Sunteți pe pagina 1din 3

în dinamică.

La vârsta de 4 luni este indicat examen intervenţiile chirurgicale la vârsta de 5-6 luni nu sunt
radiologic. În caz de FC mai mic de 6mm MLŞ poate fi actuale, deoarece este posibilă corecţia conservatorie.
exclusă, dar asimetria FC de peste 1,5mm trebuie După finisarea tratamentului copiii necesită
considerată BAC (bazin asimetric congenital). supraveghere în dinamică, atât clinică cât şi
Examinarea radiologică rămâne una din cele mai radiologică. Dacă pe parcursul creşterii copiii au nevoie
principale metode imagistice în diagnosticul de corecţie chirurgicală, ultima va fi extraarticulară,
malformaţiei luxante a şoldului. Ea este recomandată astfel creând condiţii favorabile pentru vascularizarea
începând cu vârsta de 3 luni. Cele mai utilizabile capului femural.
scheme radiologice sunt: Hilgenreiner, Ombredanne, Concluzii.
triada Putti: oblicitatea sprâncenei cotilului, întârzierea 1. Diagnosticul precoce în maternitate a luxaţiei
apariţiei nucleului de osificare şi deplasarea femurului congenitale de şold este vectorul principal în
cranial. Examenul imagistic după 6 săptămâni de viaţă eficacitatea tratamentului conservator.
a copilului este net superior celui clinic. Aprecierea 2. Ultrasonografia la vârsta de 4-6 săptămâni şi
exactă a gradului patologiei, dinamicii tratamentului şi radiografia efectuată de la 3 luni permite
eficacitatea lui sînt indicii importanţi oferiţi de concretizarea patologiei şoldului şi difirenţierea
examenul radiologic. tratamentului ulterior la copii cu malformaţia
Dacă pe parcursul a primelor 3 luni de viaţă luxaţia luxantă a şoldului.
nu a fost redusă, copilul necesită tratament în clinică 3. În caz de diagnostic tardiv sau insucces al
specializată. La ora actuală tracţia cutanată rămâne tratamentului funcţional, începând cu 3 luni de
metodă de referinţă ca prima etapă în reducerea închisă viaţă, tracţia cutanată Somerville este o metodă de
a luxaţiei de şold. Acest procedeu, cel mai frecvent referinţă în tratament care permite efectuarea
Somerville, oferă posibilitatea unui tratament neforţat, profilaxiei osteonecrozei ischemice.
care protejează cartilajul şi nu are drept consecinţe 4. Metoda ortopedică de tratament permite reducerea
osteonecroze ischemice a capului femural. Durata de neforţată, fără traumatizări a luxaţiei de şold.
10-14 zile este urmată de reducerea blândă a luxaţiei de 5. Copiii cu luxaţie congenitală de şold, după
şold şi tratament în aparate gipsate cu modificarea tratamentul conservator necesită evaluare în
poziţiilor. La toate etapele se efectuează examen dinamică.
radiologic pentru aprecierea dinamicii. Părerile despre

Bibliografie.
1. Couture A., Baud C., Ferran J., Veyrac C. Echographie de la hanche chez l enfant. Montpellier. Axone, 1988, 130p.
2. Goţia D. Patologia ortopedică a şoldului la copil. Editura „Gr.T. Popa”, UMF Iaşi, 2005, p.21-31.
3. Klisic P.J. Congenital dislocation of the hip. Journal Bone Joint Surgery, 1989, 71-B, p.136.
4. Maurizio de Pelegrin. Immediate closed reduction of congenital dislocation of the hip. Journal of Children s Orthopedics, 2009, v.3, p.22.
5. Treguier C., Chapuis M. Echographie de la luxation congenitale de hanche et depistage în „La luxation congenitale de la hanche”. Sauramps
medical, Montpellier, 2006, p.109-129.

Şavga N.G., Şavga N.N. (jr.)

SCOLIOZA IDIOPATICĂ LA COPIL

Catedra chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică,


Laboratorului „Infecţii chirurgicale la copii”,
USMF „Nicolae Testemiţanu”

Summary
IDIOPATIC SCOLIOSIS AT CHILDREN
The authors present the experience of treatment of a child of 13 years with idiopatic form of scoliosis. The application of the Cotrel- Dubousset
apparatus appears to be the most efficient method as far as the level of correction and stabilization is concerned.

