Sunteți pe pagina 1din 36

LICEUL DE SERVICII ,,SF.

APOSTOL ANDREI „ PLOIEŞTI


DOMENIUL : Sănătate şi asistenţă pedagogică
SPECIALIZAREA : Asistent medical generalist
NIVEL DE CALIFICARE : 5

CAIET DE PRACTICĂ
ANUL I

ELEV Neamțu Marina


CLASA 1C AMG
Partea I

DATE GENERALE

1. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele____________________________________________

Data şi locul naşterii_____________________________________________

Adresa de domiciliu_____________________________________________

Telefon fix/mobil_______________________________________________

Adresă e-mail__________________________________________________

2. COORDONATE DE IDENTIFICARE A STAGIULUI DE PRACTICA

Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice 1.NURSING GENERAL I


specializate 2.IGIENĂ, PREVENIREA ȘI CONTROLUL
INFECȚIILOR
3.SEMIOLOGIE MEDICALA
Locatia desfasurarii stagiului(spital/sectie)

Nr. total de ore NURSING GENERAL 1 -224ORE


IGIENĂ – 16 ORE
SEMIOLOGIE -24 ORE
Programul zilnic,nr de ore/zi
Perioada derulării stagiului 07-22 12.2020
25.-29.01.2021
08-26.02.2021
Semestrul I
Coordonator(i) COVACI CORINA
DUMITRESCU ANDREEA
3. SCOPUL STAGIILOR DE PRACTICĂ

Stagiile de practică reprezintă instruirea efectuată în spitale , instituţii de sănătate inclusiv


servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Învățământul clinic (stagiilede practică) trebuie să aibă
ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel,
incluzând prevenirea bolii, educația sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență,
de reanimare şi de transfuzie sanguină. Învăţământul clinic este o instruire coordonată .
Instruirea clinica cuprinde asistenţă medicală în materie de:

medicină generală şi specialităţi medicale;


chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;
îngrijirea copiilor şi pediatrie;
igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;
sănătate mintală şi psihiatrie;
geriatrie și îngrijirea persoanelor vârstnice;
îngrijiri comunitare;
îngrijiri la domiciliu

Stagiul de practică constituie una din formele de pregătire a elevilor şcolilor postliceale
sanitare. astfel încât după absolvire să le permită integrarea într-un timp relativ scurt şi cu
rezultate foarte bune în funcţiile în care vor fi repartizaţi.
Stagiul de practică este o parte integrantă a procesului de învăţământ şi pune în comun
concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop principal dezvoltarea şi
perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor practice formate în şcoală. Elevii au oportunitatea de
a câştiga experienţă practică, încredere şi de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere.
În vederea organizării şi desfăşurării stagiului de practică, şefii unităţilor sanitare!
desemnează tutori profesionali cu experienţă în munca practică şi cu o conduită exemplară,
pentru monitorizarea activităţilor elevilor.
Stagiul de practică asigură formarea şi consolidarea competenţelor specializate ale viitorului
asistent medical
Caietul de practică intră în categoria documentelor de proiectare, organizare,
desfăşurare,evidenţă şi evaluare a procesului de învăţământ. Elevul completează pagina cu datele
personale, ia la cunoştinţă de obligaţiile pe care le are în stagiul de practică şi semnează în
procesul verbal întocmit cu această ocazie.

4. Cunoștințe și competențe necesare pentru formarea asistenților


medicali generaliști

Directiva 2013/55/EU include un set de cunoștințe și competențe profesionale de bază, cerințe


educaționale minimale pentru asistenții medicali generaliști.
Formarea asistentului medical generalist oferă garanția că profesionistul respectiv a dobândit
următoarele cunoștințe și competențe:
(a) cunoștințe cuprinzătoare despre științele ce stau la baza asistenței medicale generale,
inclusiv o înțelegere suficientă a structurii organismului, funcțiilor fiziologice și
comportamentului persoanelor sănătoase și bolnave, precum și a relațiilor dintre starea de
sănătate și mediul fizic și social al ființei umane;
(b) cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind
sănătatea și asistența medicală;
(c) experiență clinică adecvată; această experiență este selectată pentru valoarea sa formatoare
și dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul
personalului calificat și echipamentele sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie
acordată pacientului;
(d) capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența
colaborării cu acest personal;
(e) experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical;
Calificarea de asistent medical generalist demonstrează că profesionistul în cauză este capabil să
aplice cel puțin următoarele 8 competențe de bază:
(a) competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe baza
cunoștințelor teoretice și clinice existente, și de a planifica, organiza și pune în aplicare asistența
medicală în tratarea pacienților, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea
îmbunătățirii practicii profesionale;
(b) competența de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul sanitar, inclusiv prin
participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și competențelor
dobândite;
(c) competența de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le
permită să aibă un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească, pe baza cunoștințelor și
competențelor dobândite;
(d) competența de iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și de a
aplica măsuri în situații de criză sau de catastrofă;
(e) competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care
necesită îngrijire și persoanelor apropiate;
(f) competența de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale și evaluarea acesteia;
(g) competența de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii
altor profesii din domeniul sănătății;
(h) competența de a analiza calitatea asistenței acordate pentru a-și îmbunătăți practica
profesională de asistent medical generalist.
5. Domenii de competență cheie dezvoltate în cadrul unității de rezultate
ale învățării tehnice specializate:

MODULUL 13
IGIENĂ, PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILORSE STUDIAZĂ ÎN ANUL I PE
PARCURSUL UNUI SEMESTRU ȘI ARE PREVĂZUTE 44DE OREDIN CARE 28 ORE
DE TEORIEȘI 16ORE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă


competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
competenţe sociale şi civice
competenţe antreprenoriale
Cunoștințe și competențe profesionale / Directivă UE/55/2013
 Descrierea interacțiunilororganism-mediu-alimentație
 Experiență clinicăadecvată
 Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorulmedical
 Capacitatea de a participa
la formareapractică
CompetențedinDirectivă UE/55/2013
 Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorulsanitar
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi
practica profesională de asistent medical generalist

MODULUL 11
SEMIOLOGIE MEDICALĂSE STUDIAZĂ ÎN ANUL IPE PARCURSUL UNUI
SEMESTRU ȘI ARE PREVĂZUTE 52 DE OREDIN CARE 28 ORE DE TEORIEȘI 24
ORE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă


competenţe sociale şi civice
competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală

