Sunteți pe pagina 1din 5

164 Buletinul AŞM

tea articulaţiei, permit de a majora sensibilitatea me- UNELE ASPECTE DE DIAGNOSTIC


todei de constatare a acestor leziuni. ŞI TRATAMENT CONSERVATIV
Deoarece LÎA în absolută majoritate a cazurilor AL SCOLIOZEI
este lezat în locul inserţiei către condilul lateral fe-
_______________________________________
mural sau în 1/3 a ligamentului – sectoarele, care pot
fi vizualizate ecografic optimal, tehnica sonografică Anna Kusturova, Centrul Naţional
este utilizată pe larg pentru diagnosticarea veridică a Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,
acestei patologii. Catedra Ortopedie şi Traumatologie,
USMF “Nicolae Testemiţanu”
Bibliografie
1. Badea R, Dudea S, Mircea P, Stamate M. Tratat Actualitatea temei
de ultrasonografie clinică Vol.III ISBN 978-973-39-0640- Scolioza este o deformaţie complexă a coloanei
7. 2008: 67-74.
2. Bianchi S, Martinoli C. Ultrasound of the mus- vertebrale cu încurbarea laterală stabilă şi torsie ver-
culoskeletal system. ISBN 978-3-540-42267-9. 2007:716- tebrală, schimbări în ţesutul neuromuscular şi con-
717. junctiv, distopia organelor interne, cu dereglări func-
3. Bradley M, O’Donnell . Atlas of musculoskele- ţionale şi organice cu greutate diferită [1]. Fiind cea
tal ultrasound anatomy. ISBN 978-1-841-10118-7. 2002: mai serioasă maladie în ortopedia pediatrică, scolioza
188-189.
4. Hirose H, Doi T, Nishiue S, Henmi S. Arthrosco- este larg răspândită la copii şi adolescenţi în toată lu-
pic findings and derect visual findings during arthrotomy mea cu o rată de la 0,5–3% până la 27,6%. Potrivit
for injury of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy examinării medicale efectuate în Rusia în 2002 (30
(Jpn). 1987; 12: 41-43. milioane 400 mii sau 94,6% din copiii din Rusia, în
5. Ihara H, Tanabe K, Murao T. Arthroscopy in the vârstă de 0-18 ani), postura incorectă a fost găsită la
diagnosis of cruciate ligament injuries of the knee. Arthro-
scopy (Jpn). 1985;10: 31-36. 17,6% din copii, cu frecvenţă aproape egală la băieţi
6. Laine HR, Harjula A, Peltokallio P. Ultrasound in şi fete. După datele prezentate de Rosstat (2005), in-
the evaluation of the knee and patellar regions. J Ultra- cidenţa dereglărilor ţinutei înainte de şcoală era 97,3,
sound Med. 1987;6: 33-36. dar după absolvire – 113 de cazuri din 1000 de copii
7. Polly DW, Callaghan JJ, Sikes RA, McCabe JM, examinaţi [2]. Invaliditatea primară din copilărie, ca
McMahon K, Savory CG.The accuracy of selective mag-
netic resonance imaging compared with the findings of art- urmare a scoliozei idiopatice este de 8-9% în structura
hroscopy of the knee. J Bone Joint Surg [Am]. 1988; 70: generală de handicap a copiilor. Tendinţa de creştere
192-198. a numărului de bolnavi cu forme progresive grave ale
8. S. Suzuki, K. Kasahara, T. Futami, R. Iwasaki, T. maladiei, ineficienţa tratamentului conservator au ca
Ueo, and T. Yamamuro. Ultrasound diagnosis of pathology rezultat faptul că 23-25% din pacienţi necesită inter-
of the anterior and posterior cruciate ligaments of the knee
joint. Arch Orthop Trauma Surg. 1991;110:200-203. venţie chirurgicală la diferite etape ale vieţii [3].
