Sunteți pe pagina 1din 22

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume/Prenume Mazilu Laura


Adresa
Telefon
E-mail
Cetăţenia Română
Data naşterii 11.06.1972
Sex F
Locul de muncă vizat/ Facultatea de Medicină, Universitatea «Ovidius» Constanţa, Str. Universităţii C2, 900527.
Aria ocupaţională
Experienţa profesională
Activitatea didactică
Perioada 1.10.2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi Disciplina Oncologie, Departamentul 3 – Discipline Clinice Medicale:
responsabilităţi principale Activităţi de predare și seminarizare, într-un număr total de 14,75 ore, din care 4,25 ore de
curs și 10,5 ore lucrări practice; activitatea complementară normei didactice: evaluări sub
forma examenelor și colocviilor, verificări și lucrări de etapă și de an; asistență la examene,
examen de admitere și licență, cercetare științifică, îndrumare lucrări licență; organizare și
îndrumare cercuri știinţifice.
- Activităţi de predare – curs de oncologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Activitaţi de seminar, lucrări practice şi de laborator - lucrări practice de oncologie cu
studenţii (Anexa nr. 1).
- Îndrumare proiecte de an.
- Coordonare lucrări de licenţă/disertaţie (Anexa nr. 2).
- Activităţi practice şi de cercetare ştiinţifică.
- Activităţi de evaluare.
- Îndrumarea cercurilor ştiiţifice studenţeşti.
- Consultaţii.
- Conducerea activităţilor didactice.
- Participare în comisii de admitere (Anexa nr. 3).
- Participare în comisii de licenţă/disertaţie (Anexa nr. 3).
- Alte activităţi didactice.
- Autor în elaborarea de materiale scrise pentru uzul studenţilor sau uz postuniversitar
(Anexa nr. 4).
- Membru în societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale (Anexa nr. 5).
- Membru în comisii de specialitate (Anexa nr. 5).
- Participări la congrese naţionale/internaţionale (Anexa nr. 6).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 13.05.2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Coordonator Program Naţional de Oncologie – Subprogramul de tratament al
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
1
bolnavilor cu afecţiuni oncologice
Conform adresei DSP Constanţa nr. 7986/13.05.2013.
Activităţi şi Monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul Programului Naţional de Oncologie –
responsabilităţi principale Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice: asigurarea tratamentului
specific bolnavilor cu afecţiuni oncologice citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de
creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulator.
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145,
900591.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie.
activitate
Perioada 1.03.2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef Secţie – Clinica Oncologie
Conform dispoziţiei nr. 322/27.02.2013 a managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Conform dispoziţiei nr. 1325/8.11.2013, având în vedere validarea rezultatului concursului
pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Clinica Oncologie, aprobată cu adresa Consiliului
Judeţean Constanţa cu adresa nr. R21702/31.10.2013.
Activităţi şi Coordonarea activităţii medicale în Secţia Clinică de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de
responsabilităţi principale Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145,
900591.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie.
activitate
Perioada 11.01.2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Coordonator de rezidenţiat în specialitatea Oncologie în Centrul Universitar
Constanţa
Conform adresei Universităţii Ovidius Constanţa, nr. 212/11.01.2013.
Activităţi şi Coordonarea desfăşurării programului de rezidenţiat, în unitatea sanitară şi în specialitatea
responsabilităţi principale oncologie. Nominalizarea îndrumătorilor de rezidenţiat din rândul cadrelor didactice sau a
specialiştilor/primarilor, care desfăşoară activitate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Constanţa.
Coordonarea activităţii îndrumătorilor de rezidenţiat din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Constanţa. Urmărirea activităţii rezidenţilor, selecţia şi repartiţia acestora în serviciul de gardă
şi evoluţia profesională a acestora.
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145,
900591.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie.
activitate
Perioada 1.10.2012 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări
Activităţi şi Disciplina Oncologie, Departamentul 2 – Discipline Clinice Medicale:
responsabilităţi principale Activitate de predare şi îndrumare cu studenţii anului IV medicină generală (MG) şi asistenţă
medicală generală (AMG). Activitate de îndrumare şi control la orele de lucrări practice.
Susţinere consultaţii, examene, lucrări de control la disciplinele predate. Asistenţă la
examene. Participare la activitatea de cercetare, contracte. Participarea la alte activităţi
organizate în cadrul departamentului şi facultăţii.
- Cursuri de oncologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Lucrări practice de oncologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Activitate practică în cadrul specializării de Oncologie (Anexa nr. 1).
- Coordonator de lucrări de licenţă (Anexa nr. 2).
- Activităţi practice şi de cercetare ştiinţifică.
- Consultaţii.
- Îndrumarea cercurilor ştiinţifice.
- Participare în comisii de admitere (Anexa nr. 3).
- Participare în comisii de licență/disertație (Anexa nr. 3).
- Autor în elaborarea de materiale scrise pentru uzul studenţilor sau uz postuniversitar
(Anexa nr. 4).
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
2
- Membru în societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale (Anexa nr. 5).
- Membru în comisii de specialitate (Anexa nr. 5).
- Participări la congrese naţionale/internaţionale (Anexa nr. 6).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 01.2002 – 30.09.2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi Disciplina Medicină Internă – Oncologie, Catedra Discipline Clinice Medicale II, în
responsabilităţi principale prezent Departamentul 2:
- Cursuri de oncologie, imunologie şi nursing cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Lucrări practice de medicină internă, imunologie şi oncologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Activitate practică în cadrul specializării de Oncologie (Anexa nr. 1).
- Îndrumător de lucrări de licenţă (Anexa nr. 2).
- Coordonator de lucrări de licenţă (Anexa nr. 2).
- Secretar în comisii de examen de susţinere a lucrărilor de licenţă (Anexa nr. 3).
- Secretar în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice (Anexa nr. 3).
- Autor în elaborarea de materiale scrise pentru uzul studenţilor sau uz postuniversitar
(Anexa nr. 4).
- Membru în societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale (Anexa nr. 5).
- Membru în comisii de specialitate (Anexa nr. 5).
- Participări la congrese naţionale/internaţionale (Anexa nr. 6).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 03.1998 – 01.2002
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi Disciplina Medicină Internă – Oncologie, Catedra Discipline Clinice Medicale II:
responsabilităţi principale - Cursuri de oncologie şi imunologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Lucrări practice de medicină internă şi oncologie cu studenţii (Anexa nr. 1).
- Activitate practică în cadrul specializării de Oncologie (Anexa nr. 1).
- Îndrumător de lucrări de licenţă (Anexa nr. 2).
- Participări la congrese naţionale/internaţionale (Anexa nr. 6).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Activitatea medicală
Perioada 1998 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Medic oncologie medicală
Activităţi şi Activitate medicală în Clinica de Oncologie.
responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie.
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 01.10.2014 – 06.2016
Calificarea/diploma obţinută MASTER ÎN MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ȘI AL SERVICIILOR MEDICALE ȘI
FARMACEUTICE – în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii «Ovidius» Constanţa,
durata studiilor 4 semestre. Examen suţinut în septembrie 2016, promovat cu media 9,69.
Diplomă de Master Seria MA Nr. 0030376/27.07.2017.

Disciplinele principale studiate/ Medicină – Managementul medical.


competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
3
activitate
Perioada 20.12.2012 – prezent
Calificarea/diploma obţinută MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ INTERNĂ – examen susţinut în sesiunea octombrie 2012 în
Centrul Universitar Constanţa, absolvit cu nota 9,72, confirmat prin Ordinul Ministerului
Sănătăţii şi Familiei Nr. 1283/2012; Certificat Nr. 14336/20.12.2012.
Disciplinele principale studiate/ Medicină Internă.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Medicină internă.
activitate
Perioada 1.02.2009 – 1.05.2012
Calificarea/diploma obţinută Medic rezident MEDICINĂ INTERNĂ – a-2-a specialitate, cu plată.
Disciplinele principale studiate/ Medicină Internă.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Medicină internă.
activitate
Perioada 15.12.2008 – prezent
Calificarea/diploma obţinută MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALĂ – examen susţinut în sesiunea 29-30 septembrie
2008 la IOCN, Cluj-Napoca, absolvit cu nota 9,59, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii
Publice Nr. 1971/2008; Certificat Nr. 531/15.12.2008.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Oncologie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie.
activitate
Perioada 13.01.2009
Calificarea/diploma obţinută DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE: «Rolul RMN în evaluarea răspunsului la chimioterapia
neoadjuvantă în cancerul mamar local-avansat». Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Florea Voinea,
Universitatea “Ovidius” Constanţa, susţinere în data de 10 octombrie 2008. Diploma de Doctor
emisă în baza Ordinului M.E.C. Nr. 3030/13.01.2009.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Oncologie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 10.2003 – 10.2008
Calificarea/diploma obţinută Studii doctorale.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Oncologie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 05.06.2003 – 15.12.2008
Calificarea/diploma obţinută MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE MEDICALĂ – examen susţinut în sesiunea martie 2003 la
IOB, Bucureşti, absolvit cu nota 9,01, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei
Nr. 431/2003; Adeverinţă Nr. 13640/05.06.2003.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Oncologie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


4
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate

Perioada 2006 – 2008


Calificarea/diploma obţinută Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 18 luni în specialitatea ÎNGRIJIRI
PALIATIVE, Braşov.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Îngrijiri paliative.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar
învăţământ/furnizorului de formare Bucureşti.
Hospice «Casa Speranţei» Braşov, Hospice «Casa Soarelui» Constanţa.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Îngrijiri paliative.
activitate