 Conștientizarea identității personale, acceptarea diversitățiiculturale


Cunoștințe și competențe profesionale / Directivă UE/55/2013
 Experiență clinicăadecvată
 Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorulmedical
 Capacitatea de a participa
la formareapractică
CompetențedinDirectivă UE/55/2013
 Comunicareaprofesionalăexhaustivășicooperareacumembrii
altorprofesiidin domeniulsănătății
 Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorulsanitar
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi
practica profesională de asistent medicalgeneralist
MODULUL 14
NURSING GENERAL1 SE STUDIAZĂ ÎN ANUL I PE PARCURSUL UNUI SEMESTRU
ȘI ARE PREVĂZUTE 408DE OREDIN CARE 168ORE DE TEORIEȘI 240ORE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în liîn limba maternă


 Prezentarea evoluției îngrijirilor de-a lungul istoriei omenirii
 Expunerea motivației în alegerea profesiei în corelație cu calitățile personale
 Prezentarea etapelor procesului de nursing utilizând vocabularul de specialitate
 Explicarea modalităților de formulare a diagnosticului de nursing în conformitate cu
terminologia standard și cu taxonomia internațională
 Utilizarea vocabularului de specialitate pentru descrierea manifestărilor de independență,
dependență și a surselor de dificultate pentru fiecare nevoie fundamentala

Competențe de bază de matematică, științe și tehnologie


 Prezentarea diagnosticelor de nursing, validate de NANDA, pentru fiecare nevoie
fundamentală, a obiectivelor și intervențiilor specifice
 Argumentarea realistă și științifică a modului de concepere a planului de intervenții în funcție
de caz
 Aplicarea criteriilor și a standardelor în vigoare pentru evaluarea finală a intervențiilor
aplicate

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi


cunoaștere
 Realizarea unei baze de date valide, utilizând surse și metode adecvate situației clinice
 Reprezentarea schematică a modalităților de formulare a diagnosticului de nursing în funcție
de datele colectate
 Înregistrarea și transmiterea rezultatelor evaluării către ceilalți membri ai echipei de îngrijire

Competențe sociale și civice


 Manifestarea interesului pentru evidențierea progresului în îngrijirea bolnavului de-a lungul
istoriei
 Manifestarea unei atitudini pozitive față de sănătatea personală și a celorlalți
 Asumarea responsabilității privind formularea diagnosticului de nursing pentru o îngrijire
individualizată și eficientă
 Manifestarea gândirii critice și a capacității de analiză și sinteză în realizarea sarcinilor în
cadrul grupului de lucru

Competenţe antreprenoriale
 Conceperea planului de intervenții în funcție de caz
 Asumarea responsabilității pentru înregistrarea și transmiterea rezultatelor evaluării către
ceilalți membri ai echipei de îngrijire

Competența de a învăța să înveți


 Corelarea nevoilor fundamentale cu diagnosticele de nursing și intervențiile specifice pe baza
datelor din diferite cazuri clinice

Cunoștințe și competențe profesionale /Directiva UE/55/2013


 Experiență clinică adecvată
 Capacitatea de a participa la formarea practică

Competențe din Directivă UE/55/2013


 Manifestarea responsabilității pentru a asigura, în mod independent, calitatea îngrijirii medicale
și evaluarea acesteia
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist .

6. NORME DE SECURITATE A MUNCII ÎN DOMENIUL SANITAR

Normele de securitate a muncii in domeniul sanitar sunt reglementari cu aplicabilitate


nationala si cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in
conditii de securitate. La locurile de munca in care se desfasoara activitati in domeniul sanitar,
vor fi repartizate numai persoane care au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii.
Astfel persoanele care lucreaza in domeniul sanitar vor fi informate cu privire la:
 Riscurile la care sunt expusi: contractarea unor boli;
 Partilepericuloase ale echipamentelortehniceutilizate (butelii de oxigen, aparaturaelectrica
in cazulresuscitarii cardio-respiratorie, etc);
 Dispozitive de protectieexistente in serviciul radiologic (ecrabe de protectie, manusi,
sorturi);
 Mijloace de protectiesiautoprotectiepentru a evitacontaminarea cu produse de excretie
(urina, materiifecale, sputa, lichid de ascita, etc);
 Modul de interventie in caz de avariisauaccidente;
 Semnificatiamarcajelorsiinscriptiilordiverselorambalaje (recipiente de stical, cutii,
flacoane, etc) pentrupastrareadiferitelorsubstante, materiisimaterialeutilizate in procesele de
munca, conform standardelor;
 Semnificatiatabliteloravertizoare cu semnul de pericol, de iradiere, etc;
 Purtareaechipamentului de protectie care estealcatuit din halatalb, calota, papucice pot fi
usordecontaminati.
Vestiarele echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru
imbracamintea persoanelor din exterior.
Echipamentul de protectie se utilizeaza numai in incinta spitalului, acesta va fi schimbat
cu hainele persoanle la schimbarea din tura, dupa o spalare si aseptizare a mainilor.
Tehnica spalarii mainilor ar trebui sa dureze 15-30 secunde.
Pe mainile ude aplicam 3-5 ml sapun lichid sau un antiseptic care este special si se freaca
mainile 5 secunde pentru fiecare dintre cei sase pasi aratati mai jos. Pot fi folositi pe mana
curata 3 ml alcool sau gel.
Cei sase pasi ai spalarii mainilor:
1) Mainile – pefetelepalmare
2) Mainile – pefeteledorsale
3) Palmele – interdigital
4) Degetele – cu palmaopusa
5) Policele – cu palamaopusa
6) Unghiile prin rotatie pe palma opusa
Candartrebuispalatemainile:
- ori de cate orimainilesuntmurdare;
- Inainte de contactul direct cu pacientul;
- Inainte de baie;
- Dupacontactul cu sangelesau cu produsele de excretie;
- Dupaindepartareamanusilor;
- Inainte si dupa parasirea saloanelor;
- Inainte de manuireahranei;
- Inaintea de procedurileaseptice: ingrijire rani, injectii, punctii, etc;
- Inainte de contactul cu oricepacient.
 Se interziceefectuareaoricareiinterventii cu mainileumede la
echipamenteletehnice,electricesi se interzicedescompletareaechipamentuluielectroizolant;
 In sectiile de anestezie, terapie intensiva si bloc operator, unde se lucreaza si cu gaze
narcotice, inflamabile, se interzice purtarea imbracamintii din fibre sintetice sau lana;
 Se interzice ca in timpul desfasurarii unei tehnici medicale sa nu se manance sau sa se
atinga gura sau fata cu mainile;
 Se vorutilizagrupurisanitare separate de celedestrinatebolnavilor;
 Depozitareareziduurilormenajere se va face separat de celerezultate din
activitateamedicala;
 Se cererespectareaintocmai a procedeelor.

7. PRECAUŢII UNIVERSALE( PU ) 

SCOPUL aplicarii PU:

prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului.

CONCEPTUL de PU se referă la:

- măsurile  care se aplică in vederea prevenirii transmiterii  HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi microbieni cu cale de
transmitere sanguină, in timpul actului medical.