9. Van Holsbeeck, Marnix T. Musculoskeletal ultra- Seriozitatea problemei constă în faptul că defor-
sound - 2nd ed. ISBN 0-323-00018-5.2001: 171-192. maţiile statice necorectate la timp prezintă un factor
determinant pentru dezvoltarea schimbărilor structu-
Rezumat
rale în coloana vertebrală şi a bolilor organelor inter-
Examenul ecografic a permis diagnosticarea leziunii
ne, ce ulterior rezultă în scăderea sau lipsa capacităţii
LÎA în 53 cazuri de traumatisme a articulaţiei genunchiului
în perioada preponderent de până la o lună posttraumatism. de muncă la maturitate. Deformarea cutiei toracice
Tratamentul artroscopic a acestor bolnavi a confirmat dia- determină modificări în plămâni, unde pot apărea re-
gnosticul în 45 de cazuri, ce constituie gradul de veridicita- giuni de atelectaze şi emfizem. Patologia duce la o
te a metodei ecografice în 84,9%. încălcare a funcţiei respiraţiei externe: scade capaci-
tatea vitală a plămânilor, rata maximă de ventilaţie,
Summary
creşte volumul de respiraţie pe minut. Apar tulburări
Sonographic examination showed 53 injuries of the
ACL in patients with knee joint trauma. Arthroscopic treat-
hemodinamice, care conduc la “inima kifoscoliotică”
ment of these patients confirmed the diagnosis in 45 cases; varianta “inimii pulmonare” [4]. Fluxul insuficient de
the ultrasound method had sensitivity of 84.9%. oxigen pentru organismul în creştere afectează creie-
rul: copiii învaţă mai rău, mai repede obosesc, suferă
Резюме
de dureri de cap, iritabilitate. Cu scolioză adesea se
Ультразвуковая диагностика позволила выявить
asociază încălcări în organele abdominale, deosebit
повреждение передней крестообразной связки в 53
случаях травм коленного сустава на ранней стадии, до de greu tratate standard, fără a privi la biomecanica
одного месяца. Артроскопия подтвердила достовер- scoliozei. În cazurile scoliozei de formă gravă sunt
ность в 45 случаях, что составило 84,9% всех наблю- prezente şi complicaţii neurologice [2].
дений. Mai mult de 80% din cazurile diformităţii scolio-
Ştiinţe Medicale 165

tice constituie scolioza idiopatică. Etiologia necunos- brale, poziţia orizontală a bazinului, mobilitatea co-
cută a scoliozei idiopatice a dat naştere multor teorii. loanei vertebrale se determină prin elongarea axială a
Se presupune că în etiologia scoliozei idiopatice joa- coloanei vertebrale.
că un rol important disfuncţia sistemului nervos vege- Examinarea pacientului în decubit se efectuează
tativ simpatic (I.Savastik, 2000), dereglarea creşterii pentru aprecierea dereglărilor funcţionale sau organi-
primare vertebrale (И. A. Мовшович, 1994), altera- ce din partea aparatului locomotor. În ţinuta scolioti-
rea statutului hormonilor osteotropi (М. Г. Дудин, că, fără dereglări structurale ale coloanei vertebrale,
1993). Necătând la multitudinea teoriilor etiologice, devierea axei coloanei vertebrale se corijează, iar în
la momentul dat cauza apariţiei scoliozei idiopatice schimbările organice – nu se corijează complet. Cu
nu este clară, deaceea tratamentul acestei patologii ajutorul examenului neurologic se determină dereglă-
complexe este una din problemele actuale ale medici- rile de sensibilitate şi motricitate [1]. „Standardul de
nei contemporane. Cercetările în domeniu, din ultimii aur” în examinarea ortopedică a pacientului cu sus-
ani, dau prioritate teoriilor ereditare de dezvoltare a pecţie la scolioză rămâne testul lui Adams - pacientul
scoliozei idiopatice (Miller, 1996, Wise et al., 1998). în „poziţie-îndoit înainte”, care determină asimetria
Apariţia şi dezvoltarea scoliozei este un proces trunchiului - un aspect al deformării scoliotice. Exa-
care apare în perioada de creştere intensivă a schele- minarea pacientului în poziţie îndoită este destinată
tului. Scolioza are loc în prezenţa a trei factori: detectării unui grad de curbură uşoară la examenele
• factorul patologic primar - ereditar (tulburări la de screening în masă. Pentru evaluarea cantitativă a
nivelul aparatului genetic, cromozomial, ce se manifes- deformării coloanei vertebrale în Europa şi SUA este
tă prin modificări displazice în măduva spinării, verte- pe larg folosit scoliometrul, eficacitatea căruia a fost
bre, discurile intervertebrale, vasele sangvine etc.); dovedită în programele de screening a scoliozei [2,
• factorul care creează un fon patologic de ex- 3]. Scoliometrul este simplu, fiabil şi necostisitor în
primare a primului factor într-un segment întreg al utilizare şi această metodă de măsurare este uşor de
coloanei vertebrale (tulburări metabolice, endocrine) învăţat pentru personalul care execută screeningul în
- factor predispozant; şcoli. Metoda ar putea fi folosită pentru măsurările
• factorul de statică şi dinamică are importanţă clinice la următoarele vizite şi aceste date, mai degra-
deosebită în formarea unor schimbări structurale în bă decât studiile suplimentare radiologice, ar putea
vertebre şi, pune în aplicare acţiunile primelor doi servi la documentarea progresării curburilor.
