatiul Mediteranei orientale , Africa de Nord, - are valoare istorica si teologica totusi tratand la nivel inalt
scuturându-şi praful de pe picioare delegaţia romană pleacă, pe mare, Rasaritul Europei crestinismul. diferentele cele trei confesiuni.
la Roma; Mostenirea religioasa, culturala a Bizantului au primit-o si pastrat-o -a avut legaturi cu Tara Romaneasca unde si moare in 1639,
− la 24 iulie 1054, duminică, într-un sinod din catedrala Sfânta Sofia, popoarele ortodoxe din Balcani si Europa de est. fiind inmormantat la Trgoviste.
Mihail Cerularie rosteşte anatema contra papei Leon al IX-lea, a Urmarile: Marturisirea Ortodoxa a lui Petru Movila
cardinalului Humbert şi delegaţilor papali şi a bisericii romane; -C-polul ia numele de Istanbul si devine capitala imperiului turc. -e socotita ca Marturisirea prin excelenta a Bisericiide Rasarit
− cele două anateme au însemnat dezbinarea bisericii până în ziua de -Mahomed ia masuri pentru mentinerea si organizarea Patriarhiei -compusa in lb, latina in 1639-1640 si aprobata in sinodul local
azi; anatemele au fost ridicate la 7 decembrie 1965, prin citirea ecumenice cerand ortodocsilor sa-si aleaga un patriarh – Ghenadie din Kiev
concomitentă a declaraţiei comune, în biserica Sf. Petru, din Roma şi Scholaris un calugar cu o cultura aleasa si modestie pe masura, - are caracter catehetic si compusa dupa cele trei virtuti
biserica Sf. Gheorghe, din Constantinopol, de papa Paul al VI-lea antiunionist si agreat de mahomed este ales patriarh. teologice cu 261 de intrebari si raspunsuri.
(1963-1978) şi patriarhul ecumenic Atenagora I (1949-1972), urmând Se fixeaza in scris statutul juridic al B.O.care consta in drepturi si -sub influenta catolica sunt strecurte doua greseli 1. Purgatoriu
ca deosebirile dogmatice, cultice şi disciplinar-canonice să se discute datorii ale B.O. si ale populatiei crestine: si momentul prefacerii Darurilor In Trupul si Sangele Mt. Is.
în „dialogul teologic”. -patriarhul ec. devine etnarh pt.crestinii din intreg imperiul. La fel se Hr. la Sf. Liturghie, a fi discutata
procedeaza si in cazul evreilor, armenilor. -se intruneste sinodul
VI. Caderea Constantinopolului sub turci - mitropolitii si episcopii isi pastrau drepturile si veniturile lor. - pt. aceste probleme marturisirea este trimisa patriarhului
Declinul Imperiului Bizantin incepe din sec. XII, cand cavalerii -patriarhul este pus pe aceeasi treapta cu vizirii turci si putea pune ecumenic pentru de la Iasi 27 octombrie 1642care hotaraste
cruciadei a IV si manevrati de venetieni au atacat C-polul in Vinerea taxe, asupra clerului, credinciosilor, sa judece pe crestini, sa aiba o ca1. nu exista loc intermediar intre rai si iad si 2. prefacerea
Mare 13 aprilie 1204. garda personala din turci. Darurilor are loc in momentul invocarii Duhului Sfant-
-imperiul este faramitat si impartit in unitati politice- imperilu latin - clerul este scutit de bir , epicleza.
de C-pol - B.O. i s-a lasat libertatea deplina a cultului si in a-si stabili dogmele -in 1643 Sinodul de la C-pol aproba marturisirea care e
-in 1261 Mihail Paleologulii alunga, restaurand imperiul, insa fara a in sinoade, sa se organizeze, i s-a recunoscut pastrarea locasurilor de semnata si de ceilalti patriarhi ai Scaunelor apostolice.
mai avea forta de altadata cult si netransformarea lor in moschee (nu s-a respectat), ceremoniile -devine Marturisirea de credinta a intregii Ortodoxii.
-luptele pentru tron dintre Ioan V Paleologul si Ioan VI Cantacuzino la nunta botez inmormantari ca si toate sarbatorile crestine sa se -este tiparita la msterdam in 1677 in lb. greaca populara
a facut usoara trecerea in1354 a turcilor din Asia Mica in Europa manifeste liber; urmand si alte editii.
stabilindu-se la Galipoli - portile Fanarului ramaneau deschise trei zile de Pasti. In lb. romana a fost tradusa si publicata de logofatul Radu
-in 1365 sultanul Murad muta capitala la Adrianopol, in Europa -se pastreaza modul alegerii si investitura pentru patriarh; Greceanu, C-tin Cantacuzino
- popoarele balcanice cad pe rand sub dominatia turca:1389 Serbia, Aceste hotarari “Berat” sau “Charta” B.O. au fost valabile pana la Marturisirea patriarhului Dositei al Ierusalimului-
1396 Bulgarii pacea de la Lausanne din 1923 cand Republica turca abroga marea - e numita si Pavaza aortodoxiei
-1430 este cucerit Tesalonicul parte din drepturile civile si politice ale patriarhului ecumenic. -apare ca urmare a discutiilor provocate de Marturisirea calvina
In schimbul acestor privilegii crestinii: pusa pe seama patriarhului Kiril Lukaris;
-e compusa pe baza hotararilor sinoadelor din 1642/1643 − s-a născut la 10 noiembrie 1843, la Eisleben, în Saxonia, ca fiu de − urmărit ca eretic, de autorităţile franceze, peregrinează prin
- are caracter anti protestant, anticalvinist si in parte anticatolic. fermier; diferite localităţi din sudul Franţei, până în 1534, când se
-a fost aprobata de sinodul convocat de Dositei in 1672 la care au − îşi începe educaţia în sânul familiei, de la mama sa, iar mai apoi refugiază în Elveţia, locuind în primele luni la Basel şi apoi la
participat si cei 4 patriarhi rasariteni; urmează cursurile niversităţii din Erfurt, între 1501-1504, unde învaţă Geneva;
- sinodul a hotarat ca marturisirea calvina pusa pe seama lui Kiril filosofia şi teologia, obţinând în 1505 titlul de doctor; − în martie 1536 a compus şi a tipărit, în limba latină, Institutio
Lukaris nu e opera acestuia − la 17 iulie 1505 se călugăreşte, „sub presiunea fricii”, la religionis cristianae (Doctrina credinţei creştine), ca o justificare
-foloseste termenul de transsubstantiatio introdus de patriarhul Mânăstirea Augustinilor din Erfurt, iar în 1507 este hirotonit preot a noi credinţe, tradusă în franceză în 1541;
