Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Data:26.05.2022
Unitatea școlară: Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Pitești
Clasa: a-XI-a A
Propunător: ION Georgiana-Cristina
Aria curiculară: Om si societate
Disciplina: Istorie integrată
Unitatea de învățare: Religia și viața religioasă
Subiectul lecției: Diversitatea religioasă în România
Tipul lecției: Dobândire de cunoștințe
Competente generale:
3. Aplicarea principiilor și metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
Competente specifice:
3.4 Analiza demersității sociale, cultural și de civilizație în istorie, pornind de la sursele
istorice
Obiective operationale / Competente derivate:
A. Cognitive:
1. Să defineasca unii termeni istorici precum: religie, doctrina, monarchism, antocefalie,
azima, sabat,
2. Să analizeze diversitatea religioasa din Romania prin cunoasterea cultelor religioase
de pe teritoriul tarii noastre,
3. Să identifice cauzele pentru care multi oameni cauta noi modalitati de inchinare,
4. Să surprinda modalitatile prin care unele biserici crestine si religii cauta sa se adapteze
provocarilor lumii contemporane.
B. Procedurale:
1. Să investigheze sursele istorice avute la dispoziție pentru a extrage diverse informații
și judecăti de valoare,
2. Să structureze informațiile lecției într-o schemă logică de idei,
3. Să identifice pe harta modul în care sunt repartizate pe teritoriul României cultele
religioase.
C. Atitudinele / Comportamentale:
1. Să condamne intoleranța religioasă și fudamentalismul,
2. Să dezvolte toleranța față de alte forme de spiritualitate,
3. Să înteleagă în mod personal, fără îndoctrinare exterioară, daca exită cu adevarat
religii bune și religii rele,
4. Să accepte diversitatea religioasă din România.

Strategia didactica: deductive, cognitive, semidirijata


1. Resurse procedurale:
- Organizarea elevilor: se va face atât frontal cât și pe grupe după tipicul coleg-
coleg;
- Elevilor li se distribuie fișele de lucru pe care le studiază atât individual cât și pe
grupe;
- Observarea sistematică a elevilor pe pacursul lecției.
- Metode: expunerea sistematică combinată cu prelegerea și cu explicația,
conversația euristică, învațarea prin descoperire, dezbaterea, brainstorming
2. Resurse materiale:
- Manuale: Ed. Corint – coordinator Alexandru Barnea
Ed. Niculescu – autori: Magda Stan, Cristian Vornicu
- Bibliografice: - Enciclopedia Britanică
-Bernstein, S., Miltza, P., Istoria Europei, Institutul European, Iași,
1998.
- Eliade, M., Istoria credințelor și ideilor religioase, vol I-II, Ed.
Univers Enciclopedic, București, 2000.
-Paul, J., Biserica și cultura în Occident, vol I-II, Ed. Meridiane,
Bucuresști, 1996.
-Stan, Al., Rus, R., Istoria religiilor, București, 1991.

Mijloace de învățământ: fișele de lucru, manualul, tabla, creta, caietele elevilor, harta,
laptop-ul (daca timpul îi permite profesorului).

Activități de învățare:
- Lectura surselor istorice din fișele de lucru
- Formularea de concluzii, judecăți de valoare pe baza surselor istorice
- Analiza surselor istorice și exprimarea unor puncte de vedere legate de încercarile
bisericilor creștine și a altor religii de a se adapta lumii contemporane

Nivelul inițial al clasei


- Elevii au un nivel de cunoștințe la nivelul cerut de programa școlară
Desfășurarea lecției

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Metode /


elevilor Procedee

1. Momentul Cosemnarea absențelor și organizarea Un elev / elevul de


organizatoric . elevilor pentru lecție. serviciu anunță
absenții.
5’ Verificarea condițiilor pentru
desfășurarea în mod optim a lecției. Se pregatesc de
lecție.

2. Reactualizare Pe baza cunoștintelor anterioare ale Elevii vor Conversația


a elevilor, profesorul solicită ca aceștia reactualiza euristica
cunoștințelor să raspundă la urmatoarele întrebari: cunoștințele și vor
anterioare ale răspunde la Brainstorming
elevilor. 1. Care sunt marile religii ale întrebari.
lumii contemporane?
7’ Vor avea în vedere
2. Care este poziția comunismului principiul
față de biserică? caracteristic
3. Care sunt conflicteleb brainstormingului:
religioase? ,, Spuneti tot ce stiti
4. Ce înțelegeți prin / credeti sau va
fundamentalism creștin? trece prin minte
despre… ‘’

Elevii condamna
intoleranta
religioasa si
fundamentalismul.

3. Anunțarea Așa cum se întelege din întrebarile la Ascultă și notează Expunerea /


titlului noii care ați fost solicitați să răspundeți, titlul lecției în prelegerea
teme astăzi vom studia o temă ce are caiete.
legatură cu viața religioasă și anume:
Captarea
atenției ,, Diversitatea religioasă în
România’’
3’
În cadrul acestei teme vom insista
asupra vieții religioase în lumea
contemporană și mai puțin asupra unor
aspecte din trecutul mai mult sau mai
puțin îndepărtat.