factori. În plus, pe lângă metodele de inspecţie şi palpa-
La examinarea copiilor cu diformităţi ale coloa- re, pentru evaluarea elementelor sistemului locomo-
nei vertebrale sunt tot mai des folosite metodele de tor şi analiza mişcărilor pasive şi active în articulaţii
cercetare a manualelor ortopedice bazate pe analiza au fost îmbunătăţite metodele de diagnostic vizual şi
biomecanicii sistemului locomotor [2, 4]. Aceas- metodele instrumentale. Ele permit identificarea legi-
tă tendinţă se datorează necesităţii de evaluare mai tăţilor în variaţia relaţiilor spaţiale dintre elementele
completă şi obiectivă a tulburărilor funcţionale pentru individuale ale coloanei vertebrale şi a componente-
a justifica tactica şi a controla eficacitatea tratamen- lor aparatului locomotor ca un întreg [2]. În arsena-
tului. Succesele reale ale biomecanicii aplicative se lul de diagnostic instrumental putem lista radiografia
datorează studiilor ştiinţifice cu privire la structura, (spondilografia standard şi funcţională), tomografia
mobilitatea şi mecanogeneza diformităţilor coloanei computerizată (CT), rezonanţa magneto-nucleară
vertebrale. Un interes considerabil pentru cercetătorii (RMN), ecospondilografia (ESG), precum şi metode
şi medicii practicieni îl prezintă întrebările de meca- relativ noi - topografia computerizată optică, evalua-
nogeneză a diformităţilor vertebrogene şi modelarea rea micromişcărilor etc.
matematică a cinematicii coloanei vertebrale. Pentru confirmarea diagnosticului de scolioză
Necătând la dezvoltarea intensivă a diferitor me- până în prezent se utilizează metodele radiologice. Se
tode instrumentale de examinare a pacienţilor ortope- efectuează radiografii din faţă şi profil, în ortostatism,
dici, metoda principală este examenul clinic [1,4, 5]. care neapărat trebuie să cuprindă regiunile toracală şi
Examenul ortopedic se realizează în poziţie ortostati- lombară, de la Th1 la S1. Spondilografia de ansamblu
că - din spate, din faţă şi din profil, în poziţia şezân- ne oferă informaţie sumară despre diformitatea sco-
dă şi în decubit dorsal. Se constată o serie de semne liotică. Pentru planificarea tratamentului conservator
speciale caracteristice pentru scolioză ca: asimetria sau chirurgical este necesară informaţia despre mobi-
umerilor, denivelarea şi bascularea vârfurilor scapu- litatea coloanei vertebrale care este evaluată prin exa-
lei, ghibozitatea costală, bureletul lombar, asimetria minări radiologice la tracţie. Radiografiile funcţiona-
şi denivelarea pliurilor interfesiere şi subfesiere. În le în poziţia laterală ne permit aprecierea mobilităţii
poziţia şezândă se apreciază devierea coloanei verte- diformităţilor cifoscoliotice şi hiperlordotice.
166 Buletinul AŞM

Este mai mult cunoscută metoda de analiză a ra- că clinică cu o anumită perioadă de urmărire. Durata
diogramelor cu scolioză în proiecţie anteroposterioară acestei monitorizări poate varia de la 2-3 până la 36-
după Fergusson. “Standardul de aur” în spondilometrie 60 de luni, în funcţie de situaţia clinică specifică. Eva-
este unghiul Cobb (1948) care descrie unghiul difor- luarea clinică nu înseamnă efectuarea radiografiei de
mităţii scoliotice. Dacă nu se pot determina vertebrele fiecare dată, de obicei rentghen-control se efectuează
neutre, unii cercetători utilizează metoda Lekum. în timpul evaluării clinice alternante.
