Sunteți pe pagina 1din 11

Recapitulare: Procese cognitive superioare

DATA:
CLASA: a X-a
OBIECTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Psihologie
SUBIECTUL LECȚIEI : Gândire, Memorie, Imaginaţie
TIPUL LECȚIEI: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
SCOPUL:
Organizarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la procesele cognitive superioare:
Gândire, Memorie, Imaginaţie
Aplicarea cunoştinţelor privind procesele cognitive superioare în rezolvarea unor situaţii –
problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
Identificarea legăturilor între procesele psihice studiate: Gândire, Memorie, Imaginaţie
Relaţionarea eficientă/ cooperarea cu ceilalţi în colectarea, interpretarea şi
evaluarea informaţiilor referitoare la procese şi manifestări psihice

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 Să definească procesele cognitive superioare: Gândirea, Memoria, Imaginaţia
 Să descopere modul în care funcţionează şi interrelaţionează procesele psihice
studiate, în definirea omului ca personalitate.
 Să surprindă importanţa şi necesitatea dezvoltării tuturor proceselor psihice.
 Să organizeze cunoştinţele
referitoare la cele trei procese
psihice potrivit diagramelor date
 Să asocieze afirmaţiile privind
caracteristicile
noțiunilor/conceptelor la tipul de
noţiune adecvat (empirică, concretă,
ştiinţifică, abstractă)
 Să ilustreze printr-un grafic legile
memoriei (legea înţelegerii,
motivaţiei, exerciţiului, poziţiei
materialului în serie)
 Să aprecieze valoarea de adevăr a
propoziţiilor date în legătură cu
caracteriticile imaginaţiei
 Să compare cele trei procese
cognitive superioare, stabilind cel puţin 2 asemănări şi 2 deosebiri
 Să asocieze afimaţiile date, (privind procesele cognitive superioare) la
conceptele potrivite
Recapitulare: Procese cognitive superioare

 Să aplice cunoştinţele dobândite în acest capitol pentru rezolvarea unor situaţii


– problemă (Turnul din Hanoi) precum şi în analizarea posibilităţilor
personale de dezvoltare (îmbunătățirea memoriei, dezvoltarea imaginației)

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, problematizarea,


dezbaterea, metoda cubului, exercițiul, experimentul, tabelul T, harta conceptuală tip paianjen,
cvintetul

b) Material didactic: AEL, markere., hârtie, fişe de lucru, imagini

FORME DE ORGANIZARE: individuală, frontală, de grup, diade

BIBLIOGRAFIE:
 Psihosociologie. Teorie si aplicatii, S. Chelcea, Ed. Economica, 2006, Bucuresti.
 Ann Birch (2000) “Psihologia dezvoltării”, Editura Tehnică, Bucureşti
PROFESOR: Moldovan Adela
Recapitulare: Procese cognitive superioare

Momentele Conţinutul informaţional-formativ Strategia Forme de


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactică organ
Dozare izare
Moment Se asigură contextul necesar desfăşurării Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Frontal
organizatoric activităţii. începerea activităţii
1 min

Captarea şi Se face printr-un rebus Elevii completează rebusul


orientarea
atenţiei 1.Reprezentarea în plan mintal, pe baza
descrierilor verbale a ceea ce nu s-a întâmplat Rebus Frontal
5 min niciodată în experienţa personală este …..reproductivă
imaginaţia….

2. ……..constă în proiectarea conştientă şi …perspectivă


voluntară a drumului propriu de dezvoltare în Explicația
acord cu posibilităţile personale, condiţiile şi
cerinţele sociale.
….inductivă
3. În formarea noţiunilor la preşcolari şi şcolarii
Demonstrația
mici se pleacă de la particlar la general această
modalitate fiind……
…analiza
4. Separarea în plan mintal a însuşirilor
obiectelor se numeşte…. Conversația
5. Noţiunile constituite în copilărie ce integrează ….empirice
trăsături concrete, particulare, însuşiri locale
restricitive, dependenţe accidentale şi neesenţiale
sunt….. Problematizarea
…decizia
6 . Etapă a procesului de rezolvare a problemei
ce vizează alegerea unui alternative dintre mai
Recapitulare: Procese cognitive superioare
multe generate…..
…..abstractizarea Rebus
7. Operaţia gândirii care vizează reţinerea a ceea
ce este esenţial şi ignorarea a ceea ce este
nesemnificativ

8. Fenomenul psihic ce se manifestă sub forma …..uitarea


erorilor în recunoaştere sau reproducere, Explicația
mergând până la imposibilitatea de a reactualiza
materialul memorat se numeşte…..