Ghenadie II sinonim cu termenul grecesc metabolin=prefacere si catolic, pentru ca în 1508 să treacă la Universitatea din Wittenberg, − în 1538 s-a refugiat la Strassbourg, unde îşi începe cariera de
admis de sinodul de la C-pol din 1691 pentru a învăţa teologia; predicator la biserica Saint Nicolas des Ondes, apoi la capele
Marturisirile de credinta din sec XVIII-lea desi nu fac parte din − prilejul revoltei lui Luther împotriva Bisericii Romane l-a constituit penitenţilor Sf. Magdalena, iar de aici pleacă la Frankfurt-am-
Traditia apostolica, au o mare valoare dogmatica morala, canonica si predicarea indulgenţelor, în 1514, de către călugărul Tetzel, care Main, unde l-a cunoscut pe Filip Melanchton (1497- 1565);
demonstreaza ca B.O. nu s-a abatut de la invatatura originara, este spunea că „îndată ce aurul sună în cutie, sufletul zboară spre cer”; − în 1540, la cererea pastorului Guillaume Farel (1489-1565) şi
pastratoarea si transmitatoarea revelatiei divine primita de la apostoli. − la 31 octombrie 1517 trimite protestul său, alcătuit din 95 de teze, a credincioşilor din Geneva, se întoarce acolo, unde va sta 24 de
arhiepiscopului Albert de Brandenburg-Mainz şi altora, în care ani;
VIII. Reforma protestant½ combate indulgenţele şi atacă violent papalitatea; iar mai târziu cele − datorită vieţii austere impusă de el, Geneva, a ajuns metropola
− cauzele reformei; 95 de teze au fost afişate şi pe uşile bisericilor, în special pe uşa glorioasă a lumii reformate, „un Vatican protestant”;
− reformatorii: Martin Luther, J. Calvin; catedralei din Wittenberg; − intoleranţa religioasă a sa şi a consistoriului său au atins şi
− urmările reformei. − papa n-a acordat importanţă acestuia şi a trimis pe cardinalul personalităţi de seama, între acestea numărându-se doctorul
Cauzele reformei Cajetan din Augsburg să-l întoarcă pe Luther la credinţa catolică, însă spaniol Mihail Servede, cel ce a descoperit circuitul sângelui în
3. cauze religioase: acesta nu a reuşit să facă nimic; corpul omenesc;
− captivitatea babilonică a papilor la Avignon (1309-1377), în Franţa, − la 15 iunie 1520, prin bula „Exurge Domine”, papa Leon al X-lea a − a încetat din viaţă la 27 mai 1564, în vârstă de 55 ani, iar
sinoadele condamnat 41 de teze din scrierile lui Luther, referitoare la moartea sa a fost simţită de locuitorii Genevei ca o uşurare;
„conciliariste” de la Pisa, Constanţa şi Basel, ce au făcut eforturi de a organizarea bisericească şi la preoţia harismatică; − dintre învăţăturile lui Calvin amintim:
realiza − în anul 1520, declarat ca eretic, s-a adresat germanilor prin trei ⇒ Scriptura este infailibilă, în materie de doctrină, respingând
reforma Bisericii – Reformatio ecclesiae in capite et membris – şi au scrieri programatice: Sfânta Tradiţie, ca izvor al revelaţiei;
decretat ⇒ Către nobilimea creştină de naţiune germană despre reforma ⇒ divinitatea în întregime ni s-a dăruit în persoana lui Hristos;
superioritatea autorităţii sinodului asupra autorităţii papei; stării creştine, la 1 august, prin care atacă papalitatea şi afirmă ⇒ păcatul strămoşesc a nimicit total în om chipul lui Dumnezeu,
− imoralitatea papilor, cardinalilor şi episcopilor recrutaţi din preoţia universală şi libertatea pentru toţi creştinii de a citi şi a încât raţiunea nu mai poate distinge binele şi răul;
rândurile nobilimii, a condus la detestarea lor de credincioşi; înţelege Sfânta Scriptură, cu ajutorul Sfântului Duh, ca singurul izvor ⇒ mântuirea se obţine numai prin harul lui Dumnezeu – sola
78 al revelaţiei; gratia, şi numai prin credinţă – sola fide, fără fapte bune;
− luxul afişat de episcopi şi de abaţi; 79 ⇒ a admis predestinaţia absolută;
− măsurile de a-şi procura bani pe orice cale, în special abuzul prin ⇒ Despre captivitatea babilonică a papilor, în octombrie, prin care ⇒ admite botezul copiilor;
predicarea atacă violent pe papă, numindu-l antihrist, admite numai trei taine: 80
indulgenţelor şi abuzurile fiscalităţii papale, ce încasa taxe de tot Botezul, Euharistia şi într-o oarecare măsură şi Pocăinţa, iar restul le Urmările reformei
felul; consideră doar ceremonii pioase; − văzând abuzurile comise în numele libertăţii Luther a propus
− nepotismul şi simonia; ⇒ Despre libertatea omului creştin, în noiembrie, prin care afirmă că electorului Ioan de Saxonia să-şi aroge administraţia
− inchiziţia, care aplica tortura, socotită legală, din 1252, şi arderea „un creştin adevărat este stăpân prin credinţă peste toate şi nesupus bisericească, fapt ce a dus la o religie etatistă, bazată pe dreptul
pe rug; nimănui”; divin al prinţului, adoptându-se principiul „Cujus regio ejus
− creşterea sentimentului naţional, în state ca Franţa şi Anglia; − dieta de la Worms, prin decretul din 8 mai 1521, îl declară eretic, religio” (Regiunea face religiunea);
4. cauze politice: de aceea este dus, sub escortă la Wittenberg, de unde urma să fie − din Germania reforma s-a răspândit repede în nordul Europei
− întemeierea statului papal, în 754-755 (Republica Romanorum; alungat din ţară, însă este răpit, de Frederic cel Înţelept (1485-1535), şi în ţările scandinave;
− ura germanilor contra Romei; prinţul elector al Saxoniei, şi adăpostit la castelul din Wartburg, unde − reforma lui Calvin s-a răspândit din Geneva în cea mai mare
− lupta regelui Franţei, Filip al IV-lea, cel Frumos (1285-1314), cu a tradus, în 1522, Noul Testament; parte a oraşelor şi satelor din Elveţia şi mai apoi în Franţa,
papa − în 1534 a tradus Vechiul Testament, pentru ca la 1 august 1535 Germania, Ţările de Jos, Scoţia, Ungaria şi la maghiarii din
Bonifaciu al VIII-lea; întreaga Biblie să apară în limba germană; Transilvania, creând multe disensiuni acolo unde s-a răspândit.