Tehnologia computerelor a jucat un rol-cheie în Exerciţii speciale (gimnastica curativă). Include
eforturile savanţilor de a realiza o înţelegere globală a toate formele de gimnastică curativă care pot fi efec-
diformităţilor coloanei vertebrale şi care ne vor oferi tuate ambulator şi care au dovedit eficacitatea sa. Frec-
multe oportunităţi de explorare în viitor. Noile evolu- venţa sesiunii terapeutice depinde de unele tehnici,
ţii de sisteme de imagistică medicală, cum ar fi CT şi de cooperare şi capacitatea pacientului de a efectua
RMN, ne oferă o oportunitate de a evalua situaţia în tratamentul cu ajutorul persoanelor care îl îngrijesc.
măduva spinării şi rădăcinile ei, care este o cauză ma- Exerciţiile pot fi efectuate în fiecare zi sau de câteva
joră de îngrijorare pentru chirurgi-vertebrologi. Evo- ori pe săptămână. Forma actuală de exerciţii depinde în
luţiile recente în stereoradiologie au condus la o nouă principal de caracterul metodei terapeutice selectate.
abordare în obţinerea imaginii stărilor fiziologice şi Articolele consacrate gimnasticii curative pot fi
modificărilor patologice ale sistemului musculo-sche- divizate în funcţie de auto-corectarea propusă [9]:
letar. În acest caz putem obţine reconstrucţia bi- şi tri- extrinsecă (corecţia maximă se obţine cu ajutorul
dimensională a pacientului într-o poziţie ortostatică, gravităţii, aparatelor pentru poziţionare şi/sau plasa-
pentru evaluarea scheletului întreg [3, 6, 7]. rea membrelor) [10, 11, 12, 13], intrinsecă (corecţie
Evaluarea obiectivă a funcţiilor statico- maximă obţinută fără ajutor extern) [14], fără exer-
dinamice ale coloanei vertebrale ne permite metoda ciţii de auto-corectare, dar exerciţii asimetrice [15],
de diagnosticare biomecanică - scanarea tridimensi- fără autocorecţie dar cu exerciţii simetrice [14]. În
onală cu ultrasunete. Rezultatele scanării reperelor conformitate cu aceste recenzii, până în prezent sunt
anatomice cu un marker ultrasonor sunt automat pre- şcoli de gimnastică curativă eficacitatea cărora este
lucrate şi afişate într-un grafic [2]. dovedită: DoboMed [11], Lyon [14], MedX [15],
Diagnosticarea cauzelor primare ale tulburări- Schroth (fie ca reabilitarea intensivă a scoliozei [10],
lor percepţiei semnalelor de reglementare la nivelul sau tratament în ambulator [12]), SEAS [14], side
sistemului musculo-scheletar poate fi efectuată prin shift [16]. Sunt metode de tratament conservativ ca
evaluarea micromişcărilor. În cazul scoliozei această masaj, înot, miostimulare, recomandate numai în an-
investigaţie determină perturbarea iniţială la nivelul samblu cu exerciţiile specifice [8].
cerebelului şi analiza gradului de schimbări la peri- Reabilitarea specială în staţionar. Aceasta este o
ferie [4]. metodă de exerciţii speciale utilizată pe bază de staţi-
O contribuţie importantă în studiul biomecani- onar (departamentul de spital, sanatoriu sau o formă
cii sistemului musculo-scheletar a fost introdusă prin similară de îngrijirea sănătăţii). Reabilitarea este re-
dezvoltarea şi punerea în aplicare a stabilometriei. comandată de către unele şcoli în special la începutul
Această metodă de investigare a balanţei de suport tratamentului cu gimnastica curativă cu scopul de a
vertical conţine o serie de fenomene tranzitorii cu în- învăţa pacientul şi rudele sale cum de efectuat exerci-
registrarea poziţiei, anomaliilor centrului comun de ţii de sinestătător.
greutate pe planul de sprijin în cazul scoliozei [2]. Corsetoterapie. Constă în folosirea unui corset
Tratamentul conservativ al scoliozei este axat (o orteză de corecţie) pentru o anumită perioadă de
pe mobilizarea coloanei vertebrale cu corecţia difor- timp în fiecare zi pentru a corecta scolioza în trei pla-
mităţii scoliotice şi menţinerea coloanei vertebrale nuri (3D). Acesta este folosit pentru perioada nece-
în poziţia corectă, prin mărirea tonusului muscular. sară pentru a obţine şi menţine rezultatul terapeutic.
