Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare 3: Procesele psihice cognitive superioare


Număr de ore: 9

Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. specifice
1. Gândirea 1.1.; 1.2.; 2.1.; ▪ exerciţii de analiză a unor contexte în care apare ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea gândirii 3.1.; cuvântul „gândire” sau derivatele sale; ▪ manual de psihologie clasa a sistematică
▪ Structura psihologică internă a gândirii 4.1.; 4.2.; ▪ realizarea unei scheme a definiţiei gândirii; X-a; Autoevaluarea
▪ Gândirea ca proces de rezolvare a ▪ învăţarea caracteristicilor gândirii prin metoda ▪ fişe;
problemelor „Mozaic”; ▪ laptop ;
▪ Tipologia gândirii ▪ identificarea structurii psihologice interne a gândirii ▪ vidoproiector ;
pe baza Modelului structural al gândirii propus de J.
P. Guilford; ▪ activitate frontală, pe grupe
▪ exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi viaţa oamenilor şi în perechi
fără gândire;
▪ găsirea unor argumente care să demonstreze că 2 ore
gândirea este definitorie pentru fiinţa umană;
▪ exprimarea opiniilor privind importanţa caracterului
reversibil şi anticipativ al timpului psihic, caracter
datorat gândirii;
▪ construirea unor exemple pentru noţiunea de
„gândire”;
▪ rezolvarea unor situaţii problemă;
▪ comentarea unor texte din punct de vedere
psihologic;
2. Memoria 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţiu de creativitate (de tip brainstorming): să-şi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea memoriei 2.1.; 2.2.; imagineze cum ar arăta viaţa omului fără memorie; ▪ manual de psihologie clasa a sistematică
▪ Procesele şi formele memoriei 3.1.; 4.2.; ▪ prezentarea şi analiza unui caz tragic de pierdere a X-a; Autoevaluarea
▪ Calităţile/indicatorii memoriei memoriei (cazul muzicianului Clive Wearing); ▪ fişe; Proba orală
▪ Factorii care optimizează funcţionarea ▪ exerciţii de memorie, pentru o mai bună înţelegere a ▪ laptop ;
memoriei caracteristicilor acesteia; ▪ vidoproiector ; Eseu structurat
▪ Memorie şi uitare ▪ identificarea tipurilor de memorie pe baza unor
exerciţii de memorare; ▪ activitate frontală, pe grupe
▪ metafore care surprind specificul memoriei; şi în perechi
▪ identificarea de către fiecare elev a tipului de
memorie care-l avantatjează; 2 ore
▪ exerciţii de corelare a cunoştinţelor despre memorie
cu ceea ce ştiu despre percepţii;
▪ test: Evaluarea capacităţii mnezice
3. Imaginaţia 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţiu de imaginaţie: să privească o imagine şi să ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea imaginaţiei 2.1.; 2.2.; spună ce le sugerează; ▪ manual de psihologie clasa a sistematică
▪ Procedeele imaginaţiei 3.1.; 4.2.; ▪ exerciţiu de descriere a felului în care se desfăşoară X-a; Autoevaluarea
▪ Formele imaginaţiei viaţa unui om „lipsit de imaginaţie”; ▪ fişe; Proba orală
▪ identificarea unor situaţii dificile pe care le-au trăit ▪ laptop ;
şi pe care le-au depăşit făcând apel la imaginaţie; ▪ vidoproiector ;
▪ argumentarea rolului adaptativ al imaginaţiei în
viaţa omului; ▪ activitate frontală, pe grupe
▪ stabilirea deosebirilor dintre iluzie, halucinaţie şi şi în perechi
fabulaţie.;
▪ exerciţii de comparare a visului din timpul nopţii cu 2 ore
reveria;
▪ argumentarea faptului că în apariţia computerelor s-
a folosit analogia;
▪ exerciţii de exemplificare a procedeelor imaginaţiei;
▪ exerciţii de transpunere empatică.
4. Procese psihice cognitive senzoriale 1.1.; 1.2.; ▪ definirea proceselor psihice cognitive superioare: ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Recapitulare, sistematizare 2.1.; 2.2.; gândirea, memoria, imaginaţia; ▪ manual de psihologie clasa a sistematică
▪ Aplicaţii 3.1.; 4.2.; ▪ caracterizarea fiecărui proces psihic cognitiv X-a; Autoevaluarea
senzorial, în parte; ▪ fişe; Proba practică
▪ exerciţii de prelucrare a informaţiilor şi de explicare ▪ laptop ;
a rolului proceselor psihice cognitive superioare în ▪ vidoproiector ;
actul cunoaşterii umane;
▪ identificarea, pe baza unor exemple, a interacţiunii ▪ activitate frontală, pe grupe
imaginaţiei cu diferite procese psihice; şi în perechi
▪ exerciţii de exemplificare/recunoaştere a fazelor
procesului rezolutiv; 2 ore
▪ explicarea modului în care fiecare elev îşi
organizează propria activitate de învăţare;
▪ argumentarea rolului imaginaţiei în activitatea de
învăţare;
▪ exerciţii de imaginaţie.
5. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; Test cu itemi: ▪ Fişe cu testele Probă de evaluare
2.1. ▪ cu răspuns scurt/de completare; scrisă
▪ cu alegere duală; ▪ activitate individuală
▪ de tip pereche;
▪ cu alegere multiplă. 1 oră
Eseu structurat

S-ar putea să vă placă și