Резюме
ИДЕОПАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ У ДЕТЕЙ
Авторы представили опыт лечения ребёнка в возрасте 13 лет с идеопатической формой сколиоза. Использование металлического
аппарата Cotrel- Dubousset достаточно эффективный способ коррекции и обеспечения стабильности позвоночника.

Actualitatea. Scolioza este o boală evolutivă, reducere completă şi cu răsunet asupra morfologiei
caracterizată prin una sau mai multe curburi laterale ale trunchiului [3, 4].
coloanei vertebrale, vizibile în plan frontal, însoţită de Unghiul posterior al coastelor de partea convexităţii
rotaţia vertebrelor, cu tendinţa la compensare este mai închis şi proiemină mult înapoi formând
superioară şi inferioară a curburilor, dar fără tendinţa de gibozitate costală, în cealaltă parte a coloanei se
formează o adâncitura, din cauza apropierii coastelor. Se apreciază gradul dezvoltării caracterelor sexuale
În consecinţa modificărilor de poziţie ale vertebrelor (pilozitate axilară şi pubiană, sîni, organe genitale
după un oarecare timp apar modificări de structură, externe). Gradul deviaţiei vertebrale se apreciază prin
devenind cuneiforme, asimetrice. Scolioza structurală aprecierea curburilor laterale şi sagitale, a echilibrului
este o deformare tridimensională a coloanei vertebrale frontal occipito-sacral, a înălţimii gibozitaţilor, a
produsă prin asocierea unei deviaţii laterale cu o denivelării umerilor şi a vârfurilor omoplaţilor.
deviaţie antero – posterioară şi a unei deviaţii în plan Examenul coloanei se face din faţă şi din spate. Se
orizontal sub formă rotaţiei vertebrale [1, 5, 7]. apreciază echilibru umerilor, bazinului examenorea din
Prezenţa gibozităţii este sinonimă cu prezenţa profil apreciază curburile fiziologice: lordoza cervicală,
scoliozei. Prezenţa deformărilor în toate trei planuri cifoza toracală şi lordoza lombară.
spaţiale inclusiv şi rotaţia vertebrală diferenţiază C. Examenul imagistic. După examenul clinic se face o
scolioza structurală de atitudinile scoliotice şi alte radiogarfie de fată şi profil a întregii coloanei
diformări. Scolioza afectează în special fetele (70-80% vertebrale în poziţie verticală cu bazinul echilibrat.
din cazuri) şi apare de regulă la vârsta pubertăţi sau Radiografia de profil, permite analiza curburilor
chiar cu câţiva ani înaintea acesteia. În 2-3% din cazuri rahidiene de profil. În cazul unei scolioze evolutive
scoliozele apar încă la naştere din cauza malformaţiilor este necesar de repetat radiografia antero-posterioară
vertebrale. În 6-7% sunt dobândite: boli în picioare o dată în 6luni, în profil se recomandă de
neuromusculare, neurofibromatoza, infirmitate motorie efectuat la începutul tratamentului şi la terminarea
de origine cerebrală. În majoritatea sa (91-92%) lui. Se măsoară unghiul deformării după Cobb.
scoliozele sunt idiopatice, apar în jurul pubertăţii şi au Prin examen radiologic se confirmă documental
cauză insuficient elucidată [6, 8]. evoluţia scoliozri.
Scopul studiului. Optimizarea tacticii de tratament Tactica de tratamentul scoliozelor idiopatice.
la copii şi adolescenţi cu maladie scoliotică idiopatică. Protocolul tratamentului scoliozelor este în funcţie de
Material şi metode de cercetare. Drept material magnitudinea curburii scoliatice.
pentru cercetarea prezentă au servit rezultate  De la 0 la 30grade – kinetoterapie (gimnastică
investigaţiilor clinice, instrumentale, şi a tratamentului medicală).
a bolnavei cu maladia scoliotică idiopatică aflaţi la  De la 30 la 50grade – kinetoterapie şi tratament
tratament în clinica universitară de vertebrologie, ortotic (corset).
ortopedie şi traumatologie pediatrică.  Peste 50 grade – tratament chirurgical.
Deformarea coloanei vertebrale în scolioză este Efectul principal al kinoterapei şi tratamentului
reprezentată de curbura primară şi curburile secundare. ortopedic (corsete), dacă ele sunt utilizate conform
Curbura primară se apreciază prin aceia, căci ea cel mai protocolului, constă în reţinerea tempului de progresare
persistent păstrează gibozitatea în flexie, iar în caz a a deformării scoloatice. Efectul mai pozitiv a fost
mai multor curburi este cea mijlocie şi cea mai lungă. înregistrat în cazurile scoliozei neevolutive şi mai puţin
Curburile secundare, compensatorii sunt curburile supra efectiv în scoliozele evolutive. Utilizarea kinetoterapiei
şi subiacente celei primare, având orientarea în sens şi ortezelor în cazurile deformărilor scoliotice peste
contrar acesteia. Rotaţia vertebrelor în regiunea toracică 50grade ca tratament de bază nu va avea efect pozitiv,
antrenează deformări ale întregii cutii toracice. Coastele dar mai multe negativ, deoarece reţine utilizarea
din partea convexităţii se îndepărtează una de alta, iar tratamentului chirurgical, agravează schimbările