Perioada 16.07.2008
Calificarea/diploma obţinută COMPETENŢĂ ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Examen absolvit cu media 9,24, Braşov; Atestat de
Studii Complementare în «Îngrijiri paliative» cu Nr. de înregistrare 23794/16.07.2008.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Îngrijiri paliative.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar
învăţământ/furnizorului de formare Bucureşti.
Hospice «Casa Speranţei» Braşov, Hospice «Casa Soarelui» Constanţa.
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Îngrijiri paliative.
activitate
Perioada 15.06.2005
Calificarea/diploma obţinută COMPETENŢĂ ÎN ECOGRAFIE GENERALĂ – în urma absolvirii programului de pregătire şi a
promovării examenului de atestare din sesiunea 26.04.2005, cu media generală 9,00.
Certificat de Competenţă cu Nr. de înregistrare 18194/15.06.2005.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Ecografie abdominală.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Ecografie abdominală.
activitate
Perioada 10.2003 – 10.2004
Calificarea/diploma obţinută MASTER ÎN GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGIE – în cadrul Facultăţii de Medicină a
Universităţii «Ovidius» Constanţa, durata studiilor 2 semestre. Examen suţinut în octombrie
2004, promovat cu media 9,77. Diplomă de Master Nr. 334/26.07.2005.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Gastroenterologie şi Hepatologie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 03.2003 – 06.2003
Calificarea/diploma obţinută Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 3 luni în specialitatea ECOGRAFIE
ABDOMINALĂ. Examen final promovat cu media 9,20. Certificat de absolvire Nr.
104/4.07.2003.
Domenii principale studiate/ Medicină – Ecografie abdominală.
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Ecografie abdominală.
activitate
Perioada 06.12.2002

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


5
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a D.P.P.D (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), cu
media 9,60. Certificat Nr. 141/6.12.2002.
Disciplinele principale studiate/ Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodică predării ştiinţelor biologice, Sociologia educaţiei,
competenţe profesionale dobândite Logică, Practica pedagogică a ştiinţelor biologice.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Str. Universităţii C2, 900527, Departamentul pentru
învăţământ/furnizorului de formare Pregătirea Personalului Didactic.
Tipul activităţii sau sectorul de Educație. Învățământ universitar.
activitate
Perioada 18.02.1998 – 03.2003
Calificarea/diploma obţinută Medic rezident ONCOLOGIE MEDICALĂ. În februarie 1998 am obţinut schimbarea
specialităţii din medic rezident medicină internă în medic rezident oncologie medicală,
conform Ordinului MS Nr. 1519/18.02.1998.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Oncologie .
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Blvd. Tomis nr. 145, 900591.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Oncologie .
activitate
Perioada 12.1997 – 02.1998
Calificarea/diploma obţinută Medic rezident MEDICINĂ INTERNĂ în urma Concursului Naţional de intrare în Rezidenţiat,
confirmat prin Ordinul de Confirmare al Intrării în Rezidenţiat Nr. 8843/18.12.1997, Bucureşti,
concurs în urma căruia am ocupat locul 20 pe ţară.
Disciplinele principale studiate/ Medicină – Medicină Internă.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Cantacuzino Bucureşti.
învăţământ/furnizorului de formare
Tipul activităţii sau sectorul de Medicină – Medicină internă.
activitate
Perioada 1993 – 1996
Calificarea/diploma obţinută Studentă a UMF «Carol Davila», Facultatea de Medicină Generală, Bucureşti, România.
Transferată de la Facultatea de Medicină din Constanţa în anul IV (1993/1994), conform
aprobării UMF Rectorat nr. 16051/14.10.1993. Absolventă a UMF «Carol Davila» Bucureşti în
1996, cu media generală de promovarea a anilor de studii de 8,65 şi cu media examenului de
licenţă de 9,83, având titlul de doctor-medic în profilul medicină, specializarea medicină
generală. Diploma de Licenţă Nr. 871/ 20.05.1997.
Disciplinele principale studiate/ Medicină generală.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de UMF «Carol Davila», Facultatea de Medicină Generală, Bucureşti, România.
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada 1990 – 1993
Calificarea/diploma obţinută Studentă a Facultăţii de Medicină a Universităţii «Ovidius» Constanţa.
Disciplinele principale studiate/ Medicină.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea «Ovidius» Constanţa, Facultatea de Medicină, Str. Universităţii C2, 900527.
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada 1986 – 1990
Calificarea/diploma obţinută Liceul «Mircea cel Bătrân», profilul Matematică – Fizică, Constanţa, România. Examen
bacalaureat promovat cu nota 8,74; Diplomă de bacalaureat Nr. 18765.
Disciplinele principale studiate/ Matematică – Fizică.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul «Mircea cel Bătrân», Constanţa, Romania.
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada 1999 – prezent
Calificarea/diploma obţinută Activitate de educaţie medicală continuă (Anexa 7).
Disciplinele principale studiate/ Medicină.

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


6
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Vezi anexa 7.
învăţământ/furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba română.
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză C1 Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Certificat de competenţă lingvistică nr. 619/14.03.2016, nivelul C1 Avansat/Advanced,


conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine al Consiliului Europei.
Competenţe şi abilităţi - Medic voluntar în cadrul Asociaţiei „Parteneri în Progres”, organizaţie ce oferă servicii de
sociale sprijin supravieţuitoarelor cancerului mamar.
- Medic voluntar, pentru a răspunde întrebărilor adresate de pacienţi/aparţinători în cadrul
site-ul creat special pentru aceştia în cadrul proiectului «Learn, share, live better!» –
www.pacientcancer.ro.
- Speaker în cadrul campaniei „Rămâi tu însuţi”, o campanie de comunicare şi consiliere
pentru alegeri informate în tratamentul cancerului de sân. O iniţiativă AstraZeneca, 25
iunie 2013.
- Medic voluntar în cadrul unui proiect al Asociaţiei „Dăruieşte viaţă”
(www.daruiesteviata.ro) pentru informarea bolnavilor de cancer, realizat cu sprijinul
Fundaţiei Vodafone România – am validat traducerile următoarelor ghiduri ESMO
(European Society for Medical Oncology) pentru pacienţi: Cancerul Pulmonar fără celule
mici (NSCLC – Non-Small Cell Lung Cancer), Cancerul Cervical, Cancerul de Vezică,
Cancerul Endometrial şi Cancerul Ovarian.
Competenţe şi aptitudini - Organizator de manifestări ştiinţifice/Membru în comitete ştiinţifice (Anexa 8).
organizatorice
Competenţe şi cunoştinţe - Cunoştinţe foarte bune în utilizarea calculatorului – procesoarelor de texte şi a altor
de utilizare a calculatorului aplicaţii, a bazelor de date, a Internetului. O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft
Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™).
Informaţii suplimentare
Persoane de contact,
referinţe
Permis de conducere Da. Categoria B.

Anexe Anexa nr. 1 – Activitatea practică cu studenţi/rezidenţi, activitatea de predare;


Anexa nr. 2 – Îndrumare/coordonare lucrări de licenţă;
Anexa nr. 3 – Comisii de examene, redactare subiecte examen;
Anexa nr. 4 – Materiale didactice redactate pentru uzul studenţilor;
Anexa nr. 5 – Membru în societăţi naţionale/internaţionale/comisii de specialitate;
Anexa nr. 6 – Participări la sesiuni ştiinţifice, conferinţe, congrese medicale
naţionale/internaţionale;
Anexa nr. 7 – Activitate de educaţie medicală continuă – specializări;
Anexa nr. 8 – Organizator de manifestări ştiinţifice/Membru în comitete ştiinţifice;
Anexa nr. 9 – Furnizor de educaţie medicală continuă (EMC);
Anexa nr. 10 – Activitatea de cercetare ştiinţifică, lista lucrărilor ştiinţifice.
Anexa nr. 11 – Membru în comisii de doctorat.
Anexa nr. 12 – Recunoaşterea şi impactul activităţii.
Anexa nr. 13 – Lista selecţionată a lucrărilor ştiinţifice relevante pentru realizările profesionale