5. cauze social-economice şi culturale: − datorită împrejurărilor politice în care se găsea Germania, care era
− sărăcia şi dorinţa ţărănimii de a avea pământ; în război cu Franţa, luteranismul a făcut progrese însemnate; VII. Ecumenismul de la începutul secolului XX pân½ în
− dorinţa societăţii de libertate în viaţa de stat, viaţa religioasă, − în 1537 a alcătuit Articolele Smalkaldice, în care a formulat mai prezent: prezentare istoric½
culturală şi artistică şi gustul pentru individualism; precis învăţătura protestantă; − deoarece primul război mondial (1914-1918) a provocat
− apariţia umanismului, ce a cultivat încrederea în forţele creatoare − a murit la 18 februarie 1546, în urma unei congestii; omenirii suferinţe nemaicunoscute în istorie s-a pus problema
ale omului şi astfel s-au zdruncinat credinţa în dogmele Bisericii şi în Jean Calvin (†1564) colaborării şi unirii Bisericilor creştine încât, cel puţin pe teren
viaţa de dincolo; − s-a născut la 10 iulie 1509 la Noyon, în provincia Picardia, din practic, să contribuie la înlăturarea războaielor dintre popoare şi
Reformatorii: Martin Luther, J. Calvin nordul Franţei; vindecarea relelor sociale;
Martin Luther (1483-1546) − a făcut studii serioase de teologie, filozofie şi drept la Paris; − după 1920 s-a înfiinţat mişcarea ecumenică, în care activează
− reforma iniţiată şi realizată de el constituie unul dintre cele mai − după 1532 a înclinat spre Reformă; Bisericile Ortodoxe, Anglicane şi denominaţiunile protestante;
mari şi mai importante evenimente din istoria universală; − dintre organizaţiile creştine premergătoare mişcării ecumenice
amintim:
⇒ Asociaţia Bisericilor Anglicană şi Răsăriteană – înfiinţată în − Acum CEB cuprinde, pe lângă adunările generale, Comitetul ⇒ troparul şi condacele;
1864; central, Comitetul executiv, Serviciul comunicaţiilor, Serviciul − trisaghionul (Sfinte Dumnezeule) şi rugăciunea trisaghionului;
⇒ Consiliul misionar internaţional – a ţinut prima conferinţă în financiar, un Secretariat, cu trei unităţi – Unitate şi mărturisire; − lecturările biblice şi tâlcuirea lor:
1910, la Edinburg, în Scoţia, iar din 1961 a fuzionat cu Consiliul Dreptate şi slujire şi Educaţie şi reînnoire. ⇒ apostolul şi cădirea;
Ecumenic al Bisericilor; Cuprins: ⇒ rugăciunea Evangheliei şi Evanghelia;
⇒ Asociaţia mondială pentru promovarea înfrăţirii popoarelor prin I. Sfânta liturghie; ⇒ omilia şi/sau tâlcuirea Evangheliei din Cazanie;
Biserici – înfiinţată la 2 august 1914; II. Sfintele Taine; − rugăciunile de după Evanghelie:
− mişcarea ecumenică s-a organizat în două grupări principale: III. Ierugiile în viaţa credincioşilor. ⇒ ectenia întreită şi rugăciunea cererii stăruitoare;
⇒ gruparea creştinismului practic Viaţă şi acţiune (Life and Work) ⇒ ectenia pentru catehumeni, cu desfacerea Sfântului Antimis şi
– a ţinut prima conferinţă la Stockholm, Suedia, între 19-30 august I. Sfânta liturghie rugăciunea pentru catehumeni;
1925, unde au participat 680 de delegaţi, din 37 de ţări, reprezentând 1. Prezentare istorică; 3. liturghia credincioşilor (euharistică):
31 de confesiuni; a doua conferinţă s-a ţinut la Oxford, în Anglia, 2. Rânduiala; 1. partea introductivă – pregătirea Sfintei Jertfe:
între 12-26 iulie 1937, unde au participat 435 de delegaţi din 45 de 3. Interpretare teologico-simbolică. − rugăciunile pentru credincioşi:
ţări, reprezentând 120 de confesiuni; Prezentare istorică: ⇒ ectenia mică;
⇒ gruparea doctrinară Credinţă şi organizare (Faith and Order) – − în esenţă liturghia este instituită de Mântuitorul însuşi, însă formele ⇒ ectenia mare, prescurtată;
a ţinut prima conferinţă la Lausanne, în Elveţia, între 3-21 august (riturile externe) au fost adăugate succesiv de Sfinţii Apostoli şi de ⇒ două rugăciuni, în taină, pentru credincioşi;
1927, unde au participat 400 de delegaţi, reprezentând 100 de urmaşii lor, adică de Biserică; − vohodul mare – ieşirea cu sfintele daruri:
Biserici, culte şi comunităţi creştine, ce au discutat despre Biserică, − până să ajungă la forma actuală rânduiala liturghiei a suferit destule ⇒ heruvicul şi rugăciunea cântării heruvimice;
Mărturisirile de credinţă, Tainele şi schimbări sau modificări, adăugiri sau dezvoltări şi suprimări sau ⇒ cădirea mică;
Ierarhia; a doua conferinţă a avut loc la Edinburg, în Scoţia, între 3- comprimări; ⇒ ieşirea cu darurile;
18 august 1937, unde au participat 400 de reprezentanţi, ce au − originea liturghiilor este siriană (antiohiană), derivând din liturghia ⇒ pomenirile (generale);
discutat despre har, Biserică şi Cuvântul lui Dumnezeu, Taine şi Sfântului Iacob; ⇒ intrarea şi depunerea darurilor pe Sfânta Masă, tămâierea lor;
Preoţie, unitatea Bisericii; Rânduiala Sfintei Liturghii: − ectenia cererilor şi rugăciunea punerii înainte a darurilor;
− cele două grupări au fuzionat într-o singură organizaţie 1. proscomidia: − simbolul credinţei;
intercreştină mondială, sub numele de Consiliul Ecumenic sau − ritualul pregătirii liturghisitorilor făcut prin: 2. anaforaua – rugăciunea şi ritualul Sfintei Jertfe:
Mondial al Bisericilor (The World Council of Churches) şi până ⇒ închinarea şi sărutarea icoanelor; − dialogul introductiv dintre preot şi credincioşi;