- sânge, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor se consideră a fi  potential infectate cu HIV, HBV, HCV
alţi agenţi microbieni cu cale de transmitere  parenterală ( sanguină )

- toţi pacienţii  se considerati potenţial infectaţi cu HIV, HBV, HCV sau cu alţi agenţi microbieni cu cale de transmite
sanguină, deoarece:

cei mai mulţi dintre purtătorii de HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi microbieni sunt asimptomatici şi nu-şi cunosc propri
stare de portaj;

 
 REGULI de bază in aplicarea Precauţiunilor Universale:
      1. Consideră toţi pacienţii potenţial infectaţi;

      2. Consideră că sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile sunt contaminate cu HIV, HBV, HCV

      3. Consideră că acele şi alte obiecte folosite in practica medicală sunt  contaminate după utilizare.
CONTACTUL

tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse TREBUIE considerat LA RISC:

      - sânge;

      - lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid
            sinovial, lichid cefalo-rahidian;

      - sperma, secreţii vaginale;

      - ţesuturi;

      - orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge;


 
APLICAREA PRECAUŢIUNILOR UNIVERSALE SE REFERĂ LA: 

1. utilizarea echipamentului de protectie adecvat,complet, corect; 

      1.1. DEFINIŢIE "ECHIPAMENT DE PROTECŢIE": bariera intre lucrător şi sursa de


infecţie, utilizată in timpul activităţilor care presupun risc de infecţie. 

      1.2. CATEGORII DE BARIERE utilizate pentru aplicarea precauţiunilor universale: 

            1.2.1. MĂNUŞI 

      a) TREBUIE UTILIZATE in următoarele situaţii:

 anticiparea contactului mâinilor cu sânge, lichide biologice   contaminate,


alte lichide biologice cu urme vizibile de sânge, ţesuturi umane;
 abord venos sau arterial;
 recoltare de LCR;
 contact cu pacienţi care săngerează, au plăgi deschise,  escare de decubit,
alte leziuni cutanate;
 manipularea, după utilizare a instrumentarului contaminat, in vederea 
curăţirii, decontaminării.

      b) FELUL MANUŞILOR

- de uz unic sterile:

 chirurgie
 examinare interna
 intervenţii care implică un contact cu regiuni ale corpului in mod normal
sterile; uneori sunt necesare mănuşi duble;
 abord vascular prin punctie;
 tegument pacient cu soluţii de continuitate;
 manipularea unor materiale potenţial contaminate;

- nesterile curate:
- examinări curente, care implică un contact cu mucoasele,        dacă nu există o
recomandare   contrară;

-  manipularea de materiale contaminate;

             -  curăţenie, indepărtare de produse biologice contaminate; 

-  de uz general, menaj, de cauciuc;

 activităţi de intreţinere, care implică un contact cu sânge şi alte produse


biologice considerate a fi contaminate:
 colectare materiale contaminate, curăţire şi decontaminare
instrumentar,material moale, suprafeţe contaminate.
 manipularea de materiale contaminate;
 curăţenie, indepărtare de produse biologice

c) MOD DE FOLOSIRE:

-   schimbare după fiecare pacient;

-  după folosire se spală mai intâi măinile cu mănuşi, după care


acestea se indepărtează, prinzând marginea primei prin exterior 
aruncând-o in containerul pentru colectare si apoi prinzând-o pe
cealaltă, cu mâna liberă prin interior, scoţând-o cu grijă şi
aruncând-o in acelaşi container aflat la indemână;

-  după indepărtarea mănuşilor mâinile se spală din nou, 10-15


secunde, chiar dacă mănuşile nu prezintă semne vizibile de
deteriorare in timpul activităţii incheiate;   mănuşile de unică
utilizare nu se reutilizează, deci nu se curată, dezinfectează;

-  mănuşile de uz general se pot decontamina si reutiliza, dacănu prezintă semne de deteriorare


(perforare, imbătrânire cauciuc, etc.) 
1.2.2. HALATE OBISNUITE 

- in timpul tuturor activităţilor din unităţile medicale 

            1.2.3. ŞORTURI, BLUZE IMPERMEABILE - completează portul halatelor atunci când


se anticipează producerea de stropi, picături, jeturi cu produse biologice potenţial contaminate,
protejând tegumentele personalului medical din:

                  - secţii cu profil chirurgical;

                  - laboratoare;

                  - servicii de anatomie patologică, medicină legală;


                  - unele activităţi administrative;

                  - servicii de urgenţă. 

            1.2.4.MASCA , protejează:

                  -   tegumentele;

                  - mucoasele bucală, nazală ale personalului medical.  

            1.2.5. PROTECTOARE FACIALE, protejează:

                  - tegumentele;

                  - mucoasele bucală, nazală, oculară.  

                   - OCHELARI

                   - ECRAN PROTECTOR etc. 

            1.2.6. ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE, protejează mucoasa bucală in timpul


instituirii respiraţiei artificiale. 

            1.2.7. BONETE - simple (textile), sau impermeabile

            - CIZME DE CAUCIUC 


 

2. SPALAREA MAINILOR şi a altor parţi ale tegumentelor

      - IMPORTANŢA

  - cel mai important si uneori singurul mod de prevenire a contaminării,  a diseminării agenţilor
microbieni.

      - CÂND ?

            - la intrarea in serviciu şi la părăsirea locului de muncă;

            - la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi;

            - inainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie bolnavii cu mare receptivitate;

            - inainte şi după aplicarea unui tratament;

            - inainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive;


            - după scoaterea manuşilor de protecţie;

            - după scoaterea măştii folosită la locul de muncă;

            - inainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os;

            - după folosirea batistei;

            - după folosirea toaletei;

            - după trecerea mâinii prin păr;

            - după activităţi administrative, gospodăreşti. 

      - CUM ?

        - indepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor;

            - unghii ingrijite, tăiate scurt;

            - utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obisnuită;

            - două săpuniri consecutive;

            - in cazuri de urgentă este permisă utilizarea de antiseptice ca      inlocuitor al spălatului,
dar nu ca rutină;

            - in unele situatii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor:

      - după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a    celor cu


imunodepresie severă;

- inainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (in abordurile vasculare şi


efectuarea de puncţii lombare este obligatoriu portul mănuşilor), schimbarea
pansamentelor (atenţie - mănuşi),termometrizare intrarectală, clisme, toaleta
lehuzei (atenţie - mănuşi);

            - după efectuarea toaletei bolnavului la internare;

            - după manipularea si transportul cadavrelor;

- inainte şi după efectuarea examenelor si tratamentelor oftalmologice, ORL,


stomatologice şi in general inainte şi după orice fel de manevră care implică
abordarea sau producerea unor soluţii de continuitate (atenţie-mănuşi).
            - spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor: - ŞTERGEREA, USCAREA este
OBLIGATORIE

            - cu hârtie prosop;

            - prosop de unică intrebuintare. 

3. PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI A ALTOR TIPURI DE EXPUNERE


PROFESIONALĂ 

      3.1. EXPUNEREA PROFESIONALĂ

      - prin inoculari percutane:

            - inţepare;

            - tăiere.

      - contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate;

      - contaminarea mucoaselor.

      - in timpul: - efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi     instrumente ascuţite;

                  - manipulării de produse biologice potenţial contaminate;

            - manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare,    după utilizarea in


activităţi care au dus la contaminarea cu produse biologice potenţial infectate.

      - prin intermediul:

                  - instrumentelor ascuţite;

                  - materialului moale;

      - suprafeţelor, altor materiale utilizate in activitatea din unităţile sanitare;

                  - reziduurilor din activitatea medicală; 

      3.2. METODE DE PREVENIRE

      - obiecte ascuţite:

                  - reducerea de manevre parenterale la minimum necesar;


                  - colectarea imediat după utilizare in containere rezistente la inţepare şi tăiere,
amplasate la indemână şi marcate corespunzator conf.Ord.MS 219 /2002, pentru:

                  - pregătire in vederea utilizării;

                  - distrugere;

                  - evitarea recapişonării, indoirii, ruperii acelor utilizate.

            - de evitat scoaterea din seringile de uz unic.

      - lenjerie:

            - manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice potenţial


contaminate cât mai puţin posibil;

            - sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit, in spaţii    special destinate;

            - colectare in saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaţi in mod     corespunzator 
conform Ord. MS 219 /2002 ;

            - evitarea păstrării lor indelungate, inainte de prelucrare;

- asigurarea unui ciclu corect şi complet de prelucrare -   decontaminare.

                 - curăţenie şi decontaminare:

            - folosirea mănuşilor la indepărtarea urmelor de sânge, alte lichide   biologice sau
ţesuturi;

- decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene, indepărtarea cu hârtie


absorbantă care se colectează in containere sau saci de plastic marcate;

            - dezinfecţie cu solutie germicidă;

            - uscarea suprafetei prelucrate;

- folosirea de tehnici standard in vederea efectuării curăţeniei,  sterilizării,


decontaminării echipamentului medical, a pavimentelor, pereţilor, mobilierului,
veselei, sticlăriei, tacâmurilor, conform    Ord.MS.nr.185 /2003.

      - reziduuri infectante (Ord.MS 219 / 2002)

            -  neutralizare prin ardere sau autoclavare


            - colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenţierea clară prin culoare si
etichetare.

      - igiena personală:

            - spălarea mâinilor (pct.2);

- spălarea altor parţi ale corpului care au venit in contact cu produse biologice
potenţial contaminate sau cu materiale potenţial contaminate;

            - evitarea activităţilor cu risc de expunere:

                  - existenţa de leziuni cutanate;

                  - prezenţa unui deficit imunitar;

                  - graviditate;

      - asistenţa de urgenţa, principii:

            - viata pacientului este pretioasa;

            - obligatorie aplicarea precautiunilor universale;

- chiar si in situatii imprevizibile se vor asigura cele necesare respectarii


principiilor precautiunilor universale. 

      3.3. SERVICIILE DE STOMATOLOGIE, echipament de protecţie:

            - masca;

            - ochelari, ecran;

            - mănuşi;

            - şorţ impermeabil când se anticipează producerea de:

                  - epanşamente

                  - sânge;

                  - salivă cu urme vizibile de sânge.

            - alte recomandări:

                     - sistem de aspiraţie rapidă;


                     - poziţia adecvată a scaunului;

            - instrumentar:

                  - corect utilizat;

                  - corect colectat, spălat, decontaminat şi/sau dezinfectat 

      3.4. SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGICĂ:

- mască, ochelari, ecran protector, mănuşi, halat, şorturi impermeabile, cizme, bonete;

      - decontaminare după efectuare a necropsiilor:

            - instrumentar;

            - suprafeţe, mobilier. 

      3.5. LABORATOARE CLINICE ŞI DE CERCETARE: regulile generale de aplicare a


precauţiunilor universale trebuie completate cu:

      - colectarea flacoanelor care conţin produse biologice in containere marcate, care să
impiedice răsturnarea, vărsarea, spargerea;

      - evitarea contaminării pereţilor exteriori ai flacoanelor colectoare;

      - utilizarea echipamentului potrivit cu prestaţiile laboratorului:

            - mănuşi;

            - masca, ochelari de protecţie, ecran protector;

            - halat, şorţ impermeabil, bonetă.

      - spălarea atentă a mâinilor (pct.2);

      - utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate, pentru  inlăturarea tehnicilor


de pipetare cu gura;

      - atenţie la utilizarea de material ascuţit in activitatea de laborator;

      - curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea in mod corect, standardizat;

      - instrumentarul contaminat, colectare, decontaminare:


            - chimică;

            - fizică-ardere;

            - autoclav.

      - aparatura defectă-decontaminare inainte de reperare;

- la terminarea activităţii, echipamentul utilizat rămâne in laborator până la colectarea si


indepărtarea in vederea prelucrării;

      - amplasarea de afişe avertizoare asupra riscului de contaminare. 

      3.6. ATITUDINEA IN CAZUL EXPUNERILOR PROFESIONALE

      CU PRODUSE BIOLOGICE CARE FAC OBIECTUL PRECAUŢIUNILOR


UNIVERSALE 

            3.6.1. INOCULARE PERCUTANĂ, intepătură, tăietură:

            -  spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute;

- aplicarea de antiseptice, dezinfectante, spălarea cu apă şi săpun sau detergent. 

            3.6.2. EXPUNEREA MUCOASELOR:

            - clătirea gurii cu apă curentă;

            - clătirea mucoaselor oculare cu apă curentă sau ser fiziologic. 

            3.6.3. RAPORTAREA EVENIMENTULUI:

            - medicului personalului;

            - imediat dupa expunere;

            - inregistrarea datelor de identificare a pacientului-sursă (dacă este posibilă identificarea);

            - inregistrarea unor date legate de personalul care s-a expus:

                  - momentul şi  felul expunerii;

                  - primul ajutor. 

      3.7. MEDICUL PERSONALULUI decide:


            - asupra personalului;

            - asupra pacientului.

      -  consiliere  şi consimtământ pretestare;

      - testare privind statutul imunitar şi infecţios (HBV, HIV, HCV) in dinamică;

      -  urmărire clinică, profilaxie, tratament complicaţii ale expunerii.

Persoanele expuse in timpul activităţii in unităţi private se vor adresa Direcţiei de Sănătate
Publică, dacă nu au acces la medicul personalului sanitar din unităţile de stat

N.B.