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


7
proprii.
Anexa nr. 14 – Lista cronologică a lucrărilor ştiinţifice.
Anexa nr. 1 Activitatea practică cu studenţii:
- în cadrul stagiilor de Medicină Internă şi Oncologie cu studenţii anilor IV şi V MG, seriile
de studenţi străini (în limba engleză), în perioada 1998-2002;
- în cadrul stagiilor de Medicină Internă şi Oncologie cu studenţii anilor IV MG, seriile de
studenţi români începând cu anul 1998;
- în cadrul stagiilor de Medicină Internă cu studenţii Colegiului BFT anul II, începând cu
anul 2007;
- în cadrul stagiilor de Imunologie cu studenţii Colegiului Laborator Clinic, anul II, începând
cu anul 2007;
- în cadrul stagiilor de Medicină Internă cu studenţii Colegiului Laborator Clinic, anul III,
începând cu anul 2007;
- în cadrul stagiilor de Oncologie cu studenţii anilor IV MG, seriile de studenţi străini (în
limba engleză), începând cu anul 2009;
- în cadrul stagiilor de Oncologie cu studenţii anilor IV AMG, începând cu anul 2010.
Activitate de predare:
- cursuri în cadrul disciplinei de Oncologie şi Imunologie pentru seriile de studenţi români şi
străini (limba engleză);
- titular al cursului de Oncologie pentru seriile de studenţi români, anul IV MG, începând cu
anul 2007;
- titular al cursului de Nursing pentru studenţii Colegiului BFT anul II, începând cu anul
2007;
- titular al cursului de Oncologie pentru studenţii anului IV MG, seriile de studenţi străini
(limba engleză), începând cu anul 2009;
- titular al cursului de Oncologie pentru studenţii anului IV AMG, începând cu anul 2010.
Activitate practică în cadrul specializării (rezidenţiat): Îndrumător în cadrul
stagiului de oncologie din cadrul curriculei de rezidenţiat aferentă diferitelor specializări, din
decembrie 2008. Coordonator în cadrul curriculei de rezidenţiat aferentă specializării de
Oncologie, din ianuarie 2013, conform adresei Universităţii Ovidius Constanţa, nr.
212/11.01.2013.
Anexa nr. 2 Lucrări de licenţă – îndrumător:
- 2001 – 2:
 Risk factors in breast cancer;
 The treatment of stage IIIB lung carcinoma.
- 2002 – 1: Epidemiology of breast cancer in Constanta County.
- 2003 – 2:
 Tratamentul cancerului bronho-pulmonar stadiul IIIB;
 Epidemiologia cancerului bronho-pulmonar în judeţul Constanţa.
- 2004 – 3:
 Epidemiologia cancerului mamar în judeţul Constanţa;
 Cancerul ovarian: stadiul la diagnostic şi tratamentul stadiului III;
 Tratamentul cancerului mamar local-avansat.
- 2005 – 1: Epidemiologia cancerului ovarian în judeţul Constanţa.
- 2008 – 1: Epidemiologia cancerelor de cap şi gât în judeţul Constanţa.
- 2011 – 2:
 Epidemiologia cancerului gastric în judeţul Constanţa;
 Aspecte epidemiologice ale cancerului bronho-pulmonar în judeţul Constanţa.
Lucrări de licenţă – coordonator:
- 2011 – 1: Îngrijirea pacientei cu cancer mamar.
- 2012 – 4:
 Factorii de risc în cancerul mamar;
 Cancerul de col uterin – tabloul clinic la diagnostic;
 Îngrijirea pacientelor cu cancer de col uterin;
 Tratamentul durerii la pacientul oncologic.
- 2014: 2:
 Tratamentul multimodal în cancerul de col uterin;
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
8
 Combinaţii citostatice în cancerul bronho-pulmonar avansat.
Anexa nr. 3 Comisii de examene:
- examene de admitere/licenţă: participare anuală;
- secretar în comisia de examen de susţinere a lucrărilor de licenţă pentru colegiul BFT în
2008;
- secretar în comisia de susţinere a lucrărilor de licenţă în septembrie 2009;
- secretar «Secţiunea discipline medicale», a-XXI-a sesiune de comunicări ştiinţifice,
Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină, 8-9 aprilie 2011.
- preşedinte comisie concurs pentru ocuparea postului vacant de medic, specialitatea
oncologie – Secţia Clinică Oncologie, Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Constanţa, conform dispoziţiei nr. 458/30.12.2013 a Consiliului
Judeţean Constanţa.
- secretar în comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic de Conferenţiar
Universitar, poziţia nr. 20, Disciplinele Medicină Internă, Medicina Muncii şi Boli
Profesionale, Aparatură Medicală (Opţional) din Statul de funcţiuni al
Departamentului II – Discipline Medicale, conform Deciziei Rectorului nr.
8/15.01.2014.
- membru supleant în comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic de
Conferenţiar Universitar, poziţia nr. 16, Disciplinele Medicină internă; Nursing
General; EKG Opțional, din Statul de funcţiuni al Departamentului III – Discipline
Clinice Medicale I, conform Deciziei Rectorului nr. 243/08.06.2016.
- membru în Comisia pentru susţinerea lucrărilor de diplomă – Discipline Medicale II,
15.09.2016, conform hotărârii Senatului UOC din data de 28 iulie 2016.
Redactare subiecte examen: subiecte pentru licenţă.
Anexa nr. 4 Materiale didactice redactate pentru uzul studenţilor:
- Cursul de Oncologie şi Imunologie pentru studenţii anului IV MG, seriile de studenţi români,
1998.
- Îndreptar de Oncologie pentru studenţii anului IV MG, seriile de studenţi români, 2005.
- Cursul de Imunologie (în limba engleză) pentru studenţii anului IV MG, seriile de studenţi
străini, 1998.
- Cursul de Oncologie pentru studenţii anului IV MG, seriile de studenţi străini (limba engleză),
începând cu 2009.
- Cursul de Oncologie pentru studenţii anului IV AMG, începând cu 2010.
- Materiale pe suport electronic pentru studenţi.
Anexa nr. 5 Membru al următoarelor societăţi naţionale şi internaţionale:
- ESMO – European Society for Medical Oncology.
- EACPR – European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.
- ACCA – Acute Cardiovascular Care Association.
- HFA – Heart Failure Association of the ESC.
- EACVI – European Association of Cardiovascular Imaging.
- EAPCI – European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.
- ERS – European Respiratory Society.
- SRP – Societatea Română de Pneumologie.
- ISTH – International Society on Thrombosis and Haemostasis.
Membru în următoarele comisii de specialitate:
- Comisia de Specialităţi Medicale a Colegiului Medicilor Constanţa, conform deciziei nr.
49/04.10.2011, respectiv nr. 1621/18.04.2016 a Biroului Executiv al Consiliului Judeţean
al Colegiului Medicilor din Constanţa.
- Consiliul Medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa
– Subcomisia nr. 2 – specialităţi medicale, conform dispoziţiei nr. 8/8.01.2014 a
managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
- Coodonator al Subcomisiei nr. 2 – specialităţi medicale, conform dispoziţiei nr.
1398/12.12.2014 a managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Constanţa.
- Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate
la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa conform
dispoziţiei nr. 24/10.01.2014 a managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
9
Apostol Andrei” Constanţa.
- Comisia de Transfuzie şi Hemovigilenţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Constanţa conform dispoziţie nr. 16/09.01.2014, respectiv nr.
793/06.06.2016 a managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Constanţa.
- Comisia de specialitate CJAS Constanţa pentru programul naţional de oncologie – P3,
conform deciziei comune CAS Constanţa şi DSP Constanţa, din 25.11.2015.
Anexa nr. 6 Participări la sesiuni ştiinţifice, conferinţe, congrese medicale naţionale:
- Congresul Naţional de Oncologie, Bucureşti, septembrie 1999.
- Workshop «Gemzar», Constanţa, martie 2001.
- Simpozion «Aromazin», Bucureşti, aprilie 2001.
- Simpozionul Naţional de Cancer Bronho-pulmonar, Iaşi, 31 mai-1 iunie 2001.
- Al-II-lea Colocviu Naţional de Oncologie, organizat de Societatea Română de Oncologie,
Asociaţia Oncologilor Medicali din România şi firma Bristol-Myers Squibb, Bucureşti,
iunie 2001.
- Conferinţa Naţională de Oncologie, Bucureşti, 23-24 noiembrie 2001.
- Prima Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală, Constanţa, 11-14 aprilie 2002.
- Conferinţa Naţională de Oncologie, cu participare internaţională «Tendinţe moderne în
oncologie», 7-10 noiembrie 2002, Craiova, Căciulata.
- Conferinţa Naţională de Ecografie, Constanţa, România, 19-20 mai 2003.
- Conferinţa Naţională de Oncologie şi Zilele Medicale ale Institutului Oncologic Bucureşti,
Bucureşti, 14-15 mai 2004.
- Al-XXX-lea Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Eforie-Nord, 19-23
mai 2004.
- A treia Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală, Mamaia, 9-12 septembrie 2004.
- Conferinţa Naţională de Oncologie, Sinaia, 12-14 septembrie 2006.
- Conferinţa Naţională de Oncologie şi Congresul al-XVI-lea al SRRO, Institutul Oncologic
«Prof. Dr. Alexandru Treistioreanu», Bucureşti, 12-14 octombrie 2006.
- Workshop Lilly Oncology «Progrese în managementul cancerelor toracice», Constanţa,
speaker cu tema «Alimta în tratamentul de linia I al NSCLC non-epidermoid», 20
septembrie 2008.
- Conferinţa Internaţională de Oncologie, Bucureşti, 9-12 octombrie 2008.
- A-X-a Conferinţă a Asociaţiei Naţionale de Îngrijire paliativă «Îngrijirea paliativă, o
provocare pentru toţi», Constanţa, 11-12 septembrie 2009.
- VERUM. EDU symposia on «Basics on Good Clinical Practice for Investigators»,
Bucureşti, 25 februarie 2010.
- Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie
Digestivă, Craiova, 10-11 iunie 2010.
- Al-XII-lea Congres Internaţional de Oncologie Medicală din România. Simpoziom ESMO-
SNOMR. Organizat de către Societatea Europeană de Oncologie Medicală şi Societatea
Naţională de Oncologie Medicală din România, Poiana Braşov 17-20 octombrie 2013.
- 3rd Balkan Congress of Nuclear Medicine and Romanian Congress of Nuclear Medicine,
JW Marriott Grand Hotel, Bucharest, Romania, 23-26 aprilie 2014.
- Speaker în cadrul simpozionului «Actualităţi în tratamentul cancerului de sân». Organizat
de Colegiul Medicilor Constanţa şi OCH (Ovidius Clinical Hospital), Ovidiu, 3-4 octombrie
2014.
- Pneumo Road Show – Curs «Tuberculoza şi patologia asociată», organizat de SRP
(Societatea Română de Pneumologie), Hotel Ibis, Constanţa, 22 noiembrie 2014.
- Speaker în cadrul simpozionului «Actualităţi în tratamentul cancerului de sân». Organizat
de Colegiul Medicilor Tulcea şi OCH (Ovidius Clinical Hospital), Tulcea, Hotel Delta, 27-
28 februarie 2015.
- Simpozionul «Tratamentul rapid şi de durată al durerii. Soluţii moderne pentru o calitate
mai bună a vieţii. Declinul cognitiv şi tulburarea circulatorie periferică, Oportunitatea
tratamentului antibiotic». Organizat de Colegiul Medicilor Constanţa, 19-20 martie 2015.
- A-II-a Conferinţă Naţională de Cancer Pulmonar şi Prima Conferinţă Naţională de Boli
Pulmonare Rare, Băile Felix, 2-4 aprilie 2015.
- Abordări terapeutice multidisciplinare în contextul contractului cadru 2015, din cadrul
«Zilelor Medicale Dobrogene – 25 de ani de învăţământ medical», Constanţa, 13-14 mai