acum a avut următoarele adunări: ⇒ îmbrăcarea veşmintelor; − marea rugăciune euharistică:
⇒ prima adunare generală a CEB s-a ţinut la Amsterdam, între 23 ⇒ spălarea mâinilor; ⇒ rugăciunea teologică, către Dumnezeu Tatăl; Sanctus
august şi 5 septembrie 1948, unde au participat 351 de delegaţi, din ⇒ troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi”; (trisaghionul biblic);
partea a 147 de Biserici, din 44 de ţări şi a avut ca temă centrală: − binecuvântarea pentru începutul slujbei şi binecuvântarea rugăciunea hristologică, despre Dumnezeu Fiul, cuvintele
Planul lui Dumnezeu şi situaţia prezentă a omului; prescurilor; Mântuitorului –
⇒ a II-a adunare generală a CEB s-a întrunit la Evanston, în Statele − ritualul pregătirii agneţului şi al potirului; „Luaţi, mâncaţi …”;
Unite, între 15-31 iulie 1954, unde au fost reprezentate 163 de − ritualul scoaterii miridelor; 83
81 82 − anamneza;
Biserici, iar tema principală a fost: Hristos, singura speranţă a lumii, ⇒ mirida Sfintei Fecioare; − epicleza, cu troparul ceasului al treilea şi stihurile respective;
urmată de şase teme secundare – unitatea Bisericii, evanghelizarea, ⇒ miridele sfinţilor îngeri (cele nouă cete); − dipticele – rugăciune de mijlocire generală pentru morţi şi vi –
probleme sociale şi rasiale, probleme interconfesionale, relaţii între ⇒ cele trei miride speciale – a episcopului locului, a conducătorilor cu axionul;
grupările omeneşti, laicii şi creştinii; statului şi a ctitorilor; 3. împărtăşirea
⇒ a III-a adunare generală a CEB s-a ţinut la New Delphi, în India, ⇒ miridele pentru vii şi morţi; − rugăciunea de pregătire pentru împărtăşire:
între 18 noiembrie şi 6 decembrie 1961, fiind prezenţi reprezentanţii − tămâierea şi acoperirea darurilor – disc, potir, ambele vase; ⇒ ectenia cererilor şi rugăciune în taină;
a 170 de − rugăciunea proscomidiei – binecuvântarea darurilor; ⇒ rugăciunea „Tatăl nostru”;
Biserici, ce au discutat tema: Iisus Hristos, lumina lumii; − riturile finale: ⇒ rugăciunea pentru plecarea capetelor şi rugăciunile dinainte
⇒ a IV-a adunare generală a CEB s-a ţinut la Uppsala, în Suedia, ⇒ apolisul; de împărtăşire;
între 4-20 iulie 1968, unde au participat peste 2000 de reprezentanţi, ⇒ cădirea finală cu rostirea troparului „În mormânt cu trupul …”; − actele manuale pentru pregătirea sfintei împărtăşanii:
dar numai 730 erau delegaţi cu drept de vot, în numele a 232 de 2. liturghia catehumenilor ⇒ înălţarea sfântului agneţ;
Biserici membre, din peste 80 de ţări, şi au avut ca temă generală un − partea introductivă: ⇒ frângerea sfântului agneţ;
verset din Apocalipsă – „Iată, Eu înnoiesc ⇒ închinarea în faţa Sfintei Mese şi sărutarea; ⇒ amestecarea (plinirea) potirului;
toate”; ⇒ binecuvântarea şi ectenia mare (Cu pace Domnului …); ⇒ căldura;
⇒ a V-a adunare generală a CEB s-a ţinut la Nairobi, în Kenia, între ⇒ antifoanele – antifonul întâi şi rugăciunea antifonului întâi; ectenia − împărtăşirea:
23 noiembrie şi 10 decembrie 1975, unde au fost de faţă 2500 de mică, ⇒ slujitorilor;
participanţi, ce au avut ca temă: Iisus Hristos liberează şi uneşte; antifonul al doilea şi rugăciunea antifonului, ectenia mică, antifonul ⇒ credincioşilor;
⇒ a VI-a adunare generală a CEB s-a ţinut la Vancouver, Canada, al treilea şi rugăciunea antifonului al treilea; − rugăciunea de mulţumire după împărtăşanie:
între 24 iulie şi 10 august 1983, unde au participat 3000 de persoane, − vohodul mic – ieşirea cu Evanghelia: ⇒ rugăciune în taină, citită de preot;
dintre care 850 au fost delegaţi ai Bisericilor membre, ce au discutat ⇒ ieşirea preotului cu Sfânta Evanghelie şi rugăciunile intrării; ⇒ imnul „Să se umple gurile noastre”;
tema principală: Iisus Hristos, viaţa lumii, temă tratată în cadrul a ⇒ binecuvântările intrării şi sărutarea Sfintei Evanghelii; ⇒ ectenia mică;
patru subteme – Viaţa, darul lui Dumnezeu; Viaţa, biruitoare a ⇒ reîntoarcerea preotului în altar; 4. încheierea – partea finală a liturghiei:
morţii; Viaţa în plenitudinea ei; Viaţa în unitate. ⇒ „Veniţi să ne închinăm”; − rugăciunea amvonului;
− „Fie numele Domnului binecuvântat”; − principiile didactice sunt normele generale pe care se întemeiază − cere ca educaţia religioasă să se orienteze în jurul persoanei
− psalmul 33; procesul de învăţământ, asigurând condiţiile necesare îndeplinirii Domnului Iisus Hristos, ca Dumnezeu şi om adevărat, pentru că
− rugăciunea potrivirii sfintelor; scopurilor şi obiectivelor pe care le urmăreşte în desfăşurarea sa; „toate prin El s-au făcut” (Ioan I,3);
− apolisul, binecuvântarea finală; Principiile didactice generale sunt: − conform psio-pedagogului C. Cucoş, acest principiu cere
− miruitul şi împărţirea anafurei; − al intuiţiei – presupune ca adevărurile de credinţă să fie făcute profesorului să accentueze, în lecţiile sale, ideea că credinţa
− potrivirea sfintelor; accesibile elevilor cu ajutorul materialului intuitiv (hărţi, planşe, creştină are în centru ei pe Hristos, Dumnezeu-omul, Învăţătorul
− dezbrăcarea veşmintelor şi citirea rugăciunii de mulţumire din fotografii, desene, etc.), deoarece cunoaşterea concretă reprezintă care dă putere, sens şi viaţă tuturor creştinilor.