INTREAGA ASISTENŢĂ ACORDATĂ PERSOANELOR IMPLICATE IN EXPUNEREA


PROFESIONALĂ ("SURSĂ", PERSONAL AFECTAT) SE VA DESFĂŞURA NUMAI PE
BAZĂ DE CONSIMTĂMÂNT ŞI CONFIDENŢIALITATE, CU ASIGURAREA
DOCUMENTELOR LOR MEDICALE. 
 

Registrul activitatilor desfasurate

Data Activitati Numar Activitati Numar Observatii


observate desfasurate
AUTOEVALUARE

Data Tehnica/ Activitatea efectuata Am exersat suficient/


Nu am exersat suficient
Impresii asupra stagiului de practică

Cel mai interesant lucru pe care l-am învăţat/l-am făcut a fost…

Cel mai util lucru pe care l-am făcut în timpul stagiului de practică a fost….
Pentru a îmbunătăţi organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică în viitor
consider că ar trebui să.....

PLAN DE ÎNGRIJIRE

1.Culegerea datelor

Metode de culegere a datelor : interviul, observaţia luarea de notite


Surse de culegere a datelor: pacientul, familia, dosarul medical

DATE PRIVIND IDENTITATEA PACIENTULUI:


 Nume V
 Prenume I
 Varsta 19
 Sex masculin
 Religie crestin ortodox
 Nationalitate:romana
 Stare civilă:necasatorit
 Ocupaţia:elev
 Domiciliul:mediu urban
 Condiţii de viaţă şi de muncă locuieste cu parintii in conditii salubre,lucreaza in domeniul
it.
 Gusturi personale şi obiceiuri:fumator,nu consuma cafea
 Mod de petrecere a timpului liber:vizioneaza emisiui tv,filme,munceste in afara orelor de
program

DATE PRIVIND STAREA DE SANATATE ANTERIOARA


A) DATE ANTROPOMETRICE
 Greutate 65 kg
 Inălţime 1,87m
 Grup sanghin oI
 Rh pozitiv
B) LIMITE SENZORIALE

 Alergii:-

 Proteze:-

 Acuitate vizuală şi auditivă:pastrate in limite fiziologice


C) Somn:linistit si odihnitor

D) Alimentaţie:neadecvata,mese neregulate(5/zi),consum redus de alimente si lichide

E) Eliminări:in limite fiziologice,1 scaun/zi,5 mictiuni/zi

F) ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE:

-mama:DZ
-tata:HTA
-neaga TBC,infectia cu HIV in familie

G) ANTECEDENTE PERSONALE
 Fiziologice -

 Patologice:-bolile copilariei

-apendicectomie in 2017

INFORMAŢII LEGATE DE BOALA


 Motivele internării:Dureri colicative in regiunea lombara
dr.,greata,varsaturi,hematurie,cefalee,urini tulburi,polakiurie,paliditate.

 Istoricul bolii:Pac. V de 19 ani se interneaza cu durere lombara


dr.,polakiurie,greturi,varsaturi,simptome aparute in urma cu 2 zile.Se
interneaza pt investigatii amanuntite si tratament de spacialitate.

 Diagnosticul la internare:Colica renala si litiaza renala

 Data internării:27.01.2021

Analiza pe aparate:

- Stare generala :moderat alterata,mucoase uscate

- Starea de constienta :constient

- Tegumente si mucoase :normal,usor palide,T=38℃


- Tesut adipos :integru,normal reprezentat

- Sistem ganglionar :nepalpabil

- Sistem osteo - articular :normal reprezentat


- Aparat respirator :torace mobil,R=20r/min

- Aparat cardio-vascular :TA=135/65 mmHg,P=85p/min

- Aparat digestiv :integru

- Aparatul uro-genital :Rinichi nepalpabili,loja renala dr.sensibila,urina


tulbure,polakiurie,hematurie,1 scaun/zi,miros fecaloid,culoare bruna

- S.N.C :ROT. Present bilateral,fara sechele neurologice

2. Analiza satisfacerii nevoilor fundamentale

Nevoia Manifestarea Surse Manifestarea Problema Not


Fundamental de independenţă de de dependenţă de a
ă dificultate dependenţă
1.Nevoia de Acutate vizuala Spitalizare Tristete,agitat Comunicare 2
a comunica si auditiva a ie ineficienta la
pastrate,debit Boala anxietate nivel afectiv
verbal usor si
clar
Deprinderi de
intelegere
Si comunicare
2.Nevoia de Respiratie Usoara Dispnee 3
a respire si a costal Procesului Tahipnee
avea o buna inferioara infectios,
circulatie Zgomote durerilor Usoara Circulatie
respiratorii tahicardie inadecvata
adecvata
Ambele
hemitorace
reprezinta
aceeasi miscare
de ridicare si
coborare
3.Nevoia de Cavitatea Durerilo, Mese Alimentatie 2
a bea si a bucala Alterarea neregulate, si hidratare
manca pastrata,reflex aparatului Consum redus neadecvata
de deglutitie urogenital, de alimente in deficit
present,aprecia Procesului Scadere in
za gustul si infectios greutate
calitatea
alimentelor
4.Nevoia de Deplasare cu Durerilor Dificultatea Postura 2
a se misca si usurinta,miscari de a se ridica inadecvata
a avea o adecvata de in ortostatism
buna postura extensie-
flexie,add-
abd,rotatie,
circumductie
5.Nevoia de Somn fara Durerilor Somn Dificultatea 2
a dormi si a cosmaruri neodihnitor de a dormi si
se odihni a se odihni
6.Nevoia de Urina de Durerilor Hematurie, Eliminare 3
a elimina culoare colicative urinatulbure, inadecvata
galbuie,miros Alterarea polakiurie cantitativ si
de aparatului paliditate calitativ
bullion,mictiuni renal
in limite Procesului Varsaturi Greturi si
fiziologice(5/zi) infectios, alimentare, varsaturi
Scaun in limite Regurgitatii
fiziologice(1/zi),
Culoare bruna
miros fecaloid
7.Nevoia de Vesminte - - - 1
a se imbraca adecvate varstei
si dezbraca climatului ,greu
tatii
8.Nevoia de Percepe Procesului Febra hipertermie 2
a mentine temperature infectios moderata
temperature calda si rece
corpului in Transpiratii
limite adecvate
normale
9.Nevoia de Deprinderi de Procesului Mucoase Alterarea 2
afi igiena infectios uscate,usor tegumentelor
curat,ingrijit existente,par, palide si
si de as Unghii si urechi mucoaselor
proteja curate
tegumentele
si mucoasele
10.Nevoia de Masuri de Calculilor Durere Risc de 2
a evita prevenire a renali Hematurie complicatii
pericole accidentelor,
Mediu
salubriu,calitate
a si umiditatea
aerului,tempe
Ratura
adecvata a
incaperii
11.Nevoia de Manifestari de - - - 1
a fi bucurie,luare
preocupat in de decizii,stima
vederea de
realizarii sine,multumire
fata de
succesele sale
scolare si
profesionale
12.Nevoia de destindere Anxietatii Neefectuare Inposibilitate 2
a se recrea Bolii de activitati a de a se
recreative recrea
13.Nevoia de Urmeaza o - - - 1
a actiona religie,
conform spiritualitate
propiilor
convingerisi
de a practica
religia
Nevoia de a Invatarea si anxietatii Lipsa de Dificultatea 2
invata sa-si deprinderea cunostinte si de a capata
pastreze deprinderi noi atitudini
sanatatea si convingeri