4. Prezentarea Profesorul le aminteste elevilor ca


noului religia este o prezență continuă,
conținut; esențială în societatea umană .
Dirijarea
învățării. Totuși, secolul al XX-lea nu a fost unul
dintre cele mai faste secole pentru Ascultă. Expunerea /
25’ religiile lumii . Explicația
La baza acestei realități au stat mai Prelegerea
multe cauze printre care s-au evidențiat
în mod deosebit:

1. extinderea laicizării
societăților, mai ales în știință,
cultură, învățământ;

2. promovarea brutală a
ateismului de către regimurile
comuniste;

3. progresele științei ce au făcut


să pară naive explicațiile de
natură religioasă referitoare la
geneza Universului , a lumii;

4. intoleranța, violența, războaiele


în numele religiei ce au
continuat și în secolul al XX-
lea și care au făcut să crească
neîncrederea oamenilor în
religie.

În ceea ce privește soata cultelor


religioase din țara noastră, acestea au
Ascultă.
evoluat și au fost recunoscute din
Prelegerea.
punct de vedere legal.Statul roman Notează schema
recunoaște 18 culte care pot fi lectiei. Explicația.
practicate în mod liber.Printre acestea
se numară:
Biserica Ortodoxă Română -are cel
mai mare număr de credincioși,fiind
situată pe locul doi între bisericile
ortodoxe dupa Biserica Rusă.Este
autocefală din 1855, iar din 1925 a fost
ridicată la rangul de patriarhie cu
titulatura de Patriarhia Română.

Biserica Romano- Catolică s-a


consolidat prin cucerirea Transilvaniei
de către maghiari.Deține episcopii la
Cenad, Oradea și Alba Iulia, iar adepții
săi reprezintă 5% din populația
României.

În 1697 a luat ființă Biserica Unită


sau Biserica Greco-Catolică , după Elevii rezolvă fișa
înglobarea Transilvaniei în Imperiul de lucru și raspund
Habsburgic.A fost interzisă în perioada la întrebari.
comunistă , dar și-a reluat activitatea
dupa 1989.Credincioșii greco-catolici
sunt reprezentați în procent de 1%. Explicatia.

Profesorul împarte elevilor fișa de Invatarea prin


lucru nr. 1 referitoare la principiile descoperire.
obligatorii ale unirii cu Roma.

Cultul mozaic (iudaic) este practicat


de minoritatea evreiască din
România .Activitatea de cult se
desfășoară în temples și sinagogi,
unele fiind monumente protejate de
lege:Templul Coral și Sinagoga Mare
din București și Iași,Templul din
Timișoara și Templul vechi din
Botoșani. Ascultă.

Cultul Islamic este reprezentat într-un Notează .


procent foarte mic în România,
aproximativ 0,2%, în S-E țării, în
Dobrogea se practică în moschei și
geamii la : Constanța, Mangalia,
Medgidia, Hârșova și Tulcea.

Cultele protestante sunt confesiuni


desprinse din catolicism în urma Rezolvă fișa de
Reformei, care au simplificat ritualul: a lucru .
fost suprimat cultul Fecioarei Maria și
a sfinților, s-a înlăturat venerarea Se desprinde ideea
icoanelor, postului ,iar tainele au fost că atât protestanții,
reduse la doua: botez și împărtășanie. cât și Explicația.
neoprotestanții au Învatățrea prin
Bisericile protestante sunt: calvină, au adus simplificări
luterană , unitariană și sunt prezente descoperire.
importante cultului
mai ales în Transilvania , între etnicii religios.
maghiari.

Cultele neoprotestante propagă


principii și concepții teologice
specifice creștinismului și se disting
prin practici și ritualuri ușor
simplificate, ușor accesibile fiecărui
credincios. Acestea sunt: biserica
baptistă, penticostală, adventistă,
Martorii lui Iehova.

5.Fixarea Pe baza schemei lecției se trec în Elevii recapituleaza Conversația


cunoștințelor, revistă ideile principale ale lecției. ideile principale cu euristică.
evaluarea ajutorul schemei.
acestora, Evaluarea se face pe parcursul predării Dezbaterea.
realizarea lecției, profesorul urmărește și Pe parcursul
apreciază comentariile și judecățile de desfășurării lecției Învățarea prin
feedback-ului.Se descoperire.
are în vedere valoare ale elevilor și împarte elevilor își prezintă
schema lecției și fișa cu rebusul referitoare la termenii propriile idei,
ideile de baza. istorici învățați de-a lungul lecției. judecăți de
valoare.Rezolva
10’ Profesorul le mulțumește elevilor rebusul.
pentru modul cum s-au implicat în
lecție.
Schema lecției

Prin Constituția din 1991, în România sunt recunoscute oficial 18 culte religioase:

-Biserica Ortodoxă Română -religia majoritătii românilor, 80% din populația României
fiind creștin-ortodocși.

-Biserica Romano-Catolică-adepții săi reprezintă 5% din populația țării.

-Biserica Greco-Catolică sau Biserica Unită- a fost creată în 1697 prin unirea unei părți a
românilor ortodocși din Transilvania cu Biserica Romei. Credincioșii săi reprezintă 1% din
populația țării.

-Cultul mozaic-este reprezentat de un număr de aproximativ 10.000 de evrei, organizați în


Federația Comunităților Evreiești.

-Cultul Islamic-reprezentat printr-un procent foarte mic în România, aproximativ 0,2% în S-


E țării, în Dobrogea.

-Bisericile Protestante- calvină , luterană și unitariană sunt prezente mai ales în


Transilvania prin etnicii maghiari.

- Bisericile neoprotestante sunt: baptistă, penticostală, adventistă, Martorii lui Iehova.

S-ar putea să vă placă și