rânduiala împărtăşirii; baza abstractizării şi generalizării cunoştinţelor;
Interpretarea teologico-simbolică: − al accesibilităţii – cere ca profesorul să adapteze conţinutul IV. Educaţia religioas½ în diferite etape psio-genetice
− liturghia constituie o minunată formă de reprezentare simbolică, de învăţării la gradul de dezvoltare psio-fizică a elevilor, luându-se în − cunoştinţele, trăirile şi judecăţile religioase se formează şi se
comemorare sau de reînnoire mistică şi sacramentală a istoriei considerare particularităţile de vârstă, nivelul pregătirii anterioare, dezvoltă în funcţie de etapele psihogenetice, acest lucru fiind
mântuirii omeneşti, de la naşterea Domnului şi până la pogorârea starea de sănătate, capacităţile intelectuale etc.; cere ca predarea să se subliniat de Sf. Ap. Pavel în textul: „Când eram copil vorbeam
Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, astfel: facă gradat, de la cunoscut la necunoscut, de la concret la ca un copil, simţeam ca un copil, judecam ca un copil; dar când
− pâinea şi vinul, aduse ca jertfă, de credincioşi, simbolizează trupul abstract, de la particular la general, de la simplu la complex; m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului” (I Corinteni
şi sângele Mântuitorului; − al învăţării active şi conştiente – cere ca transmiterea XIII,11);
− modul în care sunt aşezate pe sfântul disc, miridele şi sfântul agneţ, cunoştinţelor să trezească activitatea sufletească a elevilor, pentru ca − după unii autori educaţia religioasă începe înainte de
simbolizează Biserica universală, unitatea spirituală a credincioşilor învăţarea şi înţelegerea lor să fie conştientă; naşterea copilului, prin ajungerea părinţilor la maturitatea
în jurul lui Iisus, dar şi judecata de Apoi, când toţi oamenii vor sta în − al sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor – profesorul va spirituală, capitalul acumulat de părinţi (dacă acesta există) se va
faţa Lui, pentru a fi judecaţi; urmări ca învăţarea să se facă ritmic şi să fie continuată de evaluare, răsfrânge pozitiv asupra formării religioase a copilului;
− antifoanele I şi al II-lea – perioada Vechiului Testament şi vremea pentru a se forma la elevi deprinderi de muncă independentă şi pentru − primii ani ai copilului sunt importanţi pentru dezvoltarea
când Mântuitorul era pe pământ, dar lumea încă nu-l cunoştea; iar în a se evita învăţarea în salturi şi a carenţelor în dezvoltarea ulterioară pe un traiect religios, el fiind permeabil la credinţa în
antifonul al III-lea descoperă oamenilor condiţiile pentru intrarea în personalităţii religios-morale; minuni, în supranatural, în mistere şi constituie un teren
împărăţia Sa; − al îmbinării teoriei cu practica – cere ca cunoştinţele să fie legate favorabil pentru primirea dogmelor şi credinţelor religioase:
− vohodul mic – arătarea Mântuitorului în lume, pentru de viaţă şi să le transpunem în viaţă; − prin imitaţie el va primi în familie credinţa părinţilor lui; la
propovăduirea Evangheliei şi descoperirea Sa celor ce nu-L − al însuşirii temeinice a cunoştinţelor – îndreaptă preocuparea această etapă copilul are nevoie de protecţie, la care ulterior se
cunoşteau, calea lui fiind pregătită de prorocii Vechiului Testament şi profesorului asupra rezultatelor finale ale procesului instructiv- va clădi nevoia esenţială a unui suport suprem, a unui protector
Ioan Botezătorul; educativ, însuşirea cunoştinţelor fiind temeinică atunci când este atotputernic;
− înălţarea sfintei Evanghelii şi cântarea „Veniţi să ne închinăm” făcută profund, complet şi durabil; − începând cu vârsta de trei ani spiritul copilului se întăreşte,
– prezenţa continuă în lume a Mântuitorului, prin sfânta Evanghelie; − al asigurării conexiunii inverse – are scopul de a urmări efectele gândirea se amplifică în puterea de discriminare şi înţelegere, iar
− trisaghionul – unirea cerului cu pământul, a îngerilor cu oamenii, acţiunii noastre, în vederea reglării şi autoreglării continue; viaţa afectivă se diversifică; aceasta este vârsta când se pot
prin participarea nevăzută la dumnezeiasca liturghie şi prin lauda ⇒ avantaje: recepta cunoştinţe şi conduite cu caracter moral, fapt pentru care
neîntreruptă adusă lui Dumnezeu; → arată gradul de înţelegere a noilor cunoştinţ___________e; „părinţii trebuie să fie Hristos, în măsura în care Hristos trăieşte
84 → stimulează învăţarea; în ei”;
− apostolul – propovăduirea Sfinţilor Apostoli; → oferă profesorului posibilitatea să analizeze şi să corecteze 86
− Evanghelia – cuvântul Domnului adresat Bisericii Sale şi lumii; 85 − după vârsta de patru ani se dezvoltă capacitatea analitică, de
− imnul heruvimic – pregătirea credincioşilor pentru a-L primi pe greşelile făcute de elevi sau sesizate de ei; diferenţiere a lucrurilor în funcţie de anumite criterii; acum este
Hristos, asemenea heruvimilor, prin renunţarea la grijile lumeşti; → ajută la depăşirea dificultăţilor de înţelegere ivite pe parcursul momentul când i se poate structura raţional şi ideea de
− vohodul mare – ultimul drum făcut de Mântuitorul înainte de predării; divinitate, ca izvor a toate câte există;
patimi şi de moartea Sa şi intrarea triumfală în Ierusalim; → reglează şi ameliorează rezultatele procesului de predare-învăţare; − religia şi tot ceea ce are legătură cu ea va fi prezentată într-o
− crezul – mărturisirea aceleiaşi credinţe de toţi credincioşii → evită suprasolicitarea elevilor; modalitate concretă şi activă, iar ideile abstracte vor fi mediate