Nivel de dependenta:nivelul 2,27 puncte,pacient dependent moderat

Nevoi fundamentale afectate :


1.Nev.de a comunica
2.Nev.de a respira si a avea o buna postura
3.Nev.de a manca si a bea
4.Nev.de a se misca
5.Nev.de a dormi si a se odihni
6.Nev.de a elimina
7.Nev.de a mentine temperatura in limite normale
8.Nev.de a fi curat si as proteja tegumentele si mucoasele
9.Nev.de a evita pericolele
10.Nev.de a se recrea
11.Nev.de as pastra sanatatea

Diagnostic nursing (PES si NANDA)

1.Pac.prez.comunicare ineficienta la nivel afectiv din cauza spitalizarii si bolii manif.prin


tristete,agitatie,anxietate.

2.Pac.prez.dispnee din cauza procesului infectios si a durerilor manif.prin usoara tahipnee.

3.Pac.prez.circulatie inadecvata din cauza procesului infectios manif.prin usoara tahicardie


si cefalee.

4.Pc.prez alimentatie si hidratare inadecvata prin deficit din cauza alterari aparatului
renal si durerilor manif.prin mese neregulate,consum redus de alimente,scaderea in
greutate.

5.Pac.prez.postura inadecvata din cauza durerilor lombare manif.prin dificultatea de a se


ridica in ortostatism.

6.Pac.prez.dificultatea de a dormi si a se odihni din cauza durerilor manif.prin somn


neodihnitor.

7.Pac.prez.eliminare inadecvata cantitativ si calitativ din cauza durerilor


colicative,procesului infectios si alterarea aparatului renal manif.prin hematurie,urini
tulburi,polakiurie,paliditate.
8.Pac.prez.greturi si varsaturi din cauza procesului infectios manif.prin varsaturi
alimentare si regurgitatii.

9.Pac.prezinta hipertermie din cauza procesului infectios manif.prin febra moderata.

10.Pac.prez.alterarea tegumentelor si mucoaselor din cauza procesului infectios manif.prin


mucoase uscate si usor palide.

11.Pac.prez risc de complicatii din cauza calculilor renali manif prin durere si hematurie.

12.Pac.prez.Imposibilitatea de a se recrea din cauza anxietatii si bolii manif.prin


neefectuarea de activitati recreative.

13.Pc.prez.dificultatea de a capata atitudini si deprinderi noi din cauza anxietatii manif


prin lipsa de cunostinte si deprinderi.

3.Planificarea îngrijirilor

3.1 Obiective
1.Pac.sa prezinte stare de bine la nivel afectiv pe parcursul
spitalizarii.
2.Pac.sa respire cu usurinta in decursul a 3 ore.
3.Pac.sa prezinte circulatie adecvata in decursul a 3 ore.
4.Pac.sa se alimenteze si hidrateze corespunzator in decursul a 3 zile.
5.Pac.sa prezinte postura adecvata in decursul a 2 zile.
6.Pac.sa se odihneasca corespunzator in decursul a 3 zile.
7.Pac.sa prezinte eliminari in limite fiziologice in decursul a 3 zile.
8.Pac.sa prezinte stare de bine fara greata si varsaturi in decursul a
2 zile.
9.Pac.sa prezinte temperatura corporala adecvata in decursul a o zi.
10.Pac.sa prezinte tegumente si mucoase integre in decursul a 2 zile.
11.Pac.sa nu prezinte complicatii pe parcursul spitalizarii.
12.Pac.sa se recreeze pe parcursul spitalizarii.
13.Pac.sa capete noi deprinderi si atitudini pe parcursul spitalizarii.
3.2 Intervenţii
1. Port discutii libere cu pacientul,ii ascult sentimentele si gadurile,il
sustin psihic si moral pentru a depasi momentele dificile,il
informez despre sanatatea sa,despre tehnicile care se vor
aplica ,despre medicamente si importanta acestora,castig
increderea pacientului.
2. Invat pacientul sa renunte la tutun,il sfatuiesc sa stea in pozitie
sezand pentru a favoriza respiratia,il ajut sa se linisteasca,il invat
exercitii respiratorii,asigur aer curat si umed,asigur un aport
suficient de lichide calde,masor frecventa respiratorie cand
pacientul doarme.
3. Linistesc pacientul,il invat sa renunte la tutun ,sa aiba alimentatie
bogata in fructe si legume verzi,sa reduca consumul de grasimi si
alimente sarate,pregatesc pacientul pentru investigatii si
analize:ECG si analize de sange,ii explic fiecare tehnica,recoltez
sangele pentru analize,administrez branula pentru tratamentul
parenteral,masor functiile vitale.
4. Cantaresc pacientul,urmaresc obiceiurile si placerile alimentare
ale acestuia,intocmesc impreuna cu acesta un regim alimentar
adecvat problemelor sale ,bogat in fructe si legume verzi,fara
grasimi si sare,urmaresc circuitul alimentelor,urmaresc ca
pacientul sa se alimenteze corespunzator la orarele
stabilite,urmaresc efectul regimului stabilit,administrez
tratamentul prescris de medic.
5. Invat pacientul importanta unei bune posturi,il ajut sa capete o
postura adecvata,sa treaca in ortostatism,il ajut sa efectueze
miscari de recuperare,administrez tratament cu nospa
intravenos.
6. Ii explic pacientului importanta odihnei si somnului,ii asigur
climat corespunzator si confortabil pentru a dormi,ii ofer
materiale necesare odihnei si confortului,ii administrez inaite de
culcare lichide calde,la nevoie la indicatia medicului administrez
sedative precum optisomn,urmaresc satrea pacientului.
7. Invat pacientul sa aiba o pozitie adecvata mictiunii,ii aplic
comprese calde pe zona lombara,recoltez urina pentru
investigatii:urocultura,examen urinar amanuntit,duc urina la
laborator,pregatesc pacientul pentru ecografie lombara,la
indicatia medicului administrez tratament cu agocalmin iv si
uriclar(1capsula/zi).
8. Linistesc pacientul,ii administrez perfuzii cu vitamine pentru a
reduce regurgitatiile,intocmesc un program alimentar cu
alimente lichide si moi,usor digerabile,fara grasimi si
sare,administrez hidratare cu ceaiuri calde in special ceai de
paducel,la nevoie la indicatia medicului administrez antivomitive
precum metoclopramid(1 capsula ).
9. Asigur climat corespunzator pacientului,il hidratez
corespunzator,daca prezinta frisoane ii ofer paturi pentru a se
incalzi,aplic comprese pe zona frontala,administrez tratamentul
prescris de medic agocalmin iv.
10.Asigur corecta igienizare a pacientului,calculez bilantul ingesta-
excreta,determin bilantul hidroelectrolitic,hidratez pacientul
corespunzator,administrez tratamentul prescris mai sus,asigur
lenjerie curata de pat si imbracaminte curata si comoda.
11.Linistesc pascientul,il ajut sa isi satisfaca nevoile nesatisfacute,ii
administrez tratamentul prescris cu agocalmin iv,nospa,si uriclar
pentru evitarea complicatiilor,verific rezultatele analizelor de
sange,urinare si ecografia.
12.Urmaresc placerile pacientului,modul lui de recreere,asigur
confort,sugerez terapie muzicala,vizionarea unei emisiuni pentru
a se recrea,povestesc cu acesta despre viata sa si activitatile care il
binedispun.
13.Invat pacientul cum sa urmeze corect sfaturile medicale,il ajut sa
capete noi deprinderi in mentinerea sanatatii sale,il invat despre
afectiunea lui si tratamentul sau ,il invat cum sa se fereasca de
complicatii si sa duca un mod de viata sanatos.