în partea concavă ele se apropie. morfologice în coloana vertebrală.
Diagnostocul unei scolioze se bazează pe: Tratamentul chirurgical scoliozelor idiopatice.
A. Anamneza, care va include: datele civile de Actualmente este dovedit căci o bună şi sigură corecţie
identificare, dacă este primul consult sau a mai fost la a coloanei vertebrale poate fi obţinută prin folosirea
alţi medici; când şi în ce circumstanţe a fost depistată construcţie metalice cu şuruburi transpediculare. Ea
afecţiunea; dacă în familie şi la rude sunt persoane cu permite, în timpul operaţiei, controlul tuturor celor trei
scolioză, maladii genetice sau neurologice; dacă este planuri ortogonale este posibilă corecţia directă a
fată – dacă are menstruaţie şi de la ce vârstă; de rotaţiei vertebrale şi obţinerea unui montaj regid
apreciat nivelul intelectual, activitatea sportivă necesar pentru o bună fuziune.
şcolară şi extraşcolară; dacă a primit eventual un Caz clinic: Valeria, 13ani 10 luni. S-a adresat în
tratament şi care a fost acela; dacă prezintă sau nu clinica de vertebrologie pediatrică cu acuze la
dureri de spate. diformitate pronunţată a coloanei vertebrale o
B. Examenul clinic. Examinarea clinică se face pe slăbiciune pronunţată care nu-i permite s-ă parcurgă
pacientul dezrăcat, disculţ, în poziţie „în picioare”. Se distanţa de circa 2 chilometri pînă la şcoală, dureri în
apreciază morfotipul (localizarea curburii primare), spate persitente, care fac şăzutul pe scaun imposibil. Pe
starea musculară şi cutanată, forma picioarelor şi a parcursul ultemului an respiraţia anevoioasă, fregvent
genunchilor, echilibru bazinului lungimea membrelor face pneumonii, somnul este grav dereglat din cauza
inferioare, amplitudinea mişcărilor articulare ale durerilor.
şoldurilor.
Fetiţa este primul copil în familie născută de la Spirografi adereglări de ventilaţie pulmonară, forma
prima gravitate cu greutate de 3kg. În copilăria precoce, restrictivă, gr.III. Tulburări de conductibilitate a
mama menţiona unele abateri în dizvoltarea fizică: bronşilor de calibru mic.
şezutul la 10 luni, mersul la un an şi trei luni. Fetiţa nu Bolnava a primit un complex de tratament medico –
a fost motor activă. La vărsta de 3–4 ani mergea puţin ortopedic pentru ameliorarea stării generale a funcţiei
repede vrea în braţe. Permanent a fost dificit ponderal sistemei de respiraţie şi cardio – vasculae cu scop de
părinţii sunt sănătoşi. Rude apropiate cu deformităţi a pregătire preoperatorie.
coloanei vertebrale sau alte anomalii al aparatului S–a efectuat operaţia – discectomia Th6–Th10
scheletor nu sunt. transtoracală pe partea convexă, corecţia deformării
Menarha încă nu a aparut. La vîrsta de şase ani a vertebrale artrodeza posterioară cu şuruburi pediculare
fost spitalizată în secţia de ortopedie unde a primit (fig. 2).
tratament conservator, care a fost de multiple ori repetat Postoperator pe parcurs de 3 zile a primit tratament
în diverse instituţii medicale. De la şase pînă la opt ani sindromal în secţia de reanimare şi terapie intensivă. La
a purtat corsaj indicat de reabilitolog. Pe tot parcursul 10 zile postoperator a fost ridicată pe picioare, iar la a
evoluţiei deformităţii coloanei vertebrale fetiţa nu a fost 15 zi externată. Se prezintă la control o dată în an.
evaluată de vertebrolog. Acuze nu prezintă. Fregventează şcoala. Progresarea
Examenul clinic: Starea generală este gravă. Se deformării coloanei vertebrale nu se denotă.
deplaseză lent, aplicările în diferite direcţii provoacă Concluzii.
dureri de spate şi sunt limitate. Se determină un dificit 1. Important este de a aprecia forma scoliozei:
ponteral evident. Masa musculară este prezentă slab. evolutivă sau nonevolutivă. Ea se determină prin
Tegumentele sunt curate, palide. Se determină o examen radiologic pe poziţie verticală la primul
deviaţie pronunţată în plan frontal pe dreapta, a consult şi peste 6 luni.
coloanei vertebrale de la Th2–Th12, un gib costal 2. În deformări scoliotice de la 0 pînă la 30grade se
ascuţit cu vîrful la nivelul vertebrelor Th7–Th10, se indică kinetoterapia; de la 30-50grade kinetoterapie
mai observă un dizechilibru a umerilor şi asimetrie şi corsite; după 50garde intervenţii chirurgicale.
marcată a omoplaţilor (fig. 1). 3. Tratamentul kinetoterapeutice şi ortopedic
Examenul din faţă evidenţiază o deformare (carsete) sunt eficace numai în formele
pronunţată a cutiei toracice, umărul drept este mai sus nonevolutive.
şi mai lung. Examenul în poziţie orizontală nu a fost 4. Formele evolutive necesită tratament chirurgical.
posibil din cauza sindromului algic în pept şi spate. Tratamentul conservator la aceşti pacienţi nu este
Bolnava a fost spitalizată. Examenul paraclinic a eficace şi reţine utilizarea tratamentului chirurgical
evidenţiat modificări marcante poliorganie, anemie. agrăvînd deformitatea coloanei.