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


10
2015.
- «Zilele medicale Dobrogene – 25 de ani de învăţământ medical», Constanţa, 14-16 mai
2015.
- Simpozionul Societăţii Române de Pneumologie Secţiunea Tuberculoză «Abordarea
multidisciplinară a tuberculozei», Constanţa, 4-5 septembrie 2015.
- «Ziua medicală Synevo Constanţa», 18-19 septembrie 2015.
- « Tratamentul cu statine – componentă esenţială a managementului integrat al riscului
cardiovascular», Constanţa, 3 decembrie 2015.
- Al-XVIII-lea Simpozion Naţional “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, 7-10 octombrie 2015, Tulcea.
- «ONConnect Meeting: Reshaping Future. Latest updates in the treatment of breast,
ovarian and prostate cancer», inclusiv training în «Patient Adherence to Oral Cancer
Therapies» şi «How to write and educational material for patients», 19-21 February 2016,
Sibiu.
- «Monitorizarea activă şi managementul integrat al pacientului cu risc cardiovascular prin
soluţii terapeutice optime», Constanţa, 9 martie 2016.
- Conferinţa regională «Sindromul de apnee în somn – o realitate ce nu trebuie ignorată»,
organizată de SRP (Societatea Română de Pneumologie) şi Facultatea de Medicină a
UOC (Universitatea Ovidius Constanţa), Constanţa, 9 aprilie 2016.
- «Importanţa inflamaţiei în bolile cronice», Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare
Medicală SANAMED, Bucureşti, 20-21 mai 2016.
Participări la sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi congrese medicale internaţionale:
- Genta Investigator meeting, Frankfurt, Germania, «Randomized study of dacarbazine
plus g3139 (bcl-2 antisense oligonucleotide) in patients with advanced malignant
melanoma», 25 septembrie 2002.
- Al 29-lea Congres ESMO, Viena, Austria, 29 octombrie-2 noiembrie 2004.
- ESMO Conference Lugano (ECLU), Lugano, Elveţia, 5-8 iulie 2007.
- 14th European Cancer Conference (ECCO 14), organised by the Federation of European
Cancer Societies, Barcelona, Spania, 23-27 septembrie 2007.
- 11th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 24-27 iunie 2009.
- EASL (European Association For The Study Of The Liver) Special Conference on
«Hepatocellular Carcinoma: from Genomics to Treatment», Dubrovnik, Croaţia, 25-26
iunie 2010.
- 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 30 iunie-3 iulie
2010.
- 2010 Pfizer Oncology Forum, Praga, Cehia, 13-14 noiembrie 2010.
- 12th International Breast Conference, St. Gallen, Switzerland, 16-19 martie 2011.
- EuroPRevent 2011, The European Meeting Place for Science in Preventive Cardiology,
Geneva, Switzerland, 14-16 aprilie 2011.
- 14th World Conference on Lung Cancer, IASLC (International Association for the Study of
Lung Cancer), Amsterdam, Netherlands, 3-7 iulie 2011.
- ESMO 14th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 27-30 iunie
2012.
- Bristol Meyer Squibb Investigator Meeting, CA209-017 & 057 EU protocols, Frankfurt,
Germany, 29-30 November, 2012.
- 13th International St. Gallen – Breast Cancer Conference, St. Gallen, Switzerland, 13-16
martie 2013.
- ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 3-6 iulie
2013.
- Grünenthal & inVentiv Health Investigator Meeting, CORAL – KF6005/07 and KF6005/09
protocols, Budapest, Hungary, 12-13 septembrie 2013.
- Workshop-ul comun, cu participare internaţională, de Chirurgie, Urologie şi ORL
pediatrică cu temele: «Malformaţii grave genito-urinare, digestive şi otice la copii»,
Chişinău, 2-6 octombrie 2013.
- Journées Francophones d'Hépato-Gastroentérologie et d'Oncologie Digestive (JFHOD),
Paris, France, 20-23 mars 2014.
- Mylan Investigator Meeting, Protocol : MYL-Her3001, Hilton Bomonti Hotel, Istanbul 8-9
May 2014.
- 39th ESMO Congress – ESMO 2014: «Precision Medicine in Cancer Care», Madrid,
Spain, 26-30 September, 2014.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
11
- Workshop-ul comun, cu participare internaţională, de Chirurgie pediatrică şi ORL cu
temele: «Malformaţii grave genito-urinare, digestive şi otice la copii», Constanţa, 2-7
octombrie 2014.
- 14th International St. Gallen – Breast Cancer Conference, Vienna, Austria, 18-21 martie
2015.
- IMPAKT 2015 Breast Cancer Conference, 7-9 mai 2015, Brussels, Belgia.
- 1SEE Prostate Cancer Forum 2016, 10-12 martie, Ljubliana, Slovenia.
- 19th WCBIP/WCBE World Congress, May 8-11, 2016 Florence, Italy.
Anexa nr. 7 Activitate de educaţie medicală continuă – specializări:
a. De scurtă durată (sub 1 săptămână):
- Cursul Internaţional «EUROSON School-Interventional Ultrasound», Constanţa,
România, 17-18 mai 2003.
- Cursul «Actualităţi în Oncologie», desfăşurat în cadrul celei de «A treia Conferinţă
Naţională de Oncologie Medicală», Mamaia, 9-12 septembrie 2004.
- Curs «ESMO 5x5x5 Educational Programme, Head and neck, thoracic tumors»,
Bucharest, 30 septembrie-2 octombrie 2004.
- Curs de educaţie medicală continuă «Sistemul grupelor diagnostice» organizat de Şcoala
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, 15 iunie 2006.
- «ESMO Supported Course on Molecular targeted Therapy in Oncology: hopes, facts and
further promises», 19-21 aprilie 2007, Bucureşti.
- Cursul «Registrele regionale de cancer», Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă»,
Cluj-Napoca, 9-11 iunie 2008.
- Curs Presimpozion de Patologie Oncologică Digestivă, Craiova, 9 iunie 2010.
- Cursul «Sistemul limfatic şi bazele anatomice ale delimitării volumului ţintă în
radioterapie», Constanţa, 24-26 septembrie 2010.
- Cursul «Îmbunătăţirea rezultatelor terapeutice în cancer prin managementul optim al
anemiei», Bucureşti, 13 noiembrie 2010.
- ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites, Quintiles, Provider Number: CEP
13263, martie 2013.
- Training for the handling/offering for transportation of dangerous goods, IATA 1.5.
P.A.C.E., American Society for Clinical Laboratory Science, Provided by Mayo Medical
Laboratories, noiembrie 2013.
- NIDA Clinical Trials Network: Good Clinical Practices, NIH (National Institute of Health)
Training, ianuarie 2014.
- RFMH-A001 – Admin. Training for the Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)
Screener Version, februarie 2014.
- Program for the Advancement of Therapy in Hepatocellular Carcinoma (PATH),
Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), Barcelona, Spain, 3-4 martie 2014.
- Curs Diamond (Diabetes Metabolic Syndrome and Other Nutrition – related Diseases).
Organizatori: Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Universitatea
Ovidius Constanţa, Sănătatea Press Group, 5 iulie 2014, ediţia Constanţa, Hotel Iaki.
- Curs «Managementul relaţiilor de muncă în instituţia de învăţământ superior», Constanţa,
25 martie 2015. POSDRU/174/1.3/S/149155. Proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Investeşte în oameni. «Personalul didactic din sistemul de învăţământ
preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii».
- Curs «Managementul învăţământului medical superior», Constanţa, 26 martie 2015.
POSDRU/174/1.3/S/149155. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte
în oameni. «Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar
de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii».
- Cursul «Urgenţe cardiovasculare în situaţii speciale», organizat de Universitatea de
Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti şi Societatea Română de Cardiologie,
Constanţa 27 martie 2015.
- Curs presimpozion «Abordarea modernă a unor afecţiuni medicale cu impact clinic», Al-
XVIII-lea Simpozion Naţional “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, 7-10 octombrie 2015, Tulcea.
- «Creşterea calităţii actului medical în zonele rurale prin implementarea unui sistem
informatic de telemedicină», cod SMIS 49472, curs organizat de Ministerul Sănătăţii si