4.Aplicarea îngrijirilor

Problema Obiective Intervenţii autonome/ Evaluare


delegate
1.comunicare Pac.sa prezinte Port discutii libere cu Z1:pac.prezinta
ineficienta la stare de bine la pacientul,ii ascult agitatie,frica,anxietate
nivel afectiv nivel afectiv pe sentimentele si gadurile,il Z2:pacientul devine
parcursul sustin psihic si moral pentru a receptiv,comunica
spitalizarii. depasi momentele dificile,il Z3:pac.isi exprima
informez despre sanatatea sentimentele si
sa,despre tehnicile care se vor nelinistile
aplica ,despre medicamente si Z4:pac este
importanta acestora,castig cooperativ,urmeaza
increderea pacientului. sfaturile medicale,este
deschis cu cei din jur
2.dispnee Pac.sa respire Invat pacientul sa renunte la Z1:pac.prezinta
cu usurinta in tutun,il sfatuiesc sa stea in respiratie neadecvata
decursul a 3 pozitie sezand pentru a R=20r/min
ore. favoriza respiratia,il ajut sa se Z2:pac prezinta stare
linisteasca,il invat exercitii remediata R=18r/min
respiratorii,asigur aer curat si Z3 si z4: pac prezinta
umed,asigur un aport suficient respiratie normala cu
de lichide calde,masor usoare
frecventa respiratorie cand dureri,R=17r/min
pacientul doarme.
3.circulatie Pac.sa prezinte Linistesc pacientul,il invat sa Z1:pac prezinta
inadecvata circulatie renunte la tutun ,sa aiba usoara
adecvata in alimentatie bogata in fructe si tahicardie,tensiuanea
decursul a 3 legume verzi,sa reduca in limite normale
ore. consumul de grasimi si Z2:pac prezinta stare
alimente sarate,pregatesc ameliorata,tratamentul
pacientul pentru investigatii si prezinta efect benefic,
analize:ECG si analize de P=80p/min
sange,ii explic fiecare Z3 si z4:pac.prezinta
tehnica,recoltez sangele stare de bine,dureri
pentru analize,administrez usoare,P=70p/min
branula pentru tratamentul Ta=136/65mmHg
parenteral,masor functiile
vitale.
4.alimentare si Pac.sa se Cantaresc pacientul,urmaresc Z1:pac are mese
hidratare alimenteze si obiceiurile si placerile neregulate,pierdere in
neadecvata in hidrateze alimentare ale greutate
deficit corespunzator acestuia,intocmesc impreuna Z2:pac.urmeaza
in decursul a 3 cu acesta un regim alimentar regimul stabilit
zile. adecvat problemelor prezinta pofta de
sale ,bogat in fructe si legume mancare,se
verzi,fara grasimi si alimenteaza si
sare,urmaresc circuitul hidrateaza
alimentelor,urmaresc ca corespunzator
pacientul sa se alimenteze Z3 si z4:pac.prezinta
corespunzator la orarele stare de
stabilite,urmaresc efectul bine,alimentatie
regimului stabilit,administrez adecvata fara deficit
tratamentul prescris de medic. de alimente
5.postura Pac.sa prezinte Invat pacientul importanta Z1:pac.prezinta
inadecvata postura unei bune posturi,il ajut sa dificultate de trecere
adecvata in capete o postura adecvata,sa in ortostatism
decursul a 2 treaca in ortostatism,il ajut sa Z2:pac.urmeaza
zile. efectueze miscari de exercitiile de
recuperare,administrez recuperare,tratamentul
tratament cu nospa prescris
intravenos. Z3si z4:pac.prezinta
dureri
usoare,tratamentul are
efect pozitiv,pac trece
singur fara dificultate
in ortostatism
6.Dificultatea Pac.sa se Ii explic pacientului Z1:pac.prezinta somn
de a dormi si a odihneasca importanta odihnei si neodihnitor din cauza
se odihni corespunzator somnului,ii asigur climat durerilor
in decursul a 3 corespunzator si confortabil Z2:pac se odihneste 7
zile. pentru a dormi,ii ofer ore/noapte cu ajutorul
materiale necesare odihnei si sedativului
confortului,ii administrez Z3:pac doarme 5
inaite de culcare lichide ore/noapte fara
calde,la nevoie la indicatia sedativ
medicului administrez Z4:pac se odihneste
sedative precum corespunzator fara
optisomn,urmaresc satrea sedative,7ore/noapte
pacientului.
7.Eliminare Pac.sa prezinte Invat pacientul sa aiba o Z1:pac.prez.mictiuni
inadecvata eliminari in pozitie adecvata mictiunii,ii cu
cantitativ si limite aplic comprese calde pe zona usturime,polakiurie,
calitativ fiziologice in lombara,recoltez urina pentru Paliditate,hematurie
decursul a 3 investigatii:urocultura,examen Z2:pac.urmeaza
zile. urinar amanuntit,duc urina la tratamentul prescris
laborator,pregatesc pacientul prezinta stare
pentru ecografie lombara,la ameliorata
indicatia medicului Z3:pac.elimina
administrez tratament cu corespunzator,urina
agocalmin iv si limpede cu frecventa
uriclar(1capsula/zi). adecvata
Z4:pac.prezinta stare
de bine mictiuni in
limite
fiziologice,dureri
usoare si rare