9. Performanţa în memorare, păstrare şi


…situaţional Demonstrația
reactualizare depinde de anumite caracteristici
ale subiectului (starea de sănătate-boală, odihnit-
obosit) dar şi de similaritatea contextului fizic-
neuropsihic, ceea ce demonstrează caracterul
…… Conversația

10. Reprezintă un flux de imagini ce realizează


dorinţele în plan imaginar…. ….reveria

11. Este cea mai complexă şi valoroasă formă a Problematizarea


imaginaţiei voluntare şi active, orientată spre
ceea ce ţine de nou, viitor …..creatoare

12. Atunci când găsim un echivalent între noile


informaţii şi cunoştinţele anterioare vorbim ….. înţelegere
de….

Anunţarea temei Prin dezlegarea rebusului se descoperă titlul Elevii ascultă . Frontal
şi a obiectivelor lecţiei: RECAPITULAREA cunoştinţelor despre Explicaţia
1 min gândire, memorie şi imaginaţie. Vom sistematiza
Expunerea
şi aprofunda cunoştinţele despre cele trei procese
Recapitulare: Procese cognitive superioare
psihice, stabilind asemănări/deosebiri, relaţia
dintre ele şi rolul lor în viaţa individului.

Harta conceptuală Elevii împărţiţi în grupe de câte 5


vor completa hărţile conceptuale
8 min Se solicită elevilor să completeze hărţile pentru cele trei procese psihice.
conceptuale date. După care se prezintă întregii Sarcină de
clase. grup

Explicaţia
Realizaţi corespondenţa necesară pentru a defini
corect fiecare tip de noţiune empirică, ştiinţifică,
concretă, abstractă :

Dirijarea Prezintă un caracter mult mai elaborat …noţiune ştiinţifică

învăţării Reflectă însuşirile reale ale obiectelor ….noţiune concretă Problematizarea


Sarcină
Se elaborează pe baza experienţei concrete …noţiune empirică frontală
Se elaborează istoriceşte
…noţiune ştiinţifică
Reflectă însuşiri desprinse de suportul lor
…noţiune abstractă
intuitiv, real
…noţiune empirică
Se formează în prima parte a vieţii individului

Vizează adevăruri generale ….noţiune ştiinţifică

Fișă de lucru
Markere
Ilustrează printr-un grafic legile memoriei Elevii reprezintă grafic legile Sarcină în
(motivaţiei, înţelegerii, exerciţiului, poziţiei memoriei. diade
materialului în serie )

Adevărat sau fals

Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor


Recapitulare: Procese cognitive superioare
propoziţii :

Este …….că imaginaţia este un proces cognitiv. …adevarat Demonstraţia

Este…..că imaginaţia este un alt nume pentru ….fals


reprezentare. Problematizarea

Este…..că imaginaţia permite explorarea realului …adevărat Sarcină


şi posibilului deopotrivă. individuală

Este……că constituirea visului ascultă exclusiv …fals


de legile gândirii raţionale.

Este…….că reveria se caracterizează prin ….fals


caracterul exclusiv demobilizator pentru
activitatea individului.

Dirijarea Este….că visul ascultă, în constituirea sa de


legea asociaţiei libere între imagini. …adevărat
învăţării
Este ….că imaginaţia joacă un rol important
inclusiv în domeniul tehnico-ştiinţific. ….adevărat

Este……că limbajul verbal nu indeplineşte nici


un rol în cadrul imaginaţiei. ….fals

Este……că imaginaţia indeplineşte funcţia de


obiectivare, nu şi pe cea de semnificare.
…fals

Se împart elevii în 6 grupe. Fiecare grup are de


abordat tema dată « Procesele cognitive
superioare » sub următoarele aspecte : descriere, Explicaţia
comparare, analiză, asociere, aplicare
Sarcină de
Fişă de lucru 1
Recapitulare: Procese cognitive superioare
argumentare.
Defineşte şi enunţă
1. Descrie cele trei procese cognitive superioare caracteristicile date grup
10 min

2. Compară cele trei procese : Gândire, Asemănări : Metoda cubului


Memorie, Imaginaţie -Sunt procese cognitive
-asigură lărgirea câmpului
cunoaşterii umane şi adaptarea
eficientă la mediu Explicaţia
-operează cu noţiuni/idei
(cogniţii)
Deosebiri :
Memoria- vizează experienţe
trecute Demonstraţia
Imaginaţia –se bazează de
experienţele perceptive, dar ţine
de viitor
Gândirea – operează cu
informaţiile stocate în memorie şi Flipchart
Dirijarea asigură premisele necesare
aplicării proceelor imaginaţiei
învăţării Spre deosebire de gândire unde
omul cunoaşte ceea ce este
necesar, esenţial , general din
realitatea existentă, în imaginaţie
are în vedere ceea ce este ipotetic, Problematizarea
posibil, dar fundamentat logic