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


12
Hewlett Packard Enterprise. Constanţa, 22.11.2015.
- euMEET (European Melanoma Experience Exchange : focus on Therapy), University of
Zurich, Switzerland, 7-8 decembrie 2015.
- SEE Thought Leaders’ Working Group on Cyramza in Gastric Cancer, Viena, Austria, 11
decembrie 2015.
b. De lungă durată (peste 1 lună):
- Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 3 luni în specialitatea «Ecografie
generală», organizat de Universitatea «Ovidius» Constanţa, sub îndrumarea Prof. Dr. Fl.
Voinea.
- Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 18 luni în specialitatea «Îngrijiri
paliative», organizat de Ministerul Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare
în Domeniul Sanitar Bucureşti.
Anexa nr. 8 Organizator de manifestări ştiinţifice/Membru în comitetul ştiinţific:
- Organizator – Zilele Italo-Române de Gastroenterologie şi Cultură, Constanţa, 12-16
iunie 2001.
- Membru în comitetul ştiinţific – A-II-a Conferinţă Naţională de Cancer Pulmonar, Oradea,
3-4 aprilie 2015.
- Copreşedinte simpozion, vicepreşedinte comitet ştiinţific şi de organizare, preşedinte
comitet local de organizare – Simpozionul Societăţii Române de Pneumologie Secţiunea
Tuberculoză «Abordarea multidisciplinară a tuberculozei», Constanţa, 4-5 septembrie
2015.
- Membru în comitetul ştiinţific – Al-XVIII-lea Simpozion Naţional “Prof. Dr. Dimitrie
Gerota”, 7-10 octombrie 2015, Tulcea.
Anexa nr. 9 Furnizor de educaţie medicală continuă (EMC):
- Lector, în cadrul proiectului „Learn, share, live better!” al cursului «Îngrijirea pacientului
oncologic» pentru asistenţii medicali, curs creditat de OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România) cu 16 credite.
- Lector al cursului „Îngrijirea pacientului oncologic” creditat de către Comisia Naţională
EMC cu 15 credite, conform adresei OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România) nr. 287/19.05.2014, în
conformitate cu prevederile Normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală
continuă.
- Coordonator al simpozionului «Ziua medicală Synevo Constanţa», 18-19 septembrie
2015, creditat cu 9 credite EMC, conform adresei Colegiului Medicilor din Constanţa nr.
6573/27.08.2015.
- Coordonator al simpozionului «Melanomul malign: Abordarea multidisciplinara, algoritmi
de diagnostic si tratament», 14-15 decembrie 2015, Constanţa, OCH, creditat cu 9
credite EMC, conform adresei Colegiului Medicilor din Constanţa (C.M.R.) nr.
9153/3.12.2015.
Anexa nr. 10 Activitatea de cercetare ştiinţifică:
I. Teza de doctorat cu tema «Rolul RMN în evaluarea răspunsului la chimioterapia
neoadjuvantă în cancerul mamar local-avansat». Conducător ştiinţific: Prof. Dr.
Florea Voinea, Universitatea «Ovidius» Constanţa, susţinere în data de 10
octombrie 2008. Diploma de Doctor emisă în baza Ordinului M.E.C. Nr.
3030/13.01.2009, cu calificativul Cum Laude.
II. Contracte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie – membru în
echipa de cercetare/responsabil de proiect/director de proiect în 10
contracte/granturi obţinute prin competiţie, din care 2 naţionale şi 8 internaţionale:
PROIECTE CU FINANŢARE NAŢIONALĂ
1. ESOGENSCAN – Corelarea manifestărilor clinice, paraclinice şi
morfopatologice cu modificările genomice în cancerul epitelial scuamos de
esofag (CESE). Contract nr. PC 1396/2008. Instituţia coordonatoare –
Universitatea «Ovidius» Constanţa. Parteneri – Universitatea Bucureşti,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, UMF «Carol Davila» Bucureşti,
Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, Institutul Clinic Fundeni. Director proiect –
Prof. Dr. Vladimir Botnarciuc. Valoare contract: 2.000.000 RON, 2008-2011.
Membru în echipa de grant.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
13
2. Programul INOVARE – Dezvoltarea şi testarea unei aplicaţii interactive utilă
îmbunătăţirii procesului de consimţământ informat al pacienţilor participanţi la
studiile clinice academice sau finanţate de industria farmaceutică – CONSIMT.
Contract nr. 190/19 august 2008. Director proiect – Dr. George Regio
Tănăseanu. Valoare contract: 20.000 Euro, 2008-2009. Membru în echipa de
grant.
PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
1. How do you measure an effective arthritis and musculoskeletal consumer?
Contract nr. 016893/2007. Proiect coordonat internaţional în Canada, Australia
şi România de către University of Ottawa, Canada. Partener – Centru de
Cercetare în Patologia şi Tratamentul Bolilor Sistemice Reumatismale, UMF
«Carol Davila» Bucureşti. Director proiect – Dr. Florian Burghelea. Valoare
contract: 949.500 Euro, 15 februarie 2007-31 decembrie 2007,
www.uOttawa.ca. Membru în echipa de grant.
2. Împreună pentru o viaţă mai bună. Coordonator – Asociaţia «Parteneri în
Progres». Director proiect – Adrian Lupaşcu. Parteneri – Institute of
Internaţional Education, SECS (Societatea de Educaţie Contraceptivă şi
Sexuală), Liga Femeilor. Proiect finanţat de Susan G. Komen for the Cure prin
Programul de Granturi Comunitare 2009. Valoare contract: 18.700 $, 15
februarie 2009-noiembrie 2009. Membru în echipa de grant.
3. Pentru sănătatea ta, tu decizi. Coordonator – Liga Femeilor. Director proiect –
Maria Frangeti. Parteneri – Institute of Internaţional Education, SECS
(Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală), Asociaţia «Parteneri în
Progres». Proiect finanţat de Susan G. Komen for the Cure prin Programul de
Granturi Comunitare, în cadrul «Iniţiativei Globale pentru conştientizarea
asupra cancerului de sân». Valoare contract: 9.000 $, aprilie 2009-martie 2010.
Membru în echipa de grant.
4. Împreună pentru sănătatea sânului. Coordonator – Liga Femeilor. Director
proiect – Maria Frangeti. Parteneri – Institute of Internaţional Education, SECS
(Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală), Asociaţia «Parteneri în
Progres», Asociaţia Română de Cancer – Grupul «Destine Comune» Tg.
Mureş, Biblionet (www.biblionet.ro). Proiect finanţat de Susan G. Komen for the
Cure prin Programul de Granturi Comunitare, în cadrul «Iniţiativei Globale
pentru conştientizarea asupra cancerului de sân». Valoare contract: 6.800 $,
august 2011-martie 2012. Membru în echipa de grant.
5. Learn, share, live better! Coordonator –Asociaţia «Parteneri în Progres».
Director proiect – Adrian Lupaşcu. Parteneri – Liga Femeilor, Ordinul
Asistenţilor, Asociaţia Procivitas. Proiect finanţat de Bristol-Myers-Squibb
Foundation şi câştigat prin competiţie internaţională pentru ţările Europei
Centrale şi de Est (Cehia, România, Polonia, Ungaria şi Rusia). Valoare
contract: 95.660 $, oct. 2010-oct. 2013. Lector, în cadrul proiectului, al cursului
«Îngrijirea pacientului oncologic» pentru asistenţii medicali, curs creditat de
OAMMR cu 16 credite. Medic voluntar, pentru a răspunde întrebărilor adresate
de pacienţi/aparţinători în site-ul creat special pentru aceştia în cadrul
proiectului – www.pacientcancer.ro. În încheierea grantului va fi editat şi
publicat «Ghidul pacientului oncologic» – autori Luminiţa Lupaşcu şi Laura
Mazilu. Responsabil de proiect/grant, echivalent cu director de proiect
(grant internaţional).
6. Împreună pentru sănătatea sânului. Coordonator – SECS (Societatea de
Educaţie Contraceptivă şi Sexuală). Director de proiect – . Parteneri – Asociaţia
«Parteneri în Progres», Asociaţia «SHOTRON», Asociaţia «Clubul
Amazoanelor Bistriţene», Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE),
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Mureş (Crucea
Roşie Mureş), Asociația Română de Cancer – Grupul «Destine Comune» (
A.R.C.- G.D.C.), Asociaţia «Pas Alternativ», Filiala de Cruce Roşie sector 5,
Bucureşti. Proiect finanţat de Programul de Cooperare Elveţiano-Român
(Swiss-Romanian Cooperation Programme), prin competiţie internaţională, prin
Programul de Granturi Comunitare. Valoare contract: 242.400 CHF, august
2013 – iulie 2015. Membru în echipa de grant.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
14
7. EORP (EURObservational Research Programme) – Chronic Ischemic
Cardiovascular Disease Pilot Registry, an international, prospective,
observational, longitudinal registry. Study promoted by the European Society of
Cardiology Conducted by the Central ESC, the EAPCI and the Working Group
on Peripheral Circulation. Co-investigator.
8. EORP CICD Long Term – Chronic Ischemic Cardiovascular Disease (CICD)
Registry, an international, prospective, observational, longitudinal registry in
patients with CICD with a yearly patient follow up over 3 years. Study promoted
by the European Society of Cardiology, Conducted by the Central ESC. Co-
investigator.
III. Studii clinice multicentrice obţinute prin sponsorizare directă – am
participat/particip în 23 studii multicentrice internaţionale din care în 15 studii ca
investigator principal şi în 8 studii ca subinvestigator. Am participat/particip de
asemenea şi în 11 studii observaţionale, din care 10 studii naţionale şi 1 studiu
internaţional:
1. Randomized Phase II Trial Of Sequential Combination Of Gemcitabine Plus
Vinorelbine Followed By Gemcitabine Plus Ifosfamide Versus Gemcitabine
Plus Cisplatin In The Treatment Of Stage III And IV Non-Small Cell Lung
Cancer. B9E-RO-S261, 2001, Eli Lilly. Subinvestigator.