Obiectivele de bază ale tratamentului conservator al Rezultatul terapeutic este, în principal, stoparea pro-
scoliozei idiopatică sunt [8]: gresării. În unele cazuri este posibil de a corecta sco-
1. a reduce progresia curburii scoliotice la puber- lioza dar la alţi pacienţi rata progresării poate fi numai
tate (sau, eventual, chiar opri), încetinită înainte de intervenţia chirurgicală selectată.
2. a preveni sau a trata disfuncţiile respiratorii, Conform SOSORT utilizarea corsetulu rigid întot-
3. a preveni sau a trata sindromul algic, deauna este însoţită de efectuarea exerciţilor fizice, în
4. a îmbunătăţi aspectul estetic prin corectarea timp când pacientul scoate orteza [8].
posturii. Corsetoterapia include:
Observaţie. Primul pas în tratament activ al sco- • purtarea corsetei rigide pe timp de noapte, în
liozei idiopatice este constituit din evaluarea periodi- pat (8-12 ore pe zi);
Ştiinţe Medicale 167

• purtarea corsetei moi: aceasta include, în prin- alternativă, au fost adoptate pe scară largă dispozi-
cipal, corseta SpineCor [17], şi alte orteze similare tive şi metode moderne de diagnosticare, concepute
[18,19]; pentru a determina parametrii biomecanici ai apara-
• purtarea corsetei rigide part time (12-20 ore pe tului locomotor fără daune asupra organismului, care
zi): în principal în afara şcolii şi în pat; ne permt evaluarea obiectivă a diformităţilor coloanei
• purtarea corsetei rigide full time (20-24 ore pe vertebrale. Aceste metode sunt fotometria, scoliome-
zi) sau gips: permanent (la şcoală, acasă, în pat etc.). tria, stabilometria, scanarea cu ultrasunete, topografia
Aparate gipsate sunt folosite de unele şcoli ca optică computerizată etc.
prima etapă de tratament pentru a realiza corecţia care Pentru rezolvarea problemei scoliozei au fost
ulterior să fie menţinută cu un corset rigid [20]; alţii introduse multe metode de tratament conservativ cs:
propun gips numai în cazurile cele mai grave [21], gimnastica curativă, masajul, miostimularea, exerciţii
aparatul gipsat este considerat ca un standard în tra- speciale pentru respiraţie, corsetoterapia etc.
tamentul scoliozei infantile. Recent, o orteză nouă a O trăsătură comună a tuturor formelor de trata-
fost dezvoltată pentru a obţine aceleaşi rezultate ca şi ment conservativ este necesitatea de includere activă
gipsarea [22,23]. a pacientului şi persoanelor care îl îngrijesc [25]. Prin
SRS a definit o serie de criterii metodologice care urmare, educaţia, psihoterapia, monitorizarea siste-
trebuie urmate în timpul studiilor despre corsetotera- mică a rezultatelor, evaluarea cooperării pacientului
pie [24]. Criteriile optimale de includere constau în: precum şi verificarea şi modificarea metodelor în cur-
vârsta de 10 ani sau mai mare atunci când este indi- sul terapiei sunt elemente cruciale de tratament con-
cată purtarea corsetului, Risser 0-2, unghiuri primare servator. Cu scopul realizării celui mai bun rezultat
ale curburii scoliotice de la 25 de grade, până la 40 posibil, tratamentul conservator ar trebui realizat de o
de grade, nici un tratament anterior, şi, dacă este fată, echipă cu experienţă terapeutică, inclusiv un medic
fie în perioada premenarchială sau mai puţin de 1 an ortoped, un fizioterapeut, un ortezist şi, eventual, un
postmenarchială. psiholog.
Material şi metode. A fost efectuată examina-
rea ortopedică primară a 1398 elevi din şcolile mun. Bibliografie
Chişinău, cu vârsta 7-18 ani: 728 fete (52,07%) şi 670 1. Caproş N. Elemente de patologie a coloanei ver-
tebrale. Chişinău; Edit-Prest, 2009: 152 p.
băieţi (47,93%). Procedura screeningului coloanei
2. Сквознова Т.М. Комплексная коррекция
vertebrale a inclus inspecţia vizuală a trunchiului în статических деформаций у подростков с дефектами
poziţie ortostatică - din spate, din faţă şi din profil, осанки и сколиозами I и II степени. Дис... Москва,
testul lui Adams şi măsurarea unghiului de rotaţie a 2008: 281 с.