participanţi; − al motivaţiei – reprezintă totalitatea intereselor, idealurilor şi de imagini;
− canonul euharistic – prin care Hristos devine prezenţă deplină în mobilurilor care îndeamnă, susţin energic şi direcţionează − începând cu vârsta şcolară educaţia-religioasă capătă noi
mijlocul credincioşilor; desfăşurarea activităţii de învăţare; urmărind menţinerea curiozităţii forme de insinuare şi este realizată de personal didactic calificat
− rugăciunea domnească – credincioşii cer învrednicirea de a primi elevilor şi prezentarea cunoştinţelor religioase cât mai interesant, în această direcţie, iar impactul va fi mai puternic asupra
sfânta împărtăşanie; astfel încât să răspundă întrebărilor existenţiale ale elevilor; personalităţii copilului;
− înălţarea sfântului potir – ultima arătare a Mântuitorului şi Principiul eclesiocentric: − educaţia religioasă, la această vârstă trebuie să realizeze un
binecuvântarea dată Apostolilor de El, pe Muntele Măslinilor; − cere ca profesorul să transmită cunoştinţe conform învăţăturii echilibru optim între concret şi abstract, să fie interesantă şi să
− ducerea şi punerea Sfintelor Daruri la proscomidiar – înălţarea bisericii şi în legătură cu biserica, cunoştinţe ce vor dezvolta la elevi evite orice încercare de impunere cu forţa, deoarece există
la ceruri a Mântuitorului; sentimente de dragoste, respect şi admiraţie faţă de ea, să lege inima pericolul alunecării în confuzie;
− ultima cădire a sfintelor daruri – răspândirea învăţăturii lor de biserică şi să insufle convingerea − preadolescenţii comunică, ies din sine, se organizează în
Domnului în toată lumea. că doar biserica îi poate ajuta la dobândirea mântuirii; grupuri, solidaritatea şi gradul de socializare cresc, iar
III. Principiile didactice generale. − conform psio-pedagogului C. Cucoş, acest principiu pretinde ca comuniunea de interese şi sentimente face ca religiozitatea să se
Principiile didactice speciale pentru predarea religiei toate cunoştinţele şi conduitele insinuate elevilor să vizeze cultivarea extindă şi să se amplifice;
1. Principiul hristocentric; sentimentelor de iubire şi respect faţă de biserică, în calitate de „trup − acum prezenţa la o ceremonie religioasă nu mai este
2. Principiul eclesiocentric. al lui Hristos”, loc al medierii cu Dumnezeu; concepută ca o simplă obligaţie, ci ca pe o necesitate, iar
Principiul hristocentric: raportul dintre el şi divinitate este o problemă a lui şi mai puţin a
altora;
− la pubertate gândirea devine critică şi logică şi se manifestă tine un popor mare, te voi binecuvnta, voi mari numele tau si vei fi Ieremia: vesteste ca Ierusalimul va fi locul de intalnire a
tendinţa de a întemeia şi justifica raţional divinitatea şi ceea ce ţine izvor de binecuvantre. Binecuvanta-voi pe cei ce te vor binecuvanta oamenilor pt. numele Domnului iar acestea nu vor mi umbla
de ea; si voi blestema pe cei ce te vor blestema si se va binecuvnta prin tine dupa rautatea inimii lor Ier. 3,17
− mulţi tineri intră acum într-o stare de incertitudine, orientându-se toate neamurile pamantului”(Fac. 12, 2-3; 16,4;24,14; 22,17-18) - Pastorul ce Bun este Mesia ridicat din neamul lui David si va fi
către o atitudine neutrală sau chiar ateistă, iar o atragere forţată la -patriarhul Iacob arata ca in ziele care vor urma”Nu va lipsi toiag din o Odrasla dreapta 223,4-5
religie poate fi dăunătoare, atât pentru subiect cât şi pentru ideea de Iuda … “Fac. 49.10 - Descrie Legamantul nou care nu va mai fi niciodata desfacut
credinţă în sine; - cuvintele lui Valaam “O stea rasre din Iacov si un toiag se ridica din 31, 31-33
− adolescenţa este perioada critică a educaţiei religioase, datorită Israel” Num. 24,17 Iezechiel: - pt. faptele si nedreptatile regilor cetate va cadea in
nonconformismului vârstei şi dorinţei de independenţă, cu toate că - Moise arata ca Dumnezeu va ridica din mijlocul fiilor si un prooroc ruina si va ramane asa”.. pana cand va veni acela care are
din punct de vedere intelectual foarte mulţi adolescenţi sunt apţi să semenea lui Deut. 18,15 dreptul si Caruia ii voi da-o”Iez. 21,27
înţeleagă teologia, doctrina şin ritualul religiei lor; - cantarea Anei rostita la templu “Domnul ca da putere regelui sau si - Mesia va inlocui pastorii necredinciosi si va fi
− acum educaţia religioasă se va realiza discret, pe baza unor reflecţii va inalta fruntea Unsului Sau” I Regi II, 10 singurul pastor care va paste oile Domnului.34,1-31
argumentate, prin respectarea poziţiilor interlocutorului, printr-un - Ideea M. are caracter pronuntat in timpul lui David si Solomon cand - Viziunea cu cele 4 fiare om, leu, taur, vultul= cei 4
dialog deschis şi sincer, fără tente ironice sau culpabilizatoare; acum le fagaduieste: Imparatia vesnica IIRegi 7, 12-16; Legamantul si evanghelisti; a campului plin de oase, care u primit viata
omul observă discrepanţa dintre Asezamantul pe veci si neschimbat II Regi 23,5 si tronul vesnic III aratand invierea din morti dupa ce se va incheia un legamant de
ideile frumoase şi realitatea faptică degradantă şi poate cădea în Regi 9,5 Ac. Fagaduinte au continut mesianic si au fost facute de pace vesnic 37,1-26; Mesia “ca o ramura frageda” plantat pe
apatie şi disconfort psihic, acum este momentul când, de obicei, se Dumnezeu acesotra care au cunoscut voia LUI; ele aduc vestea ca se crestetul unui munte si care devine un arbore falnic sub care se