2. Randomized Study Of Dacarbazine Plus G 3139 (Bcl-2 Antisense
Oligonucleotide) In Patients With Advanced Malignant Melanoma. GM 301,
2002, Genta. Subinvestigator.
3. Studiu clinic de fază IV, randomizat, deschis, al combinaţiei Sindaxel plus
Carboplatin, versus Taxol plus Carboplatin, în tratamentul cancerului ovarian
stadiile IIIB-IV. SIN-PAC 02, 2002-2003, Sindan. Subinvestigator.
4. A randomized, Controlled phase III Trial of Picoplatin and Best Supportive Care
(BSC) versus BSC alone in Patients with Small Cell Lung Cancer (SCLC),
Refractory or Progressive within 6 months of Completing First-Line Platinum-
Containing Chemotherapy. Protocol 0601, 2007-2008, Poniard Corporation,
PSI Pharma Support Intl. Subinvestigator.
5. Phase II Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of FOLFOX +
CT-011 versus FOLFOX Alone Administered Intravenously To Patients with
Colorectal Adenocarcinoma Previously Untreated for Metastatic Disease.
CureTech, 2010-2011, Cardiomed. Subinvestigator.
6. An Open, Randomized, Multicenter Study in Patients with Recurrent Epithelial
Ovarian Cancer, Primary Peritoneal Cancer or Fallopian Tube Cancer to
Compare the Efficacy and Safety of paclitaxel (micellar) nanoparticles and
paclitaxel (Cremophor® EL). Studiu de fază III, multicentric, European. OAS-
07OVA, 2009-2011, Oasmia Pharmaceutical AB. Investigator principal.
7. A Prospective, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 2-
Parallel Group, Phase III Study To Compare Efficacy And Safety Of Masitinib
At 9 Mg/Kg/Day In Combination With Gemcitabine, To Placebo In Combination
With Gemcitabine, In Treatment Of Patients With Advanced/Metastatic
Pancreatic Cancer In Progression. AB07012, 2009-2011, AB SCIENCE.
Investigator principal.
8. Programul de urmărire a complianţei şi aderenţei la tratamentul cu Xeloda
(Capecitabine) la pacienţii diagnosticaţi cu cancer de colon stadiul III, cancer
colorectal metastatic, cancer de sân metastatic. Studiu observaţional, non-
intervenţional, naţional, multicentric, cu un singur braţ, 2006-2007, Roche.
Investigator principal.
9. Program de evaluare a profilului de siguranţă a medicamentului Bevacizumab
(Avastin) administrat la pacienţii cu cancer colorectal metastatic. Studiul
observaţional PEPSACO-ML 20769, 2007-2008, Roche. Investigator principal.
10. An Observational Study To Assess The Long-Term Tolerability And
Compliance Of Oral Disodium Clodronate. Studiu observaţional, non-
intervenţional, multicentric (Europa, Asia, Orientul mijlociu). BESTFACT
(Bonefos treatment for advanced tumors) nr. 40457, 2008-2009, Bayer Health
Care, Bayer Shering Pharma. Investigator principal.
11. METACORE – Factorii care conduc la decizii terapeutice specifice la pacienţii
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
15
cu cancer colo-rectal metastazat: un registru transversal (The factors leading to
certain therapeutic decisions in patients with METAstatic COlo-REctal cancer: a
transverse registry). Protocol nr.: DIREG_L_04456, Sanofi-Aventis, 2007-2011.
Investigator principal.
12. Efficacy and Safety of Long-Term (6 Months) Innohep Treatment Versus
Anticoagulation with a Vitamin K Antagonist (Warfarin) for the Treatment of
Acute Venous Thromboembolism (VTE) in Cancer Patients. Protocol IN 0901
INT, LEO Pharma, CRO PRA International. Investigator principal.
13. Studiu observaţional cu Yonistib (Bicalutamidum) 150 mg în Tratamentul
Pacienţilor cu Cancer de Prostată avansat loco-regional. Studiu observaţional,
non-intervenţional, prospectiv, multicentric, naţional. Protocol nr. P1-Y500-T0.
Romastru Company Trading SRL, 2010-2011. Investigator principal.
14. Evaluarea eficacităţii chimioterapiei Adjuvante cu capecitabină (XELoda) la
pacienţii cu cancer de colon stadiul III (Dukes C) în funcţie de tipul
histopatologic al tumorii (AXEL). Protocol ML25174, F. Hoffmann-La Roche.
Studiu non-intervenţional, observaţional, multicentric, naţional. 2010-2013.
Investigator principal.
15. Studiu observaţional, multicentric, cu un singur braţ, de evaluare a duratei
medii de tratament cu trastuzumab (Herceptin) la pacienţii cu cancer de sân
HER2 pozitiv, incipient sau metastatic din România (Studiul HERODOT).
Protocol ML25235, Roche România. Studiu non-intervenţional, multicentric,
prospectiv. 2011-2013. Investigator principal.
16. Programul educaţional ACTIVE Romania. Amgen, studiu non-intervenţional,
observaţional, multicentric, naţional, 2010-2011. Investigator principal.
17. Urmărirea eficacităţii tratamentului cu beVacizumab (Avastin) şi IntErferon alfa-
2a la pacienţii cu cancer Renal cu celule clare în stadiul metAstatic şi local
avansat. Protocol VERA – ML 25255, studiu clinic, deschic, cu un singur braţ,
prospectiv, multicentric, non-intervenţional, Roche, România. Investigator
principal.
18. Studiu observaţional cu XANEPRA (exemestan) 25 mg, in tratamentul adjuvant
al pacientelor cu neoplasm mamar invaziv în stadiu incipient, în
postmenopauză, care prezintă receptori hormonali, după 2-3 ani de tratament
iniţial cu tamoxifen. Studiu observaţional, non-intervenţional, prospectiv,
multicentric. Protocol Romastru – P3-X300-11. Investigator principal.
19. A Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Group Study Of
Sativex Oromucosal Spray (Sativex®; Nabiximols) As Adjunctive Therapy In
Relieving Uncontrolled Persistent Chronic Pain In Patients With Advanced
Cancer, Who Experience Inadequate Analgesia During Optimized Chronic
Opioid Therapy. GW PHARMA LTD – Protocol GWCA0962. Subinvestigator,
ulterior investigator principal.
20. A Multicenter, Non-Comparative, Open-Label Extension Study To Assess The
Long Term Safety Of Sativex Oromucosal Spray (Sativex®; Nabiximols) As
Adjunctive Therapy In Patients With Uncontrolled Persistent Chronic Cancer
Related Pain. GW PHARMA LTD – Protocol GWCA0999. Subinvestigator,
ulterior investigator principal.
21. QUTENZATM versus pregabalin in subjects with peripheral neuropathic pain: an
open-label, randomized, muticenter, noninferiority efficacy and tolerability
study. Phase IV Trial, ISN/Protocol: QTZ-EC-0004, Astellas Pharma Europe
Ltd. (APEL). Subinvestigator.
22. A Phase II, Randomized, Double-blind Study Comparing Tremelimumab to
Placebo in Second- or Third-line Treatment of Subjects with Unresectable
Pleural or Peritoneal Malignant Mesothelioma. Protocol D4880C00003,
PharmaPNet-i3, 2014-2015. Investigator principal.
23. CORAL – Efficacy, safety, and tolerability of oral cebranopadol versus
morphine sulfate PR in subjects with chronic moderate to severe pain related to
cancer. Studiu de fază III, randomizat, multicentric, dublu-orb. Trial number:
KF6005/07 şi KF6005/09, PharmaPNet-i3, 2014-2015. Investigator principal.
24. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study to
evaluate the effect of SAR236553/REGN727 on the occurrence of
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
16
cardiovascular events in patients who have recently experienced an acute
coronary syndrome. PROTOCOL NO. EFC11570, SANOFI-COVANCE.
Subinvestigator.
25. Efficacy and sfety of bone marrow-derived mesenchymal cardiopoietic cells
(C3BS-CQR-1) for the treatment of chronic advanced ischemic heart failure.
PROTOCOL NO. C3BS-C-11-01, EUDRACT: 2011-001117-13, CARDIO3
BIOSCIENCES SA. Subinvestigator.
26. A randomized, double-blind, phase III study evaluating the efficacy and safety
of ABP 215 compared with bevacizumab in subjects with advanced non-small
cell lung cancer. Protocol Number: 20120265, IND/EudraCT number: 2013-
000738-36. AMGEN, 2014-2015. Investigator principal.
27. Non interventional Study for collection and Evaluation of data About the
treatment with Eligard 45 mg in Real life of the current Clinical practice for
Hormonal therapy of patients with prostate cancer SEE-EGD-01. Studiu
observaţional, non-intervenţional, prospectiv, multicentric, 2013-2016. Protocol
Astellas Pharma Company and SEARCH group. Investigator principal.
28. MYLAN: A multicenter, double-blind, randomized, parallel-group, phase III
study of the efficacy and safety of Hercules plus Taxane versus Herceptin® plus
Taxane as first line therapy in patients with HER2-positive metastatic breast
cancer. Protocol Number: MYL-Her3001, INC Research, 2014-2015.
Investigator principal.
29. GWCA1103: A two-part, placebo-controlled, study of the safety and efficacy of
Sativex oromucosal spray (Sativex®; Nabiximols) as adjunctive therapy in
relieving uncontrolled persistent chronic pain in patients with advanced cancer,
who have inadequate analgesia even with optimized chronic opioid therapy.
GW Pharma Ltd. Investigator principal.
30. Phase III Randomized Clinical Trial of Lurbinectedin (PM01183) versus
Pegylated Liposomal Doxorubicin or Topotecan in Patients with Platinum-
resistant Ovarian Cancer (CORAIL Trial). Protocol Code: PM1183-C-004-14,
EudraCT No: 2014-005251-39. Pharma Mar S.A. Investigator principal.
31. A phase 3 randomized, double-blind study of pf-06439535 plus paclitaxel-
carboplatin and bevacizumab plus paclitaxel-carboplatin for the first-line
treatment of patients with advanced non-squamous non-small cell lung cancer.
Pfizer, European Clinical Trials Database (EudraCT) Number: Protocol
Number: B7391003, Phase: 3. Investigator principal.