corpului cu ajutorul scoliometrului. Testul lui Adams 3. Burnei Gh., Gavriliu St., Vlad C., Georgescu Ilea-
pozitiv şi cinci grade de URT au fost definite ca o in- na, Logeanu M. Idiopathic Scoliosis and its Treatment -
dicaţie pentru radiografia coloanei vertebrale. Personal Experience. SICOT / SIROT 2005, XXIII World
Rezultate. Cincizeci şi şapte din elevi au avut Congress Istanbul, Turkey. Abstract book, 2005:76-77.
rezultate pozitive la examinarea în poziţie ortostatică, 4. Дудин Г.М. Идиопатический сколиоз. В кн.
testul de aplicare înainte şi măsurarea cu scoliome- Травматология и ортопедия. Под редакцией Корнилова
Н.В., Грязнухина Э.Г. Спб.: Гиппократ, том 4.2006:
tru. La 54 (3,86%) deformitatea coloanei vertebrale a
624 с.
fost confirmată radiologic, din care erau 39 (72,22%) 5. Antonescu D. Diformităţile coloanei vertebrale:
fete şi 15 (27,78%) băieţi. Trei elevi (2 fete şi 1 băiat) scolioze – cifoze. Patologia aparatului locomotor. Bucu-
aveau coloana vertebrală normală la radiografie (re- reşti, Editura medicală, vol.II, 2008:.164 – 265.
zultate fals-pozitive). 6. Devedzic G., Ristic B., Stefanovic M., Cukovic S.,
Pentru fiecare pacient a fost elaborat un program Lukovic T. Development of 3D parametric model of human
individual de tratament conservativ care includea spine and simulator for biomedical engineering education
gimnastica curativă cu exerciţii speciale, înotul, ma- and scoliosis screening. Computer Applications in Engine-
sajul curativ, corectarea posturii în diferite situaţii ale ering Education 2010;18(1):157-161.
vieţii etc. Toţi pacienţii sunt luaţi la evidenţă şi vor fi 7. Pazos V., Cheriet F., Danserau J., Ronsky J., Ze-
rnicke R.F., Labelle H. Reliability of trunk shape measu-
urmăriţi în viitor.
rements based on 3-D surface reconstructions. European
Concluzii. Scolioza este o problemă actuală a or- Spine Journal 2007;16(11):1882-1891.
topediei contemporane. În diagnosticarea ei rămâne 8. Negrini et al.: 2011 SOSORT guidelines: Ortho-
ca standard examinarea ortopedică a pacientului. Ra- paedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis
diografia este metoda de diagnostic de bază dar care during growth. Scoliosis 2012; 7:3.
nu poate fi folosită în monitoring din cauza efectului 9. Negrini S., Fusco C., Minozzi S. et al: Exercises
său cancerogen asupra organismului în creştere. Ca reduce the progression rate of adolescent idiopathic sco-
168 Buletinul AŞM

liosis: results of a comprehensive systematic review of the 25. Negrini S., Grivas T.B., Kotwicki T., Rigo M.,
literature. Disabil Rehabil 2008;30(10):772-785. Zaina F.: Guidelines on “Standards of management of idi-
10. Weiss H.R., Weiss G., Petermann F: Incidence of opathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics
curvature progression in idiopathic scoliosis patients trea- and in clinical research”: SOSORT Consensus 2008. Sco-
ted with scoliosis in-patient rehabilitation (SIR): an age- liosis 2009; 4(1):2.
and sex-matched controlled study. Pediatr Rehabil 2003;
6(1):23-30. Rezumat
11. Durmala J., Dobosiewicz K., Kotwicki T., Jendr- Scolioza este o problemă actuală a ortopediei contem-
zejek H: Influence of asymmetric mobilisation of the trunk porane. În diagnosticarea ei rămâne ca standard examina-
on the Cobb angle and rotation in idiopathic scoliosisin rea ortopedică a pacientului. Radiografia este metoda de di-
children and adolescents. Ortop Traumatol Rehab 2003;
agnostic de bază dar care nu poate fi folosită în monitoring
5(1):80-85.