pierde, se câştigă sau se capătă credinţa; religia devine o formă de apropie vremea impratiei dorite de stramosi. adapostesc pasarile de tot felul 17, 22-24;
viaţă a cărei expresie desăvârşită o constituie Profetii mesianice in cartile poetice - Arata simbolic universalitatea Imparatiei mesianice ca
vocaţia, Dumnezeu încetând de a mai fi o reflectare a imaginii Prin doctrina sa c. Iov are continut didactic cuprinzand invatatura pamant nou , udat de un izvor care izvoraste de sub templu si
părinteşti, întruchipează valoarea supremă în care se contopesc toate despre invierea mortilor, judecata din urma, desppre ingeri, si lumea care se imparte in doua parti egale fii lui Israel si strainii 47,1-22
celalte (Maurice Dubesse); transcendenta area texte mesianice numindu-L “Rascumparatorul” Daniel:imparatia este un a pacii si vesnica si care nu se va
− Ştefan Bârsănescu (1933) evidenţiază o serie de reguli, de care ar care in ziua cea de pe urm va ridica din pulberea care-l destrama.. nimici niciodata 2,44 va fi data in stapanire Fiului Omului si
trebui să se ţină seama atunci când se face educaţie religioasă la - Ideea M. este dezvoltata in psalmii direct mesianici : Is. toate popoarele Ii vor sluji7, 13-14
anumite vârste, astfel în copilărie, când spiritul preia fără critică Hr. este Fiul lui D. nascut din D. –Tatal II,7; Is. Hr. Va - prezice data nasterii si mortii lui Is. Hr. 9, 24-27
aproape orice idee, este bine să prezentăm copilului, sub formă de invia din morti 15;16; in timpul suferintei a strigat catre D. sa ia Osea: “Din egipt am chemat pe fiul Meu” 11,1;
povestiri, pilde şi parabole biblice, înlăturând cu precauţie chestiunile aminte la El 21;22,1; inn timpul suferintei pe cruce trecatorii L-au Ioil:”I locuitori ai sionului bucurati-va si va veseliti, caci El va
complicate sau cele controversate; la pubertate este de preferat să se hulit, mainile si picioarele au fost strapunse , iar hainele I-au fost fi Invatatorul dreptatii”
aducă la cunoştinţă şcolarilor etica creştină, deci să fie familiarizaţi imprtite si pentru camasa au fost runcati sorti 21/22,7-20 Avdie: “Mantuire va fi in muntele Sionului si imparatia va fi a
cu probleme - este descrisa figura Imparatului esia, ca judecator drept si indurator Domnului” vers. 17,21
morale specifice; adolescentului este indicat să i se predea elemente catre poporul Sau 44/45/71/72 Iona: pe care Mt. is. Il da ca semn al mortii si invierii Sale,
de filozofie creştină, elemente ce corespund spiritului tânăr, orientat -se arata inaltarea Sa la cer, sederea de-a dreapta Tatalui, mustrand pe carturari si farisei- Matei 12,40
acum social, doritor să se pună în slujba binelui public; prerogativele de Imparat si Preot, nasterea Lui din veci din Tatal
− cunoaşterea acestor etape psihogenetice ne ajută să identificăm şi 109/110 89
să delimităm tipurile de argumente care se pretează, în anumite -Mesia este piatra din capul unghiului 117/118,22
87 88 Miheia: “din Sion va iesi legea si cuvantul lui Dumnezeu din
momente ale catehizării şi educaţiei religioase, procesului de Psalmii indirect mesinici:cuprind profetii referitoare la : Ierusalim; Mesia se va naste din Betleemul Iudeii si obarsia lui
învăţare, presupunând valorificarea experienţelor anterioare ale intrarea in Ierusalim 7,22; raspandirea evangheliei si a este din inceput, din zilele vesniciei” 5,1
elevului, a structurilor cognitive anterioare, la care se vor adăuga, credintei 18/19,4; profetia despre Pastorul cel Bun si ospatul mesianic Agheu: templul zidit care nu straluceste ca a lui Solomon va
prin reajustări, asimilări şi acomodări noi date ale experienţei. 12/13; prof. c pe cruce nu I-au fost zdrobite oasele33/34, 19-21; ziua intra cel dorit si asteptat de neamuri2,9
Domnului va fi cinstita 117/18,24 si profetia despre infratirea Zaharia: vede venirea Servului Domnului- Odrasla care va zidi
PROFE TIILE MESIANICE IN V.T oamenilor prin Biserica crestina 132/133. templul Domnului si va purta semnele regale6,12-13
Ideea mesinic ia nastere odata cu cadere in pcat a lui ADAM. Profetii mesianice in cartile profetice Descrie intrarea solemna in Ierusalim a lui Mesia calare pe
Dela I carte a VT pers. Mt. Is. Hr.. estea nuntata si proorociile despre -Cel mai mare si clar vazator l Imparatiei lui D. si al mesianismului a manz de asin ca un imparat, drept, biruitor, smerit; fost vandut
venirea luiMesia continua ca un fir rosu de- lungul istoriei poporului fost Isaia care arata ca Ierusalimul este locul de unde se va vesti pe 30 de arginti 12,10
evreu pana ce s-au implinit in vreme nsterii dup trup a Mt. Is. Hr. invatatura noua a lui Mesia si Imaratia Pacii pe care o va Maleahi: anunta desfiintarea sacrificiilor animale Legii vechi si
Profetiile mesianice in cartile istorice: intemeia”Din Sion va iesi legea si cuvantul lui D. din Ierusalim” instituirea jertfei noi Euharistia I,10-11; despre venirea Mt. si a
-prima veste buna. Protoevnghelia este promisa protoparintilor nostri In acele vremuri va urma o epoca de pace Isaia II,1-5, M. se va naste inaintemergatorului Sau 3,24
Fac.3,15. Ac. Veste i-a mangaiat pe multi: pe Adam la nasterea I din Feciara 7,14 Implinirea profetiilor mesianice in N.T. face ca VT sa aiba
copil , pe Lameh, pe Noe si altii cre asteptu implinirea ei. - lumina care lumineaza in intuneric Isaia 9 autoritate divina pt. dovedirea mesianitatii si dumnezeirii Mt. Is.
-Ideea M. se continua cu binecuvantarea lui Noe asupra celor 3 fii ai - nasterea “Pruncului minunat” care va fi “e va sa fie” Hr.