32. A phase 3, single-dose, multicenter, randomized, double-blind, parallel group
study to assess the efficacy and safety of palonosetron 0.25 mg administered
as a 30-minute IV infusion compared to palonosetron 0.25 mg administered as
a 30-second IV bolus for the prevention of chemotherapy-induced nausea and
vomiting in cancer patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Study
Code: PALO-15-17, EudraCT-No.: 2015-001747-37, Helsinn Healthcare SA,
Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Elveția. Investigator principal.
33. Multicentre, Double-Blind, Randomised, Parallel-Group Study to Asses te=he
Efficacy and Safety of MYL-1402O compared with Avastin, in the First –line
Treatment of Patients with Stage IV Non-Squamos Non-Small Cell Lung
Cancer. Protocol Number: MYL-1402O-3001, PPD. Investigator Principal.
34. Un studiu dublu-orb, randomizat, cu design paralel, care compară eficacitatea
şi siguranţa FKB238 faţă de Avastin® în tratamentul de primă intenţie al
pacienţilor cu cancer pulmonar non-scuamos, non-microcelular
avansat/recurent, în asociere cu paclitaxel şi carboplatin. Protocol number:
FKB238-002, Centus Biotherapeutics Limited. Investigator Principal.
IV. Articole publicate în extenso în reviste naţionale cotate ISI Web of
Science: 6.
V. Articole prezentate la congrese internaţionale şi publicate în rezumat în
reviste cotate ISI Web of Science: 42.
VI. Articole prezentate la congrese naţionale şi publicate în rezumat în
reviste cotate ISI Web of Science: 27.
VII. Articole prezentate la congrese naţionale şi publicate în extenso în
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
17
reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice, indexate ISI sau în alte
BDI: 2.
VIII. Articole publicate în extenso în reviste indexate în BDI (baze de date
internaţionale: Medline, EMBase, Scopus, etc.): 18.
IX. Articole publicate în extenso în reviste naţionale indexate CNCSIS: 28.
X. Articole prezentate la congrese internaţionale şi publicate în rezumat
(cu excepţia celor indexate ISI Web of Science): 16.
XI. Articole prezentate la congrese naţionale şi publicate în rezumat (cu
excepţia celor indexate ISI Web of Science): 17.
XII. Comunicări orale: 26.
XIII. Cărţi/Capitole publicate la edituri naţionale: 11.
XIV. Cărţi/Capitole publicate la edituri internaţionale: 1.
Anexa nr. 11 Membru în comisii de doctorat:
Membru referent de doctorat pentru analizarea şi susţinerea tezei de doctorat a domnului Dr.
Marinescu Șerban Andrei, intitulată: «IDENTIFICAREA ȘI CARACTERIZAREA UNEI
SUBPOPULAŢII DE CELULE STEM-LIKE ÎN CANCERUL COLULUI UTERIN ȘI ROLUL LOR
ÎN RĂSPUNSUL LA TRATAMENT», numită prin Ordinul C.S.U.D./12.10.2015 al UMF “Carol
Davila” Bucureşti.
Anexa nr. 12 Recunoaşterea şi impactul activităţii:
I. Premii ştiinţifice în străinătate: Suceveanu AI, Dumitru E, Suceveanu AP,
Mazilu L, Alexandrescu L, Voinea Fl, Tofolean IT, Parepa IR. Correlations between
contrast-enhanced ultrasound (CEUS) and pulse oximetry in hepatopulmonary
syndrome diagnosis. Poster session – liver I (P0505). UEGW, Barcelona, Spain,
October 23-27, publicat în Gut (Suppl), vol. 59 (suppl III): A210, an International
Journal of Gastroenterology and Hepatology 2010, Print ISSN: 0017-5749, Online
ISSN 1468-3288, http://gut.bmj.com, http://uegw10.uegf.org/. ”Best poster prize
2010”.
II. Diplomă de excelenţă, acordată de Societatea Română de Pneumologie (SRP) şi
Secţiunea de Cancer Pulmonar a SRP, pentru contribuţia de excepţie adusă
dezvoltării managementului cancerului pulmonar în România, 3 aprilie 2015.
III. Diplomă aniversară, cu ocazia jubileului a 25 de ani de învăţământ medical
dobrogean, 15 mai 2015.
IV. Diplomă de excelenţă, pentru contribuţia deosebită la Programul Ştiinţific şi
participarea în calitate de lector invitat la Simpozionul «Abordarea multidisciplinară a
tuberculozei», organizat de către Societatea Română de Pneumologie (SRP) în
colaborare cu Facultatea de Medicină Universitatea «Ovidius» Constanţa,
desfăşurat în Constanţa, în perioada 4-5 septembrie 2015.
V. Diplomă de excelenţă, acordată de Societatea Română de Pneumologie (SRP) în
cadrul Conferinţei regionale «Sindromul de apnee în somn – o realitate ce nu trebuie
ignorată», organizată de SRP (Societatea Română de Pneumologie) şi Facultatea
de Medicină a UOC (Universitatea Ovidius Constanţa), Constanţa, 9 aprilie 2016.
VI. Prezentări invitate (speaker invitat) în plenul unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale:
1. Workshop Lilly Oncology – Alimta în tratamentul de linia I al NSCLC non-
epidermoid, Constanţa, 20 septembrie 2008. Mazilu L – Progrese în managementul
cancerelor toracice. Masă rotundă.
2. Simpozion BMS, a-XX-a Aniversare a Facultăţii de Medicină din Constanţa 1990-
2010, 12-15 mai 2010. Voinea Fl, Mazilu L, Suceveanu AI, Cuciureanu A –
Managementul pe termen lung al pacienţilor cu hepatită cronică cu VHB.
3. Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie
Digestivă, Craiova 9-11 iunie 2010. Suceveanu AI, Suceveanu AP, Dumitru E,
Mazilu L, Alexandrescu L, Voinea Fl, Tofolean IT – Screening-ul carcinomului
hepatocelular la pacienţii cu ciroză hepatică – Rolul ecografiei cu substanţă de
contrast (CEUS) în detectarea precoce a hepatocarcinoamelor (HCC) de mici
dimensiuni la pacienţii cu risc. Masă rotundă.
4. Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
18
Digestivă, Craiova 9-11 iunie 2010. Suceveanu AI, Lupu D, Mazilu L, Voinea Fl –
Noutăţi în patologia pancreasului – Epidemiologia bolilor pancreatice. Masă rotundă.
5. Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie
Digestivă, Craiova 9-11 iunie 2010. Voinea Fl, Suceveanu AP, Suceveanu AI,
Mazilu L – Noutăţi în patologia pancreasului – Condiţii genetice asociate cu un risc
crescut de cancer pancreatic. Masă rotundă.
6. Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie
Digestivă, Craiova 9-11 iunie 2010. Dumitru E, Tofolean DE, Mazilu L, Aşchie M –
Aportul diagnostic al ecoendoscopiei cu puncţie fină aspirativă în diagnosticul
cancerului bronho-pulmonar – experienţa Laboratorului de Endoscopie
Intervenţională Constanţa. Masă rotundă.
7. Meet the expert – Al XXXI-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie,
Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Mamaia, 19-21 mai 2011. Suceveanu AI,
Mazilu L – Terapia Biologică în Cancerul Gastric.
8. Club MET, Ediţia a-II-a, forum interdisciplinar, organizat de Forumul Naţional de
Prevenţie în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanţa, Cardioprevent şi
Cardiolife, Mamaia, 6-7 iunie 2014. Mazilu L, Suceveanu AI, Parepa IR, Catrinoiu D
– Pacientul meu diabetic are.....Steatoză hepatică: “Foie gras, dulceaţă
şi...statistică”. Prezentare satelit CardioDiabetoNefrologie – abordare clinică.
9. Curs Diamond (Diabetes Metabolic Syndrome and Other Nutrition – related
Diseases). Organizatori: Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice,
Universitatea Ovidius Constanţa, Sănătatea Press Group, ediţia Constanţa, Hotel
Iaki, 5 iulie 2014. Suceveanu AI, Mazilu L – Diabetul, obezitatea, medicația
antidiabetică şi cancerul.
10. Pneumo Road Show – Curs «Tuberculoza şi patologia asociată», organizat de SRP
(Societatea Română de Pneumologie), Hotel Ibis, Constanţa, 22 noiembrie 2014.
Suceveanu AI, Suceveanu AP, Dina E, Stanescu I, Hulea R, Budhauliya M, Elmi G,
Mazilu L, Voinea F – Hepatotoxicitatea tratamentului tuberculostatic – Posibilităţi de
prevenţie şi tratament.
11. Pneumo Road Show – Curs «Tuberculoza şi patologia asociată», organizat de SRP
(Societatea Română de Pneumologie), Hotel Ibis, Constanţa, 22 noiembrie 2014.
Tofolean DE, Mazilu L – Asocierea dintre tuberculoza pulmonară şi cancerul
bronhopulmonar.
12. Cursul «Urgenţe cardiovasculare în situaţii speciale», organizat de Universitatea de
Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti şi Societatea Română de
Cardiologie, Constanţa, 27 martie 2015. Mazilu L, Asan N – Trombembolism
pulmonar masiv la o pacientă cu cancer ovarian nou diagnosticat.
13. A-II-a Conferinţă Naţională de Cancer Pulmonar şi Prima Conferinţă Naţională de
Boli Pulmonare Rare, Băile Felix, 2-4 aprilie 2015. Tofolean DE, Mazilu L,
Staniceanu F, Mocanu L, Suceveanu AI, Gima E, Baz R, Creţu M – Cutis laxa cu
afectare pulmonară – Prezentare de caz.
14. A-II-a Conferinţă Naţională de Cancer Pulmonar şi Prima Conferinţă Naţională de
Boli Pulmonare Rare, Băile Felix, 2-4 aprilie 2015. Mazilu L, Tofolean DE –
Imunoterapia – o nouă provocare terapeutică în cancerul bronhopulmonar fără
celule mici.
15. Simpozionul Societăţii Române de Pneumologie Secţiunea Tuberculoză «Abordarea
multidisciplinară a tuberculozei», Constanţa, 4-5 septembrie 2015. Adam T,
Tofolean DE, Mazilu L – Tuberculoza ganglionară – diagnostic. Tofolean DE, Adam
T, Suceveanu AI, Mazilu L – Factorii de risc în cancerul bronhopulmonar. Tofolean
DE, Adam T, Suceveanu AI, Mazilu L – Tuberculoza pulmonară şi cancerul
bronhopulmonar în practica medicală. Mazilu L, Tofolean DE, Suceveanu AI – Noi
metode terapeutice în NSCLC – Imunoterapia. Suceveanu AI, Dina E, Suceveanu
AP, Catrinoiu D, Tofolean DE, Voinea F, Mazilu L – Tuberculoza digestivă –
provocare diagnostică și terapeutică.
16. A IV-A Conferință Managementul Bolilor Pulmonare – Ziua Pneumologiei Românești