din cauza efectului său cancerogen asupra organismului
12. Otman S., Kose N., Yakut Y: The efficacy of
Schroth s 3-dimensional exercise therapy in the treatment în creştere. Ca alternativă, au fost adoptate pe scară largă
of adolescent idiopathic scoliosis in Turkey. Saudi Med J dispozitive şi metode moderne de diagnostic: fotometria,
2005; 26(9):1429-1435. scoliometria, stabilometria, scanarea cu ultrasunet, topo-
13. Maruyama T., Matsushita T., Takeshita K. et al. grafia optică computerizată etc. Pentru rezolvarea proble-
Side shift exercises for idiopathic scoliosis after skeletal ma- mei scoliozei au fost introduse multe metode de tratament
turity. J Bone and Joint Surgery (Br) 2003;85 B(Suppl. 1). conservativ ca: gimnastica curativă, masajul, miostimula-
14. Negrini S., Negrini A., Romano M. et al.: A con- rea, exerciţii speciale pentru respiraţie, corsetoterapia etc.
trolled prospective study on the efficacy of SEAS.02 exerci-
ses in preventing progression and bracing in mild idiopa- Summary
thic scoliosis. Stud Health Technol Inform 2006; 123:523- Scoliosis is one of the most actual problems of the
526 contemporary orthopedics. The “gold standard” of scolio-
15. McIntire K., Asher M., Burton D., Liu W: Trunk
sis diagnostic is orthopedic examination. Radiology is one
rotational strength training for the management of adoles-
of the base diagnostic methods but it cannot be used in fol-
cent idiopathic scoliosis (AIS). Stud Health Technol Inform
2006; 123:273-280. low-up because of the high risk of cancerous effect for the
16. Mamyama T. et al. Side shift exercise for idiopa- growing body. As an alternative, many modern diagnos-
thic scoliosis after skeletal maturity. Stud Health Technol tic devices and methods were developed i.e.: photome-
Inform 2002; 91:361-364 try, scoliometry, stabilometry, ultrasound scanning, optic
17. Coillard C., Circo A.B., Rivard C.H.: SpineCor computer topography, etc. A lot of conservative treatment
treatment for Juvenile Idiopathic Scoliosis: SOSORT methods are introduced in the management of scoliosis:
award 2010 winner. Scoliosis 2010; 5:25. physiotherapeutic exercises, massage, muscle stimulation,
18. Wynne J.H.: The Boston Brace and TriaC syste- respiratory exercises, bracing etc.
ms. Disabil Rehabil Assist Technol 2008; 3(3):130-135.
19. Veldhuizen A.G., Cheung J., Bulthuis G.J., Ni- Резюме
jenbanning G.: A new orthotic device in the non-ope- Сколиоз является одной из наиболее актуальных
rative treatment of idiopathic scoliosis. Med Eng Phys
проблем современной ортопедии. Ортопедический
2002;24(3):209-218.
20. de Mauroy J.C., Lecante C., Barral F.: “Brace Te- осмотр является базовым в диагностике сколиоза. Ра-
chnology” Thematic SeriesThe Lyon approach to the con- диология является одним из основных методов диагно-
servative treatment of scoliosis. Scoliosis 2011; 6(1):4. стики, но она не может быть использована слишком ча-
21. Mammano S., Scapinelli R.: Plaster casts for the сто из-за высокого риска канцерогенного эффекта для
correction of idiopathic scoliosis. Acta Orthop Belg 1992; растущего организма. В качестве альтернативы, были
58(1):81-84. разработаны современные диагностические приборы
22. Negrini S., Atanasio S., Negrini F., Zaina F., и методы именно: фотометрия, сколиометрия, стабило-
Marchini G.: The Sforzesco brace can replace cast in the метрия, ультразвуковое сканирование, оптическое ком-
correction of adolescent idiopathic scoliosis: A controlled пьютерное топографирование и т.д. В лечение сколиоза
prospective cohort study. Scoliosis 2008; 3(1):15.
внедрены многие консервативные методы: физиотера-
23. Negrini S., Marchini G.: Efficacy of the Symme-
tric, Patient-oriented, Rigid, Three-dimensional, active певтические, физические упражнения, массаж, стиму-
(SPoRT) concept of bracing for scoliosis: a prospective ляция мышц, дыхательные упражнения и т.д.
study of the Sforzesco versus Lyon brace. Eura Medico-
phys. 2006:171-181
24. Richards B.S. et al.: Standardization of criteria
for adolescent idiopathic scoliosis brace studies: SRS
Committee on Bracing and Nonoperative Management.
Spine 2005; 30(18):2068-2075,

S-ar putea să vă placă și