sai si se contureaza clar in jurul Izbavitorului, care se va naste dupa - Mesia se va naste din mladita lui Iesei si pe care o va 90
trup din neamul lui Sem (Fac 9.25-27), ca urmas al lui Avraam(28,3), cauta neamuruile si mormantul ei va fi cinstit.Isaia 11,10
al lui Isaac (Fac. 24,4), al lui Icov (Fac. 28,14) , si din semintia lui - Este vestit inaintemergatorul care va pregati calea Domnului 40,3
Iuda(49, 10). - Lucrurile viitoare despre robul, sluga Domnului sunt
-fagaduinta M. facuta lui Avraam a fost conditionata atat de fericirea descrise cu amanuntime in 53,1-12
popoarelor, cat si de numele mare a lui Avraam: “si voi ridica din
Sinodul Convocat de Localitatea Data Participanţi Erezia Hotărâri
arianismul –Tatal are intaietatea, -s-a stabilit ca Fiul este egal,consubstantial, deofiinta/omousios si nu
superioritatea fata de Fiu; asemanator /omiousios cu Tatal
-Fiul e creat din vointa Tatalui si nu din a adoptat 20 de canoane pt. org. si disciplina bisericeasca;
Împăratul 20 mai fiinta Lui. -a rezolvat schisma lui Novat, Meletie, Pavel de Samosata
I Constantin Niceea 318 părinţi -nega divinitatea lui Is. Hr. deci nu e - a stabilit şi chestiuni de importanţă bisericească, privind aspecte de natură
- consubstantial, egal cu Tatal;-sustine morală şi teritorială, atât pentru cler -casatoria preotilor;
subordinatianismul; cât şi pentru laici;
20 iulie
- prin Fiul Tatal creaza universul -crezul de la Niceea, Canonul Sfintei Scripturi şi a stabilit ţinerea Paştelui;
325 -la creatie Fiul primeste maretia si
puterea creatoare si devine Fiu doptiv
al Tatalui ,Dumnezeu prin participare
- a dat 7 canoane;
Pnevmatomahismul(Macedonie, - a condamnat învăţătura lui Macedonie şi a formulat învăţătura despre
Maratonie)– nega divinitatea Sfântului Sfânta Treime;
al II- Împăratul Constantin 1mai- 150 de Duh, adica egalitatea, - a completat cu cinci propoziţii crezul de la Niceea, care stabileau
lea Teodosie I opol episcopi consubstantialitatea cu Tatal si Fiul; învăţătura despre Sfântul Duh, Biserică, Taine, învierea morţilor şi viaţa
9 iulie
- accepta dumnezeirea Tatalui si Fiului; veacului ce va să vină;
381 -Duhul Sf. e Duh, Spirit superior - a eliminat adaosul Filiocve
ingerilor, deci creat ca si ingerii; -ep.de C-pol are intaietate de onoare;
-a condamnat erezia lui Apolinarie care nega integritatea, deplinatatea firii
umane a lui Is. Hr.primita la intrupare
- a dat 8 canoane;
Dioprosopismul(nestorianismul) – - a condamnat învăţătura lui Nestorie excomunicandu-l, care susţinea că în
două persoane în Iisus Hristos; Hristos au existat două persoane separate, una divină şi una omenească;
al III- Împăratul Efes 22-31 200 -F. Maria nu e teotokos, ci - a hotarat ca in Is. Hr. sunt 2 firi intr-o sg. pers.Legatura dintre firi este f
lea Teodosie iunie episcopi antropotokos, hristotokos ireasca, ipostatica si nu morala;
al II-lea 431 -Is. Hr. este consubstantial cu Tatal dupa Dumnezeire si consubstantial cu
noi dupa umanitate;
-F. Maria e teotokos
- condamnat şi erezia lui Pelagiu, care susţinea că omul se poate mântui
prin propriile puteri;
-s-a interzis introducerea unui alt simbol;
-autocefalia bisericii din Cipru
IV. Sinoadele ecumenice: rolul lor în definirea adevarurilor de credinţa

− sinoadele ecumenice sunt stâlpii Bisericii, deoarece ne învaţă cum trebuie să credem, prevenindu-ne că se află sub osânda anatemei oricine refuză să
primească hotărârile lor, de Dumnezeu insuflate;
− s-au convocat şapte sinoade ecumenice, iar deciziile lor constituie temelia învăţăturii creştine, acceptată de ortodocşi şi catolici;
-scopul- combaterea ereziilor antitrinitare si hristologice si precizarea invataturilor de credinta

Sinodul Convocat Localitatea Data Participanţi Erezia Hotărâri


Monofizitismul(eutihianismul) – o - a dat 30 de canoane;
al IV- singură fire în Iisus Hristos, cea - a combătut erezia lui Eutihie, stabilind că în persoana Mântuitorului a
lea Împăratul 8-25 650 de divină; existat două firi, unite în mod neamestecat, neschimbat, nedespărţit şi
Marcian şi Calcedon octomb episcopi -firea omenesca a fost absorbita de cea neîmpărţit;Om adevarat si Dumnezeu adevarat.
soţia sa 451 divina - hotărârile dogmatice constituie Mărturia de la Calcedon;
Pulcheria -trupul lui Is. este divin nu uman - Biserica Ierusalimului devine patriarhie;
- lovea in op. de mantuire neamului -Tracia, Pontul si Asia Proconsulara sunt su jurisdictia C-polului.
omenesc;
Scrierile lui Origen: Apocatastaza- - a condamnat „Cele trei capitole” – adică persoana şi opera lui Teodor de
restabilirea generala Mopsuestia
-la sfarsitul veacurilor toti pacatosii si (†428), scrierile lui Teodoret de Cir (†458) contra Sfânttului Chiril al
diavolii datorita iubirrii lui Dumnezeu Alexandriei şi contra sinodului de la Efes din 431 şi Scrisoarea lui Ibas de
al V-lea Împăratul Constantino 5 mai 165 de vor fi restabiliti la starea de Edesa (†457);
Iustinian I pol 553 episcopi nevinovatie; -sunt anatemizati Arie, Macedonie, Apolinarie, Nestorie, Eutihie, Origen.
-preexistenta sufletelor-
-subordinatinismul: Fiul subordonat
Tatalui, iar Duhul SF. subordonat
Fiului
7 -a stabilit învăţătura ortodoxă, potrivit căreia în Hristos există două voinţe
Împăratul Constantino noiem.1 170 de monotelismul – în Hristos a existat şi două lucrări, într-o singură persoană, care sunt unite între ele în chip
al VI- Constantin pol 680-16 episcopi doua firi dar o singură vointa si neamestecat şi neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit, fiecare lucrând ceea
lea al IV-lea septem- energie cea divină; ce îi este propriu, cu participarea celeilalte;
681 - Bisericile necalcedoniene nu au acceptat hotararile sinodului.
- a dat 22 de canoane, de ordin administrativ şi disciplinar, condamnând
27 simonia, alegerea episcopilor de către autoritatea statală şi construirea de
Împărătea septem- Iconoclasmul(iconomahie)- mânăstiri mixte;
al VII- sa Niceea 13 367 episcopi sfaramarea, distrugerea icoanelor - a stabilit învăţătura prin care icoanele trebuie cinstite, dar nu închinate,
lea Irina octom7 cinste ce se cuvine doar lui Dumnezeu;
87 -s-a compus un text care sa fie citit in I Duminica a Postului Ma
-pomenirea parintilor de acest sinod se face in duminica 21 dupa Rusalii

S-ar putea să vă placă și