Fig.1. Aspect clinic şi rentgenograma bolnavei S.13 ani, pînă Fig.2. Aspect clinic şi rentgenograma bolnavei S.13 ani după
intervenţie chirurgicală. intervenţie chirurgicală.

BIBLIOGRAFIE
1. Antonescu D. – Diformităţile coloanei vertebrale: scolioze-cifoze. Ann Patologia aparatului locomotor. 2008, II (101):164-265.
2. Rădulescu Al.. „Scoliozile” editura academiei Republicii populare Române. 1961, p 293.
3. Mihai Jianu, Tudor Zamfir, „Ortopedie şi traumatologie pediatrică” editura „Tradiţie”. Bucureşti 1995, p.342.
4. Mihai Jianu. „Scolioza pediatrică” Pro Editura şi Tipografie. Bucureşti 2005, p.141.
5. Şavga N.Gh., Şavga N.N. Utilizarea tijei Harington în corecţia scoliozei. Chişinău Anale ştiinţifice ale associaţiei chirurgilor pediatre
universitări, Vol.nr.3.p. 69-71, 2003.
6. Cotrel Y., Dubousset J. C-D instrumentation in spine surgery. Principles, technicals, and traps.1992., 270 p.
7. Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Кисель А.А. Хирургическое лечение грудопоясничного и поясничного сколиоза. Хирургия
позвоночника №2, 2004., с. 12-18.
8. Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю – Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. 187 с.

S-ar putea să vă placă și