2-3 octombrie 2015, Bucureşti. Tofolean DE, Mazilu L – Diagnosticul precoce ale
cancerului bronho-pulmonar.
17. Al-XVIII-lea Simpozion Naţional “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, 7-10 octombrie 2015,
Tulcea. Mazilu L, Tofolean DE – Cancerul pulmonar primar secundar (CPPS) –
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
19
entitate din ce în ce mai frecventă în practica medicală. Tofolean DE, Mazilu L –
Sindromul de apnee obstructivă în somn în practica medicală.
18. PneumoRoadShow, organizat de SRP (Societatea Română de Pneumologie), Hotel
Ibis, Constanţa, 7 noiembrie 2015. Mazilu L – Schimbarea paradigmei de tratament
in cancerul bronho-pulmonar: de la abordarea holistica la cea personalizata.
19. Simpozion “Melanomul – Abordarea multidisciplinară, algoritmi de diagnostic şi
tratament”. Mazilu L – Rolul terapiei ţintite în tratamentul de linia I al pacienţilor cu
melanom metastatic. OCH, 14-15 decembrie 2015.
20. 2nd International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus
and its Complications – INTERDIAB 2016 – Diabetes Mellitus as Cardiovascular
Diseases, 3-5 martie 2016, Bucureşti, România. Parepa IR, Suceveanu AI,
Suceveanu AP, Catrinoiu D, Tofolean DE, Mazilu L – Preventing atrial fibrillation
(AF) recurrence by a good metabolic control in diabetes mellitus (DM) patients.
Results from a prospective study in Constanta county, Romania. Parepa IR,
Suceveanu AI, Suceveanu AP, Catrinoiu D, Tofolean DE, Mazilu L. Statins in
diabetes mellitus (DM) patients with normal blood pressure (BP), preserved left
ventricle ejection fraction (LVEF) and high nt-pro-bnp as a marker of subclinical
metabolic cardiomyopathy. A 2-year prospective study in Constanta county,
Romania.
21. Conferinţa regională «Sindromul de apnee în somn – o realitate ce nu trebuie
ignorată», organizată de SRP (Societatea Română de Pneumologie) şi Facultatea
de Medicină a UOC (Universitatea Ovidius Constanţa), Constanţa, 9 aprilie 2016.
Tofolean DE, Mazilu L – Diagnosticul de certitudine al SASO.
22. 19th WCBIP/WCBE World Congress, May 8-11, 2016 Florence, Italy. Joint Meeting
WABIP Session with Romanian Society of Pneumology (SRP). Mazilu L –
Improving bronchoscopic diagnosis of lung cancer – the point of view of the
oncologist.
23. Al-XVIII-lea Congres Naţional de Medicina Muncii cu participare internaţională, cu
tema “Noi tendinţe în patologia de la locul de muncă”, Bucureşti 26-28 mai 2016.
Mazilu L, Tofolean D – Schimbarea paradigmei în terapia cancerului bronho-
pulmonar (CBP) fără celule mici (NSCLC – non-small cell lung cancer), ocupaţional,
avansat/metastatic – de la abordarea holistică la cea personalizată; Mazilu L –
Progrese în terapia cancerelor cutanate asociate cu expunerea profesională la UV –
carcinomul bazocelular avansat/metastatic.
VII. Reviewer pentru următoarele publicaţii: OMICS Group – Biomedical
Journals (BDI):
1. Journal of Carcinogenesis & Mutagenesis,
http://omicsonline.org/carcinogenesis-mutagenesis.php, an open Access publishing,
a Peer-reviewed medical journal in cancer biology, *Unofficial 2012 Impact Factor
4,84, Index Copernicus Value 5,28, ISSN: 2157-2518, Editor-in-Chief Professor
Stewart Sell, University of Albany, USA. Jurnalul este indexat în: CrossRef, Google
Scholar, Ulrichs Web, EBSCO Publishing, HINARI, Index Copernicus, Scirus, Open
J-Gate, GAGE CENGAGE Learning, Journal Seek, CAS Source Index (CASSI)
Search Tool.
2. Chemotherapy: http://www.omicsgroup.org/journals/chemotherapy-open-
access.php, an open Access publishing, ISSN: 2167-7700.
3. Journal of Clinical Case Reports: http://omicsgroup.org/journals/clinical-case-
reports.php, an open acces journal, ISSN: 2165-7920.
4. Journal of Clinical and Experimental Pathology:
http://omicsonline.org/clinical-experimental-pathology.php, an open acces journal,
ISSN:2161-0681.
5. Journal of Leukemia: http://esciencecentral.org/journals/leukemia.php, an open
acces journal, ISSN: 2329-6917.
6. Journal of Pain & Relief: http://omicsgroup.org/journals/pain-relief.php, an open
acces journal, ISSN: 2167-0846.
7. Journal of Thyroid Disorders & Therapy:
http://omicsgroup.org/journals/thyroid-disorders-therapy.php, an open acces journal,
ISSN: 2167-7948.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
20
8. Journal of Trauma & Treatment: http://omicsgroup.org/journals/trauma-
treatment.php, an open acces journal, Index Copernicus Value: 6.81, ISSN: 2167-
1222, NLM ID: 101630970.
9. Current Oncology: http://www.current-oncology.com/index.php/oncology, a peer-
reviewed, Canadian based and Internationally distributed journal. Factor de impact
1,829. ISSN: 1198-0052 (Print), ISSN: 1718-7729 (Online).
Reviewer pentru următoarele publicaţii (BDI):
1. American Journal of Cancer Prevention,
http://www.sciepub.com/journal/AJCP,
http://www.sciepub.com/journal/AJCP/EditorialBoard, jurnal peer reviewed, open
access, ISSN (Print): 2328-7322, ISSN (Online): 2328-7314. Jurnalul este indexat
în: Google Scholar, J-Gate, WorldCat, CrossRef, AcademicKeys, Academia,
Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER), Computer
Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search
Engine, Chemical Abstracts Service (CAS), Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Index
Copernicus.
2. Breast Disease Research, http://www.scientink.org/index.php/bdr, revistă open-
submission, indexed, peer-reviewed, 2014 semianuală (iunie-decembrie), a
Universităţii «Shandong» China.
Manuscript 8-28-14: „Factors Affecting Uptake of Fertility Preservation in Breast
Cancer”.
3. «Libertas Academica», Freedom to Research. http://www.la-
press.com/my_la.php. Biomarkers in Cancer, Indexing & Databases: Pubmed,
DOAJ, EBSCO Academic Search International, Gale Academic OneFile, Gale
Health Reference Centre, Gale InfoTrac Custom Journals, Illustrata-Natural
Science, ProQuest Biological Sciences, ProQuest Natural Sciences, ProQuest
SciTech, Pubmed Central, ISSN: 1179-299X, http://www.la-press.com/journal-
biomarkers-in-cancer-j154. Journal of Cell Death, Indexing & Databases: Pubmed,
DOAJ, EBSCO Academic Search International, Gale Academic OneFile, Gale
Health Reference Centre, Gale InfoTrac Custom Journals, Illustrata-Natural
Science, ProQuest Biological Sciences, ProQuest Natural Sciences, ProQuest
SciTech, Pubmed Central, Scopus, ISSN: 1179-0660, http://www.la-
press.com/journal-journal-of-cell-death-j124. Clinical Medicine Reviews in
Oncology, Indexing & Databases: EBSCO Academic Search International, Gale
Academic OneFile, Gale Health Reference Centre, Gale InfoTrac Custom Journals,
ISSN: 1179-2531, http://www.la-press.com/journal-clinical-medicine-reviews-in-
oncology-j163.
VIII. Membru în următoarele board-uri editoriale (BDI):
1. «Breast Disease Research»,
http://www.scientink.org/index.php/bdr/about/editorialTeam,
http://www.scientink.org/index.php/bdr, revistă open-submission, indexed, peer-
reviewed, 2014 semianuală (iunie-decembrie), a Universităţii «Shandong»
China. Breast res., Online ISSN 2411-3859.
2. «Romanian Journal of Oncology and Hematology», un jurnal peer-
reviewed, http://www.romjoh.com/, http://www.romjoh.com/about-the-journal, ISSN
2344-6641, ISSN-L 2344-6641. Jurnalul este publicat sub egida: Societatea
Română de Hematologie (SRH), Societatea Naţională de Oncologie Medicală din
România (SNOMR), Societatea Română de Cancer „Vasile Păcurar”, Asociaţia
Română pentru Studiul Durerii (ARSD). Romanian Journal of Oncology and
Hematology este indexat în: GOOGLE SCHOLAR, EBSCO PUBLISHING,
ULRICHS WEB, SHERPA/ROMEO, Global Impact Factor – GIF, INFOBASEINDEX,
CITEFACTOR.
3. «Journal of Biomedical Graphics and Computing (JBGC)»,
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jbgc, ISSN 1925-4008 (Print) ISSN
1925-4016 (Online), revistă open-acces, indexată în: EBSCOhost, Gale's Academic
Databases, Google Scholar, Lockss, PKP Open Archives Harvester, The Standard
Periodical Directory.
Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu
21
4. «Jacobs Journal of Medical Diagnosis and Medical Imaging»,
http://www.jacobspublishers.com/index.php/journal-of-medical-diagnosis-home, a
peer reviewed, open access publisher.
5. «Gene Technology», http://omicsgroup.org/journals/gene-technology.php, ISSN:
2329-6682, revistă open-acces, indexată în: CrossRef, GOOGLE SCHOLAR, J-
Gate, Sherp-Romeo, Reaserch Bible.
6. «Advances in Modern Oncology Research»,
http://www.advmodoncolres.com/index.php/AMOR/index, ISSN (Online): 2424-7855,
ISSN (Print): 2424-7847, a peer-reviewed, open-access publication, indexată în:
CrossRef.
7. «Pediatric Oncology», open acces, http://www.omicsonline.org/pediatric-
oncology.php.
8. «International Journal of Transplantation Research and Technology»,
http://clytoaccess.com/international-journal-transplantation-research-and-
technology, open acces, indexată în: Pubmed, Google Scholar,
Index Copernicus, EBSCO Publishing, PubsHub , Scirus, Academic Journals
Database , Ulrichs Web, JournalSeek, Open J-Gate, GALE CENGAGE Learning,
SHERPA Romeo, HINARI, Academic Keys.
Anexa nr. 13 Lista selecţionată a lucrărilor ştiinţifice relevante pentru realizările
profesionale proprii.
Anexa nr. 14 Lista cronologică a lucrărilor ştiinţifice.

Conf. Univ. Dr. Laura Mazilu Data: 17.11.2017

Curriculum vitae Laura Mazilu http://europass.cedefop.europa.eu


22