8.Greturi si Pac.sa prezinte Linistesc pacientul,ii Z1:pac.prez greturi si


varsaturi stare de bine administrez perfuzii cu varsaturi
fara greata si vitamine pentru a reduce Z2:pac.prezinta stare
varsaturi in regurgitatiile,intocmesc un ameliorate,fara
decursul a 2 program alimentar cu varsaturi,regurgitatii
zile. alimente lichide si moi,usor rare
digerabile,fara grasimi si Z3 si z4:pac.prezinta
sare,administrez hidratare cu stare de bine fara
ceaiuri calde in special ceai de greturi si varsaturi
paducel,la nevoie la indicatia
medicului administrez
antivomitive precum
metoclopramid(1 capsula ).
9.Hipertermie Pac.sa prezinte Asigur climat corespunzator Z1:pac.prez febra
temperatura pacientului,il hidratez moderata
corporala corespunzator,daca prezinta Z2:pac prezinta stare
adecvata in frisoane ii ofer paturi pentru a remediata
decursul a o zi. se incalzi,aplic comprese pe Z3 si z4:pac prezinta
zona frontala,administrez stare de bine
tratamentul prescris de medic temperatura corporala
agocalmin iv. in limite normale
36.5℃.
10.alterarea Pac.sa prezinte Asigur corecta igienizare a Z1:pac prez
tegumentelor tegumente si pacientului,calculez bilantul tegumente si mucoase
si mucoaselor mucoase ingesta-excreta,determin uscate si palide
integre in bilantul Z2:pac urmeaza
decursul a 2 hidroelectrolitic,hidratez tratamentul
zile. pacientul corespunzator se
corespunzator,administrez hidrateaza dupa
tratamentul prescris mai indicatii
sus,asigur lenjerie curata de Z3 si z4:pac prez.stare
pat si imbracaminte curata si de bine tegumente si
comoda. mucoase
adecvate,umede si
rozalii
11.risc de Pac.sa nu Linistesc pascientul,il ajut sa Z1:pac prez risc de
complicatii prezinte isi satisfaca nevoile complicatii cu dureri
complicatii pe nesatisfacute,ii administrez si hematurie
parcursul tratamentul prescris cu Z2:pac urmeaza
spitalizarii. agocalmin iv,nospa,si uriclar tratamentul prescris
pentru evitarea prezinta stare
complicatiilor,verific ameliorata
rezultatele analizelor de Z3:pac.nu mai
sange,urinare si ecografia. prezinta hematurie
durerile sunt
ameliorate
Z4:pac.respecta
tratamentul prezinta
dureri usiare si rare
12.Imposibi Pac.sa se Urmaresc placerile Z1:pac nu efectueaza
Litatea de a se recreeze pe pacientului,modul lui de activitati recreative
recreea parcursul recreere,asigur Z2:pac initiaza
spitalizarii. confort,sugerez terapie activitati recreative se
muzicala,vizionarea unei uita la emisiuni tv
emisiuni pentru a se Z3 si z4:pac
recrea,povestesc cu acesta povesteste cu ceilalti
despre viata sa si activitatile pacienti despre sine si
care il binedispun. ocupatia sa,se simte
recreat
13.Dificultatea Pac.sa capete Invat pacientul cum sa Z1:pac nu prezinta
de a capata noi noi deprinderi urmeze corect sfaturile cunostinte si
deprinderi si si atitudini pe medicale,il ajut sa capete noi deprinderi suficiente
atitudini parcursul deprinderi in mentinerea despre sine si starea sa
spitalizarii. sanatatii sale,il invat despre Z2:pac pune intrebari
afectiunea lui si tratamentul urmeaza sfaturile
sau ,il invat cum sa se medicale
fereasca de complicatii si sa Z3:pac urmeaza
duca un mod de viata sanatos. tratamentul se
intereseaza de starea
sa pune intrebari
Z4:pac acumuleaza
noi deprinderi si
atitudini pentru
pastrarea sanatatii sale
5. Evaluare

5.1 Externarea :

- Data externării:31.01.2021

- Starea la externareremediata

- Diagnostic la externare:colica renala si litiaza renala

5.2 Bilanţul autonomiei la externare

1.Nev.de a comunica:Pac.prezinta stare de liniste fara teama si anxietate.

2.Nev.de a respira si a avea o buna circulatie:Respira cu usurinta


R=17r/min,TA=135/65mmHg,P=70p/min
3.Nev.de a bea si a manca:Pac.se alimenteaza corespunzator,respecta
programul de mese,prezinta luare in greutate.

4.Nev.de a se misca si a avea o buna postura:Pac.prezinta postura


adecvata,trece cu usurinta in ortostatism.

5.Nev.de a dormi si a se odihni:Pac.preznta somn odihnitor fara


dureri,doarme 7 ore/noapte.

6.Nev.de a elimina:Pac.prezinta mictiuni cu densitate normala,fara dureri si


usturime,nu mai prezinta regurgitatii si varsaturi alimentare.

7.Nev.de a mentine temperatura corpului in limite normale:Pac.prezinta


temperatura corporala adecvata(36,5℃).

8.Nev.de a fi curat si ingrijit si de as pastra tegumentele si


mucoasele:Pac.prezinta tegumente si mucoase umede de culoare roz.

9.Nev.de a evita pericolele:Pac.este ferit de riscuri si complicatii,prezinta


dureri rare si usoare,urineaza fara sangerari.

10.Nev.de a se recrea:Pac.initiaza activitati recreative se simte recreat.

11.Nev.de as pastra sanatatea:Pac.a capatat noi atitudini si deprinderi este


atent la sanatatea sa,urmeaza sfaturile medicale.

5.3 Plan de recuperare( Recomandări la externare)

Se recomanda comunicarea cu familia in orice problema,hidratarea zilnica cu


ceai de paducel si lichide neacidulate,urmearea unui regim bogat in proteine
si vitamine,consum redus de carne,exces de fructe si legume verzi,sa evite
grasimile si preparatele hipersodate,sa respecte mesele zileai si sa aiba o
alimentatie adecvata varstei,sa efectueze exercitii fizice usoare o jumatate de
ora pe zi pentru pastrarea posturii,sa urmeze tratamentul cu uriclar(1
comprimat/zi),iar la nevoie sa-si administreze un agocalmin fiola pentru
dureri intense,sa se odihneasca 7ore/noapte,sa se recreze prin plimbari
recreative o ora pe zi,vizionare de filme sau terapie muzicala,sa revina la
control odata la 2 luni pentru monitorizarea litiazei si colicii renale.

S-ar putea să vă placă și