Sunt în strânsă interdependeţă


asigurând cunoaşterea şi
adaptarea individului
3. Analizează relaţia dintre Gândire, Memorie, Realizează unitatea dintre trecut- Explicaţia
Imaginaţie prezent-viitor
Prin imaginaţie îşi stabileşte
scopuri, anticipează atât drumul
parcurs (operaţii,modalităţi de Fişă de lucru 2
Sarcină de
rezolvare a problemelor) cât şi
Recapitulare: Procese cognitive superioare
rezultatele pe care le va obţine.
Memoria oferă materialul necesar
grup
de combinare pentru imaginaţie. Problematizarea
Gândirea oferă idei, date asupra
realului şi totodată ghidează într-o
anumită măsură transformările
imaginative. Imaginaţia participă
la elaborarea ipotezelor, la găsirea
de strategii, procedee pentru
rezolvarea de probleme.
Gândirea este cea care susţine, Problematizarea
verifică şi evaluează rezultatele
imaginaţiei şi o fereşte de greşeli
şi alunecări în fantezii inutile.

Explicaţia
4. Asociază afirmaţiile date cu noţiunile Elevii stabilesc :
Dirijarea corespunzătoare : 1.visul de perspectivă,
Sarcină de
2.memorie perceptivă 3. noţiunea A-3, B-4, C-2, D-8, E-9, F-1, grup
învăţării 4.raţionament deductiv 5. modificarea 6. G-10, H-5, I-6, J-7
memorie mecanică 7. înţelegere, 8. memorie
logică 9. memorie verbală, 10.aglutinarea
Fişă de lucru
A. Unitatea informaţională de bază a gândirii
este

B. Raţionamentul în care trecem de la adevăruri


Metoda cubului
generale, deja cunoscute la deducerea unor

adevăruri particulare se numeşte.


Explicaţia
C. Tip de memorie care are la bază materialul

concret furnizat de analizatori


Demonstraţia
Recapitulare: Procese cognitive superioare
D. Suma unghiurilor unui triunghi este 180
,necesită.....

E.Tip de memorie care are la bază materialul


Sarcină de
furnizat de concepte grup
F. Asigură orientarea individului către anumite
scopuri

G. Constă într-o nouă organizare a unor părţi


uşor de identificat şi care au aparţinut unor
lucruri/fiinţe/fenomene Fişă de lucru

H. Presupune păstrarea neschimbată a unor


componente şi funcţii ale obiectelor cunoscute
Metoda cubului
şi schimbarea altora Sarcină de
grup
I. Cod pin 1003
Dirijarea
J. Stabilirea unei relaţii între cunoştinţele Explicaţia
anterioare şi noile informaţii se numeşte
invăţării
5. Aplică Sunt necesare 7 mutări
Demonstraţia
Problema Turnului din Hanoi

1)Mută cele trei discuri de pe prima tijă pe


ultima, fără a aşeza un disc mic peste unul mai
mare

3) Să verifice dacă înţelegerea (stabilirea de Experimentul


relaţii) îmbunătăţeşte performanţa individului în
memorare. Se prezintă următoarele liste de
cuvinte. Elevul le citeşte şi apoi trebuie să le
reproducă. Se înregistrează performanţa : Sarcină de
grup
Recapitulare: Procese cognitive superioare
I listă
Problematizarea
pian-câine
Elevii citesc prima listă de
literă-casă cuvinte şi o reproduc.
Apoi procedează la fel cu a doua
minge-spirală listă. Compară rezultatele şi
apreciază că performanţele lor
calculator-arbore
sunt mai bune deoarece între
nou-partitură cuvintele din adoua listă există o
relaţie/semnificaţie. Fişă de lucru
zâmbet-ceai

tricou radieră
Metoda cubului
prăjitură-ochelari
Sarcină de
II listă grup
Explicaţia
Oaie-cioban

Băiat-fată
Demonstraţia
Chitară-corzi

Stilou-caiet

Pahar-apă

Copac-prună

Elev-şcoală

Dirijarea Minge-fotbal.

învăţării 6. Argumentează valoarea de adevăr a


afirmaţiilor :
Sarcină de
Problematizarea
Recapitulare: Procese cognitive superioare
Suntem ceea ce gândim, tot ceea ce suntem ia Apreciază valoarea de adevăr a
naştere din gândurile noastre, cu gândurile afirmaţiilor date şi aduc grup
noastre construim lumea. (Buddha) argumente pro-contra.

Memoria este mama vitregă a învăţării, mama


adevărată este rezolvarea de probleme.

Imaginaţia nu este decât fructul memoriei


noastre. Pierre Bonnard
Imaginaţia este curajul de a evada din realitate,
şi de a te reîntoarce pentru a o convinge şi pe ea
să facă la fel. Octav Bibere
Evaluarea Se apreciază specific prestaţia fiecărui elev. Elevii ascultă Explicaţia Activitate
activităţii frontală

S-ar putea să vă placă și